Or,
Maybe
huoˋ ㄏㄨㄛˋ
irm
irm

(T)(S)

[pinyin]:
huoˋ
[zhuyin]:
ㄏㄨㄛˋ

Or, Maybe, Perhaps, Might

8 strokes, Radical: 戈, 62
cangjie (T) input code:
i
r
m
cangjie (S) input code:
i
r
m

Words containing 或, TOC

Or
huoˋ shiˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄕˋ

或是

huoˋ shiˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄕˋ
Or something
huoˋ shenˊ me˙ de˙
ㄏㄨㄛˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄜ˙

或什

huoˋ shenˊ
ㄏㄨㄛˋ ㄕㄣˊ
More or less, To varying degrees
huoˋ duo¯ huoˋ shaoˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄉㄨㄛ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄠˇ

或多

huoˋ duo¯
ㄏㄨㄛˋ ㄉㄨㄛ
Perhaps, Maybe
huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ

或許

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
Maybe not, Perhaps not
huoˋ xuˇ buˊ huiˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

或許

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
Might
huoˋ xuˇ keˇ yiˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ

或許

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
And maybe that made it different, Maybe that made a difference
huoˋ xuˇ zheˋ huiˋ zaoˋ chengˊ buˋ tongˊ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄓㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ

或許

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
And maybe not, And perhaps not
yeˇ huoˋ xuˇ buˊ huiˋ
ㄧㄝˇ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

或許

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
My mechanical knowledge might save my life
woˇ de˙ ji¯ xieˋ zhuan¯ changˊ huoˋ xuˇ keˇ yiˇ jiuˋ woˇ yiˊ mingˋ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄨㄛˇ ㄧˊ ㄇㄧㄥˋ

或許

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
Perhaps you haven't noticed or realized
niˇ men˙ huoˋ xuˇ meiˊ fa¯ xianˋ
ㄋㄧˇ ㄇㄣ˙ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ

或許

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
But in the end perhaps not that lucky, But maybe not that lucky after all
keˇ shiˋ zhong¯ jiuˋ huoˋ xuˇ buˊ shiˋ naˋ me˙ xingˋ yunˋ
ㄎㄜˇ ㄕˋ ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ

或許

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
To the left or to the right
xiangˋ zuoˇ huoˋ xiangˋ youˋ
ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨㄛˇ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄡˋ

或向

huoˋ xiangˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ
Shift left or right, Adjust to the left or right
xiangˋ zuoˇ huoˋ xiangˋ youˋ yiˊ dongˋ
ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨㄛˇ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄡˋ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ

或向

huoˋ xiangˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ
Adjust subject's position to the left or right, Shift subject to the left or right
jiang¯ zhuˇ tiˇ xiangˋ zuoˇ huoˋ xiangˋ youˋ yiˊ dongˋ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨㄛˇ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄡˋ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ

或向

huoˋ xiangˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ
Adjust subject to the left or right for a balanced background
jiang¯ zhuˇ tiˇ xiangˋ zuoˇ huoˋ xiangˋ youˋ yiˊ dongˋ yiˇ pingˊ hengˊ beiˋ jingˇ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨㄛˇ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄡˋ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄧˇ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ

或向

huoˋ xiangˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ
More or less, To varying degrees
huoˋ duo¯ huoˋ shaoˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄉㄨㄛ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄠˇ

或少

huoˋ shaoˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄕㄠˇ
While focusing or after focusing
zaiˋ duiˋ jiao¯ shiˊ huoˋ duiˋ jiao¯ houˋ
ㄗㄞˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄕˊ ㄏㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄡˋ

或對

huoˋ duiˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ
Probably, Possible, Probably
huoˋ keˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄎㄜˇ

或可

huoˋ keˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄎㄜˇ
We possibly, We probably
woˇ men˙ huoˋ keˇ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄏㄨㄛˋ ㄎㄜˇ

或可

huoˋ keˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄎㄜˇ
Act or not act, Take action or don't take action
xingˊ dongˋ huoˋ buˋ xingˊ dongˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ

或不

huoˋ buˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄅㄨˋ
Or perhaps
huoˋ zheˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄓㄜˇ

或者

huoˋ zheˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄓㄜˇ
Whether mice or men, No matter if it's mice or men
wuˊ lunˋ renˊ huoˋ laoˇ shuˇ
ㄨˊ ㄌㄨㄣˋ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄠˇ ㄕㄨˇ

