System,
Degree
duˋ ㄉㄨˋ
ite
ite

(T)(S)

[pinyin]:
duˋ duoˋ
[zhuyin]:
ㄉㄨˋ ㄉㄨㄛˋ

System, Degree, Capacity, Standard, Kilowatt Hour, Consider, Assess, Number Of Times, Manner, Bearing, Mw: For Degrees, (Duo4), Measure, Consider, Infer

9 strokes, Radical: 广, 53
cangjie (T) input code:
i
t
廿
e
cangjie (S) input code:
i
t
廿
e

Words containing 度, TOC

The total amount moved in was just enough to, The total amount advanced was just enough to
wanˊ chengˊ de˙ jinˋ duˋ zhiˇ gouˋ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄓˇ ㄍㄡˋ

度只

duˋ zhiˇ
ㄉㄨˋ ㄓˇ
Go on vacation
duˋ jiaˋ
ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˋ

度假

duˋ jiaˋ
ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˋ
Time share
fen¯ shiˊ duˋ jiaˇ
ㄈㄣ ㄕˊ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˇ

度假

duˋ jiaˇ
ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˇ
Lodge
duˋ jiaˇ wu¯
ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˇ ㄨ

度假

duˋ jiaˇ
ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˇ
Time share apartment or condo
fen¯ shiˊ duˋ jiaˇ wu¯
ㄈㄣ ㄕˊ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˇ ㄨ

度假

duˋ jiaˇ
ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˇ
Without regard to, Gave no thought to, Regardless of
zhiˋ zhi¯ duˋ waiˋ
ㄓˋ ㄓ ㄉㄨˋ ㄨㄞˋ

度外

duˋ waiˋ
ㄉㄨˋ ㄨㄞˋ
45 degree angle, Forty-five degree angle
siˋ shiˊ wuˇ duˋ jiaoˇ
ㄙˋ ㄕˊ ㄨˇ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˇ

度角

duˋ jiaoˇ
ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˇ
Positioned at a 45 degree angle
chengˊ siˋ shiˊ wuˇ duˋ jiaoˇ
ㄔㄥˊ ㄙˋ ㄕˊ ㄨˇ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˇ

度角

duˋ jiaoˇ
ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˇ
Duration of, Over the duration of
duˋ guoˋ
ㄉㄨˋ ㄍㄨㄛˋ

度過

duˋ guoˋ
ㄉㄨˋ ㄍㄨㄛˋ
For the remainder of one's life
duˋ guoˋ yuˊ sheng¯
ㄉㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄩˊ ㄕㄥ

度過

duˋ guoˋ
ㄉㄨˋ ㄍㄨㄛˋ
Smoothly pass over
shunˋ liˋ duˋ guoˋ
ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˋ ㄉㄨˋ ㄍㄨㄛˋ

度過

duˋ guoˋ
ㄉㄨˋ ㄍㄨㄛˋ
Prescription, Reading, Measurement
duˋ shuˋ
ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ

度數

duˋ shuˋ
ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ
Regular (meter) reading
jing¯ changˊ duˋ shuˋ
ㄐㄧㄥ ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ

度數

duˋ shuˋ
ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ
Electricity use (in kilowatt hours)
jiˋ feiˋ duˋ shuˋ duˋ
ㄐㄧˋ ㄈㄟˋ ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ ㄉㄨˋ

度數

duˋ shuˋ
ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ
Speculate, Speculation, Conjecture, Guess
yiˋ duoˋ
ㄧˋ ㄉㄨㄛˋ

臆度

yiˋ duoˋ
ㄧˋ ㄉㄨㄛˋ
How much, To what degree…
xianˋ duˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ

限度

xianˋ duˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ
Attitude
taiˋ duˋ
ㄊㄞˋ ㄉㄨˋ

態度

taiˋ duˋ
ㄊㄞˋ ㄉㄨˋ
Intensity
qiangˊ duˋ
ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ

強度

qiangˊ duˋ
ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ
Two orange high-intensity safety lights
liangˇ zhanˇ juˊ seˋ de˙ gao¯ qiangˊ duˋ an¯ quanˊ deng¯
ㄌㄧㄤˇ ㄓㄢˇ ㄐㄩˊ ㄙㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄠ ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄥ

強度

qiangˊ duˋ
ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ
Thickness
houˋ duˋ
ㄏㄡˋ ㄉㄨˋ

厚度

houˋ duˋ
ㄏㄡˋ ㄉㄨˋ
Country: india
yinˋ duˋ
ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ

印度

yinˋ duˋ
ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ
Nationality: indians, The indians
yinˋ duˋ renˊ
ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄖㄣˊ

印度

yinˋ duˋ
ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ
Length
changˊ duˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ

長度

changˊ duˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ
Mid-thigh length
changˊ duˋ daoˋ daˋ tuiˇ zhong¯ duanˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ ㄉㄠˋ ㄉㄚˋ ㄊㄨㄟˇ ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ

長度

changˊ duˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ
Length
changˊ duˋ gao¯ daˊ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ ㄍㄠ ㄉㄚˊ

長度

changˊ duˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ
Reliability
xinˋ duˋ
ㄒㄧㄣˋ ㄉㄨˋ

信度

xinˋ duˋ
ㄒㄧㄣˋ ㄉㄨˋ
Sampling reliability
chou¯ yangˋ xinˋ duˋ
ㄔㄡ ㄧㄤˋ ㄒㄧㄣˋ ㄉㄨˋ

信度

xinˋ duˋ
ㄒㄧㄣˋ ㄉㄨˋ
Degree, Extent, Standard requirement
chengˊ duˋ
ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ

程度

chengˊ duˋ
ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ
Degree of effort, Amount of effort
nuˇ liˋ de˙ chengˊ duˋ
ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ

程度

chengˊ duˋ
ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ
System control, Management
zhiˋ duˋ
ㄓˋ ㄉㄨˋ

制度

zhiˋ duˋ
ㄓˋ ㄉㄨˋ
Systemize
zhiˋ duˋ huaˋ
ㄓˋ ㄉㄨˋ ㄏㄨㄚˋ

制度

zhiˋ duˋ
ㄓˋ ㄉㄨˋ
Bearing
qiˋ duˋ
ㄑㄧˋ ㄉㄨˋ

氣度

qiˋ duˋ
ㄑㄧˋ ㄉㄨˋ
Angle
jiaoˇ duˋ
ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ

角度

jiaoˇ duˋ
ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ
Point of view, Perspective
jiaoˇ duˋ laiˊ kanˋ
ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ ㄌㄞˊ ㄎㄢˋ

角度

jiaoˇ duˋ
ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ
Their perspective
ta¯ men˙ de˙ jiaoˇ duˋ
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ

角度

jiaoˇ duˋ
ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ
Lighting, Illumination, Light intensity, Brightness, Radiance, Luminosity
liangˋ duˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ

亮度

liangˋ duˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ
Lighting optimization
liangˋ duˋ you¯ huaˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄧㄡ ㄏㄨㄚˋ

亮度

liangˋ duˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ
Subject's brightness
zhuˇ tiˇ liangˋ duˋ
ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ

亮度

liangˋ duˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ
Measures subject's brightness, Assesses subject brightness
ceˋ liangˋ zhuˇ tiˇ liangˋ duˋ
ㄘㄜˋ ㄌㄧㄤˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ

亮度

liangˋ duˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ
Measure subject brightness to determine correct exposure
ceˋ liangˋ zhuˇ tiˇ liangˋ duˋ yiˇ jueˊ dingˋ zhengˋ queˋ puˋ guang¯
ㄘㄜˋ ㄌㄧㄤˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄧˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

