Think,
Believe
xiangˇ ㄒㄧㄤˇ
dup
dup

(T)(S)

[pinyin]:
xiangˇ
[zhuyin]:
ㄒㄧㄤˇ

Think, Believe, Wish, Miss, Want, Imagine, Believe, Idea

13 strokes, Radical: 心, 61
cangjie (T) input code:
d
u
p
cangjie (S) input code:
d
u
p

Words containing 想, TOC

Want to drink water
xiangˇ he¯ shuiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄏㄜ ㄕㄨㄟˇ

想喝

xiangˇ he¯
ㄒㄧㄤˇ ㄏㄜ
Ask him if he needed to vomit
wenˋ ta¯ shiˋ buˊ shiˋ xiangˇ ouˇ tuˇ
ㄨㄣˋ ㄊㄚ ㄕˋ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄒㄧㄤˇ ㄡˇ ㄊㄨˇ

想嘔

xiangˇ ouˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄡˇ
Understood, Realized
xiangˇ mingˊ baiˊ le˙
ㄒㄧㄤˇ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ ㄌㄜ˙

想明

xiangˇ mingˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄇㄧㄥˊ
Imply, Implying
xiangˇ anˋ shiˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄢˋ ㄕˋ

想暗

xiangˇ anˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄢˋ
Was going to ask
yuanˊ benˇ xiangˇ wenˋ
ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ ㄒㄧㄤˇ ㄨㄣˋ

想問

xiangˇ wenˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄨㄣˋ
Get over a loss, Thoughts opening up after getting over a loss
xiangˇ kai¯
ㄒㄧㄤˇ ㄎㄞ

想開

xiangˇ kai¯
ㄒㄧㄤˇ ㄎㄞ
No doubt, Predictably
buˋ nanˊ xiangˇ jianˋ
ㄅㄨˋ ㄋㄢˊ ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄢˋ

想見

xiangˇ jianˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄢˋ
Want to use
xiangˇ yongˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄩㄥˋ

想用

xiangˇ yongˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄩㄥˋ
Not wanting to use
buˋ xiangˇ yongˋ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄩㄥˋ

想用

xiangˇ yongˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄩㄥˋ
Didn't think that just
meiˊ xiangˇ gang¯
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄍㄤ

想剛

xiangˇ gang¯
ㄒㄧㄤˇ ㄍㄤ
Come up with, Think of
xiangˇ chu¯
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ

想出

xiangˇ chu¯
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ
Figure out a way, come up with a means of
xiangˇ chu¯ banˋ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ

想出

xiangˇ chu¯
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ
Come up with a solution
xiangˇ chu¯ banˋ faˇ laiˊ jieˇ jueˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄌㄞˊ ㄐㄧㄝˇ ㄐㄩㄝˊ

想出

xiangˇ chu¯
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ
Had come up with
cengˊ jing¯ xiangˇ chu¯
ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ

想出

xiangˇ chu¯
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ
Think up, Come up with (an idea)
xiangˇ chu¯ laiˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

想出

xiangˇ chu¯
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ
Come up with a means of, Come up with a method for
xiangˇ chu¯ laiˊ le˙ yiˋ ge˙ banˋ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ ㄌㄞˊ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ

想出

xiangˇ chu¯
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ
Do you want to come out for a date
niˇ xiangˇ chu¯ laiˊ yue¯ huiˋ ma˙
ㄋㄧˇ ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ ㄌㄞˊ ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ ㄇㄚ˙

想出

xiangˇ chu¯
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ
Thought of, Thought up
xiangˇ le˙
ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜ˙

想了

xiangˇ le˙
ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜ˙
Taking a moment to think, Taking some time to think, Thinking for a moment
xiangˇ le˙ yiˊ huiˋ erˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜ˙ ㄧˊ ㄏㄨㄟˋ ㄦˊ

想了

xiangˇ le˙
ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜ˙
Thought about it
xiangˇ le˙ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ

想了

xiangˇ le˙
ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜ˙
Imagine flying, Desire to fly
xiangˇ fei¯
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄟ

想飛

xiangˇ fei¯
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄟ
Still want to study
haiˊ xiangˇ xueˊ
ㄏㄞˊ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄩㄝˊ

想學

xiangˇ xueˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄩㄝˊ
Want from
xiangˇ congˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄘㄨㄥˊ

想從

xiangˇ congˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄘㄨㄥˊ
Imagine, Imagining, Thinking
xiangˇ xiangˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ

想像

xiangˇ xiangˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ
Imaginative, Capable of imagination
xiangˇ xiangˋ liˋ feng¯ fuˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ ㄈㄥ ㄈㄨˋ

想像

xiangˇ xiangˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ
Difficult to imagine
henˇ nanˊ xiangˇ xiangˋ
ㄏㄣˇ ㄋㄢˊ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ

想像

xiangˇ xiangˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ
You probably find it difficult to imagine
niˇ yiˋ dingˋ henˇ nanˊ xiangˇ xiangˋ
ㄋㄧˇ ㄧˋ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄣˇ ㄋㄢˊ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ

想像

xiangˇ xiangˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ
Imagined, Pictured, Visualized
xiangˇ xiangˋ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄜ˙

想像

xiangˇ xiangˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ
I've missed you too
woˇ yeˇ xiangˇ niˇ
ㄨㄛˇ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧˇ

想你

xiangˇ niˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧˇ
Think about stealing
xiangˇ tou¯
ㄒㄧㄤˇ ㄊㄡ

想偷

xiangˇ tou¯
ㄒㄧㄤˇ ㄊㄡ
What are you thinking?
niˇ zaiˋ xiangˇ shenˊ me˙
ㄋㄧˇ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

想什

xiangˇ shenˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄕㄣˊ
What the fuck were you thinking?
niˇ daoˋ diˇ ta¯ ma¯ de˙ zaiˋ xiangˇ shenˊ me˙
ㄋㄧˇ ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ ㄊㄚ ㄇㄚ ㄉㄜ˙ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

想什

xiangˇ shenˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄕㄣˊ
Wants to do
xiangˇ zuoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄗㄨㄛˋ

想做

xiangˇ zuoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄗㄨㄛˋ
Want to see, Wish to see
xiangˇ kanˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ

想看

xiangˇ kanˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ
Whether you wanted to see or not
xiangˇ kanˋ buˋ xiangˇ kanˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ

想看

xiangˇ kanˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ
Didn't want to see
buˋ xiangˇ kanˋ jianˋ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ

想看

xiangˇ kanˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ
Whether you wanted to see or not
xiangˇ kanˋ buˋ xiangˇ kanˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ

想看

xiangˇ kanˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ
Want to see the most
zuiˋ xiangˇ kanˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ

想看

xiangˇ kanˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ
Imagine, Visualize, See if you will
xiangˇ xiangˇ kanˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ

想看

xiangˇ kanˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ
Want to eat first, Want something to eat first
xiangˇ xian¯ chi¯ dianˇ dong¯ xi¯
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄢ ㄔ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

想先

xiangˇ xian¯
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄢ
Would wonder whether or not
huiˋ xiangˇ zhi¯ daoˋ shiˋ fouˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˇ ㄓ ㄉㄠˋ ㄕˋ ㄈㄡˇ

想知

xiangˇ zhi¯
ㄒㄧㄤˇ ㄓ
Wouldn't want to know about
buˊ huiˋ xiangˇ zhi¯ daoˋ de˙ shiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˇ ㄓ ㄉㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

想知

xiangˇ zhi¯
ㄒㄧㄤˇ ㄓ
Managed to get him to, Coerced him into, Got him to
xiangˇ banˋ faˇ bi¯ ta¯
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄅㄧ ㄊㄚ

想辦

xiangˇ banˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄢˋ
Think of something quickly
kuaiˋ xiangˇ banˋ faˇ
ㄎㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ

想辦

xiangˇ banˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄢˋ
Think of something, Come up with a means of
xiangˇ xiangˇ banˋ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ

想辦

xiangˇ banˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄢˋ
Idea, Ideas, Thoughts, State of mind
xiangˇ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ

想法

xiangˇ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ
Had an idea
youˇ ge˙ xiangˇ faˇ
ㄧㄡˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ

想法

xiangˇ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ
Had a few ideas, Have a few ideas
youˇ jiˇ ge˙ xiangˇ faˇ
ㄧㄡˇ ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ

想法

xiangˇ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ
It seems as if i am of the opposite opinion
woˇ de˙ xiangˇ faˇ zhengˋ haoˇ xiang¯ fanˇ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ ㄓㄥˋ ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤ ㄈㄢˇ

想法

xiangˇ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ
I am of the opposite opinion, My opinion is the complete opposite
woˇ de˙ xiangˇ faˇ xiang¯ fanˇ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄤ ㄈㄢˇ

想法

xiangˇ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ
Crazy idea
feng¯ kuangˊ de˙ xiangˇ faˇ
ㄈㄥ ㄎㄨㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ

想法

xiangˇ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ
This thought, These thoughts
zheˋ yangˋ de˙ xiangˇ faˇ
ㄓㄜˋ ㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ

想法

xiangˇ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ
Master their thoughts, Think like them
zhangˇ woˋ ta¯ men˙ de˙ xiangˇ faˇ
ㄓㄤˇ ㄨㄛˋ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ

想法

xiangˇ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ
Contrary to what most people think, Contrary to what the majority think
hanˋ daˋ duo¯ shuˋ renˊ de˙ xiangˇ faˇ xiang¯ fanˇ zheˇ
ㄏㄢˋ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ ㄖㄣˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄤ ㄈㄢˇ ㄓㄜˇ

想法

xiangˇ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ
Suddenly had a crazy idea
hu¯ ranˊ youˇ ge˙ feng¯ kuangˊ de˙ xiangˇ faˇ
ㄏㄨ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄍㄜ˙ ㄈㄥ ㄎㄨㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ

想法

xiangˇ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ
Thought of, Thought about
xiangˇ guoˋ laiˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄍㄨㄛˋ ㄌㄞˊ

想過

xiangˇ guoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄍㄨㄛˋ
He had thought, It had occurred to him
ta¯ xiangˇ guoˋ
ㄊㄚ ㄒㄧㄤˇ ㄍㄨㄛˋ

想過

xiangˇ guoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄍㄨㄛˋ
Convince, Convinced
xiangˇ tong¯
ㄒㄧㄤˇ ㄊㄨㄥ

想通

xiangˇ tong¯
ㄒㄧㄤˇ ㄊㄨㄥ
Convinced
xiangˇ tong¯ le˙
ㄒㄧㄤˇ ㄊㄨㄥ ㄌㄜ˙

想通

xiangˇ tong¯
ㄒㄧㄤˇ ㄊㄨㄥ
Wanted to write to him
xiangˇ xieˇ xinˋ geiˇ ta¯
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ ㄍㄟˇ ㄊㄚ

想寫

xiangˇ xieˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄝˇ
Home sick, Miss home
xiangˇ jia¯
ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄚ

想家

xiangˇ jia¯
ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄚ
Miss, Give thought to, Thinking of, Reminiscing
xiangˇ nianˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧㄢˋ

想念

xiangˇ nianˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧㄢˋ
Seems to miss, Seemingly reminiscing
xiangˋ zaiˋ xiangˇ nianˋ
ㄒㄧㄤˋ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧㄢˋ

想念

xiangˇ nianˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧㄢˋ
Wants to become
xiangˇ dang¯
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄤ

想當

xiangˇ dang¯
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄤ
If i wanted to
ruˊ guoˇ woˇ xiangˇ dang¯
ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄤ

想當

xiangˇ dang¯
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄤ
If i wanted to be a
ruˊ guoˇ woˇ xiangˇ dang¯ ge˙
ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄤ ㄍㄜ˙

想當

xiangˇ dang¯
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄤ
In those days, Back in the day
xiangˇ dang¯ nianˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄤ ㄋㄧㄢˊ

想當

xiangˇ dang¯
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄤ
Do not want to be, Don't want to become
buˋ xiangˇ dang¯
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄤ

想當

xiangˇ dang¯
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄤ
Thinking
xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙

想著

xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙
Vaguely thinking, Vaguely thought
moˊ huˊ xiangˇ zhe˙
ㄇㄛˊ ㄏㄨˊ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙

想著

xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙
Vaguely thinking, Vaguely thought
xin¯ liˇ moˊ huˊ xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄇㄛˊ ㄏㄨˊ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙

想著

xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙
Thinking back on
huiˊ xiangˇ zhe˙
ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙

想著

xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙
Daydreaming, Fantasizing
chi¯ xiangˇ zhe˙
ㄔ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙

想著

xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙
Thinking, Believing
xin¯ liˇ xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙

想著

xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙
Think, Think about it
xiangˇ yiˋ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄧˋ ㄒㄧㄤˇ

想一

xiangˇ yiˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧˋ
Think of, Thought, Realized
xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
Reminded her a little of
rangˋ ta¯ youˇ dianˇ xiangˇ daoˋ
ㄖㄤˋ ㄊㄚ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
All i can think of is
woˇ suoˇ nengˊ xiangˇ daoˋ de˙
ㄨㄛˇ ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ ㄉㄜ˙

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
Immediately thought of
liˋ keˋ xiangˇ daoˋ
ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
Thinking of, Thought of
xiangˇ daoˋ le˙
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
Almost knew, Almost realized
jiˇ hu¯ xiangˇ daoˋ le˙
ㄐㄧˇ ㄏㄨ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
Does not think, Did not think (that), Can't believe, Don't believe, Can't imagine, Didn't imagine, Would never have imagined
meiˊ xiangˇ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
I never thought, I never imagined
woˇ meiˊ xiangˇ daoˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
Truly did not expect
zhen¯ meiˊ xiangˇ daoˋ
ㄓㄣ ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
Hadn't thought about him in ages
haoˇ jiuˇ meiˊ xiangˇ daoˋ ta¯ le˙
ㄏㄠˇ ㄐㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ ㄊㄚ ㄌㄜ˙

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
But i never thought
buˊ guoˋ woˇ meiˊ xiangˇ daoˋ
ㄅㄨˊ ㄍㄨㄛˋ ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
Once i started thinking about, No sooner had i thought of, Once they started thinking about, No sooner had they began to think about
yiˋ xiangˇ daoˋ
ㄧˋ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
To have wonderful ideas
miaoˋ xiangˇ tian¯ kai¯
ㄇㄧㄠˋ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄧㄢ ㄎㄞ

想天

xiangˇ tian¯
ㄒㄧㄤˇ ㄊㄧㄢ
Couldn't think of, Didn't think of
xiangˇ buˋ chu¯
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄔㄨ

想不

xiangˇ buˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ
Can't figure out a way, Can't come up with a plan for
xiangˇ buˋ chu¯ renˋ heˊ fang¯ faˇ gaoˇ chu¯
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄍㄠˇ ㄔㄨ

想不

xiangˇ buˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ
Not thinking, Not realizing, Won't believe
xiangˇ buˊ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˊ ㄉㄠˋ

想不

xiangˇ buˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˊ
Was willing or not, Would mind or not
xiangˇ buˋ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ

想不

xiangˇ buˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ
Cannot remember
xiangˇ buˋ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ

想不

xiangˇ buˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ
Wanted to say but couldn't
xiangˇ biaoˇ daˊ queˋ xiangˇ buˋ qiˇ laiˊ de˙
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ ㄑㄩㄝˋ ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙

想不

xiangˇ buˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ
Constantly thinking about different things
dong¯ xiangˇ xi¯ xiangˇ
ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧ ㄒㄧㄤˇ

想西

xiangˇ xi¯
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧ
Want, Wanted, Want to
xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
Want to do, Wanted to do
xiangˇ yaoˋ zuoˋ sheˊ me˙
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
Want kids, Wanted kids
xiangˇ yaoˋ xiaoˇ haiˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄠˇ ㄏㄞˊ

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
Wanted to catch the lamb, Wanted to catch a lamb
xiangˇ yaoˋ zhuo¯ xiaoˇ yangˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄓㄨㄛ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄤˊ

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
Desire to give up, Want to give in
xiangˇ yaoˋ fangˋ qiˋ de˙
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄈㄤˋ ㄑㄧˋ ㄉㄜ˙