或老

huoˋ laoˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄌㄠˇ
By chance
ouˇ huoˋ
ㄡˇ ㄏㄨㄛˋ

偶或

ouˇ huoˋ
ㄡˇ ㄏㄨㄛˋ
Or
huoˋ shiˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄕˋ

或是

huoˋ shiˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄕˋ
Or something
huoˋ shenˊ me˙ de˙
ㄏㄨㄛˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄜ˙

或什

huoˋ shenˊ
ㄏㄨㄛˋ ㄕㄣˊ
More or less, To varying degrees
huoˋ duo¯ huoˋ shaoˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄉㄨㄛ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄠˇ

或多

huoˋ duo¯
ㄏㄨㄛˋ ㄉㄨㄛ
Perhaps, Maybe
huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ

或许

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
Maybe not, Perhaps not
huoˋ xuˇ buˊ huiˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

或许

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
Might
huoˋ xuˇ keˇ yiˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ

或许

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
And maybe that made it different, Maybe that made a difference
huoˋ xuˇ zheˋ huiˋ zaoˋ chengˊ buˋ tongˊ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄓㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ

或许

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
And maybe not, And perhaps not
yeˇ huoˋ xuˇ buˊ huiˋ
ㄧㄝˇ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

或许

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
My mechanical knowledge might save my life
woˇ de˙ ji¯ xieˋ zhuan¯ changˊ huoˋ xuˇ keˇ yiˇ jiuˋ woˇ yiˊ mingˋ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄨㄛˇ ㄧˊ ㄇㄧㄥˋ

或许

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
Perhaps you haven't noticed or realized
niˇ men˙ huoˋ xuˇ meiˊ fa¯ xianˋ
ㄋㄧˇ ㄇㄣ˙ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ

或许

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
But in the end perhaps not that lucky, But maybe not that lucky after all
keˇ shiˋ zhong¯ jiuˋ huoˋ xuˇ buˊ shiˋ naˋ me˙ xingˋ yunˋ
ㄎㄜˇ ㄕˋ ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ

或许

huoˋ xuˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ
To the left or to the right
xiangˋ zuoˇ huoˋ xiangˋ youˋ
ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨㄛˇ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄡˋ

或向

huoˋ xiangˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ
Shift left or right, Adjust to the left or right
xiangˋ zuoˇ huoˋ xiangˋ youˋ yiˊ dongˋ
ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨㄛˇ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄡˋ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ

或向

huoˋ xiangˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ
Adjust subject's position to the left or right, Shift subject to the left or right
jiang¯ zhuˇ tiˇ xiangˋ zuoˇ huoˋ xiangˋ youˋ yiˊ dongˋ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨㄛˇ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄡˋ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ

或向

huoˋ xiangˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ
Adjust subject to the left or right for a balanced background
jiang¯ zhuˇ tiˇ xiangˋ zuoˇ huoˋ xiangˋ youˋ yiˊ dongˋ yiˇ pingˊ hengˊ beiˋ jingˇ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨㄛˇ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄡˋ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄧˇ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ

或向

huoˋ xiangˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ
More or less, To varying degrees
huoˋ duo¯ huoˋ shaoˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄉㄨㄛ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄠˇ

或少

huoˋ shaoˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄕㄠˇ
While focusing or after focusing
zaiˋ duiˋ jiao¯ shiˊ huoˋ duiˋ jiao¯ houˋ
ㄗㄞˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄕˊ ㄏㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄡˋ

或对

huoˋ duiˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ
Probably, Possible, Probably
huoˋ keˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄎㄜˇ

或可

huoˋ keˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄎㄜˇ
We possibly, We probably
woˇ men˙ huoˋ keˇ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄏㄨㄛˋ ㄎㄜˇ

或可

huoˋ keˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄎㄜˇ
Act or not act, Take action or don't take action
xingˊ dongˋ huoˋ buˋ xingˊ dongˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ

或不

huoˋ buˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄅㄨˋ
Or perhaps
huoˋ zheˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄓㄜˇ

或者

huoˋ zheˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄓㄜˇ
Whether mice or men, No matter if it's mice or men
wuˊ lunˋ renˊ huoˋ laoˇ shuˇ
ㄨˊ ㄌㄨㄣˋ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄠˇ ㄕㄨˇ

或老

huoˋ laoˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄌㄠˇ
By chance
ouˇ huoˋ
ㄡˇ ㄏㄨㄛˋ

偶或

ouˇ huoˋ
ㄡˇ ㄏㄨㄛˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
或.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)