Forwards,
Before
qianˊ ㄑㄧㄢˊ
tbln
tbln

(T)(S)

[pinyin]:
qianˊ
[zhuyin]:
ㄑㄧㄢˊ

Forwards, Before, Front, Former, Advance, Proceed

9 strokes, Radical: 刀, 18
cangjie (T) input code:
t
廿
b
l
n
cangjie (S) input code:
t
廿
b
l
n

Words containing 前, TOC

Forearm(s)
qianˊ biˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˋ

前臂

qianˊ biˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˋ
Yoga: head to knee pose, Yoga: janusirsasana
touˊ pengˋ xi¯ qianˊ qu¯ shen¯ zhanˇ shiˋ
ㄊㄡˊ ㄆㄥˋ ㄒㄧ ㄑㄧㄢˊ ㄑㄩ ㄕㄣ ㄓㄢˇ ㄕˋ

前屈

qianˊ qu¯
ㄑㄧㄢˊ ㄑㄩ
Yoga: seated forward bend, Yoga: paschimottanasana
shuang¯ tuiˇ zuoˋ shiˋ tiˇ qianˊ qu¯ shiˋ
ㄕㄨㄤ ㄊㄨㄟˇ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ ㄊㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄑㄩ ㄕˋ

前屈

qianˊ qu¯
ㄑㄧㄢˊ ㄑㄩ
Followed closely
gen¯ qianˊ gen¯ houˋ
ㄍㄣ ㄑㄧㄢˊ ㄍㄣ ㄏㄡˋ

前跟

qianˊ gen¯
ㄑㄧㄢˊ ㄍㄣ
Vista, Perspective, Prospects, Foreground
qianˊ jingˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˇ

前景

qianˊ jingˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˇ
Front door
qianˊ menˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄣˊ

前門

qianˊ menˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄣˊ
Grammar: preposition
qianˊ zhiˋ ciˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄓˋ ㄘˊ

前置

qianˊ zhiˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄓˋ
Forecourt, Front courtyard
qianˊ yuanˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄩㄢˋ

前院

qianˊ yuanˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄩㄢˋ
Yoga: forward bend, Yoga: paschimottanasana
qianˊ wan¯ shiˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄢ ㄕˋ

前彎

qianˊ wan¯
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄢ
Yoga: hands beneath feet standing forward bend, Yoga: padahastasana
ya¯ zhangˇ qianˊ wan¯ shiˋ
ㄧㄚ ㄓㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄢ ㄕˋ

前彎

qianˊ wan¯
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄢ
Yoga: standing forward bend, Yoga: uttanasana
zhanˋ liˋ qianˊ wan¯ shiˋ
ㄓㄢˋ ㄌㄧˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄢ ㄕˋ

前彎

qianˊ wan¯
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄢ
Yoga: half lotus forward bend pose, Yoga: ardha padma paschimottanasana
banˋ lianˊ hua¯ qianˊ wan¯ shiˋ
ㄅㄢˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄢ ㄕˋ

前彎

qianˊ wan¯
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄢ
All together, About, Before and after
qianˊ houˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ

前後

qianˊ houˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ
All together from start to finish
qianˊ houˋ zongˇ gongˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ

前後

qianˊ houˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ
All together, A total of
qianˊ houˋ zongˇ gongˋ huiˋ youˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ

前後

qianˊ houˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ
Front-to-back diameter or distance
qianˊ houˋ jingˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ ㄐㄧㄥˋ

前後

qianˊ houˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ
Go to, Visit, Leave for
qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
On the way to los angeles
zaiˋ qianˊ wangˇ luoˋ sha¯ ji¯ de˙ luˋ shangˋ
ㄗㄞˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄕㄚ ㄐㄧ ㄉㄜ˙ ㄌㄨˋ ㄕㄤˋ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
Go together, Travel together
yiˋ tongˊ qianˊ wangˇ
ㄧˋ ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
Set of for, Leave for, Leave and head towards
chu¯ fa¯ qianˊ wangˇ
ㄔㄨ ㄈㄚ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
And so goes
bianˋ qianˊ wangˇ
ㄅㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
Heading directly for
zhengˋ qianˊ wangˇ
ㄓㄥˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
Former
qianˊ renˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄖㄣˋ

前任

qianˊ renˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄖㄣˋ
Stopped in front of the kitchen sink
zaiˋ chuˊ fangˊ shuiˇ caoˊ qianˊ tingˊ xiaˋ jiaoˇ buˋ
ㄗㄞˋ ㄔㄨˊ ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄠˇ ㄅㄨˋ

前停

qianˊ tingˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˊ
Career, Future prospects
qianˊ chengˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ

前程

qianˊ chengˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ
Existing criminal record, Previous criminal record
qianˊ ke¯
ㄑㄧㄢˊ ㄎㄜ

前科

qianˊ ke¯
ㄑㄧㄢˊ ㄎㄜ
Previous year, Year before
qianˊ nianˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ

前年

qianˊ nianˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ
Current age
muˋ qianˊ nianˊ lingˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄧㄥˊ

前年

qianˊ nianˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ
Front, Ahead
qianˊ fang¯
ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤ

前方

qianˊ fang¯
ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤ
Ahead of him, Awaiting him
zaiˋ qianˊ fang¯ dengˇ zhe˙ ta¯
ㄗㄞˋ ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤ ㄉㄥˇ ㄓㄜ˙ ㄊㄚ

前方

qianˊ fang¯
ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤ
Front end
qianˊ duan¯
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄨㄢ

前端

qianˊ duan¯
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄨㄢ
Omen, Precursor, Warning
qianˊ zhaoˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄓㄠˋ

前兆

qianˊ zhaoˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄓㄠˋ
Getting started
shiˇ yongˋ qianˊ zhunˇ beiˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ

前準

qianˊ zhunˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨㄣˇ
Before
qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
About three months before
qianˊ de˙ san¯ ge˙ yueˋ zuoˇ youˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄙㄢ ㄍㄜ˙ ㄩㄝˋ ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
The lamp in front of the bed
chuangˊ qianˊ de˙ xiaoˇ deng¯
ㄔㄨㄤˊ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄥ

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
About three months before the horrible event occurred
huaiˋ shiˋ fa¯ sheng¯ qianˊ de˙ san¯ ge˙ yueˋ zuoˇ youˋ
ㄏㄨㄞˋ ㄕˋ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄙㄢ ㄍㄜ˙ ㄩㄝˋ ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
In front of
yanˇ qianˊ de˙
ㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
Former
yiˇ qianˊ de˙
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
Former home
yiˇ qianˊ de˙ jia¯
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄚ

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
Former life
yiˇ qianˊ de˙ sheng¯ huoˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
That was then
naˋ shiˋ yiˇ qianˊ de˙ shiˋ le˙
ㄋㄚˋ ㄕˋ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄌㄜ˙

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
A very long time ago
shiˋ fei¯ changˊ jiuˇ yiˇ qianˊ de˙
ㄕˋ ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄐㄧㄡˇ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
He doesn't want to return to his old life
ta¯ buˋ xiangˇ huiˊ daoˋ yiˇ qianˊ de˙ sheng¯ huoˊ
ㄊㄚ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
A decade ago, A decade previously
shiˊ duo¯ nianˊ qianˊ de˙
ㄕˊ ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
Towards
qianˊ xiangˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˋ

前向

qianˊ xiangˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˋ
Proceed, Head for, Head into, Go along, Go forwards
qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ

前進

qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ
Step forwards, Advance a little bit
qianˊ jinˋ yiˊ buˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ ㄧˊ ㄅㄨˋ

前進

qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ
Go any further, Go any further
zaiˋ qianˊ jinˋ le˙
ㄗㄞˋ ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙

前進

qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ
Can't go any further, Can't go further
buˋ nengˊ zaiˋ qianˊ jinˋ le˙
ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄗㄞˋ ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙

前進

qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ
Keep going on
buˊ duanˋ de˙ qianˊ jinˋ
ㄅㄨˊ ㄉㄨㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ

前進

qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ
Proceeded to, Headed to
qianˊ jinˋ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙

前進

qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ
Prospects
qianˊ tuˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ

前途

qianˊ tuˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ
Forehead
qianˊ eˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄜˊ

前額

qianˊ eˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄜˊ
Pointed at his forehead, Aimed at his forehead
duiˋ zhunˇ ta¯ de˙ qianˊ eˊ
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄢˊ ㄜˊ

前額

qianˊ eˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄜˊ
Anatomy-muscle: serratus anterior
qianˊ ju¯ ji¯
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄩ ㄐㄧ

前鋸

qianˊ ju¯
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄩ
Front half
qianˊ banˋ duanˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄉㄨㄢˋ

前半

qianˊ banˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ
Head light
qianˊ deng¯
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄥ

前燈

qianˊ deng¯
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄥ
Previous period
qianˊ qiˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧˊ

前期

qianˊ qiˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧˊ
Previous pair of false teeth
qianˊ yiˊ fuˋ jiaˇ yaˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄧˊ ㄈㄨˋ ㄐㄧㄚˇ ㄧㄚˊ

前一

qianˊ yiˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄧˊ
One day before
qianˊ yiˋ tian¯
ㄑㄧㄢˊ ㄧˋ ㄊㄧㄢ

前一

qianˊ yiˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄧˋ
Front end
qianˊ tou˙
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄡ˙

前頭

qianˊ tou˙
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄡ˙
Anatomy-muscle: deltoid anterior head
san¯ jiaoˇ ji¯ qianˊ touˊ
ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄡˊ

前頭

qianˊ touˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄡˊ
Walk in front, Lead the way
zouˇ zaiˋ qianˊ touˊ
ㄗㄡˇ ㄗㄞˋ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄡˊ

前頭

qianˊ touˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄡˊ
Arrived ten minutes ago
shiˊ fen¯ zhong¯ qianˊ daoˋ de˙
ㄕˊ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄠˋ ㄉㄜ˙

前到

qianˊ daoˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄠˋ
Day before yesterday
qianˊ tian¯
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄢ

前天

qianˊ tian¯
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄢ
Front, In front of, Front surface
qianˊ mianˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ

前面

qianˊ mianˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
Clothing: front pocket
qianˊ mianˋ kouˇ daiˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄡˇ ㄉㄞˋ

前面

qianˊ mianˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
The person in front of him
zaiˋ ta¯ qianˊ mianˋ de˙ renˊ
ㄗㄞˋ ㄊㄚ ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ

前面

qianˊ mianˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
First
zuiˋ qianˊ mianˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ

前面

qianˊ mianˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
Two days ago, Two days before
qianˊ liangˇ tian¯
ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˇ ㄊㄧㄢ

前兩

qianˊ liangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˇ
Anatomy-bone-ref: anterior superior iliac spine, Anatomy-bone-ref: asis, Anatomy-bone-ref: anterior superior iliac crest, Anatomy-bone-ref: asic
kaˋ guˇ qianˊ shangˋ jiˊ
ㄎㄚˋ ㄍㄨˇ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄤˋ ㄐㄧˊ

前上

qianˊ shangˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄕㄤˋ
Suddenly reform one's self
dunˋ gaiˇ qianˊ fei¯
ㄉㄨㄣˋ ㄍㄞˇ ㄑㄧㄢˊ ㄈㄟ

前非

qianˊ fei¯
ㄑㄧㄢˊ ㄈㄟ
Suddenly recall a fault from the past
dunˋ wuˋ qianˊ fei¯
ㄉㄨㄣˋ ㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄈㄟ

前非

qianˊ fei¯
ㄑㄧㄢˊ ㄈㄟ
Senior
qianˊ beiˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄅㄟˋ

前輩

qianˊ beiˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄅㄟˋ
Go to
qianˊ quˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄑㄩˋ

前去

qianˊ quˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄑㄩˋ
Approaches, Approaching, Come forwards
qianˊ laiˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄌㄞˊ

前來

qianˊ laiˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄌㄞˊ
The same place as last time
zhi¯ qianˊ laiˊ guoˋ de˙ naˋ ge˙ diˋ fang¯
ㄓ ㄑㄧㄢˊ ㄌㄞˊ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙ ㄉㄧˋ ㄈㄤ

前來

qianˊ laiˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄌㄞˊ
Premise, Primary consideration, Prerequisite
qianˊ tiˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ

前提

qianˊ tiˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ
A few days ago, Recently
riˋ qianˊ
ㄖˋ ㄑㄧㄢˊ

日前

riˋ qianˊ
ㄖˋ ㄑㄧㄢˊ
In front of the door, Area in front of the door
menˊ qianˊ
ㄇㄣˊ ㄑㄧㄢˊ

門前

menˊ qianˊ
ㄇㄣˊ ㄑㄧㄢˊ
Before leaving
liˊ kai¯ qianˊ
ㄌㄧˊ ㄎㄞ ㄑㄧㄢˊ

開前

kai¯ qianˊ
ㄎㄞ ㄑㄧㄢˊ
Before leaving
zaiˋ liˊ kai¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄌㄧˊ ㄎㄞ ㄑㄧㄢˊ