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
He wanted to stay there forever
ta¯ xiangˇ yaoˋ yongˇ yuanˇ dai¯ zaiˋ naˋ erˊ
ㄊㄚ ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄉㄞ ㄗㄞˋ ㄋㄚˋ ㄦˊ

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
Ever seemed to want
siˋ hu¯ zhiˇ xiangˇ yaoˋ
ㄙˋ ㄏㄨ ㄓˇ ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
Wants to get, Wants to become, Wants to reach
xiangˇ yaoˋ deˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄉㄜˊ

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
Want
xiangˇ yaoˋ de˙
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
Wanted to drive
xiangˇ yaoˋ kai¯
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄎㄞ

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
Wanted to develop, Want to develop
xiangˇ yaoˋ kai¯ fa¯
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄎㄞ ㄈㄚ

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
A particular something that these people want
mouˇ zhongˋ zheˋ xie¯ renˊ xiangˇ yaoˋ de˙ dong¯ xi¯
ㄇㄡˇ ㄓㄨㄥˋ ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
I want to, I would like to
woˇ xiangˇ yaoˋ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
Thinking about what
xiangˇ xie¯ sheˊ me˙
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄝ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

想些

xiangˇ xie¯
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄝ
Want's to help
xiangˇ bang¯
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄤ

想幫

xiangˇ bang¯
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄤ
Think of, Thought of, Reminded of
xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
Only then thought of him again
caiˊ youˋ xiangˇ qiˇ ta¯ laiˊ
ㄘㄞˊ ㄧㄡˋ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ ㄊㄚ ㄌㄞˊ

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
Forced to again think about
beiˋ poˋ zaiˋ ciˋ xiangˇ qiˇ
ㄅㄟˋ ㄆㄛˋ ㄗㄞˋ ㄘˋ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
Thought of
xiangˇ qiˇ le˙
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ ㄌㄜ˙

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
Remember, Think of
xiangˇ qiˇ laiˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
Remembered, Could remember
xiangˇ qiˇ laiˊ le˙
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ ㄌㄜ˙

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
Then remembered, Then suddenly remembered
suiˊ jiˊ xiangˇ qiˇ laiˊ
ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
But then remembered, But then suddenly remembered
danˋ suiˊ jiˊ xiangˇ qiˇ laiˊ
ㄉㄢˋ ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
I've just realized, Now it occurs to me that
woˇ gang¯ haoˇ xiangˇ qiˇ laiˊ
ㄨㄛˇ ㄍㄤ ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
Recall, Remind, Reminded
huiˊ xiangˇ qiˇ
ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
Reminded him
rangˋ ta¯ huiˊ xiangˇ qiˇ
ㄖㄤˋ ㄊㄚ ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
Then was reminded of, Then began thinking about
jiuˋ xiangˇ qiˇ
ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
Get angrier the more one thinks
yueˋ xiangˇ yueˋ qiˋ
ㄩㄝˋ ㄒㄧㄤˇ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ

想越

xiangˇ yueˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄩㄝˋ
Wanted to sell
xiangˇ maiˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄇㄞˋ

想賣

xiangˇ maiˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄇㄞˋ
Wanted to say but couldn't
xiangˇ biaoˇ daˊ queˋ xiangˇ buˋ qiˇ laiˊ de˙
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ ㄑㄩㄝˋ ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙

想表

xiangˇ biaoˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄧㄠˇ
Think up, Try
xiangˇ jinˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄣˋ

想盡

xiangˇ jinˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄣˋ
Wants to meet with you as soon as possible
xiangˇ jinˋ kuaiˋ gen¯ niˇ jianˋ mianˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄣˋ ㄎㄨㄞˋ ㄍㄣ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

想盡

xiangˇ jinˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄣˋ
Think of something, Come up with a means of
xiangˇ xiangˇ banˋ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ

想想

xiangˇ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ
Contemplate, Think deeply about, Think about
haoˇ haoˇ xiangˇ xiangˇ
ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ

想想

xiangˇ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ
Contemplate, Think deeply about, Think about
haoˇ haoˇ xiangˇ xiangˇ
ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ

想想

xiangˇ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ
Imagine, Visualize, See if you will
xiangˇ xiangˇ kanˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ

想想

xiangˇ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ
On second thought
zaiˋ xiangˇ xiangˇ
ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ

想想

xiangˇ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ
On second thought
zaiˋ xiangˇ xiangˇ
ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ

想想

xiangˇ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ
Wanted to find a
xiangˇ zhaoˇ ge˙
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄠˇ ㄍㄜ˙

想找

xiangˇ zhaoˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄠˇ
Wants to find
xiangˇ zhaoˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ

想找

xiangˇ zhaoˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄠˇ
Meant to call who
xiangˇ daˇ geiˇ sheiˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄚˇ ㄍㄟˇ ㄕㄟˊ

想打

xiangˇ daˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄚˇ
Wants to fight
xiangˇ daˇ jiaˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄚˋ

想打

xiangˇ daˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄚˇ
Recollect, Recall, Reflect, Look back on, Remember
huiˊ xiangˇ
ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤˇ

回想

huiˊ xiangˇ
ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤˇ
Only wanted, Just wanted
zhiˇ xiangˇ
ㄓˇ ㄒㄧㄤˇ

只想

zhiˇ xiangˇ
ㄓˇ ㄒㄧㄤˇ
Only thought, Main thought
xin¯ zhong¯ zhiˇ xiangˇ
ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ ㄓˇ ㄒㄧㄤˇ

只想

zhiˇ xiangˇ
ㄓˇ ㄒㄧㄤˇ
Think of, Thoughts, Ideas, Ideology
si¯ xiangˇ
ㄙ ㄒㄧㄤˇ

思想

si¯ xiangˇ
ㄙ ㄒㄧㄤˇ
I was only trying
woˇ zhiˇ shiˋ xiangˇ
ㄨㄛˇ ㄓˇ ㄕˋ ㄒㄧㄤˇ

是想

shiˋ xiangˇ
ㄕˋ ㄒㄧㄤˇ
Think, Ponder, Muse, Turn over in one's mind
anˋ xiangˇ
ㄢˋ ㄒㄧㄤˇ

暗想

anˋ xiangˇ
ㄢˋ ㄒㄧㄤˇ
Thought but didn't say
xin¯ zhong¯ anˋ xiangˇ danˋ meiˊ shuo¯ chu¯ kouˇ
ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ ㄢˋ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄢˋ ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛ ㄔㄨ ㄎㄡˇ

暗想

anˋ xiangˇ
ㄢˋ ㄒㄧㄤˇ
Deep meditation
mingˊ xiangˇ
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄤˇ

冥想

mingˊ xiangˇ
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄤˇ
Fantasy
huanˋ xiangˇ
ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ

幻想

huanˋ xiangˇ
ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ
Expectation, Prediction
yuˋ xiangˇ
ㄩˋ ㄒㄧㄤˇ

預想

yuˋ xiangˇ
ㄩˋ ㄒㄧㄤˇ
Thought about it
xiangˇ le˙ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ

了想

le˙ xiangˇ
ㄌㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ
Think, Thought
suoˇ xiangˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ

所想

suoˇ xiangˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ
I thought
woˇ suoˇ xiangˇ de˙
ㄨㄛˇ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄜ˙

所想

suoˇ xiangˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ
A lot more dangerous than i thought
biˇ woˇ suoˇ xiangˇ de˙ yao¯ weiˊ xianˇ deˊ duo¯
ㄅㄧˇ ㄨㄛˇ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄧㄠ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ

所想

suoˇ xiangˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ
Thinking in a muddled way
luanˋ xiangˇ
ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ

亂想

luanˋ xiangˇ
ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ
Really wanted
henˇ xiangˇ
ㄏㄣˇ ㄒㄧㄤˇ

很想

henˇ xiangˇ
ㄏㄣˇ ㄒㄧㄤˇ
I think, I believe, I suppose
woˇ xiangˇ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ

我想

woˇ xiangˇ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ
I'd like to go on a date with you
woˇ xiangˇ hanˋ niˇ yue¯ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄏㄢˋ ㄋㄧˇ ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ

我想

woˇ xiangˇ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ
I suppose that
woˇ xiangˇ ying¯ gai¯ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄧㄥ ㄍㄞ ㄕˋ

