Seat,
Position
weiˋ ㄨㄟˋ
oyt
oyt

(T)(S)

[pinyin]:
weiˋ
[zhuyin]:
ㄨㄟˋ

Seat, Position, Place, Location, Mw: Polite Measure Word For People

7 strokes, Radical: 人, 9
cangjie (T) input code:
o
y
t
廿
cangjie (S) input code:
o
y
t
廿

Words containing 位, TOC

Location, Position
weiˋ zhiˋ
ㄨㄟˋ ㄓˋ

位置

weiˋ zhiˋ
ㄨㄟˋ ㄓˋ
Are positioned at about, Is positioned at about
weiˋ zhiˋ yue¯ zaiˋ
ㄨㄟˋ ㄓˋ ㄩㄝ ㄗㄞˋ

位置

weiˋ zhiˋ
ㄨㄟˋ ㄓˋ
Anatomy: upper chest region
shangˋ xiong¯ weiˋ zhiˋ
ㄕㄤˋ ㄒㄩㄥ ㄨㄟˋ ㄓˋ

位置

weiˋ zhiˋ
ㄨㄟˋ ㄓˋ
Lower chest region, Lower pectorals
xiaˋ xiong¯ weiˋ zhiˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄒㄩㄥ ㄨㄟˋ ㄓˋ

位置

weiˋ zhiˋ
ㄨㄟˋ ㄓˋ
Initial position or location
yuanˊ laiˊ weiˋ zhiˋ
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ ㄨㄟˋ ㄓˋ

位置

weiˋ zhiˋ
ㄨㄟˋ ㄓˋ
Return or returns to original position
hui¯ fuˋ yuanˊ laiˊ weiˋ zhiˋ
ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ ㄨㄟˋ ㄓˋ

位置

weiˋ zhiˋ
ㄨㄟˋ ㄓˋ
Location of
weiˋ zhiˋ naiˇ
ㄨㄟˋ ㄓˋ ㄋㄞˇ

位置

weiˋ zhiˋ
ㄨㄟˋ ㄓˋ
Position, Positioned
zaiˋ weiˋ zhiˋ
ㄗㄞˋ ㄨㄟˋ ㄓˋ

位置

weiˋ zhiˋ
ㄨㄟˋ ㄓˋ
Seat, Position, Space for a person
weiˋ zi˙
ㄨㄟˋ ㄗ˙

位子

weiˋ zi˙
ㄨㄟˋ ㄗ˙
Found a seat and sat down
zhaoˇ weiˋ zi˙ zuoˋ xiaˋ
ㄓㄠˇ ㄨㄟˋ ㄗ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧㄚˋ

位子

weiˋ zi˙
ㄨㄟˋ ㄗ˙
Knight's cross
jueˊ weiˋ xun¯ zhang¯
ㄐㄩㄝˊ ㄨㄟˋ ㄒㄩㄣ ㄓㄤ

位勳

weiˋ xun¯
ㄨㄟˋ ㄒㄩㄣ
Can seat 7 up to passengers, With room for up to seven passengers
keˇ zuoˋ qi¯ weiˋ chengˊ keˋ
ㄎㄜˇ ㄗㄨㄛˋ ㄑㄧ ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ ㄎㄜˋ

位乘

weiˋ chengˊ
ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ
Located (in)
weiˋ yuˊ
ㄨㄟˋ ㄩˊ

位於

weiˋ yuˊ
ㄨㄟˋ ㄩˊ
Located above the center of gravity
weiˋ yuˊ zhongˋ xin¯ shangˋ fang¯
ㄨㄟˋ ㄩˊ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄕㄤˋ ㄈㄤ

位於

weiˋ yuˊ
ㄨㄟˋ ㄩˊ
Stand up, Standing position
weiˋ liˋ
ㄨㄟˋ ㄌㄧˋ

位立

weiˋ liˋ
ㄨㄟˋ ㄌㄧˋ
One customer, A particular client
mouˇ weiˋ keˋ huˋ
ㄇㄡˇ ㄨㄟˋ ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ

位客

weiˋ keˋ
ㄨㄟˋ ㄎㄜˋ
Computer bit, Bit
weiˋ yuanˊ
ㄨㄟˋ ㄩㄢˊ

位元

weiˋ yuanˊ
ㄨㄟˋ ㄩㄢˊ
Flag bit, Bit field
qiˊ biao¯ weiˋ yuanˊ
ㄑㄧˊ ㄅㄧㄠ ㄨㄟˋ ㄩㄢˊ

位元

weiˋ yuanˊ
ㄨㄟˋ ㄩㄢˊ
Digit
weiˋ shuˋ
ㄨㄟˋ ㄕㄨˋ

位數

weiˋ shuˋ
ㄨㄟˋ ㄕㄨˋ
Two digit
liangˇ weiˋ shuˋ
ㄌㄧㄤˇ ㄨㄟˋ ㄕㄨˋ

位數

weiˋ shuˋ
ㄨㄟˋ ㄕㄨˋ
Located, Positioned
weiˋ zaiˋ
ㄨㄟˋ ㄗㄞˋ

位在

weiˋ zaiˋ
ㄨㄟˋ ㄗㄞˋ
Unit of measurement, Unit, Group, Department, Interval
dan¯ weiˋ
ㄉㄢ ㄨㄟˋ

單位

dan¯ weiˋ
ㄉㄢ ㄨㄟˋ
Collection department, Bill payment department
daiˋ shou¯ dan¯ weiˋ
ㄉㄞˋ ㄕㄡ ㄉㄢ ㄨㄟˋ

單位

dan¯ weiˋ
ㄉㄢ ㄨㄟˋ
Service department
fuˊ wuˋ dan¯ weiˋ
ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄉㄢ ㄨㄟˋ

單位

dan¯ weiˋ
ㄉㄢ ㄨㄟˋ
Price unit, Unit of value
jiaˋ geˊ dan¯ weiˋ
ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄉㄢ ㄨㄟˋ

單位

dan¯ weiˋ
ㄉㄢ ㄨㄟˋ
Duty, Post
gangˇ weiˋ
ㄍㄤˇ ㄨㄟˋ

崗位

gangˇ weiˋ
ㄍㄤˇ ㄨㄟˋ
Berth, Bunk
chuangˊ weiˋ
ㄔㄨㄤˊ ㄨㄟˋ

牀位

chuangˊ weiˋ
ㄔㄨㄤˊ ㄨㄟˋ
A few
jiˇ weiˋ
ㄐㄧˇ ㄨㄟˋ

幾位

jiˇ weiˋ
ㄐㄧˇ ㄨㄟˋ
That person, That position
neiˋ weiˋ
ㄋㄟˋ ㄨㄟˋ

那位

neiˋ weiˋ
ㄋㄟˋ ㄨㄟˋ
Degree (university)
xueˊ weiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ

學位

xueˊ weiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ
Master's degree
shuoˋ shiˋ xueˊ weiˋ
ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ

學位

xueˊ weiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ
Master's degree
xueˊ shuoˋ shiˋ xueˊ weiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ

學位

xueˊ weiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ
Ladies and gentlemen, Everybody
geˋ weiˋ
ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ

各位

geˋ weiˋ
ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ
Host's position
zhuˇ weiˋ
ㄓㄨˇ ㄨㄟˋ

主位

zhuˇ weiˋ
ㄓㄨˇ ㄨㄟˋ
Points of the compass, Four cardinal directions, Direction, Bearing
fang¯ weiˋ
ㄈㄤ ㄨㄟˋ

方位

fang¯ weiˋ
ㄈㄤ ㄨㄟˋ
Yield, Give way
rangˋ weiˋ
ㄖㄤˋ ㄨㄟˋ

讓位

rangˋ weiˋ
ㄖㄤˋ ㄨㄟˋ
Booking, Reservation
dingˋ weiˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ

訂位

dingˋ weiˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ
Berth
chuanˊ weiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄨㄟˋ

船位

chuanˊ weiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄨㄟˋ
Berth, Berths
cang¯ weiˋ
ㄘㄤ ㄨㄟˋ

艙位

cang¯ weiˋ
ㄘㄤ ㄨㄟˋ
This (person)
zheˋ weiˋ
ㄓㄜˋ ㄨㄟˋ

這位

zheˋ weiˋ
ㄓㄜˋ ㄨㄟˋ
Seat, Seating
zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ

座位

zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ
This seat is free, This seat is not taken
zheˋ ge˙ zuoˋ weiˋ shiˋ kong¯ de˙
ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ ㄕˋ ㄎㄨㄥ ㄉㄜ˙

座位

zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ
That seat
naˋ ge˙ zuoˋ weiˋ
ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ

座位

zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ
Take that seat, Sit in that seat
zuoˋ naˋ ge˙ zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ

座位

zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ
Middle row of seats
zhong¯ jian¯ naˋ paiˊ zuoˋ weiˋ
ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄋㄚˋ ㄆㄞˊ ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ

座位

zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ
Seat, Position, Place
xiˊ weiˋ
ㄒㄧˊ ㄨㄟˋ

席位

xiˊ weiˋ
ㄒㄧˊ ㄨㄟˋ
Berth, Bunk
chuangˊ weiˋ
ㄔㄨㄤˊ ㄨㄟˋ

床位

chuangˊ weiˋ
ㄔㄨㄤˊ ㄨㄟˋ
Positioned, Arranged
dingˋ weiˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ

定位

dingˋ weiˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ
Effective range
dingˋ weiˋ fanˋ weiˊ
ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ

定位

dingˋ weiˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ
Echo location
huiˊ bo¯ dingˋ weiˋ faˇ
ㄏㄨㄟˊ ㄅㄛ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄈㄚˇ

定位

dingˋ weiˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ
Echo location
huiˊ sheng¯ dingˋ weiˋ faˇ
ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄈㄚˇ

定位

dingˋ weiˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ
Bunk, Berth
pu¯ weiˋ
ㄆㄨ ㄨㄟˋ

鋪位

pu¯ weiˋ
ㄆㄨ ㄨㄟˋ
A (e.g. a person)
yiˊ weiˋ
ㄧˊ ㄨㄟˋ

一位

yiˊ weiˋ
ㄧˊ ㄨㄟˋ
A customer, A client
yiˊ weiˋ keˋ huˋ
ㄧˊ ㄨㄟˋ ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ

一位

yiˊ weiˋ
ㄧˊ ㄨㄟˋ
A writer
yiˊ weiˋ wenˊ xueˊ jia¯
ㄧˊ ㄨㄟˋ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

一位

yiˊ weiˋ
ㄧˊ ㄨㄟˋ
A famous
yiˊ weiˋ zhi¯ mingˊ
ㄧˊ ㄨㄟˋ ㄓ ㄇㄧㄥˊ

一位

yiˊ weiˋ
ㄧˊ ㄨㄟˋ
First decimal place
xiaoˇ shuˋ diˋ yiˊ weiˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ ㄉㄧˋ ㄧˊ ㄨㄟˋ

一位

yiˊ weiˋ
ㄧˊ ㄨㄟˋ
The third person
diˋ san¯ weiˋ
ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄨㄟˋ

三位

san¯ weiˋ
ㄙㄢ ㄨㄟˋ
One's office, One's position in an office or work environment
zhiˊ weiˋ
ㄓˊ ㄨㄟˋ

職位

zhiˊ weiˋ
ㄓˊ ㄨㄟˋ
Electric potential, Voltage
dianˋ weiˋ
ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ

電位

dianˋ weiˋ
ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ
Potentiometer, Voltmeter
dianˋ weiˋ qiˋ
ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ ㄑㄧˋ

電位

dianˋ weiˋ
ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ
Potential difference, Difference in potential, Potential
dianˋ weiˋ chai¯
ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ ㄔㄞ

電位

dianˋ weiˋ
ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ
Digital
shuˋ weiˋ
ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ

數位

shuˋ weiˋ
ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ
Digital print
shuˋ weiˋ lieˋ yinˋ
ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄌㄧㄝˋ ㄧㄣˋ

數位

shuˋ weiˋ
ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ
Position, Ranking
diˋ weiˋ
ㄉㄧˋ ㄨㄟˋ

地位

diˋ weiˋ
ㄉㄧˋ ㄨㄟˋ
Standard
benˇ weiˋ
ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ

本位

benˇ weiˋ
ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ
Field, Column
lanˊ weiˋ
ㄌㄢˊ ㄨㄟˋ

欄位

lanˊ weiˋ
ㄌㄢˊ ㄨㄟˋ
Phase, Phased
xiang¯ weiˋ
ㄒㄧㄤ ㄨㄟˋ

相位

xiang¯ weiˋ
ㄒㄧㄤ ㄨㄟˋ
Phased acoustic array
xiang¯ weiˋ sheng¯ bo¯ zhenˋ lieˋ
ㄒㄧㄤ ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄅㄛ ㄓㄣˋ ㄌㄧㄝˋ

相位

xiang¯ weiˋ
ㄒㄧㄤ ㄨㄟˋ
Please wait to be seated
qingˇ dengˇ houˋ daiˋ weiˋ
ㄑㄧㄥˇ ㄉㄥˇ ㄏㄡˋ ㄉㄞˋ ㄨㄟˋ

