Pile,
Mass
dui¯ ㄉㄨㄟ¯
gog
gog

(T)(S)

[pinyin]:
dui¯
[zhuyin]:
ㄉㄨㄟ¯

Pile, Mass, Heap, Stack

11 strokes, Radical: 土, 32
cangjie (T) input code:
g
o
g
cangjie (S) input code:
g
o
g

Words containing 堆, TOC

The mountains block off the sea
dui¯ shan¯ seˋ haiˇ
ㄉㄨㄟ ㄕㄢ ㄙㄜˋ ㄏㄞˇ

堆山

dui¯ shan¯
ㄉㄨㄟ ㄕㄢ
Pile up, Heap, Amass, Accumulate, Stack up
dui¯ ji¯
ㄉㄨㄟ ㄐㄧ

堆積

dui¯ ji¯
ㄉㄨㄟ ㄐㄧ
Full of smiles
dui¯ manˇ xiaoˋ rongˊ
ㄉㄨㄟ ㄇㄢˇ ㄒㄧㄠˋ ㄖㄨㄥˊ

堆滿

dui¯ manˇ
ㄉㄨㄟ ㄇㄢˇ
Pile of, A lot of, Numerous
chengˊ dui¯ de˙
ㄔㄥˊ ㄉㄨㄟ ㄉㄜ˙

堆的

dui¯ de˙
ㄉㄨㄟ ㄉㄜ˙
Searching within, Searching around (within a pile of things)
dui¯ zhong¯ zhaoˇ daoˋ
ㄉㄨㄟ ㄓㄨㄥ ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ

堆中

dui¯ zhong¯
ㄉㄨㄟ ㄓㄨㄥ
Reactor pile
fanˇ yingˋ dui¯
ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ ㄉㄨㄟ

應堆

yingˋ dui¯
ㄧㄥˋ ㄉㄨㄟ
Nuclear reactor pile
heˊ fanˇ yingˋ dui¯
ㄏㄜˊ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ ㄉㄨㄟ

應堆

yingˋ dui¯
ㄧㄥˋ ㄉㄨㄟ
A (e.g. a packet or pile of), Bunch of, Pile of, Heap of
yiˋ dui¯
ㄧˋ ㄉㄨㄟ

一堆

yiˋ dui¯
ㄧˋ ㄉㄨㄟ
A big pile of points
yiˋ dui¯ fen¯ shuˋ
ㄧˋ ㄉㄨㄟ ㄈㄣ ㄕㄨˋ

一堆

yiˋ dui¯
ㄧˋ ㄉㄨㄟ
Piles and piles, Piles of
yiˋ dui¯ youˋ yiˋ dui¯
ㄧˋ ㄉㄨㄟ ㄧㄡˋ ㄧˋ ㄉㄨㄟ

一堆

yiˋ dui¯
ㄧˋ ㄉㄨㄟ
Piles and piles, Piles of
yiˋ dui¯ youˋ yiˋ dui¯
ㄧˋ ㄉㄨㄟ ㄧㄡˋ ㄧˋ ㄉㄨㄟ

一堆

yiˋ dui¯
ㄧˋ ㄉㄨㄟ
Look at a bunch of, Look at a lot of
kanˋ zheˋ yiˋ dui¯
ㄎㄢˋ ㄓㄜˋ ㄧˋ ㄉㄨㄟ

一堆

yiˋ dui¯
ㄧˋ ㄉㄨㄟ
Snow pile
xueˇ dui¯
ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄟ

雪堆

xueˇ dui¯
ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄟ
Buried in a pile of snow
xianˋ zaiˋ xueˇ dui¯ zhong¯ de˙
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄟ ㄓㄨㄥ ㄉㄜ˙

雪堆

xueˇ dui¯
ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄟ
Mound, Pile of earth
tuˇ dui¯
ㄊㄨˇ ㄉㄨㄟ

土堆

tuˇ dui¯
ㄊㄨˇ ㄉㄨㄟ
Ramp, Incline, Mound ramp, Ramp made from piled earth
tuˇ dui¯ po¯ daoˋ
ㄊㄨˇ ㄉㄨㄟ ㄆㄛ ㄉㄠˋ