我想

woˇ xiangˇ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ
I think i can
woˇ xiangˇ woˇ keˇ yiˇ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄨㄛˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ

我想

woˇ xiangˇ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ
I think it's time to give up.
woˇ xiangˇ shiˋ shiˊ houˋ fangˋ qiˋ le˙
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄕˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄈㄤˋ ㄑㄧˋ ㄌㄜ˙

我想

woˇ xiangˇ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ
I want to know
woˇ xiangˇ zhi¯ daoˋ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄓ ㄉㄠˋ

我想

woˇ xiangˇ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ
I want to tell you a story
woˇ xiangˇ gen¯ niˇ jiangˇ ge˙ guˋ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄍㄣ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄤˇ ㄍㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

我想

woˇ xiangˇ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ
Day dream, Fantasy
wangˋ xiangˇ
ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ

妄想

wangˋ xiangˇ
ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ
Thought
xin¯ xiangˇ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ

心想

xin¯ xiangˇ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ
Think and then it happens
xin¯ xiangˇ shiˋ chengˊ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ ㄕˋ ㄔㄥˊ

心想

xin¯ xiangˇ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ
He woke up thinking
ta¯ xingˇ laiˊ shiˊ xin¯ xiangˇ
ㄊㄚ ㄒㄧㄥˇ ㄌㄞˊ ㄕˊ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ

心想

xin¯ xiangˇ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ
Unthinkable, Don't bear thinking about
buˋ kan¯ sheˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄎㄢ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˇ

涉想

sheˋ xiangˇ
ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˇ
Thoughts, Believes, Thinks, In one's mind thinks
xin¯ liˇ xiangˇ
ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ

裡想

liˇ xiangˇ
ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ
Opinion, Mental reaction, Mental impression, Impression
ganˇ xiangˇ
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤˇ

感想

ganˇ xiangˇ
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤˇ
Daydream, Fantasize
chi¯ xiangˇ
ㄔ ㄒㄧㄤˇ

癡想

chi¯ xiangˇ
ㄔ ㄒㄧㄤˇ
Will think, Would think
jiang¯ huiˋ xiangˇ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˇ

會想

huiˋ xiangˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˇ
Dream
mengˋ xiangˇ
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ

夢想

mengˋ xiangˇ
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ
Dream come true, Realize a dream, Make a dream come true
mengˋ xiangˇ chengˊ zhen¯
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄔㄥˊ ㄓㄣ

夢想

mengˋ xiangˇ
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ
Dream's
mengˋ xiangˇ de˙
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄜ˙

夢想

mengˋ xiangˇ
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ
For the sake of
zhuoˊ xiangˇ
ㄓㄨㄛˊ ㄒㄧㄤˇ

著想

zhuoˊ xiangˇ
ㄓㄨㄛˊ ㄒㄧㄤˇ
Thinks about other people
weiˋ renˊ zhaoˊ xiangˇ
ㄨㄟˋ ㄖㄣˊ ㄓㄠˊ ㄒㄧㄤˇ

著想

zhaoˊ xiangˇ
ㄓㄠˊ ㄒㄧㄤˇ
Think, Think about it
xiangˇ yiˋ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄧˋ ㄒㄧㄤˇ

一想

yiˋ xiangˇ
ㄧˋ ㄒㄧㄤˇ
Do not wish to, Do not want, Not thought about, Not pondered
buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
Don't you miss your family
buˋ xiangˇ niˇ de˙ jia¯ renˊ ma˙
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ ㄇㄚ˙

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
Didn't want to answer directly
buˋ xiangˇ zhiˊ jie¯ huiˊ daˊ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄏㄨㄟˊ ㄉㄚˊ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
Doesn't want to know
buˋ xiangˇ zhi¯ daoˋ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄓ ㄉㄠˋ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
Didn't want to stand here
buˋ xiangˇ zhanˋ zaiˋ zheˋ erˊ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄢˋ ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄦˊ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
Didn't want to die like this
buˋ xiangˇ zheiˋ yangˋ siˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄟˋ ㄧㄤˋ ㄙˇ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
He doesn't want to return to his old life
ta¯ buˋ xiangˇ huiˊ daoˋ yiˇ qianˊ de˙ sheng¯ huoˊ
ㄊㄚ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
Doesn't want to allow
keˇ buˋ xiangˇ rangˋ
ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄖㄤˋ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
I don't want to hear a story
woˇ buˋ xiangˇ ting¯ guˋ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄧㄥ ㄍㄨˋ ㄕˋ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
I didn't want to
yiˋ dianˇ erˊ yeˇ buˋ xiangˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
Didn't want to come
buˋ xiangˇ laiˊ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄌㄞˊ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
Do not want to go to, Did not want to go to
buˋ xiangˇ quˋ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄩˋ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
Was willing or not, Would mind or not
xiangˇ buˋ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
Don't think
bengˊ xiangˇ
ㄅㄥˊ ㄒㄧㄤˇ

甭想

bengˊ xiangˇ
ㄅㄥˊ ㄒㄧㄤˇ
Truly wanted (to)
zhengˋ xiangˇ
ㄓㄥˋ ㄒㄧㄤˇ

正想

zhengˋ xiangˇ
ㄓㄥˋ ㄒㄧㄤˇ
Associate
lianˊ xiangˇ
ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ

聯想

lianˊ xiangˇ
ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ
Word association
ziˋ huiˋ lianˊ xiangˇ
ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ

聯想

lianˊ xiangˇ
ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ
Ideal, Ideals, Idea(s), Thought(s)
liˇ xiangˇ
ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ

理想

liˇ xiangˇ
ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ
Ideal state, Ideal condition
liˇ xiangˇ zhuangˋ taiˋ
ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ

理想

liˇ xiangˇ
ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ
Central ideal
zhong¯ xin¯ liˇ xiangˇ
ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ

理想

liˇ xiangˇ
ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ
Ideal state for meditation, Meditation groove
chenˊ si¯ de˙ liˇ xiangˇ zhuangˋ taiˋ
ㄔㄣˊ ㄙ ㄉㄜ˙ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ

理想

liˇ xiangˇ
ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ
Constantly thinking about different things
dong¯ xiangˇ xi¯ xiangˇ
ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧ ㄒㄧㄤˇ

西想

xi¯ xiangˇ
ㄒㄧ ㄒㄧㄤˇ
Would almost certainly have to wonder
jiˇ hu¯ shiˋ biˋ huiˋ quˋ xiangˇ
ㄐㄧˇ ㄏㄨ ㄕˋ ㄅㄧˋ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˇ

去想

quˋ xiangˇ
ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˇ
Worriedly wondered, Thought of worriedly
xin¯ huang¯ yiˋ luanˋ diˋ xiangˇ
ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄤ ㄧˋ ㄌㄨㄢˋ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄤˇ

地想

diˋ xiangˇ
ㄉㄧˋ ㄒㄧㄤˇ
Snidely thought
chaoˊ nongˋ de˙ xiangˇ
ㄔㄠˊ ㄋㄨㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ

地想

de˙ xiangˇ
ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ
Believe this, Think this
zheiˋ yangˋ xiangˇ
ㄓㄟˋ ㄧㄤˋ ㄒㄧㄤˇ

樣想

yangˋ xiangˇ
ㄧㄤˋ ㄒㄧㄤˇ
Plan, Idea, Scheme
gouˋ xiangˇ
ㄍㄡˋ ㄒㄧㄤˇ

構想

gouˋ xiangˇ
ㄍㄡˋ ㄒㄧㄤˇ
Fantasy, Make belief, Whimsy
qiˊ xiangˇ
ㄑㄧˊ ㄒㄧㄤˇ

奇想

qiˊ xiangˇ
ㄑㄧˊ ㄒㄧㄤˇ
I am thinking, I think
woˇ zaiˋ xiangˇ
ㄨㄛˇ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ

在想

zaiˋ xiangˇ
ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ
Guess, Surmise, Supposed
cai¯ xiangˇ
ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ

猜想

cai¯ xiangˇ
ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ
Surmised he never would
cai¯ xiangˇ ta¯ yongˇ yuanˇ yeˇ buˊ huiˋ
ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄚ ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

猜想

cai¯ xiangˇ
ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ
She guessed, She surmised
ta¯ cai¯ xiangˇ
ㄊㄚ ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ

猜想

cai¯ xiangˇ
ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ
Want to drink water
xiangˇ he¯ shuiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄏㄜ ㄕㄨㄟˇ

想喝

xiangˇ he¯
ㄒㄧㄤˇ ㄏㄜ
Ask him if he needed to vomit
wenˋ ta¯ shiˋ buˊ shiˋ xiangˇ ouˇ tuˇ
ㄨㄣˋ ㄊㄚ ㄕˋ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄒㄧㄤˇ ㄡˇ ㄊㄨˇ

想呕

xiangˇ ouˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄡˇ
Understood, Realized
xiangˇ mingˊ baiˊ le˙
ㄒㄧㄤˇ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ ㄌㄜ˙

想明

xiangˇ mingˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄇㄧㄥˊ
Imply, Implying
xiangˇ anˋ shiˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄢˋ ㄕˋ

想暗

xiangˇ anˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄢˋ
Was going to ask
yuanˊ benˇ xiangˇ wenˋ
ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ ㄒㄧㄤˇ ㄨㄣˋ

想问

xiangˇ wenˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄨㄣˋ
Get over a loss, Thoughts opening up after getting over a loss
xiangˇ kai¯
ㄒㄧㄤˇ ㄎㄞ

想开

xiangˇ kai¯
ㄒㄧㄤˇ ㄎㄞ
No doubt, Predictably
buˋ nanˊ xiangˇ jianˋ
ㄅㄨˋ ㄋㄢˊ ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄢˋ

想见

xiangˇ jianˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄢˋ
Want to use
xiangˇ yongˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄩㄥˋ

想用

xiangˇ yongˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄩㄥˋ
Not wanting to use
buˋ xiangˇ yongˋ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄩㄥˋ

想用

xiangˇ yongˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄩㄥˋ
Didn't think that just
meiˊ xiangˇ gang¯
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄍㄤ

想刚

xiangˇ gang¯
ㄒㄧㄤˇ ㄍㄤ
Come up with, Think of
xiangˇ chu¯
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ

想出

xiangˇ chu¯
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ
Figure out a way, come up with a means of
xiangˇ chu¯ banˋ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ

想出

xiangˇ chu¯
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ
Come up with a solution
xiangˇ chu¯ banˋ faˇ laiˊ jieˇ jueˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄌㄞˊ ㄐㄧㄝˇ ㄐㄩㄝˊ

想出

xiangˇ chu¯
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ
Had come up with
cengˊ jing¯ xiangˇ chu¯
ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ

想出

xiangˇ chu¯
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ
Think up, Come up with (an idea)
xiangˇ chu¯ laiˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

想出

xiangˇ chu¯
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ
Come up with a means of, Come up with a method for
xiangˇ chu¯ laiˊ le˙ yiˋ ge˙ banˋ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ ㄌㄞˊ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ

想出

xiangˇ chu¯
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ
Do you want to come out for a date
niˇ xiangˇ chu¯ laiˊ yue¯ huiˋ ma˙
ㄋㄧˇ ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ ㄌㄞˊ ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ ㄇㄚ˙

想出

xiangˇ chu¯
ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ
Thought of, Thought up
xiangˇ le˙
ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜ˙

想了

xiangˇ le˙
ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜ˙
Taking a moment to think, Taking some time to think, Thinking for a moment
xiangˇ le˙ yiˊ huiˋ erˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜ˙ ㄧˊ ㄏㄨㄟˋ ㄦˊ

想了

xiangˇ le˙
ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜ˙
Thought about it
xiangˇ le˙ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ

想了

xiangˇ le˙
ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜ˙
Imagine flying, Desire to fly
xiangˇ fei¯
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄟ

想飞

xiangˇ fei¯
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄟ
Still want to study
haiˊ xiangˇ xueˊ
ㄏㄞˊ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄩㄝˊ

想学

xiangˇ xueˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄩㄝˊ
Want from
xiangˇ congˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄘㄨㄥˊ

想从

xiangˇ congˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄘㄨㄥˊ
Imagine, Imagining, Thinking
xiangˇ xiangˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ

想像

xiangˇ xiangˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ
Imaginative, Capable of imagination
xiangˇ xiangˋ liˋ feng¯ fuˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ ㄈㄥ ㄈㄨˋ

想像

xiangˇ xiangˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ
Difficult to imagine
henˇ nanˊ xiangˇ xiangˋ
ㄏㄣˇ ㄋㄢˊ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ

想像

xiangˇ xiangˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ
You probably find it difficult to imagine
niˇ yiˋ dingˋ henˇ nanˊ xiangˇ xiangˋ
ㄋㄧˇ ㄧˋ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄣˇ ㄋㄢˊ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ

想像

xiangˇ xiangˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ
Imagined, Pictured, Visualized
xiangˇ xiangˋ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄜ˙

想像

xiangˇ xiangˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ
I've missed you too
woˇ yeˇ xiangˇ niˇ
ㄨㄛˇ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧˇ

想你

xiangˇ niˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧˇ
Think about stealing
xiangˇ tou¯
ㄒㄧㄤˇ ㄊㄡ

想偷

xiangˇ tou¯
ㄒㄧㄤˇ ㄊㄡ
What are you thinking?
niˇ zaiˋ xiangˇ shenˊ me˙
ㄋㄧˇ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

想什

xiangˇ shenˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄕㄣˊ
What the fuck were you thinking?
niˇ daoˋ diˇ ta¯ ma¯ de˙ zaiˋ xiangˇ shenˊ me˙
ㄋㄧˇ ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ ㄊㄚ ㄇㄚ ㄉㄜ˙ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

想什

xiangˇ shenˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄕㄣˊ
Wants to do
xiangˇ zuoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄗㄨㄛˋ

想做

xiangˇ zuoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄗㄨㄛˋ
Want to see, Wish to see
xiangˇ kanˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ

想看

xiangˇ kanˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ
Whether you wanted to see or not
xiangˇ kanˋ buˋ xiangˇ kanˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ

想看

xiangˇ kanˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ
Didn't want to see
buˋ xiangˇ kanˋ jianˋ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ

想看

xiangˇ kanˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ
Whether you wanted to see or not
xiangˇ kanˋ buˋ xiangˇ kanˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ

想看

xiangˇ kanˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ
Want to see the most
zuiˋ xiangˇ kanˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ

想看

xiangˇ kanˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ
Imagine, Visualize, See if you will
xiangˇ xiangˇ kanˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ

想看

xiangˇ kanˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ
Want to eat first, Want something to eat first
xiangˇ xian¯ chi¯ dianˇ dong¯ xi¯
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄢ ㄔ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

想先

xiangˇ xian¯
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄢ
Would wonder whether or not
huiˋ xiangˇ zhi¯ daoˋ shiˋ fouˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˇ ㄓ ㄉㄠˋ ㄕˋ ㄈㄡˇ

想知

xiangˇ zhi¯
ㄒㄧㄤˇ ㄓ
Wouldn't want to know about
buˊ huiˋ xiangˇ zhi¯ daoˋ de˙ shiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˇ ㄓ ㄉㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

想知

xiangˇ zhi¯
ㄒㄧㄤˇ ㄓ
Managed to get him to, Coerced him into, Got him to
xiangˇ banˋ faˇ bi¯ ta¯
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄅㄧ ㄊㄚ

想办

xiangˇ banˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄢˋ
Think of something quickly
kuaiˋ xiangˇ banˋ faˇ
ㄎㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ

想办

xiangˇ banˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄢˋ
Think of something, Come up with a means of
xiangˇ xiangˇ banˋ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ

想办

xiangˇ banˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄢˋ
Idea, Ideas, Thoughts, State of mind
xiangˇ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ

想法

xiangˇ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ
Had an idea
youˇ ge˙ xiangˇ faˇ
ㄧㄡˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ

想法

xiangˇ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ
Had a few ideas, Have a few ideas
youˇ jiˇ ge˙ xiangˇ faˇ
ㄧㄡˇ ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ

想法

xiangˇ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ
It seems as if i am of the opposite opinion
woˇ de˙ xiangˇ faˇ zhengˋ haoˇ xiang¯ fanˇ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ ㄓㄥˋ ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤ ㄈㄢˇ

