Enter,
Entrance
ruˋ ㄖㄨˋ
oh
oh

(T)(S)

[pinyin]:
ruˋ
[zhuyin]:
ㄖㄨˋ

Radical: 011, Enter, Entrance, Arrive, Join, Go Into, Agree (Agree With), Receipt, Receive, Income, Invade, Intrude, Captivate

2 strokes, Radical: 入, 11
cangjie (T) input code:
o
h
cangjie (S) input code:
o
h

Words containing 入, TOC

Number of people entering the park
ruˋ yuanˊ de˙ renˊ shuˋ
ㄖㄨˋ ㄩㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄕㄨˋ

入園

ruˋ yuanˊ
ㄖㄨˋ ㄩㄢˊ
Entrance, Portal
ruˋ kouˇ
ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ

入口

ruˋ kouˇ
ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ
The entrance is a little narrow
ruˋ kouˇ youˇ dianˇ zhaiˇ
ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄓㄞˇ

入口

ruˋ kouˇ
ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ
Bad or bitter tasting, Hard to swallow
nanˊ yiˇ ruˋ kouˇ de˙
ㄋㄢˊ ㄧˇ ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ ㄉㄜ˙

入口

ruˋ kouˇ
ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ
Very good taste, Sits in the mouth well
henˇ haoˇ ruˋ kouˇ
ㄏㄣˇ ㄏㄠˇ ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ

入口

ruˋ kouˇ
ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ
Teleportation portal
chuanˊ songˋ ruˋ kouˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ

入口

ruˋ kouˇ
ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ
Basic understanding, Primer
ruˋ menˊ
ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ

入門

ruˋ menˊ
ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ
Quick start guide
kuaiˋ suˋ ruˋ menˊ zhiˇ nanˊ
ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ ㄓˇ ㄋㄢˊ

入門

ruˋ menˊ
ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ
Go to sleep
ruˋ mianˊ
ㄖㄨˋ ㄇㄧㄢˊ

入眠

ruˋ mianˊ
ㄖㄨˋ ㄇㄧㄢˊ
Jump into the water
yueˋ ruˋ shuiˇ zhong¯
ㄩㄝˋ ㄖㄨˋ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄥ

入水

ruˋ shuiˇ
ㄖㄨˋ ㄕㄨㄟˇ
Start school
ruˋ xueˊ
ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ

入學

ruˋ xueˊ
ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ
Invade, Intrude, Incursion
ruˋ qin¯
ㄖㄨˋ ㄑㄧㄣ

入侵

ruˋ qin¯
ㄖㄨˋ ㄑㄧㄣ
Hack, Hack in via the internet, Hack into
ruˋ qin¯ wangˇ luˋ
ㄖㄨˋ ㄑㄧㄣ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ

入侵

ruˋ qin¯
ㄖㄨˋ ㄑㄧㄣ
Get better and better, Gradually get better, Gradually improve
jianˋ ruˋ jia¯ jingˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄖㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄥˋ

入佳

ruˋ jia¯
ㄖㄨˋ ㄐㄧㄚ
Hate to the bone, Harbored deep felt resentment
henˋ ruˋ zhi¯ guˇ
ㄏㄣˋ ㄖㄨˋ ㄓ ㄍㄨˇ

入之

ruˋ zhi¯
ㄖㄨˋ ㄓ
Nightfall
ruˋ yeˋ
ㄖㄨˋ ㄧㄝˋ

入夜

ruˋ yeˋ
ㄖㄨˋ ㄧㄝˋ
Into the night
ruˋ yeˋ wanˇ
ㄖㄨˋ ㄧㄝˋ ㄨㄢˇ

入夜

ruˋ yeˋ
ㄖㄨˋ ㄧㄝˋ
Obsession
zouˇ huoˇ ruˋ moˊ
ㄗㄡˇ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˋ ㄇㄛˊ

入魔

ruˋ moˊ
ㄖㄨˋ ㄇㄛˊ
Obsessively
zouˇ huoˇ ruˋ moˊ de˙
ㄗㄡˇ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˋ ㄇㄛˊ ㄉㄜ˙

入魔

ruˋ moˊ
ㄖㄨˋ ㄇㄛˊ
Take a seat, Sit down
ruˋ zuoˋ
ㄖㄨˋ ㄗㄨㄛˋ

入座

ruˋ zuoˋ
ㄖㄨˋ ㄗㄨㄛˋ
Fruit and vegetable (mixed)
shuiˇ guoˇ ruˋ caiˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ ㄖㄨˋ ㄘㄞˋ

入菜

ruˋ caiˋ
ㄖㄨˋ ㄘㄞˋ
Admission
ruˋ changˇ
ㄖㄨˋ ㄔㄤˇ

入場

ruˋ changˇ
ㄖㄨˋ ㄔㄤˇ
Local tourism, Tourism
ruˋ jingˋ
ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ

入境

ruˋ jingˋ
ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ
Tourism and travel association
ruˋ jingˋ luuˇ youˊ xieˊ huiˋ
ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ

入境

ruˋ jingˋ
ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ
Enters
ruˋ jingˋ de˙
ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄉㄜ˙

入境

ruˋ jingˋ
ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ
Imprisoned, Behind bars
ruˋ yuˋ
ㄖㄨˋ ㄩˋ

入獄

ruˋ yuˋ
ㄖㄨˋ ㄩˋ
Secular, Enter the world
ruˋ shiˋ
ㄖㄨˋ ㄕˋ

入世

ruˋ shiˋ
ㄖㄨˋ ㄕˋ
Step into, Stepped into
taˋ ruˋ
ㄊㄚˋ ㄖㄨˋ

踏入

taˋ ruˋ
ㄊㄚˋ ㄖㄨˋ
Intake, Intakes
xi¯ ruˋ
ㄒㄧ ㄖㄨˋ

吸入

xi¯ ruˋ
ㄒㄧ ㄖㄨˋ
Air intake, Air intakes
kong¯ qiˋ xi¯ ruˋ
ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄒㄧ ㄖㄨˋ

吸入

xi¯ ruˋ
ㄒㄧ ㄖㄨˋ
Snuff, Substance for sniffing
xi¯ ruˋ wuˋ
ㄒㄧ ㄖㄨˋ ㄨˋ

吸入

xi¯ ruˋ
ㄒㄧ ㄖㄨˋ
Break into
chuangˇ ruˋ
ㄔㄨㄤˇ ㄖㄨˋ

闖入

chuangˇ ruˋ
ㄔㄨㄤˇ ㄖㄨˋ
Bold entrance, Create a stir on entry
daˋ yaoˊ daˋ baiˇ chuangˇ ruˋ
ㄉㄚˋ ㄧㄠˊ ㄉㄚˋ ㄅㄞˇ ㄔㄨㄤˇ ㄖㄨˋ

闖入

chuangˇ ruˋ
ㄔㄨㄤˇ ㄖㄨˋ
Fall into, Be trapped
xianˋ ruˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄖㄨˋ

陷入

xianˋ ruˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄖㄨˋ
Fell silent, Went silent
xianˋ ruˋ chenˊ jiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄖㄨˋ ㄔㄣˊ ㄐㄧˊ

陷入

xianˋ ruˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄖㄨˋ
Fall into, Fell into
zhuiˋ ruˋ
ㄓㄨㄟˋ ㄖㄨˋ

墜入

zhuiˋ ruˋ
ㄓㄨㄟˋ ㄖㄨˋ
Sink or fall into
duoˋ ruˋ
ㄉㄨㄛˋ ㄖㄨˋ

墮入

duoˋ ruˋ
ㄉㄨㄛˋ ㄖㄨˋ
Inlay, Inlaid
qian¯ ruˋ
ㄑㄧㄢ ㄖㄨˋ

嵌入

qian¯ ruˋ
ㄑㄧㄢ ㄖㄨˋ
Built-in, Integrated
qian¯ ruˋ shiˋ
ㄑㄧㄢ ㄖㄨˋ ㄕˋ

嵌入

qian¯ ruˋ
ㄑㄧㄢ ㄖㄨˋ
Take in, Income, Earnings, Revenue, Include
shou¯ ruˋ
ㄕㄡ ㄖㄨˋ

收入

shou¯ ruˋ
ㄕㄡ ㄖㄨˋ
Bring into
naˋ ruˋ
ㄋㄚˋ ㄖㄨˋ

納入

naˋ ruˋ
ㄋㄚˋ ㄖㄨˋ
Sign in
deng¯ ruˋ
ㄉㄥ ㄖㄨˋ

登入

deng¯ ruˋ
ㄉㄥ ㄖㄨˋ
After signing in
deng¯ ruˋ houˋ
ㄉㄥ ㄖㄨˋ ㄏㄡˋ

登入

deng¯ ruˋ
ㄉㄥ ㄖㄨˋ
Credited, Entered into an account
yiˇ ruˋ
ㄧˇ ㄖㄨˋ

已入

yiˇ ruˋ
ㄧˇ ㄖㄨˋ
Hacked into
haiˋ ruˋ
ㄏㄞˋ ㄖㄨˋ

駭入

haiˋ ruˋ
ㄏㄞˋ ㄖㄨˋ
How did they get in (amazed or fearfully)
zenˇ me˙ nengˊ haiˋ ruˋ
ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄋㄥˊ ㄏㄞˋ ㄖㄨˋ

駭入

haiˋ ruˋ
ㄏㄞˋ ㄖㄨˋ
Invade, Intrude
qin¯ ruˋ
ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ

侵入

qin¯ ruˋ
ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ
Pour
daoˇ ruˋ
ㄉㄠˇ ㄖㄨˋ

