Cause,
Gets
jiang¯ ㄐㄧㄤ¯
vmbdi
ilbdi

(T)(S)

[pinyin]:
jiang¯ jiangˋ
[zhuyin]:
ㄐㄧㄤ¯ ㄐㄧㄤˋ

Cause, Gets, Then, Will, Shall, Ready, Prepare, Get, Take, (Jiang4), General, Admiral, High Ranking Military Officer

11 strokes, Radical: 寸, 41
cangjie (T) input code:
v
m
b
d
i
cangjie (S) input code:
i
l
b
d
i

Words containing 將, TOC

Towards evening
jiang¯ wanˇ
ㄐㄧㄤ ㄨㄢˇ

將晚

jiang¯ wanˇ
ㄐㄧㄤ ㄨㄢˇ
Pushed the door open
jiang¯ menˊ tui¯ kai¯
ㄐㄧㄤ ㄇㄣˊ ㄊㄨㄟ ㄎㄞ

將門

jiang¯ menˊ
ㄐㄧㄤ ㄇㄣˊ
Brought the stool over, Bring the footstool over
jiang¯ jiaoˇ dengˋ ban¯ guoˋ laiˊ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄠˇ ㄉㄥˋ ㄅㄢ ㄍㄨㄛˋ ㄌㄞˊ

將腳

jiang¯ jiaoˇ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄠˇ
Can be used for focusing
jiang¯ yongˋ yuˊ duiˋ jiao¯
ㄐㄧㄤ ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

將用

jiang¯ yongˋ
ㄐㄧㄤ ㄩㄥˋ
All auto focus points can be used for focusing
suoˇ youˇ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ dianˇ dou¯ jiang¯ yongˋ yuˊ duiˋ jiao¯
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄡ ㄐㄧㄤ ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

將用

jiang¯ yongˋ
ㄐㄧㄤ ㄩㄥˋ
General, Admiral, Checkmate
jiang¯ jun¯
ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ

將軍

jiang¯ jun¯
ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ
Usual victor, Frequently victorious, Ever victorious
changˊ shengˋ jiang¯ jun¯
ㄔㄤˊ ㄕㄥˋ ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ

將軍

jiang¯ jun¯
ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ
Skeptical, Not sure what to believe
jiang¯ xinˋ jiang¯ yiˊ
ㄐㄧㄤ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄤ ㄧˊ

將疑

jiang¯ yiˊ
ㄐㄧㄤ ㄧˊ
Just now
jiang¯ jiang¯
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄤ

將將

jiang¯ jiang¯
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄤ
Just now
jiang¯ jiang¯
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄤ

將將

jiang¯ jiang¯
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄤ
Replace a winch with a treadmill
jiang¯ jiaoˇ che¯ huanˋ chengˊ taˋ che¯
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄠˇ ㄔㄜ ㄏㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄊㄚˋ ㄔㄜ

將絞

jiang¯ jiaoˇ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄠˇ
If the winch is replaced with a treadmill
ruˊ guoˇ jiang¯ jiaoˇ che¯ huanˋ chengˊ taˋ che¯
ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄠˇ ㄔㄜ ㄏㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄊㄚˋ ㄔㄜ

將絞

jiang¯ jiaoˇ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄠˇ
Lift the toilet seat, Put the toilet seat up
jiang¯ maˇ tongˇ quan¯ xian¯ qiˇ laiˊ
ㄐㄧㄤ ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ ㄑㄩㄢ ㄒㄧㄢ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ

將馬

jiang¯ maˇ
ㄐㄧㄤ ㄇㄚˇ
Put the toilet seat down
jiang¯ maˇ tongˇ quan¯ fang¯ xiaˋ
ㄐㄧㄤ ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ ㄑㄩㄢ ㄈㄤ ㄒㄧㄚˋ

將馬

jiang¯ maˇ
ㄐㄧㄤ ㄇㄚˇ
Depend(s) on
jiang¯ yi¯
ㄐㄧㄤ ㄧ

將依

jiang¯ yi¯
ㄐㄧㄤ ㄧ
Skeptical, Not sure what to believe
jiang¯ xinˋ jiang¯ yiˊ
ㄐㄧㄤ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄤ ㄧˊ

將信

jiang¯ xinˋ
ㄐㄧㄤ ㄒㄧㄣˋ
Causes
jiang¯ shiˇ
ㄐㄧㄤ ㄕˇ

將使

jiang¯ shiˇ
ㄐㄧㄤ ㄕˇ
Licked the blood of their palms
jiang¯ shouˇ zhangˇ shangˋ de˙ xian¯ xieˇ tianˇ quˋ
ㄐㄧㄤ ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄝˇ ㄊㄧㄢˇ ㄑㄩˋ

將手

jiang¯ shouˇ
ㄐㄧㄤ ㄕㄡˇ
Kicked the container out of the way
jiang¯ guanˋ zi˙ ti¯ kai¯
ㄐㄧㄤ ㄍㄨㄢˋ ㄗ˙ ㄊㄧ ㄎㄞ

將罐

jiang¯ guanˋ
ㄐㄧㄤ ㄍㄨㄢˋ
Cut the bamboo into lots of slender strips
jiang¯ zhuˊ ziˇ pi¯ chengˊ xuˇ duo¯ xiˋ zhi¯ tiaoˊ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˊ ㄗˇ ㄆㄧ ㄔㄥˊ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄒㄧˋ ㄓ ㄊㄧㄠˊ

將竹

jiang¯ zhuˊ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˊ
Adjust subject's position to the left or right, Shift subject to the left or right
jiang¯ zhuˇ tiˇ xiangˋ zuoˇ huoˋ xiangˋ youˋ yiˊ dongˋ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨㄛˇ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄡˋ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ

將主

jiang¯ zhuˇ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˇ
Adjust subject to the left or right for a balanced background
jiang¯ zhuˇ tiˇ xiangˋ zuoˇ huoˋ xiangˋ youˋ yiˊ dongˋ yiˇ pingˊ hengˊ beiˋ jingˇ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨㄛˇ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄡˋ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄧˇ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ

將主

jiang¯ zhuˇ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˇ
Make do, Make the best of a situation
jiang¯ jiuˋ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄡˋ

將就

jiang¯ jiuˋ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄡˋ
Tend to, Look after
jiang¯ huˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨˋ

將護

jiang¯ huˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨˋ
Use an opponents plan against them
jiang¯ jiˋ jiuˋ jiˋ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ

將計

jiang¯ jiˋ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧˋ
Nearly, Almost, Gradually
jiang¯ ciˋ
ㄐㄧㄤ ㄘˋ

將次

jiang¯ ciˋ
ㄐㄧㄤ ㄘˋ
Nearly, Almost, About
jiang¯ jinˋ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣˋ

將近

jiang¯ jinˋ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣˋ
Nearly sixty years old, Late fifties
jiang¯ jinˋ liuˋ xunˊ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄡˋ ㄒㄩㄣˊ

將近

jiang¯ jinˋ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣˋ
Will
jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ

將會

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Will light, Will light up
jiang¯ huiˋ liangˋ qiˇ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄤˋ ㄑㄧˇ

將會

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Will start, Will begin operating, Will begin operation
jiang¯ huiˋ qiˇ dongˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ

將會

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Built in flash will automatically pop up
neiˋ zhiˋ shanˇ guang¯ deng¯ jiang¯ huiˋ ziˋ dongˋ tanˊ qiˇ
ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄢˊ ㄑㄧˇ

將會

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
If necessary the built in flash will automatically pop up
biˋ yaoˋ shiˊ neiˋ zhiˋ shanˇ guang¯ deng¯ jiang¯ huiˋ ziˋ dongˋ tanˊ qiˇ
ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄕˊ ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄢˊ ㄑㄧˇ

將會

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Camera lens will adjust the focus
jingˋ touˊ jiang¯ huiˋ tiaoˊ zhengˇ duiˋ jiao¯
ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

將會

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Will think, Would think
jiang¯ huiˋ xiangˇ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˇ

將會

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Would be
jiang¯ huiˋ shiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ

將會

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Army general, High ranking army officer
jiangˋ lingˇ
ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄥˇ

將領

jiangˋ lingˇ
ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄥˇ
Eat
jiang¯ shiˊ
ㄐㄧㄤ ㄕˊ

將食

jiang¯ shiˊ
ㄐㄧㄤ ㄕˊ
Cut the sheepskin into a round shape
jiang¯ yangˊ piˊ jianˇ chengˊ yuanˊ xingˊ
ㄐㄧㄤ ㄧㄤˊ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ

將羊

jiang¯ yangˊ
ㄐㄧㄤ ㄧㄤˊ
Rest, Recuperate
jiang¯ yangˇ
ㄐㄧㄤ ㄧㄤˇ

將養

jiang¯ yangˇ
ㄐㄧㄤ ㄧㄤˇ
Aim any one of the auto focus points at the subject
jiang¯ qiˊ zhong¯ yiˊ ge˙ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ dianˇ duiˋ zhunˇ zhuˇ tiˇ
ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

將其

jiang¯ qiˊ
ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ
Had been circled, Had a circle around it
jiang¯ qiˊ quan¯ le˙ qiˇ laiˊ
ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ ㄑㄩㄢ ㄌㄜ˙ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ

將其

jiang¯ qiˊ
ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ
Push it back down
anˋ xiaˋ yiˇ jiang¯ qiˊ shou¯ huiˊ
ㄢˋ ㄒㄧㄚˋ ㄧˇ ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ ㄕㄡ ㄏㄨㄟˊ

將其

jiang¯ qiˊ
ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ
You can use your fingers to push it back down
ninˊ keˇ yongˋ shouˇ zhiˇ anˋ xiaˋ yiˇ jiang¯ qiˊ shou¯ huiˊ
ㄋㄧㄣˊ ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄢˋ ㄒㄧㄚˋ ㄧˇ ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ ㄕㄡ ㄏㄨㄟˊ

將其

jiang¯ qiˊ
ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ
Holding plucked lotus leaves high up over their head(s)
jiang¯ heˊ yeˋ zhai¯ xiaˋ laiˊ gao¯ juˇ zaiˋ touˊ shangˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄜˊ ㄧㄝˋ ㄓㄞ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ ㄍㄠ ㄐㄩˇ ㄗㄞˋ ㄊㄡˊ ㄕㄤˋ

將荷

jiang¯ heˊ
ㄐㄧㄤ ㄏㄜˊ
Placed an ear against the door
jiang¯ erˇ duoˇ tie¯ daiˋ zaiˋ menˊ shangˋ
ㄐㄧㄤ ㄦˇ ㄉㄨㄛˇ ㄊㄧㄝ ㄉㄞˋ ㄗㄞˋ ㄇㄣˊ ㄕㄤˋ

將耳

jiang¯ erˇ
ㄐㄧㄤ ㄦˇ
Make amends for past deeds
jiang¯ gong¯ buˇ guoˋ
ㄐㄧㄤ ㄍㄨㄥ ㄅㄨˇ ㄍㄨㄛˋ

將功

jiang¯ gong¯
ㄐㄧㄤ ㄍㄨㄥ
Swung their feet onto the rug, Swung their feet onto the carpet
jiang¯ liangˇ jiaoˇ baiˇ dangˋ daoˋ diˋ tanˇ shangˋ
ㄐㄧㄤ ㄌㄧㄤˇ ㄐㄧㄠˇ ㄅㄞˇ ㄉㄤˋ ㄉㄠˋ ㄉㄧˋ ㄊㄢˇ ㄕㄤˋ

將兩

jiang¯ liangˇ
ㄐㄧㄤ ㄌㄧㄤˇ
Reach both arms
jiang¯ liangˇ zhi¯ shouˇ biˋ shen¯ daoˋ
ㄐㄧㄤ ㄌㄧㄤˇ ㄓ ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ ㄕㄣ ㄉㄠˋ

將兩

jiang¯ liangˇ
ㄐㄧㄤ ㄌㄧㄤˇ
About to, On the point of
jiang¯ yaoˋ
ㄐㄧㄤ ㄧㄠˋ

將要

jiang¯ yaoˋ
ㄐㄧㄤ ㄧㄠˋ
Blurs the background, Causes the background to be blurred
jiang¯ xu¯ huaˋ beiˋ jingˇ
ㄐㄧㄤ ㄒㄩ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ

將虛

jiang¯ xu¯
ㄐㄧㄤ ㄒㄩ
Blurs the background so that the subject stands out
jiang¯ xu¯ huaˋ beiˋ jingˇ yiˇ tuˊ chu¯ renˊ wuˋ zhuˇ tiˇ
ㄐㄧㄤ ㄒㄩ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ ㄧˇ ㄊㄨˊ ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄨˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

將虛

jiang¯ xu¯
ㄐㄧㄤ ㄒㄩ
Place (or placing) the center autofocus point over the subject
jiang¯ zhong¯ yang¯ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ dianˇ fuˋ gaiˋ pai¯ sheˋ zhuˇ tiˇ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

