Transmit,
Communicate
chuanˊ ㄔㄨㄢˊ
ojii
oqni

(T)(S)

[pinyin]:
chuanˊ zhuanˋ
[zhuyin]:
ㄔㄨㄢˊ ㄓㄨㄢˋ

Transmit, Communicate, Send, Conduct, Circulate, Propagate, Teach, Pass On

13 strokes, Radical: 人, 9
cangjie (T) input code:
o
j
i
i
cangjie (S) input code:
o
q
n
i

Words containing 傳, TOC

Flyer, Leaflet
chuanˊ dan¯
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ

傳單

chuanˊ dan¯
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ
Give out a handbill or leaflet
fa¯ chuanˊ dan¯
ㄈㄚ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ

傳單

chuanˊ dan¯
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ
Tradition, Traditional
chuanˊ tongˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˇ

傳統

chuanˊ tongˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˇ
Very traditional
zhen¯ chuanˊ tongˇ
ㄓㄣ ㄔㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˇ

傳統

chuanˊ tongˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˇ
Sent, Communicated
chuanˊ le˙
ㄔㄨㄢˊ ㄌㄜ˙

傳了

chuanˊ le˙
ㄔㄨㄢˊ ㄌㄜ˙
Spread, Travelled
chuanˊ de˙
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄜ˙

傳得

chuanˊ de˙
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄜ˙
Spread quickly, Travelled quickly
chuanˊ de˙ henˇ kuaiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄎㄨㄞˋ

傳得

chuanˊ de˙
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄜ˙
Pulley belt
chuanˊ dongˋ piˊ daiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄧˊ ㄉㄞˋ

傳動

chuanˊ dongˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ
Bio, Biography
chuanˊ jiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧˋ

傳記

chuanˊ jiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧˋ
Transmission
chuanˊ xunˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄒㄩㄣˋ

傳訊

chuanˊ xunˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄒㄩㄣˋ
Legend
chuanˊ shuo¯
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ

傳說

chuanˊ shuo¯
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ
Legends
chuanˊ shuo¯ guˋ shiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ ㄍㄨˋ ㄕˋ

傳說

chuanˊ shuo¯
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ
According to legend, Legend says that
chuanˊ shuo¯ daoˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ ㄉㄠˋ

傳說

chuanˊ shuo¯
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ
Infection
chuanˊ ranˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ

傳染

chuanˊ ranˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ
Contagious
juˋ youˇ chuanˊ ranˇ xingˋ
ㄐㄩˋ ㄧㄡˇ ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ ㄒㄧㄥˋ

傳染

chuanˊ ranˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ
Vivid, Expressive, True to life
chuanˊ shenˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄣˊ

傳神

chuanˊ shenˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄣˊ
Transmit, Forward information, Relay, Deliver
chuanˊ diˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ

傳遞

chuanˊ diˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ
Signal relay
chuanˊ diˋ xinˋ haoˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ

傳遞

chuanˊ diˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ
Could get through
nengˊ gouˋ chuanˊ diˋ guoˋ quˋ
ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ

傳遞

chuanˊ diˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ
Send, Deliver, Convey
chuanˊ songˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ

傳送

chuanˊ songˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ
Teleportation portal
chuanˊ songˋ ruˋ kouˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ

傳送

chuanˊ songˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ
Teleportation
yuanˇ juˋ liˊ chuanˊ songˋ
ㄩㄢˇ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ

傳送

chuanˊ songˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ
Transmit, Send back to
chuanˊ songˋ huiˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˊ

傳送

chuanˊ songˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ
Transmitted back to
chuanˊ songˋ huiˊ laiˊ de˙
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙

傳送

chuanˊ songˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ
Returned data transmissions
chuanˊ songˋ huiˊ laiˊ de˙ zi¯ liaoˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄗ ㄌㄧㄠˋ

傳送

chuanˊ songˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ
Returned data transmissions indicates (that)
chuanˊ songˋ huiˊ laiˊ de˙ zi¯ liaoˋ xianˇ shiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

傳送

chuanˊ songˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ
Sent, Transmitted
chuanˊ songˋ de˙
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

傳送

chuanˊ songˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ
Send to
chuanˊ songˋ geiˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄍㄟˇ

傳送

chuanˊ songˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ
Interface, Connecting device
chuanˊ daoˇ qiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˇ ㄑㄧˋ

傳導

chuanˊ daoˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˇ
Neural interface
shenˊ jing¯ chuanˊ daoˇ qiˋ
ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˇ ㄑㄧˋ

傳導

chuanˊ daoˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˇ
Convey, Communicated
chuanˊ daˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄚˊ

傳達

chuanˊ daˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄚˊ
Communicating (via radio), Sending a signal
chuanˊ daˊ xunˋ haoˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄚˊ ㄒㄩㄣˋ ㄏㄠˊ