倒入

daoˇ ruˋ
ㄉㄠˇ ㄖㄨˋ
Pour into a cup
daoˇ ruˋ bei¯ zhong¯
ㄉㄠˇ ㄖㄨˋ ㄅㄟ ㄓㄨㄥ

倒入

daoˇ ruˋ
ㄉㄠˇ ㄖㄨˋ
Enter, Gain admittance to
sheng¯ ruˋ
ㄕㄥ ㄖㄨˋ

升入

sheng¯ ruˋ
ㄕㄥ ㄖㄨˋ
Put in
fangˋ ruˋ
ㄈㄤˋ ㄖㄨˋ

放入

fangˋ ruˋ
ㄈㄤˋ ㄖㄨˋ
Put in the garbage
fangˋ ruˋ leˋ seˋ tongˇ
ㄈㄤˋ ㄖㄨˋ ㄌㄜˋ ㄙㄜˋ ㄊㄨㄥˇ

放入

fangˋ ruˋ
ㄈㄤˋ ㄖㄨˋ
Penetrate, Delve deeply, Reach
shen¯ ruˋ
ㄕㄣ ㄖㄨˋ

深入

shen¯ ruˋ
ㄕㄣ ㄖㄨˋ
Go crazy
shen¯ ruˋ huˇ xueˋ
ㄕㄣ ㄖㄨˋ ㄏㄨˇ ㄒㄩㄝˋ

深入

shen¯ ruˋ
ㄕㄣ ㄖㄨˋ
Slid into, Slide into
huaˊ ruˋ
ㄏㄨㄚˊ ㄖㄨˋ

滑入

huaˊ ruˋ
ㄏㄨㄚˊ ㄖㄨˋ
Slid the stretched completely into the helicopter
baˇ dan¯ jiaˋ zhengˇ ge˙ huaˊ ruˋ zhiˊ sheng¯ ji¯ liˇ
ㄅㄚˇ ㄉㄢ ㄐㄧㄚˋ ㄓㄥˇ ㄍㄜ˙ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄨˋ ㄓˊ ㄕㄥ ㄐㄧ ㄌㄧˇ

滑入

huaˊ ruˋ
ㄏㄨㄚˊ ㄖㄨˋ
Seeped, Infiltrated
shenˋ ruˋ
ㄕㄣˋ ㄖㄨˋ

滲入

shenˋ ruˋ
ㄕㄣˋ ㄖㄨˋ
Empty into, Pour in, Pour into
zhuˋ ruˋ
ㄓㄨˋ ㄖㄨˋ

注入

zhuˋ ruˋ
ㄓㄨˋ ㄖㄨˋ
Flow into
liuˊ ruˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄖㄨˋ

流入

liuˊ ruˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄖㄨˋ
Pour into, Filled
guanˋ ruˋ
ㄍㄨㄢˋ ㄖㄨˋ

灌入

guanˋ ruˋ
ㄍㄨㄢˋ ㄖㄨˋ
Dive into
qianˊ ruˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄖㄨˋ

潛入

qianˊ ruˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄖㄨˋ
Enter, Go into
jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ

進入

jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ
Venture into, Ventured into
xianˇ jinˋ ruˋ quanˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ ㄑㄩㄢˊ

進入

jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ
Enter, Entered
jinˋ ruˋ le˙
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ ㄌㄜ˙

進入

jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ
Re-enter, Re-entered
zaiˋ ciˋ jinˋ ruˋ le˙
ㄗㄞˋ ㄘˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ ㄌㄜ˙

進入

jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ
And goes into, And enters
bingˋ jinˋ ruˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ

進入

jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ
Escape (by going) into, Hide in/within
taoˊ ruˋ
ㄊㄠˊ ㄖㄨˋ

逃入

taoˊ ruˋ
ㄊㄠˊ ㄖㄨˋ
Interfere with, Get involved with/in
jieˋ ruˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄖㄨˋ

介入

jieˋ ruˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄖㄨˋ
Integrated, Assimilated
rongˊ ruˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄖㄨˋ

融入

rongˊ ruˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄖㄨˋ
Fully integrated, Fully accustomed, Completely fitting in
wanˊ quanˊ rongˊ ruˋ
ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄖㄨㄥˊ ㄖㄨˋ

融入

rongˊ ruˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄖㄨˋ
Placed in, Incorporated
lieˋ ruˋ
ㄌㄧㄝˋ ㄖㄨˋ

列入

lieˋ ruˋ
ㄌㄧㄝˋ ㄖㄨˋ
Totally incompatible with, Unsuited to, Doesn't fit
geˊ geˊ buˊ ruˋ
ㄍㄜˊ ㄍㄜˊ ㄅㄨˊ ㄖㄨˋ

