Mountain,
Hill
shan¯ ㄕㄢ¯
u
u

(T)(S)

[pinyin]:
shan¯
[zhuyin]:
ㄕㄢ¯

Radical: 046, Mountain, Hill

3 strokes, Radical: 山, 46
cangjie (T) input code:
u
cangjie (S) input code:
u

Words containing 山, TOC

Mountain road(s)
shan¯ luˋ
ㄕㄢ ㄌㄨˋ

山路

shan¯ luˋ
ㄕㄢ ㄌㄨˋ
Mountain range
shan¯ maiˋ
ㄕㄢ ㄇㄞˋ

山脈

shan¯ maiˋ
ㄕㄢ ㄇㄞˋ
Foothills
shan¯ jiaoˇ
ㄕㄢ ㄐㄧㄠˇ

山腳

shan¯ jiaoˇ
ㄕㄢ ㄐㄧㄠˇ
Mountain peak
shan¯ feng¯
ㄕㄢ ㄈㄥ

山峰

shan¯ feng¯
ㄕㄢ ㄈㄥ
Name: sam
shan¯ muˇ
ㄕㄢ ㄇㄨˇ

山姆

shan¯ muˇ
ㄕㄢ ㄇㄨˇ
Alternate name for blue magpie (long tailed mountain lady)
changˊ weiˇ shan¯ niangˊ
ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ ㄕㄢ ㄋㄧㄤˊ

山娘

shan¯ niangˊ
ㄕㄢ ㄋㄧㄤˊ
Mountains, Mountain range
shan¯ luanˊ
ㄕㄢ ㄌㄨㄢˊ

山巒

shan¯ luanˊ
ㄕㄢ ㄌㄨㄢˊ
Mountains and rivers, Landscape
shan¯ shuiˇ
ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ

山水

shan¯ shuiˇ
ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ
Splash ink landscape painting
po¯ moˋ shan¯ shuiˇ
ㄆㄛ ㄇㄛˋ ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ

山水

shan¯ shuiˇ
ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ
Mountainous area
shan¯ qu¯
ㄕㄢ ㄑㄩ

山區

shan¯ qu¯
ㄕㄢ ㄑㄩ
In the mountains
zaiˋ shan¯ qu¯
ㄗㄞˋ ㄕㄢ ㄑㄩ

山區

shan¯ qu¯
ㄕㄢ ㄑㄩ
Animal: wildcat, Animal: lynx, Animal: bobcat
shan¯ mao¯
ㄕㄢ ㄇㄠ

山貓

shan¯ mao¯
ㄕㄢ ㄇㄠ
After the sunset, After the sun goes down
taiˋ yangˊ xiaˋ shan¯ houˋ
ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄢ ㄏㄡˋ

山後

shan¯ houˋ
ㄕㄢ ㄏㄡˋ
The wise find pleasure in water and the virtuous find pleasure in hills
renˊ zheˇ yaoˋ shan¯ zhiˋ zheˇ yaoˋ shuiˇ
ㄖㄣˊ ㄓㄜˇ ㄧㄠˋ ㄕㄢ ㄓˋ ㄓㄜˇ ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ

山智

shan¯ zhiˋ
ㄕㄢ ㄓˋ
Cave
shan¯ dongˋ
ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ

山洞

shan¯ dongˋ
ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ
Yoga: mountain pose
shan¯ shiˋ
ㄕㄢ ㄕˋ

山式

shan¯ shiˋ
ㄕㄢ ㄕˋ
Yoga: mountain pose
xiangˋ shan¯ shiˋ
ㄒㄧㄤˋ ㄕㄢ ㄕˋ

山式

shan¯ shiˋ
ㄕㄢ ㄕˋ
The mountains block off the sea
dui¯ shan¯ seˋ haiˇ
ㄉㄨㄟ ㄕㄢ ㄙㄜˋ ㄏㄞˇ

山塞

shan¯ seˋ
ㄕㄢ ㄙㄜˋ
To live comfortably one needs a dependable source of income, Savings
zuoˋ chi¯ shan¯ kong¯
ㄗㄨㄛˋ ㄔ ㄕㄢ ㄎㄨㄥ

山空

shan¯ kong¯
ㄕㄢ ㄎㄨㄥ
Large crowd, Many people
renˊ shan¯ renˊ haiˇ
ㄖㄣˊ ㄕㄢ ㄖㄣˊ ㄏㄞˇ

山人

shan¯ renˊ
ㄕㄢ ㄖㄣˊ
Valley, Deep valley, Mountain valley
shan¯ guˇ
ㄕㄢ ㄍㄨˇ

山谷

shan¯ guˇ
ㄕㄢ ㄍㄨˇ
Valleys, Valleys between hills
qiu¯ lingˊ jian¯ de˙ shan¯ guˇ
ㄑㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄕㄢ ㄍㄨˇ

