Arrive,
Go
zhi¯ ㄓ¯
ino
ino

(T)(S)

[pinyin]:
zhi¯
[zhuyin]:
ㄓ¯

Arrive, Go, Leave, Them, Him, Her, Gp: For Possession

4 strokes, Radical: 丿, 4
cangjie (T) input code:
i
n
o
cangjie (S) input code:
i
n
o

Words containing 之, TOC

Escape route, Way out
taoˊ sheng¯ zhi¯ luˋ
ㄊㄠˊ ㄕㄥ ㄓ ㄌㄨˋ

之路

zhi¯ luˋ
ㄓ ㄌㄨˋ
Day of arrival
zhi¯ riˋ
ㄓ ㄖˋ

之日

zhi¯ riˋ
ㄓ ㄖˋ
During, Time when
zhi¯ shiˊ
ㄓ ㄕˊ

之時

zhi¯ shiˊ
ㄓ ㄕˊ
While celebrating, During the celebration
qingˋ zhuˋ zhi¯ shiˊ
ㄑㄧㄥˋ ㄓㄨˋ ㄓ ㄕˊ

之時

zhi¯ shiˊ
ㄓ ㄕˊ
Between, Among
zhi¯ jian¯
ㄓ ㄐㄧㄢ

之間

zhi¯ jian¯
ㄓ ㄐㄧㄢ
In the blink of an eye
zhaˇ yanˇ zhi¯ jian¯
ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ ㄓ ㄐㄧㄢ

之間

zhi¯ jian¯
ㄓ ㄐㄧㄢ
Among the boys
nanˊ haiˊ ziˇ zhi¯ jian¯
ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ ㄗˇ ㄓ ㄐㄧㄢ

之間

zhi¯ jian¯
ㄓ ㄐㄧㄢ
They were very close, They shared a bond
ta¯ men˙ zhi¯ jian¯ guan¯ xiˋ miˋ qieˋ
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄓ ㄐㄧㄢ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ

之間

zhi¯ jian¯
ㄓ ㄐㄧㄢ
In the blink of an eye
fuˇ yangˇ zhi¯ jian¯
ㄈㄨˇ ㄧㄤˇ ㄓ ㄐㄧㄢ

之間

zhi¯ jian¯
ㄓ ㄐㄧㄢ
Between people
renˊ yuˇ renˊ zhi¯ jian¯
ㄖㄣˊ ㄩˇ ㄖㄣˊ ㄓ ㄐㄧㄢ

之間

zhi¯ jian¯
ㄓ ㄐㄧㄢ
Between the two of them, Between them
ta¯ men˙ liangˇ renˊ zhi¯ jian¯
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄌㄧㄤˇ ㄖㄣˊ ㄓ ㄐㄧㄢ

之間

zhi¯ jian¯
ㄓ ㄐㄧㄢ
It was a little bit of a joke between the two of them
ta¯ men˙ liangˇ renˊ zhi¯ jian¯ de˙ xiaoˇ wanˊ xiaoˋ
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄌㄧㄤˇ ㄖㄣˊ ㄓ ㄐㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ

之間

zhi¯ jian¯
ㄓ ㄐㄧㄢ
Something one doesn't want to talk about or reveal
nanˊ yanˊ zhi¯ yinˇ
ㄋㄢˊ ㄧㄢˊ ㄓ ㄧㄣˇ

之隱

zhi¯ yinˇ
ㄓ ㄧㄣˇ
Occasion, On the occasion of
zhi¯ jiˋ
ㄓ ㄐㄧˋ

之際

zhi¯ jiˋ
ㄓ ㄐㄧˋ
Within, Inside, Include, Including
zhi¯ neiˋ
ㄓ ㄋㄟˋ

之內

zhi¯ neiˋ
ㄓ ㄋㄟˋ
Hate to the bone, Harbored deep felt resentment
henˋ ruˋ zhi¯ guˇ
ㄏㄣˋ ㄖㄨˋ ㄓ ㄍㄨˇ

之骨

zhi¯ guˇ
ㄓ ㄍㄨˇ
Pooh-pooh, Snicker at, Look down on, Laugh at the idea, Never admit to the idea, Turn nose up at the idea
chi¯ zhi¯ yiˇ biˊ
ㄔ ㄓ ㄧˇ ㄅㄧˊ

之以

zhi¯ yiˇ
ㄓ ㄧˇ
Sneeringly called, Snidely referred to as
chi¯ zhi¯ yiˇ biˊ de˙ cheng¯ weiˊ
ㄔ ㄓ ㄧˇ ㄅㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄔㄥ ㄨㄟˊ

