Unite,
Unit
tuanˊ ㄊㄨㄢˊ
wjii
wdh

(T)(S)

[pinyin]:
tuanˊ
[zhuyin]:
ㄊㄨㄢˊ

Unite, Unit, Group, Team, Society, Regiment, Organization, Mass, Lump, Congregate, Dumpling, Coagulate, Ball, Sphere, Round, Circular

14 strokes, Radical: 囗, 31
cangjie (T) input code:
w
j
i
i
cangjie (S) input code:
w
d
h

Words containing 團, TOC

Reunite, Family reunion
tuanˊ yuanˊ
ㄊㄨㄢˊ ㄩㄢˊ

團圓

tuanˊ yuanˊ
ㄊㄨㄢˊ ㄩㄢˊ
Hugged, Reunited
xiang¯ yong¯ tuanˊ yuanˊ
ㄒㄧㄤ ㄩㄥ ㄊㄨㄢˊ ㄩㄢˊ

團圓

tuanˊ yuanˊ
ㄊㄨㄢˊ ㄩㄢˊ
Fool, Make a fool of
shuaˇ de˙ tuanˊ tuanˊ zhuanˋ
ㄕㄨㄚˇ ㄉㄜ˙ ㄊㄨㄢˊ ㄊㄨㄢˊ ㄓㄨㄢˋ

團團

tuanˊ tuanˊ
ㄊㄨㄢˊ ㄊㄨㄢˊ
Member
tuanˊ yuanˊ
ㄊㄨㄢˊ ㄩㄢˊ

團員

tuanˊ yuanˊ
ㄊㄨㄢˊ ㄩㄢˊ
Team
tuanˊ duiˋ
ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ

團隊

tuanˊ duiˋ
ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ
Good team, Great team
henˇ bangˋ de˙ tuanˊ duiˋ
ㄏㄣˇ ㄅㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ

團隊

tuanˊ duiˋ
ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ
Team's
tuanˊ duiˋ de˙
ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄜ˙

團隊

tuanˊ duiˋ
ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ
Team's hard work has been indispensable
tuanˊ duiˋ de˙ nuˇ liˋ gong¯ buˋ keˇ meiˊ
ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄇㄟˊ

團隊

tuanˊ duiˋ
ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ
Marketing team's
xingˊ xiao¯ tuanˊ duiˋ de˙
ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄠ ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄜ˙

團隊

tuanˊ duiˋ
ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ
Group, Party, Organization, Mission
tuanˊ tiˇ
ㄊㄨㄢˊ ㄊㄧˇ

團體

tuanˊ tiˇ
ㄊㄨㄢˊ ㄊㄧˇ
Union, Unity, Unified, Unite
tuanˊ jieˊ
ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ

團結

tuanˊ jieˊ
ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ
Congregate, Get together, Gather, Gathering, reunion
tuanˊ juˋ
ㄊㄨㄢˊ ㄐㄩˋ

團聚

tuanˊ juˋ
ㄊㄨㄢˊ ㄐㄩˋ
Fool, Make a fool of
shuaˇ de˙ tuanˊ tuanˊ zhuanˋ
ㄕㄨㄚˇ ㄉㄜ˙ ㄊㄨㄢˊ ㄊㄨㄢˊ ㄓㄨㄢˋ

團轉

tuanˊ zhuanˋ
ㄊㄨㄢˊ ㄓㄨㄢˋ
Group name: the rockettes
huoˇ jianˋ nuuˇ langˊ wuˇ daoˇ tuanˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ ㄋㄩˇ ㄌㄤˊ ㄨˇ ㄉㄠˇ ㄊㄨㄢˊ

蹈團

daoˇ tuanˊ
ㄉㄠˇ ㄊㄨㄢˊ
Music band: styx
mingˊ heˊ heˊ changˋ tuanˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ ㄊㄨㄢˊ

唱團

changˋ tuanˊ
ㄔㄤˋ ㄊㄨㄢˊ
Regiment
jun¯ tuanˊ
ㄐㄩㄣ ㄊㄨㄢˊ

軍團

jun¯ tuanˊ
ㄐㄩㄣ ㄊㄨㄢˊ
Philharmonic orchestra, Philharmonic society
yueˋ tuanˊ
ㄩㄝˋ ㄊㄨㄢˊ