山谷

shan¯ guˇ
ㄕㄢ ㄍㄨˇ
Animal: goat
shan¯ yangˊ
ㄕㄢ ㄧㄤˊ

山羊

shan¯ yangˊ
ㄕㄢ ㄧㄤˊ
Goatee
shan¯ yangˊ huˊ
ㄕㄢ ㄧㄤˊ ㄏㄨˊ

山羊

shan¯ yangˊ
ㄕㄢ ㄧㄤˊ
Place name: beverly hills
biˇ foˊ liˋ shan¯ zhuang¯
ㄅㄧˇ ㄈㄛˊ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄓㄨㄤ

山莊

shan¯ zhuang¯
ㄕㄢ ㄓㄨㄤ
Mountain
shan¯ touˊ
ㄕㄢ ㄊㄡˊ

山頭

shan¯ touˊ
ㄕㄢ ㄊㄡˊ
Hill top, Mountain peak
shan¯ dingˇ
ㄕㄢ ㄉㄧㄥˇ

山頂

shan¯ dingˇ
ㄕㄢ ㄉㄧㄥˇ
Walk up the mountain
zouˇ luˋ shangˋ shan¯ quˋ
ㄗㄡˇ ㄌㄨˋ ㄕㄤˋ ㄕㄢ ㄑㄩˋ

山去

shan¯ quˋ
ㄕㄢ ㄑㄩˋ
Over the mountains
fan¯ shan¯ yueˋ lingˇ
ㄈㄢ ㄕㄢ ㄩㄝˋ ㄌㄧㄥˇ

山越

shan¯ yueˋ
ㄕㄢ ㄩㄝˋ
Hillside
shan¯ po¯
ㄕㄢ ㄆㄛ

山坡

shan¯ po¯
ㄕㄢ ㄆㄛ
Lying on the hillside
pa¯ zaiˋ shan¯ po¯ xiaˋ
ㄆㄚ ㄗㄞˋ ㄕㄢ ㄆㄛ ㄒㄧㄚˋ

山坡

shan¯ po¯
ㄕㄢ ㄆㄛ
Mountain
shan¯ diˋ
ㄕㄢ ㄉㄧˋ

山地

shan¯ diˋ
ㄕㄢ ㄉㄧˋ
Zhushan station
zhuˋ shan¯ che¯ zhanˋ
ㄓㄨˋ ㄕㄢ ㄔㄜ ㄓㄢˋ

山車

shan¯ che¯
ㄕㄢ ㄔㄜ
Mountain forest
shan¯ linˊ
ㄕㄢ ㄌㄧㄣˊ

山林

shan¯ linˊ
ㄕㄢ ㄌㄧㄣˊ
Ali shan (mountain)
a¯ liˇ shan¯
ㄚ ㄌㄧˇ ㄕㄢ

里山

liˇ shan¯
ㄌㄧˇ ㄕㄢ
Country: montenegro
hei¯ shan¯
ㄏㄟ ㄕㄢ

黑山

hei¯ shan¯
ㄏㄟ ㄕㄢ
Climb a mountain
deng¯ shan¯
ㄉㄥ ㄕㄢ

登山

deng¯ shan¯
ㄉㄥ ㄕㄢ
Climbing, Hiking
paˊ shan¯
ㄆㄚˊ ㄕㄢ

爬山

paˊ shan¯
ㄆㄚˊ ㄕㄢ
Go hiking, Go climbing
quˋ paˊ shan¯
ㄑㄩˋ ㄆㄚˊ ㄕㄢ

爬山

paˊ shan¯
ㄆㄚˊ ㄕㄢ
Mountain, High mountain
gao¯ shan¯
ㄍㄠ ㄕㄢ

高山

gao¯ shan¯
ㄍㄠ ㄕㄢ
San fransokyo
jiuˋ jing¯ shan¯
ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄥ ㄕㄢ

京山

jing¯ shan¯
ㄐㄧㄥ ㄕㄢ
Iceberg
bing¯ shan¯
ㄅㄧㄥ ㄕㄢ

冰山

bing¯ shan¯
ㄅㄧㄥ ㄕㄢ
Distant mountains, The mountains in the distance
yuanˇ fang¯ de˙ shan¯
ㄩㄢˇ ㄈㄤ ㄉㄜ˙ ㄕㄢ