不入

buˊ ruˋ
ㄅㄨˊ ㄖㄨˋ
Admitted (to)
kaoˇ ruˋ
ㄎㄠˇ ㄖㄨˋ

考入

kaoˇ ruˋ
ㄎㄠˇ ㄖㄨˋ
Enter information via keyboard
shu¯ ruˋ
ㄕㄨ ㄖㄨˋ

輸入

shu¯ ruˋ
ㄕㄨ ㄖㄨˋ
Can only be entered once
zhiˇ nengˊ shu¯ ruˋ yiˋ ciˋ
ㄓˇ ㄋㄥˊ ㄕㄨ ㄖㄨˋ ㄧˋ ㄘˋ

輸入

shu¯ ruˋ
ㄕㄨ ㄖㄨˋ
Please enter information
qingˇ shu¯ ruˋ
ㄑㄧㄥˇ ㄕㄨ ㄖㄨˋ

輸入

shu¯ ruˋ
ㄕㄨ ㄖㄨˋ
Changed to, Switched to
zhuanˇ ruˋ
ㄓㄨㄢˇ ㄖㄨˋ

轉入

zhuanˇ ruˋ
ㄓㄨㄢˇ ㄖㄨˋ
And so switched
bianˋ zhuanˇ ruˋ
ㄅㄧㄢˋ ㄓㄨㄢˇ ㄖㄨˋ

轉入

zhuanˇ ruˋ
ㄓㄨㄢˇ ㄖㄨˋ
Insert, Implant, Inserted, Implanted
zhiˊ ruˋ
ㄓˊ ㄖㄨˋ

植入

zhiˊ ruˋ
ㄓˊ ㄖㄨˋ
Join, Append, Add
jia¯ ruˋ
ㄐㄧㄚ ㄖㄨˋ

加入

jia¯ ruˋ
ㄐㄧㄚ ㄖㄨˋ
Joined, Appended, Added
jia¯ ruˋ le˙
ㄐㄧㄚ ㄖㄨˋ ㄌㄜ˙

加入

jia¯ ruˋ
ㄐㄧㄚ ㄖㄨˋ
Deposit
cunˊ ruˋ
ㄘㄨㄣˊ ㄖㄨˋ

存入

cunˊ ruˋ
ㄘㄨㄣˊ ㄖㄨˋ
Join up, Sign up, Join in, Throw in
touˊ ruˋ
ㄊㄡˊ ㄖㄨˋ

投入

touˊ ruˋ
ㄊㄡˊ ㄖㄨˋ
Insert, Plug in or into
cha¯ ruˋ
ㄔㄚ ㄖㄨˋ

插入

cha¯ ruˋ
ㄔㄚ ㄖㄨˋ
Not-inserted, Not yet inserted
weiˋ cha¯ ruˋ
ㄨㄟˋ ㄔㄚ ㄖㄨˋ

插入

cha¯ ruˋ
ㄔㄚ ㄖㄨˋ
Memory card not inserted reminder
weiˋ cha¯ ruˋ jiˋ yiˋ kaˇ tiˊ shiˋ
ㄨㄟˋ ㄔㄚ ㄖㄨˋ ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄎㄚˇ ㄊㄧˊ ㄕˋ

插入

cha¯ ruˋ
ㄔㄚ ㄖㄨˋ
Round off a number
sheˇ ruˋ
ㄕㄜˇ ㄖㄨˋ

捨入

sheˇ ruˋ
ㄕㄜˇ ㄖㄨˋ
Involve, Draw in, Drawn in
juanˇ ruˋ
ㄐㄩㄢˇ ㄖㄨˋ

捲入

juanˇ ruˋ
ㄐㄩㄢˇ ㄖㄨˋ
Get sucked into a whirlpool
juanˇ ruˋ xuanˊ guoˋ
ㄐㄩㄢˇ ㄖㄨˋ ㄒㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˋ

捲入

juanˇ ruˋ
ㄐㄩㄢˇ ㄖㄨˋ
Was pulled (into), Drawn into
beiˋ juanˇ ruˋ
ㄅㄟˋ ㄐㄩㄢˇ ㄖㄨˋ

捲入

juanˇ ruˋ
ㄐㄩㄢˇ ㄖㄨˋ
Drag me into
baˇ woˇ cheˇ ruˋ
ㄅㄚˇ ㄨㄛˇ ㄔㄜˇ ㄖㄨˋ

扯入

cheˇ ruˋ
ㄔㄜˇ ㄖㄨˋ
Fall into, Fell into
diaoˋ ruˋ
ㄉㄧㄠˋ ㄖㄨˋ

掉入

diaoˋ ruˋ
ㄉㄧㄠˋ ㄖㄨˋ
Fell into a river
diaoˋ ruˋ heˊ zhong¯
ㄉㄧㄠˋ ㄖㄨˋ ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥ

掉入

diaoˋ ruˋ
ㄉㄧㄠˋ ㄖㄨˋ
Carve out, Carve into
qie¯ ruˋ
ㄑㄧㄝ ㄖㄨˋ

切入

qie¯ ruˋ
ㄑㄧㄝ ㄖㄨˋ
Number of people entering the park
ruˋ yuanˊ de˙ renˊ shuˋ
ㄖㄨˋ ㄩㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄕㄨˋ

入园

ruˋ yuanˊ
ㄖㄨˋ ㄩㄢˊ
Entrance, Portal
ruˋ kouˇ
ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ

入口

ruˋ kouˇ
ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ
The entrance is a little narrow
ruˋ kouˇ youˇ dianˇ zhaiˇ
ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄓㄞˇ

入口

ruˋ kouˇ
ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ
Bad or bitter tasting, Hard to swallow
nanˊ yiˇ ruˋ kouˇ de˙
ㄋㄢˊ ㄧˇ ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ ㄉㄜ˙

入口

ruˋ kouˇ
ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ
Very good taste, Sits in the mouth well
henˇ haoˇ ruˋ kouˇ
ㄏㄣˇ ㄏㄠˇ ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ

入口

ruˋ kouˇ
ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ
Teleportation portal
chuanˊ songˋ ruˋ kouˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ

入口

ruˋ kouˇ
ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ
Basic understanding, Primer
ruˋ menˊ
ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ

入门

ruˋ menˊ
ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ
Quick start guide
kuaiˋ suˋ ruˋ menˊ zhiˇ nanˊ
ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ ㄓˇ ㄋㄢˊ

入门

ruˋ menˊ
ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ
Go to sleep
ruˋ mianˊ
ㄖㄨˋ ㄇㄧㄢˊ

入眠

ruˋ mianˊ
ㄖㄨˋ ㄇㄧㄢˊ
Jump into the water
yueˋ ruˋ shuiˇ zhong¯
ㄩㄝˋ ㄖㄨˋ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄥ

入水

ruˋ shuiˇ
ㄖㄨˋ ㄕㄨㄟˇ
Start school
ruˋ xueˊ
ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ

入学

ruˋ xueˊ
ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ
Invade, Intrude, Incursion
ruˋ qin¯
ㄖㄨˋ ㄑㄧㄣ

入侵

ruˋ qin¯
ㄖㄨˋ ㄑㄧㄣ
Hack, Hack in via the internet, Hack into
ruˋ qin¯ wangˇ luˋ
ㄖㄨˋ ㄑㄧㄣ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ

入侵

ruˋ qin¯
ㄖㄨˋ ㄑㄧㄣ
Get better and better, Gradually get better, Gradually improve
jianˋ ruˋ jia¯ jingˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄖㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄥˋ

入佳

ruˋ jia¯
ㄖㄨˋ ㄐㄧㄚ
Hate to the bone, Harbored deep felt resentment
henˋ ruˋ zhi¯ guˇ
ㄏㄣˋ ㄖㄨˋ ㄓ ㄍㄨˇ

入之

ruˋ zhi¯
ㄖㄨˋ ㄓ
Nightfall
ruˋ yeˋ
ㄖㄨˋ ㄧㄝˋ

入夜

ruˋ yeˋ
ㄖㄨˋ ㄧㄝˋ
Into the night
ruˋ yeˋ wanˇ
ㄖㄨˋ ㄧㄝˋ ㄨㄢˇ

入夜

ruˋ yeˋ
ㄖㄨˋ ㄧㄝˋ
Obsession
zouˇ huoˇ ruˋ moˊ
ㄗㄡˇ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˋ ㄇㄛˊ

入魔

ruˋ moˊ
ㄖㄨˋ ㄇㄛˊ
Obsessively
zouˇ huoˇ ruˋ moˊ de˙
ㄗㄡˇ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˋ ㄇㄛˊ ㄉㄜ˙

入魔

ruˋ moˊ
ㄖㄨˋ ㄇㄛˊ
Take a seat, Sit down
ruˋ zuoˋ
ㄖㄨˋ ㄗㄨㄛˋ

入座

ruˋ zuoˋ
ㄖㄨˋ ㄗㄨㄛˋ
Fruit and vegetable (mixed)
shuiˇ guoˇ ruˋ caiˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ ㄖㄨˋ ㄘㄞˋ

入菜

ruˋ caiˋ
ㄖㄨˋ ㄘㄞˋ
Admission
ruˋ changˇ
ㄖㄨˋ ㄔㄤˇ

入场

ruˋ changˇ
ㄖㄨˋ ㄔㄤˇ
Local tourism, Tourism
ruˋ jingˋ
ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ

入境

ruˋ jingˋ
ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ
Tourism and travel association
ruˋ jingˋ luuˇ youˊ xieˊ huiˋ
ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ

入境

ruˋ jingˋ
ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ
Enters
ruˋ jingˋ de˙
ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄉㄜ˙