開前

kai¯ qianˊ
ㄎㄞ ㄑㄧㄢˊ
Current, Present, At present, Currently, At this time, Now
muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
Until now, So far, Up until now
muˋ qianˊ weiˋ zhiˇ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ ㄓˇ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
Current situation
muˋ qianˊ zhuangˋ kuangˋ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
So far, Until now
daoˋ muˋ qianˊ weiˋ zhiˇ
ㄉㄠˋ ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ ㄓˇ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
At least for now, At least for the time being
qiˇ maˇ muˋ qianˊ ruˊ ciˇ
ㄑㄧˇ ㄇㄚˇ ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄖㄨˊ ㄘˇ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
Current, Currently
muˋ qianˊ suoˇ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
Current location, Current position
muˋ qianˊ suoˇ zaiˋ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄗㄞˋ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
In front of, See in front of
yanˇ qianˊ
ㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ

眼前

yanˇ qianˊ
ㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ
Bedtime, Before going to sleep
shuiˋ qianˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ

睡前

shuiˋ qianˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ
Book that is read before going to bed
shuiˋ qianˊ yueˋ duˊ de˙ shu¯
ㄕㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄨ

睡前

shuiˋ qianˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ
Before 12 o'clock
shiˊ erˋ dianˇ qianˊ
ㄕˊ ㄦˋ ㄉㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ

點前

dianˇ qianˊ
ㄉㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ
Before 5pm
yuˊ xiaˋ wuˇ wuˇ dianˇ qianˊ
ㄩˊ ㄒㄧㄚˋ ㄨˇ ㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ

點前

dianˇ qianˊ
ㄉㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ
Three months prior
san¯ ge˙ yueˋ qianˊ
ㄙㄢ ㄍㄜ˙ ㄩㄝˋ ㄑㄧㄢˊ

月前

yueˋ qianˊ
ㄩㄝˋ ㄑㄧㄢˊ
In front of the chest
zaiˋ xiong¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄒㄩㄥ ㄑㄧㄢˊ

胸前

xiong¯ qianˊ
ㄒㄩㄥ ㄑㄧㄢˊ
Before, Ago, Period of time before
yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Former house, Old house, Former residence, Old home, Former home
yiˇ qianˊ zhuˋ de˙ fangˊ zi˙
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄤˊ ㄗ˙

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Wronged you in a lot of ways in the past
yiˇ qianˊ zuoˋ le˙ henˇ duo¯ duiˋ buˋ qiˇ niˇ de˙ shiˋ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Never used to be able to, Never used to
yiˇ qianˊ congˊ meiˊ deˊ guoˋ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄘㄨㄥˊ ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
I used to live in, Before i lived in
yiˇ qianˊ woˇ zhuˋ zaiˋ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄛˇ ㄓㄨˋ ㄗㄞˋ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Improved, Gotten better
biˇ yiˇ qianˊ haoˇ
ㄅㄧˇ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄏㄠˇ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
We can't go back to the way it was
woˇ men˙ meiˊ banˋ faˇ xiangˋ yiˇ qianˊ naˋ yangˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄤˋ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄧㄤˋ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
A long time ago
henˇ jiuˇ yiˇ qianˊ
ㄏㄣˇ ㄐㄧㄡˇ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
A very long time ago
henˇ jiuˇ henˇ jiuˇ yiˇ qianˊ
ㄏㄣˇ ㄐㄧㄡˇ ㄏㄣˇ ㄐㄧㄡˇ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Before, Formerly, In the past, A long time ago
congˊ qianˊ
ㄘㄨㄥˊ ㄑㄧㄢˊ

從前

congˊ qianˊ
ㄘㄨㄥˊ ㄑㄧㄢˊ
Go forward, Move forwards
wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Leaned forwards, Angled forwards
wangˇ qianˊ qing¯ xieˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Stepped forward
wangˇ qianˊ kuaˋ buˋ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄎㄨㄚˋ ㄅㄨˋ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Walk straight ahead, Go forward, Move forwards
wangˇ qianˊ zouˇ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˇ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Took a step forward
wangˇ qianˊ zouˇ le˙ yiˋ buˋ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˇ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄅㄨˋ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Walked facing forward
xiangˋ wangˇ qianˊ zouˇ
ㄒㄧㄤˋ ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˇ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Go straight ahead
yiˋ zhiˊ wangˇ qianˊ zouˇ ba¯
ㄧˋ ㄓˊ ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˇ ㄅㄚ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Before, Previously
xian¯ qianˊ
ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ

先前

xian¯ qianˊ
ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ
Previously written, That had been written before, That had already been written
xian¯ qianˊ suoˇ xieˇ
ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˇ

先前

xian¯ qianˊ
ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ
Previously memorized
xian¯ qianˊ beiˋ xiaˋ
ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄒㄧㄚˋ

先前

xian¯ qianˊ
ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ
This is now more important than ever, This is more important than ever
zheˋ shiˋ biˇ xian¯ qianˊ gengˋ zhongˋ yaoˋ le˙
ㄓㄜˋ ㄕˋ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ ㄍㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄌㄜ˙

先前

xian¯ qianˊ
ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ
During one's lifetime, Before death
sheng¯ qianˊ
ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ

生前

sheng¯ qianˊ
ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ
Prior to the event, Before the incident
shiˋ jianˋ fa¯ sheng¯ qianˊ
ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ

生前

sheng¯ qianˊ
ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ
Before something happened
shiˋ qingˊ fa¯ sheng¯ qianˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ

生前

sheng¯ qianˊ
ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ
15 years before
shiˊ wuˇ nianˊ qianˊ
ㄕˊ ㄨˇ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ

年前

nianˊ qianˊ
ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ
Four years previously
siˋ nianˊ qianˊ
ㄙˋ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ

年前

nianˊ qianˊ
ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ
A thousand years ago, A thousand years before, A thousand years earlier
qian¯ nianˊ qianˊ
ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ

年前

nianˊ qianˊ
ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ
A few thousand years before, A few thousand years earlier
jiˇ qian¯ nianˊ qianˊ
ㄐㄧˇ ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ

年前

nianˊ qianˊ
ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ
Many years ago, Years ago
duo¯ nianˊ qianˊ
ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ

年前

nianˊ qianˊ
ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ
Two years before
liangˇ nianˊ qianˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ

年前

nianˊ qianˊ
ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ
10 years before
shiˊ nianˊ qianˊ
ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ

年前

nianˊ qianˊ
ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ
About 10 years ago
yue¯ shiˊ nianˊ qianˊ
ㄩㄝ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ

年前

nianˊ qianˊ
ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ
Not long ago, Not long before
buˋ jiuˇ qianˊ
ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˇ ㄑㄧㄢˊ

