Go,
Go Towards
wangˇ ㄨㄤˇ
hoyg
hoyg

(T)(S)

[pinyin]:
wangˇ wangˋ
[zhuyin]:
ㄨㄤˇ ㄨㄤˋ

Go, Go Towards, Bound For

8 strokes, Radical: 彳, 60
cangjie (T) input code:
h
o
y
g
cangjie (S) input code:
h
o
y
g

Words containing 往, TOC

Backwards, Towards self
wangˇ huiˊ
ㄨㄤˇ ㄏㄨㄟˊ

往回

wangˇ huiˊ
ㄨㄤˇ ㄏㄨㄟˊ
Down and back
wangˇ xiaˋ wangˇ huiˊ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄨㄤˇ ㄏㄨㄟˊ

往回

wangˇ huiˊ
ㄨㄤˇ ㄏㄨㄟˊ
Pull back (towards self)
wangˇ huiˊ la¯
ㄨㄤˇ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄚ

往回

wangˇ huiˊ
ㄨㄤˇ ㄏㄨㄟˊ
Turned the other way, Rotated in the opposite direction
wangˇ lingˋ yiˋ bian¯ xuanˊ zhuanˇ
ㄨㄤˇ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ

往另

wangˇ lingˋ
ㄨㄤˇ ㄌㄧㄥˋ
Towards the rear, Rearwards, Backwards, Go backwards
wangˇ houˋ
ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ

往後

wangˇ houˋ
ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ
Blown backwards
wangˇ houˋ chui¯ le˙
ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ ㄔㄨㄟ ㄌㄜ˙

往後

wangˇ houˋ
ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ
Skate backwards
wangˇ houˋ liu¯ bing¯
ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ ㄌㄧㄡ ㄅㄧㄥ

往後

wangˇ houˋ
ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ
Looked back discretely out of the corner of the eye
yanˇ jiaoˇ queˋ tou¯ tou¯ wangˇ houˋ miaoˊ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄠˇ ㄑㄩㄝˋ ㄊㄡ ㄊㄡ ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ ㄇㄧㄠˊ

往後

wangˇ houˋ
ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ
Like learning to skate backwards
youˇ ruˊ xueˊ zhe˙ wangˇ houˋ liu¯ bing¯
ㄧㄡˇ ㄖㄨˊ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜ˙ ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ ㄌㄧㄡ ㄅㄧㄥ

往後

wangˇ houˋ
ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ
His head was pushed back
ta¯ de˙ touˊ wangˇ houˋ yiˋ daoˇ
ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄊㄡˊ ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ ㄧˋ ㄉㄠˇ

往後

wangˇ houˋ
ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ
Stepped back, Moved back
wangˇ houˋ tuiˋ
ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ ㄊㄨㄟˋ

往後

wangˇ houˋ
ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ
Usually, Often, Frequently
wangˇ wangˇ
ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ

往往

wangˇ wangˇ
ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ
Usually, Often, Frequently
wangˇ wangˇ
ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ

往往

wangˇ wangˇ
ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ
Come and go, Coming and going
laiˊ laiˊ wangˇ wangˇ
ㄌㄞˊ ㄌㄞˊ ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ

往往

wangˇ wangˇ
ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ
Come and go, Coming and going
laiˊ laiˊ wangˇ wangˇ
ㄌㄞˊ ㄌㄞˊ ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ

往往

wangˇ wangˇ
ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ
Always
wangˇ wangˇ shiˋ
ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ ㄕˋ

往往

wangˇ wangˇ
ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ
Always
wangˇ wangˇ shiˋ
ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ ㄕˋ

往往

wangˇ wangˇ
ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ
Lean to the side, Tilt to the side
wangˇ ceˋ bian¯ qing¯ xieˊ
ㄨㄤˇ ㄘㄜˋ ㄅㄧㄢ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ

往側

wangˇ ceˋ
ㄨㄤˇ ㄘㄜˋ
Outwards, Towards the outside
wangˇ waiˋ
ㄨㄤˇ ㄨㄞˋ

往外

wangˇ waiˋ
ㄨㄤˇ ㄨㄞˋ
Comings and goings, Events, Happenings, Visits
guoˋ wangˇ de˙ guˋ shiˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄨㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

往的

wangˇ de˙
ㄨㄤˇ ㄉㄜ˙
Seemingly speaking about old experiences
haoˇ xiangˋ zaiˋ shuo¯ zhe˙ guoˋ wangˇ de˙ guˋ shiˋ
ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄞˋ ㄕㄨㄛ ㄓㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ ㄨㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