樂團

yueˋ tuanˊ
ㄩㄝˋ ㄊㄨㄢˊ
Boy band
nanˊ haiˊ yueˋ tuanˊ
ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ ㄩㄝˋ ㄊㄨㄢˊ

樂團

yueˋ tuanˊ
ㄩㄝˋ ㄊㄨㄢˊ
Tour group
luuˇ xingˊ tuanˊ
ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄨㄢˊ

行團

xingˊ tuanˊ
ㄒㄧㄥˊ ㄊㄨㄢˊ
Organization
jiˊ tuanˊ
ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ

集團

jiˊ tuanˊ
ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ
Restaurant chain, Restaurant chains
lianˊ suoˇ can¯ yinˇ jiˊ tuanˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄢ ㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ

集團

jiˊ tuanˊ
ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ
Club
sheˋ tuanˊ
ㄕㄜˋ ㄊㄨㄢˊ

社團

sheˋ tuanˊ
ㄕㄜˋ ㄊㄨㄢˊ
Clump of, Mass of, Ball of
yiˋ tuanˊ
ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ

一團

yiˋ tuanˊ
ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ
Hopeless case
yiˋ tuanˊ luanˋ
ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ ㄌㄨㄢˋ

一團

yiˋ tuanˊ
ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ
In the midst of (the) confusion
yiˋ tuanˊ luanˋ dang¯ zhong¯
ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ ㄌㄨㄢˋ ㄉㄤ ㄓㄨㄥ

一團

yiˋ tuanˊ
ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ
A person who messes up or causes trouble
gaoˇ deˊ yiˋ tuanˊ luanˋ de˙ renˊ
ㄍㄠˇ ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ ㄌㄨㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ

一團

yiˋ tuanˊ
ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ
A person who frequently messes up or causes trouble
jing¯ changˊ gaoˇ deˊ yiˋ tuanˊ luanˋ de˙ renˊ
ㄐㄧㄥ ㄔㄤˊ ㄍㄠˇ ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ ㄌㄨㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ

一團

yiˋ tuanˊ
ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ
Everyone in a group, Entire regiment
chengˊ yiˋ tuanˊ
ㄔㄥˊ ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ

一團

yiˋ tuanˊ
ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ
Reunite, Family reunion
tuanˊ yuanˊ
ㄊㄨㄢˊ ㄩㄢˊ

团圆

tuanˊ yuanˊ
ㄊㄨㄢˊ ㄩㄢˊ
Hugged, Reunited
xiang¯ yong¯ tuanˊ yuanˊ
ㄒㄧㄤ ㄩㄥ ㄊㄨㄢˊ ㄩㄢˊ

团圆

tuanˊ yuanˊ
ㄊㄨㄢˊ ㄩㄢˊ
Fool, Make a fool of
shuaˇ de˙ tuanˊ tuanˊ zhuanˋ
ㄕㄨㄚˇ ㄉㄜ˙ ㄊㄨㄢˊ ㄊㄨㄢˊ ㄓㄨㄢˋ

团团

tuanˊ tuanˊ
ㄊㄨㄢˊ ㄊㄨㄢˊ
Member
tuanˊ yuanˊ
ㄊㄨㄢˊ ㄩㄢˊ

团员

tuanˊ yuanˊ
ㄊㄨㄢˊ ㄩㄢˊ
Team
tuanˊ duiˋ
ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ

团队

tuanˊ duiˋ
ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ
Good team, Great team
henˇ bangˋ de˙ tuanˊ duiˋ
ㄏㄣˇ ㄅㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ

团队

tuanˊ duiˋ
ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ
Team's
tuanˊ duiˋ de˙
ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄜ˙

团队

tuanˊ duiˋ
ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ
Team's hard work has been indispensable
tuanˊ duiˋ de˙ nuˇ liˋ gong¯ buˋ keˇ meiˊ
ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄇㄟˊ

团队

tuanˊ duiˋ
ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ
Marketing team's
xingˊ xiao¯ tuanˊ duiˋ de˙
ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄠ ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄜ˙

团队

tuanˊ duiˋ
ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ
Group, Party, Organization, Mission
tuanˊ tiˇ
ㄊㄨㄢˊ ㄊㄧˇ

团体

tuanˊ tiˇ
ㄊㄨㄢˊ ㄊㄧˇ
Union, Unity, Unified, Unite
tuanˊ jieˊ
ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ

团结

tuanˊ jieˊ
ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ
Congregate, Get together, Gather, Gathering, reunion
tuanˊ juˋ
ㄊㄨㄢˊ ㄐㄩˋ

团聚

tuanˊ juˋ
ㄊㄨㄢˊ ㄐㄩˋ
Fool, Make a fool of
shuaˇ de˙ tuanˊ tuanˊ zhuanˋ
ㄕㄨㄚˇ ㄉㄜ˙ ㄊㄨㄢˊ ㄊㄨㄢˊ ㄓㄨㄢˋ

团转

tuanˊ zhuanˋ
ㄊㄨㄢˊ ㄓㄨㄢˋ
Group name: the rockettes
huoˇ jianˋ nuuˇ langˊ wuˇ daoˇ tuanˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ ㄋㄩˇ ㄌㄤˊ ㄨˇ ㄉㄠˇ ㄊㄨㄢˊ

蹈团

daoˇ tuanˊ
ㄉㄠˇ ㄊㄨㄢˊ
Music band: styx
mingˊ heˊ heˊ changˋ tuanˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ ㄊㄨㄢˊ

唱团

changˋ tuanˊ
ㄔㄤˋ ㄊㄨㄢˊ
Regiment
jun¯ tuanˊ
ㄐㄩㄣ ㄊㄨㄢˊ

军团

jun¯ tuanˊ
ㄐㄩㄣ ㄊㄨㄢˊ
Philharmonic orchestra, Philharmonic society
yueˋ tuanˊ
ㄩㄝˋ ㄊㄨㄢˊ

乐团

yueˋ tuanˊ
ㄩㄝˋ ㄊㄨㄢˊ
Boy band
nanˊ haiˊ yueˋ tuanˊ
ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ ㄩㄝˋ ㄊㄨㄢˊ

乐团

yueˋ tuanˊ
ㄩㄝˋ ㄊㄨㄢˊ
Tour group
luuˇ xingˊ tuanˊ
ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄨㄢˊ

行团

xingˊ tuanˊ
ㄒㄧㄥˊ ㄊㄨㄢˊ
Organization
jiˊ tuanˊ
ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ

集团

jiˊ tuanˊ
ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ
Restaurant chain, Restaurant chains
lianˊ suoˇ can¯ yinˇ jiˊ tuanˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄢ ㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ

集团

jiˊ tuanˊ
ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ
Club
sheˋ tuanˊ
ㄕㄜˋ ㄊㄨㄢˊ

社团

sheˋ tuanˊ
ㄕㄜˋ ㄊㄨㄢˊ
Clump of, Mass of, Ball of
yiˋ tuanˊ
ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ

一团

yiˋ tuanˊ
ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ
Hopeless case
yiˋ tuanˊ luanˋ
ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ ㄌㄨㄢˋ

一团

yiˋ tuanˊ
ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ
In the midst of (the) confusion
yiˋ tuanˊ luanˋ dang¯ zhong¯
ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ ㄌㄨㄢˋ ㄉㄤ ㄓㄨㄥ

一团

yiˋ tuanˊ
ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ
A person who messes up or causes trouble
gaoˇ deˊ yiˋ tuanˊ luanˋ de˙ renˊ
ㄍㄠˇ ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ ㄌㄨㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ

一团

yiˋ tuanˊ
ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ
A person who frequently messes up or causes trouble
jing¯ changˊ gaoˇ deˊ yiˋ tuanˊ luanˋ de˙ renˊ
ㄐㄧㄥ ㄔㄤˊ ㄍㄠˇ ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ ㄌㄨㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ

一团

yiˋ tuanˊ
ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ
Everyone in a group, Entire regiment
chengˊ yiˋ tuanˊ
ㄔㄥˊ ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ

一团

yiˋ tuanˊ
ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
團.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)