Park,
Field
changˇ ㄔㄤˇ
gamh
gnsh

(T)(S)

[pinyin]:
changˇ changˊ
[zhuyin]:
ㄔㄤˇ ㄔㄤˊ

Park, Field, Open Space, Recreation Area, Open Space, Courtyard, Market Place, Mw: For Sports Events And Movies

12 strokes, Radical: 土, 32
cangjie (T) input code:
g
a
m
h
cangjie (S) input code:
g
n
s
h

Words containing 場, TOC

Scene, Scenes (movie or play)
changˇ jingˇ
ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ

場景

changˇ jingˇ
ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ
First and last scenes
shouˇ weiˇ changˇ jingˇ
ㄕㄡˇ ㄨㄟˇ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ

場景

changˇ jingˇ
ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ
Movies first and last scenes
duanˇ pianˋ de˙ shouˇ weiˇ changˇ jingˇ
ㄉㄨㄢˇ ㄆㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄡˇ ㄨㄟˇ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ

場景

changˇ jingˇ
ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ
Editing movies first and last scenes
bian¯ jiˊ duanˇ pianˋ de˙ shouˇ weiˇ changˇ jingˇ
ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄉㄨㄢˇ ㄆㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄡˇ ㄨㄟˇ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ

場景

changˇ jingˇ
ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ
Depending on the scene, Depending on how scene looks
shiˋ hu¯ changˇ jingˇ erˊ dingˋ
ㄕˋ ㄏㄨ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ ㄦˊ ㄉㄧㄥˋ

場景

changˇ jingˇ
ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ
Set exposure parameters to suit the scene, Set exposure to suit the scene
sheˋ dingˋ puˋ guang¯ can¯ shuˋ yiˇ peiˋ heˊ changˇ jingˇ
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄘㄢ ㄕㄨˋ ㄧˇ ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ

場景

changˇ jingˇ
ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ
Candle lit scene or scenes
zhuˊ guang¯ changˇ jingˇ
ㄓㄨˊ ㄍㄨㄤ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ

場景

changˇ jingˇ
ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ
Place
changˇ suoˇ
ㄔㄤˇ ㄙㄨㄛˇ

場所

changˇ suoˇ
ㄔㄤˇ ㄙㄨㄛˇ
In areas where flash photography is prohibited
zaiˋ jin¯ zhiˇ shanˇ guang¯ deng¯ sheˋ yingˇ de˙ changˇ suoˇ
ㄗㄞˋ ㄐㄧㄣ ㄓˇ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ ㄉㄜ˙ ㄔㄤˇ ㄙㄨㄛˇ

場所

changˇ suoˇ
ㄔㄤˇ ㄙㄨㄛˇ
Frustrated in (the arena of) love
qingˊ changˇ shi¯ yiˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄔㄤˇ ㄕ ㄧˋ

場失

changˇ shi¯
ㄔㄤˇ ㄕ
An accident
changˇ yiˋ waiˋ
ㄔㄤˇ ㄧˋ ㄨㄞˋ

場意

changˇ yiˋ
ㄔㄤˇ ㄧˋ
Number of showings for a film, Screenings, Showings
changˇ ciˋ
ㄔㄤˇ ㄘˋ

場次

changˇ ciˋ
ㄔㄤˇ ㄘˋ
Occasion
changˇ heˊ
ㄔㄤˇ ㄏㄜˊ

場合

changˇ heˊ
ㄔㄤˇ ㄏㄜˊ
Open area, Open space
changˇ mianˋ
ㄔㄤˇ ㄇㄧㄢˋ

場面

changˇ mianˋ
ㄔㄤˇ ㄇㄧㄢˋ
The eighth meeting
diˋ ba¯ changˇ juˋ huiˋ
ㄉㄧˋ ㄅㄚ ㄔㄤˇ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ

場聚

changˇ juˋ
ㄔㄤˇ ㄐㄩˋ
Take a look at the eighth meeting
niˇ kanˋ yiˊ xiaˋ diˋ ba¯ changˇ juˋ huiˋ
ㄋㄧˇ ㄎㄢˋ ㄧˊ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄧˋ ㄅㄚ ㄔㄤˇ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ

場聚

changˇ juˋ
ㄔㄤˇ ㄐㄩˋ
This game
zheˋ changˇ qiuˊ saiˋ
ㄓㄜˋ ㄔㄤˇ ㄑㄧㄡˊ ㄙㄞˋ

場球

changˇ qiuˊ
ㄔㄤˇ ㄑㄧㄡˊ
Arena, Field, Gaming area
changˇ diˋ
ㄔㄤˇ ㄉㄧˋ

場地

changˇ diˋ
ㄔㄤˇ ㄉㄧˋ
An earthquake
yiˋ changˇ diˋ zhenˋ
ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ

場地

changˇ diˋ
ㄔㄤˇ ㄉㄧˋ
Battlefield, Field of battle, Battleground
zhanˋ changˇ
ㄓㄢˋ ㄔㄤˇ

戰場

zhanˋ changˇ
ㄓㄢˋ ㄔㄤˇ
Early showing
zaoˇ changˇ
ㄗㄠˇ ㄔㄤˇ

早場

zaoˇ changˇ
ㄗㄠˇ ㄔㄤˇ
Starts the show
kai¯ changˇ
ㄎㄞ ㄔㄤˇ

開場

kai¯ changˇ
ㄎㄞ ㄔㄤˇ
Prologue, Introduction
kai¯ changˇ baiˊ
ㄎㄞ ㄔㄤˇ ㄅㄞˊ

開場

kai¯ changˇ
ㄎㄞ ㄔㄤˇ
Casino
duˇ changˇ
ㄉㄨˇ ㄔㄤˇ

賭場

duˇ changˇ
ㄉㄨˇ ㄔㄤˇ
Floating dragon casino
fuˊ longˊ duˇ changˇ
ㄈㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄨˇ ㄔㄤˇ

賭場

duˇ changˇ
ㄉㄨˇ ㄔㄤˇ
Floating dragon casino
fuˊ longˊ duˇ changˇ de˙
ㄈㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄨˇ ㄔㄤˇ ㄉㄜ˙

賭場

duˇ changˇ
ㄉㄨˇ ㄔㄤˇ
Go on stage
chu¯ changˇ
ㄔㄨ ㄔㄤˇ

出場

chu¯ changˇ
ㄔㄨ ㄔㄤˇ
End of a show, Final test
zhong¯ changˇ
ㄓㄨㄥ ㄔㄤˇ

終場

zhong¯ changˇ
ㄓㄨㄥ ㄔㄤˇ
Go on stage, Take the stage, Appear on stage, Appear on the market, Gathered for threshing
deng¯ changˇ
ㄉㄥ ㄔㄤˇ

登場

deng¯ changˇ
ㄉㄥ ㄔㄤˇ
Ranch, Pasture, Farm for livestock
muˋ changˇ
ㄇㄨˋ ㄔㄤˇ

牧場

muˋ changˇ
ㄇㄨˋ ㄔㄤˇ
Market
shiˋ changˇ
ㄕˋ ㄔㄤˇ

市場

shiˋ changˇ
ㄕˋ ㄔㄤˇ
Supermarket, Grocery store
chao¯ jiˊ shiˋ changˇ
ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄕˋ ㄔㄤˇ

市場

shiˋ changˇ
ㄕˋ ㄔㄤˇ
Job market
gong¯ zuoˋ shiˋ changˇ
ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ ㄔㄤˇ

市場

shiˋ changˇ
ㄕˋ ㄔㄤˇ
On the market, Being on the market
shiˋ changˇ shangˋ
ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄕㄤˋ

市場

shiˋ changˇ
ㄕˋ ㄔㄤˇ
Vegetable market
caiˋ shiˋ changˇ
ㄘㄞˋ ㄕˋ ㄔㄤˇ

市場

shiˋ changˇ
ㄕˋ ㄔㄤˇ
Position, Stand, Attitude
liˋ changˇ
ㄌㄧˋ ㄔㄤˇ

立場

liˋ changˇ
ㄌㄧˋ ㄔㄤˇ
Political stand
zhengˋ zhiˋ liˋ changˇ
ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄌㄧˋ ㄔㄤˇ