往的

wangˇ de˙
ㄨㄤˇ ㄉㄜ˙
Load stones onto the ship, Fill the ship with stones
wangˇ chuanˊ shangˋ zhuang¯ shiˊ touˊ
ㄨㄤˇ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄤˋ ㄓㄨㄤ ㄕˊ ㄊㄡˊ

往船

wangˇ chuanˊ
ㄨㄤˇ ㄔㄨㄢˊ
Round trip, Come and go, Arrive and depart
wangˇ fanˇ
ㄨㄤˇ ㄈㄢˇ

往返

wangˇ fanˇ
ㄨㄤˇ ㄈㄢˇ
Through the ages, From ancient times (till now), Since time immemorial
guˇ wangˇ jin¯ laiˊ
ㄍㄨˇ ㄨㄤˇ ㄐㄧㄣ ㄌㄞˊ

往今

wangˇ jin¯
ㄨㄤˇ ㄐㄧㄣ
Go forward, Move forwards
wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Leaned forwards, Angled forwards
wangˇ qianˊ qing¯ xieˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Stepped forward
wangˇ qianˊ kuaˋ buˋ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄎㄨㄚˋ ㄅㄨˋ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Walk straight ahead, Go forward, Move forwards
wangˇ qianˊ zouˇ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˇ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Took a step forward
wangˇ qianˊ zouˇ le˙ yiˋ buˋ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˇ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄅㄨˋ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Walked facing forward
xiangˋ wangˇ qianˊ zouˇ
ㄒㄧㄤˋ ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˇ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Go straight ahead
yiˋ zhiˊ wangˇ qianˊ zouˇ ba¯
ㄧˋ ㄓˊ ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˇ ㄅㄚ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
From the past, To the past
wangˇ xi¯
ㄨㄤˇ ㄒㄧ

往昔

wangˇ xi¯
ㄨㄤˇ ㄒㄧ
Down, Downwards
wangˇ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ

往下

wangˇ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ
Turned the page, Turned to the next page, Turn to the next page
wangˇ xiaˋ yiˊ yeˋ fan¯
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄧˊ ㄧㄝˋ ㄈㄢ

往下

wangˇ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ
Down and back
wangˇ xiaˋ wangˇ huiˊ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄨㄤˇ ㄏㄨㄟˊ

往下

wangˇ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ
Crawled down the wall
yanˊ zhe˙ waiˋ qiangˊ wangˇ xiaˋ paˊ
ㄧㄢˊ ㄓㄜ˙ ㄨㄞˋ ㄑㄧㄤˊ ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄆㄚˊ

往下

wangˇ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ
Get used to aiming a little lower
xiˊ guanˋ wangˇ xiaˋ miaoˊ zhunˇ yiˋ dianˇ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨㄣˇ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ

往下

wangˇ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ
Angled downwards, Tilted downwards
wangˇ xiaˋ qing¯
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄑㄧㄥ

往下

wangˇ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ
Sagged down
wangˇ xiaˋ chuiˊ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄔㄨㄟˊ

往下

wangˇ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ
Pull down, Pulling down
wangˇ xiaˋ la¯
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄚ

往下

wangˇ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ
Fall down, Sink down
wangˇ xiaˋ diaoˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄧㄠˋ

往下

wangˇ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ
Jump
wangˇ xiaˋ tiaoˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄊㄧㄠˋ

往下

wangˇ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ
A long time ago, A thing of the past
guoˋ wangˇ yunˊ yan¯ le˙
ㄍㄨㄛˋ ㄨㄤˇ ㄩㄣˊ ㄧㄢ ㄌㄜ˙

往雲

wangˇ yunˊ
ㄨㄤˇ ㄩㄣˊ
Upwards, Going up
wangˇ shangˋ
ㄨㄤˇ ㄕㄤˋ

往上

wangˇ shangˋ
ㄨㄤˇ ㄕㄤˋ
Climbed up, Climbing up
wangˇ shangˋ paˊ
ㄨㄤˇ ㄕㄤˋ ㄆㄚˊ

往上

wangˇ shangˋ
ㄨㄤˇ ㄕㄤˋ
Headed north, Went north, Walked north
wangˇ beiˇ zouˇ
ㄨㄤˇ ㄅㄟˇ ㄗㄡˇ