之以

zhi¯ yiˇ
ㄓ ㄧˇ
Dragon's rage, Wrath, Fury
longˊ zhi¯ nuˋ
ㄌㄨㄥˊ ㄓ ㄋㄨˋ

之怒

zhi¯ nuˋ
ㄓ ㄋㄨˋ
Become, Changed to
zhi¯ bianˋ
ㄓ ㄅㄧㄢˋ

之變

zhi¯ bianˋ
ㄓ ㄅㄧㄢˋ
Few and far between
shaoˇ zhi¯ youˋ shaoˇ
ㄕㄠˇ ㄓ ㄧㄡˋ ㄕㄠˇ

之又

zhi¯ youˋ
ㄓ ㄧㄡˋ
After, And then
zhi¯ houˋ
ㄓ ㄏㄡˋ

之後

zhi¯ houˋ
ㄓ ㄏㄡˋ
Afterwards, sat beside her
zhi¯ houˋ zuoˋ zaiˋ ta¯ shen¯ bian¯
ㄓ ㄏㄡˋ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄊㄚ ㄕㄣ ㄅㄧㄢ

之後

zhi¯ houˋ
ㄓ ㄏㄡˋ
After a while
yiˊ zhenˋ zi˙ zhi¯ houˋ
ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄗ˙ ㄓ ㄏㄡˋ

之後

zhi¯ houˋ
ㄓ ㄏㄡˋ
After a period of time, After a while
guoˋ le˙ yiˊ zhenˋ zi˙ zhi¯ houˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄗ˙ ㄓ ㄏㄡˋ

之後

zhi¯ houˋ
ㄓ ㄏㄡˋ
After that
zaiˋ naˋ zhi¯ houˋ
ㄗㄞˋ ㄋㄚˋ ㄓ ㄏㄡˋ

之後

zhi¯ houˋ
ㄓ ㄏㄡˋ
After the event, After the occurrence
zaiˋ shiˋ guoˋ jingˋ qian¯ zhi¯ houˋ
ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄢ ㄓ ㄏㄡˋ

之後

zhi¯ houˋ
ㄓ ㄏㄡˋ
As people get older
zaiˋ renˊ zhangˇ daˋ zhi¯ houˋ
ㄗㄞˋ ㄖㄣˊ ㄓㄤˇ ㄉㄚˋ ㄓ ㄏㄡˋ

之後

zhi¯ houˋ
ㄓ ㄏㄡˋ
Acts of theft
tou¯ daoˋ zhi¯ tuˊ
ㄊㄡ ㄉㄠˋ ㄓ ㄊㄨˊ

之徒

zhi¯ tuˊ
ㄓ ㄊㄨˊ
Credulous, Gullible
erˇ shiˊ zhi¯ tuˊ
ㄦˇ ㄕˊ ㄓ ㄊㄨˊ

之徒

zhi¯ tuˊ
ㄓ ㄊㄨˊ
Compounded errors, Small initial errors leading to large final errors
cha¯ zhi¯ haoˊ liˊ shi¯ zhi¯ qian¯ liˇ
ㄔㄚ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ ㄕ ㄓ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ

之千

zhi¯ qian¯
ㄓ ㄑㄧㄢ
Outside
zhi¯ waiˋ
ㄓ ㄨㄞˋ

之外

zhi¯ waiˋ
ㄓ ㄨㄞˋ
Except for me, Apart from me
chuˊ le˙ woˇ zhi¯ waiˋ
ㄔㄨˊ ㄌㄜ˙ ㄨㄛˇ ㄓ ㄨㄞˋ

之外

zhi¯ waiˋ
ㄓ ㄨㄞˋ
As long as, Otherwise, Other than that, Besides
chuˊ ciˇ zhi¯ waiˋ
ㄔㄨˊ ㄘˇ ㄓ ㄨㄞˋ

之外

zhi¯ waiˋ
ㄓ ㄨㄞˋ
Call, Designate, Known as
cheng¯ zhi¯ weiˊ
ㄔㄥ ㄓ ㄨㄟˊ

之為

zhi¯ weiˊ
ㄓ ㄨㄟˊ
Compounded errors, Small initial errors leading to large final errors
cha¯ zhi¯ haoˊ liˊ shi¯ zhi¯ qian¯ liˇ
ㄔㄚ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ ㄕ ㄓ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ

之毫

zhi¯ haoˊ
ㄓ ㄏㄠˊ
Turn of the century
shiˋ jiˋ zhi¯ jiao¯
ㄕˋ ㄐㄧˋ ㄓ ㄐㄧㄠ

之交

zhi¯ jiao¯
ㄓ ㄐㄧㄠ
At the turn of the century
zaiˋ shiˋ jiˋ zhi¯ jiao¯
ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ ㄓ ㄐㄧㄠ

之交

zhi¯ jiao¯
ㄓ ㄐㄧㄠ
Casual acquaintance
pianˋ mianˋ zhi¯ jiao¯
ㄆㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓ ㄐㄧㄠ

之交

zhi¯ jiao¯
ㄓ ㄐㄧㄠ
A friendship in which good manners and etiquette can be forgotten
wangˋ xingˊ zhi¯ jiao¯
ㄨㄤˋ ㄒㄧㄥˊ ㄓ ㄐㄧㄠ

之交

zhi¯ jiao¯
ㄓ ㄐㄧㄠ
Sincerely spoken, Spoken with sincerity
youˊ zhong¯ zhi¯ yanˊ
ㄧㄡˊ ㄓㄨㄥ ㄓ ㄧㄢˊ