立場

liˋ changˇ
ㄌㄧˋ ㄔㄤˇ
Department store, Mall, Market place, Bazaar
shang¯ changˇ
ㄕㄤ ㄔㄤˇ

商場

shang¯ changˇ
ㄕㄤ ㄔㄤˇ
Mall
gouˋ wuˋ shang¯ changˇ
ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄕㄤ ㄔㄤˇ

商場

shang¯ changˇ
ㄕㄤ ㄔㄤˇ
Bath house
yuˋ changˇ
ㄩˋ ㄔㄤˇ

浴場

yuˋ changˇ
ㄩˋ ㄔㄤˇ
Public square
guangˇ changˇ
ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ

廣場

guangˇ changˇ
ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ
Stadium
saiˋ changˇ
ㄙㄞˋ ㄔㄤˇ

賽場

saiˋ changˇ
ㄙㄞˋ ㄔㄤˇ
Admission
ruˋ changˇ
ㄖㄨˋ ㄔㄤˇ

入場

ruˋ changˇ
ㄖㄨˋ ㄔㄤˇ
The eighth
diˋ ba¯ changˇ
ㄉㄧˋ ㄅㄚ ㄔㄤˇ

八場

ba¯ changˇ
ㄅㄚ ㄔㄤˇ
Take a look at the eighth one
niˇ kanˋ yiˊ xiaˋ diˋ ba¯ changˇ
ㄋㄧˇ ㄎㄢˋ ㄧˊ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄧˋ ㄅㄚ ㄔㄤˇ

八場

ba¯ changˇ
ㄅㄚ ㄔㄤˇ
Conference hall
huiˋ changˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ

會場

huiˋ changˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ
Meeting location, Meeting site
ting¯ zhengˋ huiˋ changˇ
ㄊㄧㄥ ㄓㄥˋ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ

會場

huiˋ changˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ
On the spot, At the scene
dang¯ changˇ
ㄉㄤ ㄔㄤˇ

當場

dang¯ changˇ
ㄉㄤ ㄔㄤˇ
Fire, Building fire
huoˇ changˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄤˇ

火場

huoˇ changˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄤˇ
Farm
nongˊ changˇ
ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ

農場

nongˊ changˇ
ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ
A
yiˋ changˇ
ㄧˋ ㄔㄤˇ

一場

yiˋ changˇ
ㄧˋ ㄔㄤˇ
A showdown, A big match
yiˋ changˇ daˋ duiˋ jueˊ
ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ

一場

yiˋ changˇ
ㄧˋ ㄔㄤˇ
A nightmare
yiˋ changˇ eˋ mengˋ
ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄜˋ ㄇㄥˋ

一場

yiˋ changˇ
ㄧˋ ㄔㄤˇ
A sandstorm
yiˋ changˇ sha¯ chenˊ baoˋ
ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄕㄚ ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ

一場

yiˋ changˇ
ㄧˋ ㄔㄤˇ
Next meeting
xiaˋ yiˋ changˇ juˋ huiˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ

一場

yiˋ changˇ
ㄧˋ ㄔㄤˇ
During a sandstorm
zaiˋ yiˋ changˇ sha¯ chenˊ baoˋ zhong¯
ㄗㄞˋ ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄕㄚ ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ ㄓㄨㄥ

一場

yiˋ changˇ
ㄧˋ ㄔㄤˇ
Draw water using a bamboo basket, Euphemism for wasting time or doing nothing
zhuˊ lanˊ daˇ shuiˇ yiˋ changˇ kong¯
ㄓㄨˊ ㄌㄢˊ ㄉㄚˇ ㄕㄨㄟˇ ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥ

一場

yiˋ changˇ
ㄧˋ ㄔㄤˇ
My next meeting
woˇ de˙ xiaˋ yiˋ changˇ juˋ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄚˋ ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ

一場

yiˋ changˇ
ㄧˋ ㄔㄤˇ
Mines, Mining area
caiˇ kuangˋ changˇ
ㄘㄞˇ ㄎㄨㄤˋ ㄔㄤˇ

礦場

kuangˋ changˇ
ㄎㄨㄤˋ ㄔㄤˇ
Conclusion, Fate, The end, In the end, Play ball, Stage exit
xiaˋ changˇ
ㄒㄧㄚˋ ㄔㄤˇ

下場

xiaˋ changˇ
ㄒㄧㄚˋ ㄔㄤˇ
Scene, Act, Chapter
xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ

現場

xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ
Truly a sorry sight
xianˋ changˇ zhen¯ shiˋ canˇ buˋ renˇ duˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ ㄓㄣ ㄕˋ ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄉㄨˇ

現場

xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ
Crime scene, Scene of a crime
fanˋ zuiˋ xianˋ changˇ
ㄈㄢˋ ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ

現場

xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ
Were present
zaiˋ xianˋ changˇ
ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ

現場

xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ
Only four people were present
zhiˇ youˇ siˋ ge˙ renˊ zaiˋ xianˋ changˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ ㄙˋ ㄍㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ

現場

xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ
Sports field
qiuˊ changˇ
ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ

球場

qiuˊ changˇ
ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ
Basketball court
lanˊ qiuˊ changˇ
ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ

球場

qiuˊ changˇ
ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ
Execution grounds
xingˊ changˇ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄤˇ

刑場

xingˊ changˇ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄤˇ
Perform, Start to perform, Begin performance
shangˋ changˇ
ㄕㄤˋ ㄔㄤˇ

上場

shangˋ changˇ
ㄕㄤˋ ㄔㄤˇ
Play ball
shangˋ changˇ daˇ qiuˊ
ㄕㄤˋ ㄔㄤˇ ㄉㄚˇ ㄑㄧㄡˊ

上場

shangˋ changˇ
ㄕㄤˋ ㄔㄤˇ
Theater
juˋ changˇ
ㄐㄩˋ ㄔㄤˇ

劇場

juˋ changˇ
ㄐㄩˋ ㄔㄤˇ
Examination hall
kaoˇ changˇ
ㄎㄠˇ ㄔㄤˇ

考場

kaoˇ changˇ
ㄎㄠˇ ㄔㄤˇ
Car park
tingˊ che¯ changˇ
ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄔㄤˇ

車場

che¯ changˇ
ㄔㄜ ㄔㄤˇ
Junkyard, Scrapyard
feiˋ che¯ changˇ
ㄈㄟˋ ㄔㄜ ㄔㄤˇ

車場

che¯ changˇ
ㄔㄜ ㄔㄤˇ
Airport
ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ

機場

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Airport security
ji¯ changˇ an¯ jianˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ ㄢ ㄐㄧㄢˇ

機場

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Airport security procedure, Airport security check
ji¯ changˇ an¯ jianˇ chengˊ xuˋ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ ㄢ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ

機場

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
International airport
guoˊ jiˋ ji¯ changˇ
ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄐㄧ ㄔㄤˇ

機場

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Portland airport
daoˋ bo¯ teˋ lanˊ ji¯ changˇ
ㄉㄠˋ ㄅㄛ ㄊㄜˋ ㄌㄢˊ ㄐㄧ ㄔㄤˇ

機場

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Took the shuttle bus to portland airport
da¯ jie¯ boˊ che¯ daoˋ bo¯ teˋ lanˊ ji¯ changˇ
ㄉㄚ ㄐㄧㄝ ㄅㄛˊ ㄔㄜ ㄉㄠˋ ㄅㄛ ㄊㄜˋ ㄌㄢˊ ㄐㄧ ㄔㄤˇ

機場

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Go straight to the airport, Head directly for the airport
zhiˊ jie¯ daoˋ ji¯ changˇ
ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄔㄤˇ

機場

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Airport
fei¯ ji¯ changˇ
ㄈㄟ ㄐㄧ ㄔㄤˇ

機場

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Be on the scene, On the spot, At the location, Be present
zaiˋ changˇ
ㄗㄞˋ ㄔㄤˇ