帶位

daiˋ weiˋ
ㄉㄞˋ ㄨㄟˋ
Stalls, Booths, Vendor booths
tan¯ weiˋ
ㄊㄢ ㄨㄟˋ

攤位

tan¯ weiˋ
ㄊㄢ ㄨㄟˋ
Location, Position
weiˋ zhiˋ
ㄨㄟˋ ㄓˋ

位置

weiˋ zhiˋ
ㄨㄟˋ ㄓˋ
Are positioned at about, Is positioned at about
weiˋ zhiˋ yue¯ zaiˋ
ㄨㄟˋ ㄓˋ ㄩㄝ ㄗㄞˋ

位置

weiˋ zhiˋ
ㄨㄟˋ ㄓˋ
Anatomy: upper chest region
shangˋ xiong¯ weiˋ zhiˋ
ㄕㄤˋ ㄒㄩㄥ ㄨㄟˋ ㄓˋ

位置

weiˋ zhiˋ
ㄨㄟˋ ㄓˋ
Lower chest region, Lower pectorals
xiaˋ xiong¯ weiˋ zhiˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄒㄩㄥ ㄨㄟˋ ㄓˋ

位置

weiˋ zhiˋ
ㄨㄟˋ ㄓˋ
Initial position or location
yuanˊ laiˊ weiˋ zhiˋ
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ ㄨㄟˋ ㄓˋ

位置

weiˋ zhiˋ
ㄨㄟˋ ㄓˋ
Return or returns to original position
hui¯ fuˋ yuanˊ laiˊ weiˋ zhiˋ
ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ ㄨㄟˋ ㄓˋ

位置

weiˋ zhiˋ
ㄨㄟˋ ㄓˋ
Location of
weiˋ zhiˋ naiˇ
ㄨㄟˋ ㄓˋ ㄋㄞˇ

位置

weiˋ zhiˋ
ㄨㄟˋ ㄓˋ
Position, Positioned
zaiˋ weiˋ zhiˋ
ㄗㄞˋ ㄨㄟˋ ㄓˋ

位置

weiˋ zhiˋ
ㄨㄟˋ ㄓˋ
Seat, Position, Space for a person
weiˋ zi˙
ㄨㄟˋ ㄗ˙

位子

weiˋ zi˙
ㄨㄟˋ ㄗ˙
Found a seat and sat down
zhaoˇ weiˋ zi˙ zuoˋ xiaˋ
ㄓㄠˇ ㄨㄟˋ ㄗ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧㄚˋ

位子

weiˋ zi˙
ㄨㄟˋ ㄗ˙
Knight's cross
jueˊ weiˋ xun¯ zhang¯
ㄐㄩㄝˊ ㄨㄟˋ ㄒㄩㄣ ㄓㄤ

位勋

weiˋ xun¯
ㄨㄟˋ ㄒㄩㄣ
Can seat 7 up to passengers, With room for up to seven passengers
keˇ zuoˋ qi¯ weiˋ chengˊ keˋ
ㄎㄜˇ ㄗㄨㄛˋ ㄑㄧ ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ ㄎㄜˋ

位乘

weiˋ chengˊ
ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ
Located (in)
weiˋ yuˊ
ㄨㄟˋ ㄩˊ

位于

weiˋ yuˊ
ㄨㄟˋ ㄩˊ
Located above the center of gravity
weiˋ yuˊ zhongˋ xin¯ shangˋ fang¯
ㄨㄟˋ ㄩˊ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄕㄤˋ ㄈㄤ

位于

weiˋ yuˊ
ㄨㄟˋ ㄩˊ
Stand up, Standing position
weiˋ liˋ
ㄨㄟˋ ㄌㄧˋ

位立

weiˋ liˋ
ㄨㄟˋ ㄌㄧˋ
One customer, A particular client
mouˇ weiˋ keˋ huˋ
ㄇㄡˇ ㄨㄟˋ ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ

位客

weiˋ keˋ
ㄨㄟˋ ㄎㄜˋ
Computer bit, Bit
weiˋ yuanˊ
ㄨㄟˋ ㄩㄢˊ

位元

weiˋ yuanˊ
ㄨㄟˋ ㄩㄢˊ
Flag bit, Bit field
qiˊ biao¯ weiˋ yuanˊ
ㄑㄧˊ ㄅㄧㄠ ㄨㄟˋ ㄩㄢˊ

位元

weiˋ yuanˊ
ㄨㄟˋ ㄩㄢˊ
Digit
weiˋ shuˋ
ㄨㄟˋ ㄕㄨˋ

位数

weiˋ shuˋ
ㄨㄟˋ ㄕㄨˋ
Two digit
liangˇ weiˋ shuˋ
ㄌㄧㄤˇ ㄨㄟˋ ㄕㄨˋ

位数

weiˋ shuˋ
ㄨㄟˋ ㄕㄨˋ
Located, Positioned
weiˋ zaiˋ
ㄨㄟˋ ㄗㄞˋ

位在

weiˋ zaiˋ
ㄨㄟˋ ㄗㄞˋ
Unit of measurement, Unit, Group, Department, Interval
dan¯ weiˋ
ㄉㄢ ㄨㄟˋ

单位

dan¯ weiˋ
ㄉㄢ ㄨㄟˋ
Collection department, Bill payment department
daiˋ shou¯ dan¯ weiˋ
ㄉㄞˋ ㄕㄡ ㄉㄢ ㄨㄟˋ

单位

dan¯ weiˋ
ㄉㄢ ㄨㄟˋ
Service department
fuˊ wuˋ dan¯ weiˋ
ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄉㄢ ㄨㄟˋ

单位

dan¯ weiˋ
ㄉㄢ ㄨㄟˋ
Price unit, Unit of value
jiaˋ geˊ dan¯ weiˋ
ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄉㄢ ㄨㄟˋ

单位

dan¯ weiˋ
ㄉㄢ ㄨㄟˋ
Duty, Post
gangˇ weiˋ
ㄍㄤˇ ㄨㄟˋ

岗位

gangˇ weiˋ
ㄍㄤˇ ㄨㄟˋ
Berth, Bunk
chuangˊ weiˋ
ㄔㄨㄤˊ ㄨㄟˋ

床位

chuangˊ weiˋ
ㄔㄨㄤˊ ㄨㄟˋ
A few
jiˇ weiˋ
ㄐㄧˇ ㄨㄟˋ

几位

jiˇ weiˋ
ㄐㄧˇ ㄨㄟˋ
That person, That position
neiˋ weiˋ
ㄋㄟˋ ㄨㄟˋ

那位

neiˋ weiˋ
ㄋㄟˋ ㄨㄟˋ
Degree (university)
xueˊ weiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ

学位

xueˊ weiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ
Master's degree
shuoˋ shiˋ xueˊ weiˋ
ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ

学位

xueˊ weiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ
Master's degree
xueˊ shuoˋ shiˋ xueˊ weiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ

学位

xueˊ weiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ
Ladies and gentlemen, Everybody
geˋ weiˋ
ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ

各位

geˋ weiˋ
ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ
Host's position
zhuˇ weiˋ
ㄓㄨˇ ㄨㄟˋ

主位

zhuˇ weiˋ
ㄓㄨˇ ㄨㄟˋ
Points of the compass, Four cardinal directions, Direction, Bearing
fang¯ weiˋ
ㄈㄤ ㄨㄟˋ

方位

fang¯ weiˋ
ㄈㄤ ㄨㄟˋ
Yield, Give way
rangˋ weiˋ
ㄖㄤˋ ㄨㄟˋ

让位

rangˋ weiˋ
ㄖㄤˋ ㄨㄟˋ
Booking, Reservation
dingˋ weiˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ

订位

dingˋ weiˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ
Berth
chuanˊ weiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄨㄟˋ

船位

chuanˊ weiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄨㄟˋ
Berth, Berths
cang¯ weiˋ
ㄘㄤ ㄨㄟˋ

舱位

cang¯ weiˋ
ㄘㄤ ㄨㄟˋ
This (person)
zheˋ weiˋ
ㄓㄜˋ ㄨㄟˋ

这位

zheˋ weiˋ
ㄓㄜˋ ㄨㄟˋ
Seat, Seating
zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ

座位

zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ
This seat is free, This seat is not taken
zheˋ ge˙ zuoˋ weiˋ shiˋ kong¯ de˙
ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ ㄕˋ ㄎㄨㄥ ㄉㄜ˙

座位

zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ
That seat
naˋ ge˙ zuoˋ weiˋ
ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ

座位

zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ
Take that seat, Sit in that seat
zuoˋ naˋ ge˙ zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ

座位

zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ
Middle row of seats
zhong¯ jian¯ naˋ paiˊ zuoˋ weiˋ
ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄋㄚˋ ㄆㄞˊ ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ

座位

zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ
Seat, Position, Place
xiˊ weiˋ
ㄒㄧˊ ㄨㄟˋ