將中

jiang¯ zhong¯
ㄐㄧㄤ ㄓㄨㄥ
Future
jiang¯ laiˊ
ㄐㄧㄤ ㄌㄞˊ

將來

jiang¯ laiˊ
ㄐㄧㄤ ㄌㄞˊ
Some day
jiang¯ laiˊ youˇ tian¯
ㄐㄧㄤ ㄌㄞˊ ㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ

將來

jiang¯ laiˊ
ㄐㄧㄤ ㄌㄞˊ
Grammar: future tense
jiang¯ laiˊ shiˊ
ㄐㄧㄤ ㄌㄞˊ ㄕˊ

將來

jiang¯ laiˊ
ㄐㄧㄤ ㄌㄞˊ
Move stuff around, Moving stuff around
jiang¯ dong¯ xi¯ yiˊ laiˊ yiˊ quˋ
ㄐㄧㄤ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄧˊ ㄌㄞˊ ㄧˊ ㄑㄩˋ

將東

jiang¯ dong¯
ㄐㄧㄤ ㄉㄨㄥ
Generals and ministers
jiangˋ xiang¯
ㄐㄧㄤˋ ㄒㄧㄤ

將相

jiangˋ xiang¯
ㄐㄧㄤˋ ㄒㄧㄤ
Will then be displayed in the lcd monitor
jiang¯ zaiˋ yeˋ jing¯ yingˊ muˋ shangˋ xianˇ shiˋ
ㄐㄧㄤ ㄗㄞˋ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

將在

jiang¯ zaiˋ
ㄐㄧㄤ ㄗㄞˋ
Captured image will then be displayed on the lcd monitor
pai¯ sheˋ de˙ yingˇ xiangˋ jiang¯ zaiˋ yeˋ jing¯ yingˊ muˋ shangˋ xianˇ shiˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄤ ㄗㄞˋ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

將在

jiang¯ zaiˋ
ㄐㄧㄤ ㄗㄞˋ
A moment ago
jiang¯ caiˊ
ㄐㄧㄤ ㄘㄞˊ

將才

jiang¯ caiˊ
ㄐㄧㄤ ㄘㄞˊ
Rest, Recover, Recuperate
jiang¯ sheˋ
ㄐㄧㄤ ㄕㄜˋ

將攝

jiang¯ sheˋ
ㄐㄧㄤ ㄕㄜˋ
Just about to, Upcoming, Imminent, Soon
jiˊ jiang¯
ㄐㄧˊ ㄐㄧㄤ

即將

jiˊ jiang¯
ㄐㄧˊ ㄐㄧㄤ
Imminent
jiˊ jiang¯ fa¯ sheng¯
ㄐㄧˊ ㄐㄧㄤ ㄈㄚ ㄕㄥ

即將

jiˊ jiang¯
ㄐㄧˊ ㄐㄧㄤ
Dying, About to die
jiˊ jiang¯ siˇ
ㄐㄧˊ ㄐㄧㄤ ㄙˇ

即將

jiˊ jiang¯
ㄐㄧˊ ㄐㄧㄤ
So they then, As a result they
suoˇ yiˇ ta¯ men˙ jiang¯
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄐㄧㄤ

們將

men˙ jiang¯
ㄇㄣ˙ ㄐㄧㄤ
Athlete, Skilled athlete, Highly skilled
jianˋ jiangˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄤˋ

健將

jianˋ jiangˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄤˋ
Sprinter
duanˇ paoˇ jianˋ jiangˋ
ㄉㄨㄢˇ ㄆㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄤˋ

健將

jianˋ jiangˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄤˋ
First gets
shouˇ xian¯ jiang¯
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄤ

先將

xian¯ jiang¯
ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄤ
Used a pen to, Lifted a pen to, Grasped a pen to
tiˊ biˇ jiang¯
ㄊㄧˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧㄤ

筆將

biˇ jiang¯
ㄅㄧˇ ㄐㄧㄤ
Mistakenly cause
wuˋ jiang¯
ㄨˋ ㄐㄧㄤ

誤將

wuˋ jiang¯
ㄨˋ ㄐㄧㄤ
Forgot to
wangˋ jiˋ jiang¯
ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄤ

記將

jiˋ jiang¯
ㄐㄧˋ ㄐㄧㄤ
Mahjong
maˊ jiang¯
ㄇㄚˊ ㄐㄧㄤ

麻將

maˊ jiang¯
ㄇㄚˊ ㄐㄧㄤ
And caused
erˊ jiang¯
ㄦˊ ㄐㄧㄤ

而將

erˊ jiang¯
ㄦˊ ㄐㄧㄤ
Admiral
haiˇ jun¯ shangˋ jiang¯
ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤ

上將

shangˋ jiang¯
ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤ
Towards evening
jiang¯ wanˇ
ㄐㄧㄤ ㄨㄢˇ

将晚

jiang¯ wanˇ
ㄐㄧㄤ ㄨㄢˇ
Pushed the door open
jiang¯ menˊ tui¯ kai¯
ㄐㄧㄤ ㄇㄣˊ ㄊㄨㄟ ㄎㄞ

将门

jiang¯ menˊ
ㄐㄧㄤ ㄇㄣˊ
Brought the stool over, Bring the footstool over
jiang¯ jiaoˇ dengˋ ban¯ guoˋ laiˊ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄠˇ ㄉㄥˋ ㄅㄢ ㄍㄨㄛˋ ㄌㄞˊ

将脚

jiang¯ jiaoˇ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄠˇ
Can be used for focusing
jiang¯ yongˋ yuˊ duiˋ jiao¯
ㄐㄧㄤ ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

将用

jiang¯ yongˋ
ㄐㄧㄤ ㄩㄥˋ
All auto focus points can be used for focusing
suoˇ youˇ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ dianˇ dou¯ jiang¯ yongˋ yuˊ duiˋ jiao¯
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄡ ㄐㄧㄤ ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

将用

jiang¯ yongˋ
ㄐㄧㄤ ㄩㄥˋ
General, Admiral, Checkmate
jiang¯ jun¯
ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ

将军

jiang¯ jun¯
ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ
Usual victor, Frequently victorious, Ever victorious
changˊ shengˋ jiang¯ jun¯
ㄔㄤˊ ㄕㄥˋ ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ

将军

jiang¯ jun¯
ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ
Skeptical, Not sure what to believe
jiang¯ xinˋ jiang¯ yiˊ
ㄐㄧㄤ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄤ ㄧˊ

将疑

jiang¯ yiˊ
ㄐㄧㄤ ㄧˊ
Just now
jiang¯ jiang¯
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄤ

将将

jiang¯ jiang¯
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄤ
Just now
jiang¯ jiang¯
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄤ

将将

jiang¯ jiang¯
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄤ
Replace a winch with a treadmill
jiang¯ jiaoˇ che¯ huanˋ chengˊ taˋ che¯
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄠˇ ㄔㄜ ㄏㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄊㄚˋ ㄔㄜ

将绞

jiang¯ jiaoˇ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄠˇ
If the winch is replaced with a treadmill
ruˊ guoˇ jiang¯ jiaoˇ che¯ huanˋ chengˊ taˋ che¯
ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄠˇ ㄔㄜ ㄏㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄊㄚˋ ㄔㄜ

将绞

jiang¯ jiaoˇ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄠˇ
Lift the toilet seat, Put the toilet seat up
jiang¯ maˇ tongˇ quan¯ xian¯ qiˇ laiˊ
ㄐㄧㄤ ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ ㄑㄩㄢ ㄒㄧㄢ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ

将马

jiang¯ maˇ
ㄐㄧㄤ ㄇㄚˇ
Put the toilet seat down
jiang¯ maˇ tongˇ quan¯ fang¯ xiaˋ
ㄐㄧㄤ ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ ㄑㄩㄢ ㄈㄤ ㄒㄧㄚˋ

将马

jiang¯ maˇ
ㄐㄧㄤ ㄇㄚˇ
Depend(s) on
jiang¯ yi¯
ㄐㄧㄤ ㄧ

将依

jiang¯ yi¯
ㄐㄧㄤ ㄧ
Skeptical, Not sure what to believe
jiang¯ xinˋ jiang¯ yiˊ
ㄐㄧㄤ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄤ ㄧˊ

将信

jiang¯ xinˋ
ㄐㄧㄤ ㄒㄧㄣˋ
Causes
jiang¯ shiˇ
ㄐㄧㄤ ㄕˇ

将使

jiang¯ shiˇ
ㄐㄧㄤ ㄕˇ
Licked the blood of their palms
jiang¯ shouˇ zhangˇ shangˋ de˙ xian¯ xieˇ tianˇ quˋ
ㄐㄧㄤ ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄝˇ ㄊㄧㄢˇ ㄑㄩˋ

