Base,
Seat
zuoˋ ㄗㄨㄛˋ
ioog
ioog

(T)(S)

[pinyin]:
zuoˋ
[zhuyin]:
ㄗㄨㄛˋ

Base, Seat, Base, Stand, Mw: For Large Solid Things Including Large Buildings

10 strokes, Radical: 广, 53
cangjie (T) input code:
i
o
o
g
cangjie (S) input code:
i
o
o
g

Words containing 座, TOC

Seat, Seating
zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ

座位

zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ
This seat is free, This seat is not taken
zheˋ ge˙ zuoˋ weiˋ shiˋ kong¯ de˙
ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ ㄕˋ ㄎㄨㄥ ㄉㄜ˙

座位

zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ
That seat
naˋ ge˙ zuoˋ weiˋ
ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ

座位

zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ
Take that seat, Sit in that seat
zuoˋ naˋ ge˙ zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ

座位

zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ
Middle row of seats
zhong¯ jian¯ naˋ paiˊ zuoˋ weiˋ
ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄋㄚˋ ㄆㄞˊ ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ

座位

zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ
Informal discussion
zuoˋ tanˊ
ㄗㄨㄛˋ ㄊㄢˊ

座談

zuoˋ tanˊ
ㄗㄨㄛˋ ㄊㄢˊ
Sitting in a booth, Sitting in a four person booth
zuoˋ zaiˋ mouˇ ge˙ siˋ renˊ zuoˋ liˇ
ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄇㄡˇ ㄍㄜ˙ ㄙˋ ㄖㄣˊ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧˇ

座裡

zuoˋ liˇ
ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧˇ
Positioned, Situated
zuoˋ luoˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ

座落

zuoˋ luoˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ
Every city
meiˇ zuoˋ chengˊ shiˋ
ㄇㄟˇ ㄗㄨㄛˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ

座城

zuoˋ chengˊ
ㄗㄨㄛˋ ㄔㄥˊ
Seats
zuoˋ yiˇ
ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ

座椅

zuoˋ yiˇ
ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ
Barber's chair
nanˊ shiˋ liˇ faˇ zuoˋ yiˇ
ㄋㄢˊ ㄕˋ ㄌㄧˇ ㄈㄚˇ ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ

座椅

zuoˋ yiˇ
ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ
Antique barber's chair
guˇ dongˇ nanˊ shiˋ liˇ faˇ zuoˋ yiˇ
ㄍㄨˇ ㄉㄨㄥˇ ㄋㄢˊ ㄕˋ ㄌㄧˇ ㄈㄚˇ ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ

座椅

zuoˋ yiˇ
ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ
Motto
zuoˋ youˋ mingˊ
ㄗㄨㄛˋ ㄧㄡˋ ㄇㄧㄥˊ

座右

zuoˋ youˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄧㄡˋ
Constellation
xing¯ zuoˋ
ㄒㄧㄥ ㄗㄨㄛˋ

星座

xing¯ zuoˋ
ㄒㄧㄥ ㄗㄨㄛˋ
Zodiac: virgo
chuˋ nuuˇ zuoˋ
ㄔㄨˋ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ

女座

nuuˇ zuoˋ
ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ
Zodiac: gemini
shuang¯ ziˇ zuoˋ
ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄗㄨㄛˋ

子座

ziˇ zuoˋ
ㄗˇ ㄗㄨㄛˋ
Zodiac: leo
shi¯ ziˇ zuoˋ
ㄕ ㄗˇ ㄗㄨㄛˋ

子座

ziˇ zuoˋ
ㄗˇ ㄗㄨㄛˋ
Constellation: cassiopeia
xian¯ houˋ zuoˋ
ㄒㄧㄢ ㄏㄡˋ ㄗㄨㄛˋ

后座

houˋ zuoˋ
ㄏㄡˋ ㄗㄨㄛˋ
Back seat
houˋ zuoˋ
ㄏㄡˋ ㄗㄨㄛˋ

後座

houˋ zuoˋ
ㄏㄡˋ ㄗㄨㄛˋ
Sat in the back seat
zuoˋ zaiˋ houˋ zuoˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄏㄡˋ ㄗㄨㄛˋ

後座

houˋ zuoˋ
ㄏㄡˋ ㄗㄨㄛˋ
Recoil, Recoiled
houˋ zuoˋ liˋ
ㄏㄡˋ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧˋ

後座

houˋ zuoˋ
ㄏㄡˋ ㄗㄨㄛˋ
Zodiac: sagittarius
sheˋ shouˇ zuoˋ
ㄕㄜˋ ㄕㄡˇ ㄗㄨㄛˋ

手座

shouˇ zuoˋ
ㄕㄡˇ ㄗㄨㄛˋ
Zodiac: libra
tian¯ chengˋ zuoˋ
ㄊㄧㄢ ㄔㄥˋ ㄗㄨㄛˋ

秤座

chengˋ zuoˋ
ㄔㄥˋ ㄗㄨㄛˋ
Zodiac taurus
jin¯ niuˊ zuoˋ
ㄐㄧㄣ ㄋㄧㄡˊ ㄗㄨㄛˋ

牛座

niuˊ zuoˋ
ㄋㄧㄡˊ ㄗㄨㄛˋ
Zodiac: cancer
juˋ xieˋ zuoˋ
ㄐㄩˋ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ

蟹座

xieˋ zuoˋ
ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ
Lecture
jiangˇ zuoˋ
ㄐㄧㄤˇ ㄗㄨㄛˋ

講座

jiangˇ zuoˋ
ㄐㄧㄤˇ ㄗㄨㄛˋ
This (school, Institution)
zheˋ zuoˋ
ㄓㄜˋ ㄗㄨㄛˋ

這座

zheˋ zuoˋ
ㄓㄜˋ ㄗㄨㄛˋ
This mountain
zheˋ zuoˋ shan¯
ㄓㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄢ

這座

zheˋ zuoˋ
ㄓㄜˋ ㄗㄨㄛˋ
Take a seat, Sit down
ruˋ zuoˋ
ㄖㄨˋ ㄗㄨㄛˋ

入座

ruˋ zuoˋ
ㄖㄨˋ ㄗㄨㄛˋ
Zodiac: aquarius
baoˇ pingˊ zuoˋ
ㄅㄠˇ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ

瓶座

pingˊ zuoˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ
Zodiac: aries
baiˊ yangˊ zuoˋ
ㄅㄞˊ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ

羊座

yangˊ zuoˋ
ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ
Zodiac: capricorn
moˊ jieˊ zuoˋ
ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ

羯座

jieˊ zuoˋ
ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ
A (e.g. a building), An (e.g. an island)
yiˊ zuoˋ
ㄧˊ ㄗㄨㄛˋ

一座

yiˊ zuoˋ
ㄧˊ ㄗㄨㄛˋ
A lookout tower
yiˋ zuoˋ liaoˋ wangˋ taiˊ
ㄧˋ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧㄠˋ ㄨㄤˋ ㄊㄞˊ

一座

yiˋ zuoˋ
ㄧˋ ㄗㄨㄛˋ
Not just a town
buˋ zhiˇ shiˋ yiˊ zuoˋ xiaoˇ zhenˋ
ㄅㄨˋ ㄓˇ ㄕˋ ㄧˊ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧㄠˇ ㄓㄣˋ

一座

yiˊ zuoˋ
ㄧˊ ㄗㄨㄛˋ
One mountain, A mountain
yiˊ zuoˋ shan¯
ㄧˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄢ

一座

yiˊ zuoˋ
ㄧˊ ㄗㄨㄛˋ
A bridge
yiˊ zuoˋ qiaoˊ
ㄧˊ ㄗㄨㄛˋ ㄑㄧㄠˊ

一座

yiˊ zuoˋ
ㄧˊ ㄗㄨㄛˋ
Constellation: cepheus
xian¯ wangˊ zuoˋ
ㄒㄧㄢ ㄨㄤˊ ㄗㄨㄛˋ

王座

wangˊ zuoˋ
ㄨㄤˊ ㄗㄨㄛˋ
Zodiac: scorpio
tian¯ xie¯ zuoˋ
ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄝ ㄗㄨㄛˋ

蠍座

xie¯ zuoˋ
ㄒㄧㄝ ㄗㄨㄛˋ
Base of a device
ji¯ zuoˋ
ㄐㄧ ㄗㄨㄛˋ

機座

ji¯ zuoˋ
ㄐㄧ ㄗㄨㄛˋ
Be present, In attendance
zaiˋ zuoˋ
ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˋ

在座

zaiˋ zuoˋ
ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˋ
Socket, Receptacle, Outlet
cha¯ zuoˋ
ㄔㄚ ㄗㄨㄛˋ

插座

cha¯ zuoˋ
ㄔㄚ ㄗㄨㄛˋ
Power outlet
dianˋ yuanˊ cha¯ zuoˋ gong¯ dianˋ
ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄔㄚ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ

插座

cha¯ zuoˋ
ㄔㄚ ㄗㄨㄛˋ
Using a household power outlet for electricity
shiˇ yongˋ jia¯ yongˋ dianˋ yuanˊ cha¯ zuoˋ gong¯ dianˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄔㄚ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ

插座

cha¯ zuoˋ
ㄔㄚ ㄗㄨㄛˋ
Adapter
zhuanˇ jie¯ zuoˋ
ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄗㄨㄛˋ

接座

jie¯ zuoˋ
ㄐㄧㄝ ㄗㄨㄛˋ
Seat, Seating
zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ

座位

zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ
This seat is free, This seat is not taken
zheˋ ge˙ zuoˋ weiˋ shiˋ kong¯ de˙
ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ ㄕˋ ㄎㄨㄥ ㄉㄜ˙

座位

zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ
That seat
naˋ ge˙ zuoˋ weiˋ
ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ

座位

zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ
Take that seat, Sit in that seat
zuoˋ naˋ ge˙ zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ

座位

zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ
Middle row of seats
zhong¯ jian¯ naˋ paiˊ zuoˋ weiˋ
ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄋㄚˋ ㄆㄞˊ ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ

座位

zuoˋ weiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ
Informal discussion
zuoˋ tanˊ
ㄗㄨㄛˋ ㄊㄢˊ

座谈

zuoˋ tanˊ
ㄗㄨㄛˋ ㄊㄢˊ
Sitting in a booth, Sitting in a four person booth
zuoˋ zaiˋ mouˇ ge˙ siˋ renˊ zuoˋ liˇ
ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄇㄡˇ ㄍㄜ˙ ㄙˋ ㄖㄣˊ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧˇ

座里

zuoˋ liˇ
ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧˇ
Positioned, Situated
zuoˋ luoˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ

座落

zuoˋ luoˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ
Every city
meiˇ zuoˋ chengˊ shiˋ
ㄇㄟˇ ㄗㄨㄛˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ

座城

zuoˋ chengˊ
ㄗㄨㄛˋ ㄔㄥˊ
Seats
zuoˋ yiˇ
ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ

座椅

zuoˋ yiˇ
ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ
Barber's chair
nanˊ shiˋ liˇ faˇ zuoˋ yiˇ
ㄋㄢˊ ㄕˋ ㄌㄧˇ ㄈㄚˇ ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ

座椅

zuoˋ yiˇ
ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ
Antique barber's chair
guˇ dongˇ nanˊ shiˋ liˇ faˇ zuoˋ yiˇ
ㄍㄨˇ ㄉㄨㄥˇ ㄋㄢˊ ㄕˋ ㄌㄧˇ ㄈㄚˇ ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ

座椅

zuoˋ yiˇ
ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ
Motto
zuoˋ youˋ mingˊ
ㄗㄨㄛˋ ㄧㄡˋ ㄇㄧㄥˊ

座右

zuoˋ youˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄧㄡˋ
Constellation
xing¯ zuoˋ
ㄒㄧㄥ ㄗㄨㄛˋ

星座

xing¯ zuoˋ
ㄒㄧㄥ ㄗㄨㄛˋ
Zodiac: virgo
chuˋ nuuˇ zuoˋ
ㄔㄨˋ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ

女座

nuuˇ zuoˋ
ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ
Zodiac: gemini
shuang¯ ziˇ zuoˋ
ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄗㄨㄛˋ

子座

ziˇ zuoˋ
ㄗˇ ㄗㄨㄛˋ
Zodiac: leo
shi¯ ziˇ zuoˋ
ㄕ ㄗˇ ㄗㄨㄛˋ

子座

ziˇ zuoˋ
ㄗˇ ㄗㄨㄛˋ
Constellation: cassiopeia
xian¯ houˋ zuoˋ
ㄒㄧㄢ ㄏㄡˋ ㄗㄨㄛˋ

后座

houˋ zuoˋ
ㄏㄡˋ ㄗㄨㄛˋ
Back seat
houˋ zuoˋ
ㄏㄡˋ ㄗㄨㄛˋ

后座

houˋ zuoˋ
ㄏㄡˋ ㄗㄨㄛˋ
Sat in the back seat
zuoˋ zaiˋ houˋ zuoˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄏㄡˋ ㄗㄨㄛˋ

后座

houˋ zuoˋ
ㄏㄡˋ ㄗㄨㄛˋ
Recoil, Recoiled
houˋ zuoˋ liˋ
ㄏㄡˋ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧˋ

后座

houˋ zuoˋ
ㄏㄡˋ ㄗㄨㄛˋ
Zodiac: sagittarius
sheˋ shouˇ zuoˋ
ㄕㄜˋ ㄕㄡˇ ㄗㄨㄛˋ

手座

shouˇ zuoˋ
ㄕㄡˇ ㄗㄨㄛˋ
Zodiac: libra
tian¯ chengˋ zuoˋ
ㄊㄧㄢ ㄔㄥˋ ㄗㄨㄛˋ

秤座

chengˋ zuoˋ
ㄔㄥˋ ㄗㄨㄛˋ
Zodiac taurus
jin¯ niuˊ zuoˋ
ㄐㄧㄣ ㄋㄧㄡˊ ㄗㄨㄛˋ

牛座

niuˊ zuoˋ
ㄋㄧㄡˊ ㄗㄨㄛˋ
Zodiac: cancer
juˋ xieˋ zuoˋ
ㄐㄩˋ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ

蟹座

xieˋ zuoˋ
ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ
Lecture
jiangˇ zuoˋ
ㄐㄧㄤˇ ㄗㄨㄛˋ

讲座

jiangˇ zuoˋ
ㄐㄧㄤˇ ㄗㄨㄛˋ
This (school, Institution)
zheˋ zuoˋ
ㄓㄜˋ ㄗㄨㄛˋ

这座

zheˋ zuoˋ
ㄓㄜˋ ㄗㄨㄛˋ
This mountain
zheˋ zuoˋ shan¯
ㄓㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄢ

这座

zheˋ zuoˋ
ㄓㄜˋ ㄗㄨㄛˋ
Take a seat, Sit down
ruˋ zuoˋ
ㄖㄨˋ ㄗㄨㄛˋ

入座

ruˋ zuoˋ
ㄖㄨˋ ㄗㄨㄛˋ
Zodiac: aquarius
baoˇ pingˊ zuoˋ
ㄅㄠˇ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ

瓶座

pingˊ zuoˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ
Zodiac: aries
baiˊ yangˊ zuoˋ
ㄅㄞˊ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ

羊座

yangˊ zuoˋ
ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ
Zodiac: capricorn
moˊ jieˊ zuoˋ
ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ

羯座

jieˊ zuoˋ
ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ
A (e.g. a building), An (e.g. an island)
yiˊ zuoˋ
ㄧˊ ㄗㄨㄛˋ

一座

yiˊ zuoˋ
ㄧˊ ㄗㄨㄛˋ
A lookout tower
yiˋ zuoˋ liaoˋ wangˋ taiˊ
ㄧˋ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧㄠˋ ㄨㄤˋ ㄊㄞˊ

一座

yiˋ zuoˋ
ㄧˋ ㄗㄨㄛˋ
Not just a town
buˋ zhiˇ shiˋ yiˊ zuoˋ xiaoˇ zhenˋ
ㄅㄨˋ ㄓˇ ㄕˋ ㄧˊ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧㄠˇ ㄓㄣˋ

一座

yiˊ zuoˋ
ㄧˊ ㄗㄨㄛˋ
One mountain, A mountain
yiˊ zuoˋ shan¯
ㄧˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄢ

一座

yiˊ zuoˋ
ㄧˊ ㄗㄨㄛˋ
A bridge
yiˊ zuoˋ qiaoˊ
ㄧˊ ㄗㄨㄛˋ ㄑㄧㄠˊ

一座

yiˊ zuoˋ
ㄧˊ ㄗㄨㄛˋ
Constellation: cepheus
xian¯ wangˊ zuoˋ
ㄒㄧㄢ ㄨㄤˊ ㄗㄨㄛˋ

王座

wangˊ zuoˋ
ㄨㄤˊ ㄗㄨㄛˋ
Zodiac: scorpio
tian¯ xie¯ zuoˋ
ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄝ ㄗㄨㄛˋ

蝎座

xie¯ zuoˋ
ㄒㄧㄝ ㄗㄨㄛˋ
Base of a device
ji¯ zuoˋ
ㄐㄧ ㄗㄨㄛˋ

机座

ji¯ zuoˋ
ㄐㄧ ㄗㄨㄛˋ
Be present, In attendance
zaiˋ zuoˋ
ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˋ

在座

zaiˋ zuoˋ
ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˋ
Socket, Receptacle, Outlet
cha¯ zuoˋ
ㄔㄚ ㄗㄨㄛˋ

插座

cha¯ zuoˋ
ㄔㄚ ㄗㄨㄛˋ
Power outlet
dianˋ yuanˊ cha¯ zuoˋ gong¯ dianˋ
ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄔㄚ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ

插座

cha¯ zuoˋ
ㄔㄚ ㄗㄨㄛˋ
Using a household power outlet for electricity
shiˇ yongˋ jia¯ yongˋ dianˋ yuanˊ cha¯ zuoˋ gong¯ dianˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄔㄚ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ

插座

cha¯ zuoˋ
ㄔㄚ ㄗㄨㄛˋ
Adapter
zhuanˇ jie¯ zuoˋ
ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄗㄨㄛˋ

接座

jie¯ zuoˋ
ㄐㄧㄝ ㄗㄨㄛˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
座.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)