Source,
Origin
yuanˊ ㄩㄢˊ
mhaf
mhaf

(T)(S)

[pinyin]:
yuanˊ
[zhuyin]:
ㄩㄢˊ

Source, Origin, Original, Originally, Begin, Beginning, First, Prototype, Cause, Reason, Atom, Atomic

10 strokes, Radical: 厂, 27
cangjie (T) input code:
m
h
a
f
cangjie (S) input code:
m
h
a
f

Words containing 原, TOC

Cause, Reason
yuanˊ yin¯
ㄩㄢˊ ㄧㄣ

原因

yuanˊ yin¯
ㄩㄢˊ ㄧㄣ
What is the reason, What is the cause
yuanˊ yin¯ zaiˋ naˇ liˇ
ㄩㄢˊ ㄧㄣ ㄗㄞˋ ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ

原因

yuanˊ yin¯
ㄩㄢˊ ㄧㄣ
Explain why
shuo¯ mingˊ yuanˊ yin¯
ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ ㄩㄢˊ ㄧㄣ

原因

yuanˊ yin¯
ㄩㄢˊ ㄧㄣ
Cause of the accident
shiˋ guˋ de˙ yuanˊ yin¯
ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄩㄢˊ ㄧㄣ

原因

yuanˊ yin¯
ㄩㄢˊ ㄧㄣ
I'm reason i'm here is
woˇ zaiˋ zheˋ liˇ de˙ yuanˊ yin¯ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄩㄢˊ ㄧㄣ ㄕˋ

原因

yuanˊ yin¯
ㄩㄢˊ ㄧㄣ
Limiting factor (beyond which a system won't function)
wuˊ faˇ yunˋ zuoˋ de˙ yuanˊ yin¯
ㄨˊ ㄈㄚˇ ㄩㄣˋ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄩㄢˊ ㄧㄣ

原因

yuanˊ yin¯
ㄩㄢˊ ㄧㄣ
Cause of the fire
qiˇ huoˇ yuanˊ yin¯
ㄑㄧˇ ㄏㄨㄛˇ ㄩㄢˊ ㄧㄣ

原因

yuanˊ yin¯
ㄩㄢˊ ㄧㄣ
Main reason
zhuˇ yaoˋ yuanˊ yin¯
ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄧㄣ

原因

yuanˊ yin¯
ㄩㄢˊ ㄧㄣ
Original flavour
yuanˊ weiˋ
ㄩㄢˊ ㄨㄟˋ

原味

yuanˊ weiˋ
ㄩㄢˊ ㄨㄟˋ
Wilderness
yuanˊ yeˇ
ㄩㄢˊ ㄧㄝˇ

原野

yuanˊ yeˇ
ㄩㄢˊ ㄧㄝˇ
Principle
yuanˊ zeˊ
ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ

原則

yuanˊ zeˊ
ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ
In principle
yuanˊ zeˊ shangˋ
ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ ㄕㄤˋ

原則

yuanˊ zeˊ
ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ
First principles
daˋ yuanˊ zeˊ
ㄉㄚˋ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ

原則

yuanˊ zeˊ
ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ
Original, Source, Origin, Primitive
yuanˊ shiˇ
ㄩㄢˊ ㄕˇ

原始

yuanˊ shiˇ
ㄩㄢˊ ㄕˇ
Primitive
yuanˊ shiˇ renˊ
ㄩㄢˊ ㄕˇ ㄖㄣˊ

原始

yuanˊ shiˇ
ㄩㄢˊ ㄕˇ
Original, Initial
yuanˊ shiˇ chong¯
ㄩㄢˊ ㄕˇ ㄔㄨㄥ

原始

yuanˊ shiˇ
ㄩㄢˊ ㄕˇ
Atom
yuanˊ ziˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ

原子

yuanˊ ziˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ
Atomic breath
yuanˊ ziˇ tuˇ xiˊ
ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄊㄨˇ ㄒㄧˊ

原子

yuanˊ ziˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ
Atomic breath
yuanˊ ziˇ tuˋ xiˊ jiang¯
ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄊㄨˋ ㄒㄧˊ ㄐㄧㄤ