傳達

chuanˊ daˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄚˊ
Anatomy: neurotransmitter, Neurotransmitters
shenˊ jing¯ chuanˊ ganˇ
ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ

傳感

chuanˊ ganˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ
Sensor
chuanˊ ganˇ qiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ ㄑㄧˋ

傳感

chuanˊ ganˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ
Sensor
chuanˊ ganˇ qiˋ de˙
ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ ㄑㄧˋ ㄉㄜ˙

傳感

chuanˊ ganˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ
Successor
chuanˊ renˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄖㄣˊ

傳人

chuanˊ renˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄖㄣˊ
Pollination
chuanˊ fenˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄈㄣˇ

傳粉

chuanˊ fenˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄈㄣˇ
Cross-pollination
yiˋ hua¯ chuanˊ fenˇ
ㄧˋ ㄏㄨㄚ ㄔㄨㄢˊ ㄈㄣˇ

傳粉

chuanˊ fenˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄈㄣˇ
Transmitted, Spread out
chuanˊ daoˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˋ

傳到

chuanˊ daoˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˋ
Summons, Subpoena
chuanˊ piaoˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄆㄧㄠˋ

傳票

chuanˊ piaoˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄆㄧㄠˋ
Fax
chuanˊ zhen¯
ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ

傳真

chuanˊ zhen¯
ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ
Transmission
chuanˊ shu¯
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ

傳輸

chuanˊ shu¯
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ
Asynchronous transmission
yiˋ buˋ chuanˊ shu¯
ㄧˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ

傳輸

chuanˊ shu¯
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ
Communication, Communicated from, Sent from, Transmitted from
chuanˊ laiˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ

傳來

chuanˊ laiˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ
A sound from outside the window
chuang¯ waiˋ chuanˊ laiˊ
ㄔㄨㄤ ㄨㄞˋ ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ

傳來

chuanˊ laiˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ
From outside there was a sudden loud noise
waiˋ hu¯ ranˊ chuanˊ laiˊ yiˊ zhenˋ juˋ xiangˇ
ㄨㄞˋ ㄏㄨ ㄖㄢˊ ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄐㄩˋ ㄒㄧㄤˇ

傳來

chuanˊ laiˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ
Heard the sound of running water from upstairs
ting¯ daoˋ louˊ shangˋ chuanˊ laiˊ fangˋ shuiˇ sheng¯
ㄊㄧㄥ ㄉㄠˋ ㄌㄡˊ ㄕㄤˋ ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ ㄈㄤˋ ㄕㄨㄟˇ ㄕㄥ

傳來

chuanˊ laiˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ
Legend, Saga
chuanˊ qiˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ

傳奇

chuanˊ qiˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ
Teach, Instruct
chuanˊ shouˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄡˋ

傳授

chuanˊ shouˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄡˋ
Spread, Disperse, Disseminate, Propagate
chuanˊ bo¯
ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛ

傳播

chuanˊ bo¯
ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛ
Unknown, Anonymous
mingˊ buˊ jianˋ jing¯ chuanˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˊ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄔㄨㄢˊ

經傳

jing¯ chuanˊ
ㄐㄧㄥ ㄔㄨㄢˊ
False rumours, False information
eˊ chuanˊ
ㄜˊ ㄔㄨㄢˊ

訛傳

eˊ chuanˊ
ㄜˊ ㄔㄨㄢˊ
Transmit, Sent, Uploaded
liuˊ chuanˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ

流傳

liuˊ chuanˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ
Passed down through the ages
liuˊ chuanˊ qian¯ guˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ

流傳

liuˊ chuanˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ
Passed down from generation to generation
yiˊ daiˋ daiˋ liuˊ chuanˊ xiaˋ laiˊ
ㄧˊ ㄉㄞˋ ㄉㄞˋ ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ

流傳

liuˊ chuanˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ
Introduction, Self introduction
ziˋ chuanˊ
ㄗˋ ㄔㄨㄢˊ

自傳

ziˋ chuanˊ
ㄗˋ ㄔㄨㄢˊ
Inherit, Legacy, Genetic
yiˊ chuanˊ
ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ

遺傳

yiˊ chuanˊ
ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ
Genetic inheritance, Genetically inherited
yiˊ chuanˊ jia¯ zhong¯
ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄓㄨㄥ

遺傳

yiˊ chuanˊ
ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ
Propaganda
xuan¯ chuanˊ
ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ

宣傳

xuan¯ chuanˊ
ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ
Surprise, Surprising
jing¯ chuanˊ
ㄐㄧㄥ ㄔㄨㄢˊ

驚傳

jing¯ chuanˊ
ㄐㄧㄥ ㄔㄨㄢˊ
Send, Upload
shangˋ chuanˊ
ㄕㄤˋ ㄔㄨㄢˊ

上傳

shangˋ chuanˊ
ㄕㄤˋ ㄔㄨㄢˊ
Passed down from generation to generation, Shared, Imparted, Transmitted
xiang¯ chuanˊ
ㄒㄧㄤ ㄔㄨㄢˊ