入境

ruˋ jingˋ
ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ
Imprisoned, Behind bars
ruˋ yuˋ
ㄖㄨˋ ㄩˋ

入狱

ruˋ yuˋ
ㄖㄨˋ ㄩˋ
Secular, Enter the world
ruˋ shiˋ
ㄖㄨˋ ㄕˋ

入世

ruˋ shiˋ
ㄖㄨˋ ㄕˋ
Step into, Stepped into
taˋ ruˋ
ㄊㄚˋ ㄖㄨˋ

踏入

taˋ ruˋ
ㄊㄚˋ ㄖㄨˋ
Intake, Intakes
xi¯ ruˋ
ㄒㄧ ㄖㄨˋ

吸入

xi¯ ruˋ
ㄒㄧ ㄖㄨˋ
Air intake, Air intakes
kong¯ qiˋ xi¯ ruˋ
ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄒㄧ ㄖㄨˋ

吸入

xi¯ ruˋ
ㄒㄧ ㄖㄨˋ
Snuff, Substance for sniffing
xi¯ ruˋ wuˋ
ㄒㄧ ㄖㄨˋ ㄨˋ

吸入

xi¯ ruˋ
ㄒㄧ ㄖㄨˋ
Break into
chuangˇ ruˋ
ㄔㄨㄤˇ ㄖㄨˋ

闯入

chuangˇ ruˋ
ㄔㄨㄤˇ ㄖㄨˋ
Bold entrance, Create a stir on entry
daˋ yaoˊ daˋ baiˇ chuangˇ ruˋ
ㄉㄚˋ ㄧㄠˊ ㄉㄚˋ ㄅㄞˇ ㄔㄨㄤˇ ㄖㄨˋ

闯入

chuangˇ ruˋ
ㄔㄨㄤˇ ㄖㄨˋ
Fall into, Be trapped
xianˋ ruˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄖㄨˋ

陷入

xianˋ ruˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄖㄨˋ
Fell silent, Went silent
xianˋ ruˋ chenˊ jiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄖㄨˋ ㄔㄣˊ ㄐㄧˊ

陷入

xianˋ ruˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄖㄨˋ
Fall into, Fell into
zhuiˋ ruˋ
ㄓㄨㄟˋ ㄖㄨˋ

坠入

zhuiˋ ruˋ
ㄓㄨㄟˋ ㄖㄨˋ
Sink or fall into
duoˋ ruˋ
ㄉㄨㄛˋ ㄖㄨˋ

堕入

duoˋ ruˋ
ㄉㄨㄛˋ ㄖㄨˋ
Inlay, Inlaid
qian¯ ruˋ
ㄑㄧㄢ ㄖㄨˋ

嵌入

qian¯ ruˋ
ㄑㄧㄢ ㄖㄨˋ
Built-in, Integrated
qian¯ ruˋ shiˋ
ㄑㄧㄢ ㄖㄨˋ ㄕˋ

嵌入

qian¯ ruˋ
ㄑㄧㄢ ㄖㄨˋ
Take in, Income, Earnings, Revenue, Include
shou¯ ruˋ
ㄕㄡ ㄖㄨˋ

收入

shou¯ ruˋ
ㄕㄡ ㄖㄨˋ
Bring into
naˋ ruˋ
ㄋㄚˋ ㄖㄨˋ

纳入

naˋ ruˋ
ㄋㄚˋ ㄖㄨˋ
Sign in
deng¯ ruˋ
ㄉㄥ ㄖㄨˋ

登入

deng¯ ruˋ
ㄉㄥ ㄖㄨˋ
After signing in
deng¯ ruˋ houˋ
ㄉㄥ ㄖㄨˋ ㄏㄡˋ

登入

deng¯ ruˋ
ㄉㄥ ㄖㄨˋ
Credited, Entered into an account
yiˇ ruˋ
ㄧˇ ㄖㄨˋ

已入

yiˇ ruˋ
ㄧˇ ㄖㄨˋ
Hacked into
haiˋ ruˋ
ㄏㄞˋ ㄖㄨˋ

骇入

haiˋ ruˋ
ㄏㄞˋ ㄖㄨˋ
How did they get in (amazed or fearfully)
zenˇ me˙ nengˊ haiˋ ruˋ
ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄋㄥˊ ㄏㄞˋ ㄖㄨˋ

骇入

haiˋ ruˋ
ㄏㄞˋ ㄖㄨˋ
Invade, Intrude
qin¯ ruˋ
ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ

侵入

qin¯ ruˋ
ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ
Pour
daoˇ ruˋ
ㄉㄠˇ ㄖㄨˋ