原子

yuanˊ ziˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ
Ballpoint pen
yuanˊ ziˇ biˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄅㄧˇ

原子

yuanˊ ziˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ
Aboriginals
yuanˊ zhuˋ minˊ
ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ

原住

yuanˊ zhuˋ
ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ
Original
yuanˊ xian¯
ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢ

原先

yuanˊ xian¯
ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢ
Forgive, Pardon, Excuse
yuanˊ liangˋ
ㄩㄢˊ ㄌㄧㄤˋ

原諒

yuanˊ liangˋ
ㄩㄢˊ ㄌㄧㄤˋ
According to original plan
zhaoˋ yuanˊ jiˋ huaˋ
ㄓㄠˋ ㄩㄢˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ

原計

yuanˊ jiˋ
ㄩㄢˊ ㄐㄧˋ
Juice
yuanˊ zhi¯
ㄩㄢˊ ㄓ

原汁

yuanˊ zhi¯
ㄩㄢˊ ㄓ
Drink: fresh orange juice
liuˇ chengˊ yuanˊ zhi¯
ㄌㄧㄡˇ ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ ㄓ

原汁

yuanˊ zhi¯
ㄩㄢˊ ㄓ
Drink: pomello juice
puˊ taoˊ youˋ yuanˊ zhi¯
ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄧㄡˋ ㄩㄢˊ ㄓ

原汁

yuanˊ zhi¯
ㄩㄢˊ ㄓ
Originally intended (for)
yuanˊ dingˋ
ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ

原定

yuanˊ dingˋ
ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ
Was originally intended to last for 31 days
yuanˊ dingˋ quanˊ changˊ san¯ shiˊ yi¯ riˋ
ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˊ ㄙㄢ ㄕˊ ㄧ ㄖˋ

原定

yuanˊ dingˋ
ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ
Ingredients, Raw materials
yuanˊ liaoˋ
ㄩㄢˊ ㄌㄧㄠˋ

原料

yuanˊ liaoˋ
ㄩㄢˊ ㄌㄧㄠˋ
Principle, Principles
yuanˊ liˇ
ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ

原理

yuanˊ liˇ
ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ
Mechanical principles
ji¯ xieˋ yuanˊ liˇ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ

原理

yuanˊ liˇ
ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ
True colors, Original form, Original shape, Prototype
yuanˊ xingˊ
ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ

原形

yuanˊ xingˊ
ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ
Prototype, Original
yuanˊ xingˊ
ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ

原型

yuanˊ xingˊ
ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ
Prototype, Original, Original shape, Untouched, Unprocessed
yuanˊ xingˊ de˙
ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄜ˙

原型

yuanˊ xingˊ
ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ
Causes, Reasons
yuanˊ youˊ
ㄩㄢˊ ㄧㄡˊ

原由

yuanˊ youˊ
ㄩㄢˊ ㄧㄡˊ
Causes, Reasons
shiˋ qingˊ de˙ yuanˊ youˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄩㄢˊ ㄧㄡˊ

原由

yuanˊ youˊ
ㄩㄢˊ ㄧㄡˊ
Point of origin, Starting point
yuanˊ diˋ
ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ

原地

yuanˊ diˋ
ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ
Remained in place
yiˋ zhiˊ baiˇ zaiˋ yuanˊ diˋ
ㄧˋ ㄓˊ ㄅㄞˇ ㄗㄞˋ ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ

原地

yuanˊ diˋ
ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ
Originally, Initially, To begin with, Cause, Originate, Origin
yuanˊ benˇ
ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ

原本

yuanˊ benˇ
ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ
Originally not well thought of, Initially not well thought of
yuanˊ benˇ buˊ beiˋ kanˋ haoˇ de˙
ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ ㄅㄨˊ ㄅㄟˋ ㄎㄢˋ ㄏㄠˇ ㄉㄜ˙

原本

yuanˊ benˇ
ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ
Was going to ask
yuanˊ benˇ xiangˇ wenˋ
ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ ㄒㄧㄤˇ ㄨㄣˋ

原本

yuanˊ benˇ
ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ
Originally intended (to last), Originally scheduled (for)
yuanˊ benˇ yuˋ dingˋ
ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ ㄩˋ ㄉㄧㄥˋ

