Finger,
Point At
zhiˇ ㄓˇ
qpa
qpa

(T)(S)

[pinyin]:
zhiˇ zhiˊ
[zhuyin]:
ㄓˇ ㄓˊ

Finger, Point At, Point To, Indicate, Direct, Refer To, Refers To

9 strokes, Radical: 手, 64
cangjie (T) input code:
q
p
a
cangjie (S) input code:
q
p
a

Words containing 指, TOC

Finger nail, Finger nails
zhiˇ jiaˇ
ㄓˇ ㄐㄧㄚˇ

指甲

zhiˇ jiaˇ
ㄓˇ ㄐㄧㄚˇ
Fingernails had been done, Fingernails had been trimmed
zhiˇ jiaˇ yeˇ xiu¯ guoˋ
ㄓˇ ㄐㄧㄚˇ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄡ ㄍㄨㄛˋ

指甲

zhiˇ jiaˇ
ㄓˇ ㄐㄧㄚˇ
Henna
zhiˇ jiaˇ hua¯
ㄓˇ ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨㄚ

指甲

zhiˇ jiaˇ
ㄓˇ ㄐㄧㄚˇ
Finger nail, Finger nails
shouˇ zhiˇ jiaˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄐㄧㄚˇ

指甲

zhiˇ jiaˇ
ㄓˇ ㄐㄧㄚˇ
Anatomy-joint: knuckles, Finger joints
zhiˇ guan¯ jieˊ
ㄓˇ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ

指關

zhiˇ guan¯
ㄓˇ ㄍㄨㄢ
Give pointers, Teach, Advise, Instruct, Point out, Pointed out
zhiˇ dianˇ
ㄓˇ ㄉㄧㄢˇ

指點

zhiˇ dianˇ
ㄓˇ ㄉㄧㄢˇ
Anatomy-bone: phalanges
zhiˇ guˇ
ㄓˇ ㄍㄨˇ

指骨

zhiˇ guˇ
ㄓˇ ㄍㄨˇ
Indicate, Point
zhiˇ chu¯
ㄓˇ ㄔㄨ

指出

zhiˇ chu¯
ㄓˇ ㄔㄨ
Pointed out, Indicated
zhiˇ chu¯ laiˊ
ㄓˇ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

指出

zhiˇ chu¯
ㄓˇ ㄔㄨ
Finger print, Finger prints
zhiˇ wenˊ
ㄓˇ ㄨㄣˊ

指紋

zhiˇ wenˊ
ㄓˇ ㄨㄣˊ
Guidance
zhiˇ yinˇ
ㄓˇ ㄧㄣˇ

指引

zhiˇ yinˇ
ㄓˇ ㄧㄣˇ
Instigate, Incite, Entice, Cause, Make
zhiˇ shiˇ
ㄓˇ ㄕˇ

指使

zhiˇ shiˇ
ㄓˇ ㄕˇ
Indicates, Points to
zhiˇ cheng¯
ㄓˇ ㄔㄥ

指稱

zhiˇ cheng¯
ㄓˇ ㄔㄥ
Knuckle, Knuckles
zhiˇ jieˊ
ㄓˇ ㄐㄧㄝˊ

指節

zhiˇ jieˊ
ㄓˇ ㄐㄧㄝˊ
Brass knuckles
zhiˇ jieˊ huanˊ
ㄓˇ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄨㄢˊ

指節

zhiˇ jieˊ
ㄓˇ ㄐㄧㄝˊ
Had brass knuckles
fangˋ ge˙ zhiˇ jieˊ huanˊ
ㄈㄤˋ ㄍㄜ˙ ㄓˇ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄨㄢˊ

指節

zhiˇ jieˊ
ㄓˇ ㄐㄧㄝˊ
Hope
zhiˇ wangˋ
ㄓˇ ㄨㄤˋ

指望

zhiˇ wangˋ
ㄓˇ ㄨㄤˋ
Hopeless, Without hope
haoˊ wuˊ zhiˇ wangˋ
ㄏㄠˊ ㄨˊ ㄓˇ ㄨㄤˋ

指望

zhiˇ wangˋ
ㄓˇ ㄨㄤˋ
Not completely hopeless
bingˋ fei¯ haoˊ wuˊ zhiˇ wangˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄈㄟ ㄏㄠˊ ㄨˊ ㄓˇ ㄨㄤˋ

指望

zhiˇ wangˋ
ㄓˇ ㄨㄤˋ
Indicates
zhiˇ de˙
ㄓˇ ㄉㄜ˙

指的

zhiˇ de˙
ㄓˇ ㄉㄜ˙
Point at, Pointed at
zhiˇ xiangˋ
ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ

指向

zhiˇ xiangˋ
ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ
Instructions, Directions, Instruct, Give guidance, Direct
zhiˇ daoˇ
ㄓˇ ㄉㄠˇ

指導

zhiˇ daoˇ
ㄓˇ ㄉㄠˇ
Fingermark
zhiˇ henˊ
ㄓˇ ㄏㄣˊ

指痕

zhiˇ henˊ
ㄓˇ ㄏㄣˊ
Bloody fingermark
xieˇ zhiˇ henˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄓˇ ㄏㄣˊ

指痕

zhiˇ henˊ
ㄓˇ ㄏㄣˊ
Appoint, Assign, Appointed, Assigned
zhiˇ dingˋ
ㄓˇ ㄉㄧㄥˋ

指定

zhiˇ dingˋ
ㄓˇ ㄉㄧㄥˋ
Directive, Order, Orders, Instruction, Instructions
zhiˇ lingˋ
ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ

指令

zhiˇ lingˋ
ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ
Order form
zhiˇ lingˋ geˊ shiˋ
ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ ㄍㄜˊ ㄕˋ

指令

zhiˇ lingˋ
ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ
Muttered an order, Muttered a command
gu¯ nongˊ chu¯ zhiˇ lingˋ
ㄍㄨ ㄋㄨㄥˊ ㄔㄨ ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ

指令

zhiˇ lingˋ
ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ
Finger tip, Finger tips
zhiˇ jian¯
ㄓˇ ㄐㄧㄢ

指尖

zhiˇ jian¯
ㄓˇ ㄐㄧㄢ
Use your finger tips to touch
yongˋ niˇ de˙ zhiˇ jian¯ tie¯
ㄩㄥˋ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄓˇ ㄐㄧㄢ ㄊㄧㄝ

指尖

zhiˇ jian¯
ㄓˇ ㄐㄧㄢ
Pointed at, Pointing at
zhiˇ zhe˙
ㄓˇ ㄓㄜ˙

指著

zhiˇ zhe˙
ㄓˇ ㄓㄜ˙
Count using one's fingers
qu¯ zhiˇ yiˋ suanˋ
ㄑㄩ ㄓˇ ㄧˋ ㄙㄨㄢˋ

指一

zhiˇ yiˋ
ㄓˇ ㄧˋ
Count on fingers, Calculate
qia¯ zhiˇ yiˋ suanˋ
ㄑㄧㄚ ㄓˇ ㄧˋ ㄙㄨㄢˋ

指一

zhiˇ yiˋ
ㄓˇ ㄧˋ
Fingers
zhiˊ touˊ
ㄓˊ ㄊㄡˊ

指頭

zhiˊ touˊ
ㄓˊ ㄊㄡˊ
Finger, Fingers
shouˇ zhiˇ touˊ
ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄊㄡˊ

指頭

zhiˇ touˊ
ㄓˇ ㄊㄡˊ
Direct, Directions, Give directions to
zhiˇ shiˋ
ㄓˇ ㄕˋ

指示

zhiˇ shiˋ
ㄓˇ ㄕˋ
Directs him
zhiˇ shiˋ ta¯
ㄓˇ ㄕˋ ㄊㄚ

指示

zhiˇ shiˋ
ㄓˇ ㄕˋ
Indicator light
zhiˇ shiˋ deng¯
ㄓˇ ㄕˋ ㄉㄥ

指示

zhiˇ shiˋ
ㄓˇ ㄕˋ
Signs
zhiˇ shiˋ paiˊ
ㄓˇ ㄕˋ ㄆㄞˊ

指示

zhiˇ shiˋ
ㄓˇ ㄕˋ
Signs all over the place, Signs everywhere
daoˋ chuˋ dou¯ youˇ zhiˇ shiˋ paiˊ
ㄉㄠˋ ㄔㄨˋ ㄉㄡ ㄧㄡˇ ㄓˇ ㄕˋ ㄆㄞˊ

指示

zhiˇ shiˋ
ㄓˇ ㄕˋ
Focus confirmation light, Focus confirmation indicator light
duiˋ jiao¯ queˋ renˋ zhiˇ shiˋ deng¯
ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄑㄩㄝˋ ㄖㄣˋ ㄓˇ ㄕˋ ㄉㄥ

指示

zhiˇ shiˋ
ㄓˇ ㄕˋ
Follow directions, Act according to instructions
yi¯ zhiˇ shiˋ
ㄧ ㄓˇ ㄕˋ

指示

zhiˇ shiˋ
ㄓˇ ㄕˋ
Fix a mistake, Correct
zhiˇ zhengˋ
ㄓˇ ㄓㄥˋ

指正

zhiˇ zhengˋ
ㄓˇ ㄓㄥˋ
Indication, Indications, Reading, Readings
zhiˇ shuˋ
ㄓˇ ㄕㄨˋ

指數

zhiˇ shuˋ
ㄓˇ ㄕㄨˋ
Seismic data, Seismic readings
zhenˋ yuanˊ zhiˇ shuˋ
ㄓㄣˋ ㄩㄢˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ

指數

zhiˇ shuˋ
ㄓˇ ㄕㄨˋ
Exponential
zhiˇ shuˋ xingˊ
ㄓˇ ㄕㄨˋ ㄒㄧㄥˊ

指數

zhiˇ shuˋ
ㄓˇ ㄕㄨˋ
Index, Indicate, Reference
zhiˇ shuˋ weiˋ
ㄓˇ ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ

指數

zhiˇ shuˋ
ㄓˇ ㄕㄨˋ
Guide book
zhiˇ nanˊ
ㄓˇ ㄋㄢˊ

指南

zhiˇ nanˊ
ㄓˇ ㄋㄢˊ
Quick start guide
kuaiˋ suˋ ruˋ menˊ zhiˇ nanˊ
ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ ㄓˇ ㄋㄢˊ

指南

zhiˇ nanˊ
ㄓˇ ㄋㄢˊ
Purchase guide
gouˋ wuˋ zhiˇ nanˊ
ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄓˇ ㄋㄢˊ

指南

zhiˇ nanˊ
ㄓˇ ㄋㄢˊ
Trouble shooting guide
yiˊ nanˊ paiˊ jieˇ zhiˇ nanˊ
ㄧˊ ㄋㄢˊ ㄆㄞˊ ㄐㄧㄝˇ ㄓˇ ㄋㄢˊ

指南

zhiˇ nanˊ
ㄓˇ ㄋㄢˊ
Quick reference guide
kuaiˋ suˋ can¯ kaoˇ zhiˇ nanˊ
ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄓˇ ㄋㄢˊ

指南

zhiˇ nanˊ
ㄓˇ ㄋㄢˊ
Disparage, Charge, Accuse, Censure, Condemnation, Denouncement
zhiˇ zeˊ
ㄓˇ ㄗㄜˊ

