Acquire,
Obtain
deˊ ㄉㄜˊ
hoami
hoami

(T)(S)

[pinyin]:
deˊ deiˇ de˙
[zhuyin]:
ㄉㄜˊ ㄉㄟˇ ㄉㄜ˙

Acquire, Obtain, Get, Succeed, Infix Used To Indicate Ability Or Success Or Acquisition (De5), (Dei3), Must, Should, Need, Gp: Adverbial

11 strokes, Radical: 彳, 60
cangjie (T) input code:
h
o
a
m
i
cangjie (S) input code:
h
o
a
m
i

Words containing 得, TOC

Fool, Make a fool of
shuaˇ de˙ tuanˊ tuanˊ zhuanˋ
ㄕㄨㄚˇ ㄉㄜ˙ ㄊㄨㄢˊ ㄊㄨㄢˊ ㄓㄨㄢˋ

得團

de˙ tuanˊ
ㄉㄜ˙ ㄊㄨㄢˊ
I have to be frank (or honest)
woˇ deiˇ kai¯ chengˊ buˋ gong¯
ㄨㄛˇ ㄉㄟˇ ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ

得開

deiˇ kai¯
ㄉㄟˇ ㄎㄞ
Very relaxed, Unselfconscious
henˇ fangˋ deˊ kai¯
ㄏㄣˇ ㄈㄤˋ ㄉㄜˊ ㄎㄞ

得開

deˊ kai¯
ㄉㄜˊ ㄎㄞ
He was very free in bed, He was uninhibited sexually
ta¯ zaiˋ chuangˊ shangˋ henˇ fangˋ deˊ kai¯
ㄊㄚ ㄗㄞˋ ㄔㄨㄤˊ ㄕㄤˋ ㄏㄣˇ ㄈㄤˋ ㄉㄜˊ ㄎㄞ

得開

deˊ kai¯
ㄉㄜˊ ㄎㄞ
Could see
deˊ jianˋ
ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ

得見

deˊ jianˋ
ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ
Able to see
kanˋ de˙ jianˋ
ㄎㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄢˋ

得見

de˙ jianˋ
ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄢˋ
Everything could be seen
shenˊ me˙ dou¯ kanˋ deˊ jianˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄎㄢˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ

得見

deˊ jianˋ
ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ
Could hear
ting¯ deˊ jianˋ
ㄊㄧㄥ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ

得見

deˊ jianˋ
ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ
Everyone could hear
suoˇ youˇ renˊ dou¯ ting¯ deˊ jianˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄉㄡ ㄊㄧㄥ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ

得見

deˊ jianˋ
ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ
Offend
deˊ zuiˋ
ㄉㄜˊ ㄗㄨㄟˋ

得罪

deˊ zuiˋ
ㄉㄜˊ ㄗㄨㄟˋ
Daubed completely black, Daubed almost completely black
tuˊ deˊ hei¯ hei¯
ㄊㄨˊ ㄉㄜˊ ㄏㄟ ㄏㄟ

得黑

deˊ hei¯
ㄉㄜˊ ㄏㄟ
Obtain, Acquire
deˊ chu¯
ㄉㄜˊ ㄔㄨ

得出

deˊ chu¯
ㄉㄜˊ ㄔㄨ
Still recognize, Still know
haiˊ renˋ deˊ chu¯
ㄏㄞˊ ㄖㄣˋ ㄉㄜˊ ㄔㄨ

得出

deˊ chu¯
ㄉㄜˊ ㄔㄨ
See, Can see
kanˋ deˊ chu¯
ㄎㄢˋ ㄉㄜˊ ㄔㄨ

得出

deˊ chu¯
ㄉㄜˊ ㄔㄨ
Look
kanˋ de˙ chu¯ laiˊ
ㄎㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

得出

de˙ chu¯
ㄉㄜ˙ ㄔㄨ
Best, Nothing better, No comparison
meiˊ deˊ biˇ
ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄅㄧˇ

得比

deˊ biˇ
ㄉㄜˊ ㄅㄧˇ
Allowing
deˊ yiˇ
ㄉㄜˊ ㄧˇ

得以

deˊ yiˇ
ㄉㄜˊ ㄧˇ
Winner
deˊ jiangˇ
ㄉㄜˊ ㄐㄧㄤˇ

得獎

deˊ jiangˇ
ㄉㄜˊ ㄐㄧㄤˇ
You are a good teacher
niˇ jiaoˋ de˙ haoˇ
ㄋㄧˇ ㄐㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄠˇ

得好

de˙ haoˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄠˇ
Good job!
ganˋ deˊ haoˇ
ㄍㄢˋ ㄉㄜˊ ㄏㄠˇ

得好

deˊ haoˇ
ㄉㄜˊ ㄏㄠˇ
Can, Is able to, Could, Got it, Allright (deˊ le˙), Got it
deˊ liaoˇ
ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ

得了

deˊ liaoˇ
ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ
Got measles, Caught measles
deˊ le˙ maˊ zhenˇ
ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙ ㄇㄚˊ ㄓㄣˇ

得了

deˊ le˙
ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙
Made progress, Improved
quˇ deˊ le˙ jinˋ buˋ
ㄑㄩˇ ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ

得了

deˊ le˙
ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙
Can sprout, Will germinate
fa¯ de˙ liaoˇ yaˊ
ㄈㄚ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ ㄧㄚˊ

得了

de˙ liaoˇ
ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ
Had, Really had, Truly had
zhen¯ de˙ deˊ le˙
ㄓㄣ ㄉㄜ˙ ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙

得了

deˊ le˙
ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙
Can drink, Can finish a drink
he¯ de˙ liaoˇ
ㄏㄜ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ

得了

de˙ liaoˇ
ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ
Can finish eating
chi¯ de˙ liaoˇ
ㄔ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ

得了

de˙ liaoˇ
ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ
Can buy
maiˇ de˙ liaoˇ
ㄇㄞˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ

得了

de˙ liaoˇ
ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ
Can use
yongˋ de˙ liaoˇ
ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ

得了

de˙ liaoˇ
ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ
She's got, She's acquired
ta¯ deˊ le˙
ㄊㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙

得了

deˊ le˙
ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙
Affordable, Bearable
shouˋ deˊ le˙
ㄕㄡˋ ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙

得了

deˊ le˙
ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙
Can finish, Can complete the job, Can complete the work
zuoˋ de˙ liaoˇ
ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ

得了

de˙ liaoˇ
ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ
He's got, He's acquired
ta¯ deˊ le˙
ㄊㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙

得了

deˊ le˙
ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙
He's got measles
ta¯ deˊ le˙ maˊ zhenˇ
ㄊㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙ ㄇㄚˊ ㄓㄣˇ

得了

deˊ le˙
ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙
Can remember
wangˋ de˙ liaoˇ
ㄨㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ

得了

de˙ liaoˇ
ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ
Can grab, Can pick up
naˊ de˙ liaoˇ
ㄋㄚˊ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ

得了

de˙ liaoˇ
ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ
Can get (there)
daoˋ de˙ liaoˇ
ㄉㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ

得了

de˙ liaoˇ
ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ
Extremely, Exceedingly
buˋ deˊ liaoˇ
ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ

得了

deˊ liaoˇ
ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ
Can go
quˋ de˙ liaoˇ
ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ

得了

de˙ liaoˇ
ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ
Couldn't remember
yeˇ buˊ jiˋ deˊ le˙
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙

得了

deˊ le˙
ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙
Barely remembered, Almost completely forgotten about
jiˇ hu¯ buˊ jiˋ deˊ le˙
ㄐㄧˇ ㄏㄨ ㄅㄨˊ ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙

得了

deˊ le˙
ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙
Ran quickly, Fled
paoˇ de˙ fei¯ kuaiˋ
ㄆㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄈㄟ ㄎㄨㄞˋ

得飛

de˙ fei¯
ㄉㄜ˙ ㄈㄟ
More so than usual, More so than normal
de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
Spread quickly, Travelled quickly
chuanˊ de˙ henˇ kuaiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄎㄨㄞˋ

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
Learned well
xueˊ deˊ henˇ haoˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ ㄏㄠˇ

得很

deˊ henˇ
ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ
Written very clearly, Clearly spelled out, Clearly stated
xieˇ de˙ henˇ qing¯ chuˇ le˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ ㄌㄜ˙

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
Value, Regard as valuable
kanˋ de˙ henˇ zhongˋ
ㄎㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄓㄨㄥˋ

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
Felt that it was very strange, Felt that it was odd
jueˊ de˙ henˇ qiˊ guaiˋ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄞˋ

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
Feel cool, Feel comfortably cool
jueˊ de˙ henˇ qing¯ liangˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄑㄧㄥ ㄌㄧㄤˊ

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
Runs fast
paoˇ de˙ henˇ kuaiˋ
ㄆㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄎㄨㄞˋ

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
Doing well, Doing very well
guoˋ deˊ henˇ haoˇ
ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ ㄏㄠˇ

得很

deˊ henˇ
ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ
Drive very slowly, Driving very slowly
kai¯ de˙ henˇ manˋ
ㄎㄞ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄇㄢˋ

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
He is a fast runner, He can run fast
ta¯ paoˇ de˙ henˇ kuaiˋ
ㄊㄚ ㄆㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄎㄨㄞˋ

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
Smart, Bright, Intelligent, Far from stupid
cong¯ mingˊ deˊ henˇ
ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ

得很

deˊ henˇ
ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ
Describe clearly, Described clearly
shuo¯ mingˊ de˙ henˇ qing¯ chuˇ
ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
In great demand
qiang¯ shouˇ deˊ henˇ
ㄑㄧㄤ ㄕㄡˇ ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ

得很

deˊ henˇ
ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ
He walked slowly
ta¯ zouˇ deˊ henˇ manˋ
ㄊㄚ ㄗㄡˇ ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ ㄇㄢˋ

得很

deˊ henˇ
ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ
In great fear, Very afraid
paˋ de˙ henˇ
ㄆㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
Lousy, Bad
lanˋ de˙ henˇ
ㄌㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
As fast as, As quickly as
suˋ duˋ kuaiˋ deˊ xiangˋ shiˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ

得像

deˊ xiangˋ
ㄉㄜˊ ㄒㄧㄤˋ
Able to tolerate
renˇ deiˇ zhuˋ
ㄖㄣˇ ㄉㄟˇ ㄓㄨˋ

得住

deiˇ zhuˋ
ㄉㄟˇ ㄓㄨˋ
Sound, Irrefutable, Able to stand, Able to maintain position
zhanˋ deˊ zhuˋ
ㄓㄢˋ ㄉㄜˊ ㄓㄨˋ

得住

deˊ zhuˋ
ㄉㄜˊ ㄓㄨˋ
Capacity for maintaining or holding
rongˊ de˙ zhuˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ

得住

de˙ zhuˋ
ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ
Capacity for holding or maintaining
chiˊ de˙ zhuˋ
ㄔˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ

得住

de˙ zhuˋ
ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ
Maintain, Sustain, Support
weiˊ chiˊ de˙ zhuˋ
ㄨㄟˊ ㄔˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ

得住

de˙ zhuˋ
ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ
Succeed
deˊ shouˇ
ㄉㄜˊ ㄕㄡˇ

得手

deˊ shouˇ
ㄉㄜˊ ㄕㄡˇ
First needs (to)
deiˇ xian¯
ㄉㄟˇ ㄒㄧㄢ

得先

deiˇ xian¯
ㄉㄟˇ ㄒㄧㄢ
Find out, Learn, Realize
deˊ zhi¯
ㄉㄜˊ ㄓ

得知

deˊ zhi¯
ㄉㄜˊ ㄓ
Learn, Figure out
deˊ zhi¯ le˙
ㄉㄜˊ ㄓ ㄌㄜ˙

得知

deˊ zhi¯
ㄉㄜˊ ㄓ
More
deˊ duo¯
ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ

得多

deˊ duo¯
ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ
More dangerous
yao¯ weiˊ xianˇ deˊ duo¯
ㄧㄠ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ

得多

deˊ duo¯
ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ
A lot more dangerous than i thought
biˇ woˇ suoˇ xiangˇ de˙ yao¯ weiˊ xianˇ deˊ duo¯
ㄅㄧˇ ㄨㄛˇ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄧㄠ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ

得多

deˊ duo¯
ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ
How much do you remember
niˇ haiˊ jiˋ deˊ duo¯ shaoˇ
ㄋㄧˇ ㄏㄞˊ ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ

得多

deˊ duo¯
ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ
Tougher, More difficult
kunˋ nanˊ deˊ duo¯
ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢˊ ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ

得多

deˊ duo¯
ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ
Much better in comparison, Comparatively better
haoˇ de˙ duo¯
ㄏㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄛ

得多

de˙ duo¯
ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄛ
Stronger than, Better than
qiangˊ de˙ duo¯
ㄑㄧㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄛ

得多

de˙ duo¯
ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄛ
Gave it (your) best shot, Shot was aimed accurately
sheˋ deˊ gouˋ zhunˇ le˙
ㄕㄜˋ ㄉㄜˊ ㄍㄡˋ ㄓㄨㄣˇ ㄌㄜ˙

得夠

deˊ gouˋ
ㄉㄜˊ ㄍㄡˋ
Country: cape verde
foˊ deˊ jiaoˇ
ㄈㄛˊ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄠˇ

得角

deˊ jiaoˇ
ㄉㄜˊ ㄐㄧㄠˇ
Wiped really clean
ca¯ deˊ liangˋ liangˋ
ㄘㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ

得亮

deˊ liangˋ
ㄉㄜˊ ㄌㄧㄤˋ
Proud
deˊ yiˋ
ㄉㄜˊ ㄧˋ

得意

deˊ yiˋ
ㄉㄜˊ ㄧˋ
Very proud
haoˇ deˊ yiˋ
ㄏㄠˇ ㄉㄜˊ ㄧˋ

得意

deˊ yiˋ
ㄉㄜˊ ㄧˋ
Feel really proud
xin¯ liˇ haoˇ deˊ yiˋ
ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄏㄠˇ ㄉㄜˊ ㄧˋ

得意

deˊ yiˋ
ㄉㄜˊ ㄧˋ
Must move quickly
deiˇ kuaiˋ zouˇ
ㄉㄟˇ ㄎㄨㄞˋ ㄗㄡˇ

得快

deiˇ kuaiˋ
ㄉㄟˇ ㄎㄨㄞˋ
Need to run faster, Have to run faster
deiˇ kuaiˋ paoˇ
ㄉㄟˇ ㄎㄨㄞˋ ㄆㄠˇ

得快

deiˇ kuaiˋ
ㄉㄟˇ ㄎㄨㄞˋ
Succeed
deˊ chengˇ
ㄉㄜˊ ㄔㄥˇ

得逞

deˊ chengˇ
ㄉㄜˊ ㄔㄥˇ
Things are coming along nicely, Things are looking good
qingˊ kuangˋ kanˋ qiˇ laiˊ fa¯ zhanˇ deˊ haiˊ buˊ laiˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄎㄢˋ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄉㄜˊ ㄏㄞˊ ㄅㄨˊ ㄌㄞˋ

得還

deˊ haiˊ
ㄉㄜˊ ㄏㄞˊ
Acquired, Got
deˊ guoˋ
ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ

得過

deˊ guoˋ
ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ
Had the measles
deˊ guoˋ maˊ zhenˇ
ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄚˊ ㄓㄣˇ

得過

deˊ guoˋ
ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ
Never used to be able to, Never used to
yiˇ qianˊ congˊ meiˊ deˊ guoˋ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄘㄨㄥˊ ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ

得過

deˊ guoˋ
ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ
Passable
kanˋ de˙ guoˋ
ㄎㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ

得過

de˙ guoˋ
ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ
Barely presentable
kanˋ deˊ guoˋ quˋ
ㄎㄢˋ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ

得過

deˊ guoˋ
ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ
Will work
xingˊ deˊ tong¯
ㄒㄧㄥˊ ㄉㄜˊ ㄊㄨㄥ

得通

deˊ tong¯
ㄉㄜˊ ㄊㄨㄥ
Wow! that's a lot of rain, Wow! that's a heavy rain
wa¯ yuˇ xiaˋ deˊ zheˋ me˙ daˋ
ㄨㄚ ㄩˇ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜˊ ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙ ㄉㄚˋ

得這

deˊ zheˋ
ㄉㄜˊ ㄓㄜˋ
Can finish (precedes verb)
de˙ wanˊ
ㄉㄜ˙ ㄨㄢˊ

得完

de˙ wanˊ
ㄉㄜ˙ ㄨㄢˊ
Score point(s)
deˊ fen¯
ㄉㄜˊ ㄈㄣ

得分

deˊ fen¯
ㄉㄜˊ ㄈㄣ
Have to be careful
deiˇ xiaoˇ xin¯ jinˇ shenˋ
ㄉㄟˇ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣˋ

得小

deiˇ xiaoˇ
ㄉㄟˇ ㄒㄧㄠˇ
We have to be careful
woˇ men˙ deiˇ xiaoˇ xin¯ jinˇ shenˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄉㄟˇ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣˋ

得小

deiˇ xiaoˇ
ㄉㄟˇ ㄒㄧㄠˇ
The rain was light
yuˇ xiaˋ deˊ xiaoˇ
ㄩˇ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄠˇ

得小

deˊ xiaoˇ
ㄉㄜˊ ㄒㄧㄠˇ
Can remember (from studying) correctly
nianˋ de˙ duiˋ
ㄋㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄟˋ

得對

de˙ duiˋ
ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄟˋ
Needs to spend, Requires
deiˇ hua¯
ㄉㄟˇ ㄏㄨㄚ

得花

deiˇ hua¯
ㄉㄟˇ ㄏㄨㄚ
To fill up requires
jia¯ manˇ deiˇ hua¯
ㄐㄧㄚ ㄇㄢˇ ㄉㄟˇ ㄏㄨㄚ

得花

deiˇ hua¯
ㄉㄟˇ ㄏㄨㄚ
Can, Could, Do, Did
de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得著

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can see (someone or something)
jianˋ de˙ zhaoˊ
ㄐㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得著

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can, Could sleep
shuiˋ de˙ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得著

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can buy
maiˇ de˙ zhaoˊ
ㄇㄞˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得著

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can use, Could use
yongˋ de˙ zhaoˊ
ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得著

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can lend
jieˋ de˙ zhaoˊ
ㄐㄧㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得著

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can look for, Can find
zhaoˇ de˙ zhaoˊ
ㄓㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得著

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
So thin you can see right through
boˊ deˊ yiˋ lanˇ wuˊ yiˊ
ㄅㄛˊ ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄌㄢˇ ㄨˊ ㄧˊ

得一

deˊ yiˋ
ㄉㄜˊ ㄧˋ
Shirk responsibility and let someone else take care of it
baˇ zeˊ renˋ tui¯ deˊ yiˋ gan¯ erˋ jingˋ
ㄅㄚˇ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ ㄊㄨㄟ ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄍㄢ ㄦˋ ㄐㄧㄥˋ

得一

deˊ yiˋ
ㄉㄜˊ ㄧˋ
Got, Get, Gets, Receive, Obtain, Succeed in getting, Succeed
deˊ daoˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ

得到

deˊ daoˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ
Got another
deˊ daoˋ lingˋ yiˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ

得到

deˊ daoˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ
Gets, Successfully gets, Successfully
deˊ daoˋ le˙
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙

得到

deˊ daoˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ
Smell, Able to smell
wenˊ deˊ daoˋ
ㄨㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ

得到

deˊ daoˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ
Can see, Can meet
jianˋ de˙ daoˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄠˋ

得到

de˙ daoˋ
ㄉㄜ˙ ㄉㄠˋ
Can buy
maiˇ de˙ daoˋ
ㄇㄞˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄠˋ

得到

de˙ daoˋ
ㄉㄜ˙ ㄉㄠˋ
Can lend
jieˋ de˙ daoˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄠˋ

得到

de˙ daoˋ
ㄉㄜ˙ ㄉㄠˋ
Can see, Visibly
kanˋ deˊ daoˋ
ㄎㄢˋ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ

得到

deˊ daoˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ
Can do
banˋ deˊ daoˋ
ㄅㄢˋ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ

得到

deˊ daoˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ
Probably could, Perhaps could do
yeˇ xuˇ banˋ deˊ daoˋ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄅㄢˋ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ

得到

deˊ daoˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ
Never works
meiˊ renˊ banˋ de˙ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄅㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄠˋ

得到

de˙ daoˋ
ㄉㄜ˙ ㄉㄠˋ
Didn't get, Don't have
meiˊ deˊ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ

得到

deˊ daoˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ
If i don't have or get your permission
danˋ ruˊ guoˇ meiˊ deˊ daoˋ niˇ de˙ xuˇ keˇ
ㄉㄢˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ

得到

deˊ daoˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ
Get to by swimming, Swim to
youˊ deˊ daoˋ
ㄧㄡˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ

得到

deˊ daoˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ
Can find, Can look for
zhaoˇ de˙ daoˋ
ㄓㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄠˋ

得到

de˙ daoˋ
ㄉㄜ˙ ㄉㄠˋ
Living capacity (is), Number of people who can live (here/there is)
zhuˋ de˙ xiaˋ
ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄚˋ

得下

de˙ xiaˋ
ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄚˋ
Teach well
jiaoˋ deˊ buˊ cuoˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ

得不

deˊ buˊ
ㄉㄜˊ ㄅㄨˊ
Don't be afraid to make mistakes when learning a language
xueˊ yuˇ yanˊ jiuˋ deˊ buˊ paˋ shuo¯ cuoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˊ ㄆㄚˋ ㄕㄨㄛ ㄘㄨㄛˋ

得不

deˊ buˊ
ㄉㄜˊ ㄅㄨˊ
Pleasantly sleeping
shuiˋ de˙ zhengˋ tianˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄥˋ ㄊㄧㄢˊ

得正

de˙ zhengˋ
ㄉㄜ˙ ㄓㄥˋ
Have to have, Need to have
deiˇ yaoˋ youˇ
ㄉㄟˇ ㄧㄠˋ ㄧㄡˇ

得要

deiˇ yaoˋ
ㄉㄟˇ ㄧㄠˋ
Get in contact with
lianˊ luoˋ deˊ shangˋ
ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄕㄤˋ

得上

deˊ shangˋ
ㄉㄜˊ ㄕㄤˋ
Closable, Can close, Has the potential to be closed
guan¯ de˙ shangˋ
ㄍㄨㄢ ㄉㄜ˙ ㄕㄤˋ

得上

de˙ shangˋ
ㄉㄜ˙ ㄕㄤˋ
Considered, Sort of
cheng¯ de˙ shangˋ
ㄔㄥ ㄉㄜ˙ ㄕㄤˋ

得上

de˙ shangˋ
ㄉㄜ˙ ㄕㄤˋ
Be considered
suanˋ deˊ shangˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄉㄜˊ ㄕㄤˋ

得上

deˊ shangˋ
ㄉㄜˊ ㄕㄤˋ
Too may to count, Countless
duo¯ de˙ shuˇ buˋ qing¯
ㄉㄨㄛ ㄉㄜ˙ ㄕㄨˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ

得數

de˙ shuˇ
ㄉㄜ˙ ㄕㄨˇ
Vertically aligned, Standing straight
zhanˋ de˙ zhiˊ
ㄓㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄓˊ

得直

de˙ zhiˊ
ㄉㄜ˙ ㄓˊ
Got up really early
qiˇ deˊ zhen¯ zaoˇ
ㄑㄧˇ ㄉㄜˊ ㄓㄣ ㄗㄠˇ

得真

deˊ zhen¯
ㄉㄜˊ ㄓㄣ
Should go
deiˇ quˋ
ㄉㄟˇ ㄑㄩˋ

得去

deiˇ quˋ
ㄉㄟˇ ㄑㄩˋ
Had gone to work
deˊ quˋ shangˋ ban¯ le˙
ㄉㄜˊ ㄑㄩˋ ㄕㄤˋ ㄅㄢ ㄌㄜ˙

得去

deˊ quˋ
ㄉㄜˊ ㄑㄩˋ
She had gone to work
ta¯ deˊ quˋ shangˋ ban¯ le˙
ㄊㄚ ㄉㄜˊ ㄑㄩˋ ㄕㄤˋ ㄅㄢ ㄌㄜ˙