往北

wangˇ beiˇ
ㄨㄤˇ ㄅㄟˇ
Headed south, Walked south
wangˇ nanˊ zouˇ
ㄨㄤˇ ㄋㄢˊ ㄗㄡˇ

往南

wangˇ nanˊ
ㄨㄤˇ ㄋㄢˊ
Walking towards the classroom, Walking in the direction of the classroom
wangˇ jiaoˋ shiˋ de˙ fang¯ xiangˋ zouˇ
ㄨㄤˇ ㄐㄧㄠˋ ㄕˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄡˇ

往教

wangˇ jiaoˋ
ㄨㄤˇ ㄐㄧㄠˋ
Head underground
wangˇ diˋ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ

往地

wangˇ diˋ
ㄨㄤˇ ㄉㄧˋ
Digging underground
wangˇ diˋ xiaˋ wa¯ dongˋ
ㄨㄤˇ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄨㄚ ㄉㄨㄥˋ

往地

wangˇ diˋ
ㄨㄤˇ ㄉㄧˋ
Ran up a tree, Went up a tree
wangˇ shuˋ shangˋ paoˇ zouˇ le˙
ㄨㄤˇ ㄕㄨˋ ㄕㄤˋ ㄆㄠˇ ㄗㄡˇ ㄌㄜ˙

往樹

wangˇ shuˋ
ㄨㄤˇ ㄕㄨˋ
To the left
wangˇ zuoˇ
ㄨㄤˇ ㄗㄨㄛˇ

往左

wangˇ zuoˇ
ㄨㄤˇ ㄗㄨㄛˇ
Drifted to the left
wangˇ zuoˇ piao¯ dongˋ
ㄨㄤˇ ㄗㄨㄛˇ ㄆㄧㄠ ㄉㄨㄥˋ

往左

wangˇ zuoˇ
ㄨㄤˇ ㄗㄨㄛˇ
Head for, Heading for
kai¯ wangˇ
ㄎㄞ ㄨㄤˇ

開往

kai¯ wangˇ
ㄎㄞ ㄨㄤˇ
This bus
zheˋ ban¯ kai¯ wangˇ
ㄓㄜˋ ㄅㄢ ㄎㄞ ㄨㄤˇ

開往

kai¯ wangˇ
ㄎㄞ ㄨㄤˇ
Formerly, In the past
yiˇ wangˇ
ㄧˇ ㄨㄤˇ

以往

yiˇ wangˇ
ㄧˇ ㄨㄤˇ
Long for, Look forward to, Aspire to
xiangˋ wangˇ
ㄒㄧㄤˋ ㄨㄤˇ

嚮往

xiangˋ wangˇ
ㄒㄧㄤˋ ㄨㄤˇ
Steer towards, Head towards, Drive towards
shiˇ wangˇ
ㄕˇ ㄨㄤˇ

駛往

shiˇ wangˇ
ㄕˇ ㄨㄤˇ
Have friendly relations
jiao¯ wangˇ
ㄐㄧㄠ ㄨㄤˇ

交往

jiao¯ wangˇ
ㄐㄧㄠ ㄨㄤˇ
Transport to, Ship to, Move (to)
yunˋ wangˇ
ㄩㄣˋ ㄨㄤˇ

運往

yunˋ wangˇ
ㄩㄣˋ ㄨㄤˇ
Lead to, Led to, Communicated to
tong¯ wangˇ
ㄊㄨㄥ ㄨㄤˇ

通往

tong¯ wangˇ
ㄊㄨㄥ ㄨㄤˇ
Send to
songˋ wangˇ
ㄙㄨㄥˋ ㄨㄤˇ

送往

songˋ wangˇ
ㄙㄨㄥˋ ㄨㄤˇ
Go to, Visit, Leave for
qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
On the way to los angeles
zaiˋ qianˊ wangˇ luoˋ sha¯ ji¯ de˙ luˋ shangˋ
ㄗㄞˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄕㄚ ㄐㄧ ㄉㄜ˙ ㄌㄨˋ ㄕㄤˋ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
Go together, Travel together
yiˋ tongˊ qianˊ wangˇ
ㄧˋ ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
Set of for, Leave for, Leave and head towards
chu¯ fa¯ qianˊ wangˇ
ㄔㄨ ㄈㄚ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
And so goes
bianˋ qianˊ wangˇ
ㄅㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
Heading directly for
zhengˋ qianˊ wangˇ
ㄓㄥˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
Rushed to
ganˇ wangˇ
ㄍㄢˇ ㄨㄤˇ