想法

xiangˇ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ
I am of the opposite opinion, My opinion is the complete opposite
woˇ de˙ xiangˇ faˇ xiang¯ fanˇ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄤ ㄈㄢˇ

想法

xiangˇ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ
Crazy idea
feng¯ kuangˊ de˙ xiangˇ faˇ
ㄈㄥ ㄎㄨㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ

想法

xiangˇ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ
This thought, These thoughts
zheˋ yangˋ de˙ xiangˇ faˇ
ㄓㄜˋ ㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ

想法

xiangˇ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ
Master their thoughts, Think like them
zhangˇ woˋ ta¯ men˙ de˙ xiangˇ faˇ
ㄓㄤˇ ㄨㄛˋ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ

想法

xiangˇ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ
Contrary to what most people think, Contrary to what the majority think
hanˋ daˋ duo¯ shuˋ renˊ de˙ xiangˇ faˇ xiang¯ fanˇ zheˇ
ㄏㄢˋ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ ㄖㄣˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄤ ㄈㄢˇ ㄓㄜˇ

想法

xiangˇ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ
Suddenly had a crazy idea
hu¯ ranˊ youˇ ge˙ feng¯ kuangˊ de˙ xiangˇ faˇ
ㄏㄨ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄍㄜ˙ ㄈㄥ ㄎㄨㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ

想法

xiangˇ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ
Thought of, Thought about
xiangˇ guoˋ laiˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄍㄨㄛˋ ㄌㄞˊ

想过

xiangˇ guoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄍㄨㄛˋ
He had thought, It had occurred to him
ta¯ xiangˇ guoˋ
ㄊㄚ ㄒㄧㄤˇ ㄍㄨㄛˋ

想过

xiangˇ guoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄍㄨㄛˋ
Convince, Convinced
xiangˇ tong¯
ㄒㄧㄤˇ ㄊㄨㄥ

想通

xiangˇ tong¯
ㄒㄧㄤˇ ㄊㄨㄥ
Convinced
xiangˇ tong¯ le˙
ㄒㄧㄤˇ ㄊㄨㄥ ㄌㄜ˙

想通

xiangˇ tong¯
ㄒㄧㄤˇ ㄊㄨㄥ
Wanted to write to him
xiangˇ xieˇ xinˋ geiˇ ta¯
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ ㄍㄟˇ ㄊㄚ

想写

xiangˇ xieˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄝˇ
Home sick, Miss home
xiangˇ jia¯
ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄚ

想家

xiangˇ jia¯
ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄚ
Miss, Give thought to, Thinking of, Reminiscing
xiangˇ nianˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧㄢˋ

想念

xiangˇ nianˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧㄢˋ
Seems to miss, Seemingly reminiscing
xiangˋ zaiˋ xiangˇ nianˋ
ㄒㄧㄤˋ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧㄢˋ

想念

xiangˇ nianˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧㄢˋ
Wants to become
xiangˇ dang¯
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄤ

想当

xiangˇ dang¯
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄤ
If i wanted to
ruˊ guoˇ woˇ xiangˇ dang¯
ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄤ

想当

xiangˇ dang¯
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄤ
If i wanted to be a
ruˊ guoˇ woˇ xiangˇ dang¯ ge˙
ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄤ ㄍㄜ˙

想当

xiangˇ dang¯
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄤ
In those days, Back in the day
xiangˇ dang¯ nianˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄤ ㄋㄧㄢˊ

想当

xiangˇ dang¯
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄤ
Do not want to be, Don't want to become
buˋ xiangˇ dang¯
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄤ

想当

xiangˇ dang¯
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄤ
Thinking
xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙

想着

xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙
Vaguely thinking, Vaguely thought
moˊ huˊ xiangˇ zhe˙
ㄇㄛˊ ㄏㄨˊ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙

想着

xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙
Vaguely thinking, Vaguely thought
xin¯ liˇ moˊ huˊ xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄇㄛˊ ㄏㄨˊ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙

想着

xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙
Thinking back on
huiˊ xiangˇ zhe˙
ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙

想着

xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙
Daydreaming, Fantasizing
chi¯ xiangˇ zhe˙
ㄔ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙

想着

xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙
Thinking, Believing
xin¯ liˇ xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙

想着

xiangˇ zhe˙
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄜ˙
Think, Think about it
xiangˇ yiˋ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄧˋ ㄒㄧㄤˇ

想一

xiangˇ yiˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧˋ
Think of, Thought, Realized
xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
Reminded her a little of
rangˋ ta¯ youˇ dianˇ xiangˇ daoˋ
ㄖㄤˋ ㄊㄚ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
All i can think of is
woˇ suoˇ nengˊ xiangˇ daoˋ de˙
ㄨㄛˇ ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ ㄉㄜ˙

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
Immediately thought of
liˋ keˋ xiangˇ daoˋ
ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
Thinking of, Thought of
xiangˇ daoˋ le˙
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
Almost knew, Almost realized
jiˇ hu¯ xiangˇ daoˋ le˙
ㄐㄧˇ ㄏㄨ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
Does not think, Did not think (that), Can't believe, Don't believe, Can't imagine, Didn't imagine, Would never have imagined
meiˊ xiangˇ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
I never thought, I never imagined
woˇ meiˊ xiangˇ daoˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
Truly did not expect
zhen¯ meiˊ xiangˇ daoˋ
ㄓㄣ ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
Hadn't thought about him in ages
haoˇ jiuˇ meiˊ xiangˇ daoˋ ta¯ le˙
ㄏㄠˇ ㄐㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ ㄊㄚ ㄌㄜ˙

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
But i never thought
buˊ guoˋ woˇ meiˊ xiangˇ daoˋ
ㄅㄨˊ ㄍㄨㄛˋ ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
Once i started thinking about, No sooner had i thought of, Once they started thinking about, No sooner had they began to think about
yiˋ xiangˇ daoˋ
ㄧˋ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

想到

xiangˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ
To have wonderful ideas
miaoˋ xiangˇ tian¯ kai¯
ㄇㄧㄠˋ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄧㄢ ㄎㄞ

想天

xiangˇ tian¯
ㄒㄧㄤˇ ㄊㄧㄢ
Couldn't think of, Didn't think of
xiangˇ buˋ chu¯
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄔㄨ

想不

xiangˇ buˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ
Can't figure out a way, Can't come up with a plan for
xiangˇ buˋ chu¯ renˋ heˊ fang¯ faˇ gaoˇ chu¯
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄍㄠˇ ㄔㄨ

想不

xiangˇ buˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ
Not thinking, Not realizing, Won't believe
xiangˇ buˊ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˊ ㄉㄠˋ

想不

xiangˇ buˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˊ
Was willing or not, Would mind or not
xiangˇ buˋ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ

想不

xiangˇ buˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ
Cannot remember
xiangˇ buˋ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ

想不

xiangˇ buˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ
Wanted to say but couldn't
xiangˇ biaoˇ daˊ queˋ xiangˇ buˋ qiˇ laiˊ de˙
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ ㄑㄩㄝˋ ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙

想不

xiangˇ buˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ
Constantly thinking about different things
dong¯ xiangˇ xi¯ xiangˇ
ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧ ㄒㄧㄤˇ

想西

xiangˇ xi¯
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧ
Want, Wanted, Want to
xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
Want to do, Wanted to do
xiangˇ yaoˋ zuoˋ sheˊ me˙
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
Want kids, Wanted kids
xiangˇ yaoˋ xiaoˇ haiˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄠˇ ㄏㄞˊ

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
Wanted to catch the lamb, Wanted to catch a lamb
xiangˇ yaoˋ zhuo¯ xiaoˇ yangˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄓㄨㄛ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄤˊ

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
Desire to give up, Want to give in
xiangˇ yaoˋ fangˋ qiˋ de˙
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄈㄤˋ ㄑㄧˋ ㄉㄜ˙

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
He wanted to stay there forever
ta¯ xiangˇ yaoˋ yongˇ yuanˇ dai¯ zaiˋ naˋ erˊ
ㄊㄚ ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄉㄞ ㄗㄞˋ ㄋㄚˋ ㄦˊ