之言

zhi¯ yanˊ
ㄓ ㄧㄢˊ
One side of a story
pianˋ mianˋ zhi¯ yanˊ
ㄆㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓ ㄧㄢˊ

之言

zhi¯ yanˊ
ㄓ ㄧㄢˊ
Fountain, Spring, Source
zhi¯ quanˊ
ㄓ ㄑㄩㄢˊ

之泉

zhi¯ quanˊ
ㄓ ㄑㄩㄢˊ
Virgin, Virginity, Virgo
chuˇ nuuˇ zhi¯ shen¯
ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ ㄓ ㄕㄣ

之身

zhi¯ shen¯
ㄓ ㄕㄣ
Virgin
chuˇ ziˇ zhi¯ shen¯
ㄔㄨˇ ㄗˇ ㄓ ㄕㄣ

之身

zhi¯ shen¯
ㄓ ㄕㄣ
Dirt god, God of dirt
niˊ tuˇ zhi¯ shenˊ
ㄋㄧˊ ㄊㄨˇ ㄓ ㄕㄣˊ

之神

zhi¯ shenˊ
ㄓ ㄕㄣˊ
God (lord) of light
guang¯ zhi¯ shenˊ
ㄍㄨㄤ ㄓ ㄕㄣˊ

之神

zhi¯ shenˊ
ㄓ ㄕㄣˊ
One street away, One block away
yiˋ jie¯ zhi¯ yaoˊ
ㄧˋ ㄐㄧㄝ ㄓ ㄧㄠˊ

之遙

zhi¯ yaoˊ
ㄓ ㄧㄠˊ
The pain (of)
zhi¯ tongˋ
ㄓ ㄊㄨㄥˋ

之痛

zhi¯ tongˋ
ㄓ ㄊㄨㄥˋ
Without regard to, Gave no thought to, Regardless of
zhiˋ zhi¯ duˋ waiˋ
ㄓˋ ㄓ ㄉㄨˋ ㄨㄞˋ

之度

zhi¯ duˋ
ㄓ ㄉㄨˋ
Uninvited guest, Unwelcome visitor
buˊ suˋ zhi¯ keˋ
ㄅㄨˊ ㄙㄨˋ ㄓ ㄎㄜˋ

之客

zhi¯ keˋ
ㄓ ㄎㄜˋ
Like an uninvited guest
youˇ ruˊ buˊ suˋ zhi¯ keˋ
ㄧㄡˇ ㄖㄨˊ ㄅㄨˊ ㄙㄨˋ ㄓ ㄎㄜˋ

之客

zhi¯ keˋ
ㄓ ㄎㄜˋ
Discriminate
zhi¯ fen¯
ㄓ ㄈㄣ

之分

zhi¯ fen¯
ㄓ ㄈㄣ
Previously, Before, From before
zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Prior to vomiting
ouˇ tuˇ zhi¯ qianˊ
ㄡˇ ㄊㄨˇ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Having not yet vomited
haiˊ meiˊ ouˇ tuˇ zhi¯ qianˊ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ ㄡˇ ㄊㄨˇ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Before leaving
liˊ kai¯ zhi¯ qianˊ
ㄌㄧˊ ㄎㄞ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Before i got rid of her
zaiˋ woˇ baiˇ tuo¯ ta¯ zhi¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄨㄛˇ ㄅㄞˇ ㄊㄨㄛ ㄊㄚ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Before it finally happened
zaiˋ shiˋ qingˊ zhong¯ yuˊ fa¯ sheng¯ zhi¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄓㄨㄥ ㄩˊ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
While picture is being taken
zaiˋ xiangˋ pianˋ pai¯ sheˋ wanˊ chengˊ zhi¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄢˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Before the school bus came
xiaoˋ che¯ laiˊ zhi¯ qianˊ
ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ ㄌㄞˊ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Before everything went crazy
zaiˋ yiˊ qieˋ luanˋ le˙ taoˋ zhi¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ ㄌㄨㄢˋ ㄌㄜ˙ ㄊㄠˋ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Anatomy-bone-ref: ulna styloid process
chiˇ guˇ zhi¯ jing¯ zhuangˋ tuˊ
ㄔˇ ㄍㄨˇ ㄓ ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄨˊ

之莖

zhi¯ jing¯
ㄓ ㄐㄧㄥ
Three-quarter portion, 3/4 portion, Three fourths portion
siˋ fenˋ zhi¯ san¯ fenˋ
ㄙˋ ㄈㄣˋ ㄓ ㄙㄢ ㄈㄣˋ

之三

zhi¯ san¯
ㄓ ㄙㄢ
Three-quarters
siˋ fen¯ zhi¯ san¯
ㄙˋ ㄈㄣ ㄓ ㄙㄢ

之三

zhi¯ san¯
ㄓ ㄙㄢ
Three quarters of a mile, Three quarter mile
siˋ fen¯ zhi¯ san¯ li¯
ㄙˋ ㄈㄣ ㄓ ㄙㄢ ㄌㄧ

