Dream,
mengˋ ㄇㄥˋ
twln
ddni

(T)(S)

14 strokes, Radical: 夕, 36
cangjie (T) input code:
t
廿
w
l
n
cangjie (S) input code:
d
d
n
i

Words containing 夢, TOC

Dream of
mengˋ jianˋ
ㄇㄥˋ ㄐㄧㄢˋ

夢見

mengˋ jianˋ
ㄇㄥˋ ㄐㄧㄢˋ
Dream, Dreaming
mengˋ daoˋ
ㄇㄥˋ ㄉㄠˋ

夢到

mengˋ daoˋ
ㄇㄥˋ ㄉㄠˋ
Dream, Dreaming, While dreaming, While in a dream, In the midst of a dream
mengˋ zhong¯
ㄇㄥˋ ㄓㄨㄥ

夢中

mengˋ zhong¯
ㄇㄥˋ ㄓㄨㄥ
While sleeping, While in the midst of a dream
shuiˋ mengˋ zhong¯
ㄕㄨㄟˋ ㄇㄥˋ ㄓㄨㄥ

夢中

mengˋ zhong¯
ㄇㄥˋ ㄓㄨㄥ
Dream
mengˋ xiangˇ
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ

夢想

mengˋ xiangˇ
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ
Dream come true, Realize a dream, Make a dream come true
mengˋ xiangˇ chengˊ zhen¯
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄔㄥˊ ㄓㄣ

夢想

mengˋ xiangˇ
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ
Dream's
mengˋ xiangˇ de˙
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄜ˙

夢想

mengˋ xiangˇ
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ
What thinks in day on what one dreams at night, One dreams at night of what one thinks during the day
riˋ youˇ suoˇ si¯ yeˋ youˇ suoˇ mengˋ
ㄖˋ ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ ㄙ ㄧㄝˋ ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ ㄇㄥˋ

所夢

suoˇ mengˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄇㄥˋ
Dreaming
zuoˋ mengˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄇㄥˋ

作夢

zuoˋ mengˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄇㄥˋ
Stop dreaming
bieˊ zuoˋ mengˋ le˙
ㄅㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ ㄇㄥˋ ㄌㄜ˙

作夢

zuoˋ mengˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄇㄥˋ
Dream, Dreaming, Have a dream, Daydream
zuoˋ mengˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄇㄥˋ

做夢

zuoˋ mengˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄇㄥˋ
Sweet dreams
meiˇ mengˋ
ㄇㄟˇ ㄇㄥˋ

美夢

meiˇ mengˋ
ㄇㄟˇ ㄇㄥˋ
Beautiful dream made complete and real
meiˇ mengˋ chengˊ zhen¯
ㄇㄟˇ ㄇㄥˋ ㄔㄥˊ ㄓㄣ

美夢

meiˇ mengˋ
ㄇㄟˇ ㄇㄥˋ
It's like a dream come true
jiuˋ xiangˋ shiˋ meiˇ mengˋ chengˊ zhen¯ yiˊ yangˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ ㄇㄟˇ ㄇㄥˋ ㄔㄥˊ ㄓㄣ ㄧˊ ㄧㄤˋ

美夢

meiˇ mengˋ
ㄇㄟˇ ㄇㄥˋ
Reminisce about good times
chongˊ wen¯ jiuˋ mengˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄨㄣ ㄐㄧㄡˋ ㄇㄥˋ

舊夢

jiuˋ mengˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄇㄥˋ
Nightmare
eˋ mengˋ
ㄜˋ ㄇㄥˋ

惡夢

eˋ mengˋ
ㄜˋ ㄇㄥˋ
A nightmare
yiˋ changˇ eˋ mengˋ
ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄜˋ ㄇㄥˋ

惡夢

eˋ mengˋ
ㄜˋ ㄇㄥˋ
Nightmare
eˋ mengˋ
ㄜˋ ㄇㄥˋ

噩夢

eˋ mengˋ
ㄜˋ ㄇㄥˋ
Dream of
mengˋ jianˋ
ㄇㄥˋ ㄐㄧㄢˋ

梦见

mengˋ jianˋ
ㄇㄥˋ ㄐㄧㄢˋ
Dream, Dreaming
mengˋ daoˋ
ㄇㄥˋ ㄉㄠˋ

梦到

mengˋ daoˋ
ㄇㄥˋ ㄉㄠˋ
Dream, Dreaming, While dreaming, While in a dream, In the midst of a dream
mengˋ zhong¯
ㄇㄥˋ ㄓㄨㄥ

梦中

mengˋ zhong¯
ㄇㄥˋ ㄓㄨㄥ
While sleeping, While in the midst of a dream
shuiˋ mengˋ zhong¯
ㄕㄨㄟˋ ㄇㄥˋ ㄓㄨㄥ

梦中

mengˋ zhong¯
ㄇㄥˋ ㄓㄨㄥ
Dream
mengˋ xiangˇ
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ

梦想

mengˋ xiangˇ
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ
Dream come true, Realize a dream, Make a dream come true
mengˋ xiangˇ chengˊ zhen¯
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄔㄥˊ ㄓㄣ

梦想

mengˋ xiangˇ
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ
Dream's
mengˋ xiangˇ de˙
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄜ˙

梦想

mengˋ xiangˇ
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ
What thinks in day on what one dreams at night, One dreams at night of what one thinks during the day
riˋ youˇ suoˇ si¯ yeˋ youˇ suoˇ mengˋ
ㄖˋ ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ ㄙ ㄧㄝˋ ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ ㄇㄥˋ

所梦

suoˇ mengˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄇㄥˋ
Dreaming
zuoˋ mengˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄇㄥˋ

作梦

zuoˋ mengˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄇㄥˋ
Stop dreaming
bieˊ zuoˋ mengˋ le˙
ㄅㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ ㄇㄥˋ ㄌㄜ˙

作梦

zuoˋ mengˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄇㄥˋ
Dream, Dreaming, Have a dream, Daydream
zuoˋ mengˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄇㄥˋ

做梦

zuoˋ mengˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄇㄥˋ
Sweet dreams
meiˇ mengˋ
ㄇㄟˇ ㄇㄥˋ

美梦

meiˇ mengˋ
ㄇㄟˇ ㄇㄥˋ
Beautiful dream made complete and real
meiˇ mengˋ chengˊ zhen¯
ㄇㄟˇ ㄇㄥˋ ㄔㄥˊ ㄓㄣ

美梦

meiˇ mengˋ
ㄇㄟˇ ㄇㄥˋ
It's like a dream come true
jiuˋ xiangˋ shiˋ meiˇ mengˋ chengˊ zhen¯ yiˊ yangˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ ㄇㄟˇ ㄇㄥˋ ㄔㄥˊ ㄓㄣ ㄧˊ ㄧㄤˋ

美梦

meiˇ mengˋ
ㄇㄟˇ ㄇㄥˋ
Reminisce about good times
chongˊ wen¯ jiuˋ mengˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄨㄣ ㄐㄧㄡˋ ㄇㄥˋ

旧梦

jiuˋ mengˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄇㄥˋ
Nightmare
eˋ mengˋ
ㄜˋ ㄇㄥˋ

恶梦

eˋ mengˋ
ㄜˋ ㄇㄥˋ
A nightmare
yiˋ changˇ eˋ mengˋ
ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄜˋ ㄇㄥˋ

恶梦

eˋ mengˋ
ㄜˋ ㄇㄥˋ
Nightmare
eˋ mengˋ
ㄜˋ ㄇㄥˋ

噩梦

eˋ mengˋ
ㄜˋ ㄇㄥˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
夢.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)