在場

zaiˋ changˇ
ㄗㄞˋ ㄔㄤˇ
Playing field, Exercise area
cao¯ changˇ
ㄘㄠ ㄔㄤˇ

操場

cao¯ changˇ
ㄘㄠ ㄔㄤˇ
Give support
pengˇ changˇ
ㄆㄥˇ ㄔㄤˇ

捧場

pengˇ changˇ
ㄆㄥˇ ㄔㄤˇ
Scene, Scenes (movie or play)
changˇ jingˇ
ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ

场景

changˇ jingˇ
ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ
First and last scenes
shouˇ weiˇ changˇ jingˇ
ㄕㄡˇ ㄨㄟˇ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ

场景

changˇ jingˇ
ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ
Movies first and last scenes
duanˇ pianˋ de˙ shouˇ weiˇ changˇ jingˇ
ㄉㄨㄢˇ ㄆㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄡˇ ㄨㄟˇ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ

场景

changˇ jingˇ
ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ
Editing movies first and last scenes
bian¯ jiˊ duanˇ pianˋ de˙ shouˇ weiˇ changˇ jingˇ
ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄉㄨㄢˇ ㄆㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄡˇ ㄨㄟˇ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ

场景

changˇ jingˇ
ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ
Depending on the scene, Depending on how scene looks
shiˋ hu¯ changˇ jingˇ erˊ dingˋ
ㄕˋ ㄏㄨ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ ㄦˊ ㄉㄧㄥˋ

场景

changˇ jingˇ
ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ
Set exposure parameters to suit the scene, Set exposure to suit the scene
sheˋ dingˋ puˋ guang¯ can¯ shuˋ yiˇ peiˋ heˊ changˇ jingˇ
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄘㄢ ㄕㄨˋ ㄧˇ ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ

场景

changˇ jingˇ
ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ
Candle lit scene or scenes
zhuˊ guang¯ changˇ jingˇ
ㄓㄨˊ ㄍㄨㄤ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ

场景

changˇ jingˇ
ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ
Place
changˇ suoˇ
ㄔㄤˇ ㄙㄨㄛˇ

场所

changˇ suoˇ
ㄔㄤˇ ㄙㄨㄛˇ
In areas where flash photography is prohibited
zaiˋ jin¯ zhiˇ shanˇ guang¯ deng¯ sheˋ yingˇ de˙ changˇ suoˇ
ㄗㄞˋ ㄐㄧㄣ ㄓˇ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ ㄉㄜ˙ ㄔㄤˇ ㄙㄨㄛˇ

场所

changˇ suoˇ
ㄔㄤˇ ㄙㄨㄛˇ
Frustrated in (the arena of) love
qingˊ changˇ shi¯ yiˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄔㄤˇ ㄕ ㄧˋ

场失

changˇ shi¯
ㄔㄤˇ ㄕ
An accident
changˇ yiˋ waiˋ
ㄔㄤˇ ㄧˋ ㄨㄞˋ

场意

changˇ yiˋ
ㄔㄤˇ ㄧˋ
Number of showings for a film, Screenings, Showings
changˇ ciˋ
ㄔㄤˇ ㄘˋ

场次

changˇ ciˋ
ㄔㄤˇ ㄘˋ
Occasion
changˇ heˊ
ㄔㄤˇ ㄏㄜˊ

场合

changˇ heˊ
ㄔㄤˇ ㄏㄜˊ
Open area, Open space
changˇ mianˋ
ㄔㄤˇ ㄇㄧㄢˋ

场面

changˇ mianˋ
ㄔㄤˇ ㄇㄧㄢˋ
The eighth meeting
diˋ ba¯ changˇ juˋ huiˋ
ㄉㄧˋ ㄅㄚ ㄔㄤˇ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ

场聚

changˇ juˋ
ㄔㄤˇ ㄐㄩˋ
Take a look at the eighth meeting
niˇ kanˋ yiˊ xiaˋ diˋ ba¯ changˇ juˋ huiˋ
ㄋㄧˇ ㄎㄢˋ ㄧˊ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄧˋ ㄅㄚ ㄔㄤˇ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ

场聚

changˇ juˋ
ㄔㄤˇ ㄐㄩˋ
This game
zheˋ changˇ qiuˊ saiˋ
ㄓㄜˋ ㄔㄤˇ ㄑㄧㄡˊ ㄙㄞˋ

场球

changˇ qiuˊ
ㄔㄤˇ ㄑㄧㄡˊ
Arena, Field, Gaming area
changˇ diˋ
ㄔㄤˇ ㄉㄧˋ

场地

changˇ diˋ
ㄔㄤˇ ㄉㄧˋ
An earthquake
yiˋ changˇ diˋ zhenˋ
ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ

场地

changˇ diˋ
ㄔㄤˇ ㄉㄧˋ
Battlefield, Field of battle, Battleground
zhanˋ changˇ
ㄓㄢˋ ㄔㄤˇ

战场

zhanˋ changˇ
ㄓㄢˋ ㄔㄤˇ
Early showing
zaoˇ changˇ
ㄗㄠˇ ㄔㄤˇ

早场

zaoˇ changˇ
ㄗㄠˇ ㄔㄤˇ
Starts the show
kai¯ changˇ
ㄎㄞ ㄔㄤˇ

开场

kai¯ changˇ
ㄎㄞ ㄔㄤˇ
Prologue, Introduction
kai¯ changˇ baiˊ
ㄎㄞ ㄔㄤˇ ㄅㄞˊ

开场

kai¯ changˇ
ㄎㄞ ㄔㄤˇ
Casino
duˇ changˇ
ㄉㄨˇ ㄔㄤˇ

赌场

duˇ changˇ
ㄉㄨˇ ㄔㄤˇ
Floating dragon casino
fuˊ longˊ duˇ changˇ
ㄈㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄨˇ ㄔㄤˇ

赌场

duˇ changˇ
ㄉㄨˇ ㄔㄤˇ
Floating dragon casino
fuˊ longˊ duˇ changˇ de˙
ㄈㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄨˇ ㄔㄤˇ ㄉㄜ˙

赌场

duˇ changˇ
ㄉㄨˇ ㄔㄤˇ
Go on stage
chu¯ changˇ
ㄔㄨ ㄔㄤˇ

出场

chu¯ changˇ
ㄔㄨ ㄔㄤˇ
End of a show, Final test
zhong¯ changˇ
ㄓㄨㄥ ㄔㄤˇ

终场

zhong¯ changˇ
ㄓㄨㄥ ㄔㄤˇ
Go on stage, Take the stage, Appear on stage, Appear on the market, Gathered for threshing
deng¯ changˇ
ㄉㄥ ㄔㄤˇ

登场

deng¯ changˇ
ㄉㄥ ㄔㄤˇ
Ranch, Pasture, Farm for livestock
muˋ changˇ
ㄇㄨˋ ㄔㄤˇ

牧场

muˋ changˇ
ㄇㄨˋ ㄔㄤˇ
Market
shiˋ changˇ
ㄕˋ ㄔㄤˇ

市场

shiˋ changˇ
ㄕˋ ㄔㄤˇ
Supermarket, Grocery store
chao¯ jiˊ shiˋ changˇ
ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄕˋ ㄔㄤˇ

市场

shiˋ changˇ
ㄕˋ ㄔㄤˇ
Job market
gong¯ zuoˋ shiˋ changˇ
ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ ㄔㄤˇ

市场

shiˋ changˇ
ㄕˋ ㄔㄤˇ
On the market, Being on the market
shiˋ changˇ shangˋ
ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄕㄤˋ

市场

shiˋ changˇ
ㄕˋ ㄔㄤˇ
Vegetable market
caiˋ shiˋ changˇ
ㄘㄞˋ ㄕˋ ㄔㄤˇ

市场

shiˋ changˇ
ㄕˋ ㄔㄤˇ
Position, Stand, Attitude
liˋ changˇ
ㄌㄧˋ ㄔㄤˇ

立场

liˋ changˇ
ㄌㄧˋ ㄔㄤˇ
Political stand
zhengˋ zhiˋ liˋ changˇ
ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄌㄧˋ ㄔㄤˇ

立场

liˋ changˇ
ㄌㄧˋ ㄔㄤˇ
Department store, Mall, Market place, Bazaar
shang¯ changˇ
ㄕㄤ ㄔㄤˇ