之三

zhi¯ san¯
ㄓ ㄙㄢ
About three-quarters, Approximately three-quarters
daˋ yue¯ siˋ fen¯ zhi¯ san¯
ㄉㄚˋ ㄩㄝ ㄙˋ ㄈㄣ ㄓ ㄙㄢ

之三

zhi¯ san¯
ㄓ ㄙㄢ
Strategy of placing troops in a dire situation so that they fight for their lives to win a battle
zhiˋ zhi¯ siˇ diˋ erˊ houˋ sheng¯
ㄓˋ ㄓ ㄙˇ ㄉㄧˋ ㄦˊ ㄏㄡˋ ㄕㄥ

之死

zhi¯ siˇ
ㄓ ㄙˇ
Then, After
zhi¯ xiaˋ
ㄓ ㄒㄧㄚˋ

之下

zhi¯ xiaˋ
ㄓ ㄒㄧㄚˋ
In a relationship
yiˊ duanˋ guan¯ xiˋ zhi¯ xiaˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄓ ㄒㄧㄚˋ

之下

zhi¯ xiaˋ
ㄓ ㄒㄧㄚˋ
In a fit of anger
yiˊ qiˋ zhi¯ xiaˋ
ㄧˊ ㄑㄧˋ ㄓ ㄒㄧㄚˋ

之下

zhi¯ xiaˋ
ㄓ ㄒㄧㄚˋ
Below this
zaiˋ zheˋ zhi¯ xiaˋ
ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄓ ㄒㄧㄚˋ

之下

zhi¯ xiaˋ
ㄓ ㄒㄧㄚˋ
King of monsters
guaiˋ shouˋ zhi¯ wangˊ
ㄍㄨㄞˋ ㄕㄡˋ ㄓ ㄨㄤˊ

之王

zhi¯ wangˊ
ㄓ ㄨㄤˊ
Into midst of the storm
feng¯ baoˋ zhi¯ zhong¯
ㄈㄥ ㄅㄠˋ ㄓ ㄓㄨㄥ

之中

zhi¯ zhong¯
ㄓ ㄓㄨㄥ
Midst of chaos, Among the ensuing chaos
hunˇ luanˋ zhi¯ zhong¯
ㄏㄨㄣˇ ㄌㄨㄢˋ ㄓ ㄓㄨㄥ

之中

zhi¯ zhong¯
ㄓ ㄓㄨㄥ
Strength of nine oxen and two tigers
jiuˇ niuˊ erˋ huˇ zhi¯ liˋ
ㄐㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˊ ㄦˋ ㄏㄨˇ ㄓ ㄌㄧˋ

之力

zhi¯ liˋ
ㄓ ㄌㄧˋ
Expended the strength of nine oxen and two tigers, Expended a lot of strength and effort
feiˋ le˙ jiuˇ niuˊ erˋ huˇ zhi¯ liˋ
ㄈㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄐㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˊ ㄦˋ ㄏㄨˇ ㄓ ㄌㄧˋ

之力

zhi¯ liˋ
ㄓ ㄌㄧˋ
One who is good at dealing with various matters, Jack of all trades
siˋ ying¯ zhi¯ caiˊ
ㄙˋ ㄧㄥ ㄓ ㄘㄞˊ

之才

zhi¯ caiˊ
ㄓ ㄘㄞˊ
Laughed it off, Laughingly disregarded
yiˋ xiaoˋ zhiˋ zhi¯
ㄧˋ ㄒㄧㄠˋ ㄓˋ ㄓ

置之

zhiˋ zhi¯
ㄓˋ ㄓ
Following
suiˊ zhi¯
ㄙㄨㄟˊ ㄓ

隨之

suiˊ zhi¯
ㄙㄨㄟˊ ㄓ
In short, To sum up, Anyway
zongˇ zhi¯
ㄗㄨㄥˇ ㄓ

總之

zongˇ zhi¯
ㄗㄨㄥˇ ㄓ
Water
shuiˇ zhi¯
ㄕㄨㄟˇ ㄓ

水之

shuiˇ zhi¯
ㄕㄨㄟˇ ㄓ
On the other hand
fanˇ zhi¯
ㄈㄢˇ ㄓ

反之

fanˇ zhi¯
ㄈㄢˇ ㄓ
Instead of, Replace, Replace with
daiˋ zhi¯
ㄉㄞˋ ㄓ

代之

daiˋ zhi¯
ㄉㄞˋ ㄓ
To sum up, In short
zongˇ erˊ yanˊ zhi¯
ㄗㄨㄥˇ ㄦˊ ㄧㄢˊ ㄓ

言之

yanˊ zhi¯
ㄧㄢˊ ㄓ
To make a long story short, To sum up
yiˋ yanˊ yiˇ biˋ zhi¯
ㄧˋ ㄧㄢˊ ㄧˇ ㄅㄧˋ ㄓ

蔽之

biˋ zhi¯
ㄅㄧˋ ㄓ
Use bent arm for a pillow, Poor but content
qu¯ gong¯ erˊ zhenˇ zhi¯
ㄑㄩ ㄍㄨㄥ ㄦˊ ㄓㄣˇ ㄓ

