Expand,
Spread
zhang¯ ㄓㄤ¯
nsmv
npo

(T)(S)

[pinyin]:
zhang¯
[zhuyin]:
ㄓㄤ¯

Expand, Spread, Extend, Stretch, Expand, Open Wide, Mw: For Paper And For Large Items Of Furniture Like Beds And Tables

11 strokes, Radical: 弓, 57
cangjie (T) input code:
n
s
m
v
cangjie (S) input code:
n
p
o

Words containing 張, TOC

Two pictures
erˋ zhang¯ tuˊ
ㄦˋ ㄓㄤ ㄊㄨˊ

張圖

zhang¯ tuˊ
ㄓㄤ ㄊㄨˊ
The following two pictures, The two pictures below
yiˇ xiaˋ erˋ zhang¯ tuˊ
ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ ㄦˋ ㄓㄤ ㄊㄨˊ

張圖

zhang¯ tuˊ
ㄓㄤ ㄊㄨˊ
Open one's mouth, Ask for a favor
zhang¯ zuiˇ
ㄓㄤ ㄗㄨㄟˇ

張嘴

zhang¯ zuiˇ
ㄓㄤ ㄗㄨㄟˇ
Spread open, Open, Opened
zhang¯ kai¯
ㄓㄤ ㄎㄞ

張開

zhang¯ kai¯
ㄓㄤ ㄎㄞ
Spread open (its) wings
zhang¯ kai¯ le˙ chiˋ bangˇ
ㄓㄤ ㄎㄞ ㄌㄜ˙ ㄔˋ ㄅㄤˇ

張開

zhang¯ kai¯
ㄓㄤ ㄎㄞ
Open your eyes
zhang¯ kai¯ yanˇ jing¯
ㄓㄤ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

張開

zhang¯ kai¯
ㄓㄤ ㄎㄞ
Opened his palm, Opened his hand
ta¯ zhang¯ kai¯ shouˇ zhangˇ
ㄊㄚ ㄓㄤ ㄎㄞ ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ

張開

zhang¯ kai¯
ㄓㄤ ㄎㄞ
He opened his eyes
ta¯ zhang¯ kai¯ shuang¯ yanˇ
ㄊㄚ ㄓㄤ ㄎㄞ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

張開

zhang¯ kai¯
ㄓㄤ ㄎㄞ
I opened my eyes
woˇ zhang¯ kai¯ yanˇ jing¯
ㄨㄛˇ ㄓㄤ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

張開

zhang¯ kai¯
ㄓㄤ ㄎㄞ
Both legs spread open
liangˇ tuiˇ zhang¯ kai¯
ㄌㄧㄤˇ ㄊㄨㄟˇ ㄓㄤ ㄎㄞ

張開

zhang¯ kai¯
ㄓㄤ ㄎㄞ
Put up, Stick up, Post
zhang¯ tie¯
ㄓㄤ ㄊㄧㄝ

張貼

zhang¯ tie¯
ㄓㄤ ㄊㄧㄝ
A sticker
yiˋ zhang¯ tie¯ zhiˇ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄊㄧㄝ ㄓˇ

張貼

zhang¯ tie¯
ㄓㄤ ㄊㄧㄝ
Anatomy-muscle: tensor fascia latae
kuoˋ ji¯ moˊ zhang¯ ji¯
ㄎㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄇㄛˊ ㄓㄤ ㄐㄧ

張肌

zhang¯ ji¯
ㄓㄤ ㄐㄧ
Each (piece of paper, Painting, Photograph, Ticket, Bed, Table, Chair, Face, Lips), Every, All
zhang¯ zhang¯ dou¯
ㄓㄤ ㄓㄤ ㄉㄡ

張張

zhang¯ zhang¯
ㄓㄤ ㄓㄤ
One sheet
yiˋ zhang¯ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ ㄓㄤ

張張

zhang¯ zhang¯
ㄓㄤ ㄓㄤ
Diastolic pressure
shu¯ zhang¯ ya¯
ㄕㄨ ㄓㄤ ㄧㄚ

張壓

zhang¯ ya¯
ㄓㄤ ㄧㄚ
A smiley-face
zhang¯ xiaoˋ lianˇ
ㄓㄤ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ

張笑

zhang¯ xiaoˋ
ㄓㄤ ㄒㄧㄠˋ
Look, Look around, Watch, Watching
zhang¯ wangˋ
ㄓㄤ ㄨㄤˋ

張望

zhang¯ wangˋ
ㄓㄤ ㄨㄤˋ
Each bed
meiˇ zhang¯ chuangˊ
ㄇㄟˇ ㄓㄤ ㄔㄨㄤˊ

張床

zhang¯ chuangˊ
ㄓㄤ ㄔㄨㄤˊ
5 beds
wuˇ zhang¯ chuangˊ
ㄨˇ ㄓㄤ ㄔㄨㄤˊ

張床

zhang¯ chuangˊ
ㄓㄤ ㄔㄨㄤˊ
Open
zhang¯ zhe˙
ㄓㄤ ㄓㄜ˙

張著

zhang¯ zhe˙
ㄓㄤ ㄓㄜ˙
So many faces, All those faces
naˋ me˙ duo¯ zhang¯ mianˋ kongˇ
ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄛ ㄓㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˇ

張面

zhang¯ mianˋ
ㄓㄤ ㄇㄧㄢˋ
Looking all around, Glance around
dong¯ zhang¯ xi¯ wangˋ
ㄉㄨㄥ ㄓㄤ ㄒㄧ ㄨㄤˋ

張西

zhang¯ xi¯
ㄓㄤ ㄒㄧ
Two tables
liangˇ zhang¯ zhuo¯ zi˙
ㄌㄧㄤˇ ㄓㄤ ㄓㄨㄛ ㄗ˙

張桌

zhang¯ zhuo¯
ㄓㄤ ㄓㄨㄛ
Each table
meiˇ zhang¯ zhuo¯ zi˙
ㄇㄟˇ ㄓㄤ ㄓㄨㄛ ㄗ˙

張桌

zhang¯ zhuo¯
ㄓㄤ ㄓㄨㄛ
Leave one table
liuˊ zhang¯ zhuo¯ zi˙
ㄌㄧㄡˊ ㄓㄤ ㄓㄨㄛ ㄗ˙

張桌

zhang¯ zhuo¯
ㄓㄤ ㄓㄨㄛ
Each (piece of paper, Painting, Photograph, Ticket, Bed, Table, Chair, Face, Lips), Every, All
zhang¯ zhang¯ dou¯
ㄓㄤ ㄓㄤ ㄉㄡ

張都

zhang¯ dou¯
ㄓㄤ ㄉㄡ
Bravado, Bluff
xu¯ zhang¯ sheng¯ shiˋ
ㄒㄩ ㄓㄤ ㄕㄥ ㄕˋ

張聲

zhang¯ sheng¯
ㄓㄤ ㄕㄥ
Picture
zhang¯ huaˋ er˙
ㄓㄤ ㄏㄨㄚˋ ㄦ˙

張畫

zhang¯ huaˋ
ㄓㄤ ㄏㄨㄚˋ
Open wide
zhang¯ daˋ
ㄓㄤ ㄉㄚˋ

張大

zhang¯ daˋ
ㄓㄤ ㄉㄚˋ
A big card
yiˋ zhang¯ daˋ kaˇ pianˋ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄉㄚˋ ㄎㄚˇ ㄆㄧㄢˋ

張大

zhang¯ daˋ
ㄓㄤ ㄉㄚˋ
Few sheets of
jiˇ zhang¯
ㄐㄧˇ ㄓㄤ

幾張

jiˇ zhang¯
ㄐㄧˇ ㄓㄤ
Some tin foil, A few sheets of tin foil
jiˇ zhang¯ xi¯ boˊ zhiˇ
ㄐㄧˇ ㄓㄤ ㄒㄧ ㄅㄛˊ ㄓˇ

幾張

jiˇ zhang¯
ㄐㄧˇ ㄓㄤ
Paper, Piece of paper
zhiˇ zhang¯
ㄓˇ ㄓㄤ

紙張

zhiˇ zhang¯
ㄓˇ ㄓㄤ
Glossy paper
guang¯ mianˋ zhiˇ zhang¯
ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄓˇ ㄓㄤ

