Battle,
Fight
zhanˋ ㄓㄢˋ
rji
yri

(T)(S)

16 strokes, Radical: 戈, 62
cangjie (T) input code:
r
j
i
cangjie (S) input code:
y
r
i

Words containing 戰, TOC

Overcome, Defeat
zhanˋ shengˋ
ㄓㄢˋ ㄕㄥˋ

戰勝

zhanˋ shengˋ
ㄓㄢˋ ㄕㄥˋ
War footing
zhanˋ zhuangˋ taiˋ
ㄓㄢˋ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ

戰狀

zhanˋ zhuangˋ
ㄓㄢˋ ㄓㄨㄤˋ
Line of battle, Battle front, Front lines
zhanˋ xianˋ
ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ

戰線

zhanˋ xianˋ
ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ
Animal: war horse
zhanˋ maˇ
ㄓㄢˋ ㄇㄚˇ

戰馬

zhanˋ maˇ
ㄓㄢˋ ㄇㄚˇ
War
zhanˋ zheng¯
ㄓㄢˋ ㄓㄥ

戰爭

zhanˋ zheng¯
ㄓㄢˋ ㄓㄥ
Time of war
zhanˋ zheng¯ de˙ shiˊ houˋ
ㄓㄢˋ ㄓㄥ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

戰爭

zhanˋ zheng¯
ㄓㄢˋ ㄓㄥ
Born in a time of war
sheng¯ zaiˋ youˇ zhanˋ zheng¯ de˙ shiˊ houˋ
ㄕㄥ ㄗㄞˋ ㄧㄡˇ ㄓㄢˋ ㄓㄥ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

戰爭

zhanˋ zheng¯
ㄓㄢˋ ㄓㄥ
Tactics, Art of war
zhanˋ shuˋ
ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ

戰術

zhanˋ shuˋ
ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ
Warship, Battle ship, Naval vessel
zhanˋ jianˋ
ㄓㄢˋ ㄐㄧㄢˋ

戰艦

zhanˋ jianˋ
ㄓㄢˋ ㄐㄧㄢˋ
Ares, Greek god of war
zhanˋ shenˊ
ㄓㄢˋ ㄕㄣˊ

戰神

zhanˋ shenˊ
ㄓㄢˋ ㄕㄣˊ
Designation: ares 3
zhanˋ shenˊ san¯ haoˋ
ㄓㄢˋ ㄕㄣˊ ㄙㄢ ㄏㄠˋ

戰神

zhanˋ shenˊ
ㄓㄢˋ ㄕㄣˊ
Designation: ares 4
zhanˋ shenˊ siˋ haoˋ
ㄓㄢˋ ㄕㄣˊ ㄙˋ ㄏㄠˋ

戰神

zhanˋ shenˊ
ㄓㄢˋ ㄕㄣˊ
Battle axe
zhanˋ fuˇ
ㄓㄢˋ ㄈㄨˇ

戰斧

zhanˋ fuˇ
ㄓㄢˋ ㄈㄨˇ
Flames of battle
zhanˋ huoˇ
ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ

戰火

zhanˋ huoˇ
ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ
Endless flames of battle
zhanˋ huoˇ lianˊ lianˊ
ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧㄢˊ

戰火

zhanˋ huoˇ
ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ
Battle, Fight
zhanˋ douˇ
ㄓㄢˋ ㄉㄡˇ

戰鬥

zhanˋ douˇ
ㄓㄢˋ ㄉㄡˇ
Fighter planes, Jet fighters, Military planes, Military jets
zhanˋ douˇ ji¯
ㄓㄢˋ ㄉㄡˇ ㄐㄧ

戰鬥

zhanˋ douˇ
ㄓㄢˋ ㄉㄡˇ
Fighting robot, Battle droid, Battle robot
zhanˋ douˇ ji¯ qiˋ renˊ
ㄓㄢˋ ㄉㄡˇ ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄖㄣˊ

戰鬥

zhanˋ douˇ
ㄓㄢˋ ㄉㄡˇ
Warrior
zhanˋ shiˋ
ㄓㄢˋ ㄕˋ

戰士

zhanˋ shiˋ
ㄓㄢˋ ㄕˋ
Yoga: warrior 1, Yoga: virabhadrasana 1
zhanˋ shiˋ diˋ yi¯ shiˋ
ㄓㄢˋ ㄕˋ ㄉㄧˋ ㄧ ㄕˋ

戰士

zhanˋ shiˋ
ㄓㄢˋ ㄕˋ
Yoga: warrior 2, Yoga: virabhadrasana 2
zhanˋ shiˋ diˋ erˋ shiˋ
ㄓㄢˋ ㄕˋ ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄕˋ

戰士

zhanˋ shiˋ
ㄓㄢˋ ㄕˋ
Battlefield, Field of battle, Battleground
zhanˋ changˇ
ㄓㄢˋ ㄔㄤˇ

戰場

zhanˋ changˇ
ㄓㄢˋ ㄔㄤˇ
Fighter, Opportunity to have a fight, Opportunity to win a battle
zhanˋ ji¯
ㄓㄢˋ ㄐㄧ

戰機

zhanˋ ji¯
ㄓㄢˋ ㄐㄧ
Comrade(s)
zhanˋ youˇ
ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ

戰友

zhanˋ youˇ
ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ
Battle
gong¯ fangˊ zhanˋ
ㄍㄨㄥ ㄈㄤˊ ㄓㄢˋ

防戰

fangˊ zhanˋ
ㄈㄤˊ ㄓㄢˋ
Civil war
neiˋ zhanˋ
ㄋㄟˋ ㄓㄢˋ

內戰

neiˋ zhanˋ
ㄋㄟˋ ㄓㄢˋ
Go to war, Battle
zuoˋ zhanˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄓㄢˋ

作戰

zuoˋ zhanˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄓㄢˋ
Guerrilla warfare
youˊ jiˊ zhanˋ
ㄧㄡˊ ㄐㄧˊ ㄓㄢˋ

擊戰

jiˊ zhanˋ
ㄐㄧˊ ㄓㄢˋ
Battle, War, Fight
daˋ zhanˋ
ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ

大戰

daˋ zhanˋ
ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ
Strive, Fight for
fenˋ zhanˋ
ㄈㄣˋ ㄓㄢˋ

奮戰

fenˋ zhanˋ
ㄈㄣˋ ㄓㄢˋ
Fight to the bitter end
fenˋ zhanˋ daoˋ diˇ
ㄈㄣˋ ㄓㄢˋ ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ

奮戰

fenˋ zhanˋ
ㄈㄣˋ ㄓㄢˋ
Fight hard, Fight against great odds
liˋ zhanˋ
ㄌㄧˋ ㄓㄢˋ

力戰

liˋ zhanˋ
ㄌㄧˋ ㄓㄢˋ
Challenge
tiao¯ zhanˋ
ㄊㄧㄠ ㄓㄢˋ

挑戰

tiao¯ zhanˋ
ㄊㄧㄠ ㄓㄢˋ
Challenger
tiaoˇ zhanˋ zheˇ
ㄊㄧㄠˇ ㄓㄢˋ ㄓㄜˇ

挑戰

tiaoˇ zhanˋ
ㄊㄧㄠˇ ㄓㄢˋ
Overcome, Defeat
zhanˋ shengˋ
ㄓㄢˋ ㄕㄥˋ

战胜

zhanˋ shengˋ
ㄓㄢˋ ㄕㄥˋ
War footing
zhanˋ zhuangˋ taiˋ
ㄓㄢˋ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ

战状

zhanˋ zhuangˋ
ㄓㄢˋ ㄓㄨㄤˋ
Line of battle, Battle front, Front lines
zhanˋ xianˋ
ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ

战线

zhanˋ xianˋ
ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ
Animal: war horse
zhanˋ maˇ
ㄓㄢˋ ㄇㄚˇ

战马

zhanˋ maˇ
ㄓㄢˋ ㄇㄚˇ
War
zhanˋ zheng¯
ㄓㄢˋ ㄓㄥ

战争

zhanˋ zheng¯
ㄓㄢˋ ㄓㄥ
Time of war
zhanˋ zheng¯ de˙ shiˊ houˋ
ㄓㄢˋ ㄓㄥ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

战争

zhanˋ zheng¯
ㄓㄢˋ ㄓㄥ
Born in a time of war
sheng¯ zaiˋ youˇ zhanˋ zheng¯ de˙ shiˊ houˋ
ㄕㄥ ㄗㄞˋ ㄧㄡˇ ㄓㄢˋ ㄓㄥ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

战争

zhanˋ zheng¯
ㄓㄢˋ ㄓㄥ
Tactics, Art of war
zhanˋ shuˋ
ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ

战术

zhanˋ shuˋ
ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ
Warship, Battle ship, Naval vessel
zhanˋ jianˋ
ㄓㄢˋ ㄐㄧㄢˋ

