What,
Why
heˊ ㄏㄜˊ
omnr
omnr

(T)(S)

[pinyin]:
heˊ
[zhuyin]:
ㄏㄜˊ

What, Why, Where, Which, How, Xiao He

7 strokes, Radical: 人, 9
cangjie (T) input code:
o
m
n
r
cangjie (S) input code:
o
m
n
r

Words containing 何, TOC

When, At what time
heˊ shiˊ
ㄏㄜˊ ㄕˊ

何時

heˊ shiˊ
ㄏㄜˊ ㄕˊ
Choose what to do next
heˊ quˋ heˊ congˊ
ㄏㄜˊ ㄑㄩˋ ㄏㄜˊ ㄘㄨㄥˊ

何從

heˊ congˊ
ㄏㄜˊ ㄘㄨㄥˊ
Why should
heˊ biˋ
ㄏㄜˊ ㄅㄧˋ

何必

heˊ biˋ
ㄏㄜˊ ㄅㄧˋ
Not to mention, Let alone, Much less
heˊ kuangˋ
ㄏㄜˊ ㄎㄨㄤˋ

何況

heˊ kuangˋ
ㄏㄜˊ ㄎㄨㄤˋ
Why not
heˊ buˋ
ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ

何不

heˊ buˋ
ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ
Why not have confidence
heˊ buˊ fangˋ xin¯
ㄏㄜˊ ㄅㄨˊ ㄈㄤˋ ㄒㄧㄣ

何不

heˊ buˊ
ㄏㄜˊ ㄅㄨˊ
Why not have the confidence to
heˊ buˊ fangˋ xin¯ de˙
ㄏㄜˊ ㄅㄨˊ ㄈㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙

何不

heˊ buˊ
ㄏㄜˊ ㄅㄨˊ
Why not continue
weiˋ heˊ buˊ jiˋ xuˋ
ㄨㄟˋ ㄏㄜˊ ㄅㄨˊ ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ

何不

heˊ buˊ
ㄏㄜˊ ㄅㄨˊ
Where
heˊ chuˋ
ㄏㄜˊ ㄔㄨˋ

何處

heˊ chuˋ
ㄏㄜˊ ㄔㄨˋ
If not dealt with, If not handled
ruˊ weiˋ geiˇ yuˊ renˋ heˊ chuˋ liˇ
ㄖㄨˊ ㄨㄟˋ ㄍㄟˇ ㄩˊ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ

何處

heˊ chuˋ
ㄏㄜˊ ㄔㄨˋ
For what reason, Why
heˊ guˋ
ㄏㄜˊ ㄍㄨˋ

何故

heˊ guˋ
ㄏㄜˊ ㄍㄨˋ
Choose what to do next
heˊ quˋ heˊ congˊ
ㄏㄜˊ ㄑㄩˋ ㄏㄜˊ ㄘㄨㄥˊ

何去

heˊ quˋ
ㄏㄜˊ ㄑㄩˋ
Where is…? what is
heˊ zaiˋ
ㄏㄜˊ ㄗㄞˋ

何在

heˊ zaiˋ
ㄏㄜˊ ㄗㄞˋ
What evidence
zhengˋ juˋ heˊ zaiˋ
ㄓㄥˋ ㄐㄩˋ ㄏㄜˊ ㄗㄞˋ

何在

heˊ zaiˋ
ㄏㄜˊ ㄗㄞˋ
What if, How
ruˊ heˊ
ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ

如何

ruˊ heˊ
ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ
How to weigh an elephant
ruˊ heˊ chengˋ daˋ xiangˋ
ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ ㄔㄥˋ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄤˋ

如何

ruˊ heˊ
ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ
Outcome, Result
jieˊ guoˇ ruˊ heˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ

如何

ruˊ heˊ
ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ
Learned to control it, Learned how to control it
xueˊ huiˋ le˙ ruˊ heˊ kongˋ zhiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

如何

ruˊ heˊ
ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ
Just learned to control it
zhiˇ shiˋ xueˊ huiˋ le˙ ruˊ heˊ kongˋ zhiˋ
ㄓˇ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

如何

ruˊ heˊ
ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ
How we do anything, How we do a variety of different things
ziˋ jiˇ ruˊ heˊ zuoˋ geˋ zhongˇ shiˋ qingˊ
ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

如何

ruˊ heˊ
ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ
In any case, Anyway, No matter what
wuˊ lunˊ ruˊ heˊ
ㄨˊ ㄌㄨㄣˊ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ

如何

ruˊ heˊ
ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ
Any
renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Anywhere, Any place
renˋ heˊ diˋ fang¯
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄧˋ ㄈㄤ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Whatever
renˋ heˊ dong¯ xi¯
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Anything
renˋ heˊ wuˋ tiˇ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ ㄊㄧˇ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Say anything
shuo¯ renˋ heˊ huaˋ
ㄕㄨㄛ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄚˋ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Can't figure out a way, Can't come up with a plan for
xiangˇ buˋ chu¯ renˋ heˊ fang¯ faˇ gaoˇ chu¯
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄍㄠˇ ㄔㄨ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Unwilling to say anything, Refuse to say anything at all, Refuse to speak at all
buˊ yuanˋ zaiˋ kai¯ kouˇ shuo¯ renˋ heˊ huaˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄢˋ ㄗㄞˋ ㄎㄞ ㄎㄡˇ ㄕㄨㄛ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄚˋ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
There was no sound
meiˊ youˇ renˋ heˊ sheng¯ xiangˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕㄥ ㄒㄧㄤˇ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Have any, Still have any
haiˊ youˇ renˋ heˊ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
I don't have any family
woˇ meiˊ youˇ renˋ heˊ jia¯ renˊ
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Of course there wouldn't be anything inside
liˇ mianˋ dang¯ ranˊ buˊ huiˋ youˇ renˋ heˊ dong¯ xi¯
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄤ ㄖㄢˊ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Unable to settle down anywhere
jiuˋ wuˊ faˇ dingˋ ju¯ zaiˋ renˋ heˊ diˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄨˊ ㄈㄚˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩ ㄗㄞˋ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄧˋ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Ready for anything, Ready for any news
zhunˇ yingˊ jie¯ renˋ heˊ xiao¯ xiˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄧㄥˊ ㄐㄧㄝ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄠ ㄒㄧˊ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Don't leave anything out, Don't leave out any details
bieˊ louˋ diaoˋ renˋ heˊ xiˋ jieˊ
ㄅㄧㄝˊ ㄌㄡˋ ㄉㄧㄠˋ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Whoever
renˋ heˊ renˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄖㄣˊ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Why
weiˋ heˊ
ㄨㄟˋ ㄏㄜˊ

為何

weiˋ heˊ
ㄨㄟˋ ㄏㄜˊ
Deal with, Cope with, What do we do now?
naiˋ heˊ
ㄋㄞˋ ㄏㄜˊ

奈何

naiˋ heˊ
ㄋㄞˋ ㄏㄜˊ
To have no alternative, Powerless
wuˊ keˇ naiˋ heˊ
ㄨˊ ㄎㄜˇ ㄋㄞˋ ㄏㄜˊ

奈何

naiˋ heˊ
ㄋㄞˋ ㄏㄜˊ
When, At what time
heˊ shiˊ
ㄏㄜˊ ㄕˊ

何时

heˊ shiˊ
ㄏㄜˊ ㄕˊ
Choose what to do next
heˊ quˋ heˊ congˊ
ㄏㄜˊ ㄑㄩˋ ㄏㄜˊ ㄘㄨㄥˊ

何从

heˊ congˊ
ㄏㄜˊ ㄘㄨㄥˊ
Why should
heˊ biˋ
ㄏㄜˊ ㄅㄧˋ

何必

heˊ biˋ
ㄏㄜˊ ㄅㄧˋ
Not to mention, Let alone, Much less
heˊ kuangˋ
ㄏㄜˊ ㄎㄨㄤˋ

何况

heˊ kuangˋ
ㄏㄜˊ ㄎㄨㄤˋ
Why not
heˊ buˋ
ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ

何不

heˊ buˋ
ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ
Why not have confidence
heˊ buˊ fangˋ xin¯
ㄏㄜˊ ㄅㄨˊ ㄈㄤˋ ㄒㄧㄣ

何不

heˊ buˊ
ㄏㄜˊ ㄅㄨˊ
Why not have the confidence to
heˊ buˊ fangˋ xin¯ de˙
ㄏㄜˊ ㄅㄨˊ ㄈㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙

何不

heˊ buˊ
ㄏㄜˊ ㄅㄨˊ
Why not continue
weiˋ heˊ buˊ jiˋ xuˋ
ㄨㄟˋ ㄏㄜˊ ㄅㄨˊ ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ

何不

heˊ buˊ
ㄏㄜˊ ㄅㄨˊ
Where
heˊ chuˋ
ㄏㄜˊ ㄔㄨˋ

何处

heˊ chuˋ
ㄏㄜˊ ㄔㄨˋ
If not dealt with, If not handled
ruˊ weiˋ geiˇ yuˊ renˋ heˊ chuˋ liˇ
ㄖㄨˊ ㄨㄟˋ ㄍㄟˇ ㄩˊ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ

何处

heˊ chuˋ
ㄏㄜˊ ㄔㄨˋ
For what reason, Why
heˊ guˋ
ㄏㄜˊ ㄍㄨˋ

何故

heˊ guˋ
ㄏㄜˊ ㄍㄨˋ
Choose what to do next
heˊ quˋ heˊ congˊ
ㄏㄜˊ ㄑㄩˋ ㄏㄜˊ ㄘㄨㄥˊ

何去

heˊ quˋ
ㄏㄜˊ ㄑㄩˋ
Where is…? what is
heˊ zaiˋ
ㄏㄜˊ ㄗㄞˋ

何在

heˊ zaiˋ
ㄏㄜˊ ㄗㄞˋ
What evidence
zhengˋ juˋ heˊ zaiˋ
ㄓㄥˋ ㄐㄩˋ ㄏㄜˊ ㄗㄞˋ

何在

heˊ zaiˋ
ㄏㄜˊ ㄗㄞˋ
What if, How
ruˊ heˊ
ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ

如何

ruˊ heˊ
ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ
How to weigh an elephant
ruˊ heˊ chengˋ daˋ xiangˋ
ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ ㄔㄥˋ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄤˋ

如何

ruˊ heˊ
ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ
Outcome, Result
jieˊ guoˇ ruˊ heˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ

如何

ruˊ heˊ
ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ
Learned to control it, Learned how to control it
xueˊ huiˋ le˙ ruˊ heˊ kongˋ zhiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

如何

ruˊ heˊ
ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ
Just learned to control it
zhiˇ shiˋ xueˊ huiˋ le˙ ruˊ heˊ kongˋ zhiˋ
ㄓˇ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

如何

ruˊ heˊ
ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ
How we do anything, How we do a variety of different things
ziˋ jiˇ ruˊ heˊ zuoˋ geˋ zhongˇ shiˋ qingˊ
ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

如何

ruˊ heˊ
ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ
In any case, Anyway, No matter what
wuˊ lunˊ ruˊ heˊ
ㄨˊ ㄌㄨㄣˊ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ

如何

ruˊ heˊ
ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ
Any
renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Anywhere, Any place
renˋ heˊ diˋ fang¯
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄧˋ ㄈㄤ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Whatever
renˋ heˊ dong¯ xi¯
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Anything
renˋ heˊ wuˋ tiˇ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ ㄊㄧˇ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Say anything
shuo¯ renˋ heˊ huaˋ
ㄕㄨㄛ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄚˋ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Can't figure out a way, Can't come up with a plan for
xiangˇ buˋ chu¯ renˋ heˊ fang¯ faˇ gaoˇ chu¯
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄍㄠˇ ㄔㄨ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Unwilling to say anything, Refuse to say anything at all, Refuse to speak at all
buˊ yuanˋ zaiˋ kai¯ kouˇ shuo¯ renˋ heˊ huaˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄢˋ ㄗㄞˋ ㄎㄞ ㄎㄡˇ ㄕㄨㄛ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄚˋ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
There was no sound
meiˊ youˇ renˋ heˊ sheng¯ xiangˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕㄥ ㄒㄧㄤˇ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Have any, Still have any
haiˊ youˇ renˋ heˊ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
I don't have any family
woˇ meiˊ youˇ renˋ heˊ jia¯ renˊ
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Of course there wouldn't be anything inside
liˇ mianˋ dang¯ ranˊ buˊ huiˋ youˇ renˋ heˊ dong¯ xi¯
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄤ ㄖㄢˊ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Unable to settle down anywhere
jiuˋ wuˊ faˇ dingˋ ju¯ zaiˋ renˋ heˊ diˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄨˊ ㄈㄚˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩ ㄗㄞˋ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄧˋ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Ready for anything, Ready for any news
zhunˇ yingˊ jie¯ renˋ heˊ xiao¯ xiˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄧㄥˊ ㄐㄧㄝ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄠ ㄒㄧˊ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Don't leave anything out, Don't leave out any details
bieˊ louˋ diaoˋ renˋ heˊ xiˋ jieˊ
ㄅㄧㄝˊ ㄌㄡˋ ㄉㄧㄠˋ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Whoever
renˋ heˊ renˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄖㄣˊ

任何

renˋ heˊ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ
Why
weiˋ heˊ
ㄨㄟˋ ㄏㄜˊ

为何

weiˋ heˊ
ㄨㄟˋ ㄏㄜˊ
Deal with, Cope with, What do we do now?
naiˋ heˊ
ㄋㄞˋ ㄏㄜˊ

奈何

naiˋ heˊ
ㄋㄞˋ ㄏㄜˊ
To have no alternative, Powerless
wuˊ keˇ naiˋ heˊ
ㄨˊ ㄎㄜˇ ㄋㄞˋ ㄏㄜˊ

奈何

naiˋ heˊ
ㄋㄞˋ ㄏㄜˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
何.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)