紙張

zhiˇ zhang¯
ㄓˇ ㄓㄤ
That
neiˋ zhang¯
ㄋㄟˋ ㄓㄤ

那張

neiˋ zhang¯
ㄋㄟˋ ㄓㄤ
Tense, Nervous, Worried, Tension
jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ

緊張

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Intense and happy, Intensely and happily
jinˇ zhang¯ erˊ gao¯ xingˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ ㄦˊ ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ

緊張

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Feeling a little nervous, Feeling a little tense
youˇ dianˇ jinˇ zhang¯
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ

緊張

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
By then i was feeling a little nervous
woˇ dang¯ shiˊ youˇ dianˇ jinˇ zhang¯
ㄨㄛˇ ㄉㄤ ㄕˊ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ

緊張

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Became worried, Began to worry
kai¯ shiˇ jinˇ zhang¯ le˙
ㄎㄞ ㄕˇ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ ㄌㄜ˙

緊張

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Tensely, Nervously
jinˇ zhang¯ de˙
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ ㄉㄜ˙

緊張

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Nervously
jinˇ zhang¯ de˙
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ ㄉㄜ˙

緊張

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Relax, Loosen up, Don't worry
bieˊ jinˇ zhang¯
ㄅㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ

緊張

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Expand
shen¯ zhang¯
ㄕㄣ ㄓㄤ

伸張

shen¯ zhang¯
ㄕㄣ ㄓㄤ
Opinion, Idea, Hold a point of view, Advocate
zhuˇ zhang¯
ㄓㄨˇ ㄓㄤ

主張

zhuˇ zhang¯
ㄓㄨˇ ㄓㄤ
Taking charge
ziˋ zuoˋ zhuˇ zhang¯
ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ ㄓㄤ

主張

zhuˇ zhang¯
ㄓㄨˇ ㄓㄤ
Exaggerated, Overstated, Boastful
kua¯ zhang¯
ㄎㄨㄚ ㄓㄤ

誇張

kua¯ zhang¯
ㄎㄨㄚ ㄓㄤ
Nervous, Panicky, Worried
huang¯ zhang¯
ㄏㄨㄤ ㄓㄤ

慌張

huang¯ zhang¯
ㄏㄨㄤ ㄓㄤ
This, This piece (of)
zheiˋ zhang¯
ㄓㄟˋ ㄓㄤ

這張

zheiˋ zhang¯
ㄓㄟˋ ㄓㄤ
This bed is hard
zheˋ zhang¯ chuangˊ henˇ yingˋ
ㄓㄜˋ ㄓㄤ ㄔㄨㄤˊ ㄏㄣˇ ㄧㄥˋ

這張

zheˋ zhang¯
ㄓㄜˋ ㄓㄤ
This bed is soft
zheˋ zhang¯ chuangˊ henˇ ruanˇ
ㄓㄜˋ ㄓㄤ ㄔㄨㄤˊ ㄏㄣˇ ㄖㄨㄢˇ

這張

zheˋ zhang¯
ㄓㄜˋ ㄓㄤ
This photo
zheˋ zhang¯ zhaoˋ pianˋ
ㄓㄜˋ ㄓㄤ ㄓㄠˋ ㄆㄧㄢˋ

這張

zheˋ zhang¯
ㄓㄜˋ ㄓㄤ
Praise profusely, Exaggerate, Make a big fuss
pu¯ zhang¯
ㄆㄨ ㄓㄤ

鋪張

pu¯ zhang¯
ㄆㄨ ㄓㄤ
A (e.g. a chair)
yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ

一張

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
Dirty and wrinkled blank piece of paper
yiˋ zhang¯ youˋ zang¯ youˋ zhouˋ de˙ kong¯ baiˊ zhiˇ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄧㄡˋ ㄗㄤ ㄧㄡˋ ㄓㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄥ ㄅㄞˊ ㄓˇ

一張

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
A new bed
yiˋ zhang¯ xin¯ chuangˊ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄒㄧㄣ ㄔㄨㄤˊ

一張

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
A table
yiˋ zhang¯ zhuo¯ zi˙
ㄧˋ ㄓㄤ ㄓㄨㄛ ㄗ˙

一張

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
A single chair, One chair
yiˋ zhang¯ yiˇ zi˙
ㄧˋ ㄓㄤ ㄧˇ ㄗ˙