将手

jiang¯ shouˇ
ㄐㄧㄤ ㄕㄡˇ
Kicked the container out of the way
jiang¯ guanˋ zi˙ ti¯ kai¯
ㄐㄧㄤ ㄍㄨㄢˋ ㄗ˙ ㄊㄧ ㄎㄞ

将罐

jiang¯ guanˋ
ㄐㄧㄤ ㄍㄨㄢˋ
Cut the bamboo into lots of slender strips
jiang¯ zhuˊ ziˇ pi¯ chengˊ xuˇ duo¯ xiˋ zhi¯ tiaoˊ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˊ ㄗˇ ㄆㄧ ㄔㄥˊ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄒㄧˋ ㄓ ㄊㄧㄠˊ

将竹

jiang¯ zhuˊ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˊ
Adjust subject's position to the left or right, Shift subject to the left or right
jiang¯ zhuˇ tiˇ xiangˋ zuoˇ huoˋ xiangˋ youˋ yiˊ dongˋ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨㄛˇ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄡˋ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ

将主

jiang¯ zhuˇ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˇ
Adjust subject to the left or right for a balanced background
jiang¯ zhuˇ tiˇ xiangˋ zuoˇ huoˋ xiangˋ youˋ yiˊ dongˋ yiˇ pingˊ hengˊ beiˋ jingˇ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨㄛˇ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄡˋ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄧˇ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ

将主

jiang¯ zhuˇ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˇ
Make do, Make the best of a situation
jiang¯ jiuˋ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄡˋ

将就

jiang¯ jiuˋ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄡˋ
Tend to, Look after
jiang¯ huˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨˋ

将护

jiang¯ huˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨˋ
Use an opponents plan against them
jiang¯ jiˋ jiuˋ jiˋ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ

将计

jiang¯ jiˋ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧˋ
Nearly, Almost, Gradually
jiang¯ ciˋ
ㄐㄧㄤ ㄘˋ

将次

jiang¯ ciˋ
ㄐㄧㄤ ㄘˋ
Nearly, Almost, About
jiang¯ jinˋ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣˋ

将近

jiang¯ jinˋ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣˋ
Nearly sixty years old, Late fifties
jiang¯ jinˋ liuˋ xunˊ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄡˋ ㄒㄩㄣˊ

将近

jiang¯ jinˋ
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣˋ
Will
jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ

将会

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Will light, Will light up
jiang¯ huiˋ liangˋ qiˇ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄤˋ ㄑㄧˇ

将会

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Will start, Will begin operating, Will begin operation
jiang¯ huiˋ qiˇ dongˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ

将会

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Built in flash will automatically pop up
neiˋ zhiˋ shanˇ guang¯ deng¯ jiang¯ huiˋ ziˋ dongˋ tanˊ qiˇ
ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄢˊ ㄑㄧˇ

将会

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
If necessary the built in flash will automatically pop up
biˋ yaoˋ shiˊ neiˋ zhiˋ shanˇ guang¯ deng¯ jiang¯ huiˋ ziˋ dongˋ tanˊ qiˇ
ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄕˊ ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄢˊ ㄑㄧˇ

将会

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Camera lens will adjust the focus
jingˋ touˊ jiang¯ huiˋ tiaoˊ zhengˇ duiˋ jiao¯
ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

将会

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Will think, Would think
jiang¯ huiˋ xiangˇ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˇ

将会

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Would be
jiang¯ huiˋ shiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ

将会

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Army general, High ranking army officer
jiangˋ lingˇ
ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄥˇ

将领

jiangˋ lingˇ
ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄥˇ
Eat
jiang¯ shiˊ
ㄐㄧㄤ ㄕˊ

将食

jiang¯ shiˊ
ㄐㄧㄤ ㄕˊ
Cut the sheepskin into a round shape
jiang¯ yangˊ piˊ jianˇ chengˊ yuanˊ xingˊ
ㄐㄧㄤ ㄧㄤˊ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ

将羊

jiang¯ yangˊ
ㄐㄧㄤ ㄧㄤˊ
Rest, Recuperate
jiang¯ yangˇ
ㄐㄧㄤ ㄧㄤˇ

将养

jiang¯ yangˇ
ㄐㄧㄤ ㄧㄤˇ
Aim any one of the auto focus points at the subject
jiang¯ qiˊ zhong¯ yiˊ ge˙ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ dianˇ duiˋ zhunˇ zhuˇ tiˇ
ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