的山

de˙ shan¯
ㄉㄜ˙ ㄕㄢ
From distant mountains
congˊ yuanˇ shan¯
ㄘㄨㄥˊ ㄩㄢˇ ㄕㄢ

遠山

yuanˇ shan¯
ㄩㄢˇ ㄕㄢ
This mountain
zheˋ zuoˋ shan¯
ㄓㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄢ

座山

zuoˋ shan¯
ㄗㄨㄛˋ ㄕㄢ
One mountain, A mountain
yiˊ zuoˋ shan¯
ㄧˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄢ

座山

zuoˋ shan¯
ㄗㄨㄛˋ ㄕㄢ
City: san francisco
jiuˋ jin¯ shan¯
ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄢ

金山

jin¯ shan¯
ㄐㄧㄣ ㄕㄢ
Small mountain
xiaoˇ shan¯
ㄒㄧㄠˇ ㄕㄢ

小山

xiaoˇ shan¯
ㄒㄧㄠˇ ㄕㄢ
Sunset, Sun goes down
taiˋ yangˊ xiaˋ shan¯
ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄢ

下山

xiaˋ shan¯
ㄒㄧㄚˋ ㄕㄢ
Mount fuji, Fujiyama
fuˋ shiˋ shan¯
ㄈㄨˋ ㄕˋ ㄕㄢ

士山

shiˋ shan¯
ㄕˋ ㄕㄢ
Green blue mountains
qing¯ shan¯
ㄑㄧㄥ ㄕㄢ

青山

qing¯ shan¯
ㄑㄧㄥ ㄕㄢ
Green hills in the distance, Distant green hills
yuanˇ fang¯ de˙ qing¯ shan¯
ㄩㄢˇ ㄈㄤ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄥ ㄕㄢ

青山

qing¯ shan¯
ㄑㄧㄥ ㄕㄢ
Looking at the green hills in the distance
wangˋ zhe˙ yuanˇ fang¯ de˙ qing¯ shan¯
ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙ ㄩㄢˇ ㄈㄤ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄥ ㄕㄢ

青山

qing¯ shan¯
ㄑㄧㄥ ㄕㄢ
Strong enough to uproot a mountain
liˋ keˇ baˊ shan¯
ㄌㄧˋ ㄎㄜˇ ㄅㄚˊ ㄕㄢ

拔山

baˊ shan¯
ㄅㄚˊ ㄕㄢ
Mountain road(s)
shan¯ luˋ
ㄕㄢ ㄌㄨˋ

山路

shan¯ luˋ
ㄕㄢ ㄌㄨˋ
Mountain range
shan¯ maiˋ
ㄕㄢ ㄇㄞˋ

山脉

shan¯ maiˋ
ㄕㄢ ㄇㄞˋ
Foothills
shan¯ jiaoˇ
ㄕㄢ ㄐㄧㄠˇ

山脚

shan¯ jiaoˇ
ㄕㄢ ㄐㄧㄠˇ
Mountain peak
shan¯ feng¯
ㄕㄢ ㄈㄥ

山峰

shan¯ feng¯
ㄕㄢ ㄈㄥ
Name: sam
shan¯ muˇ
ㄕㄢ ㄇㄨˇ

山姆

shan¯ muˇ
ㄕㄢ ㄇㄨˇ
Alternate name for blue magpie (long tailed mountain lady)
changˊ weiˇ shan¯ niangˊ
ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ ㄕㄢ ㄋㄧㄤˊ

山娘

shan¯ niangˊ
ㄕㄢ ㄋㄧㄤˊ
Mountains, Mountain range
shan¯ luanˊ
ㄕㄢ ㄌㄨㄢˊ

山峦

shan¯ luanˊ
ㄕㄢ ㄌㄨㄢˊ
Mountains and rivers, Landscape
shan¯ shuiˇ
ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ

山水

shan¯ shuiˇ
ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ
Splash ink landscape painting
po¯ moˋ shan¯ shuiˇ
ㄆㄛ ㄇㄛˋ ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ

山水

shan¯ shuiˇ
ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ
Mountainous area
shan¯ qu¯
ㄕㄢ ㄑㄩ

山区

shan¯ qu¯
ㄕㄢ ㄑㄩ
In the mountains
zaiˋ shan¯ qu¯
ㄗㄞˋ ㄕㄢ ㄑㄩ

山区

shan¯ qu¯
ㄕㄢ ㄑㄩ
Animal: wildcat, Animal: lynx, Animal: bobcat
shan¯ mao¯
ㄕㄢ ㄇㄠ

山猫

shan¯ mao¯
ㄕㄢ ㄇㄠ
After the sunset, After the sun goes down
taiˋ yangˊ xiaˋ shan¯ houˋ
ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄢ ㄏㄡˋ