一張

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
A picture, A photo
yiˋ zhang¯ zhaoˋ pianˋ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄓㄠˋ ㄆㄧㄢˋ

一張

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
A thin piece of paper, A thin slip of paper
yiˋ zhang¯ boˊ boˊ de˙ zhiˇ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄅㄛˊ ㄅㄛˊ ㄉㄜ˙ ㄓˇ

一張

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
A bench
yiˋ zhang¯ changˊ yiˇ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄔㄤˊ ㄧˇ

一張

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
Write a short thank you card
xieˇ yiˋ zhang¯ xiaoˇ xiaoˇ de˙ aiˋ xin¯ kaˇ
ㄒㄧㄝˇ ㄧˋ ㄓㄤ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄞˋ ㄒㄧㄣ ㄎㄚˇ

一張

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
Every time you open your mouth
niˇ meiˇ ciˋ yiˋ zhang¯ kouˇ
ㄋㄧˇ ㄇㄟˇ ㄘˋ ㄧˋ ㄓㄤ ㄎㄡˇ

一張

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
A picture, A drawing
yiˋ zhang¯ tuˊ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄊㄨˊ

一張

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
A bed
yiˋ zhang¯ chuangˊ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄔㄨㄤˊ

一張

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
One sheet
yiˋ zhang¯ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ ㄓㄤ

一張

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
A picture, A painting
yiˋ zhang¯ huaˋ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄏㄨㄚˋ

一張

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
A sheet of paper
yiˋ zhang¯ zhiˇ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄓˇ

一張

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
Draw a picture
huaˋ yiˋ zhang¯ tuˊ
ㄏㄨㄚˋ ㄧˋ ㄓㄤ ㄊㄨˊ

一張

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
Used a sheet of paper as a bookmark, Bookmarked with a sheet of paper
jia¯ le˙ yiˋ zhang¯ zhiˇ dang¯ shu¯ qian¯
ㄐㄧㄚ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄓㄤ ㄓˇ ㄉㄤ ㄕㄨ ㄑㄧㄢ

一張

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
Dilate, Stretch, Spread, Expand, Make larger
kuoˋ zhang¯
ㄎㄨㄛˋ ㄓㄤ

擴張

kuoˋ zhang¯
ㄎㄨㄛˋ ㄓㄤ
Two pictures
erˋ zhang¯ tuˊ
ㄦˋ ㄓㄤ ㄊㄨˊ

张图

zhang¯ tuˊ
ㄓㄤ ㄊㄨˊ
The following two pictures, The two pictures below
yiˇ xiaˋ erˋ zhang¯ tuˊ
ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ ㄦˋ ㄓㄤ ㄊㄨˊ

张图

zhang¯ tuˊ
ㄓㄤ ㄊㄨˊ
Open one's mouth, Ask for a favor
zhang¯ zuiˇ
ㄓㄤ ㄗㄨㄟˇ

张嘴

zhang¯ zuiˇ
ㄓㄤ ㄗㄨㄟˇ
Spread open, Open, Opened
zhang¯ kai¯
ㄓㄤ ㄎㄞ

张开

zhang¯ kai¯
ㄓㄤ ㄎㄞ
Spread open (its) wings
zhang¯ kai¯ le˙ chiˋ bangˇ
ㄓㄤ ㄎㄞ ㄌㄜ˙ ㄔˋ ㄅㄤˇ

张开

zhang¯ kai¯
ㄓㄤ ㄎㄞ
Open your eyes
zhang¯ kai¯ yanˇ jing¯
ㄓㄤ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

张开

zhang¯ kai¯
ㄓㄤ ㄎㄞ
Opened his palm, Opened his hand
ta¯ zhang¯ kai¯ shouˇ zhangˇ
ㄊㄚ ㄓㄤ ㄎㄞ ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ

张开

zhang¯ kai¯
ㄓㄤ ㄎㄞ
He opened his eyes
ta¯ zhang¯ kai¯ shuang¯ yanˇ
ㄊㄚ ㄓㄤ ㄎㄞ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

张开

zhang¯ kai¯
ㄓㄤ ㄎㄞ
I opened my eyes
woˇ zhang¯ kai¯ yanˇ jing¯
ㄨㄛˇ ㄓㄤ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