枕之

zhenˇ zhi¯
ㄓㄣˇ ㄓ
Controlled by, Made by
cao¯ zhi¯
ㄘㄠ ㄓ

操之

cao¯ zhi¯
ㄘㄠ ㄓ
Escape route, Way out
taoˊ sheng¯ zhi¯ luˋ
ㄊㄠˊ ㄕㄥ ㄓ ㄌㄨˋ

之路

zhi¯ luˋ
ㄓ ㄌㄨˋ
Day of arrival
zhi¯ riˋ
ㄓ ㄖˋ

之日

zhi¯ riˋ
ㄓ ㄖˋ
During, Time when
zhi¯ shiˊ
ㄓ ㄕˊ

之时

zhi¯ shiˊ
ㄓ ㄕˊ
While celebrating, During the celebration
qingˋ zhuˋ zhi¯ shiˊ
ㄑㄧㄥˋ ㄓㄨˋ ㄓ ㄕˊ

之时

zhi¯ shiˊ
ㄓ ㄕˊ
Between, Among
zhi¯ jian¯
ㄓ ㄐㄧㄢ

之间

zhi¯ jian¯
ㄓ ㄐㄧㄢ
In the blink of an eye
zhaˇ yanˇ zhi¯ jian¯
ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ ㄓ ㄐㄧㄢ

之间

zhi¯ jian¯
ㄓ ㄐㄧㄢ
Among the boys
nanˊ haiˊ ziˇ zhi¯ jian¯
ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ ㄗˇ ㄓ ㄐㄧㄢ

之间

zhi¯ jian¯
ㄓ ㄐㄧㄢ
They were very close, They shared a bond
ta¯ men˙ zhi¯ jian¯ guan¯ xiˋ miˋ qieˋ
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄓ ㄐㄧㄢ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ

之间

zhi¯ jian¯
ㄓ ㄐㄧㄢ
In the blink of an eye
fuˇ yangˇ zhi¯ jian¯
ㄈㄨˇ ㄧㄤˇ ㄓ ㄐㄧㄢ

之间

zhi¯ jian¯
ㄓ ㄐㄧㄢ
Between people
renˊ yuˇ renˊ zhi¯ jian¯
ㄖㄣˊ ㄩˇ ㄖㄣˊ ㄓ ㄐㄧㄢ

之间

zhi¯ jian¯
ㄓ ㄐㄧㄢ
Between the two of them, Between them
ta¯ men˙ liangˇ renˊ zhi¯ jian¯
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄌㄧㄤˇ ㄖㄣˊ ㄓ ㄐㄧㄢ

之间

zhi¯ jian¯
ㄓ ㄐㄧㄢ
It was a little bit of a joke between the two of them
ta¯ men˙ liangˇ renˊ zhi¯ jian¯ de˙ xiaoˇ wanˊ xiaoˋ
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄌㄧㄤˇ ㄖㄣˊ ㄓ ㄐㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ

之间

zhi¯ jian¯
ㄓ ㄐㄧㄢ
Something one doesn't want to talk about or reveal
nanˊ yanˊ zhi¯ yinˇ
ㄋㄢˊ ㄧㄢˊ ㄓ ㄧㄣˇ

之隐

zhi¯ yinˇ
ㄓ ㄧㄣˇ
Occasion, On the occasion of
zhi¯ jiˋ
ㄓ ㄐㄧˋ

之际

zhi¯ jiˋ
ㄓ ㄐㄧˋ
Within, Inside, Include, Including
zhi¯ neiˋ
ㄓ ㄋㄟˋ

之内

zhi¯ neiˋ
ㄓ ㄋㄟˋ
Hate to the bone, Harbored deep felt resentment
henˋ ruˋ zhi¯ guˇ
ㄏㄣˋ ㄖㄨˋ ㄓ ㄍㄨˇ

之骨

zhi¯ guˇ
ㄓ ㄍㄨˇ
Pooh-pooh, Snicker at, Look down on, Laugh at the idea, Never admit to the idea, Turn nose up at the idea
chi¯ zhi¯ yiˇ biˊ
ㄔ ㄓ ㄧˇ ㄅㄧˊ

之以

zhi¯ yiˇ
ㄓ ㄧˇ
Sneeringly called, Snidely referred to as
chi¯ zhi¯ yiˇ biˊ de˙ cheng¯ weiˊ
ㄔ ㄓ ㄧˇ ㄅㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄔㄥ ㄨㄟˊ

之以

zhi¯ yiˇ
ㄓ ㄧˇ
Dragon's rage, Wrath, Fury
longˊ zhi¯ nuˋ
ㄌㄨㄥˊ ㄓ ㄋㄨˋ

之怒

zhi¯ nuˋ
ㄓ ㄋㄨˋ
Become, Changed to
zhi¯ bianˋ
ㄓ ㄅㄧㄢˋ

之变

zhi¯ bianˋ
ㄓ ㄅㄧㄢˋ
Few and far between
shaoˇ zhi¯ youˋ shaoˇ
ㄕㄠˇ ㄓ ㄧㄡˋ ㄕㄠˇ

之又

zhi¯ youˋ
ㄓ ㄧㄡˋ
After, And then
zhi¯ houˋ
ㄓ ㄏㄡˋ

之后

zhi¯ houˋ
ㄓ ㄏㄡˋ
Afterwards, sat beside her
zhi¯ houˋ zuoˋ zaiˋ ta¯ shen¯ bian¯
ㄓ ㄏㄡˋ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄊㄚ ㄕㄣ ㄅㄧㄢ

