Recall,
Bear In Mind
yiˋ ㄧˋ
pytp
pn

(T)(S)

[pinyin]:
yiˋ
[zhuyin]:
ㄧˋ

Recall, Bear In Mind, Recollect, Call To Mind, Remember

16 strokes, Radical: 心, 61
cangjie (T) input code:
p
y
t
廿
p
cangjie (S) input code:
p
n

Words containing 憶, TOC

Memory, Memories, Memory of, Recalling, Recollection, Retrospect, In retrospect, Looking back on
huiˊ yiˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄧˋ

回憶

huiˊ yiˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄧˋ
Thinking back, Recollecting, Recalling
huiˊ yiˋ zhe˙
ㄏㄨㄟˊ ㄧˋ ㄓㄜ˙

回憶

huiˊ yiˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄧˋ
Memory
jiˋ yiˋ
ㄐㄧˋ ㄧˋ

記憶

jiˋ yiˋ
ㄐㄧˋ ㄧˋ
Beginning to fade from memory
kai¯ shiˇ zaiˋ jiˋ yiˋ zhong¯ moˊ huˊ
ㄎㄞ ㄕˇ ㄗㄞˋ ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄇㄛˊ ㄏㄨˊ

記憶

jiˋ yiˋ
ㄐㄧˋ ㄧˋ
Memory card
jiˋ yiˋ kaˇ
ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄎㄚˇ

記憶

jiˋ yiˋ
ㄐㄧˋ ㄧˋ
Memory stick or unit (for computers)
jiˋ yiˋ tiˇ
ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄊㄧˇ

記憶

jiˋ yiˋ
ㄐㄧˋ ㄧˋ
Virtual memory
xu¯ niˇ jiˋ yiˋ tiˇ
ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄊㄧˇ

記憶

jiˋ yiˋ
ㄐㄧˋ ㄧˋ
Memory card not inserted reminder
weiˋ cha¯ ruˋ jiˋ yiˋ kaˇ tiˊ shiˋ
ㄨㄟˋ ㄔㄚ ㄖㄨˋ ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄎㄚˇ ㄊㄧˊ ㄕˋ

記憶

jiˋ yiˋ
ㄐㄧˋ ㄧˋ
Formatting memory card
geˊ shiˋ huaˋ jiˋ yiˋ kaˇ
ㄍㄜˊ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄎㄚˇ

記憶

jiˋ yiˋ
ㄐㄧˋ ㄧˋ
Memory, Memories, Memory of, Recalling, Recollection, Retrospect, In retrospect, Looking back on
huiˊ yiˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄧˋ

回忆

huiˊ yiˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄧˋ
Thinking back, Recollecting, Recalling
huiˊ yiˋ zhe˙
ㄏㄨㄟˊ ㄧˋ ㄓㄜ˙

回忆

huiˊ yiˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄧˋ
Memory
jiˋ yiˋ
ㄐㄧˋ ㄧˋ

记忆

jiˋ yiˋ
ㄐㄧˋ ㄧˋ
Beginning to fade from memory
kai¯ shiˇ zaiˋ jiˋ yiˋ zhong¯ moˊ huˊ
ㄎㄞ ㄕˇ ㄗㄞˋ ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄇㄛˊ ㄏㄨˊ

记忆

jiˋ yiˋ
ㄐㄧˋ ㄧˋ
Memory card
jiˋ yiˋ kaˇ
ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄎㄚˇ

记忆

jiˋ yiˋ
ㄐㄧˋ ㄧˋ
Memory stick or unit (for computers)
jiˋ yiˋ tiˇ
ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄊㄧˇ

记忆

jiˋ yiˋ
ㄐㄧˋ ㄧˋ
Virtual memory
xu¯ niˇ jiˋ yiˋ tiˇ
ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄊㄧˇ

记忆

jiˋ yiˋ
ㄐㄧˋ ㄧˋ
Memory card not inserted reminder
weiˋ cha¯ ruˋ jiˋ yiˋ kaˇ tiˊ shiˋ
ㄨㄟˋ ㄔㄚ ㄖㄨˋ ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄎㄚˇ ㄊㄧˊ ㄕˋ

记忆

jiˋ yiˋ
ㄐㄧˋ ㄧˋ
Formatting memory card
geˊ shiˋ huaˋ jiˋ yiˋ kaˇ
ㄍㄜˊ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄎㄚˇ

记忆

jiˋ yiˋ
ㄐㄧˋ ㄧˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
憶.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)