山后

shan¯ houˋ
ㄕㄢ ㄏㄡˋ
The wise find pleasure in water and the virtuous find pleasure in hills
renˊ zheˇ yaoˋ shan¯ zhiˋ zheˇ yaoˋ shuiˇ
ㄖㄣˊ ㄓㄜˇ ㄧㄠˋ ㄕㄢ ㄓˋ ㄓㄜˇ ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ

山智

shan¯ zhiˋ
ㄕㄢ ㄓˋ
Cave
shan¯ dongˋ
ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ

山洞

shan¯ dongˋ
ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ
Yoga: mountain pose
shan¯ shiˋ
ㄕㄢ ㄕˋ

山式

shan¯ shiˋ
ㄕㄢ ㄕˋ
Yoga: mountain pose
xiangˋ shan¯ shiˋ
ㄒㄧㄤˋ ㄕㄢ ㄕˋ

山式

shan¯ shiˋ
ㄕㄢ ㄕˋ
The mountains block off the sea
dui¯ shan¯ seˋ haiˇ
ㄉㄨㄟ ㄕㄢ ㄙㄜˋ ㄏㄞˇ

山塞

shan¯ seˋ
ㄕㄢ ㄙㄜˋ
To live comfortably one needs a dependable source of income, Savings
zuoˋ chi¯ shan¯ kong¯
ㄗㄨㄛˋ ㄔ ㄕㄢ ㄎㄨㄥ

山空

shan¯ kong¯
ㄕㄢ ㄎㄨㄥ
Large crowd, Many people
renˊ shan¯ renˊ haiˇ
ㄖㄣˊ ㄕㄢ ㄖㄣˊ ㄏㄞˇ

山人

shan¯ renˊ
ㄕㄢ ㄖㄣˊ
Valley, Deep valley, Mountain valley
shan¯ guˇ
ㄕㄢ ㄍㄨˇ

山谷

shan¯ guˇ
ㄕㄢ ㄍㄨˇ
Valleys, Valleys between hills
qiu¯ lingˊ jian¯ de˙ shan¯ guˇ
ㄑㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄕㄢ ㄍㄨˇ

山谷

shan¯ guˇ
ㄕㄢ ㄍㄨˇ
Animal: goat
shan¯ yangˊ
ㄕㄢ ㄧㄤˊ

山羊

shan¯ yangˊ
ㄕㄢ ㄧㄤˊ
Goatee
shan¯ yangˊ huˊ
ㄕㄢ ㄧㄤˊ ㄏㄨˊ

山羊

shan¯ yangˊ
ㄕㄢ ㄧㄤˊ
Place name: beverly hills
biˇ foˊ liˋ shan¯ zhuang¯
ㄅㄧˇ ㄈㄛˊ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄓㄨㄤ

山庄

shan¯ zhuang¯
ㄕㄢ ㄓㄨㄤ
Mountain
shan¯ touˊ
ㄕㄢ ㄊㄡˊ

山头

shan¯ touˊ
ㄕㄢ ㄊㄡˊ
Hill top, Mountain peak
shan¯ dingˇ
ㄕㄢ ㄉㄧㄥˇ

山顶

shan¯ dingˇ
ㄕㄢ ㄉㄧㄥˇ
Walk up the mountain
zouˇ luˋ shangˋ shan¯ quˋ
ㄗㄡˇ ㄌㄨˋ ㄕㄤˋ ㄕㄢ ㄑㄩˋ