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
Ever seemed to want
siˋ hu¯ zhiˇ xiangˇ yaoˋ
ㄙˋ ㄏㄨ ㄓˇ ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
Wants to get, Wants to become, Wants to reach
xiangˇ yaoˋ deˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄉㄜˊ

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
Want
xiangˇ yaoˋ de˙
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
Wanted to drive
xiangˇ yaoˋ kai¯
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄎㄞ

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
Wanted to develop, Want to develop
xiangˇ yaoˋ kai¯ fa¯
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄎㄞ ㄈㄚ

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
A particular something that these people want
mouˇ zhongˋ zheˋ xie¯ renˊ xiangˇ yaoˋ de˙ dong¯ xi¯
ㄇㄡˇ ㄓㄨㄥˋ ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
I want to, I would like to
woˇ xiangˇ yaoˋ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ

想要

xiangˇ yaoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ
Thinking about what
xiangˇ xie¯ sheˊ me˙
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄝ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

想些

xiangˇ xie¯
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄝ
Want's to help
xiangˇ bang¯
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄤ

想帮

xiangˇ bang¯
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄤ
Think of, Thought of, Reminded of
xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
Only then thought of him again
caiˊ youˋ xiangˇ qiˇ ta¯ laiˊ
ㄘㄞˊ ㄧㄡˋ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ ㄊㄚ ㄌㄞˊ

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
Forced to again think about
beiˋ poˋ zaiˋ ciˋ xiangˇ qiˇ
ㄅㄟˋ ㄆㄛˋ ㄗㄞˋ ㄘˋ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
Thought of
xiangˇ qiˇ le˙
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ ㄌㄜ˙

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
Remember, Think of
xiangˇ qiˇ laiˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
Remembered, Could remember
xiangˇ qiˇ laiˊ le˙
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ ㄌㄜ˙

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
Then remembered, Then suddenly remembered
suiˊ jiˊ xiangˇ qiˇ laiˊ
ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
But then remembered, But then suddenly remembered
danˋ suiˊ jiˊ xiangˇ qiˇ laiˊ
ㄉㄢˋ ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
I've just realized, Now it occurs to me that
woˇ gang¯ haoˇ xiangˇ qiˇ laiˊ
ㄨㄛˇ ㄍㄤ ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
Recall, Remind, Reminded
huiˊ xiangˇ qiˇ
ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
Reminded him
rangˋ ta¯ huiˊ xiangˇ qiˇ
ㄖㄤˋ ㄊㄚ ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
Then was reminded of, Then began thinking about
jiuˋ xiangˇ qiˇ
ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ

想起

xiangˇ qiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ
Get angrier the more one thinks
yueˋ xiangˇ yueˋ qiˋ
ㄩㄝˋ ㄒㄧㄤˇ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ

想越

xiangˇ yueˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄩㄝˋ
Wanted to sell
xiangˇ maiˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄇㄞˋ

想卖

xiangˇ maiˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄇㄞˋ
Wanted to say but couldn't
xiangˇ biaoˇ daˊ queˋ xiangˇ buˋ qiˇ laiˊ de˙
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ ㄑㄩㄝˋ ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙

想表

xiangˇ biaoˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄧㄠˇ
Think up, Try
xiangˇ jinˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄣˋ

想尽

xiangˇ jinˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄣˋ
Wants to meet with you as soon as possible
xiangˇ jinˋ kuaiˋ gen¯ niˇ jianˋ mianˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄣˋ ㄎㄨㄞˋ ㄍㄣ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ

想尽

xiangˇ jinˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄣˋ
Think of something, Come up with a means of
xiangˇ xiangˇ banˋ faˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ

想想

xiangˇ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ
Contemplate, Think deeply about, Think about
haoˇ haoˇ xiangˇ xiangˇ
ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ

想想

xiangˇ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ
Contemplate, Think deeply about, Think about
haoˇ haoˇ xiangˇ xiangˇ
ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ

想想

xiangˇ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ
Imagine, Visualize, See if you will
xiangˇ xiangˇ kanˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄢˋ

想想

xiangˇ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ
On second thought
zaiˋ xiangˇ xiangˇ
ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ

想想

xiangˇ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ
On second thought
zaiˋ xiangˇ xiangˇ
ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ

想想

xiangˇ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˇ
Wanted to find a
xiangˇ zhaoˇ ge˙
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄠˇ ㄍㄜ˙

想找

xiangˇ zhaoˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄠˇ
Wants to find
xiangˇ zhaoˇ daoˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ

想找

xiangˇ zhaoˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄓㄠˇ
Meant to call who
xiangˇ daˇ geiˇ sheiˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄚˇ ㄍㄟˇ ㄕㄟˊ

想打

xiangˇ daˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄚˇ
Wants to fight
xiangˇ daˇ jiaˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄚˋ

想打

xiangˇ daˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄚˇ
Recollect, Recall, Reflect, Look back on, Remember
huiˊ xiangˇ
ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤˇ

回想

huiˊ xiangˇ
ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤˇ
Only wanted, Just wanted
zhiˇ xiangˇ
ㄓˇ ㄒㄧㄤˇ

只想

zhiˇ xiangˇ
ㄓˇ ㄒㄧㄤˇ
Only thought, Main thought
xin¯ zhong¯ zhiˇ xiangˇ
ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ ㄓˇ ㄒㄧㄤˇ

只想

zhiˇ xiangˇ
ㄓˇ ㄒㄧㄤˇ
Think of, Thoughts, Ideas, Ideology
si¯ xiangˇ
ㄙ ㄒㄧㄤˇ

思想

si¯ xiangˇ
ㄙ ㄒㄧㄤˇ
I was only trying
woˇ zhiˇ shiˋ xiangˇ
ㄨㄛˇ ㄓˇ ㄕˋ ㄒㄧㄤˇ

是想

shiˋ xiangˇ
ㄕˋ ㄒㄧㄤˇ
Think, Ponder, Muse, Turn over in one's mind
anˋ xiangˇ
ㄢˋ ㄒㄧㄤˇ

暗想

anˋ xiangˇ
ㄢˋ ㄒㄧㄤˇ
Thought but didn't say
xin¯ zhong¯ anˋ xiangˇ danˋ meiˊ shuo¯ chu¯ kouˇ
ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ ㄢˋ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄢˋ ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛ ㄔㄨ ㄎㄡˇ

暗想

anˋ xiangˇ
ㄢˋ ㄒㄧㄤˇ
Deep meditation
mingˊ xiangˇ
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄤˇ

冥想

mingˊ xiangˇ
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄤˇ
Fantasy
huanˋ xiangˇ
ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ

幻想

huanˋ xiangˇ
ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ
Expectation, Prediction
yuˋ xiangˇ
ㄩˋ ㄒㄧㄤˇ

预想

yuˋ xiangˇ
ㄩˋ ㄒㄧㄤˇ
Thought about it
xiangˇ le˙ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ

了想

le˙ xiangˇ
ㄌㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ
Think, Thought
suoˇ xiangˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ

所想

suoˇ xiangˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ
I thought
woˇ suoˇ xiangˇ de˙
ㄨㄛˇ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄜ˙

所想

suoˇ xiangˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ
A lot more dangerous than i thought
biˇ woˇ suoˇ xiangˇ de˙ yao¯ weiˊ xianˇ deˊ duo¯
ㄅㄧˇ ㄨㄛˇ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄧㄠ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ

所想

suoˇ xiangˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ
Thinking in a muddled way
luanˋ xiangˇ
ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ

乱想

luanˋ xiangˇ
ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ
Really wanted
henˇ xiangˇ
ㄏㄣˇ ㄒㄧㄤˇ

很想

henˇ xiangˇ
ㄏㄣˇ ㄒㄧㄤˇ
I think, I believe, I suppose
woˇ xiangˇ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ

我想

woˇ xiangˇ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ
I'd like to go on a date with you
woˇ xiangˇ hanˋ niˇ yue¯ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄏㄢˋ ㄋㄧˇ ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ

我想

woˇ xiangˇ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ
I suppose that
woˇ xiangˇ ying¯ gai¯ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄧㄥ ㄍㄞ ㄕˋ

我想

woˇ xiangˇ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ
I think i can
woˇ xiangˇ woˇ keˇ yiˇ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄨㄛˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ

我想

woˇ xiangˇ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ
I think it's time to give up.
woˇ xiangˇ shiˋ shiˊ houˋ fangˋ qiˋ le˙
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄕˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄈㄤˋ ㄑㄧˋ ㄌㄜ˙

我想

woˇ xiangˇ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ
I want to know
woˇ xiangˇ zhi¯ daoˋ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄓ ㄉㄠˋ

我想

woˇ xiangˇ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ
I want to tell you a story
woˇ xiangˇ gen¯ niˇ jiangˇ ge˙ guˋ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄍㄣ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄤˇ ㄍㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

我想

woˇ xiangˇ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ
Day dream, Fantasy
wangˋ xiangˇ
ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ

妄想

wangˋ xiangˇ
ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ
Thought
xin¯ xiangˇ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ

心想

xin¯ xiangˇ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ
Think and then it happens
xin¯ xiangˇ shiˋ chengˊ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ ㄕˋ ㄔㄥˊ

心想

xin¯ xiangˇ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ
He woke up thinking
ta¯ xingˇ laiˊ shiˊ xin¯ xiangˇ
ㄊㄚ ㄒㄧㄥˇ ㄌㄞˊ ㄕˊ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ

心想

xin¯ xiangˇ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ
Unthinkable, Don't bear thinking about
buˋ kan¯ sheˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄎㄢ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˇ

涉想

sheˋ xiangˇ
ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˇ
Thoughts, Believes, Thinks, In one's mind thinks
xin¯ liˇ xiangˇ
ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ

里想

liˇ xiangˇ
ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ
Opinion, Mental reaction, Mental impression, Impression
ganˇ xiangˇ
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤˇ

感想

ganˇ xiangˇ
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤˇ
Daydream, Fantasize
chi¯ xiangˇ
ㄔ ㄒㄧㄤˇ

痴想

chi¯ xiangˇ
ㄔ ㄒㄧㄤˇ
Will think, Would think
jiang¯ huiˋ xiangˇ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˇ

会想

huiˋ xiangˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˇ
Dream
mengˋ xiangˇ
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ

梦想

mengˋ xiangˇ
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ
Dream come true, Realize a dream, Make a dream come true
mengˋ xiangˇ chengˊ zhen¯
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄔㄥˊ ㄓㄣ

梦想

mengˋ xiangˇ
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ
Dream's
mengˋ xiangˇ de˙
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄜ˙

梦想

mengˋ xiangˇ
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ
For the sake of
zhuoˊ xiangˇ
ㄓㄨㄛˊ ㄒㄧㄤˇ

着想

zhuoˊ xiangˇ
ㄓㄨㄛˊ ㄒㄧㄤˇ
Thinks about other people
weiˋ renˊ zhaoˊ xiangˇ
ㄨㄟˋ ㄖㄣˊ ㄓㄠˊ ㄒㄧㄤˇ

着想

zhaoˊ xiangˇ
ㄓㄠˊ ㄒㄧㄤˇ
Think, Think about it
xiangˇ yiˋ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄧˋ ㄒㄧㄤˇ

一想

yiˋ xiangˇ
ㄧˋ ㄒㄧㄤˇ
Do not wish to, Do not want, Not thought about, Not pondered
buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
Don't you miss your family
buˋ xiangˇ niˇ de˙ jia¯ renˊ ma˙
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ ㄇㄚ˙

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
Didn't want to answer directly
buˋ xiangˇ zhiˊ jie¯ huiˊ daˊ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄏㄨㄟˊ ㄉㄚˊ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
Doesn't want to know
buˋ xiangˇ zhi¯ daoˋ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄓ ㄉㄠˋ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
Didn't want to stand here
buˋ xiangˇ zhanˋ zaiˋ zheˋ erˊ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄢˋ ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄦˊ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
Didn't want to die like this
buˋ xiangˇ zheiˋ yangˋ siˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄟˋ ㄧㄤˋ ㄙˇ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
He doesn't want to return to his old life
ta¯ buˋ xiangˇ huiˊ daoˋ yiˇ qianˊ de˙ sheng¯ huoˊ
ㄊㄚ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
Doesn't want to allow
keˇ buˋ xiangˇ rangˋ
ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄖㄤˋ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
I don't want to hear a story
woˇ buˋ xiangˇ ting¯ guˋ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄧㄥ ㄍㄨˋ ㄕˋ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
I didn't want to
yiˋ dianˇ erˊ yeˇ buˋ xiangˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
Didn't want to come
buˋ xiangˇ laiˊ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄌㄞˊ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
Do not want to go to, Did not want to go to
buˋ xiangˇ quˋ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄩˋ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
Was willing or not, Would mind or not
xiangˇ buˋ xiangˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ

不想

buˋ xiangˇ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ
Don't think
bengˊ xiangˇ
ㄅㄥˊ ㄒㄧㄤˇ

甭想

bengˊ xiangˇ
ㄅㄥˊ ㄒㄧㄤˇ
Truly wanted (to)
zhengˋ xiangˇ
ㄓㄥˋ ㄒㄧㄤˇ

正想

zhengˋ xiangˇ
ㄓㄥˋ ㄒㄧㄤˇ
Associate
lianˊ xiangˇ
ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ

联想

lianˊ xiangˇ
ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ
Word association
ziˋ huiˋ lianˊ xiangˇ
ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ

联想

lianˊ xiangˇ
ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ
Ideal, Ideals, Idea(s), Thought(s)
liˇ xiangˇ
ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ

理想

liˇ xiangˇ
ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ
Ideal state, Ideal condition
liˇ xiangˇ zhuangˋ taiˋ
ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ

理想

liˇ xiangˇ
ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ
Central ideal
zhong¯ xin¯ liˇ xiangˇ
ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ

理想

liˇ xiangˇ
ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ
Ideal state for meditation, Meditation groove
chenˊ si¯ de˙ liˇ xiangˇ zhuangˋ taiˋ
ㄔㄣˊ ㄙ ㄉㄜ˙ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ

理想

liˇ xiangˇ
ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ
Constantly thinking about different things
dong¯ xiangˇ xi¯ xiangˇ
ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧ ㄒㄧㄤˇ

西想

xi¯ xiangˇ
ㄒㄧ ㄒㄧㄤˇ
Would almost certainly have to wonder
jiˇ hu¯ shiˋ biˋ huiˋ quˋ xiangˇ
ㄐㄧˇ ㄏㄨ ㄕˋ ㄅㄧˋ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˇ

去想

quˋ xiangˇ
ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˇ
Worriedly wondered, Thought of worriedly
xin¯ huang¯ yiˋ luanˋ diˋ xiangˇ
ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄤ ㄧˋ ㄌㄨㄢˋ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄤˇ

地想

diˋ xiangˇ
ㄉㄧˋ ㄒㄧㄤˇ
Snidely thought
chaoˊ nongˋ de˙ xiangˇ
ㄔㄠˊ ㄋㄨㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ

地想

de˙ xiangˇ
ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ
Believe this, Think this
zheiˋ yangˋ xiangˇ
ㄓㄟˋ ㄧㄤˋ ㄒㄧㄤˇ

样想

yangˋ xiangˇ
ㄧㄤˋ ㄒㄧㄤˇ
Plan, Idea, Scheme
gouˋ xiangˇ
ㄍㄡˋ ㄒㄧㄤˇ

构想

gouˋ xiangˇ
ㄍㄡˋ ㄒㄧㄤˇ
Fantasy, Make belief, Whimsy
qiˊ xiangˇ
ㄑㄧˊ ㄒㄧㄤˇ

奇想

qiˊ xiangˇ
ㄑㄧˊ ㄒㄧㄤˇ
I am thinking, I think
woˇ zaiˋ xiangˇ
ㄨㄛˇ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ

在想

zaiˋ xiangˇ
ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ
Guess, Surmise, Supposed
cai¯ xiangˇ
ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ

猜想

cai¯ xiangˇ
ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ
Surmised he never would
cai¯ xiangˇ ta¯ yongˇ yuanˇ yeˇ buˊ huiˋ
ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄚ ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

猜想

cai¯ xiangˇ
ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ
She guessed, She surmised
ta¯ cai¯ xiangˇ
ㄊㄚ ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ

猜想

cai¯ xiangˇ
ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
想.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)