得去

deˊ quˋ
ㄉㄜˊ ㄑㄩˋ
Can go back
huiˊ de˙ quˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ

得去

de˙ quˋ
ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ
Can go out
chu¯ de˙ quˋ
ㄔㄨ ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ

得去

de˙ quˋ
ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ
Can go over
guoˋ de˙ quˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ

得去

de˙ quˋ
ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ
Can go in
jinˋ de˙ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ

得去

de˙ quˋ
ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ
Can go down
xiaˋ de˙ quˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ

得去

de˙ quˋ
ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ
Can go up
shangˋ de˙ quˋ
ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ

得去

de˙ quˋ
ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ
Can afford a little largesse, Can afford a little extravagance
chengˊ shouˋ deˊ qiˇ yiˋ dianˇ langˋ feiˋ
ㄔㄥˊ ㄕㄡˋ ㄉㄜˊ ㄑㄧˇ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄤˋ ㄈㄟˋ

得起

deˊ qiˇ
ㄉㄜˊ ㄑㄧˇ
We can afford a little largesse, We can afford a little extravagance
woˇ men˙ chengˊ shouˋ deˊ qiˇ yiˋ dianˇ langˋ feiˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄔㄥˊ ㄕㄡˋ ㄉㄜˊ ㄑㄧˇ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄤˋ ㄈㄟˋ

得起

deˊ qiˇ
ㄉㄜˊ ㄑㄧˇ
Afford, Can afford
maiˇ de˙ qiˇ
ㄇㄞˇ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ

得起

de˙ qiˇ
ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ
Withstand
jin¯ deˊ qiˇ
ㄐㄧㄣ ㄉㄜˊ ㄑㄧˇ

得起

deˊ qiˇ
ㄉㄜˊ ㄑㄧˇ
Strong enough to withstand
qiangˊ renˋ daoˋ jin¯ deˊ qiˇ
ㄑㄧㄤˊ ㄖㄣˋ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄣ ㄉㄜˊ ㄑㄧˇ

得起

deˊ qiˇ
ㄉㄜˊ ㄑㄧˇ
Stewed until soft and falling apart
dunˋ deˊ ruanˇ lanˋ
ㄉㄨㄣˋ ㄉㄜˊ ㄖㄨㄢˇ ㄌㄢˋ

得軟

deˊ ruanˇ
ㄉㄜˊ ㄖㄨㄢˇ
Can come back
huiˊ de˙ laiˊ
ㄏㄨㄟˊ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ

得來

de˙ laiˊ
ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ
Can come out
chu¯ de˙ laiˊ
ㄔㄨ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ

得來

de˙ laiˊ
ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ
Can come in
jinˋ de˙ laiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ

得來

de˙ laiˊ
ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ
Get along
heˊ deˊ laiˊ
ㄏㄜˊ ㄉㄜˊ ㄌㄞˊ

得來

deˊ laiˊ
ㄉㄜˊ ㄌㄞˊ
Can come down
xiaˋ de˙ laiˊ
ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ

得來

de˙ laiˊ
ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ
Can come up
shangˋ de˙ laiˊ
ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ

得來

de˙ laiˊ
ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ
Can be done
ganˋ de˙ laiˊ
ㄍㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ

得來

de˙ laiˊ
ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ
Isn't for everybody, Not everyone is suited to
buˊ shiˋ renˊ renˊ ganˋ de˙ laiˊ
ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ ㄍㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ

得來

de˙ laiˊ
ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ
Can get up
qiˇ de˙ laiˊ
ㄑㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ

得來

de˙ laiˊ
ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ
Cut into quite large chunks
qie¯ deˊ xiang¯ dang¯ daˋ kuaiˋ
ㄑㄧㄝ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄤ ㄉㄤ ㄉㄚˋ ㄎㄨㄞˋ

得相

deˊ xiang¯
ㄉㄜˊ ㄒㄧㄤ
Open really big, Opened really big
zheng¯ deˊ daˋ daˋ
ㄓㄥ ㄉㄜˊ ㄉㄚˋ ㄉㄚˋ

得大

deˊ daˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄚˋ
Overly complicated, Complicate, Create complications
nongˋ deˊ taiˋ fuˋ zaˊ
ㄋㄨㄥˋ ㄉㄜˊ ㄊㄞˋ ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ

得太

deˊ taiˋ
ㄉㄜˊ ㄊㄞˋ
Don't get too excited, Can't get too excited
bieˊ gao¯ xingˋ de˙ taiˋ zaoˇ
ㄅㄧㄝˊ ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄞˋ ㄗㄠˇ

得太

de˙ taiˋ
ㄉㄜ˙ ㄊㄞˋ
Have to move, Have to move to a new house
deiˇ ban¯ jia¯
ㄉㄟˇ ㄅㄢ ㄐㄧㄚ

得搬

deiˇ ban¯
ㄉㄟˇ ㄅㄢ
We'll all have to move house
woˇ men˙ dou¯ deˊ ban¯ jia¯
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄉㄡ ㄉㄜˊ ㄅㄢ ㄐㄧㄚ

得搬

deˊ ban¯
ㄉㄜˊ ㄅㄢ
Danced, Jumped (e.g. beautifully)
tiaoˋ de˙
ㄊㄧㄠˋ ㄉㄜ˙

跳得

tiaoˋ de˙
ㄊㄧㄠˋ ㄉㄜ˙
Jumped quickly
tiaoˋ deˊ haoˇ kuaiˋ
ㄊㄧㄠˋ ㄉㄜˊ ㄏㄠˇ ㄎㄨㄞˋ

跳得

tiaoˋ deˊ
ㄊㄧㄠˋ ㄉㄜˊ
My heart beat quickly
woˇ de˙ xin¯ tiaoˋ deˊ haoˇ kuaiˋ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣ ㄊㄧㄠˋ ㄉㄜˊ ㄏㄠˇ ㄎㄨㄞˋ

跳得

tiaoˋ deˊ
ㄊㄧㄠˋ ㄉㄜˊ
No alternative but, Have to, Obliged to
zhiˇ deˊ
ㄓˇ ㄉㄜˊ

只得

zhiˇ deˊ
ㄓˇ ㄉㄜˊ
Frightened, Scared
xiaˋ deˊ
ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜˊ

嚇得

xiaˋ deˊ
ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜˊ
Terrified
xiaˋ deˊ buˋ qing¯
ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ

嚇得

xiaˋ deˊ
ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜˊ
Appear, Look, Seem
xianˇ de˙
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙

顯得

xianˇ de˙
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙
Appear blurred
xianˇ deˊ moˊ huˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ ㄇㄛˊ ㄏㄨˊ

顯得

xianˇ deˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ
Appeared depressed and unsettled
xianˇ de˙ juˇ sangˋ hanˋ buˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄩˇ ㄙㄤˋ ㄏㄢˋ ㄅㄨˋ

顯得

xianˇ de˙
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙
Unaware of what it was about, Not knowing what it was about
buˋ xianˇ deˊ neiˋ rongˊ shiˋ shenˊ me˙
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

顯得

xianˇ deˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ
Shined on
zhaoˋ deˊ
ㄓㄠˋ ㄉㄜˊ

照得

zhaoˋ deˊ
ㄓㄠˋ ㄉㄜˊ
Exposed to the sun
shaiˋ de˙
ㄕㄞˋ ㄉㄜ˙

晒得

shaiˋ de˙
ㄕㄞˋ ㄉㄜ˙
By exposure to the sun
beiˋ shaiˋ de˙
ㄅㄟˋ ㄕㄞˋ ㄉㄜ˙

晒得

shaiˋ de˙
ㄕㄞˋ ㄉㄜ˙
Be aware of, Know, Aware
xiaoˇ de˙
ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜ˙

曉得

xiaoˇ de˙
ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜ˙
No business knowing, no right to know
wuˊ quanˊ xiaoˇ deˊ
ㄨˊ ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜˊ

曉得

xiaoˇ deˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜˊ
Those things they had no business knowing
naˋ xie¯ ta¯ men˙ wuˊ quanˊ xiaoˇ deˊ de˙ shiˋ
ㄋㄚˋ ㄒㄧㄝ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄨˊ ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

曉得

xiaoˇ deˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜˊ
Didn't know, Wasn't aware
buˋ xiaoˇ deˊ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜˊ

曉得

xiaoˇ deˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜˊ
Not necessarily
buˊ jianˋ de˙
ㄅㄨˊ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

見得

jianˋ de˙
ㄐㄧㄢˋ ㄉㄜ˙
Somehow, Have to
zongˇ deiˇ
ㄗㄨㄥˇ ㄉㄟˇ

總得

zongˇ deiˇ
ㄗㄨㄥˇ ㄉㄟˇ
Become, Get, Grow
bianˋ de˙
ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

變得

bianˋ de˙
ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙
Becomes darker and darker, Becomes darker
bianˋ de˙ hui¯ hui¯ anˋ anˋ
ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄟ ㄢˋ ㄢˋ

變得

bianˋ de˙
ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙
Has become
yiˇ jing¯ bianˋ de˙
ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

變得

bianˋ de˙
ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙
Become, Became
jian¯ bianˋ deˊ
ㄐㄧㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜˊ

變得

bianˋ deˊ
ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜˊ
Nervously
jinˇ zhang¯ de˙
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ ㄉㄜ˙

張得

zhang¯ de˙
ㄓㄤ ㄉㄜ˙
Fly, Flies, Flying
fei¯ deˊ
ㄈㄟ ㄉㄜˊ

飛得

fei¯ deˊ
ㄈㄟ ㄉㄜˊ
Profit, Income
suoˇ deˊ
ㄙㄨㄛˇ ㄉㄜˊ

所得

suoˇ deˊ
ㄙㄨㄛˇ ㄉㄜˊ
Happily
gao¯ xingˋ de˙
ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙

興得

xingˋ de˙
ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙
Conscious of, Realize, Sense, Feel, Think, Consider, Seem
jueˊ de˙
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙

覺得

jueˊ de˙
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙
Feel uneasy, Feel unsettled, Sense of disquiet
jueˊ deˊ buˋ an¯
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ ㄢ

覺得

jueˊ deˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
Feel thirsty, Feel a thirst
jueˊ de˙ kouˇ keˇ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄎㄡˇ ㄎㄜˇ

覺得

jueˊ de˙
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙
Felt naked
jueˊ deˊ haoˇ xiangˋ guang¯ zhe˙ shen¯ ziˇ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄤ ㄓㄜ˙ ㄕㄣ ㄗˇ

覺得

jueˊ deˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
Feel ashamed
jueˊ deˊ xiu¯ ruˋ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄡ ㄖㄨˋ

覺得

jueˊ deˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
Feel comfortable, Feet at ease
jueˊ deˊ ziˋ zaiˋ de˙
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄗˋ ㄗㄞˋ ㄉㄜ˙

覺得

jueˊ deˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
Feel a little better
jueˊ de˙ shu¯ fuˊ yiˋ dianˇ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄨ ㄈㄨˊ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ

覺得

jueˊ de˙
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙
Dialed from memory
jueˊ deˊ zheˋ keˇ nengˊ shiˋ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄓㄜˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄕˋ

覺得

jueˊ deˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
He feel's really hungry, He is really hungry
ta¯ jueˊ deˊ haoˇ eˋ
ㄊㄚ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄏㄠˇ ㄜˋ

覺得

jueˊ deˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
I still feel that, I still think that
woˇ haiˊ shiˋ jueˊ deˊ
ㄨㄛˇ ㄏㄞˊ ㄕˋ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ

覺得

jueˊ deˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
Started to feel a little more comfortable, Started to feel better
kai¯ shiˇ jueˊ deˊ shu¯ fuˊ yiˋ dianˇ
ㄎㄞ ㄕˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄕㄨ ㄈㄨˊ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ

覺得

jueˊ deˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
Truly started to feel a sense of disquiet
zhen¯ de˙ kai¯ shiˇ jueˊ deˊ buˋ an¯
ㄓㄣ ㄉㄜ˙ ㄎㄞ ㄕˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ ㄢ

覺得

jueˊ deˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
Only then started to truly feel uneasy
caiˊ zhen¯ de˙ kai¯ shiˇ jueˊ deˊ buˋ an¯
ㄘㄞˊ ㄓㄣ ㄉㄜ˙ ㄎㄞ ㄕˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ ㄢ

覺得

jueˊ deˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
Can't help feeling that
renˇ buˊ zhuˋ jueˊ deˊ
ㄖㄣˇ ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ

覺得

jueˊ deˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
I truly believe that
woˇ zhen¯ xin¯ jueˊ deˊ
ㄨㄛˇ ㄓㄣ ㄒㄧㄣ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ

覺得

jueˊ deˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
Feeling both satisfied and relaxed
xin¯ liˇ jueˊ deˊ jiˋ manˇ zuˊ youˋ qing¯
ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄐㄧˋ ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ ㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ

覺得

jueˊ deˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
Now and then it seems that
shiˊ buˋ shiˊ woˇ huiˋ jueˊ deˊ
ㄕˊ ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ

覺得

jueˊ deˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
Felt, Believed, Thought that
yiˋ zhiˊ jueˊ deˊ
ㄧˋ ㄓˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ

覺得

jueˊ deˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
I really do believe that
woˇ haiˊ zhen¯ jueˊ deˊ
ㄨㄛˇ ㄏㄞˊ ㄓㄣ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ

覺得

jueˊ deˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
She felt
ta¯ jueˊ deˊ
ㄊㄚ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ

覺得

jueˊ deˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
I would say that, I feel that
woˇ jueˊ deˊ
ㄨㄛˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ

覺得

jueˊ deˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
I feel really hungry, I'm really hungry
woˇ jueˊ deˊ haoˇ eˋ
ㄨㄛˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄏㄠˇ ㄜˋ

覺得

jueˊ deˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
Make me feel
rangˋ woˇ jueˊ de˙
ㄖㄤˋ ㄨㄛˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙

覺得

jueˊ de˙
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙
Look, Like seem like
zhangˇ de˙
ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙

長得

zhangˇ de˙
ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙
Handsome
zhangˇ de˙ tingˇ shuaiˋ
ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˇ ㄕㄨㄞˋ

長得

zhangˇ de˙
ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙
You look good
niˇ changˊ deˊ haoˇ kanˋ
ㄋㄧˇ ㄔㄤˊ ㄉㄜˊ ㄏㄠˇ ㄎㄢˋ

長得

changˊ deˊ
ㄔㄤˊ ㄉㄜˊ
Looked like
zhangˇ de˙ xiangˋ
ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˋ

長得

zhangˇ de˙
ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙
Name: pete
biˇ deˊ
ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ

彼得

biˇ deˊ
ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ
Transformed, Modified, Made up (e.g. beautifully)
huaˋ deˊ
ㄏㄨㄚˋ ㄉㄜˊ

化得

huaˋ deˊ
ㄏㄨㄚˋ ㄉㄜˊ
You should, you need to
niˇ deiˇ
ㄋㄧˇ ㄉㄟˇ

你得

niˇ deiˇ
ㄋㄧˇ ㄉㄟˇ
Did, Performed
zuoˋ de˙
ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙

做得

zuoˋ de˙
ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙
Doing well, Doing pretty good, Doing not to badly
zuoˋ deˊ buˊ cuoˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ

做得

zuoˋ deˊ
ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜˊ
Worthwhile, Deserving
zhiˊ de˙
ㄓˊ ㄉㄜ˙

值得

zhiˊ de˙
ㄓˊ ㄉㄜ˙
Trustworthy
zhiˊ deˊ xinˋ laiˋ
ㄓˊ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄞˋ

值得

zhiˊ deˊ
ㄓˊ ㄉㄜˊ
The wait will be worth it, It will be worth the wait
dengˇ dai¯ shiˋ zhiˊ de˙ de˙
ㄉㄥˇ ㄉㄞ ㄕˋ ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄉㄜ˙

值得

zhiˊ de˙
ㄓˊ ㄉㄜ˙
Spread, Travelled
chuanˊ de˙
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄜ˙

傳得

chuanˊ de˙
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄜ˙
Causing
shiˇ deˊ
ㄕˇ ㄉㄜˊ

使得

shiˇ deˊ
ㄕˇ ㄉㄜˊ
See
kanˋ de˙
ㄎㄢˋ ㄉㄜ˙

看得

kanˋ de˙
ㄎㄢˋ ㄉㄜ˙
See more clearly
kanˋ de˙ gengˋ qing¯ chuˇ
ㄎㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄥˋ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ

看得

kanˋ de˙
ㄎㄢˋ ㄉㄜ˙
Worth seeing
kanˋ de˙ laiˊ
ㄎㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ

看得

kanˋ de˙
ㄎㄢˋ ㄉㄜ˙
Understand what can be seen
kanˋ deˊ dongˇ
ㄎㄢˋ ㄉㄜˊ ㄉㄨㄥˇ

看得

kanˋ deˊ
ㄎㄢˋ ㄉㄜˊ
Think highly of, Respect
kanˋ deˊ qiˇ
ㄎㄢˋ ㄉㄜˊ ㄑㄧˇ

看得

kanˋ deˊ
ㄎㄢˋ ㄉㄜˊ
Accept a situation, See through and understand
kanˋ deˊ touˋ
ㄎㄢˋ ㄉㄜˊ ㄊㄡˋ

看得

kanˋ deˊ
ㄎㄢˋ ㄉㄜˊ
Rose
sheng¯ de˙
ㄕㄥ ㄉㄜ˙

升得

sheng¯ de˙
ㄕㄥ ㄉㄜ˙
Country: chad
zhaˋ deˊ
ㄓㄚˋ ㄉㄜˊ

乍得

zhaˋ deˊ
ㄓㄚˋ ㄉㄜˊ
Avoid, So as not to, Lest
mianˇ deiˇ
ㄇㄧㄢˇ ㄉㄟˇ

免得

mianˇ deiˇ
ㄇㄧㄢˇ ㄉㄟˇ
We'll have to
woˇ men˙ jiuˋ deiˇ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄟˇ

就得

jiuˋ deiˇ
ㄐㄧㄡˋ ㄉㄟˇ
Win
yingˊ deˊ
ㄧㄥˊ ㄉㄜˊ

贏得

yingˊ deˊ
ㄧㄥˊ ㄉㄜˊ
Didn't win
meiˊ yingˊ deˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄥˊ ㄉㄜˊ

贏得

yingˊ deˊ
ㄧㄥˊ ㄉㄜˊ
Didn't' win any money
meiˊ yingˊ deˊ yiˋ fen¯ qianˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄥˊ ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄈㄣ ㄑㄧㄢˊ

贏得

yingˊ deˊ
ㄧㄥˊ ㄉㄜˊ
Know, Recognize
renˋ de˙
ㄖㄣˋ ㄉㄜ˙

認得

renˋ de˙
ㄖㄣˋ ㄉㄜ˙
Remember
jiˋ de˙
ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙

記得

jiˋ de˙
ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙
Remembered clearly
jiˋ deˊ yiˋ qing¯ erˋ chuˇ
ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄦˋ ㄔㄨˇ

記得

jiˋ deˊ
ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ
Remember them
jiˋ deˊ ta¯ men˙
ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄊㄚ ㄇㄣ˙

記得

jiˋ deˊ
ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ
Remember seeing me
jiˋ de˙ kanˋ jianˋ woˇ
ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ ㄨㄛˇ

記得

jiˋ de˙
ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙
The last thing i remember (is/was)
woˇ jiˋ de˙ zuiˋ houˋ yiˊ jianˋ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄧˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

記得

jiˋ de˙
ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙
Vaguely remember
yinˇ yue¯ jiˋ de˙
ㄧㄣˇ ㄩㄝ ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙

記得

jiˋ de˙
ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙
If he remembered
yaoˋ shiˋ ta¯ jiˋ deˊ de˙ huaˋ
ㄧㄠˋ ㄕˋ ㄊㄚ ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ

記得

jiˋ deˊ
ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ
Finally remembered
zongˇ suanˋ jiˋ deˊ
ㄗㄨㄥˇ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ

記得

jiˋ deˊ
ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ
Plenty of people remember seeing me
youˇ henˇ duo¯ renˊ jiˋ de˙ kanˋ jianˋ woˇ
ㄧㄡˇ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄖㄣˊ ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ ㄨㄛˇ

記得

jiˋ de˙
ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙
Would she remember them?
ta¯ huiˋ jiˋ deˊ ta¯ men˙ ma˙
ㄊㄚ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄇㄚ˙

記得

jiˋ deˊ
ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ
Remember?
jiˋ deˊ ma˙
ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄇㄚ˙

記得

jiˋ deˊ
ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ
Don't remember
buˊ jiˋ deˊ
ㄅㄨˊ ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ

記得

jiˋ deˊ
ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ
Easily forget
zongˇ shiˋ buˊ jiˋ deˊ
ㄗㄨㄥˇ ㄕˋ ㄅㄨˊ ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ

記得

jiˋ deˊ
ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ
Said (e.g. said very well)
shuo¯ de˙
ㄕㄨㄛ ㄉㄜ˙

說得

shuo¯ de˙
ㄕㄨㄛ ㄉㄜ˙
Don't speak very well, Can't speak (it) very well
shuo¯ de˙ buˋ haoˇ
ㄕㄨㄛ ㄉㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ

說得

shuo¯ de˙
ㄕㄨㄛ ㄉㄜ˙
Actually
shuo¯ deˊ jing¯ queˋ dianˇ
ㄕㄨㄛ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄥ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄢˇ

說得

shuo¯ deˊ
ㄕㄨㄛ ㄉㄜˊ
When i was a child my mandarin was not very good!
xiaoˇ shiˊ houˋ de˙ guoˊ yuˇ shuo¯ de˙ buˋ haoˇ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˊ ㄩˇ ㄕㄨㄛ ㄉㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ

說得

shuo¯ de˙
ㄕㄨㄛ ㄉㄜ˙
Good one, Well said
shuo¯ de˙ haoˇ
ㄕㄨㄛ ㄉㄜ˙ ㄏㄠˇ

說得

shuo¯ de˙
ㄕㄨㄛ ㄉㄜ˙
Can say (it) correctly
shuo¯ de˙ duiˋ
ㄕㄨㄛ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄟˋ

說得

shuo¯ de˙
ㄕㄨㄛ ㄉㄜ˙
Made sense
shuo¯ deˊ tong¯
ㄕㄨㄛ ㄉㄜˊ ㄊㄨㄥ

說得

shuo¯ deˊ
ㄕㄨㄛ ㄉㄜˊ
Results of intense study, meditation or practice
xin¯ deˊ
ㄒㄧㄣ ㄉㄜˊ

心得

xin¯ deˊ
ㄒㄧㄣ ㄉㄜˊ
Dreadful
kongˇ juˋ deˊ
ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ ㄉㄜˊ

懼得

juˋ deˊ
ㄐㄩˋ ㄉㄜˊ
Afraid, Frightfully
paˋ de˙
ㄆㄚˋ ㄉㄜ˙

怕得

paˋ de˙
ㄆㄚˋ ㄉㄜ˙
Understand, Comprehend, Know
dongˇ de˙
ㄉㄨㄥˇ ㄉㄜ˙

懂得

dongˇ de˙
ㄉㄨㄥˇ ㄉㄜ˙
Doesn't know, Doesn't understand, Doesn't comprehend
buˋ dongˇ de˙
ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˇ ㄉㄜ˙

懂得

dongˇ de˙
ㄉㄨㄥˇ ㄉㄜ˙
Disinclined, Not in the mood, Not feel like doing
lanˇ de˙
ㄌㄢˇ ㄉㄜ˙

懶得

lanˇ de˙
ㄌㄢˇ ㄉㄜ˙
But always too lazy, But could never be bothered to
queˋ yiˊ xiangˋ lanˇ deˊ
ㄑㄩㄝˋ ㄧˊ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄢˇ ㄉㄜˊ