山去

shan¯ quˋ
ㄕㄢ ㄑㄩˋ
Over the mountains
fan¯ shan¯ yueˋ lingˇ
ㄈㄢ ㄕㄢ ㄩㄝˋ ㄌㄧㄥˇ

山越

shan¯ yueˋ
ㄕㄢ ㄩㄝˋ
Hillside
shan¯ po¯
ㄕㄢ ㄆㄛ

山坡

shan¯ po¯
ㄕㄢ ㄆㄛ
Lying on the hillside
pa¯ zaiˋ shan¯ po¯ xiaˋ
ㄆㄚ ㄗㄞˋ ㄕㄢ ㄆㄛ ㄒㄧㄚˋ

山坡

shan¯ po¯
ㄕㄢ ㄆㄛ
Mountain
shan¯ diˋ
ㄕㄢ ㄉㄧˋ

山地

shan¯ diˋ
ㄕㄢ ㄉㄧˋ
Zhushan station
zhuˋ shan¯ che¯ zhanˋ
ㄓㄨˋ ㄕㄢ ㄔㄜ ㄓㄢˋ

山车

shan¯ che¯
ㄕㄢ ㄔㄜ
Mountain forest
shan¯ linˊ
ㄕㄢ ㄌㄧㄣˊ

山林

shan¯ linˊ
ㄕㄢ ㄌㄧㄣˊ
Ali shan (mountain)
a¯ liˇ shan¯
ㄚ ㄌㄧˇ ㄕㄢ

里山

liˇ shan¯
ㄌㄧˇ ㄕㄢ
Country: montenegro
hei¯ shan¯
ㄏㄟ ㄕㄢ

黑山

hei¯ shan¯
ㄏㄟ ㄕㄢ
Climb a mountain
deng¯ shan¯
ㄉㄥ ㄕㄢ

登山

deng¯ shan¯
ㄉㄥ ㄕㄢ
Climbing, Hiking
paˊ shan¯
ㄆㄚˊ ㄕㄢ

爬山

paˊ shan¯
ㄆㄚˊ ㄕㄢ
Go hiking, Go climbing
quˋ paˊ shan¯
ㄑㄩˋ ㄆㄚˊ ㄕㄢ

爬山

paˊ shan¯
ㄆㄚˊ ㄕㄢ
Mountain, High mountain
gao¯ shan¯
ㄍㄠ ㄕㄢ

高山

gao¯ shan¯
ㄍㄠ ㄕㄢ
San fransokyo
jiuˋ jing¯ shan¯
ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄥ ㄕㄢ

京山

jing¯ shan¯
ㄐㄧㄥ ㄕㄢ
Iceberg
bing¯ shan¯
ㄅㄧㄥ ㄕㄢ

冰山

bing¯ shan¯
ㄅㄧㄥ ㄕㄢ
Distant mountains, The mountains in the distance
yuanˇ fang¯ de˙ shan¯
ㄩㄢˇ ㄈㄤ ㄉㄜ˙ ㄕㄢ

的山

de˙ shan¯
ㄉㄜ˙ ㄕㄢ
From distant mountains
congˊ yuanˇ shan¯
ㄘㄨㄥˊ ㄩㄢˇ ㄕㄢ

远山

yuanˇ shan¯
ㄩㄢˇ ㄕㄢ
This mountain
zheˋ zuoˋ shan¯
ㄓㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄢ

座山

zuoˋ shan¯
ㄗㄨㄛˋ ㄕㄢ
One mountain, A mountain
yiˊ zuoˋ shan¯
ㄧˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄢ

座山

zuoˋ shan¯
ㄗㄨㄛˋ ㄕㄢ
City: san francisco
jiuˋ jin¯ shan¯
ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄢ

金山

jin¯ shan¯
ㄐㄧㄣ ㄕㄢ
Small mountain
xiaoˇ shan¯
ㄒㄧㄠˇ ㄕㄢ

小山

xiaoˇ shan¯
ㄒㄧㄠˇ ㄕㄢ
Sunset, Sun goes down
taiˋ yangˊ xiaˋ shan¯
ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄢ

下山

xiaˋ shan¯
ㄒㄧㄚˋ ㄕㄢ
Mount fuji, Fujiyama
fuˋ shiˋ shan¯
ㄈㄨˋ ㄕˋ ㄕㄢ

士山

shiˋ shan¯
ㄕˋ ㄕㄢ
Green blue mountains
qing¯ shan¯
ㄑㄧㄥ ㄕㄢ

青山

qing¯ shan¯
ㄑㄧㄥ ㄕㄢ
Green hills in the distance, Distant green hills
yuanˇ fang¯ de˙ qing¯ shan¯
ㄩㄢˇ ㄈㄤ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄥ ㄕㄢ

青山

qing¯ shan¯
ㄑㄧㄥ ㄕㄢ
Looking at the green hills in the distance
wangˋ zhe˙ yuanˇ fang¯ de˙ qing¯ shan¯
ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙ ㄩㄢˇ ㄈㄤ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄥ ㄕㄢ

青山

qing¯ shan¯
ㄑㄧㄥ ㄕㄢ
Strong enough to uproot a mountain
liˋ keˇ baˊ shan¯
ㄌㄧˋ ㄎㄜˇ ㄅㄚˊ ㄕㄢ

拔山

baˊ shan¯
ㄅㄚˊ ㄕㄢ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
山.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)