倒入

daoˇ ruˋ
ㄉㄠˇ ㄖㄨˋ
Pour into a cup
daoˇ ruˋ bei¯ zhong¯
ㄉㄠˇ ㄖㄨˋ ㄅㄟ ㄓㄨㄥ

倒入

daoˇ ruˋ
ㄉㄠˇ ㄖㄨˋ
Enter, Gain admittance to
sheng¯ ruˋ
ㄕㄥ ㄖㄨˋ

升入

sheng¯ ruˋ
ㄕㄥ ㄖㄨˋ
Put in
fangˋ ruˋ
ㄈㄤˋ ㄖㄨˋ

放入

fangˋ ruˋ
ㄈㄤˋ ㄖㄨˋ
Put in the garbage
fangˋ ruˋ leˋ seˋ tongˇ
ㄈㄤˋ ㄖㄨˋ ㄌㄜˋ ㄙㄜˋ ㄊㄨㄥˇ

放入

fangˋ ruˋ
ㄈㄤˋ ㄖㄨˋ
Penetrate, Delve deeply, Reach
shen¯ ruˋ
ㄕㄣ ㄖㄨˋ

深入

shen¯ ruˋ
ㄕㄣ ㄖㄨˋ
Go crazy
shen¯ ruˋ huˇ xueˋ
ㄕㄣ ㄖㄨˋ ㄏㄨˇ ㄒㄩㄝˋ

深入

shen¯ ruˋ
ㄕㄣ ㄖㄨˋ
Slid into, Slide into
huaˊ ruˋ
ㄏㄨㄚˊ ㄖㄨˋ

滑入

huaˊ ruˋ
ㄏㄨㄚˊ ㄖㄨˋ
Slid the stretched completely into the helicopter
baˇ dan¯ jiaˋ zhengˇ ge˙ huaˊ ruˋ zhiˊ sheng¯ ji¯ liˇ
ㄅㄚˇ ㄉㄢ ㄐㄧㄚˋ ㄓㄥˇ ㄍㄜ˙ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄨˋ ㄓˊ ㄕㄥ ㄐㄧ ㄌㄧˇ

滑入

huaˊ ruˋ
ㄏㄨㄚˊ ㄖㄨˋ
Seeped, Infiltrated
shenˋ ruˋ
ㄕㄣˋ ㄖㄨˋ

渗入

shenˋ ruˋ
ㄕㄣˋ ㄖㄨˋ
Empty into, Pour in, Pour into
zhuˋ ruˋ
ㄓㄨˋ ㄖㄨˋ

注入

zhuˋ ruˋ
ㄓㄨˋ ㄖㄨˋ
Flow into
liuˊ ruˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄖㄨˋ

流入

liuˊ ruˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄖㄨˋ
Pour into, Filled
guanˋ ruˋ
ㄍㄨㄢˋ ㄖㄨˋ

灌入

guanˋ ruˋ
ㄍㄨㄢˋ ㄖㄨˋ
Dive into
qianˊ ruˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄖㄨˋ

潜入

qianˊ ruˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄖㄨˋ
Enter, Go into
jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ

进入

jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ
Venture into, Ventured into
xianˇ jinˋ ruˋ quanˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ ㄑㄩㄢˊ

进入

jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ
Enter, Entered
jinˋ ruˋ le˙
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ ㄌㄜ˙

进入

jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ
Re-enter, Re-entered
zaiˋ ciˋ jinˋ ruˋ le˙
ㄗㄞˋ ㄘˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ ㄌㄜ˙

进入

jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ
And goes into, And enters
bingˋ jinˋ ruˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ

进入

jinˋ ruˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ
Escape (by going) into, Hide in/within
taoˊ ruˋ
ㄊㄠˊ ㄖㄨˋ

逃入

taoˊ ruˋ
ㄊㄠˊ ㄖㄨˋ
Interfere with, Get involved with/in
jieˋ ruˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄖㄨˋ

介入

jieˋ ruˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄖㄨˋ
Integrated, Assimilated
rongˊ ruˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄖㄨˋ

融入

rongˊ ruˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄖㄨˋ
Fully integrated, Fully accustomed, Completely fitting in
wanˊ quanˊ rongˊ ruˋ
ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄖㄨㄥˊ ㄖㄨˋ

融入

rongˊ ruˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄖㄨˋ
Placed in, Incorporated
lieˋ ruˋ
ㄌㄧㄝˋ ㄖㄨˋ

列入

lieˋ ruˋ
ㄌㄧㄝˋ ㄖㄨˋ
Totally incompatible with, Unsuited to, Doesn't fit
geˊ geˊ buˊ ruˋ
ㄍㄜˊ ㄍㄜˊ ㄅㄨˊ ㄖㄨˋ