趕往

ganˇ wangˇ
ㄍㄢˇ ㄨㄤˇ
Coming and going, Social intercourse
laiˊ wangˇ
ㄌㄞˊ ㄨㄤˇ

來往

laiˊ wangˇ
ㄌㄞˊ ㄨㄤˇ
Backwards, Towards self
wangˇ huiˊ
ㄨㄤˇ ㄏㄨㄟˊ

往回

wangˇ huiˊ
ㄨㄤˇ ㄏㄨㄟˊ
Down and back
wangˇ xiaˋ wangˇ huiˊ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄨㄤˇ ㄏㄨㄟˊ

往回

wangˇ huiˊ
ㄨㄤˇ ㄏㄨㄟˊ
Pull back (towards self)
wangˇ huiˊ la¯
ㄨㄤˇ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄚ

往回

wangˇ huiˊ
ㄨㄤˇ ㄏㄨㄟˊ
Turned the other way, Rotated in the opposite direction
wangˇ lingˋ yiˋ bian¯ xuanˊ zhuanˇ
ㄨㄤˇ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ

往另

wangˇ lingˋ
ㄨㄤˇ ㄌㄧㄥˋ
Towards the rear, Rearwards, Backwards, Go backwards
wangˇ houˋ
ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ

往后

wangˇ houˋ
ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ
Blown backwards
wangˇ houˋ chui¯ le˙
ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ ㄔㄨㄟ ㄌㄜ˙

往后

wangˇ houˋ
ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ
Skate backwards
wangˇ houˋ liu¯ bing¯
ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ ㄌㄧㄡ ㄅㄧㄥ

往后

wangˇ houˋ
ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ
Looked back discretely out of the corner of the eye
yanˇ jiaoˇ queˋ tou¯ tou¯ wangˇ houˋ miaoˊ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄠˇ ㄑㄩㄝˋ ㄊㄡ ㄊㄡ ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ ㄇㄧㄠˊ

往后

wangˇ houˋ
ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ
Like learning to skate backwards
youˇ ruˊ xueˊ zhe˙ wangˇ houˋ liu¯ bing¯
ㄧㄡˇ ㄖㄨˊ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜ˙ ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ ㄌㄧㄡ ㄅㄧㄥ

往后

wangˇ houˋ
ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ
His head was pushed back
ta¯ de˙ touˊ wangˇ houˋ yiˋ daoˇ
ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄊㄡˊ ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ ㄧˋ ㄉㄠˇ

往后

wangˇ houˋ
ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ
Stepped back, Moved back
wangˇ houˋ tuiˋ
ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ ㄊㄨㄟˋ

往后

wangˇ houˋ
ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ
Usually, Often, Frequently
wangˇ wangˇ
ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ

往往

wangˇ wangˇ
ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ
Usually, Often, Frequently
wangˇ wangˇ
ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ

往往

wangˇ wangˇ
ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ
Come and go, Coming and going
laiˊ laiˊ wangˇ wangˇ
ㄌㄞˊ ㄌㄞˊ ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ

往往

wangˇ wangˇ
ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ
Come and go, Coming and going
laiˊ laiˊ wangˇ wangˇ
ㄌㄞˊ ㄌㄞˊ ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ

往往

wangˇ wangˇ
ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ
Always
wangˇ wangˇ shiˋ
ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ ㄕˋ

往往

wangˇ wangˇ
ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ
Always
wangˇ wangˇ shiˋ
ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ ㄕˋ

往往

wangˇ wangˇ
ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ
Lean to the side, Tilt to the side
wangˇ ceˋ bian¯ qing¯ xieˊ
ㄨㄤˇ ㄘㄜˋ ㄅㄧㄢ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ

往侧

wangˇ ceˋ
ㄨㄤˇ ㄘㄜˋ
Outwards, Towards the outside
wangˇ waiˋ
ㄨㄤˇ ㄨㄞˋ

往外

wangˇ waiˋ
ㄨㄤˇ ㄨㄞˋ
Comings and goings, Events, Happenings, Visits
guoˋ wangˇ de˙ guˋ shiˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄨㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

往的

wangˇ de˙
ㄨㄤˇ ㄉㄜ˙
Seemingly speaking about old experiences
haoˇ xiangˋ zaiˋ shuo¯ zhe˙ guoˋ wangˇ de˙ guˋ shiˋ
ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄞˋ ㄕㄨㄛ ㄓㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ ㄨㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

往的

wangˇ de˙
ㄨㄤˇ ㄉㄜ˙
Load stones onto the ship, Fill the ship with stones
wangˇ chuanˊ shangˋ zhuang¯ shiˊ touˊ
ㄨㄤˇ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄤˋ ㄓㄨㄤ ㄕˊ ㄊㄡˊ