久前

jiuˇ qianˊ
ㄐㄧㄡˇ ㄑㄧㄢˊ
Prior to leaving the vehicle
zouˇ chu¯ che¯ waiˋ qianˊ
ㄗㄡˇ ㄔㄨ ㄔㄜ ㄨㄞˋ ㄑㄧㄢˊ

外前

waiˋ qianˊ
ㄨㄞˋ ㄑㄧㄢˊ
Previously, Before, From before
zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Prior to vomiting
ouˇ tuˇ zhi¯ qianˊ
ㄡˇ ㄊㄨˇ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Having not yet vomited
haiˊ meiˊ ouˇ tuˇ zhi¯ qianˊ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ ㄡˇ ㄊㄨˇ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Before leaving
liˊ kai¯ zhi¯ qianˊ
ㄌㄧˊ ㄎㄞ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Before i got rid of her
zaiˋ woˇ baiˇ tuo¯ ta¯ zhi¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄨㄛˇ ㄅㄞˇ ㄊㄨㄛ ㄊㄚ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Before it finally happened
zaiˋ shiˋ qingˊ zhong¯ yuˊ fa¯ sheng¯ zhi¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄓㄨㄥ ㄩˊ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
While picture is being taken
zaiˋ xiangˋ pianˋ pai¯ sheˋ wanˊ chengˊ zhi¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄢˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Before the school bus came
xiaoˋ che¯ laiˊ zhi¯ qianˊ
ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ ㄌㄞˊ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Before everything went crazy
zaiˋ yiˊ qieˋ luanˋ le˙ taoˋ zhi¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ ㄌㄨㄢˋ ㄌㄜ˙ ㄊㄠˋ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Anatomy: vagina
chanˇ qianˊ
ㄔㄢˇ ㄑㄧㄢˊ

產前

chanˇ qianˊ
ㄔㄢˇ ㄑㄧㄢˊ
Just before launch time
zaiˋ fa¯ sheˋ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄑㄧㄢˊ

射前

sheˋ qianˊ
ㄕㄜˋ ㄑㄧㄢˊ
Forwards, Towards the front
xiangˋ qianˊ
ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ

向前

xiangˋ qianˊ
ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ
Before going to bed
zaiˋ shangˋ chuangˊ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄕㄤˋ ㄔㄨㄤˊ ㄑㄧㄢˊ

床前

chuangˊ qianˊ
ㄔㄨㄤˊ ㄑㄧㄢˊ
Unprecedented
kong¯ qianˊ
ㄎㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ

空前

kong¯ qianˊ
ㄎㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ
Ten minutes ago
shiˊ fen¯ zhong¯ qianˊ
ㄕˊ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ

鐘前

zhong¯ qianˊ
ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ
Current situation, Present circumstances, At present
dang¯ qianˊ
ㄉㄤ ㄑㄧㄢˊ

當前

dang¯ qianˊ
ㄉㄤ ㄑㄧㄢˊ
Before drinking (my) first cup of earl grey
he¯ diˋ yiˋ bei¯ boˊ jueˊ chaˊ qianˊ
ㄏㄜ ㄉㄧˋ ㄧˋ ㄅㄟ ㄅㄛˊ ㄐㄩㄝˊ ㄔㄚˊ ㄑㄧㄢˊ

茶前

chaˊ qianˊ
ㄔㄚˊ ㄑㄧㄢˊ
B.c.
gong¯ yuanˊ qianˊ
ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ

元前

yuanˊ qianˊ
ㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ
Three days earlier, Three days before
san¯ tian¯ qianˊ
ㄙㄢ ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ

天前

tian¯ qianˊ
ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ
Two days before, Two days earlier
liangˇ tian¯ qianˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ

天前

tian¯ qianˊ
ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ
In front of
mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ

面前

mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ
Say in front of
mianˋ qianˊ shuo¯ qiˇ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄛ ㄑㄧˇ

面前

mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ
In front of you
zaiˋ niˇ mianˋ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄋㄧˇ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ

面前

mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ
In front of him
ta¯ mianˋ qianˊ
ㄊㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ

面前

mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ
Pushed the binder in front of him, Pushed the binder towards him
baˇ jia¯ ziˇ tui¯ daoˋ ta¯ mianˋ qianˊ
ㄅㄚˇ ㄐㄧㄚ ㄗˇ ㄊㄨㄟ ㄉㄠˋ ㄊㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ

面前

mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ
Before dying
siˇ qianˊ
ㄙˇ ㄑㄧㄢˊ

死前

siˇ qianˊ
ㄙˇ ㄑㄧㄢˊ
Before dying
zaiˋ siˇ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄙˇ ㄑㄧㄢˊ

死前

siˇ qianˊ
ㄙˇ ㄑㄧㄢˊ
Before lying down
zaiˋ tangˇ xiaˋ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄊㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄑㄧㄢˊ

下前

xiaˋ qianˊ
ㄒㄧㄚˋ ㄑㄧㄢˊ
Prehistoric (pre history)
shiˇ qianˊ
ㄕˇ ㄑㄧㄢˊ

史前

shiˇ qianˊ
ㄕˇ ㄑㄧㄢˊ
Before leaving, Before moving off
zouˇ qianˊ
ㄗㄡˇ ㄑㄧㄢˊ

走前

zouˇ qianˊ
ㄗㄡˇ ㄑㄧㄢˊ
Before leaving
linˊ zouˇ qianˊ
ㄌㄧㄣˊ ㄗㄡˇ ㄑㄧㄢˊ

走前

zouˇ qianˊ
ㄗㄡˇ ㄑㄧㄢˊ
Before hatching
poˋ keˊ qianˊ
ㄆㄛˋ ㄎㄜˊ ㄑㄧㄢˊ

殼前

keˊ qianˊ
ㄎㄜˊ ㄑㄧㄢˊ
Before boarding, Before getting on
zaiˋ shangˋ che¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄕㄤˋ ㄔㄜ ㄑㄧㄢˊ

車前

che¯ qianˊ
ㄔㄜ ㄑㄧㄢˊ
Before driving
kai¯ che¯ qianˊ
ㄎㄞ ㄔㄜ ㄑㄧㄢˊ

車前

che¯ qianˊ
ㄔㄜ ㄑㄧㄢˊ
Early, Prioritize, In advance
tiˊ qianˊ
ㄊㄧˊ ㄑㄧㄢˊ

提前

tiˊ qianˊ
ㄊㄧˊ ㄑㄧㄢˊ
Early changing leaves
tiˊ qianˊ bianˋ seˋ de˙ yeˋ zi˙
ㄊㄧˊ ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧㄢˋ ㄙㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄝˋ ㄗ˙

提前

tiˊ qianˊ
ㄊㄧˊ ㄑㄧㄢˊ
Before hand, In advance
shiˋ qianˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄢˊ

事前

shiˋ qianˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄢˊ
Forearm(s)
qianˊ biˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˋ

前臂

qianˊ biˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˋ
Yoga: head to knee pose, Yoga: janusirsasana
touˊ pengˋ xi¯ qianˊ qu¯ shen¯ zhanˇ shiˋ
ㄊㄡˊ ㄆㄥˋ ㄒㄧ ㄑㄧㄢˊ ㄑㄩ ㄕㄣ ㄓㄢˇ ㄕˋ

前屈

qianˊ qu¯
ㄑㄧㄢˊ ㄑㄩ
Yoga: seated forward bend, Yoga: paschimottanasana
shuang¯ tuiˇ zuoˋ shiˋ tiˇ qianˊ qu¯ shiˋ
ㄕㄨㄤ ㄊㄨㄟˇ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ ㄊㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄑㄩ ㄕˋ

前屈

qianˊ qu¯
ㄑㄧㄢˊ ㄑㄩ
Followed closely
gen¯ qianˊ gen¯ houˋ
ㄍㄣ ㄑㄧㄢˊ ㄍㄣ ㄏㄡˋ

前跟

qianˊ gen¯
ㄑㄧㄢˊ ㄍㄣ
Vista, Perspective, Prospects, Foreground
qianˊ jingˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˇ

前景

qianˊ jingˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˇ
Front door
qianˊ menˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄣˊ

前门

qianˊ menˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄣˊ
Grammar: preposition
qianˊ zhiˋ ciˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄓˋ ㄘˊ

前置

qianˊ zhiˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄓˋ
Forecourt, Front courtyard
qianˊ yuanˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄩㄢˋ

前院

qianˊ yuanˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄩㄢˋ
Yoga: forward bend, Yoga: paschimottanasana
qianˊ wan¯ shiˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄢ ㄕˋ

前弯

qianˊ wan¯
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄢ
Yoga: hands beneath feet standing forward bend, Yoga: padahastasana
ya¯ zhangˇ qianˊ wan¯ shiˋ
ㄧㄚ ㄓㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄢ ㄕˋ

前弯

qianˊ wan¯
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄢ
Yoga: standing forward bend, Yoga: uttanasana
zhanˋ liˋ qianˊ wan¯ shiˋ
ㄓㄢˋ ㄌㄧˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄢ ㄕˋ

前弯

qianˊ wan¯
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄢ
Yoga: half lotus forward bend pose, Yoga: ardha padma paschimottanasana
banˋ lianˊ hua¯ qianˊ wan¯ shiˋ
ㄅㄢˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄢ ㄕˋ

前弯

qianˊ wan¯
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄢ
All together, About, Before and after
qianˊ houˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ

前后

qianˊ houˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ
All together from start to finish
qianˊ houˋ zongˇ gongˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ

前后

qianˊ houˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ
All together, A total of
qianˊ houˋ zongˇ gongˋ huiˋ youˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ

前后

qianˊ houˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ
Front-to-back diameter or distance
qianˊ houˋ jingˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ ㄐㄧㄥˋ

前后

qianˊ houˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ
Go to, Visit, Leave for
qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
On the way to los angeles
zaiˋ qianˊ wangˇ luoˋ sha¯ ji¯ de˙ luˋ shangˋ
ㄗㄞˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄕㄚ ㄐㄧ ㄉㄜ˙ ㄌㄨˋ ㄕㄤˋ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
Go together, Travel together
yiˋ tongˊ qianˊ wangˇ
ㄧˋ ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
Set of for, Leave for, Leave and head towards
chu¯ fa¯ qianˊ wangˇ
ㄔㄨ ㄈㄚ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
And so goes
bianˋ qianˊ wangˇ
ㄅㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
Heading directly for
zhengˋ qianˊ wangˇ
ㄓㄥˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
Former
qianˊ renˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄖㄣˋ

前任

qianˊ renˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄖㄣˋ
Stopped in front of the kitchen sink
zaiˋ chuˊ fangˊ shuiˇ caoˊ qianˊ tingˊ xiaˋ jiaoˇ buˋ
ㄗㄞˋ ㄔㄨˊ ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄠˇ ㄅㄨˋ

前停

qianˊ tingˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˊ
Career, Future prospects
qianˊ chengˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ

前程

qianˊ chengˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ
Existing criminal record, Previous criminal record
qianˊ ke¯
ㄑㄧㄢˊ ㄎㄜ

前科

qianˊ ke¯
ㄑㄧㄢˊ ㄎㄜ
Previous year, Year before
qianˊ nianˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ

前年

qianˊ nianˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ
Current age
muˋ qianˊ nianˊ lingˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄧㄥˊ

前年

qianˊ nianˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ
Front, Ahead
qianˊ fang¯
ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤ

前方

qianˊ fang¯
ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤ
Ahead of him, Awaiting him
zaiˋ qianˊ fang¯ dengˇ zhe˙ ta¯
ㄗㄞˋ ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤ ㄉㄥˇ ㄓㄜ˙ ㄊㄚ

前方

qianˊ fang¯
ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤ
Front end
qianˊ duan¯
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄨㄢ

前端

qianˊ duan¯
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄨㄢ
Omen, Precursor, Warning
qianˊ zhaoˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄓㄠˋ

前兆

qianˊ zhaoˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄓㄠˋ
Getting started
shiˇ yongˋ qianˊ zhunˇ beiˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ

前准

qianˊ zhunˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨㄣˇ
Before
qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
About three months before
qianˊ de˙ san¯ ge˙ yueˋ zuoˇ youˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄙㄢ ㄍㄜ˙ ㄩㄝˋ ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
The lamp in front of the bed
chuangˊ qianˊ de˙ xiaoˇ deng¯
ㄔㄨㄤˊ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄥ

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
About three months before the horrible event occurred
huaiˋ shiˋ fa¯ sheng¯ qianˊ de˙ san¯ ge˙ yueˋ zuoˇ youˋ
ㄏㄨㄞˋ ㄕˋ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄙㄢ ㄍㄜ˙ ㄩㄝˋ ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
In front of
yanˇ qianˊ de˙
ㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
Former
yiˇ qianˊ de˙
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
Former home
yiˇ qianˊ de˙ jia¯
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄚ

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
Former life
yiˇ qianˊ de˙ sheng¯ huoˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
That was then
naˋ shiˋ yiˇ qianˊ de˙ shiˋ le˙
ㄋㄚˋ ㄕˋ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄌㄜ˙