之后

zhi¯ houˋ
ㄓ ㄏㄡˋ
After a while
yiˊ zhenˋ zi˙ zhi¯ houˋ
ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄗ˙ ㄓ ㄏㄡˋ

之后

zhi¯ houˋ
ㄓ ㄏㄡˋ
After a period of time, After a while
guoˋ le˙ yiˊ zhenˋ zi˙ zhi¯ houˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄗ˙ ㄓ ㄏㄡˋ

之后

zhi¯ houˋ
ㄓ ㄏㄡˋ
After that
zaiˋ naˋ zhi¯ houˋ
ㄗㄞˋ ㄋㄚˋ ㄓ ㄏㄡˋ

之后

zhi¯ houˋ
ㄓ ㄏㄡˋ
After the event, After the occurrence
zaiˋ shiˋ guoˋ jingˋ qian¯ zhi¯ houˋ
ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄢ ㄓ ㄏㄡˋ

之后

zhi¯ houˋ
ㄓ ㄏㄡˋ
As people get older
zaiˋ renˊ zhangˇ daˋ zhi¯ houˋ
ㄗㄞˋ ㄖㄣˊ ㄓㄤˇ ㄉㄚˋ ㄓ ㄏㄡˋ

之后

zhi¯ houˋ
ㄓ ㄏㄡˋ
Acts of theft
tou¯ daoˋ zhi¯ tuˊ
ㄊㄡ ㄉㄠˋ ㄓ ㄊㄨˊ

之徒

zhi¯ tuˊ
ㄓ ㄊㄨˊ
Credulous, Gullible
erˇ shiˊ zhi¯ tuˊ
ㄦˇ ㄕˊ ㄓ ㄊㄨˊ

之徒

zhi¯ tuˊ
ㄓ ㄊㄨˊ
Compounded errors, Small initial errors leading to large final errors
cha¯ zhi¯ haoˊ liˊ shi¯ zhi¯ qian¯ liˇ
ㄔㄚ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ ㄕ ㄓ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ

之千

zhi¯ qian¯
ㄓ ㄑㄧㄢ
Outside
zhi¯ waiˋ
ㄓ ㄨㄞˋ

之外

zhi¯ waiˋ
ㄓ ㄨㄞˋ
Except for me, Apart from me
chuˊ le˙ woˇ zhi¯ waiˋ
ㄔㄨˊ ㄌㄜ˙ ㄨㄛˇ ㄓ ㄨㄞˋ

之外

zhi¯ waiˋ
ㄓ ㄨㄞˋ
As long as, Otherwise, Other than that, Besides
chuˊ ciˇ zhi¯ waiˋ
ㄔㄨˊ ㄘˇ ㄓ ㄨㄞˋ

之外

zhi¯ waiˋ
ㄓ ㄨㄞˋ
Call, Designate, Known as
cheng¯ zhi¯ weiˊ
ㄔㄥ ㄓ ㄨㄟˊ

之为

zhi¯ weiˊ
ㄓ ㄨㄟˊ
Compounded errors, Small initial errors leading to large final errors
cha¯ zhi¯ haoˊ liˊ shi¯ zhi¯ qian¯ liˇ
ㄔㄚ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ ㄕ ㄓ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ

之毫

zhi¯ haoˊ
ㄓ ㄏㄠˊ
Turn of the century
shiˋ jiˋ zhi¯ jiao¯
ㄕˋ ㄐㄧˋ ㄓ ㄐㄧㄠ

之交

zhi¯ jiao¯
ㄓ ㄐㄧㄠ
At the turn of the century
zaiˋ shiˋ jiˋ zhi¯ jiao¯
ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ ㄓ ㄐㄧㄠ

之交

zhi¯ jiao¯
ㄓ ㄐㄧㄠ
Casual acquaintance
pianˋ mianˋ zhi¯ jiao¯
ㄆㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓ ㄐㄧㄠ

之交

zhi¯ jiao¯
ㄓ ㄐㄧㄠ
A friendship in which good manners and etiquette can be forgotten
wangˋ xingˊ zhi¯ jiao¯
ㄨㄤˋ ㄒㄧㄥˊ ㄓ ㄐㄧㄠ

之交

zhi¯ jiao¯
ㄓ ㄐㄧㄠ
Sincerely spoken, Spoken with sincerity
youˊ zhong¯ zhi¯ yanˊ
ㄧㄡˊ ㄓㄨㄥ ㄓ ㄧㄢˊ

之言

zhi¯ yanˊ
ㄓ ㄧㄢˊ
One side of a story
pianˋ mianˋ zhi¯ yanˊ
ㄆㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓ ㄧㄢˊ

之言

zhi¯ yanˊ
ㄓ ㄧㄢˊ
Fountain, Spring, Source
zhi¯ quanˊ
ㄓ ㄑㄩㄢˊ

之泉

zhi¯ quanˊ
ㄓ ㄑㄩㄢˊ
Virgin, Virginity, Virgo
chuˇ nuuˇ zhi¯ shen¯
ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ ㄓ ㄕㄣ

之身

zhi¯ shen¯
ㄓ ㄕㄣ
Virgin
chuˇ ziˇ zhi¯ shen¯
ㄔㄨˇ ㄗˇ ㄓ ㄕㄣ

之身

zhi¯ shen¯
ㄓ ㄕㄣ
Dirt god, God of dirt
niˊ tuˇ zhi¯ shenˊ
ㄋㄧˊ ㄊㄨˇ ㄓ ㄕㄣˊ

之神

zhi¯ shenˊ
ㄓ ㄕㄣˊ
God (lord) of light
guang¯ zhi¯ shenˊ
ㄍㄨㄤ ㄓ ㄕㄣˊ

之神

zhi¯ shenˊ
ㄓ ㄕㄣˊ
One street away, One block away
yiˋ jie¯ zhi¯ yaoˊ
ㄧˋ ㄐㄧㄝ ㄓ ㄧㄠˊ

之遥

zhi¯ yaoˊ
ㄓ ㄧㄠˊ
The pain (of)
zhi¯ tongˋ
ㄓ ㄊㄨㄥˋ

之痛

zhi¯ tongˋ
ㄓ ㄊㄨㄥˋ
Without regard to, Gave no thought to, Regardless of
zhiˋ zhi¯ duˋ waiˋ
ㄓˋ ㄓ ㄉㄨˋ ㄨㄞˋ

之度

zhi¯ duˋ
ㄓ ㄉㄨˋ
Uninvited guest, Unwelcome visitor
buˊ suˋ zhi¯ keˋ
ㄅㄨˊ ㄙㄨˋ ㄓ ㄎㄜˋ

之客

zhi¯ keˋ
ㄓ ㄎㄜˋ
Like an uninvited guest
youˇ ruˊ buˊ suˋ zhi¯ keˋ
ㄧㄡˇ ㄖㄨˊ ㄅㄨˊ ㄙㄨˋ ㄓ ㄎㄜˋ

之客

zhi¯ keˋ
ㄓ ㄎㄜˋ
Discriminate
zhi¯ fen¯
ㄓ ㄈㄣ

之分

zhi¯ fen¯
ㄓ ㄈㄣ
Previously, Before, From before
zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Prior to vomiting
ouˇ tuˇ zhi¯ qianˊ
ㄡˇ ㄊㄨˇ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Having not yet vomited
haiˊ meiˊ ouˇ tuˇ zhi¯ qianˊ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ ㄡˇ ㄊㄨˇ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Before leaving
liˊ kai¯ zhi¯ qianˊ
ㄌㄧˊ ㄎㄞ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Before i got rid of her
zaiˋ woˇ baiˇ tuo¯ ta¯ zhi¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄨㄛˇ ㄅㄞˇ ㄊㄨㄛ ㄊㄚ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Before it finally happened
zaiˋ shiˋ qingˊ zhong¯ yuˊ fa¯ sheng¯ zhi¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄓㄨㄥ ㄩˊ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
While picture is being taken
zaiˋ xiangˋ pianˋ pai¯ sheˋ wanˊ chengˊ zhi¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄢˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Before the school bus came
xiaoˋ che¯ laiˊ zhi¯ qianˊ
ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ ㄌㄞˊ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Before everything went crazy
zaiˋ yiˊ qieˋ luanˋ le˙ taoˋ zhi¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ ㄌㄨㄢˋ ㄌㄜ˙ ㄊㄠˋ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Anatomy-bone-ref: ulna styloid process
chiˇ guˇ zhi¯ jing¯ zhuangˋ tuˊ
ㄔˇ ㄍㄨˇ ㄓ ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄨˊ

之茎

zhi¯ jing¯
ㄓ ㄐㄧㄥ
Three-quarter portion, 3/4 portion, Three fourths portion
siˋ fenˋ zhi¯ san¯ fenˋ
ㄙˋ ㄈㄣˋ ㄓ ㄙㄢ ㄈㄣˋ

之三

zhi¯ san¯
ㄓ ㄙㄢ
Three-quarters
siˋ fen¯ zhi¯ san¯
ㄙˋ ㄈㄣ ㄓ ㄙㄢ

之三

zhi¯ san¯
ㄓ ㄙㄢ
Three quarters of a mile, Three quarter mile
siˋ fen¯ zhi¯ san¯ li¯
ㄙˋ ㄈㄣ ㄓ ㄙㄢ ㄌㄧ

之三

zhi¯ san¯
ㄓ ㄙㄢ
About three-quarters, Approximately three-quarters
daˋ yue¯ siˋ fen¯ zhi¯ san¯
ㄉㄚˋ ㄩㄝ ㄙˋ ㄈㄣ ㄓ ㄙㄢ