懶得

lanˇ deˊ
ㄌㄢˇ ㄉㄜˊ
Coldly
dongˋ de˙
ㄉㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

凍得

dongˋ de˙
ㄉㄨㄥˋ ㄉㄜ˙
I shivered from the cold, I was so cold i was shivering
dongˋ de˙ woˇ zhiˊ fa¯ douˇ
ㄉㄨㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄨㄛˇ ㄓˊ ㄈㄚ ㄉㄡˇ

凍得

dongˋ de˙
ㄉㄨㄥˋ ㄉㄜ˙
Washed by the rain, Cleaned by the rain
beiˋ yuˇ xiˇ de˙
ㄅㄟˋ ㄩˇ ㄒㄧˇ ㄉㄜ˙

洗得

xiˇ de˙
ㄒㄧˇ ㄉㄜ˙
Swim, Swim for
youˊ de˙
ㄧㄡˊ ㄉㄜ˙

游得

youˊ de˙
ㄧㄡˊ ㄉㄜ˙
Complacent, Conceited, Self-satisfied, Find joy in one's life
ziˋ deˊ
ㄗˋ ㄉㄜˊ

自得

ziˋ deˊ
ㄗˋ ㄉㄜˊ
To find happiness in one's own way
ziˋ deˊ qiˊ leˋ
ㄗˋ ㄉㄜˊ ㄑㄧˊ ㄌㄜˋ

自得

ziˋ deˊ
ㄗˋ ㄉㄜˊ
Self-satisfied
yangˊ yangˊ ziˋ deˊ
ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄗˋ ㄉㄜˊ

自得

ziˋ deˊ
ㄗˋ ㄉㄜˊ
Everything comes to one who waits
jingˋ guan¯ ziˋ deˊ
ㄐㄧㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄗˋ ㄉㄜˊ

自得

ziˋ deˊ
ㄗˋ ㄉㄜˊ
Need to
haiˊ deiˇ
ㄏㄞˊ ㄉㄟˇ

還得

haiˊ deiˇ
ㄏㄞˊ ㄉㄟˇ
Live, Experience
guoˋ deˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜˊ

過得

guoˋ deˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜˊ
Allowing people to live in comfort
rangˋ renˊ men˙ guoˋ deˊ shu¯ shu¯ fuˊ fuˊ
ㄖㄤˋ ㄖㄣˊ ㄇㄣ˙ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄕㄨ ㄕㄨ ㄈㄨˊ ㄈㄨˊ

過得

guoˋ deˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜˊ
How have you been lately
niˇ zuiˋ jinˋ guoˋ deˊ zenˇ me˙ yangˋ
ㄋㄧˇ ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ

過得

guoˋ deˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜˊ
Did you have a good day?, How was your day?
jin¯ tian¯ guoˋ deˊ haoˇ ma˙
ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄢ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄏㄠˇ ㄇㄚ˙

過得

guoˋ deˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜˊ
Can come over
guoˋ de˙ laiˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ

過得

guoˋ de˙
ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜ˙
Painfully
tongˋ de˙
ㄊㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

痛得

tongˋ de˙
ㄊㄨㄥˋ ㄉㄜ˙
My back is killing me
woˇ de˙ beiˋ tongˋ de˙ yaoˋ siˇ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄅㄟˋ ㄊㄨㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄠˋ ㄙˇ

痛得

tongˋ de˙
ㄊㄨㄥˋ ㄉㄜ˙
Thin
shouˋ de˙
ㄕㄡˋ ㄉㄜ˙

瘦得

shouˋ de˙
ㄕㄡˋ ㄉㄜ˙
Painfully
tengˊ de˙
ㄊㄥˊ ㄉㄜ˙

疼得

tengˊ de˙
ㄊㄥˊ ㄉㄜ˙
Written (e.g. beautifully, Well)
xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙

寫得

xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙
Written extremely neatly
xieˇ de˙ fei¯ changˊ zhengˇ qiˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙ ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄓㄥˇ ㄑㄧˊ

寫得

xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙
Described
xingˊ rongˊ de˙
ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄉㄜ˙

容得

rongˊ de˙
ㄖㄨㄥˊ ㄉㄜ˙
Definitely need to, Definitely should
yiˊ dingˋ deiˇ
ㄧˊ ㄉㄧㄥˋ ㄉㄟˇ

定得

dingˋ deiˇ
ㄉㄧㄥˋ ㄉㄟˇ
Avoid, Prevent, Save trouble
shengˇ de˙
ㄕㄥˇ ㄉㄜ˙

省得

shengˇ de˙
ㄕㄥˇ ㄉㄜ˙
Maintained, Looked after
baoˇ yangˇ deˊ
ㄅㄠˇ ㄧㄤˇ ㄉㄜˊ

養得

yangˇ deˊ
ㄧㄤˇ ㄉㄜˊ
Result, As a result
luoˋ deˊ
ㄌㄨㄛˋ ㄉㄜˊ

落得

luoˋ deˊ
ㄌㄨㄛˋ ㄉㄜˊ
Provoke, Anger, Prompt
reˇ deˊ
ㄖㄜˇ ㄉㄜˊ

惹得

reˇ deˊ
ㄖㄜˇ ㄉㄜˊ
Prompting or provoking the crowd
reˇ deˊ zhongˋ renˊ
ㄖㄜˇ ㄉㄜˊ ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ

惹得

reˇ deˊ
ㄖㄜˇ ㄉㄜˊ
Cannot
buˋ de˙
ㄅㄨˋ ㄉㄜ˙

不得

buˋ de˙
ㄅㄨˋ ㄉㄜ˙
Doesn't get the main point, Misses the point, Cannot get the gist, Pointless
buˋ deˊ yaoˋ lingˇ
ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧㄠˋ ㄌㄧㄥˇ

不得

buˋ deˊ
ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ
Shameful, Shady, Under the table, Unseen
jianˋ buˋ deˊ renˊ
ㄐㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄖㄣˊ

不得

buˋ deˊ
ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ
Have to, Had to, Must
buˋ deˊ buˋ
ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ

不得

buˋ deˊ
ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ
Had to beg
buˋ deˊ buˊ quˋ ai¯ qiuˊ
ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˊ ㄑㄩˋ ㄞ ㄑㄧㄡˊ

不得

buˋ deˊ
ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ
Have to, No other options, Last resort
buˋ deˊ yiˇ
ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ

不得

buˋ deˊ
ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ
Was compelled
caiˊ buˋ deˊ buˊ
ㄘㄞˊ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˊ

不得

buˋ deˊ
ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ
Unrecognizable, Unintelligible
renˋ buˋ deˊ
ㄖㄣˋ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ

不得

buˋ deˊ
ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ
Can not remember
jiˋ buˋ de˙
ㄐㄧˋ ㄅㄨˋ ㄉㄜ˙

不得

buˋ de˙
ㄅㄨˋ ㄉㄜ˙
Wish to do something impossible or illegal or immoral
henˋ buˋ deˊ
ㄏㄣˋ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ

不得

buˋ deˊ
ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ
Can't argue, Can't (rouse, Excite, Disagree, Oppose)
ji¯ buˋ deˊ
ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ

不得

buˋ deˊ
ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ
Shouldn't listen, Shouldn't hear, Shouldn't be heard
ting¯ buˋ de˙
ㄊㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄜ˙

不得

buˋ de˙
ㄅㄨˋ ㄉㄜ˙
Reluctant, Reluctant to give up
sheˇ buˋ de˙
ㄕㄜˇ ㄅㄨˋ ㄉㄜ˙

不得

buˋ de˙
ㄅㄨˋ ㄉㄜ˙
Reluctant, Cannot bear to
dou¯ sheˇ buˋ deˊ
ㄉㄡ ㄕㄜˇ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ

不得

buˋ deˊ
ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ
Hear, Detect
ting¯ deˊ
ㄊㄧㄥ ㄉㄜˊ

聽得

ting¯ deˊ
ㄊㄧㄥ ㄉㄜˊ
Able to understand
ting¯ deˊ dongˇ
ㄊㄧㄥ ㄉㄜˊ ㄉㄨㄥˇ

聽得

ting¯ deˊ
ㄊㄧㄥ ㄉㄜˊ
Get, Obtain
quˇ deˊ
ㄑㄩˇ ㄉㄜˊ

取得

quˇ deˊ
ㄑㄩˇ ㄉㄜˊ
Get in touch, Contact
quˇ deˊ lianˊ xiˋ
ㄑㄩˇ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ

取得

quˇ deˊ
ㄑㄩˇ ㄉㄜˊ
Behaving, Acting
biaoˇ xianˋ de˙
ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

現得

xianˋ de˙
ㄒㄧㄢˋ ㄉㄜ˙
Played (e.g. played happily)
wanˊ de˙
ㄨㄢˊ ㄉㄜ˙

玩得

wanˊ de˙
ㄨㄢˊ ㄉㄜ˙
Idiom: gain two objectives with a single act, Idiom: kill two birds with one stone
yiˋ juˇ liangˇ deˊ
ㄧˋ ㄐㄩˇ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄜˊ

兩得

liangˇ deˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄉㄜˊ
Wants to get, Wants to become, Wants to reach
xiangˇ yaoˋ deˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄉㄜˊ

要得

yaoˋ deˊ
ㄧㄠˋ ㄉㄜˊ
Can't help
buˋ youˊ de˙
ㄅㄨˋ ㄧㄡˊ ㄉㄜ˙

由得

youˊ de˙
ㄧㄡˊ ㄉㄜ˙
Lots of benefits from one action, Kill two birds with one stone (equivalent)
yi¯ juˇ shuˋ deˊ
ㄧ ㄐㄩˇ ㄕㄨˋ ㄉㄜˊ

數得

shuˋ deˊ
ㄕㄨˋ ㄉㄜˊ
Walked
zouˇ de˙
ㄗㄡˇ ㄉㄜ˙

走得

zouˇ de˙
ㄗㄡˇ ㄉㄜ˙
Drawn (e.g. beautifully, Well)
huaˋ de˙
ㄏㄨㄚˋ ㄉㄜ˙

畫得

huaˋ de˙
ㄏㄨㄚˋ ㄉㄜ˙
Soft, Flexible
ruanˇ deˊ
ㄖㄨㄢˇ ㄉㄜˊ

軟得

ruanˇ deˊ
ㄖㄨㄢˇ ㄉㄜˊ
Able to, Come (to come), More, More than
laiˊ deˊ
ㄌㄞˊ ㄉㄜˊ

來得

laiˊ deˊ
ㄌㄞˊ ㄉㄜˊ
Make it in time
laiˊ de˙ jiˊ
ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧˊ

來得

laiˊ de˙
ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙
Excitedly
xing¯ fenˋ de˙
ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ ㄉㄜ˙

奮得

fenˋ de˙
ㄈㄣˋ ㄉㄜ˙
Killed
sha¯ deˊ
ㄕㄚ ㄉㄜˊ

殺得

sha¯ deˊ
ㄕㄚ ㄉㄜˊ
Grabbed
zhua¯ de˙
ㄓㄨㄚ ㄉㄜ˙

抓得

zhua¯ de˙
ㄓㄨㄚ ㄉㄜ˙
Trouble
gaoˇ deˊ
ㄍㄠˇ ㄉㄜˊ

搞得

gaoˇ deˊ
ㄍㄠˇ ㄉㄜˊ
A person who messes up or causes trouble
gaoˇ deˊ yiˋ tuanˊ luanˋ de˙ renˊ
ㄍㄠˇ ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ ㄌㄨㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ

搞得

gaoˇ deˊ
ㄍㄠˇ ㄉㄜˊ
A person who frequently messes up or causes trouble
jing¯ changˊ gaoˇ deˊ yiˋ tuanˊ luanˋ de˙ renˊ
ㄐㄧㄥ ㄔㄤˊ ㄍㄠˇ ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ ㄌㄨㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ

搞得

gaoˇ deˊ
ㄍㄠˇ ㄉㄜˊ
Willing to part with, Willing to pay the price
sheˇ de˙
ㄕㄜˇ ㄉㄜ˙

捨得

sheˇ de˙
ㄕㄜˇ ㄉㄜ˙
Play, Played
daˇ deˊ
ㄉㄚˇ ㄉㄜˊ

打得

daˇ deˊ
ㄉㄚˇ ㄉㄜˊ
Great shot
daˇ deˊ haoˇ
ㄉㄚˇ ㄉㄜˊ ㄏㄠˇ

打得

daˇ deˊ
ㄉㄚˇ ㄉㄜˊ
Hang, Hung
guaˋ de˙
ㄍㄨㄚˋ ㄉㄜ˙

掛得

guaˋ de˙
ㄍㄨㄚˋ ㄉㄜ˙
Can hang up
guaˋ de˙ shangˋ
ㄍㄨㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄤˋ

掛得

guaˋ de˙
ㄍㄨㄚˋ ㄉㄜ˙
Win, Get, Acquire, Won, Got, Acquired
huoˋ deˊ
ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ

獲得

huoˋ deˊ
ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ
Get a better perspective
huoˋ deˊ gengˋ haoˇ de˙ shiˋ jiaoˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄍㄥˋ ㄏㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄐㄧㄠˇ

獲得

huoˋ deˊ
ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ
Fool, Make a fool of
shuaˇ de˙ tuanˊ tuanˊ zhuanˋ
ㄕㄨㄚˇ ㄉㄜ˙ ㄊㄨㄢˊ ㄊㄨㄢˊ ㄓㄨㄢˋ

得团

de˙ tuanˊ
ㄉㄜ˙ ㄊㄨㄢˊ
I have to be frank (or honest)
woˇ deiˇ kai¯ chengˊ buˋ gong¯
ㄨㄛˇ ㄉㄟˇ ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ

得开

deiˇ kai¯
ㄉㄟˇ ㄎㄞ
Very relaxed, Unselfconscious
henˇ fangˋ deˊ kai¯
ㄏㄣˇ ㄈㄤˋ ㄉㄜˊ ㄎㄞ

得开

deˊ kai¯
ㄉㄜˊ ㄎㄞ
He was very free in bed, He was uninhibited sexually
ta¯ zaiˋ chuangˊ shangˋ henˇ fangˋ deˊ kai¯
ㄊㄚ ㄗㄞˋ ㄔㄨㄤˊ ㄕㄤˋ ㄏㄣˇ ㄈㄤˋ ㄉㄜˊ ㄎㄞ

得开

deˊ kai¯
ㄉㄜˊ ㄎㄞ
Could see
deˊ jianˋ
ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ

得见

deˊ jianˋ
ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ
Able to see
kanˋ de˙ jianˋ
ㄎㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄢˋ

得见

de˙ jianˋ
ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄢˋ
Everything could be seen
shenˊ me˙ dou¯ kanˋ deˊ jianˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄎㄢˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ

得见

deˊ jianˋ
ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ
Could hear
ting¯ deˊ jianˋ
ㄊㄧㄥ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ

得见

deˊ jianˋ
ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ
Everyone could hear
suoˇ youˇ renˊ dou¯ ting¯ deˊ jianˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄉㄡ ㄊㄧㄥ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ

得见

deˊ jianˋ
ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ
Offend
deˊ zuiˋ
ㄉㄜˊ ㄗㄨㄟˋ

得罪

deˊ zuiˋ
ㄉㄜˊ ㄗㄨㄟˋ
Daubed completely black, Daubed almost completely black
tuˊ deˊ hei¯ hei¯
ㄊㄨˊ ㄉㄜˊ ㄏㄟ ㄏㄟ

得黑

deˊ hei¯
ㄉㄜˊ ㄏㄟ
Obtain, Acquire
deˊ chu¯
ㄉㄜˊ ㄔㄨ

得出

deˊ chu¯
ㄉㄜˊ ㄔㄨ
Still recognize, Still know
haiˊ renˋ deˊ chu¯
ㄏㄞˊ ㄖㄣˋ ㄉㄜˊ ㄔㄨ

得出

deˊ chu¯
ㄉㄜˊ ㄔㄨ
See, Can see
kanˋ deˊ chu¯
ㄎㄢˋ ㄉㄜˊ ㄔㄨ

得出

deˊ chu¯
ㄉㄜˊ ㄔㄨ
Look
kanˋ de˙ chu¯ laiˊ
ㄎㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

得出

de˙ chu¯
ㄉㄜ˙ ㄔㄨ
Best, Nothing better, No comparison
meiˊ deˊ biˇ
ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄅㄧˇ

得比

deˊ biˇ
ㄉㄜˊ ㄅㄧˇ
Allowing
deˊ yiˇ
ㄉㄜˊ ㄧˇ

得以

deˊ yiˇ
ㄉㄜˊ ㄧˇ
Winner
deˊ jiangˇ
ㄉㄜˊ ㄐㄧㄤˇ

得奖

deˊ jiangˇ
ㄉㄜˊ ㄐㄧㄤˇ
You are a good teacher
niˇ jiaoˋ de˙ haoˇ
ㄋㄧˇ ㄐㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄠˇ

得好

de˙ haoˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄠˇ
Good job!
ganˋ deˊ haoˇ
ㄍㄢˋ ㄉㄜˊ ㄏㄠˇ

得好

deˊ haoˇ
ㄉㄜˊ ㄏㄠˇ
Can, Is able to, Could, Got it, Allright (deˊ le˙), Got it
deˊ liaoˇ
ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ

得了

deˊ liaoˇ
ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ
Got measles, Caught measles
deˊ le˙ maˊ zhenˇ
ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙ ㄇㄚˊ ㄓㄣˇ

得了

deˊ le˙
ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙
Made progress, Improved
quˇ deˊ le˙ jinˋ buˋ
ㄑㄩˇ ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ

得了

deˊ le˙
ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙
Can sprout, Will germinate
fa¯ de˙ liaoˇ yaˊ
ㄈㄚ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ ㄧㄚˊ

得了

de˙ liaoˇ
ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ
Had, Really had, Truly had
zhen¯ de˙ deˊ le˙
ㄓㄣ ㄉㄜ˙ ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙

得了

deˊ le˙
ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙
Can drink, Can finish a drink
he¯ de˙ liaoˇ
ㄏㄜ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ

得了

de˙ liaoˇ
ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ
Can finish eating
chi¯ de˙ liaoˇ
ㄔ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ

得了

de˙ liaoˇ
ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ
Can buy
maiˇ de˙ liaoˇ
ㄇㄞˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ

得了

de˙ liaoˇ
ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ
Can use
yongˋ de˙ liaoˇ
ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ

得了

de˙ liaoˇ
ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ
She's got, She's acquired
ta¯ deˊ le˙
ㄊㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙

得了

deˊ le˙
ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙
Affordable, Bearable
shouˋ deˊ le˙
ㄕㄡˋ ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙

得了

deˊ le˙
ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙
Can finish, Can complete the job, Can complete the work
zuoˋ de˙ liaoˇ
ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ

得了

de˙ liaoˇ
ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ
He's got, He's acquired
ta¯ deˊ le˙
ㄊㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙

得了

deˊ le˙
ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙
He's got measles
ta¯ deˊ le˙ maˊ zhenˇ
ㄊㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙ ㄇㄚˊ ㄓㄣˇ

得了

deˊ le˙
ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙
Can remember
wangˋ de˙ liaoˇ
ㄨㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ

得了

de˙ liaoˇ
ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ
Can grab, Can pick up
naˊ de˙ liaoˇ
ㄋㄚˊ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ

得了

de˙ liaoˇ
ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ
Can get (there)
daoˋ de˙ liaoˇ
ㄉㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ

得了

de˙ liaoˇ
ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ
Extremely, Exceedingly
buˋ deˊ liaoˇ
ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ

得了

deˊ liaoˇ
ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ
Can go
quˋ de˙ liaoˇ
ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ

得了

de˙ liaoˇ
ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ
Couldn't remember
yeˇ buˊ jiˋ deˊ le˙
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙

得了

deˊ le˙
ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙
Barely remembered, Almost completely forgotten about
jiˇ hu¯ buˊ jiˋ deˊ le˙
ㄐㄧˇ ㄏㄨ ㄅㄨˊ ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙

得了

deˊ le˙
ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙
Ran quickly, Fled
paoˇ de˙ fei¯ kuaiˋ
ㄆㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄈㄟ ㄎㄨㄞˋ

得飞

de˙ fei¯
ㄉㄜ˙ ㄈㄟ
More so than usual, More so than normal
de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
Spread quickly, Travelled quickly
chuanˊ de˙ henˇ kuaiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄎㄨㄞˋ

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
Learned well
xueˊ deˊ henˇ haoˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ ㄏㄠˇ

得很

deˊ henˇ
ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ
Written very clearly, Clearly spelled out, Clearly stated
xieˇ de˙ henˇ qing¯ chuˇ le˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ ㄌㄜ˙

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
Value, Regard as valuable
kanˋ de˙ henˇ zhongˋ
ㄎㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄓㄨㄥˋ

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
Felt that it was very strange, Felt that it was odd
jueˊ de˙ henˇ qiˊ guaiˋ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄞˋ

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
Feel cool, Feel comfortably cool
jueˊ de˙ henˇ qing¯ liangˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄑㄧㄥ ㄌㄧㄤˊ

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
Runs fast
paoˇ de˙ henˇ kuaiˋ
ㄆㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄎㄨㄞˋ

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
Doing well, Doing very well
guoˋ deˊ henˇ haoˇ
ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ ㄏㄠˇ

得很

deˊ henˇ
ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ
Drive very slowly, Driving very slowly
kai¯ de˙ henˇ manˋ
ㄎㄞ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄇㄢˋ

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
He is a fast runner, He can run fast
ta¯ paoˇ de˙ henˇ kuaiˋ
ㄊㄚ ㄆㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄎㄨㄞˋ

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
Smart, Bright, Intelligent, Far from stupid
cong¯ mingˊ deˊ henˇ
ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ

得很

deˊ henˇ
ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ
Describe clearly, Described clearly
shuo¯ mingˊ de˙ henˇ qing¯ chuˇ
ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
In great demand
qiang¯ shouˇ deˊ henˇ
ㄑㄧㄤ ㄕㄡˇ ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ

得很

deˊ henˇ
ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ
He walked slowly
ta¯ zouˇ deˊ henˇ manˋ
ㄊㄚ ㄗㄡˇ ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ ㄇㄢˋ

得很

deˊ henˇ
ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ
In great fear, Very afraid
paˋ de˙ henˇ
ㄆㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
Lousy, Bad
lanˋ de˙ henˇ
ㄌㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ

得很

de˙ henˇ
ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ
As fast as, As quickly as
suˋ duˋ kuaiˋ deˊ xiangˋ shiˋ
ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ

得像

deˊ xiangˋ
ㄉㄜˊ ㄒㄧㄤˋ
Able to tolerate
renˇ deiˇ zhuˋ
ㄖㄣˇ ㄉㄟˇ ㄓㄨˋ

得住

deiˇ zhuˋ
ㄉㄟˇ ㄓㄨˋ
Sound, Irrefutable, Able to stand, Able to maintain position
zhanˋ deˊ zhuˋ
ㄓㄢˋ ㄉㄜˊ ㄓㄨˋ

得住

deˊ zhuˋ
ㄉㄜˊ ㄓㄨˋ
Capacity for maintaining or holding
rongˊ de˙ zhuˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ

得住

de˙ zhuˋ
ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ
Capacity for holding or maintaining
chiˊ de˙ zhuˋ
ㄔˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ

得住

de˙ zhuˋ
ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ
Maintain, Sustain, Support
weiˊ chiˊ de˙ zhuˋ
ㄨㄟˊ ㄔˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ

得住

de˙ zhuˋ
ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ
Succeed
deˊ shouˇ
ㄉㄜˊ ㄕㄡˇ

得手

deˊ shouˇ
ㄉㄜˊ ㄕㄡˇ
First needs (to)
deiˇ xian¯
ㄉㄟˇ ㄒㄧㄢ

得先

deiˇ xian¯
ㄉㄟˇ ㄒㄧㄢ
Find out, Learn, Realize
deˊ zhi¯
ㄉㄜˊ ㄓ

得知

deˊ zhi¯
ㄉㄜˊ ㄓ
Learn, Figure out
deˊ zhi¯ le˙
ㄉㄜˊ ㄓ ㄌㄜ˙

得知

deˊ zhi¯
ㄉㄜˊ ㄓ
More
deˊ duo¯
ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ

得多

deˊ duo¯
ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ
More dangerous
yao¯ weiˊ xianˇ deˊ duo¯
ㄧㄠ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ

得多

deˊ duo¯
ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ
A lot more dangerous than i thought
biˇ woˇ suoˇ xiangˇ de˙ yao¯ weiˊ xianˇ deˊ duo¯
ㄅㄧˇ ㄨㄛˇ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄧㄠ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ

得多

deˊ duo¯
ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ
How much do you remember
niˇ haiˊ jiˋ deˊ duo¯ shaoˇ
ㄋㄧˇ ㄏㄞˊ ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ

得多

deˊ duo¯
ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ
Tougher, More difficult
kunˋ nanˊ deˊ duo¯
ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢˊ ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ

得多

deˊ duo¯
ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ
Much better in comparison, Comparatively better
haoˇ de˙ duo¯
ㄏㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄛ

得多

de˙ duo¯
ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄛ
Stronger than, Better than
qiangˊ de˙ duo¯
ㄑㄧㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄛ

得多

de˙ duo¯
ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄛ
Gave it (your) best shot, Shot was aimed accurately
sheˋ deˊ gouˋ zhunˇ le˙
ㄕㄜˋ ㄉㄜˊ ㄍㄡˋ ㄓㄨㄣˇ ㄌㄜ˙

得够

deˊ gouˋ
ㄉㄜˊ ㄍㄡˋ
Country: cape verde
foˊ deˊ jiaoˇ
ㄈㄛˊ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄠˇ

得角

deˊ jiaoˇ
ㄉㄜˊ ㄐㄧㄠˇ
Wiped really clean
ca¯ deˊ liangˋ liangˋ
ㄘㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ

得亮

deˊ liangˋ
ㄉㄜˊ ㄌㄧㄤˋ
Proud
deˊ yiˋ
ㄉㄜˊ ㄧˋ

得意

deˊ yiˋ
ㄉㄜˊ ㄧˋ
Very proud
haoˇ deˊ yiˋ
ㄏㄠˇ ㄉㄜˊ ㄧˋ

得意

deˊ yiˋ
ㄉㄜˊ ㄧˋ
Feel really proud
xin¯ liˇ haoˇ deˊ yiˋ
ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄏㄠˇ ㄉㄜˊ ㄧˋ

得意

deˊ yiˋ
ㄉㄜˊ ㄧˋ
Must move quickly
deiˇ kuaiˋ zouˇ
ㄉㄟˇ ㄎㄨㄞˋ ㄗㄡˇ

得快

deiˇ kuaiˋ
ㄉㄟˇ ㄎㄨㄞˋ
Need to run faster, Have to run faster
deiˇ kuaiˋ paoˇ
ㄉㄟˇ ㄎㄨㄞˋ ㄆㄠˇ

得快

deiˇ kuaiˋ
ㄉㄟˇ ㄎㄨㄞˋ
Succeed
deˊ chengˇ
ㄉㄜˊ ㄔㄥˇ

得逞

deˊ chengˇ
ㄉㄜˊ ㄔㄥˇ
Things are coming along nicely, Things are looking good
qingˊ kuangˋ kanˋ qiˇ laiˊ fa¯ zhanˇ deˊ haiˊ buˊ laiˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄎㄢˋ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄉㄜˊ ㄏㄞˊ ㄅㄨˊ ㄌㄞˋ

得还

deˊ haiˊ
ㄉㄜˊ ㄏㄞˊ
Acquired, Got
deˊ guoˋ
ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ

得过

deˊ guoˋ
ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ
Had the measles
deˊ guoˋ maˊ zhenˇ
ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄚˊ ㄓㄣˇ

得过

deˊ guoˋ
ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ
Never used to be able to, Never used to
yiˇ qianˊ congˊ meiˊ deˊ guoˋ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄘㄨㄥˊ ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ

得过

deˊ guoˋ
ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ
Passable
kanˋ de˙ guoˋ
ㄎㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ

得过

de˙ guoˋ
ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ
Barely presentable
kanˋ deˊ guoˋ quˋ
ㄎㄢˋ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ

得过

deˊ guoˋ
ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ
Will work
xingˊ deˊ tong¯
ㄒㄧㄥˊ ㄉㄜˊ ㄊㄨㄥ

得通

deˊ tong¯
ㄉㄜˊ ㄊㄨㄥ
Wow! that's a lot of rain, Wow! that's a heavy rain
wa¯ yuˇ xiaˋ deˊ zheˋ me˙ daˋ
ㄨㄚ ㄩˇ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜˊ ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙ ㄉㄚˋ

得这

deˊ zheˋ
ㄉㄜˊ ㄓㄜˋ
Can finish (precedes verb)
de˙ wanˊ
ㄉㄜ˙ ㄨㄢˊ

得完

de˙ wanˊ
ㄉㄜ˙ ㄨㄢˊ
Score point(s)
deˊ fen¯
ㄉㄜˊ ㄈㄣ

得分

deˊ fen¯
ㄉㄜˊ ㄈㄣ
Have to be careful
deiˇ xiaoˇ xin¯ jinˇ shenˋ
ㄉㄟˇ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣˋ

得小

deiˇ xiaoˇ
ㄉㄟˇ ㄒㄧㄠˇ
We have to be careful
woˇ men˙ deiˇ xiaoˇ xin¯ jinˇ shenˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄉㄟˇ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣˋ

得小

deiˇ xiaoˇ
ㄉㄟˇ ㄒㄧㄠˇ
The rain was light
yuˇ xiaˋ deˊ xiaoˇ
ㄩˇ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄠˇ

得小

deˊ xiaoˇ
ㄉㄜˊ ㄒㄧㄠˇ
Can remember (from studying) correctly
nianˋ de˙ duiˋ
ㄋㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄟˋ

得对

de˙ duiˋ
ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄟˋ
Needs to spend, Requires
deiˇ hua¯
ㄉㄟˇ ㄏㄨㄚ

得花

deiˇ hua¯
ㄉㄟˇ ㄏㄨㄚ
To fill up requires
jia¯ manˇ deiˇ hua¯
ㄐㄧㄚ ㄇㄢˇ ㄉㄟˇ ㄏㄨㄚ

得花

deiˇ hua¯
ㄉㄟˇ ㄏㄨㄚ
Can, Could, Do, Did
de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得着

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can see (someone or something)
jianˋ de˙ zhaoˊ
ㄐㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得着

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can, Could sleep
shuiˋ de˙ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得着

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can buy
maiˇ de˙ zhaoˊ
ㄇㄞˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得着

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can use, Could use
yongˋ de˙ zhaoˊ
ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得着

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can lend
jieˋ de˙ zhaoˊ
ㄐㄧㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得着

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
Can look for, Can find
zhaoˇ de˙ zhaoˊ
ㄓㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

得着

de˙ zhaoˊ
ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ
So thin you can see right through
boˊ deˊ yiˋ lanˇ wuˊ yiˊ
ㄅㄛˊ ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄌㄢˇ ㄨˊ ㄧˊ

得一

deˊ yiˋ
ㄉㄜˊ ㄧˋ
Shirk responsibility and let someone else take care of it
baˇ zeˊ renˋ tui¯ deˊ yiˋ gan¯ erˋ jingˋ
ㄅㄚˇ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ ㄊㄨㄟ ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄍㄢ ㄦˋ ㄐㄧㄥˋ

得一

deˊ yiˋ
ㄉㄜˊ ㄧˋ
Got, Get, Gets, Receive, Obtain, Succeed in getting, Succeed
deˊ daoˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ

得到

deˊ daoˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ
Got another
deˊ daoˋ lingˋ yiˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ

得到

deˊ daoˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ
Gets, Successfully gets, Successfully
deˊ daoˋ le˙
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙

得到

deˊ daoˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ
Smell, Able to smell
wenˊ deˊ daoˋ
ㄨㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ

得到

deˊ daoˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ
Can see, Can meet
jianˋ de˙ daoˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄠˋ

得到

de˙ daoˋ
ㄉㄜ˙ ㄉㄠˋ
Can buy
maiˇ de˙ daoˋ
ㄇㄞˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄠˋ

得到

de˙ daoˋ
ㄉㄜ˙ ㄉㄠˋ
Can lend
jieˋ de˙ daoˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄠˋ

得到

de˙ daoˋ
ㄉㄜ˙ ㄉㄠˋ
Can see, Visibly
kanˋ deˊ daoˋ
ㄎㄢˋ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ

得到

deˊ daoˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ
Can do
banˋ deˊ daoˋ
ㄅㄢˋ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ

得到

deˊ daoˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ
Probably could, Perhaps could do
yeˇ xuˇ banˋ deˊ daoˋ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄅㄢˋ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ

得到

deˊ daoˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ
Never works
meiˊ renˊ banˋ de˙ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄅㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄠˋ

得到

de˙ daoˋ
ㄉㄜ˙ ㄉㄠˋ
Didn't get, Don't have
meiˊ deˊ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ

得到

deˊ daoˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ
If i don't have or get your permission
danˋ ruˊ guoˇ meiˊ deˊ daoˋ niˇ de˙ xuˇ keˇ
ㄉㄢˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ

得到

deˊ daoˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ
Get to by swimming, Swim to
youˊ deˊ daoˋ
ㄧㄡˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ

得到

deˊ daoˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ
Can find, Can look for
zhaoˇ de˙ daoˋ
ㄓㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄠˋ

得到

de˙ daoˋ
ㄉㄜ˙ ㄉㄠˋ
Living capacity (is), Number of people who can live (here/there is)
zhuˋ de˙ xiaˋ
ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄚˋ

得下

de˙ xiaˋ
ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄚˋ
Teach well
jiaoˋ deˊ buˊ cuoˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ

得不

deˊ buˊ
ㄉㄜˊ ㄅㄨˊ
Don't be afraid to make mistakes when learning a language
xueˊ yuˇ yanˊ jiuˋ deˊ buˊ paˋ shuo¯ cuoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˊ ㄆㄚˋ ㄕㄨㄛ ㄘㄨㄛˋ

得不

deˊ buˊ
ㄉㄜˊ ㄅㄨˊ
Pleasantly sleeping
shuiˋ de˙ zhengˋ tianˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄥˋ ㄊㄧㄢˊ

得正

de˙ zhengˋ
ㄉㄜ˙ ㄓㄥˋ
Have to have, Need to have
deiˇ yaoˋ youˇ
ㄉㄟˇ ㄧㄠˋ ㄧㄡˇ

得要

deiˇ yaoˋ
ㄉㄟˇ ㄧㄠˋ
Get in contact with
lianˊ luoˋ deˊ shangˋ
ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄕㄤˋ

得上

deˊ shangˋ
ㄉㄜˊ ㄕㄤˋ
Closable, Can close, Has the potential to be closed
guan¯ de˙ shangˋ
ㄍㄨㄢ ㄉㄜ˙ ㄕㄤˋ

得上

de˙ shangˋ
ㄉㄜ˙ ㄕㄤˋ
Considered, Sort of
cheng¯ de˙ shangˋ
ㄔㄥ ㄉㄜ˙ ㄕㄤˋ

得上

de˙ shangˋ
ㄉㄜ˙ ㄕㄤˋ
Be considered
suanˋ deˊ shangˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄉㄜˊ ㄕㄤˋ

得上

deˊ shangˋ
ㄉㄜˊ ㄕㄤˋ
Too may to count, Countless
duo¯ de˙ shuˇ buˋ qing¯
ㄉㄨㄛ ㄉㄜ˙ ㄕㄨˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ

得数

de˙ shuˇ
ㄉㄜ˙ ㄕㄨˇ
Vertically aligned, Standing straight
zhanˋ de˙ zhiˊ
ㄓㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄓˊ

得直

de˙ zhiˊ
ㄉㄜ˙ ㄓˊ
Got up really early
qiˇ deˊ zhen¯ zaoˇ
ㄑㄧˇ ㄉㄜˊ ㄓㄣ ㄗㄠˇ

得真

deˊ zhen¯
ㄉㄜˊ ㄓㄣ
Should go
deiˇ quˋ
ㄉㄟˇ ㄑㄩˋ

得去

deiˇ quˋ
ㄉㄟˇ ㄑㄩˋ
Had gone to work
deˊ quˋ shangˋ ban¯ le˙
ㄉㄜˊ ㄑㄩˋ ㄕㄤˋ ㄅㄢ ㄌㄜ˙

得去

deˊ quˋ
ㄉㄜˊ ㄑㄩˋ
She had gone to work
ta¯ deˊ quˋ shangˋ ban¯ le˙
ㄊㄚ ㄉㄜˊ ㄑㄩˋ ㄕㄤˋ ㄅㄢ ㄌㄜ˙

得去

deˊ quˋ
ㄉㄜˊ ㄑㄩˋ
Can go back
huiˊ de˙ quˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ

得去

de˙ quˋ
ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ
Can go out
chu¯ de˙ quˋ
ㄔㄨ ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ

得去

de˙ quˋ
ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ
Can go over
guoˋ de˙ quˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ

得去

de˙ quˋ
ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ
Can go in
jinˋ de˙ quˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ

得去

de˙ quˋ
ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ
Can go down
xiaˋ de˙ quˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ

得去

de˙ quˋ
ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ
Can go up
shangˋ de˙ quˋ
ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ

得去

de˙ quˋ
ㄉㄜ˙ ㄑㄩˋ
Can afford a little largesse, Can afford a little extravagance
chengˊ shouˋ deˊ qiˇ yiˋ dianˇ langˋ feiˋ
ㄔㄥˊ ㄕㄡˋ ㄉㄜˊ ㄑㄧˇ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄤˋ ㄈㄟˋ

得起

deˊ qiˇ
ㄉㄜˊ ㄑㄧˇ
We can afford a little largesse, We can afford a little extravagance
woˇ men˙ chengˊ shouˋ deˊ qiˇ yiˋ dianˇ langˋ feiˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄔㄥˊ ㄕㄡˋ ㄉㄜˊ ㄑㄧˇ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄤˋ ㄈㄟˋ

得起

deˊ qiˇ
ㄉㄜˊ ㄑㄧˇ
Afford, Can afford
maiˇ de˙ qiˇ
ㄇㄞˇ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ

得起

de˙ qiˇ
ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ
Withstand
jin¯ deˊ qiˇ
ㄐㄧㄣ ㄉㄜˊ ㄑㄧˇ

得起

deˊ qiˇ
ㄉㄜˊ ㄑㄧˇ
Strong enough to withstand
qiangˊ renˋ daoˋ jin¯ deˊ qiˇ
ㄑㄧㄤˊ ㄖㄣˋ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄣ ㄉㄜˊ ㄑㄧˇ

得起

deˊ qiˇ
ㄉㄜˊ ㄑㄧˇ
Stewed until soft and falling apart
dunˋ deˊ ruanˇ lanˋ
ㄉㄨㄣˋ ㄉㄜˊ ㄖㄨㄢˇ ㄌㄢˋ

得软

deˊ ruanˇ
ㄉㄜˊ ㄖㄨㄢˇ
Can come back
huiˊ de˙ laiˊ
ㄏㄨㄟˊ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ

得来

de˙ laiˊ
ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ
Can come out
chu¯ de˙ laiˊ
ㄔㄨ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ

得来

de˙ laiˊ
ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ
Can come in
jinˋ de˙ laiˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ

得来

de˙ laiˊ
ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ
Get along
heˊ deˊ laiˊ
ㄏㄜˊ ㄉㄜˊ ㄌㄞˊ

得来

deˊ laiˊ
ㄉㄜˊ ㄌㄞˊ
Can come down
xiaˋ de˙ laiˊ
ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ

得来

de˙ laiˊ
ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ
Can come up
shangˋ de˙ laiˊ
ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ

得来

de˙ laiˊ
ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ
Can be done
ganˋ de˙ laiˊ
ㄍㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ

得来

de˙ laiˊ
ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ
Isn't for everybody, Not everyone is suited to
buˊ shiˋ renˊ renˊ ganˋ de˙ laiˊ
ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ ㄍㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ

得来

de˙ laiˊ
ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ
Can get up
qiˇ de˙ laiˊ
ㄑㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ

得来

de˙ laiˊ
ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ
Cut into quite large chunks
qie¯ deˊ xiang¯ dang¯ daˋ kuaiˋ
ㄑㄧㄝ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄤ ㄉㄤ ㄉㄚˋ ㄎㄨㄞˋ

得相

deˊ xiang¯
ㄉㄜˊ ㄒㄧㄤ
Open really big, Opened really big
zheng¯ deˊ daˋ daˋ
ㄓㄥ ㄉㄜˊ ㄉㄚˋ ㄉㄚˋ

得大

deˊ daˋ
ㄉㄜˊ ㄉㄚˋ
Overly complicated, Complicate, Create complications
nongˋ deˊ taiˋ fuˋ zaˊ
ㄋㄨㄥˋ ㄉㄜˊ ㄊㄞˋ ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ

得太

deˊ taiˋ
ㄉㄜˊ ㄊㄞˋ
Don't get too excited, Can't get too excited
bieˊ gao¯ xingˋ de˙ taiˋ zaoˇ
ㄅㄧㄝˊ ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄞˋ ㄗㄠˇ

得太

de˙ taiˋ
ㄉㄜ˙ ㄊㄞˋ
Have to move, Have to move to a new house
deiˇ ban¯ jia¯
ㄉㄟˇ ㄅㄢ ㄐㄧㄚ

得搬

deiˇ ban¯
ㄉㄟˇ ㄅㄢ
We'll all have to move house
woˇ men˙ dou¯ deˊ ban¯ jia¯
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄉㄡ ㄉㄜˊ ㄅㄢ ㄐㄧㄚ

得搬

deˊ ban¯
ㄉㄜˊ ㄅㄢ
Danced, Jumped (e.g. beautifully)
tiaoˋ de˙
ㄊㄧㄠˋ ㄉㄜ˙

跳得

tiaoˋ de˙
ㄊㄧㄠˋ ㄉㄜ˙
Jumped quickly
tiaoˋ deˊ haoˇ kuaiˋ
ㄊㄧㄠˋ ㄉㄜˊ ㄏㄠˇ ㄎㄨㄞˋ

跳得

tiaoˋ deˊ
ㄊㄧㄠˋ ㄉㄜˊ
My heart beat quickly
woˇ de˙ xin¯ tiaoˋ deˊ haoˇ kuaiˋ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣ ㄊㄧㄠˋ ㄉㄜˊ ㄏㄠˇ ㄎㄨㄞˋ

跳得

tiaoˋ deˊ
ㄊㄧㄠˋ ㄉㄜˊ
No alternative but, Have to, Obliged to
zhiˇ deˊ
ㄓˇ ㄉㄜˊ

只得

zhiˇ deˊ
ㄓˇ ㄉㄜˊ
Frightened, Scared
xiaˋ deˊ
ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜˊ

吓得

xiaˋ deˊ
ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜˊ
Terrified
xiaˋ deˊ buˋ qing¯
ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ

吓得

xiaˋ deˊ
ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜˊ
Appear, Look, Seem
xianˇ de˙
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙

显得

xianˇ de˙
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙
Appear blurred
xianˇ deˊ moˊ huˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ ㄇㄛˊ ㄏㄨˊ

显得

xianˇ deˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ
Appeared depressed and unsettled
xianˇ de˙ juˇ sangˋ hanˋ buˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄩˇ ㄙㄤˋ ㄏㄢˋ ㄅㄨˋ

显得

xianˇ de˙
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙
Unaware of what it was about, Not knowing what it was about
buˋ xianˇ deˊ neiˋ rongˊ shiˋ shenˊ me˙
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

显得

xianˇ deˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ
Shined on
zhaoˋ deˊ
ㄓㄠˋ ㄉㄜˊ

照得

zhaoˋ deˊ
ㄓㄠˋ ㄉㄜˊ
Exposed to the sun
shaiˋ de˙
ㄕㄞˋ ㄉㄜ˙

晒得

shaiˋ de˙
ㄕㄞˋ ㄉㄜ˙
By exposure to the sun
beiˋ shaiˋ de˙
ㄅㄟˋ ㄕㄞˋ ㄉㄜ˙

晒得

shaiˋ de˙
ㄕㄞˋ ㄉㄜ˙
Be aware of, Know, Aware
xiaoˇ de˙
ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜ˙

晓得

xiaoˇ de˙
ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜ˙
No business knowing, no right to know
wuˊ quanˊ xiaoˇ deˊ
ㄨˊ ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜˊ

晓得

xiaoˇ deˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜˊ
Those things they had no business knowing
naˋ xie¯ ta¯ men˙ wuˊ quanˊ xiaoˇ deˊ de˙ shiˋ
ㄋㄚˋ ㄒㄧㄝ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄨˊ ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

晓得

xiaoˇ deˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜˊ
Didn't know, Wasn't aware
buˋ xiaoˇ deˊ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜˊ

晓得

xiaoˇ deˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜˊ
Not necessarily
buˊ jianˋ de˙
ㄅㄨˊ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

见得

jianˋ de˙
ㄐㄧㄢˋ ㄉㄜ˙
Somehow, Have to
zongˇ deiˇ
ㄗㄨㄥˇ ㄉㄟˇ

总得

zongˇ deiˇ
ㄗㄨㄥˇ ㄉㄟˇ
Become, Get, Grow
bianˋ de˙
ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

变得

bianˋ de˙
ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙
Becomes darker and darker, Becomes darker
bianˋ de˙ hui¯ hui¯ anˋ anˋ
ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄟ ㄢˋ ㄢˋ

变得

bianˋ de˙
ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙
Has become
yiˇ jing¯ bianˋ de˙
ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

变得

bianˋ de˙
ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙
Become, Became
jian¯ bianˋ deˊ
ㄐㄧㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜˊ

变得

bianˋ deˊ
ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜˊ
Nervously
jinˇ zhang¯ de˙
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ ㄉㄜ˙

张得

zhang¯ de˙
ㄓㄤ ㄉㄜ˙
Fly, Flies, Flying
fei¯ deˊ
ㄈㄟ ㄉㄜˊ

飞得

fei¯ deˊ
ㄈㄟ ㄉㄜˊ
Profit, Income
suoˇ deˊ
ㄙㄨㄛˇ ㄉㄜˊ

所得

suoˇ deˊ
ㄙㄨㄛˇ ㄉㄜˊ
Happily
gao¯ xingˋ de˙
ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙

兴得

xingˋ de˙
ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙
Conscious of, Realize, Sense, Feel, Think, Consider, Seem
jueˊ de˙
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙

觉得

jueˊ de˙
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙
Feel uneasy, Feel unsettled, Sense of disquiet
jueˊ deˊ buˋ an¯
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ ㄢ

觉得

jueˊ deˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
Feel thirsty, Feel a thirst
jueˊ de˙ kouˇ keˇ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄎㄡˇ ㄎㄜˇ

觉得

jueˊ de˙
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙
Felt naked
jueˊ deˊ haoˇ xiangˋ guang¯ zhe˙ shen¯ ziˇ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄤ ㄓㄜ˙ ㄕㄣ ㄗˇ

觉得

jueˊ deˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
Feel ashamed
jueˊ deˊ xiu¯ ruˋ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄡ ㄖㄨˋ

觉得

jueˊ deˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
Feel comfortable, Feet at ease
jueˊ deˊ ziˋ zaiˋ de˙
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄗˋ ㄗㄞˋ ㄉㄜ˙

觉得

jueˊ deˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
Feel a little better
jueˊ de˙ shu¯ fuˊ yiˋ dianˇ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄨ ㄈㄨˊ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ

觉得

jueˊ de˙
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙
Dialed from memory
jueˊ deˊ zheˋ keˇ nengˊ shiˋ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄓㄜˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄕˋ