Fan,
Mw: For Doors And Windows
shan¯ ㄕㄢ¯
hssmm
hssmm

(T)(S)

[pinyin]:
shan¯ shanˋ
[zhuyin]:
ㄕㄢ¯ ㄕㄢˋ

Fan, Mw: For Doors And Windows

10 strokes, Radical: 戶, 63
cangjie (T) input code:
h
s
s
m
m
cangjie (S) input code:
h
s
s
m
m

Words containing 扇, TOC

This door
zheˋ shan¯ menˊ
ㄓㄜˋ ㄕㄢ ㄇㄣˊ

扇門

shan¯ menˊ
ㄕㄢ ㄇㄣˊ
Fan
shanˋ zi˙
ㄕㄢˋ ㄗ˙

扇子

shanˋ zi˙
ㄕㄢˋ ㄗ˙
A door that locked, A door that can be locked
yiˊ shanˋ keˇ yiˇ shangˋ suoˇ de˙ menˊ
ㄧˊ ㄕㄢˋ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄕㄤˋ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄇㄣˊ

扇可

shanˋ keˇ
ㄕㄢˋ ㄎㄜˇ
Silk fan
wanˊ shan¯
ㄨㄢˊ ㄕㄢ

紈扇

wanˊ shan¯
ㄨㄢˊ ㄕㄢ
Fan made from rush-leaf
puˊ shan¯
ㄆㄨˊ ㄕㄢ

蒲扇

puˊ shan¯
ㄆㄨˊ ㄕㄢ
Electric fan
dianˋ shan¯
ㄉㄧㄢˋ ㄕㄢ

電扇

dianˋ shan¯
ㄉㄧㄢˋ ㄕㄢ
This door
zheˋ shan¯ menˊ
ㄓㄜˋ ㄕㄢ ㄇㄣˊ

扇门

shan¯ menˊ
ㄕㄢ ㄇㄣˊ
Fan
shanˋ zi˙
ㄕㄢˋ ㄗ˙

扇子

shanˋ zi˙
ㄕㄢˋ ㄗ˙
A door that locked, A door that can be locked
yiˊ shanˋ keˇ yiˇ shangˋ suoˇ de˙ menˊ
ㄧˊ ㄕㄢˋ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄕㄤˋ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄇㄣˊ

扇可

shanˋ keˇ
ㄕㄢˋ ㄎㄜˇ
Silk fan
wanˊ shan¯
ㄨㄢˊ ㄕㄢ

纨扇

wanˊ shan¯
ㄨㄢˊ ㄕㄢ
Fan made from rush-leaf
puˊ shan¯
ㄆㄨˊ ㄕㄢ

蒲扇

puˊ shan¯
ㄆㄨˊ ㄕㄢ
Electric fan
dianˋ shan¯
ㄉㄧㄢˋ ㄕㄢ

电扇

dianˋ shan¯
ㄉㄧㄢˋ ㄕㄢ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
扇.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)