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
A very long time ago
shiˋ fei¯ changˊ jiuˇ yiˇ qianˊ de˙
ㄕˋ ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄐㄧㄡˇ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
He doesn't want to return to his old life
ta¯ buˋ xiangˇ huiˊ daoˋ yiˇ qianˊ de˙ sheng¯ huoˊ
ㄊㄚ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
A decade ago, A decade previously
shiˊ duo¯ nianˊ qianˊ de˙
ㄕˊ ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙

前的

qianˊ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
Towards
qianˊ xiangˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˋ

前向

qianˊ xiangˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˋ
Proceed, Head for, Head into, Go along, Go forwards
qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ

前进

qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ
Step forwards, Advance a little bit
qianˊ jinˋ yiˊ buˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ ㄧˊ ㄅㄨˋ

前进

qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ
Go any further, Go any further
zaiˋ qianˊ jinˋ le˙
ㄗㄞˋ ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙

前进

qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ
Can't go any further, Can't go further
buˋ nengˊ zaiˋ qianˊ jinˋ le˙
ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄗㄞˋ ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄜ˙

前进

qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ
Keep going on
buˊ duanˋ de˙ qianˊ jinˋ
ㄅㄨˊ ㄉㄨㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ

前进

qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ
Proceeded to, Headed to
qianˊ jinˋ de˙
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙

前进

qianˊ jinˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ
Prospects
qianˊ tuˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ

前途

qianˊ tuˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ
Forehead
qianˊ eˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄜˊ

前额

qianˊ eˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄜˊ
Pointed at his forehead, Aimed at his forehead
duiˋ zhunˇ ta¯ de˙ qianˊ eˊ
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄢˊ ㄜˊ

前额

qianˊ eˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄜˊ
Anatomy-muscle: serratus anterior
qianˊ ju¯ ji¯
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄩ ㄐㄧ

前锯

qianˊ ju¯
ㄑㄧㄢˊ ㄐㄩ
Front half
qianˊ banˋ duanˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄉㄨㄢˋ

前半

qianˊ banˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ
Head light
qianˊ deng¯
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄥ

前灯

qianˊ deng¯
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄥ
Previous period
qianˊ qiˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧˊ

前期

qianˊ qiˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧˊ
Previous pair of false teeth
qianˊ yiˊ fuˋ jiaˇ yaˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄧˊ ㄈㄨˋ ㄐㄧㄚˇ ㄧㄚˊ

前一

qianˊ yiˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄧˊ
One day before
qianˊ yiˋ tian¯
ㄑㄧㄢˊ ㄧˋ ㄊㄧㄢ

前一

qianˊ yiˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄧˋ
Front end
qianˊ tou˙
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄡ˙

前头

qianˊ tou˙
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄡ˙
Anatomy-muscle: deltoid anterior head
san¯ jiaoˇ ji¯ qianˊ touˊ
ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄡˊ

前头

qianˊ touˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄡˊ
Walk in front, Lead the way
zouˇ zaiˋ qianˊ touˊ
ㄗㄡˇ ㄗㄞˋ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄡˊ

前头

qianˊ touˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄡˊ
Arrived ten minutes ago
shiˊ fen¯ zhong¯ qianˊ daoˋ de˙
ㄕˊ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄠˋ ㄉㄜ˙

前到

qianˊ daoˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄠˋ
Day before yesterday
qianˊ tian¯
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄢ

前天

qianˊ tian¯
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄢ
Front, In front of, Front surface
qianˊ mianˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ

前面

qianˊ mianˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
Clothing: front pocket
qianˊ mianˋ kouˇ daiˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄡˇ ㄉㄞˋ

前面

qianˊ mianˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
The person in front of him
zaiˋ ta¯ qianˊ mianˋ de˙ renˊ
ㄗㄞˋ ㄊㄚ ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ

前面

qianˊ mianˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
First
zuiˋ qianˊ mianˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ

前面

qianˊ mianˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ
Two days ago, Two days before
qianˊ liangˇ tian¯
ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˇ ㄊㄧㄢ

前两

qianˊ liangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˇ
Anatomy-bone-ref: anterior superior iliac spine, Anatomy-bone-ref: asis, Anatomy-bone-ref: anterior superior iliac crest, Anatomy-bone-ref: asic
kaˋ guˇ qianˊ shangˋ jiˊ
ㄎㄚˋ ㄍㄨˇ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄤˋ ㄐㄧˊ

前上

qianˊ shangˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄕㄤˋ
Suddenly reform one's self
dunˋ gaiˇ qianˊ fei¯
ㄉㄨㄣˋ ㄍㄞˇ ㄑㄧㄢˊ ㄈㄟ

前非

qianˊ fei¯
ㄑㄧㄢˊ ㄈㄟ
Suddenly recall a fault from the past
dunˋ wuˋ qianˊ fei¯
ㄉㄨㄣˋ ㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄈㄟ

前非

qianˊ fei¯
ㄑㄧㄢˊ ㄈㄟ
Senior
qianˊ beiˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄅㄟˋ

前辈

qianˊ beiˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄅㄟˋ
Go to
qianˊ quˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄑㄩˋ

前去

qianˊ quˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄑㄩˋ
Approaches, Approaching, Come forwards
qianˊ laiˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄌㄞˊ

前来

qianˊ laiˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄌㄞˊ
The same place as last time
zhi¯ qianˊ laiˊ guoˋ de˙ naˋ ge˙ diˋ fang¯
ㄓ ㄑㄧㄢˊ ㄌㄞˊ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙ ㄉㄧˋ ㄈㄤ

前来

qianˊ laiˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄌㄞˊ
Premise, Primary consideration, Prerequisite
qianˊ tiˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ

前提

qianˊ tiˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ
A few days ago, Recently
riˋ qianˊ
ㄖˋ ㄑㄧㄢˊ

日前

riˋ qianˊ
ㄖˋ ㄑㄧㄢˊ
In front of the door, Area in front of the door
menˊ qianˊ
ㄇㄣˊ ㄑㄧㄢˊ

门前

menˊ qianˊ
ㄇㄣˊ ㄑㄧㄢˊ
Before leaving
liˊ kai¯ qianˊ
ㄌㄧˊ ㄎㄞ ㄑㄧㄢˊ

开前

kai¯ qianˊ
ㄎㄞ ㄑㄧㄢˊ
Before leaving
zaiˋ liˊ kai¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄌㄧˊ ㄎㄞ ㄑㄧㄢˊ