战舰

zhanˋ jianˋ
ㄓㄢˋ ㄐㄧㄢˋ
Ares, Greek god of war
zhanˋ shenˊ
ㄓㄢˋ ㄕㄣˊ

战神

zhanˋ shenˊ
ㄓㄢˋ ㄕㄣˊ
Designation: ares 3
zhanˋ shenˊ san¯ haoˋ
ㄓㄢˋ ㄕㄣˊ ㄙㄢ ㄏㄠˋ

战神

zhanˋ shenˊ
ㄓㄢˋ ㄕㄣˊ
Designation: ares 4
zhanˋ shenˊ siˋ haoˋ
ㄓㄢˋ ㄕㄣˊ ㄙˋ ㄏㄠˋ

战神

zhanˋ shenˊ
ㄓㄢˋ ㄕㄣˊ
Battle axe
zhanˋ fuˇ
ㄓㄢˋ ㄈㄨˇ

战斧

zhanˋ fuˇ
ㄓㄢˋ ㄈㄨˇ
Flames of battle
zhanˋ huoˇ
ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ

战火

zhanˋ huoˇ
ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ
Endless flames of battle
zhanˋ huoˇ lianˊ lianˊ
ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧㄢˊ

战火

zhanˋ huoˇ
ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ
Battle, Fight
zhanˋ douˇ
ㄓㄢˋ ㄉㄡˇ

战斗

zhanˋ douˇ
ㄓㄢˋ ㄉㄡˇ
Fighter planes, Jet fighters, Military planes, Military jets
zhanˋ douˇ ji¯
ㄓㄢˋ ㄉㄡˇ ㄐㄧ

战斗

zhanˋ douˇ
ㄓㄢˋ ㄉㄡˇ
Fighting robot, Battle droid, Battle robot
zhanˋ douˇ ji¯ qiˋ renˊ
ㄓㄢˋ ㄉㄡˇ ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄖㄣˊ

战斗

zhanˋ douˇ
ㄓㄢˋ ㄉㄡˇ
Warrior
zhanˋ shiˋ
ㄓㄢˋ ㄕˋ

战士

zhanˋ shiˋ
ㄓㄢˋ ㄕˋ
Yoga: warrior 1, Yoga: virabhadrasana 1
zhanˋ shiˋ diˋ yi¯ shiˋ
ㄓㄢˋ ㄕˋ ㄉㄧˋ ㄧ ㄕˋ

战士

zhanˋ shiˋ
ㄓㄢˋ ㄕˋ
Yoga: warrior 2, Yoga: virabhadrasana 2
zhanˋ shiˋ diˋ erˋ shiˋ
ㄓㄢˋ ㄕˋ ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄕˋ

战士

zhanˋ shiˋ
ㄓㄢˋ ㄕˋ
Battlefield, Field of battle, Battleground
zhanˋ changˇ
ㄓㄢˋ ㄔㄤˇ

战场

zhanˋ changˇ
ㄓㄢˋ ㄔㄤˇ
Fighter, Opportunity to have a fight, Opportunity to win a battle
zhanˋ ji¯
ㄓㄢˋ ㄐㄧ

战机

zhanˋ ji¯
ㄓㄢˋ ㄐㄧ
Comrade(s)
zhanˋ youˇ
ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ

战友

zhanˋ youˇ
ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ
Battle
gong¯ fangˊ zhanˋ
ㄍㄨㄥ ㄈㄤˊ ㄓㄢˋ

防战

fangˊ zhanˋ
ㄈㄤˊ ㄓㄢˋ
Civil war
neiˋ zhanˋ
ㄋㄟˋ ㄓㄢˋ

内战

neiˋ zhanˋ
ㄋㄟˋ ㄓㄢˋ
Go to war, Battle
zuoˋ zhanˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄓㄢˋ

作战

zuoˋ zhanˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄓㄢˋ
Guerrilla warfare
youˊ jiˊ zhanˋ
ㄧㄡˊ ㄐㄧˊ ㄓㄢˋ

击战

jiˊ zhanˋ
ㄐㄧˊ ㄓㄢˋ
Battle, War, Fight
daˋ zhanˋ
ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ

大战

daˋ zhanˋ
ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ
Strive, Fight for
fenˋ zhanˋ
ㄈㄣˋ ㄓㄢˋ

奋战

fenˋ zhanˋ
ㄈㄣˋ ㄓㄢˋ
Fight to the bitter end
fenˋ zhanˋ daoˋ diˇ
ㄈㄣˋ ㄓㄢˋ ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ

奋战

fenˋ zhanˋ
ㄈㄣˋ ㄓㄢˋ
Fight hard, Fight against great odds
liˋ zhanˋ
ㄌㄧˋ ㄓㄢˋ

力战

liˋ zhanˋ
ㄌㄧˋ ㄓㄢˋ
Challenge
tiao¯ zhanˋ
ㄊㄧㄠ ㄓㄢˋ

挑战

tiao¯ zhanˋ
ㄊㄧㄠ ㄓㄢˋ
Challenger
tiaoˇ zhanˋ zheˇ
ㄊㄧㄠˇ ㄓㄢˋ ㄓㄜˇ

挑战

tiaoˇ zhanˋ
ㄊㄧㄠˇ ㄓㄢˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
戰.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)