相傳

xiang¯ chuanˊ
ㄒㄧㄤ ㄔㄨㄢˊ
Flyer, Leaflet
chuanˊ dan¯
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ

传单

chuanˊ dan¯
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ
Give out a handbill or leaflet
fa¯ chuanˊ dan¯
ㄈㄚ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ

传单

chuanˊ dan¯
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ
Tradition, Traditional
chuanˊ tongˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˇ

传统

chuanˊ tongˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˇ
Very traditional
zhen¯ chuanˊ tongˇ
ㄓㄣ ㄔㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˇ

传统

chuanˊ tongˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˇ
Sent, Communicated
chuanˊ le˙
ㄔㄨㄢˊ ㄌㄜ˙

传了

chuanˊ le˙
ㄔㄨㄢˊ ㄌㄜ˙
Spread, Travelled
chuanˊ de˙
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄜ˙

传得

chuanˊ de˙
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄜ˙
Spread quickly, Travelled quickly
chuanˊ de˙ henˇ kuaiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄎㄨㄞˋ

传得

chuanˊ de˙
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄜ˙
Pulley belt
chuanˊ dongˋ piˊ daiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄧˊ ㄉㄞˋ

传动

chuanˊ dongˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ
Bio, Biography
chuanˊ jiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧˋ

传记

chuanˊ jiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧˋ
Transmission
chuanˊ xunˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄒㄩㄣˋ

传讯

chuanˊ xunˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄒㄩㄣˋ
Legend
chuanˊ shuo¯
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ

传说

chuanˊ shuo¯
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ
Legends
chuanˊ shuo¯ guˋ shiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ ㄍㄨˋ ㄕˋ

传说

chuanˊ shuo¯
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ
According to legend, Legend says that
chuanˊ shuo¯ daoˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ ㄉㄠˋ

传说

chuanˊ shuo¯
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ
Infection
chuanˊ ranˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ

传染

chuanˊ ranˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ
Contagious
juˋ youˇ chuanˊ ranˇ xingˋ
ㄐㄩˋ ㄧㄡˇ ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ ㄒㄧㄥˋ

传染

chuanˊ ranˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ
Vivid, Expressive, True to life
chuanˊ shenˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄣˊ

传神

chuanˊ shenˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄣˊ
Transmit, Forward information, Relay, Deliver
chuanˊ diˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ

传递

chuanˊ diˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ
Signal relay
chuanˊ diˋ xinˋ haoˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ

传递

chuanˊ diˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ
Could get through
nengˊ gouˋ chuanˊ diˋ guoˋ quˋ
ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ

传递

chuanˊ diˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ
Send, Deliver, Convey
chuanˊ songˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ

传送

chuanˊ songˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ
Teleportation portal
chuanˊ songˋ ruˋ kouˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ

传送

chuanˊ songˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ
Teleportation
yuanˇ juˋ liˊ chuanˊ songˋ
ㄩㄢˇ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ

传送

chuanˊ songˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ
Transmit, Send back to
chuanˊ songˋ huiˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˊ

传送

chuanˊ songˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ
Transmitted back to
chuanˊ songˋ huiˊ laiˊ de˙
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙

传送

chuanˊ songˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ
Returned data transmissions
chuanˊ songˋ huiˊ laiˊ de˙ zi¯ liaoˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄗ ㄌㄧㄠˋ

传送

chuanˊ songˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ
Returned data transmissions indicates (that)
chuanˊ songˋ huiˊ laiˊ de˙ zi¯ liaoˋ xianˇ shiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

传送

chuanˊ songˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ
Sent, Transmitted
chuanˊ songˋ de˙
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

传送

chuanˊ songˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ
Send to
chuanˊ songˋ geiˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄍㄟˇ

传送

chuanˊ songˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ
Interface, Connecting device
chuanˊ daoˇ qiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˇ ㄑㄧˋ

传导

chuanˊ daoˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˇ
Neural interface
shenˊ jing¯ chuanˊ daoˇ qiˋ
ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˇ ㄑㄧˋ

传导

chuanˊ daoˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˇ
Convey, Communicated
chuanˊ daˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄚˊ

传达

chuanˊ daˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄚˊ
Communicating (via radio), Sending a signal
chuanˊ daˊ xunˋ haoˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄚˊ ㄒㄩㄣˋ ㄏㄠˊ

传达

chuanˊ daˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄚˊ
Anatomy: neurotransmitter, Neurotransmitters
shenˊ jing¯ chuanˊ ganˇ
ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ

传感

chuanˊ ganˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ
Sensor
chuanˊ ganˇ qiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ ㄑㄧˋ