张开

zhang¯ kai¯
ㄓㄤ ㄎㄞ
Both legs spread open
liangˇ tuiˇ zhang¯ kai¯
ㄌㄧㄤˇ ㄊㄨㄟˇ ㄓㄤ ㄎㄞ

张开

zhang¯ kai¯
ㄓㄤ ㄎㄞ
Put up, Stick up, Post
zhang¯ tie¯
ㄓㄤ ㄊㄧㄝ

张贴

zhang¯ tie¯
ㄓㄤ ㄊㄧㄝ
A sticker
yiˋ zhang¯ tie¯ zhiˇ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄊㄧㄝ ㄓˇ

张贴

zhang¯ tie¯
ㄓㄤ ㄊㄧㄝ
Anatomy-muscle: tensor fascia latae
kuoˋ ji¯ moˊ zhang¯ ji¯
ㄎㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄇㄛˊ ㄓㄤ ㄐㄧ

张肌

zhang¯ ji¯
ㄓㄤ ㄐㄧ
Each (piece of paper, Painting, Photograph, Ticket, Bed, Table, Chair, Face, Lips), Every, All
zhang¯ zhang¯ dou¯
ㄓㄤ ㄓㄤ ㄉㄡ

张张

zhang¯ zhang¯
ㄓㄤ ㄓㄤ
One sheet
yiˋ zhang¯ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ ㄓㄤ

张张

zhang¯ zhang¯
ㄓㄤ ㄓㄤ
Diastolic pressure
shu¯ zhang¯ ya¯
ㄕㄨ ㄓㄤ ㄧㄚ

张压

zhang¯ ya¯
ㄓㄤ ㄧㄚ
A smiley-face
zhang¯ xiaoˋ lianˇ
ㄓㄤ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ

张笑

zhang¯ xiaoˋ
ㄓㄤ ㄒㄧㄠˋ
Look, Look around, Watch, Watching
zhang¯ wangˋ
ㄓㄤ ㄨㄤˋ

张望

zhang¯ wangˋ
ㄓㄤ ㄨㄤˋ
Each bed
meiˇ zhang¯ chuangˊ
ㄇㄟˇ ㄓㄤ ㄔㄨㄤˊ

张床

zhang¯ chuangˊ
ㄓㄤ ㄔㄨㄤˊ
5 beds
wuˇ zhang¯ chuangˊ
ㄨˇ ㄓㄤ ㄔㄨㄤˊ

张床

zhang¯ chuangˊ
ㄓㄤ ㄔㄨㄤˊ
Open
zhang¯ zhe˙
ㄓㄤ ㄓㄜ˙

张着

zhang¯ zhe˙
ㄓㄤ ㄓㄜ˙
So many faces, All those faces
naˋ me˙ duo¯ zhang¯ mianˋ kongˇ
ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄛ ㄓㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˇ

张面

zhang¯ mianˋ
ㄓㄤ ㄇㄧㄢˋ
Looking all around, Glance around
dong¯ zhang¯ xi¯ wangˋ
ㄉㄨㄥ ㄓㄤ ㄒㄧ ㄨㄤˋ

张西

zhang¯ xi¯
ㄓㄤ ㄒㄧ
Two tables
liangˇ zhang¯ zhuo¯ zi˙
ㄌㄧㄤˇ ㄓㄤ ㄓㄨㄛ ㄗ˙

张桌

zhang¯ zhuo¯
ㄓㄤ ㄓㄨㄛ
Each table
meiˇ zhang¯ zhuo¯ zi˙
ㄇㄟˇ ㄓㄤ ㄓㄨㄛ ㄗ˙

张桌

zhang¯ zhuo¯
ㄓㄤ ㄓㄨㄛ
Leave one table
liuˊ zhang¯ zhuo¯ zi˙
ㄌㄧㄡˊ ㄓㄤ ㄓㄨㄛ ㄗ˙

张桌

zhang¯ zhuo¯
ㄓㄤ ㄓㄨㄛ
Each (piece of paper, Painting, Photograph, Ticket, Bed, Table, Chair, Face, Lips), Every, All
zhang¯ zhang¯ dou¯
ㄓㄤ ㄓㄤ ㄉㄡ