将其

jiang¯ qiˊ
ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ
Had been circled, Had a circle around it
jiang¯ qiˊ quan¯ le˙ qiˇ laiˊ
ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ ㄑㄩㄢ ㄌㄜ˙ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ

将其

jiang¯ qiˊ
ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ
Push it back down
anˋ xiaˋ yiˇ jiang¯ qiˊ shou¯ huiˊ
ㄢˋ ㄒㄧㄚˋ ㄧˇ ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ ㄕㄡ ㄏㄨㄟˊ

将其

jiang¯ qiˊ
ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ
You can use your fingers to push it back down
ninˊ keˇ yongˋ shouˇ zhiˇ anˋ xiaˋ yiˇ jiang¯ qiˊ shou¯ huiˊ
ㄋㄧㄣˊ ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄢˋ ㄒㄧㄚˋ ㄧˇ ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ ㄕㄡ ㄏㄨㄟˊ

将其

jiang¯ qiˊ
ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ
Holding plucked lotus leaves high up over their head(s)
jiang¯ heˊ yeˋ zhai¯ xiaˋ laiˊ gao¯ juˇ zaiˋ touˊ shangˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄜˊ ㄧㄝˋ ㄓㄞ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ ㄍㄠ ㄐㄩˇ ㄗㄞˋ ㄊㄡˊ ㄕㄤˋ

将荷

jiang¯ heˊ
ㄐㄧㄤ ㄏㄜˊ
Placed an ear against the door
jiang¯ erˇ duoˇ tie¯ daiˋ zaiˋ menˊ shangˋ
ㄐㄧㄤ ㄦˇ ㄉㄨㄛˇ ㄊㄧㄝ ㄉㄞˋ ㄗㄞˋ ㄇㄣˊ ㄕㄤˋ

将耳

jiang¯ erˇ
ㄐㄧㄤ ㄦˇ
Make amends for past deeds
jiang¯ gong¯ buˇ guoˋ
ㄐㄧㄤ ㄍㄨㄥ ㄅㄨˇ ㄍㄨㄛˋ

将功

jiang¯ gong¯
ㄐㄧㄤ ㄍㄨㄥ
Swung their feet onto the rug, Swung their feet onto the carpet
jiang¯ liangˇ jiaoˇ baiˇ dangˋ daoˋ diˋ tanˇ shangˋ
ㄐㄧㄤ ㄌㄧㄤˇ ㄐㄧㄠˇ ㄅㄞˇ ㄉㄤˋ ㄉㄠˋ ㄉㄧˋ ㄊㄢˇ ㄕㄤˋ

将两

jiang¯ liangˇ
ㄐㄧㄤ ㄌㄧㄤˇ
Reach both arms
jiang¯ liangˇ zhi¯ shouˇ biˋ shen¯ daoˋ
ㄐㄧㄤ ㄌㄧㄤˇ ㄓ ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ ㄕㄣ ㄉㄠˋ

将两

jiang¯ liangˇ
ㄐㄧㄤ ㄌㄧㄤˇ
About to, On the point of
jiang¯ yaoˋ
ㄐㄧㄤ ㄧㄠˋ

将要

jiang¯ yaoˋ
ㄐㄧㄤ ㄧㄠˋ
Blurs the background, Causes the background to be blurred
jiang¯ xu¯ huaˋ beiˋ jingˇ
ㄐㄧㄤ ㄒㄩ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ

将虚

jiang¯ xu¯
ㄐㄧㄤ ㄒㄩ
Blurs the background so that the subject stands out
jiang¯ xu¯ huaˋ beiˋ jingˇ yiˇ tuˊ chu¯ renˊ wuˋ zhuˇ tiˇ
ㄐㄧㄤ ㄒㄩ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ ㄧˇ ㄊㄨˊ ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄨˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

将虚

jiang¯ xu¯
ㄐㄧㄤ ㄒㄩ
Place (or placing) the center autofocus point over the subject
jiang¯ zhong¯ yang¯ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ dianˇ fuˋ gaiˋ pai¯ sheˋ zhuˇ tiˇ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

将中

jiang¯ zhong¯
ㄐㄧㄤ ㄓㄨㄥ
Future
jiang¯ laiˊ
ㄐㄧㄤ ㄌㄞˊ

将来

jiang¯ laiˊ
ㄐㄧㄤ ㄌㄞˊ
Some day
jiang¯ laiˊ youˇ tian¯
ㄐㄧㄤ ㄌㄞˊ ㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ

将来

jiang¯ laiˊ
ㄐㄧㄤ ㄌㄞˊ
Grammar: future tense
jiang¯ laiˊ shiˊ
ㄐㄧㄤ ㄌㄞˊ ㄕˊ

将来

jiang¯ laiˊ
ㄐㄧㄤ ㄌㄞˊ
Move stuff around, Moving stuff around
jiang¯ dong¯ xi¯ yiˊ laiˊ yiˊ quˋ
ㄐㄧㄤ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄧˊ ㄌㄞˊ ㄧˊ ㄑㄩˋ

将东

jiang¯ dong¯
ㄐㄧㄤ ㄉㄨㄥ
Generals and ministers
jiangˋ xiang¯
ㄐㄧㄤˋ ㄒㄧㄤ

将相

jiangˋ xiang¯
ㄐㄧㄤˋ ㄒㄧㄤ
Will then be displayed in the lcd monitor
jiang¯ zaiˋ yeˋ jing¯ yingˊ muˋ shangˋ xianˇ shiˋ
ㄐㄧㄤ ㄗㄞˋ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

将在

jiang¯ zaiˋ
ㄐㄧㄤ ㄗㄞˋ
Captured image will then be displayed on the lcd monitor
pai¯ sheˋ de˙ yingˇ xiangˋ jiang¯ zaiˋ yeˋ jing¯ yingˊ muˋ shangˋ xianˇ shiˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄤ ㄗㄞˋ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

将在

jiang¯ zaiˋ
ㄐㄧㄤ ㄗㄞˋ
A moment ago
jiang¯ caiˊ
ㄐㄧㄤ ㄘㄞˊ

将才

jiang¯ caiˊ
ㄐㄧㄤ ㄘㄞˊ
Rest, Recover, Recuperate
jiang¯ sheˋ
ㄐㄧㄤ ㄕㄜˋ

将摄

jiang¯ sheˋ
ㄐㄧㄤ ㄕㄜˋ
Just about to, Upcoming, Imminent, Soon
jiˊ jiang¯
ㄐㄧˊ ㄐㄧㄤ

即将

jiˊ jiang¯
ㄐㄧˊ ㄐㄧㄤ
Imminent
jiˊ jiang¯ fa¯ sheng¯
ㄐㄧˊ ㄐㄧㄤ ㄈㄚ ㄕㄥ

即将

jiˊ jiang¯
ㄐㄧˊ ㄐㄧㄤ
Dying, About to die
jiˊ jiang¯ siˇ
ㄐㄧˊ ㄐㄧㄤ ㄙˇ

即将

jiˊ jiang¯
ㄐㄧˊ ㄐㄧㄤ
So they then, As a result they
suoˇ yiˇ ta¯ men˙ jiang¯
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄐㄧㄤ

们将

men˙ jiang¯
ㄇㄣ˙ ㄐㄧㄤ
Athlete, Skilled athlete, Highly skilled
jianˋ jiangˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄤˋ

健将

jianˋ jiangˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄤˋ
Sprinter
duanˇ paoˇ jianˋ jiangˋ
ㄉㄨㄢˇ ㄆㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄤˋ

健将

jianˋ jiangˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄤˋ
First gets
shouˇ xian¯ jiang¯
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄤ

先将

xian¯ jiang¯
ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄤ
Used a pen to, Lifted a pen to, Grasped a pen to
tiˊ biˇ jiang¯
ㄊㄧˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧㄤ

笔将

biˇ jiang¯
ㄅㄧˇ ㄐㄧㄤ
Mistakenly cause
wuˋ jiang¯
ㄨˋ ㄐㄧㄤ

误将

wuˋ jiang¯
ㄨˋ ㄐㄧㄤ
Forgot to
wangˋ jiˋ jiang¯
ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄤ

记将

jiˋ jiang¯
ㄐㄧˋ ㄐㄧㄤ
Mahjong
maˊ jiang¯
ㄇㄚˊ ㄐㄧㄤ

麻将

maˊ jiang¯
ㄇㄚˊ ㄐㄧㄤ
And caused
erˊ jiang¯
ㄦˊ ㄐㄧㄤ

而将

erˊ jiang¯
ㄦˊ ㄐㄧㄤ
Admiral
haiˇ jun¯ shangˋ jiang¯
ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤ

上将

shangˋ jiang¯
ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
將.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)