传感

chuanˊ ganˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ
Sensor
chuanˊ ganˇ qiˋ de˙
ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ ㄑㄧˋ ㄉㄜ˙

传感

chuanˊ ganˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ
Successor
chuanˊ renˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄖㄣˊ

传人

chuanˊ renˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄖㄣˊ
Pollination
chuanˊ fenˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄈㄣˇ

传粉

chuanˊ fenˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄈㄣˇ
Cross-pollination
yiˋ hua¯ chuanˊ fenˇ
ㄧˋ ㄏㄨㄚ ㄔㄨㄢˊ ㄈㄣˇ

传粉

chuanˊ fenˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄈㄣˇ
Transmitted, Spread out
chuanˊ daoˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˋ

传到

chuanˊ daoˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˋ
Summons, Subpoena
chuanˊ piaoˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄆㄧㄠˋ

传票

chuanˊ piaoˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄆㄧㄠˋ
Fax
chuanˊ zhen¯
ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ

传真

chuanˊ zhen¯
ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ
Transmission
chuanˊ shu¯
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ

传输

chuanˊ shu¯
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ
Asynchronous transmission
yiˋ buˋ chuanˊ shu¯
ㄧˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ

传输

chuanˊ shu¯
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ
Communication, Communicated from, Sent from, Transmitted from
chuanˊ laiˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ

传来

chuanˊ laiˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ
A sound from outside the window
chuang¯ waiˋ chuanˊ laiˊ
ㄔㄨㄤ ㄨㄞˋ ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ

传来

chuanˊ laiˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ
From outside there was a sudden loud noise
waiˋ hu¯ ranˊ chuanˊ laiˊ yiˊ zhenˋ juˋ xiangˇ
ㄨㄞˋ ㄏㄨ ㄖㄢˊ ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄐㄩˋ ㄒㄧㄤˇ

传来

chuanˊ laiˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ
Heard the sound of running water from upstairs
ting¯ daoˋ louˊ shangˋ chuanˊ laiˊ fangˋ shuiˇ sheng¯
ㄊㄧㄥ ㄉㄠˋ ㄌㄡˊ ㄕㄤˋ ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ ㄈㄤˋ ㄕㄨㄟˇ ㄕㄥ

传来

chuanˊ laiˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ
Legend, Saga
chuanˊ qiˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ

传奇

chuanˊ qiˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ
Teach, Instruct
chuanˊ shouˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄡˋ

传授

chuanˊ shouˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄡˋ
Spread, Disperse, Disseminate, Propagate
chuanˊ bo¯
ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛ

传播

chuanˊ bo¯
ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛ
Unknown, Anonymous
mingˊ buˊ jianˋ jing¯ chuanˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˊ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄔㄨㄢˊ

经传

jing¯ chuanˊ
ㄐㄧㄥ ㄔㄨㄢˊ
False rumours, False information
eˊ chuanˊ
ㄜˊ ㄔㄨㄢˊ

讹传

eˊ chuanˊ
ㄜˊ ㄔㄨㄢˊ
Transmit, Sent, Uploaded
liuˊ chuanˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ

流传

liuˊ chuanˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ
Passed down through the ages
liuˊ chuanˊ qian¯ guˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ

流传

liuˊ chuanˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ
Passed down from generation to generation
yiˊ daiˋ daiˋ liuˊ chuanˊ xiaˋ laiˊ
ㄧˊ ㄉㄞˋ ㄉㄞˋ ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ

流传

liuˊ chuanˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ
Introduction, Self introduction
ziˋ chuanˊ
ㄗˋ ㄔㄨㄢˊ

自传

ziˋ chuanˊ
ㄗˋ ㄔㄨㄢˊ
Inherit, Legacy, Genetic
yiˊ chuanˊ
ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ

遗传

yiˊ chuanˊ
ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ
Genetic inheritance, Genetically inherited
yiˊ chuanˊ jia¯ zhong¯
ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄓㄨㄥ

遗传

yiˊ chuanˊ
ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ
Propaganda
xuan¯ chuanˊ
ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ

宣传

xuan¯ chuanˊ
ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ
Surprise, Surprising
jing¯ chuanˊ
ㄐㄧㄥ ㄔㄨㄢˊ

惊传

jing¯ chuanˊ
ㄐㄧㄥ ㄔㄨㄢˊ
Send, Upload
shangˋ chuanˊ
ㄕㄤˋ ㄔㄨㄢˊ

上传

shangˋ chuanˊ
ㄕㄤˋ ㄔㄨㄢˊ
Passed down from generation to generation, Shared, Imparted, Transmitted
xiang¯ chuanˊ
ㄒㄧㄤ ㄔㄨㄢˊ

相传

xiang¯ chuanˊ
ㄒㄧㄤ ㄔㄨㄢˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
傳.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)