张都

zhang¯ dou¯
ㄓㄤ ㄉㄡ
Bravado, Bluff
xu¯ zhang¯ sheng¯ shiˋ
ㄒㄩ ㄓㄤ ㄕㄥ ㄕˋ

张声

zhang¯ sheng¯
ㄓㄤ ㄕㄥ
Picture
zhang¯ huaˋ er˙
ㄓㄤ ㄏㄨㄚˋ ㄦ˙

张画

zhang¯ huaˋ
ㄓㄤ ㄏㄨㄚˋ
Open wide
zhang¯ daˋ
ㄓㄤ ㄉㄚˋ

张大

zhang¯ daˋ
ㄓㄤ ㄉㄚˋ
A big card
yiˋ zhang¯ daˋ kaˇ pianˋ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄉㄚˋ ㄎㄚˇ ㄆㄧㄢˋ

张大

zhang¯ daˋ
ㄓㄤ ㄉㄚˋ
Few sheets of
jiˇ zhang¯
ㄐㄧˇ ㄓㄤ

几张

jiˇ zhang¯
ㄐㄧˇ ㄓㄤ
Some tin foil, A few sheets of tin foil
jiˇ zhang¯ xi¯ boˊ zhiˇ
ㄐㄧˇ ㄓㄤ ㄒㄧ ㄅㄛˊ ㄓˇ

几张

jiˇ zhang¯
ㄐㄧˇ ㄓㄤ
Paper, Piece of paper
zhiˇ zhang¯
ㄓˇ ㄓㄤ

纸张

zhiˇ zhang¯
ㄓˇ ㄓㄤ
Glossy paper
guang¯ mianˋ zhiˇ zhang¯
ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄓˇ ㄓㄤ

纸张

zhiˇ zhang¯
ㄓˇ ㄓㄤ
That
neiˋ zhang¯
ㄋㄟˋ ㄓㄤ

那张

neiˋ zhang¯
ㄋㄟˋ ㄓㄤ
Tense, Nervous, Worried, Tension
jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ

紧张

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Intense and happy, Intensely and happily
jinˇ zhang¯ erˊ gao¯ xingˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ ㄦˊ ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ

紧张

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Feeling a little nervous, Feeling a little tense
youˇ dianˇ jinˇ zhang¯
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ

紧张

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
By then i was feeling a little nervous
woˇ dang¯ shiˊ youˇ dianˇ jinˇ zhang¯
ㄨㄛˇ ㄉㄤ ㄕˊ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ

紧张

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Became worried, Began to worry
kai¯ shiˇ jinˇ zhang¯ le˙
ㄎㄞ ㄕˇ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ ㄌㄜ˙

紧张

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Tensely, Nervously
jinˇ zhang¯ de˙
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ ㄉㄜ˙

紧张

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Nervously
jinˇ zhang¯ de˙
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ ㄉㄜ˙

紧张

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Relax, Loosen up, Don't worry
bieˊ jinˇ zhang¯
ㄅㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ

紧张

jinˇ zhang¯
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ
Expand
shen¯ zhang¯
ㄕㄣ ㄓㄤ

伸张

shen¯ zhang¯
ㄕㄣ ㄓㄤ
Opinion, Idea, Hold a point of view, Advocate
zhuˇ zhang¯
ㄓㄨˇ ㄓㄤ

主张

zhuˇ zhang¯
ㄓㄨˇ ㄓㄤ
Taking charge
ziˋ zuoˋ zhuˇ zhang¯
ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ ㄓㄤ

主张

zhuˇ zhang¯
ㄓㄨˇ ㄓㄤ
Exaggerated, Overstated, Boastful
kua¯ zhang¯
ㄎㄨㄚ ㄓㄤ

夸张

kua¯ zhang¯
ㄎㄨㄚ ㄓㄤ
Nervous, Panicky, Worried
huang¯ zhang¯
ㄏㄨㄤ ㄓㄤ

慌张

huang¯ zhang¯
ㄏㄨㄤ ㄓㄤ
This, This piece (of)
zheiˋ zhang¯
ㄓㄟˋ ㄓㄤ

这张

zheiˋ zhang¯
ㄓㄟˋ ㄓㄤ
This bed is hard
zheˋ zhang¯ chuangˊ henˇ yingˋ
ㄓㄜˋ ㄓㄤ ㄔㄨㄤˊ ㄏㄣˇ ㄧㄥˋ

