Surround,
Enclose
weiˊ ㄨㄟˊ
wdmq
wqs

(T)(S)

[pinyin]:
weiˊ
[zhuyin]:
ㄨㄟˊ

Surround, Enclose, Gather Around, Restrict, Encircle, Attack (From All Around), Surroundings, Environment

12 strokes, Radical: 囗, 31
cangjie (T) input code:
w
d
m
q
cangjie (S) input code:
w
q
s

Words containing 圍, TOC

Form a border, Surround
weiˊ chu¯
ㄨㄟˊ ㄔㄨ

圍出

weiˊ chu¯
ㄨㄟˊ ㄔㄨ
Fence, Enclosing wall, Palisade, Enclosure
weiˊ qiangˊ
ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ

圍牆

weiˊ qiangˊ
ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ
Surround, Encircle, Enclose
weiˊ raoˋ
ㄨㄟˊ ㄖㄠˋ

圍繞

weiˊ raoˋ
ㄨㄟˊ ㄖㄠˋ
Surround, Enclose
weiˊ zhuˋ
ㄨㄟˊ ㄓㄨˋ

圍住

weiˊ zhuˋ
ㄨㄟˊ ㄓㄨˋ
Hedge
weiˊ liˊ
ㄨㄟˊ ㄌㄧˊ

圍籬

weiˊ liˊ
ㄨㄟˊ ㄌㄧˊ
Clothing: apron
weiˊ qunˊ
ㄨㄟˊ ㄑㄩㄣˊ

圍裙

weiˊ qunˊ
ㄨㄟˊ ㄑㄩㄣˊ
Surround, Surrounding
weiˊ zhe˙
ㄨㄟˊ ㄓㄜ˙

圍著

weiˊ zhe˙
ㄨㄟˊ ㄓㄜ˙
Scarf
weiˊ jin¯
ㄨㄟˊ ㄐㄧㄣ

圍巾

weiˊ jin¯
ㄨㄟˊ ㄐㄧㄣ
Fenced, Fenced in
huˋ lanˊ weiˊ qiˇ
ㄏㄨˋ ㄌㄢˊ ㄨㄟˊ ㄑㄧˇ

圍起

weiˊ qiˇ
ㄨㄟˊ ㄑㄧˇ
Chinese chess
weiˊ qiˊ
ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ

圍棋

weiˊ qiˊ
ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ
Gather around me
weiˊ zaiˋ woˇ shen¯ pangˊ
ㄨㄟˊ ㄗㄞˋ ㄨㄛˇ ㄕㄣ ㄆㄤˊ

圍在

weiˊ zaiˋ
ㄨㄟˊ ㄗㄞˋ
Gathered around the teacher
weiˊ zaiˋ laoˇ shi¯ shen¯ bian¯
ㄨㄟˊ ㄗㄞˋ ㄌㄠˇ ㄕ ㄕㄣ ㄅㄧㄢ

圍在

weiˊ zaiˋ
ㄨㄟˊ ㄗㄞˋ
Like to gather around me
xiˇ huan¯ weiˊ zaiˋ woˇ shen¯ pangˊ
ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ ㄨㄟˊ ㄗㄞˋ ㄨㄛˇ ㄕㄣ ㄆㄤˊ

圍在

weiˊ zaiˋ
ㄨㄟˊ ㄗㄞˋ
Round up
weiˊ buˇ
ㄨㄟˊ ㄅㄨˇ

圍捕

weiˊ buˇ
ㄨㄟˊ ㄅㄨˇ
Surrounding, Located around
zhou¯ weiˊ
ㄓㄡ ㄨㄟˊ

周圍

zhou¯ weiˊ
ㄓㄡ ㄨㄟˊ
Surrounding
zhou¯ weiˊ de˙
ㄓㄡ ㄨㄟˊ ㄉㄜ˙

周圍

zhou¯ weiˊ
ㄓㄡ ㄨㄟˊ
Surround, Besiege, Encircle, Bracket (action of bracketing)
bao¯ weiˊ
ㄅㄠ ㄨㄟˊ

包圍

bao¯ weiˊ
ㄅㄠ ㄨㄟˊ
Bracketed exposure, Exposure bracketing
bao¯ weiˊ puˋ guang¯
ㄅㄠ ㄨㄟˊ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

包圍

bao¯ weiˊ
ㄅㄠ ㄨㄟˊ
Automatic exposure bracketing
ziˋ dongˋ bao¯ weiˊ puˋ guang¯
ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄅㄠ ㄨㄟˊ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

包圍

bao¯ weiˊ
ㄅㄠ ㄨㄟˊ
Surrounding, Encircling
bao¯ weiˊ qiˇ
ㄅㄠ ㄨㄟˊ ㄑㄧˇ

包圍

bao¯ weiˊ
ㄅㄠ ㄨㄟˊ
Range
fanˋ weiˊ
ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ

範圍

fanˋ weiˊ
ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ
Effective range
dingˋ weiˋ fanˋ weiˊ
ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ

範圍

fanˋ weiˊ
ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ
Field of responsibility, Within (one's) field of responsibility
fuˋ zeˊ de˙ fanˋ weiˊ neiˋ
ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄉㄜ˙ ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ ㄋㄟˋ

範圍

fanˋ weiˊ
ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ
Jurisdiction
guanˇ xiaˊ fanˋ weiˊ
ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄚˊ ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ

範圍

fanˋ weiˊ
ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ
Encompass, Surroundings, Environment
zhou¯ weiˊ
ㄓㄡ ㄨㄟˊ

週圍

zhou¯ weiˊ
ㄓㄡ ㄨㄟˊ
Form a border, Surround
weiˊ chu¯
ㄨㄟˊ ㄔㄨ

围出

weiˊ chu¯
ㄨㄟˊ ㄔㄨ
Fence, Enclosing wall, Palisade, Enclosure
weiˊ qiangˊ
ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ

围墙

weiˊ qiangˊ
ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ
Surround, Encircle, Enclose
weiˊ raoˋ
ㄨㄟˊ ㄖㄠˋ

围绕

weiˊ raoˋ
ㄨㄟˊ ㄖㄠˋ
Surround, Enclose
weiˊ zhuˋ
ㄨㄟˊ ㄓㄨˋ

围住

weiˊ zhuˋ
ㄨㄟˊ ㄓㄨˋ
Hedge
weiˊ liˊ
ㄨㄟˊ ㄌㄧˊ

围篱

weiˊ liˊ
ㄨㄟˊ ㄌㄧˊ
Clothing: apron
weiˊ qunˊ
ㄨㄟˊ ㄑㄩㄣˊ

围裙

weiˊ qunˊ
ㄨㄟˊ ㄑㄩㄣˊ
Surround, Surrounding
weiˊ zhe˙
ㄨㄟˊ ㄓㄜ˙

围着

weiˊ zhe˙
ㄨㄟˊ ㄓㄜ˙
Scarf
weiˊ jin¯
ㄨㄟˊ ㄐㄧㄣ

围巾

weiˊ jin¯
ㄨㄟˊ ㄐㄧㄣ
Fenced, Fenced in
huˋ lanˊ weiˊ qiˇ
ㄏㄨˋ ㄌㄢˊ ㄨㄟˊ ㄑㄧˇ

围起

weiˊ qiˇ
ㄨㄟˊ ㄑㄧˇ
Chinese chess
weiˊ qiˊ
ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ

围棋

weiˊ qiˊ
ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ
Gather around me
weiˊ zaiˋ woˇ shen¯ pangˊ
ㄨㄟˊ ㄗㄞˋ ㄨㄛˇ ㄕㄣ ㄆㄤˊ

围在

weiˊ zaiˋ
ㄨㄟˊ ㄗㄞˋ
Gathered around the teacher
weiˊ zaiˋ laoˇ shi¯ shen¯ bian¯
ㄨㄟˊ ㄗㄞˋ ㄌㄠˇ ㄕ ㄕㄣ ㄅㄧㄢ

围在

weiˊ zaiˋ
ㄨㄟˊ ㄗㄞˋ
Like to gather around me
xiˇ huan¯ weiˊ zaiˋ woˇ shen¯ pangˊ
ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ ㄨㄟˊ ㄗㄞˋ ㄨㄛˇ ㄕㄣ ㄆㄤˊ

围在

weiˊ zaiˋ
ㄨㄟˊ ㄗㄞˋ
Round up
weiˊ buˇ
ㄨㄟˊ ㄅㄨˇ

围捕

weiˊ buˇ
ㄨㄟˊ ㄅㄨˇ
Surrounding, Located around
zhou¯ weiˊ
ㄓㄡ ㄨㄟˊ

周围

zhou¯ weiˊ
ㄓㄡ ㄨㄟˊ
Surrounding
zhou¯ weiˊ de˙
ㄓㄡ ㄨㄟˊ ㄉㄜ˙

周围

zhou¯ weiˊ
ㄓㄡ ㄨㄟˊ
Surround, Besiege, Encircle, Bracket (action of bracketing)
bao¯ weiˊ
ㄅㄠ ㄨㄟˊ

包围

bao¯ weiˊ
ㄅㄠ ㄨㄟˊ
Bracketed exposure, Exposure bracketing
bao¯ weiˊ puˋ guang¯
ㄅㄠ ㄨㄟˊ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

包围

bao¯ weiˊ
ㄅㄠ ㄨㄟˊ
Automatic exposure bracketing
ziˋ dongˋ bao¯ weiˊ puˋ guang¯
ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄅㄠ ㄨㄟˊ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

包围

bao¯ weiˊ
ㄅㄠ ㄨㄟˊ
Surrounding, Encircling
bao¯ weiˊ qiˇ
ㄅㄠ ㄨㄟˊ ㄑㄧˇ

包围

bao¯ weiˊ
ㄅㄠ ㄨㄟˊ
Range
fanˋ weiˊ
ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ

范围

fanˋ weiˊ
ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ
Effective range
dingˋ weiˋ fanˋ weiˊ
ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ

范围

fanˋ weiˊ
ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ
Field of responsibility, Within (one's) field of responsibility
fuˋ zeˊ de˙ fanˋ weiˊ neiˋ
ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄉㄜ˙ ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ ㄋㄟˋ

范围

fanˋ weiˊ
ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ
Jurisdiction
guanˇ xiaˊ fanˋ weiˊ
ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄚˊ ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ

范围

fanˋ weiˊ
ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ
Encompass, Surroundings, Environment
zhou¯ weiˊ
ㄓㄡ ㄨㄟˊ

周围

zhou¯ weiˊ
ㄓㄡ ㄨㄟˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
圍.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)