亮度

liangˋ duˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ
Automatic lighting optimizer
ziˋ dongˋ liangˋ duˋ you¯ huaˋ
ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄧㄡ ㄏㄨㄚˋ

亮度

liangˋ duˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ
Peripheral lighting, Peripheral illumination
zhou¯ bian¯ liangˋ duˋ jiaoˋ zhengˋ
ㄓㄡ ㄅㄧㄢ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ

亮度

liangˋ duˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ
Lens peripheral illumination correction
jingˋ touˊ zhou¯ bian¯ liangˋ duˋ jiaoˋ zhengˋ
ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ ㄓㄡ ㄅㄧㄢ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ

亮度

liangˋ duˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ
Lcd monitor brightness
yeˋ jing¯ yingˊ muˋ liangˋ duˋ
ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ

亮度

liangˋ duˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ
Adjust lcd monitor brightness
tiaoˊ zhengˇ yeˋ jing¯ yingˊ muˋ liangˋ duˋ
ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ

亮度

liangˋ duˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ
Height, Altitude, Level
gao¯ duˋ
ㄍㄠ ㄉㄨˋ

高度

gao¯ duˋ
ㄍㄠ ㄉㄨˋ
Reduce altitude
xiaˋ jiangˋ gao¯ duˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄤˋ ㄍㄠ ㄉㄨˋ

高度

gao¯ duˋ
ㄍㄠ ㄉㄨˋ
Temperature
wen¯ duˋ
ㄨㄣ ㄉㄨˋ

溫度

wen¯ duˋ
ㄨㄣ ㄉㄨˋ
Depth, Understanding, Profundity, Insight, Sophistication
shen¯ duˋ
ㄕㄣ ㄉㄨˋ

深度

shen¯ duˋ
ㄕㄣ ㄉㄨˋ
Submerged depth
qianˊ hangˊ shen¯ duˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄏㄤˊ ㄕㄣ ㄉㄨˋ

深度

shen¯ duˋ
ㄕㄣ ㄉㄨˋ
Concentration, Density
nongˊ duˋ
ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ

濃度

nongˊ duˋ
ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ
High concentration
gao¯ nongˊ duˋ
ㄍㄠ ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ

濃度

nongˊ duˋ
ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ
Highly concentrated, Excessively high amount
gao¯ nongˊ duˋ de˙
ㄍㄠ ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ ㄉㄜ˙

濃度

nongˊ duˋ
ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ
Exceed, Go beyond
guoˋ duˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ

過度

guoˋ duˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ
Does not go beyond, Does not exceed
buˊ guoˋ duˋ
ㄅㄨˊ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ

過度

guoˋ duˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ
Buttocks do not lift
tunˊ buˋ buˊ guoˋ duˋ qiaoˊ qiˇ
ㄊㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄅㄨˊ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄑㄧㄠˊ ㄑㄧˇ

過度

guoˋ duˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ
The total amount moved in, The total amount advanced
wanˊ chengˊ de˙ jinˋ duˋ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ

進度

jinˋ duˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ
Speed
suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ

速度

suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ
As fast as, As quickly as
suˋ duˋ kuaiˋ deˊ xiangˋ shiˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ

速度

suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ
Shutter speed display
kuaiˋ menˊ suˋ duˋ xianˇ shiˋ
ㄎㄨㄞˋ ㄇㄣˊ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

速度

suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ
Slowed down
fangˋ manˋ suˋ duˋ
ㄈㄤˋ ㄇㄢˋ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ

速度

suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ
Slowed down a little
shao¯ shao¯ fangˋ manˋ suˋ duˋ
ㄕㄠ ㄕㄠ ㄈㄤˋ ㄇㄢˋ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ

速度

suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ
Increase speed, Accelerate
jia¯ kuaiˋ suˋ duˋ
ㄐㄧㄚ ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ

速度

suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ
Great haste, As fast as possible
zuiˋ kuaiˋ de˙ suˋ duˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ

速度

suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ
With great haste, Working as fast as possible
yiˇ zuiˋ kuaiˋ de˙ suˋ duˋ
ㄧˇ ㄗㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ

速度

suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ
Uniform velocity
dengˇ suˋ duˋ
ㄉㄥˇ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ

速度

suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ
Acceleration
jia¯ suˋ duˋ
ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ

速度

suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ
Uniform accelerated motion, Uniform acceleration
dengˇ jia¯ suˋ duˋ yunˋ dongˋ
ㄉㄥˇ ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ

速度

suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ
Width
kuan¯ duˋ
ㄎㄨㄢ ㄉㄨˋ

寬度

kuan¯ duˋ
ㄎㄨㄢ ㄉㄨˋ
Adhesiveness, Degree of adhesion
miˋ heˊ duˋ
ㄇㄧˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨˋ

合度

heˊ duˋ
ㄏㄜˊ ㄉㄨˋ
First time
shouˇ duˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄨˋ

首度

shouˇ duˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄨˋ
Degree of light sensitivity, Iso
ganˇ guang¯ duˋ
ㄍㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄨˋ

光度

guang¯ duˋ
ㄍㄨㄤ ㄉㄨˋ
Degree of curvature
qu¯ duˋ
ㄑㄩ ㄉㄨˋ

曲度

qu¯ duˋ
ㄑㄩ ㄉㄨˋ
Once, On one occasion
yiˊ duˋ
ㄧˊ ㄉㄨˋ

一度

yiˊ duˋ
ㄧˊ ㄉㄨˋ
Hardness, Degree of hardness
yingˋ duˋ
ㄧㄥˋ ㄉㄨˋ

硬度

yingˋ duˋ
ㄧㄥˋ ㄉㄨˋ
Once again
zaiˋ duˋ
ㄗㄞˋ ㄉㄨˋ

再度

zaiˋ duˋ
ㄗㄞˋ ㄉㄨˋ
Happens again
zaiˋ duˋ fa¯ sheng¯
ㄗㄞˋ ㄉㄨˋ ㄈㄚ ㄕㄥ

再度

zaiˋ duˋ
ㄗㄞˋ ㄉㄨˋ
Fritter away time, Let time slip by in vain
xu¯ duˋ
ㄒㄩ ㄉㄨˋ

虛度

xu¯ duˋ
ㄒㄩ ㄉㄨˋ
Waste time, Let time pass you by in vain
rangˋ guang¯ yin¯ xu¯ duˋ
ㄖㄤˋ ㄍㄨㄤ ㄧㄣ ㄒㄩ ㄉㄨˋ

虛度

xu¯ duˋ
ㄒㄩ ㄉㄨˋ
Rate, Range, Extent
fuˊ duˋ
ㄈㄨˊ ㄉㄨˋ

幅度

fuˊ duˋ
ㄈㄨˊ ㄉㄨˋ
Amount of movement, Movement extent, Range of movement
dongˋ zuoˋ fuˊ duˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄈㄨˊ ㄉㄨˋ

幅度

fuˊ duˋ
ㄈㄨˊ ㄉㄨˋ
The movement was small
dongˋ zuoˋ fuˊ duˋ buˊ daˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄈㄨˊ ㄉㄨˋ ㄅㄨˊ ㄉㄚˋ

幅度

fuˊ duˋ
ㄈㄨˊ ㄉㄨˋ
Electricity use (in kilowatt hours)
jiˋ feiˋ duˋ shuˋ duˋ
ㄐㄧˋ ㄈㄟˋ ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ ㄉㄨˋ