席位

xiˊ weiˋ
ㄒㄧˊ ㄨㄟˋ
Berth, Bunk
chuangˊ weiˋ
ㄔㄨㄤˊ ㄨㄟˋ

床位

chuangˊ weiˋ
ㄔㄨㄤˊ ㄨㄟˋ
Positioned, Arranged
dingˋ weiˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ

定位

dingˋ weiˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ
Effective range
dingˋ weiˋ fanˋ weiˊ
ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ

定位

dingˋ weiˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ
Echo location
huiˊ bo¯ dingˋ weiˋ faˇ
ㄏㄨㄟˊ ㄅㄛ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄈㄚˇ

定位

dingˋ weiˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ
Echo location
huiˊ sheng¯ dingˋ weiˋ faˇ
ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄈㄚˇ

定位

dingˋ weiˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ
Bunk, Berth
pu¯ weiˋ
ㄆㄨ ㄨㄟˋ

铺位

pu¯ weiˋ
ㄆㄨ ㄨㄟˋ
A (e.g. a person)
yiˊ weiˋ
ㄧˊ ㄨㄟˋ

一位

yiˊ weiˋ
ㄧˊ ㄨㄟˋ
A customer, A client
yiˊ weiˋ keˋ huˋ
ㄧˊ ㄨㄟˋ ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ

一位

yiˊ weiˋ
ㄧˊ ㄨㄟˋ
A writer
yiˊ weiˋ wenˊ xueˊ jia¯
ㄧˊ ㄨㄟˋ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

一位

yiˊ weiˋ
ㄧˊ ㄨㄟˋ
A famous
yiˊ weiˋ zhi¯ mingˊ
ㄧˊ ㄨㄟˋ ㄓ ㄇㄧㄥˊ

一位

yiˊ weiˋ
ㄧˊ ㄨㄟˋ
First decimal place
xiaoˇ shuˋ diˋ yiˊ weiˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ ㄉㄧˋ ㄧˊ ㄨㄟˋ

一位

yiˊ weiˋ
ㄧˊ ㄨㄟˋ
The third person
diˋ san¯ weiˋ
ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄨㄟˋ

三位

san¯ weiˋ
ㄙㄢ ㄨㄟˋ
One's office, One's position in an office or work environment
zhiˊ weiˋ
ㄓˊ ㄨㄟˋ

职位

zhiˊ weiˋ
ㄓˊ ㄨㄟˋ
Electric potential, Voltage
dianˋ weiˋ
ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ

电位

dianˋ weiˋ
ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ
Potentiometer, Voltmeter
dianˋ weiˋ qiˋ
ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ ㄑㄧˋ

电位

dianˋ weiˋ
ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ
Potential difference, Difference in potential, Potential
dianˋ weiˋ chai¯
ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ ㄔㄞ

电位

dianˋ weiˋ
ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ
Digital
shuˋ weiˋ
ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ

数位

shuˋ weiˋ
ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ
Digital print
shuˋ weiˋ lieˋ yinˋ
ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄌㄧㄝˋ ㄧㄣˋ

数位

shuˋ weiˋ
ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ
Position, Ranking
diˋ weiˋ
ㄉㄧˋ ㄨㄟˋ

地位

diˋ weiˋ
ㄉㄧˋ ㄨㄟˋ
Standard
benˇ weiˋ
ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ

本位

benˇ weiˋ
ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ
Field, Column
lanˊ weiˋ
ㄌㄢˊ ㄨㄟˋ

栏位

lanˊ weiˋ
ㄌㄢˊ ㄨㄟˋ
Phase, Phased
xiang¯ weiˋ
ㄒㄧㄤ ㄨㄟˋ

相位

xiang¯ weiˋ
ㄒㄧㄤ ㄨㄟˋ
Phased acoustic array
xiang¯ weiˋ sheng¯ bo¯ zhenˋ lieˋ
ㄒㄧㄤ ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄅㄛ ㄓㄣˋ ㄌㄧㄝˋ

相位

xiang¯ weiˋ
ㄒㄧㄤ ㄨㄟˋ
Please wait to be seated
qingˇ dengˇ houˋ daiˋ weiˋ
ㄑㄧㄥˇ ㄉㄥˇ ㄏㄡˋ ㄉㄞˋ ㄨㄟˋ

带位

daiˋ weiˋ
ㄉㄞˋ ㄨㄟˋ
Stalls, Booths, Vendor booths
tan¯ weiˋ
ㄊㄢ ㄨㄟˋ

摊位

tan¯ weiˋ
ㄊㄢ ㄨㄟˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
位.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)