之三

zhi¯ san¯
ㄓ ㄙㄢ
Strategy of placing troops in a dire situation so that they fight for their lives to win a battle
zhiˋ zhi¯ siˇ diˋ erˊ houˋ sheng¯
ㄓˋ ㄓ ㄙˇ ㄉㄧˋ ㄦˊ ㄏㄡˋ ㄕㄥ

之死

zhi¯ siˇ
ㄓ ㄙˇ
Then, After
zhi¯ xiaˋ
ㄓ ㄒㄧㄚˋ

之下

zhi¯ xiaˋ
ㄓ ㄒㄧㄚˋ
In a relationship
yiˊ duanˋ guan¯ xiˋ zhi¯ xiaˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄓ ㄒㄧㄚˋ

之下

zhi¯ xiaˋ
ㄓ ㄒㄧㄚˋ
In a fit of anger
yiˊ qiˋ zhi¯ xiaˋ
ㄧˊ ㄑㄧˋ ㄓ ㄒㄧㄚˋ

之下

zhi¯ xiaˋ
ㄓ ㄒㄧㄚˋ
Below this
zaiˋ zheˋ zhi¯ xiaˋ
ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄓ ㄒㄧㄚˋ

之下

zhi¯ xiaˋ
ㄓ ㄒㄧㄚˋ
King of monsters
guaiˋ shouˋ zhi¯ wangˊ
ㄍㄨㄞˋ ㄕㄡˋ ㄓ ㄨㄤˊ

之王

zhi¯ wangˊ
ㄓ ㄨㄤˊ
Into midst of the storm
feng¯ baoˋ zhi¯ zhong¯
ㄈㄥ ㄅㄠˋ ㄓ ㄓㄨㄥ

之中

zhi¯ zhong¯
ㄓ ㄓㄨㄥ
Midst of chaos, Among the ensuing chaos
hunˇ luanˋ zhi¯ zhong¯
ㄏㄨㄣˇ ㄌㄨㄢˋ ㄓ ㄓㄨㄥ

之中

zhi¯ zhong¯
ㄓ ㄓㄨㄥ
Strength of nine oxen and two tigers
jiuˇ niuˊ erˋ huˇ zhi¯ liˋ
ㄐㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˊ ㄦˋ ㄏㄨˇ ㄓ ㄌㄧˋ

之力

zhi¯ liˋ
ㄓ ㄌㄧˋ
Expended the strength of nine oxen and two tigers, Expended a lot of strength and effort
feiˋ le˙ jiuˇ niuˊ erˋ huˇ zhi¯ liˋ
ㄈㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄐㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˊ ㄦˋ ㄏㄨˇ ㄓ ㄌㄧˋ

之力

zhi¯ liˋ
ㄓ ㄌㄧˋ
One who is good at dealing with various matters, Jack of all trades
siˋ ying¯ zhi¯ caiˊ
ㄙˋ ㄧㄥ ㄓ ㄘㄞˊ

之才

zhi¯ caiˊ
ㄓ ㄘㄞˊ
Laughed it off, Laughingly disregarded
yiˋ xiaoˋ zhiˋ zhi¯
ㄧˋ ㄒㄧㄠˋ ㄓˋ ㄓ

置之

zhiˋ zhi¯
ㄓˋ ㄓ
Following
suiˊ zhi¯
ㄙㄨㄟˊ ㄓ

随之

suiˊ zhi¯
ㄙㄨㄟˊ ㄓ
In short, To sum up, Anyway
zongˇ zhi¯
ㄗㄨㄥˇ ㄓ

总之

zongˇ zhi¯
ㄗㄨㄥˇ ㄓ
Water
shuiˇ zhi¯
ㄕㄨㄟˇ ㄓ

水之

shuiˇ zhi¯
ㄕㄨㄟˇ ㄓ
On the other hand
fanˇ zhi¯
ㄈㄢˇ ㄓ

反之

fanˇ zhi¯
ㄈㄢˇ ㄓ
Instead of, Replace, Replace with
daiˋ zhi¯
ㄉㄞˋ ㄓ

代之

daiˋ zhi¯
ㄉㄞˋ ㄓ
To sum up, In short
zongˇ erˊ yanˊ zhi¯
ㄗㄨㄥˇ ㄦˊ ㄧㄢˊ ㄓ

言之

yanˊ zhi¯
ㄧㄢˊ ㄓ
To make a long story short, To sum up
yiˋ yanˊ yiˇ biˋ zhi¯
ㄧˋ ㄧㄢˊ ㄧˇ ㄅㄧˋ ㄓ

蔽之

biˋ zhi¯
ㄅㄧˋ ㄓ
Use bent arm for a pillow, Poor but content
qu¯ gong¯ erˊ zhenˇ zhi¯
ㄑㄩ ㄍㄨㄥ ㄦˊ ㄓㄣˇ ㄓ

枕之

zhenˇ zhi¯
ㄓㄣˇ ㄓ
Controlled by, Made by
cao¯ zhi¯
ㄘㄠ ㄓ

操之

cao¯ zhi¯
ㄘㄠ ㄓ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
之.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)