商场

shang¯ changˇ
ㄕㄤ ㄔㄤˇ
Mall
gouˋ wuˋ shang¯ changˇ
ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄕㄤ ㄔㄤˇ

商场

shang¯ changˇ
ㄕㄤ ㄔㄤˇ
Bath house
yuˋ changˇ
ㄩˋ ㄔㄤˇ

浴场

yuˋ changˇ
ㄩˋ ㄔㄤˇ
Public square
guangˇ changˇ
ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ

广场

guangˇ changˇ
ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ
Stadium
saiˋ changˇ
ㄙㄞˋ ㄔㄤˇ

赛场

saiˋ changˇ
ㄙㄞˋ ㄔㄤˇ
Admission
ruˋ changˇ
ㄖㄨˋ ㄔㄤˇ

入场

ruˋ changˇ
ㄖㄨˋ ㄔㄤˇ
The eighth
diˋ ba¯ changˇ
ㄉㄧˋ ㄅㄚ ㄔㄤˇ

八场

ba¯ changˇ
ㄅㄚ ㄔㄤˇ
Take a look at the eighth one
niˇ kanˋ yiˊ xiaˋ diˋ ba¯ changˇ
ㄋㄧˇ ㄎㄢˋ ㄧˊ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄧˋ ㄅㄚ ㄔㄤˇ

八场

ba¯ changˇ
ㄅㄚ ㄔㄤˇ
Conference hall
huiˋ changˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ

会场

huiˋ changˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ
Meeting location, Meeting site
ting¯ zhengˋ huiˋ changˇ
ㄊㄧㄥ ㄓㄥˋ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ

会场

huiˋ changˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ
On the spot, At the scene
dang¯ changˇ
ㄉㄤ ㄔㄤˇ

当场

dang¯ changˇ
ㄉㄤ ㄔㄤˇ
Fire, Building fire
huoˇ changˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄤˇ

火场

huoˇ changˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄤˇ
Farm
nongˊ changˇ
ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ

农场

nongˊ changˇ
ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ
A
yiˋ changˇ
ㄧˋ ㄔㄤˇ

一场

yiˋ changˇ
ㄧˋ ㄔㄤˇ
A showdown, A big match
yiˋ changˇ daˋ duiˋ jueˊ
ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ

一场

yiˋ changˇ
ㄧˋ ㄔㄤˇ
A nightmare
yiˋ changˇ eˋ mengˋ
ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄜˋ ㄇㄥˋ

一场

yiˋ changˇ
ㄧˋ ㄔㄤˇ
A sandstorm
yiˋ changˇ sha¯ chenˊ baoˋ
ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄕㄚ ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ

一场

yiˋ changˇ
ㄧˋ ㄔㄤˇ
Next meeting
xiaˋ yiˋ changˇ juˋ huiˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ

一场

yiˋ changˇ
ㄧˋ ㄔㄤˇ
During a sandstorm
zaiˋ yiˋ changˇ sha¯ chenˊ baoˋ zhong¯
ㄗㄞˋ ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄕㄚ ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ ㄓㄨㄥ

一场

yiˋ changˇ
ㄧˋ ㄔㄤˇ
Draw water using a bamboo basket, Euphemism for wasting time or doing nothing
zhuˊ lanˊ daˇ shuiˇ yiˋ changˇ kong¯
ㄓㄨˊ ㄌㄢˊ ㄉㄚˇ ㄕㄨㄟˇ ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥ

一场

yiˋ changˇ
ㄧˋ ㄔㄤˇ
My next meeting
woˇ de˙ xiaˋ yiˋ changˇ juˋ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄚˋ ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ

一场

yiˋ changˇ
ㄧˋ ㄔㄤˇ
Mines, Mining area
caiˇ kuangˋ changˇ
ㄘㄞˇ ㄎㄨㄤˋ ㄔㄤˇ

矿场

kuangˋ changˇ
ㄎㄨㄤˋ ㄔㄤˇ
Conclusion, Fate, The end, In the end, Play ball, Stage exit
xiaˋ changˇ
ㄒㄧㄚˋ ㄔㄤˇ