往船

wangˇ chuanˊ
ㄨㄤˇ ㄔㄨㄢˊ
Round trip, Come and go, Arrive and depart
wangˇ fanˇ
ㄨㄤˇ ㄈㄢˇ

往返

wangˇ fanˇ
ㄨㄤˇ ㄈㄢˇ
Through the ages, From ancient times (till now), Since time immemorial
guˇ wangˇ jin¯ laiˊ
ㄍㄨˇ ㄨㄤˇ ㄐㄧㄣ ㄌㄞˊ

往今

wangˇ jin¯
ㄨㄤˇ ㄐㄧㄣ
Go forward, Move forwards
wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Leaned forwards, Angled forwards
wangˇ qianˊ qing¯ xieˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Stepped forward
wangˇ qianˊ kuaˋ buˋ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄎㄨㄚˋ ㄅㄨˋ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Walk straight ahead, Go forward, Move forwards
wangˇ qianˊ zouˇ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˇ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Took a step forward
wangˇ qianˊ zouˇ le˙ yiˋ buˋ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˇ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄅㄨˋ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Walked facing forward
xiangˋ wangˇ qianˊ zouˇ
ㄒㄧㄤˋ ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˇ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
Go straight ahead
yiˋ zhiˊ wangˇ qianˊ zouˇ ba¯
ㄧˋ ㄓˊ ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˇ ㄅㄚ

往前

wangˇ qianˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ
From the past, To the past
wangˇ xi¯
ㄨㄤˇ ㄒㄧ

往昔

wangˇ xi¯
ㄨㄤˇ ㄒㄧ
Down, Downwards
wangˇ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ

往下

wangˇ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ
Turned the page, Turned to the next page, Turn to the next page
wangˇ xiaˋ yiˊ yeˋ fan¯
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄧˊ ㄧㄝˋ ㄈㄢ

往下

wangˇ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ
Down and back
wangˇ xiaˋ wangˇ huiˊ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄨㄤˇ ㄏㄨㄟˊ

往下

wangˇ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ
Crawled down the wall
yanˊ zhe˙ waiˋ qiangˊ wangˇ xiaˋ paˊ
ㄧㄢˊ ㄓㄜ˙ ㄨㄞˋ ㄑㄧㄤˊ ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄆㄚˊ

往下

wangˇ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ
Get used to aiming a little lower
xiˊ guanˋ wangˇ xiaˋ miaoˊ zhunˇ yiˋ dianˇ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨㄣˇ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ

往下

wangˇ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ
Angled downwards, Tilted downwards
wangˇ xiaˋ qing¯
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄑㄧㄥ

往下

wangˇ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ
Sagged down
wangˇ xiaˋ chuiˊ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄔㄨㄟˊ

往下

wangˇ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ
Pull down, Pulling down
wangˇ xiaˋ la¯
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄚ

往下

wangˇ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ
Fall down, Sink down
wangˇ xiaˋ diaoˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄧㄠˋ

往下

wangˇ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ
Jump
wangˇ xiaˋ tiaoˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄊㄧㄠˋ

往下

wangˇ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ
A long time ago, A thing of the past
guoˋ wangˇ yunˊ yan¯ le˙
ㄍㄨㄛˋ ㄨㄤˇ ㄩㄣˊ ㄧㄢ ㄌㄜ˙

往云

wangˇ yunˊ
ㄨㄤˇ ㄩㄣˊ
Upwards, Going up
wangˇ shangˋ
ㄨㄤˇ ㄕㄤˋ

往上

wangˇ shangˋ
ㄨㄤˇ ㄕㄤˋ
Climbed up, Climbing up
wangˇ shangˋ paˊ
ㄨㄤˇ ㄕㄤˋ ㄆㄚˊ

往上

wangˇ shangˋ
ㄨㄤˇ ㄕㄤˋ
Headed north, Went north, Walked north
wangˇ beiˇ zouˇ
ㄨㄤˇ ㄅㄟˇ ㄗㄡˇ

往北

wangˇ beiˇ
ㄨㄤˇ ㄅㄟˇ
Headed south, Walked south
wangˇ nanˊ zouˇ
ㄨㄤˇ ㄋㄢˊ ㄗㄡˇ

往南

wangˇ nanˊ
ㄨㄤˇ ㄋㄢˊ
Walking towards the classroom, Walking in the direction of the classroom
wangˇ jiaoˋ shiˋ de˙ fang¯ xiangˋ zouˇ
ㄨㄤˇ ㄐㄧㄠˋ ㄕˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄡˇ

往教

wangˇ jiaoˋ
ㄨㄤˇ ㄐㄧㄠˋ
Head underground
wangˇ diˋ xiaˋ
ㄨㄤˇ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ

往地

wangˇ diˋ
ㄨㄤˇ ㄉㄧˋ
Digging underground
wangˇ diˋ xiaˋ wa¯ dongˋ
ㄨㄤˇ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄨㄚ ㄉㄨㄥˋ

往地

wangˇ diˋ
ㄨㄤˇ ㄉㄧˋ
Ran up a tree, Went up a tree
wangˇ shuˋ shangˋ paoˇ zouˇ le˙
ㄨㄤˇ ㄕㄨˋ ㄕㄤˋ ㄆㄠˇ ㄗㄡˇ ㄌㄜ˙

往树

wangˇ shuˋ
ㄨㄤˇ ㄕㄨˋ
To the left
wangˇ zuoˇ
ㄨㄤˇ ㄗㄨㄛˇ

往左

wangˇ zuoˇ
ㄨㄤˇ ㄗㄨㄛˇ
Drifted to the left
wangˇ zuoˇ piao¯ dongˋ
ㄨㄤˇ ㄗㄨㄛˇ ㄆㄧㄠ ㄉㄨㄥˋ

往左

wangˇ zuoˇ
ㄨㄤˇ ㄗㄨㄛˇ
Head for, Heading for
kai¯ wangˇ
ㄎㄞ ㄨㄤˇ

开往

kai¯ wangˇ
ㄎㄞ ㄨㄤˇ
This bus
zheˋ ban¯ kai¯ wangˇ
ㄓㄜˋ ㄅㄢ ㄎㄞ ㄨㄤˇ

开往

kai¯ wangˇ
ㄎㄞ ㄨㄤˇ
Formerly, In the past
yiˇ wangˇ
ㄧˇ ㄨㄤˇ

以往

yiˇ wangˇ
ㄧˇ ㄨㄤˇ
Long for, Look forward to, Aspire to
xiangˋ wangˇ
ㄒㄧㄤˋ ㄨㄤˇ

向往

xiangˋ wangˇ
ㄒㄧㄤˋ ㄨㄤˇ
Steer towards, Head towards, Drive towards
shiˇ wangˇ
ㄕˇ ㄨㄤˇ

驶往

shiˇ wangˇ
ㄕˇ ㄨㄤˇ
Have friendly relations
jiao¯ wangˇ
ㄐㄧㄠ ㄨㄤˇ

交往

jiao¯ wangˇ
ㄐㄧㄠ ㄨㄤˇ
Transport to, Ship to, Move (to)
yunˋ wangˇ
ㄩㄣˋ ㄨㄤˇ

运往

yunˋ wangˇ
ㄩㄣˋ ㄨㄤˇ
Lead to, Led to, Communicated to
tong¯ wangˇ
ㄊㄨㄥ ㄨㄤˇ

通往

tong¯ wangˇ
ㄊㄨㄥ ㄨㄤˇ
Send to
songˋ wangˇ
ㄙㄨㄥˋ ㄨㄤˇ

送往

songˋ wangˇ
ㄙㄨㄥˋ ㄨㄤˇ
Go to, Visit, Leave for
qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
On the way to los angeles
zaiˋ qianˊ wangˇ luoˋ sha¯ ji¯ de˙ luˋ shangˋ
ㄗㄞˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄕㄚ ㄐㄧ ㄉㄜ˙ ㄌㄨˋ ㄕㄤˋ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
Go together, Travel together
yiˋ tongˊ qianˊ wangˇ
ㄧˋ ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
Set of for, Leave for, Leave and head towards
chu¯ fa¯ qianˊ wangˇ
ㄔㄨ ㄈㄚ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
And so goes
bianˋ qianˊ wangˇ
ㄅㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
Heading directly for
zhengˋ qianˊ wangˇ
ㄓㄥˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ

前往

qianˊ wangˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ
Rushed to
ganˇ wangˇ
ㄍㄢˇ ㄨㄤˇ

赶往

ganˇ wangˇ
ㄍㄢˇ ㄨㄤˇ
Coming and going, Social intercourse
laiˊ wangˇ
ㄌㄞˊ ㄨㄤˇ

来往

laiˊ wangˇ
ㄌㄞˊ ㄨㄤˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
往.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)