土堆

tuˇ dui¯
ㄊㄨˇ ㄉㄨㄟ
Pile up
qiˇ dui¯
ㄑㄧˇ ㄉㄨㄟ

起堆

qiˇ dui¯
ㄑㄧˇ ㄉㄨㄟ
The mountains block off the sea
dui¯ shan¯ seˋ haiˇ
ㄉㄨㄟ ㄕㄢ ㄙㄜˋ ㄏㄞˇ

堆山

dui¯ shan¯
ㄉㄨㄟ ㄕㄢ
Pile up, Heap, Amass, Accumulate, Stack up
dui¯ ji¯
ㄉㄨㄟ ㄐㄧ

堆积

dui¯ ji¯
ㄉㄨㄟ ㄐㄧ
Full of smiles
dui¯ manˇ xiaoˋ rongˊ
ㄉㄨㄟ ㄇㄢˇ ㄒㄧㄠˋ ㄖㄨㄥˊ

堆满

dui¯ manˇ
ㄉㄨㄟ ㄇㄢˇ
Pile of, A lot of, Numerous
chengˊ dui¯ de˙
ㄔㄥˊ ㄉㄨㄟ ㄉㄜ˙

堆的

dui¯ de˙
ㄉㄨㄟ ㄉㄜ˙
Searching within, Searching around (within a pile of things)
dui¯ zhong¯ zhaoˇ daoˋ
ㄉㄨㄟ ㄓㄨㄥ ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ

堆中

dui¯ zhong¯
ㄉㄨㄟ ㄓㄨㄥ
Reactor pile
fanˇ yingˋ dui¯
ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ ㄉㄨㄟ

应堆

yingˋ dui¯
ㄧㄥˋ ㄉㄨㄟ
Nuclear reactor pile
heˊ fanˇ yingˋ dui¯
ㄏㄜˊ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ ㄉㄨㄟ

应堆

yingˋ dui¯
ㄧㄥˋ ㄉㄨㄟ
A (e.g. a packet or pile of), Bunch of, Pile of, Heap of
yiˋ dui¯
ㄧˋ ㄉㄨㄟ

一堆

yiˋ dui¯
ㄧˋ ㄉㄨㄟ
A big pile of points
yiˋ dui¯ fen¯ shuˋ
ㄧˋ ㄉㄨㄟ ㄈㄣ ㄕㄨˋ

一堆

yiˋ dui¯
ㄧˋ ㄉㄨㄟ
Piles and piles, Piles of
yiˋ dui¯ youˋ yiˋ dui¯
ㄧˋ ㄉㄨㄟ ㄧㄡˋ ㄧˋ ㄉㄨㄟ

一堆

yiˋ dui¯
ㄧˋ ㄉㄨㄟ
Piles and piles, Piles of
yiˋ dui¯ youˋ yiˋ dui¯
ㄧˋ ㄉㄨㄟ ㄧㄡˋ ㄧˋ ㄉㄨㄟ

一堆

yiˋ dui¯
ㄧˋ ㄉㄨㄟ
Look at a bunch of, Look at a lot of
kanˋ zheˋ yiˋ dui¯
ㄎㄢˋ ㄓㄜˋ ㄧˋ ㄉㄨㄟ

一堆

yiˋ dui¯
ㄧˋ ㄉㄨㄟ
Snow pile
xueˇ dui¯
ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄟ

雪堆

xueˇ dui¯
ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄟ
Buried in a pile of snow
xianˋ zaiˋ xueˇ dui¯ zhong¯ de˙
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄟ ㄓㄨㄥ ㄉㄜ˙

雪堆

xueˇ dui¯
ㄒㄩㄝˇ ㄉㄨㄟ
Mound, Pile of earth
tuˇ dui¯
ㄊㄨˇ ㄉㄨㄟ

土堆

tuˇ dui¯
ㄊㄨˇ ㄉㄨㄟ
Ramp, Incline, Mound ramp, Ramp made from piled earth
tuˇ dui¯ po¯ daoˋ
ㄊㄨˇ ㄉㄨㄟ ㄆㄛ ㄉㄠˋ

土堆

tuˇ dui¯
ㄊㄨˇ ㄉㄨㄟ
Pile up
qiˇ dui¯
ㄑㄧˇ ㄉㄨㄟ

起堆

qiˇ dui¯
ㄑㄧˇ ㄉㄨㄟ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
堆.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)