开前

kai¯ qianˊ
ㄎㄞ ㄑㄧㄢˊ
Current, Present, At present, Currently, At this time, Now
muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
Until now, So far, Up until now
muˋ qianˊ weiˋ zhiˇ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ ㄓˇ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
Current situation
muˋ qianˊ zhuangˋ kuangˋ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
So far, Until now
daoˋ muˋ qianˊ weiˋ zhiˇ
ㄉㄠˋ ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ ㄓˇ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
At least for now, At least for the time being
qiˇ maˇ muˋ qianˊ ruˊ ciˇ
ㄑㄧˇ ㄇㄚˇ ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄖㄨˊ ㄘˇ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
Current, Currently
muˋ qianˊ suoˇ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
Current location, Current position
muˋ qianˊ suoˇ zaiˋ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄗㄞˋ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
In front of, See in front of
yanˇ qianˊ
ㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ

眼前

yanˇ qianˊ
ㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ
Bedtime, Before going to sleep
shuiˋ qianˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ

睡前

shuiˋ qianˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ
Book that is read before going to bed
shuiˋ qianˊ yueˋ duˊ de˙ shu¯
ㄕㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄨ

睡前

shuiˋ qianˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ
Before 12 o'clock
shiˊ erˋ dianˇ qianˊ
ㄕˊ ㄦˋ ㄉㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ

点前

dianˇ qianˊ
ㄉㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ
Before 5pm
yuˊ xiaˋ wuˇ wuˇ dianˇ qianˊ
ㄩˊ ㄒㄧㄚˋ ㄨˇ ㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ

点前

dianˇ qianˊ
ㄉㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ
Three months prior
san¯ ge˙ yueˋ qianˊ
ㄙㄢ ㄍㄜ˙ ㄩㄝˋ ㄑㄧㄢˊ

月前

yueˋ qianˊ
ㄩㄝˋ ㄑㄧㄢˊ
In front of the chest
zaiˋ xiong¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄒㄩㄥ ㄑㄧㄢˊ

胸前

xiong¯ qianˊ
ㄒㄩㄥ ㄑㄧㄢˊ
Before, Ago, Period of time before
yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Former house, Old house, Former residence, Old home, Former home
yiˇ qianˊ zhuˋ de˙ fangˊ zi˙
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄤˊ ㄗ˙

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Wronged you in a lot of ways in the past
yiˇ qianˊ zuoˋ le˙ henˇ duo¯ duiˋ buˋ qiˇ niˇ de˙ shiˋ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Never used to be able to, Never used to
yiˇ qianˊ congˊ meiˊ deˊ guoˋ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄘㄨㄥˊ ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
I used to live in, Before i lived in
yiˇ qianˊ woˇ zhuˋ zaiˋ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄛˇ ㄓㄨˋ ㄗㄞˋ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Improved, Gotten better
biˇ yiˇ qianˊ haoˇ
ㄅㄧˇ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄏㄠˇ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
We can't go back to the way it was
woˇ men˙ meiˊ banˋ faˇ xiangˋ yiˇ qianˊ naˋ yangˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄤˋ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄧㄤˋ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
A long time ago
henˇ jiuˇ yiˇ qianˊ
ㄏㄣˇ ㄐㄧㄡˇ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
A very long time ago
henˇ jiuˇ henˇ jiuˇ yiˇ qianˊ
ㄏㄣˇ ㄐㄧㄡˇ ㄏㄣˇ ㄐㄧㄡˇ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Before, Formerly, In the past, A long time ago
congˊ qianˊ
ㄘㄨㄥˊ ㄑㄧㄢˊ

从前

congˊ qianˊ
ㄘㄨㄥˊ ㄑㄧㄢˊ
Go forward, Move forwards
wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Leaned forwards, Angled forwards
wangˇ qianˊ qing¯ xieˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Stepped forward
wangˇ qianˊ kuaˋ buˋ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄎㄨㄚˋ ㄅㄨˋ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Walk straight ahead, Go forward, Move forwards
wangˇ qianˊ zouˇ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˇ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Took a step forward
wangˇ qianˊ zouˇ le˙ yiˋ buˋ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˇ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄅㄨˋ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Walked facing forward
xiangˋ wangˇ qianˊ zouˇ
ㄒㄧㄤˋ ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˇ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Go straight ahead
yiˋ zhiˊ wangˇ qianˊ zouˇ ba¯
ㄧˋ ㄓˊ ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˇ ㄅㄚ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Before, Previously
xian¯ qianˊ
ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ

先前

xian¯ qianˊ
ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ
Previously written, That had been written before, That had already been written
xian¯ qianˊ suoˇ xieˇ
ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˇ

先前

xian¯ qianˊ
ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ
Previously memorized
xian¯ qianˊ beiˋ xiaˋ
ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄒㄧㄚˋ

先前

xian¯ qianˊ
ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ
This is now more important than ever, This is more important than ever
zheˋ shiˋ biˇ xian¯ qianˊ gengˋ zhongˋ yaoˋ le˙
ㄓㄜˋ ㄕˋ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ ㄍㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄌㄜ˙

先前

xian¯ qianˊ
ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ
During one's lifetime, Before death
sheng¯ qianˊ
ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ

生前

sheng¯ qianˊ
ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ
Prior to the event, Before the incident
shiˋ jianˋ fa¯ sheng¯ qianˊ
ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ

生前

sheng¯ qianˊ
ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ
Before something happened
shiˋ qingˊ fa¯ sheng¯ qianˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ

生前

sheng¯ qianˊ
ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ
15 years before
shiˊ wuˇ nianˊ qianˊ
ㄕˊ ㄨˇ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ

年前

nianˊ qianˊ
ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ
Four years previously
siˋ nianˊ qianˊ
ㄙˋ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ

年前

nianˊ qianˊ
ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ
A thousand years ago, A thousand years before, A thousand years earlier
qian¯ nianˊ qianˊ
ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ

年前

nianˊ qianˊ
ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ
A few thousand years before, A few thousand years earlier
jiˇ qian¯ nianˊ qianˊ
ㄐㄧˇ ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ

年前

nianˊ qianˊ
ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ
Many years ago, Years ago
duo¯ nianˊ qianˊ
ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ

年前

nianˊ qianˊ
ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ
Two years before
liangˇ nianˊ qianˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ

年前

nianˊ qianˊ
ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ
10 years before
shiˊ nianˊ qianˊ
ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ

年前

nianˊ qianˊ
ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ
About 10 years ago
yue¯ shiˊ nianˊ qianˊ
ㄩㄝ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ

年前

nianˊ qianˊ
ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄢˊ
Not long ago, Not long before
buˋ jiuˇ qianˊ
ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˇ ㄑㄧㄢˊ

久前

jiuˇ qianˊ
ㄐㄧㄡˇ ㄑㄧㄢˊ
Prior to leaving the vehicle
zouˇ chu¯ che¯ waiˋ qianˊ
ㄗㄡˇ ㄔㄨ ㄔㄜ ㄨㄞˋ ㄑㄧㄢˊ

外前

waiˋ qianˊ
ㄨㄞˋ ㄑㄧㄢˊ
Previously, Before, From before
zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Prior to vomiting
ouˇ tuˇ zhi¯ qianˊ
ㄡˇ ㄊㄨˇ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Having not yet vomited
haiˊ meiˊ ouˇ tuˇ zhi¯ qianˊ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ ㄡˇ ㄊㄨˇ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Before leaving
liˊ kai¯ zhi¯ qianˊ
ㄌㄧˊ ㄎㄞ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Before i got rid of her
zaiˋ woˇ baiˇ tuo¯ ta¯ zhi¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄨㄛˇ ㄅㄞˇ ㄊㄨㄛ ㄊㄚ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Before it finally happened
zaiˋ shiˋ qingˊ zhong¯ yuˊ fa¯ sheng¯ zhi¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄓㄨㄥ ㄩˊ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
While picture is being taken
zaiˋ xiangˋ pianˋ pai¯ sheˋ wanˊ chengˊ zhi¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄢˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Before the school bus came
xiaoˋ che¯ laiˊ zhi¯ qianˊ
ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ ㄌㄞˊ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Before everything went crazy
zaiˋ yiˊ qieˋ luanˋ le˙ taoˋ zhi¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ ㄌㄨㄢˋ ㄌㄜ˙ ㄊㄠˋ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

之前

zhi¯ qianˊ
ㄓ ㄑㄧㄢˊ
Anatomy: vagina
chanˇ qianˊ
ㄔㄢˇ ㄑㄧㄢˊ

产前

chanˇ qianˊ
ㄔㄢˇ ㄑㄧㄢˊ
Just before launch time
zaiˋ fa¯ sheˋ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄑㄧㄢˊ

射前

sheˋ qianˊ
ㄕㄜˋ ㄑㄧㄢˊ
Forwards, Towards the front
xiangˋ qianˊ
ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ

向前

xiangˋ qianˊ
ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ
Before going to bed
zaiˋ shangˋ chuangˊ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄕㄤˋ ㄔㄨㄤˊ ㄑㄧㄢˊ

床前

chuangˊ qianˊ
ㄔㄨㄤˊ ㄑㄧㄢˊ
Unprecedented
kong¯ qianˊ
ㄎㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ

空前

kong¯ qianˊ
ㄎㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ
Ten minutes ago
shiˊ fen¯ zhong¯ qianˊ
ㄕˊ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ

钟前

zhong¯ qianˊ
ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ
Current situation, Present circumstances, At present
dang¯ qianˊ
ㄉㄤ ㄑㄧㄢˊ

当前

dang¯ qianˊ
ㄉㄤ ㄑㄧㄢˊ
Before drinking (my) first cup of earl grey
he¯ diˋ yiˋ bei¯ boˊ jueˊ chaˊ qianˊ
ㄏㄜ ㄉㄧˋ ㄧˋ ㄅㄟ ㄅㄛˊ ㄐㄩㄝˊ ㄔㄚˊ ㄑㄧㄢˊ

茶前

chaˊ qianˊ
ㄔㄚˊ ㄑㄧㄢˊ
B.c.
gong¯ yuanˊ qianˊ
ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ

元前

yuanˊ qianˊ
ㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ
Three days earlier, Three days before
san¯ tian¯ qianˊ
ㄙㄢ ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ

天前

tian¯ qianˊ
ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ
Two days before, Two days earlier
liangˇ tian¯ qianˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ

天前

tian¯ qianˊ
ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ
In front of
mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ

面前

mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ
Say in front of
mianˋ qianˊ shuo¯ qiˇ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄛ ㄑㄧˇ

面前

mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ
In front of you
zaiˋ niˇ mianˋ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄋㄧˇ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ

面前

mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ
In front of him
ta¯ mianˋ qianˊ
ㄊㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ

面前

mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ
Pushed the binder in front of him, Pushed the binder towards him
baˇ jia¯ ziˇ tui¯ daoˋ ta¯ mianˋ qianˊ
ㄅㄚˇ ㄐㄧㄚ ㄗˇ ㄊㄨㄟ ㄉㄠˋ ㄊㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ

面前

mianˋ qianˊ
ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ
Before dying
siˇ qianˊ
ㄙˇ ㄑㄧㄢˊ

死前

siˇ qianˊ
ㄙˇ ㄑㄧㄢˊ
Before dying
zaiˋ siˇ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄙˇ ㄑㄧㄢˊ

死前

siˇ qianˊ
ㄙˇ ㄑㄧㄢˊ
Before lying down
zaiˋ tangˇ xiaˋ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄊㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄑㄧㄢˊ

下前

xiaˋ qianˊ
ㄒㄧㄚˋ ㄑㄧㄢˊ
Prehistoric (pre history)
shiˇ qianˊ
ㄕˇ ㄑㄧㄢˊ

史前

shiˇ qianˊ
ㄕˇ ㄑㄧㄢˊ
Before leaving, Before moving off
zouˇ qianˊ
ㄗㄡˇ ㄑㄧㄢˊ

走前

zouˇ qianˊ
ㄗㄡˇ ㄑㄧㄢˊ
Before leaving
linˊ zouˇ qianˊ
ㄌㄧㄣˊ ㄗㄡˇ ㄑㄧㄢˊ

走前

zouˇ qianˊ
ㄗㄡˇ ㄑㄧㄢˊ
Before hatching
poˋ keˊ qianˊ
ㄆㄛˋ ㄎㄜˊ ㄑㄧㄢˊ

壳前

keˊ qianˊ
ㄎㄜˊ ㄑㄧㄢˊ
Before boarding, Before getting on
zaiˋ shangˋ che¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄕㄤˋ ㄔㄜ ㄑㄧㄢˊ

车前

che¯ qianˊ
ㄔㄜ ㄑㄧㄢˊ
Before driving
kai¯ che¯ qianˊ
ㄎㄞ ㄔㄜ ㄑㄧㄢˊ

车前

che¯ qianˊ
ㄔㄜ ㄑㄧㄢˊ
Early, Prioritize, In advance
tiˊ qianˊ
ㄊㄧˊ ㄑㄧㄢˊ

提前

tiˊ qianˊ
ㄊㄧˊ ㄑㄧㄢˊ
Early changing leaves
tiˊ qianˊ bianˋ seˋ de˙ yeˋ zi˙
ㄊㄧˊ ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧㄢˋ ㄙㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄝˋ ㄗ˙

提前

tiˊ qianˊ
ㄊㄧˊ ㄑㄧㄢˊ
Before hand, In advance
shiˋ qianˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄢˊ

事前

shiˋ qianˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄢˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
前.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)