这张

zheˋ zhang¯
ㄓㄜˋ ㄓㄤ
This bed is soft
zheˋ zhang¯ chuangˊ henˇ ruanˇ
ㄓㄜˋ ㄓㄤ ㄔㄨㄤˊ ㄏㄣˇ ㄖㄨㄢˇ

这张

zheˋ zhang¯
ㄓㄜˋ ㄓㄤ
This photo
zheˋ zhang¯ zhaoˋ pianˋ
ㄓㄜˋ ㄓㄤ ㄓㄠˋ ㄆㄧㄢˋ

这张

zheˋ zhang¯
ㄓㄜˋ ㄓㄤ
Praise profusely, Exaggerate, Make a big fuss
pu¯ zhang¯
ㄆㄨ ㄓㄤ

铺张

pu¯ zhang¯
ㄆㄨ ㄓㄤ
A (e.g. a chair)
yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ

一张

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
Dirty and wrinkled blank piece of paper
yiˋ zhang¯ youˋ zang¯ youˋ zhouˋ de˙ kong¯ baiˊ zhiˇ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄧㄡˋ ㄗㄤ ㄧㄡˋ ㄓㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄥ ㄅㄞˊ ㄓˇ

一张

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
A new bed
yiˋ zhang¯ xin¯ chuangˊ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄒㄧㄣ ㄔㄨㄤˊ

一张

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
A table
yiˋ zhang¯ zhuo¯ zi˙
ㄧˋ ㄓㄤ ㄓㄨㄛ ㄗ˙

一张

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
A single chair, One chair
yiˋ zhang¯ yiˇ zi˙
ㄧˋ ㄓㄤ ㄧˇ ㄗ˙

一张

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
A picture, A photo
yiˋ zhang¯ zhaoˋ pianˋ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄓㄠˋ ㄆㄧㄢˋ

一张

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
A thin piece of paper, A thin slip of paper
yiˋ zhang¯ boˊ boˊ de˙ zhiˇ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄅㄛˊ ㄅㄛˊ ㄉㄜ˙ ㄓˇ

一张

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
A bench
yiˋ zhang¯ changˊ yiˇ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄔㄤˊ ㄧˇ

一张

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
Write a short thank you card
xieˇ yiˋ zhang¯ xiaoˇ xiaoˇ de˙ aiˋ xin¯ kaˇ
ㄒㄧㄝˇ ㄧˋ ㄓㄤ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄞˋ ㄒㄧㄣ ㄎㄚˇ

一张

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
Every time you open your mouth
niˇ meiˇ ciˋ yiˋ zhang¯ kouˇ
ㄋㄧˇ ㄇㄟˇ ㄘˋ ㄧˋ ㄓㄤ ㄎㄡˇ

一张

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
A picture, A drawing
yiˋ zhang¯ tuˊ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄊㄨˊ

一张

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
A bed
yiˋ zhang¯ chuangˊ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄔㄨㄤˊ

一张

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
One sheet
yiˋ zhang¯ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ ㄓㄤ

一张

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
A picture, A painting
yiˋ zhang¯ huaˋ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄏㄨㄚˋ

一张

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
A sheet of paper
yiˋ zhang¯ zhiˇ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄓˇ

一张

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
Draw a picture
huaˋ yiˋ zhang¯ tuˊ
ㄏㄨㄚˋ ㄧˋ ㄓㄤ ㄊㄨˊ

一张

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
Used a sheet of paper as a bookmark, Bookmarked with a sheet of paper
jia¯ le˙ yiˋ zhang¯ zhiˇ dang¯ shu¯ qian¯
ㄐㄧㄚ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄓㄤ ㄓˇ ㄉㄤ ㄕㄨ ㄑㄧㄢ

一张

yiˋ zhang¯
ㄧˋ ㄓㄤ
Dilate, Stretch, Spread, Expand, Make larger
kuoˋ zhang¯
ㄎㄨㄛˋ ㄓㄤ

扩张

kuoˋ zhang¯
ㄎㄨㄛˋ ㄓㄤ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
張.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)