Habitual,
Customary
guanˋ ㄍㄨㄢˋ
pwjc
pwjo

(T)(S)

[pinyin]:
guanˋ
[zhuyin]:
ㄍㄨㄢˋ

Habitual, Customary, Used To, Usual Tendencies, Inertia, Spoil A Child

14 strokes, Radical: 心, 61
cangjie (T) input code:
p
w
j
c
cangjie (S) input code:
p
w
j
o

Words containing 慣, TOC

Convention, Practice
guanˋ liˋ
ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧˋ

慣例

guanˋ liˋ
ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧˋ
Habit, Customs, Usual practice, Get used to, Accustomed to
xiˊ guanˋ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ

習慣

xiˊ guanˋ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ
Get used to aiming a little lower
xiˊ guanˋ wangˇ xiaˋ miaoˊ zhunˇ yiˋ dianˇ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨㄣˇ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ

習慣

xiˊ guanˋ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ
Habit is second nature
xiˊ guanˋ chengˊ ziˋ ranˊ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ

習慣

xiˊ guanˋ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ
Gotten used to it
yiˇ jing¯ xiˊ guanˋ
ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ

習慣

xiˊ guanˋ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ
After a while will get used to it, Will get used to it after a while
jiuˇ le˙ jiuˋ huiˋ xiˊ guanˋ le˙
ㄐㄧㄡˇ ㄌㄜ˙ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄌㄜ˙

習慣

xiˊ guanˋ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ
Inertia, Habitual
xiˊ guanˋ xingˋ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ

習慣

xiˊ guanˋ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ
Idiom, Habitual saying
xiˊ guanˋ yuˇ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄩˇ

習慣

xiˊ guanˋ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ
Familiar
shouˊ guanˋ
ㄕㄡˊ ㄍㄨㄢˋ

熟慣

shouˊ guanˋ
ㄕㄡˊ ㄍㄨㄢˋ
Convention, Practice
guanˋ liˋ
ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧˋ

惯例

guanˋ liˋ
ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧˋ
Habit, Customs, Usual practice, Get used to, Accustomed to
xiˊ guanˋ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ

习惯

xiˊ guanˋ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ
Get used to aiming a little lower
xiˊ guanˋ wangˇ xiaˋ miaoˊ zhunˇ yiˋ dianˇ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨㄣˇ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ

习惯

xiˊ guanˋ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ
Habit is second nature
xiˊ guanˋ chengˊ ziˋ ranˊ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ

习惯

xiˊ guanˋ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ
Gotten used to it
yiˇ jing¯ xiˊ guanˋ
ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ

习惯

xiˊ guanˋ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ
After a while will get used to it, Will get used to it after a while
jiuˇ le˙ jiuˋ huiˋ xiˊ guanˋ le˙
ㄐㄧㄡˇ ㄌㄜ˙ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄌㄜ˙

习惯

xiˊ guanˋ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ
Inertia, Habitual
xiˊ guanˋ xingˋ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ

习惯

xiˊ guanˋ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ
Idiom, Habitual saying
xiˊ guanˋ yuˇ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄩˇ

习惯

xiˊ guanˋ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ
Familiar
shouˊ guanˋ
ㄕㄡˊ ㄍㄨㄢˋ

熟惯

shouˊ guanˋ
ㄕㄡˊ ㄍㄨㄢˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
慣.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)