原本

yuanˊ benˇ
ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ
As it turns out, At first, Former, Initial, Original, Originally
yuanˊ laiˊ
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ

原來

yuanˊ laiˊ
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ
Initial position or location
yuanˊ laiˊ weiˋ zhiˋ
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ ㄨㄟˋ ㄓˋ

原來

yuanˊ laiˊ
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ
I got the time mixed up, I forgot what day it was, I got the days mixed up
yuanˊ laiˊ woˇ jiˋ cuoˋ le˙ shiˊ jian¯
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ ㄨㄛˇ ㄐㄧˋ ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

原來

yuanˊ laiˊ
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ
It was only four in the morning
yuanˊ laiˊ caiˊ lingˊ chenˊ siˋ dianˇ
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄥˊ ㄔㄣˊ ㄙˋ ㄉㄧㄢˇ

原來

yuanˊ laiˊ
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ
Return or returns to original position
hui¯ fuˋ yuanˊ laiˊ weiˋ zhiˋ
ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ ㄨㄟˋ ㄓˋ

原來

yuanˊ laiˊ
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ
Reproducing the original painting
chongˊ xianˋ yuanˊ laiˊ huaˋ zuoˋ de˙ yangˋ ziˇ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄗˇ

原來

yuanˊ laiˊ
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ
As usual
yuanˊ yangˋ
ㄩㄢˊ ㄧㄤˋ

原樣

yuanˊ yangˋ
ㄩㄢˊ ㄧㄤˋ
Dire wolf
bing¯ yuanˊ langˊ
ㄅㄧㄥ ㄩㄢˊ ㄌㄤˊ

原狼

yuanˊ langˊ
ㄩㄢˊ ㄌㄤˊ
Grassland, Grasslands, Prairie
caoˇ yuanˊ
ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ

草原

caoˇ yuanˊ
ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ
Plain, Field, Flatland
pingˊ yuanˊ
ㄆㄧㄥˊ ㄩㄢˊ

平原

pingˊ yuanˊ
ㄆㄧㄥˊ ㄩㄢˊ
Antigen (molecule that produces an immune response)
kangˋ yuanˊ
ㄎㄤˋ ㄩㄢˊ

抗原

kangˋ yuanˊ
ㄎㄤˋ ㄩㄢˊ
Cause, Reason
yuanˊ yin¯
ㄩㄢˊ ㄧㄣ

原因

yuanˊ yin¯
ㄩㄢˊ ㄧㄣ
What is the reason, What is the cause
yuanˊ yin¯ zaiˋ naˇ liˇ
ㄩㄢˊ ㄧㄣ ㄗㄞˋ ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ

原因

yuanˊ yin¯
ㄩㄢˊ ㄧㄣ
Explain why
shuo¯ mingˊ yuanˊ yin¯
ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ ㄩㄢˊ ㄧㄣ

原因

yuanˊ yin¯
ㄩㄢˊ ㄧㄣ
Cause of the accident
shiˋ guˋ de˙ yuanˊ yin¯
ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄩㄢˊ ㄧㄣ

原因

yuanˊ yin¯
ㄩㄢˊ ㄧㄣ
I'm reason i'm here is
woˇ zaiˋ zheˋ liˇ de˙ yuanˊ yin¯ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄩㄢˊ ㄧㄣ ㄕˋ

原因

yuanˊ yin¯
ㄩㄢˊ ㄧㄣ
Limiting factor (beyond which a system won't function)
wuˊ faˇ yunˋ zuoˋ de˙ yuanˊ yin¯
ㄨˊ ㄈㄚˇ ㄩㄣˋ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄩㄢˊ ㄧㄣ

原因

yuanˊ yin¯
ㄩㄢˊ ㄧㄣ
Cause of the fire
qiˇ huoˇ yuanˊ yin¯
ㄑㄧˇ ㄏㄨㄛˇ ㄩㄢˊ ㄧㄣ

原因

yuanˊ yin¯
ㄩㄢˊ ㄧㄣ
Main reason
zhuˇ yaoˋ yuanˊ yin¯
ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄧㄣ

原因

yuanˊ yin¯
ㄩㄢˊ ㄧㄣ
Original flavour
yuanˊ weiˋ
ㄩㄢˊ ㄨㄟˋ

原味

yuanˊ weiˋ
ㄩㄢˊ ㄨㄟˋ
Wilderness
yuanˊ yeˇ
ㄩㄢˊ ㄧㄝˇ

原野

yuanˊ yeˇ
ㄩㄢˊ ㄧㄝˇ
Principle
yuanˊ zeˊ
ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ

原则

yuanˊ zeˊ
ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ
In principle
yuanˊ zeˊ shangˋ
ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ ㄕㄤˋ

原则

yuanˊ zeˊ
ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ
First principles
daˋ yuanˊ zeˊ
ㄉㄚˋ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ

原则

yuanˊ zeˊ
ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ
Original, Source, Origin, Primitive
yuanˊ shiˇ
ㄩㄢˊ ㄕˇ

原始

yuanˊ shiˇ
ㄩㄢˊ ㄕˇ
Primitive
yuanˊ shiˇ renˊ
ㄩㄢˊ ㄕˇ ㄖㄣˊ

原始

yuanˊ shiˇ
ㄩㄢˊ ㄕˇ
Original, Initial
yuanˊ shiˇ chong¯
ㄩㄢˊ ㄕˇ ㄔㄨㄥ

原始

yuanˊ shiˇ
ㄩㄢˊ ㄕˇ
Atom
yuanˊ ziˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ

原子

yuanˊ ziˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ
Atomic breath
yuanˊ ziˇ tuˇ xiˊ
ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄊㄨˇ ㄒㄧˊ

原子

yuanˊ ziˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ
Atomic breath
yuanˊ ziˇ tuˋ xiˊ jiang¯
ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄊㄨˋ ㄒㄧˊ ㄐㄧㄤ

原子

yuanˊ ziˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ
Ballpoint pen
yuanˊ ziˇ biˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄅㄧˇ

原子

yuanˊ ziˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ
Aboriginals
yuanˊ zhuˋ minˊ
ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ

原住

yuanˊ zhuˋ
ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ
Original
yuanˊ xian¯
ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢ

原先

yuanˊ xian¯
ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢ
Forgive, Pardon, Excuse
yuanˊ liangˋ
ㄩㄢˊ ㄌㄧㄤˋ

原谅

yuanˊ liangˋ
ㄩㄢˊ ㄌㄧㄤˋ
According to original plan
zhaoˋ yuanˊ jiˋ huaˋ
ㄓㄠˋ ㄩㄢˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ

原计

yuanˊ jiˋ
ㄩㄢˊ ㄐㄧˋ
Juice
yuanˊ zhi¯
ㄩㄢˊ ㄓ

原汁

yuanˊ zhi¯
ㄩㄢˊ ㄓ
Drink: fresh orange juice
liuˇ chengˊ yuanˊ zhi¯
ㄌㄧㄡˇ ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ ㄓ

原汁

yuanˊ zhi¯
ㄩㄢˊ ㄓ
Drink: pomello juice
puˊ taoˊ youˋ yuanˊ zhi¯
ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄧㄡˋ ㄩㄢˊ ㄓ

原汁

yuanˊ zhi¯
ㄩㄢˊ ㄓ
Originally intended (for)
yuanˊ dingˋ
ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ

原定

yuanˊ dingˋ
ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ
Was originally intended to last for 31 days
yuanˊ dingˋ quanˊ changˊ san¯ shiˊ yi¯ riˋ
ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˊ ㄙㄢ ㄕˊ ㄧ ㄖˋ

原定

yuanˊ dingˋ
ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ
Ingredients, Raw materials
yuanˊ liaoˋ
ㄩㄢˊ ㄌㄧㄠˋ

原料

yuanˊ liaoˋ
ㄩㄢˊ ㄌㄧㄠˋ
Principle, Principles
yuanˊ liˇ
ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ

原理

yuanˊ liˇ
ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ
Mechanical principles
ji¯ xieˋ yuanˊ liˇ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ

原理

yuanˊ liˇ
ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ
True colors, Original form, Original shape, Prototype
yuanˊ xingˊ
ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ

原形

yuanˊ xingˊ
ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ
Prototype, Original
yuanˊ xingˊ
ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ

原型

yuanˊ xingˊ
ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ
Prototype, Original, Original shape, Untouched, Unprocessed
yuanˊ xingˊ de˙
ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄜ˙

原型

yuanˊ xingˊ
ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ
Causes, Reasons
yuanˊ youˊ
ㄩㄢˊ ㄧㄡˊ

原由

yuanˊ youˊ
ㄩㄢˊ ㄧㄡˊ
Causes, Reasons
shiˋ qingˊ de˙ yuanˊ youˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄩㄢˊ ㄧㄡˊ

原由

yuanˊ youˊ
ㄩㄢˊ ㄧㄡˊ
Point of origin, Starting point
yuanˊ diˋ
ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ

原地

yuanˊ diˋ
ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ
Remained in place
yiˋ zhiˊ baiˇ zaiˋ yuanˊ diˋ
ㄧˋ ㄓˊ ㄅㄞˇ ㄗㄞˋ ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ

原地

yuanˊ diˋ
ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ
Originally, Initially, To begin with, Cause, Originate, Origin
yuanˊ benˇ
ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ

原本

yuanˊ benˇ
ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ
Originally not well thought of, Initially not well thought of
yuanˊ benˇ buˊ beiˋ kanˋ haoˇ de˙
ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ ㄅㄨˊ ㄅㄟˋ ㄎㄢˋ ㄏㄠˇ ㄉㄜ˙

原本

yuanˊ benˇ
ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ
Was going to ask
yuanˊ benˇ xiangˇ wenˋ
ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ ㄒㄧㄤˇ ㄨㄣˋ

原本

yuanˊ benˇ
ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ
Originally intended (to last), Originally scheduled (for)
yuanˊ benˇ yuˋ dingˋ
ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ ㄩˋ ㄉㄧㄥˋ

原本

yuanˊ benˇ
ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ
As it turns out, At first, Former, Initial, Original, Originally
yuanˊ laiˊ
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ

原来

yuanˊ laiˊ
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ
Initial position or location
yuanˊ laiˊ weiˋ zhiˋ
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ ㄨㄟˋ ㄓˋ

原来

yuanˊ laiˊ
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ
I got the time mixed up, I forgot what day it was, I got the days mixed up
yuanˊ laiˊ woˇ jiˋ cuoˋ le˙ shiˊ jian¯
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ ㄨㄛˇ ㄐㄧˋ ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

原来

yuanˊ laiˊ
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ
It was only four in the morning
yuanˊ laiˊ caiˊ lingˊ chenˊ siˋ dianˇ
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄥˊ ㄔㄣˊ ㄙˋ ㄉㄧㄢˇ

原来

yuanˊ laiˊ
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ
Return or returns to original position
hui¯ fuˋ yuanˊ laiˊ weiˋ zhiˋ
ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ ㄨㄟˋ ㄓˋ

原来

yuanˊ laiˊ
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ
Reproducing the original painting
chongˊ xianˋ yuanˊ laiˊ huaˋ zuoˋ de˙ yangˋ ziˇ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄗˇ

原来

yuanˊ laiˊ
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ
As usual
yuanˊ yangˋ
ㄩㄢˊ ㄧㄤˋ

原样

yuanˊ yangˋ
ㄩㄢˊ ㄧㄤˋ
Dire wolf
bing¯ yuanˊ langˊ
ㄅㄧㄥ ㄩㄢˊ ㄌㄤˊ

原狼

yuanˊ langˊ
ㄩㄢˊ ㄌㄤˊ
Grassland, Grasslands, Prairie
caoˇ yuanˊ
ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ

草原

caoˇ yuanˊ
ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ
Plain, Field, Flatland
pingˊ yuanˊ
ㄆㄧㄥˊ ㄩㄢˊ

平原

pingˊ yuanˊ
ㄆㄧㄥˊ ㄩㄢˊ
Antigen (molecule that produces an immune response)
kangˋ yuanˊ
ㄎㄤˋ ㄩㄢˊ

抗原

kangˋ yuanˊ
ㄎㄤˋ ㄩㄢˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
原.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)