數度

shuˋ duˋ
ㄕㄨˋ ㄉㄨˋ
Heat, Hotness
reˋ duˋ
ㄖㄜˋ ㄉㄨˋ

熱度

reˋ duˋ
ㄖㄜˋ ㄉㄨˋ
Resilience
renˋ duˋ
ㄖㄣˋ ㄉㄨˋ

韌度

renˋ duˋ
ㄖㄣˋ ㄉㄨˋ
Extremely
jiˊ duˋ
ㄐㄧˊ ㄉㄨˋ

極度

jiˊ duˋ
ㄐㄧˊ ㄉㄨˋ
The total amount moved in was just enough to, The total amount advanced was just enough to
wanˊ chengˊ de˙ jinˋ duˋ zhiˇ gouˋ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄓˇ ㄍㄡˋ

度只

duˋ zhiˇ
ㄉㄨˋ ㄓˇ
Go on vacation
duˋ jiaˋ
ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˋ

度假

duˋ jiaˋ
ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˋ
Time share
fen¯ shiˊ duˋ jiaˇ
ㄈㄣ ㄕˊ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˇ

度假

duˋ jiaˇ
ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˇ
Lodge
duˋ jiaˇ wu¯
ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˇ ㄨ

度假

duˋ jiaˇ
ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˇ
Time share apartment or condo
fen¯ shiˊ duˋ jiaˇ wu¯
ㄈㄣ ㄕˊ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˇ ㄨ

度假

duˋ jiaˇ
ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˇ
Without regard to, Gave no thought to, Regardless of
zhiˋ zhi¯ duˋ waiˋ
ㄓˋ ㄓ ㄉㄨˋ ㄨㄞˋ

度外

duˋ waiˋ
ㄉㄨˋ ㄨㄞˋ
45 degree angle, Forty-five degree angle
siˋ shiˊ wuˇ duˋ jiaoˇ
ㄙˋ ㄕˊ ㄨˇ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˇ

度角

duˋ jiaoˇ
ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˇ
Positioned at a 45 degree angle
chengˊ siˋ shiˊ wuˇ duˋ jiaoˇ
ㄔㄥˊ ㄙˋ ㄕˊ ㄨˇ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˇ

度角

duˋ jiaoˇ
ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˇ
Duration of, Over the duration of
duˋ guoˋ
ㄉㄨˋ ㄍㄨㄛˋ

度过

duˋ guoˋ
ㄉㄨˋ ㄍㄨㄛˋ
For the remainder of one's life
duˋ guoˋ yuˊ sheng¯
ㄉㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄩˊ ㄕㄥ

度过

duˋ guoˋ
ㄉㄨˋ ㄍㄨㄛˋ
Smoothly pass over
shunˋ liˋ duˋ guoˋ
ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˋ ㄉㄨˋ ㄍㄨㄛˋ

度过

duˋ guoˋ
ㄉㄨˋ ㄍㄨㄛˋ
Prescription, Reading, Measurement
duˋ shuˋ
ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ

度数

duˋ shuˋ
ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ
Regular (meter) reading
jing¯ changˊ duˋ shuˋ
ㄐㄧㄥ ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ

度数

duˋ shuˋ
ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ
Electricity use (in kilowatt hours)
jiˋ feiˋ duˋ shuˋ duˋ
ㄐㄧˋ ㄈㄟˋ ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ ㄉㄨˋ

度数

duˋ shuˋ
ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ
Speculate, Speculation, Conjecture, Guess
yiˋ duoˋ
ㄧˋ ㄉㄨㄛˋ

臆度

yiˋ duoˋ
ㄧˋ ㄉㄨㄛˋ
How much, To what degree…
xianˋ duˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ

限度

xianˋ duˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ
Attitude
taiˋ duˋ
ㄊㄞˋ ㄉㄨˋ

态度

taiˋ duˋ
ㄊㄞˋ ㄉㄨˋ
Intensity
qiangˊ duˋ
ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ

强度

qiangˊ duˋ
ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ
Two orange high-intensity safety lights
liangˇ zhanˇ juˊ seˋ de˙ gao¯ qiangˊ duˋ an¯ quanˊ deng¯
ㄌㄧㄤˇ ㄓㄢˇ ㄐㄩˊ ㄙㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄠ ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄥ

强度

qiangˊ duˋ
ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ
Thickness
houˋ duˋ
ㄏㄡˋ ㄉㄨˋ

厚度

houˋ duˋ
ㄏㄡˋ ㄉㄨˋ
Country: india
yinˋ duˋ
ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ

印度

yinˋ duˋ
ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ
Nationality: indians, The indians
yinˋ duˋ renˊ
ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄖㄣˊ

印度

yinˋ duˋ
ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ
Length
changˊ duˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ

长度

changˊ duˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ
Mid-thigh length
changˊ duˋ daoˋ daˋ tuiˇ zhong¯ duanˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ ㄉㄠˋ ㄉㄚˋ ㄊㄨㄟˇ ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ

长度

changˊ duˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ
Length
changˊ duˋ gao¯ daˊ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ ㄍㄠ ㄉㄚˊ

长度

changˊ duˋ
ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ
Reliability
xinˋ duˋ
ㄒㄧㄣˋ ㄉㄨˋ

信度

xinˋ duˋ
ㄒㄧㄣˋ ㄉㄨˋ
Sampling reliability
chou¯ yangˋ xinˋ duˋ
ㄔㄡ ㄧㄤˋ ㄒㄧㄣˋ ㄉㄨˋ

信度

xinˋ duˋ
ㄒㄧㄣˋ ㄉㄨˋ
Degree, Extent, Standard requirement
chengˊ duˋ
ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ

程度

chengˊ duˋ
ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ
Degree of effort, Amount of effort
nuˇ liˋ de˙ chengˊ duˋ
ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ

程度

chengˊ duˋ
ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ
System control, Management
zhiˋ duˋ
ㄓˋ ㄉㄨˋ

制度

zhiˋ duˋ
ㄓˋ ㄉㄨˋ
Systemize
zhiˋ duˋ huaˋ
ㄓˋ ㄉㄨˋ ㄏㄨㄚˋ

制度

zhiˋ duˋ
ㄓˋ ㄉㄨˋ
Bearing
qiˋ duˋ
ㄑㄧˋ ㄉㄨˋ

气度

qiˋ duˋ
ㄑㄧˋ ㄉㄨˋ
Angle
jiaoˇ duˋ
ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ

角度

jiaoˇ duˋ
ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ
Point of view, Perspective
jiaoˇ duˋ laiˊ kanˋ
ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ ㄌㄞˊ ㄎㄢˋ

角度

jiaoˇ duˋ
ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ
Their perspective
ta¯ men˙ de˙ jiaoˇ duˋ
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ

角度

jiaoˇ duˋ
ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ
Lighting, Illumination, Light intensity, Brightness, Radiance, Luminosity
liangˋ duˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ

亮度

liangˋ duˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ
Lighting optimization
liangˋ duˋ you¯ huaˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄧㄡ ㄏㄨㄚˋ

亮度

liangˋ duˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ
Subject's brightness
zhuˇ tiˇ liangˋ duˋ
ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ

亮度

liangˋ duˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ
Measures subject's brightness, Assesses subject brightness
ceˋ liangˋ zhuˇ tiˇ liangˋ duˋ
ㄘㄜˋ ㄌㄧㄤˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ

亮度

liangˋ duˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ
Measure subject brightness to determine correct exposure
ceˋ liangˋ zhuˇ tiˇ liangˋ duˋ yiˇ jueˊ dingˋ zhengˋ queˋ puˋ guang¯
ㄘㄜˋ ㄌㄧㄤˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄧˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

亮度

liangˋ duˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ
Automatic lighting optimizer
ziˋ dongˋ liangˋ duˋ you¯ huaˋ
ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄧㄡ ㄏㄨㄚˋ

亮度

liangˋ duˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ
Peripheral lighting, Peripheral illumination
zhou¯ bian¯ liangˋ duˋ jiaoˋ zhengˋ
ㄓㄡ ㄅㄧㄢ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ

亮度

liangˋ duˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ
Lens peripheral illumination correction
jingˋ touˊ zhou¯ bian¯ liangˋ duˋ jiaoˋ zhengˋ
ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ ㄓㄡ ㄅㄧㄢ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ

亮度

liangˋ duˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ
Lcd monitor brightness
yeˋ jing¯ yingˊ muˋ liangˋ duˋ
ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ

亮度

liangˋ duˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ
Adjust lcd monitor brightness
tiaoˊ zhengˇ yeˋ jing¯ yingˊ muˋ liangˋ duˋ
ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ

亮度

liangˋ duˋ
ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ
Height, Altitude, Level
gao¯ duˋ
ㄍㄠ ㄉㄨˋ

高度

gao¯ duˋ
ㄍㄠ ㄉㄨˋ
Reduce altitude
xiaˋ jiangˋ gao¯ duˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄤˋ ㄍㄠ ㄉㄨˋ

高度

gao¯ duˋ
ㄍㄠ ㄉㄨˋ
Temperature
wen¯ duˋ
ㄨㄣ ㄉㄨˋ

温度

wen¯ duˋ
ㄨㄣ ㄉㄨˋ
Depth, Understanding, Profundity, Insight, Sophistication
shen¯ duˋ
ㄕㄣ ㄉㄨˋ

深度

shen¯ duˋ
ㄕㄣ ㄉㄨˋ
Submerged depth
qianˊ hangˊ shen¯ duˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄏㄤˊ ㄕㄣ ㄉㄨˋ

深度

shen¯ duˋ
ㄕㄣ ㄉㄨˋ
Concentration, Density
nongˊ duˋ
ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ

浓度

nongˊ duˋ
ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ
High concentration
gao¯ nongˊ duˋ
ㄍㄠ ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ

浓度

nongˊ duˋ
ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ
Highly concentrated, Excessively high amount
gao¯ nongˊ duˋ de˙
ㄍㄠ ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ ㄉㄜ˙

浓度

nongˊ duˋ
ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ
Exceed, Go beyond
guoˋ duˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ

过度

guoˋ duˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ
Does not go beyond, Does not exceed
buˊ guoˋ duˋ
ㄅㄨˊ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ

过度

guoˋ duˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ
Buttocks do not lift
tunˊ buˋ buˊ guoˋ duˋ qiaoˊ qiˇ
ㄊㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄅㄨˊ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄑㄧㄠˊ ㄑㄧˇ

过度

guoˋ duˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ
The total amount moved in, The total amount advanced
wanˊ chengˊ de˙ jinˋ duˋ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ

进度

jinˋ duˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ
Speed
suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ

速度

suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ
As fast as, As quickly as
suˋ duˋ kuaiˋ deˊ xiangˋ shiˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ

速度

suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ
Shutter speed display
kuaiˋ menˊ suˋ duˋ xianˇ shiˋ
ㄎㄨㄞˋ ㄇㄣˊ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

速度

suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ
Slowed down
fangˋ manˋ suˋ duˋ
ㄈㄤˋ ㄇㄢˋ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ

速度

suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ
Slowed down a little
shao¯ shao¯ fangˋ manˋ suˋ duˋ
ㄕㄠ ㄕㄠ ㄈㄤˋ ㄇㄢˋ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ

速度

suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ
Increase speed, Accelerate
jia¯ kuaiˋ suˋ duˋ
ㄐㄧㄚ ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ

速度

suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ
Great haste, As fast as possible
zuiˋ kuaiˋ de˙ suˋ duˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ

速度

suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ
With great haste, Working as fast as possible
yiˇ zuiˋ kuaiˋ de˙ suˋ duˋ
ㄧˇ ㄗㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ

速度

suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ
Uniform velocity
dengˇ suˋ duˋ
ㄉㄥˇ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ

速度

suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ
Acceleration
jia¯ suˋ duˋ
ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ

速度

suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ
Uniform accelerated motion, Uniform acceleration
dengˇ jia¯ suˋ duˋ yunˋ dongˋ
ㄉㄥˇ ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ

速度

suˋ duˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ
Width
kuan¯ duˋ
ㄎㄨㄢ ㄉㄨˋ

宽度

kuan¯ duˋ
ㄎㄨㄢ ㄉㄨˋ
Adhesiveness, Degree of adhesion
miˋ heˊ duˋ
ㄇㄧˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨˋ

合度

heˊ duˋ
ㄏㄜˊ ㄉㄨˋ
First time
shouˇ duˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄨˋ

首度

shouˇ duˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄨˋ
Degree of light sensitivity, Iso
ganˇ guang¯ duˋ
ㄍㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄨˋ

光度

guang¯ duˋ
ㄍㄨㄤ ㄉㄨˋ
Degree of curvature
qu¯ duˋ
ㄑㄩ ㄉㄨˋ

曲度

qu¯ duˋ
ㄑㄩ ㄉㄨˋ
Once, On one occasion
yiˊ duˋ
ㄧˊ ㄉㄨˋ

一度

yiˊ duˋ
ㄧˊ ㄉㄨˋ
Hardness, Degree of hardness
yingˋ duˋ
ㄧㄥˋ ㄉㄨˋ

硬度

yingˋ duˋ
ㄧㄥˋ ㄉㄨˋ
Once again
zaiˋ duˋ
ㄗㄞˋ ㄉㄨˋ

再度

zaiˋ duˋ
ㄗㄞˋ ㄉㄨˋ
Happens again
zaiˋ duˋ fa¯ sheng¯
ㄗㄞˋ ㄉㄨˋ ㄈㄚ ㄕㄥ

再度

zaiˋ duˋ
ㄗㄞˋ ㄉㄨˋ
Fritter away time, Let time slip by in vain
xu¯ duˋ
ㄒㄩ ㄉㄨˋ

虚度

xu¯ duˋ
ㄒㄩ ㄉㄨˋ
Waste time, Let time pass you by in vain
rangˋ guang¯ yin¯ xu¯ duˋ
ㄖㄤˋ ㄍㄨㄤ ㄧㄣ ㄒㄩ ㄉㄨˋ

虚度

xu¯ duˋ
ㄒㄩ ㄉㄨˋ
Rate, Range, Extent
fuˊ duˋ
ㄈㄨˊ ㄉㄨˋ

幅度

fuˊ duˋ
ㄈㄨˊ ㄉㄨˋ
Amount of movement, Movement extent, Range of movement
dongˋ zuoˋ fuˊ duˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄈㄨˊ ㄉㄨˋ

幅度

fuˊ duˋ
ㄈㄨˊ ㄉㄨˋ
The movement was small
dongˋ zuoˋ fuˊ duˋ buˊ daˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄈㄨˊ ㄉㄨˋ ㄅㄨˊ ㄉㄚˋ

幅度

fuˊ duˋ
ㄈㄨˊ ㄉㄨˋ
Electricity use (in kilowatt hours)
jiˋ feiˋ duˋ shuˋ duˋ
ㄐㄧˋ ㄈㄟˋ ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ ㄉㄨˋ

数度

shuˋ duˋ
ㄕㄨˋ ㄉㄨˋ
Heat, Hotness
reˋ duˋ
ㄖㄜˋ ㄉㄨˋ

热度

reˋ duˋ
ㄖㄜˋ ㄉㄨˋ
Resilience
renˋ duˋ
ㄖㄣˋ ㄉㄨˋ

韧度

renˋ duˋ
ㄖㄣˋ ㄉㄨˋ
Extremely
jiˊ duˋ
ㄐㄧˊ ㄉㄨˋ

极度

jiˊ duˋ
ㄐㄧˊ ㄉㄨˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
度.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)