指責

zhiˇ zeˊ
ㄓˇ ㄗㄜˊ
Indicator, Index
zhiˇ biao¯
ㄓˇ ㄅㄧㄠ

指標

zhiˇ biao¯
ㄓˇ ㄅㄧㄠ
Command, Command, Direct
zhiˇ hui¯
ㄓˇ ㄏㄨㄟ

指揮

zhiˇ hui¯
ㄓˇ ㄏㄨㄟ
Competent leadership, Retain composure even while in-charge of a big operation
zhiˇ hui¯ ruoˋ dingˋ
ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄖㄨㄛˋ ㄉㄧㄥˋ

指揮

zhiˇ hui¯
ㄓˇ ㄏㄨㄟ
Commanding, In charge
zhiˇ hui¯ xingˊ dongˋ de˙
ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

指揮

zhiˇ hui¯
ㄓˇ ㄏㄨㄟ
In total command
fuˋ zeˊ zhiˇ hui¯ yiˊ qieˋ
ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ

指揮

zhiˇ hui¯
ㄓˇ ㄏㄨㄟ
Command tower, Control tower
zhiˇ hui¯ taˇ
ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄊㄚˇ

指揮

zhiˇ hui¯
ㄓˇ ㄏㄨㄟ
Commanding officer
zhiˇ hui¯ guan¯
ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄍㄨㄢ

指揮

zhiˇ hui¯
ㄓˇ ㄏㄨㄟ
Mission commander
renˋ wuˋ zhiˇ hui¯ guan¯
ㄖㄣˋ ㄨˋ ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄍㄨㄢ

指揮

zhiˇ hui¯
ㄓˇ ㄏㄨㄟ
Best commanding officer, Best leader
zuiˋ jia¯ zhiˇ hui¯ guan¯
ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄚ ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄍㄨㄢ

指揮

zhiˇ hui¯
ㄓˇ ㄏㄨㄟ
Accuse, Accusation
zhiˇ kongˋ
ㄓˇ ㄎㄨㄥˋ

指控

zhiˇ kongˋ
ㄓˇ ㄎㄨㄥˋ
Wrist and fingers
wanˋ zhiˇ
ㄨㄢˋ ㄓˇ

腕指

wanˋ zhiˇ
ㄨㄢˋ ㄓˇ
Manicure
xiu¯ zhiˇ
ㄒㄧㄡ ㄓˇ

修指

xiu¯ zhiˇ
ㄒㄧㄡ ㄓˇ
Finger, Fingers
shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
Used fingers to mimic a gun
shouˇ zhiˇ biˇ chengˊ shouˇ qiang¯
ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄅㄧˇ ㄔㄥˊ ㄕㄡˇ ㄑㄧㄤ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
You (polite) can use fingers
ninˊ keˇ yongˋ shouˇ zhiˇ
ㄋㄧㄣˊ ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ ㄕㄡˇ ㄓˇ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
You can use your fingers to push it back down
ninˊ keˇ yongˋ shouˇ zhiˇ anˋ xiaˋ yiˇ jiang¯ qiˊ shou¯ huiˊ
ㄋㄧㄣˊ ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄢˋ ㄒㄧㄚˋ ㄧˇ ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ ㄕㄡ ㄏㄨㄟˊ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
Magic fingers
moˊ faˇ shouˇ zhiˇ
ㄇㄛˊ ㄈㄚˇ ㄕㄡˇ ㄓˇ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
A finger
yiˋ gen¯ shouˇ zhiˇ
ㄧˋ ㄍㄣ ㄕㄡˇ ㄓˇ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
Anatomy-joint: finger joints
shouˇ zhiˇ guan¯ jieˊ
ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
Ring finger (nameless finger)
wuˊ mingˊ zhiˇ
ㄨˊ ㄇㄧㄥˊ ㄓˇ