下场

xiaˋ changˇ
ㄒㄧㄚˋ ㄔㄤˇ
Scene, Act, Chapter
xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ

现场

xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ
Truly a sorry sight
xianˋ changˇ zhen¯ shiˋ canˇ buˋ renˇ duˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ ㄓㄣ ㄕˋ ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄉㄨˇ

现场

xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ
Crime scene, Scene of a crime
fanˋ zuiˋ xianˋ changˇ
ㄈㄢˋ ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ

现场

xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ
Were present
zaiˋ xianˋ changˇ
ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ

现场

xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ
Only four people were present
zhiˇ youˇ siˋ ge˙ renˊ zaiˋ xianˋ changˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ ㄙˋ ㄍㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ

现场

xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ
Sports field
qiuˊ changˇ
ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ

球场

qiuˊ changˇ
ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ
Basketball court
lanˊ qiuˊ changˇ
ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ

球场

qiuˊ changˇ
ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ
Execution grounds
xingˊ changˇ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄤˇ

刑场

xingˊ changˇ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄤˇ
Perform, Start to perform, Begin performance
shangˋ changˇ
ㄕㄤˋ ㄔㄤˇ

上场

shangˋ changˇ
ㄕㄤˋ ㄔㄤˇ
Play ball
shangˋ changˇ daˇ qiuˊ
ㄕㄤˋ ㄔㄤˇ ㄉㄚˇ ㄑㄧㄡˊ

上场

shangˋ changˇ
ㄕㄤˋ ㄔㄤˇ
Theater
juˋ changˇ
ㄐㄩˋ ㄔㄤˇ

剧场

juˋ changˇ
ㄐㄩˋ ㄔㄤˇ
Examination hall
kaoˇ changˇ
ㄎㄠˇ ㄔㄤˇ

考场

kaoˇ changˇ
ㄎㄠˇ ㄔㄤˇ
Car park
tingˊ che¯ changˇ
ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄔㄤˇ

车场

che¯ changˇ
ㄔㄜ ㄔㄤˇ
Junkyard, Scrapyard
feiˋ che¯ changˇ
ㄈㄟˋ ㄔㄜ ㄔㄤˇ

车场

che¯ changˇ
ㄔㄜ ㄔㄤˇ
Airport
ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ

机场

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Airport security
ji¯ changˇ an¯ jianˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ ㄢ ㄐㄧㄢˇ

机场

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Airport security procedure, Airport security check
ji¯ changˇ an¯ jianˇ chengˊ xuˋ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ ㄢ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ

机场

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
International airport
guoˊ jiˋ ji¯ changˇ
ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄐㄧ ㄔㄤˇ

机场

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Portland airport
daoˋ bo¯ teˋ lanˊ ji¯ changˇ
ㄉㄠˋ ㄅㄛ ㄊㄜˋ ㄌㄢˊ ㄐㄧ ㄔㄤˇ

机场

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Took the shuttle bus to portland airport
da¯ jie¯ boˊ che¯ daoˋ bo¯ teˋ lanˊ ji¯ changˇ
ㄉㄚ ㄐㄧㄝ ㄅㄛˊ ㄔㄜ ㄉㄠˋ ㄅㄛ ㄊㄜˋ ㄌㄢˊ ㄐㄧ ㄔㄤˇ

机场

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Go straight to the airport, Head directly for the airport
zhiˊ jie¯ daoˋ ji¯ changˇ
ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄔㄤˇ

机场

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Airport
fei¯ ji¯ changˇ
ㄈㄟ ㄐㄧ ㄔㄤˇ

机场

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Be on the scene, On the spot, At the location, Be present
zaiˋ changˇ
ㄗㄞˋ ㄔㄤˇ

在场

zaiˋ changˇ
ㄗㄞˋ ㄔㄤˇ
Playing field, Exercise area
cao¯ changˇ
ㄘㄠ ㄔㄤˇ

操场

cao¯ changˇ
ㄘㄠ ㄔㄤˇ
Give support
pengˇ changˇ
ㄆㄥˇ ㄔㄤˇ

捧场

pengˇ changˇ
ㄆㄥˇ ㄔㄤˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
場.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)