不入

buˊ ruˋ
ㄅㄨˊ ㄖㄨˋ
Admitted (to)
kaoˇ ruˋ
ㄎㄠˇ ㄖㄨˋ

考入

kaoˇ ruˋ
ㄎㄠˇ ㄖㄨˋ
Enter information via keyboard
shu¯ ruˋ
ㄕㄨ ㄖㄨˋ

输入

shu¯ ruˋ
ㄕㄨ ㄖㄨˋ
Can only be entered once
zhiˇ nengˊ shu¯ ruˋ yiˋ ciˋ
ㄓˇ ㄋㄥˊ ㄕㄨ ㄖㄨˋ ㄧˋ ㄘˋ

输入

shu¯ ruˋ
ㄕㄨ ㄖㄨˋ
Please enter information
qingˇ shu¯ ruˋ
ㄑㄧㄥˇ ㄕㄨ ㄖㄨˋ

输入

shu¯ ruˋ
ㄕㄨ ㄖㄨˋ
Changed to, Switched to
zhuanˇ ruˋ
ㄓㄨㄢˇ ㄖㄨˋ

转入

zhuanˇ ruˋ
ㄓㄨㄢˇ ㄖㄨˋ
And so switched
bianˋ zhuanˇ ruˋ
ㄅㄧㄢˋ ㄓㄨㄢˇ ㄖㄨˋ

转入

zhuanˇ ruˋ
ㄓㄨㄢˇ ㄖㄨˋ
Insert, Implant, Inserted, Implanted
zhiˊ ruˋ
ㄓˊ ㄖㄨˋ

植入

zhiˊ ruˋ
ㄓˊ ㄖㄨˋ
Join, Append, Add
jia¯ ruˋ
ㄐㄧㄚ ㄖㄨˋ

加入

jia¯ ruˋ
ㄐㄧㄚ ㄖㄨˋ
Joined, Appended, Added
jia¯ ruˋ le˙
ㄐㄧㄚ ㄖㄨˋ ㄌㄜ˙

加入

jia¯ ruˋ
ㄐㄧㄚ ㄖㄨˋ
Deposit
cunˊ ruˋ
ㄘㄨㄣˊ ㄖㄨˋ

存入

cunˊ ruˋ
ㄘㄨㄣˊ ㄖㄨˋ
Join up, Sign up, Join in, Throw in
touˊ ruˋ
ㄊㄡˊ ㄖㄨˋ

投入

touˊ ruˋ
ㄊㄡˊ ㄖㄨˋ
Insert, Plug in or into
cha¯ ruˋ
ㄔㄚ ㄖㄨˋ

插入

cha¯ ruˋ
ㄔㄚ ㄖㄨˋ
Not-inserted, Not yet inserted
weiˋ cha¯ ruˋ
ㄨㄟˋ ㄔㄚ ㄖㄨˋ

插入

cha¯ ruˋ
ㄔㄚ ㄖㄨˋ
Memory card not inserted reminder
weiˋ cha¯ ruˋ jiˋ yiˋ kaˇ tiˊ shiˋ
ㄨㄟˋ ㄔㄚ ㄖㄨˋ ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄎㄚˇ ㄊㄧˊ ㄕˋ

插入

cha¯ ruˋ
ㄔㄚ ㄖㄨˋ
Round off a number
sheˇ ruˋ
ㄕㄜˇ ㄖㄨˋ

舍入

sheˇ ruˋ
ㄕㄜˇ ㄖㄨˋ
Involve, Draw in, Drawn in
juanˇ ruˋ
ㄐㄩㄢˇ ㄖㄨˋ

卷入

juanˇ ruˋ
ㄐㄩㄢˇ ㄖㄨˋ
Get sucked into a whirlpool
juanˇ ruˋ xuanˊ guoˋ
ㄐㄩㄢˇ ㄖㄨˋ ㄒㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˋ

卷入

juanˇ ruˋ
ㄐㄩㄢˇ ㄖㄨˋ
Was pulled (into), Drawn into
beiˋ juanˇ ruˋ
ㄅㄟˋ ㄐㄩㄢˇ ㄖㄨˋ

卷入

juanˇ ruˋ
ㄐㄩㄢˇ ㄖㄨˋ
Drag me into
baˇ woˇ cheˇ ruˋ
ㄅㄚˇ ㄨㄛˇ ㄔㄜˇ ㄖㄨˋ

扯入

cheˇ ruˋ
ㄔㄜˇ ㄖㄨˋ
Fall into, Fell into
diaoˋ ruˋ
ㄉㄧㄠˋ ㄖㄨˋ

掉入

diaoˋ ruˋ
ㄉㄧㄠˋ ㄖㄨˋ
Fell into a river
diaoˋ ruˋ heˊ zhong¯
ㄉㄧㄠˋ ㄖㄨˋ ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥ

掉入

diaoˋ ruˋ
ㄉㄧㄠˋ ㄖㄨˋ
Carve out, Carve into
qie¯ ruˋ
ㄑㄧㄝ ㄖㄨˋ

切入

qie¯ ruˋ
ㄑㄧㄝ ㄖㄨˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
入.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)