名指

mingˊ zhiˇ
ㄇㄧㄥˊ ㄓˇ
Use fingers
yunˋ zhiˇ
ㄩㄣˋ ㄓˇ

運指

yunˋ zhiˇ
ㄩㄣˋ ㄓˇ
Finger ring, Ring
jieˋ zhiˇ
ㄐㄧㄝˋ ㄓˇ

戒指

jieˋ zhiˇ
ㄐㄧㄝˋ ㄓˇ
Index finger
shiˊ zhiˇ
ㄕˊ ㄓˇ

食指

shiˊ zhiˇ
ㄕˊ ㄓˇ
Right index finger
youˋ shouˇ shiˊ zhiˇ
ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ ㄕˊ ㄓˇ

食指

shiˊ zhiˇ
ㄕˊ ㄓˇ
Little finger
xiaoˇ zhiˇ
ㄒㄧㄠˇ ㄓˇ

小指

xiaoˇ zhiˇ
ㄒㄧㄠˇ ㄓˇ
Fingers, Five fingers
wuˇ zhiˇ
ㄨˇ ㄓˇ

五指

wuˇ zhiˇ
ㄨˇ ㄓˇ
Middle finger
zhong¯ zhiˇ
ㄓㄨㄥ ㄓˇ

中指

zhong¯ zhiˇ
ㄓㄨㄥ ㄓˇ
Obsequious, Cater to the wishes of ones superiors
xi¯ zhiˇ
ㄒㄧ ㄓˇ

希指

xi¯ zhiˇ
ㄒㄧ ㄓˇ
Thumb
muˇ zhiˇ
ㄇㄨˇ ㄓˇ

拇指

muˇ zhiˇ
ㄇㄨˇ ㄓˇ
Cocked a thumb at
qiaoˊ qiˇ muˇ zhiˇ biˇ xiangˋ
ㄑㄧㄠˊ ㄑㄧˇ ㄇㄨˇ ㄓˇ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄤˋ

拇指

muˇ zhiˇ
ㄇㄨˇ ㄓˇ
Cocked a thumb at him
qiaoˊ qiˇ muˇ zhiˇ biˇ xiangˋ ta¯
ㄑㄧㄠˊ ㄑㄧˇ ㄇㄨˇ ㄓˇ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄚ

拇指

muˇ zhiˇ
ㄇㄨˇ ㄓˇ
Thumb
daˋ muˇ zhiˇ
ㄉㄚˋ ㄇㄨˇ ㄓˇ

拇指

muˇ zhiˇ
ㄇㄨˇ ㄓˇ
Thumb's up
shuˋ qiˇ daˋ muˇ zhiˇ
ㄕㄨˋ ㄑㄧˇ ㄉㄚˋ ㄇㄨˇ ㄓˇ

拇指

muˇ zhiˇ
ㄇㄨˇ ㄓˇ
He still sucked his thumb
ta¯ rengˊ zaiˋ xi¯ daˋ muˇ zhiˇ
ㄊㄚ ㄖㄥˊ ㄗㄞˋ ㄒㄧ ㄉㄚˋ ㄇㄨˇ ㄓˇ

拇指

muˇ zhiˇ
ㄇㄨˇ ㄓˇ
Gave us a thumb's up
duiˋ woˇ men˙ shuˋ qiˇ daˋ muˇ zhiˇ
ㄉㄨㄟˋ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄕㄨˋ ㄑㄧˇ ㄉㄚˋ ㄇㄨˇ ㄓˇ

拇指

muˇ zhiˇ
ㄇㄨˇ ㄓˇ
Finger nail, Finger nails
zhiˇ jiaˇ
ㄓˇ ㄐㄧㄚˇ

指甲

zhiˇ jiaˇ
ㄓˇ ㄐㄧㄚˇ
Fingernails had been done, Fingernails had been trimmed
zhiˇ jiaˇ yeˇ xiu¯ guoˋ
ㄓˇ ㄐㄧㄚˇ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄡ ㄍㄨㄛˋ

指甲

zhiˇ jiaˇ
ㄓˇ ㄐㄧㄚˇ
Henna
zhiˇ jiaˇ hua¯
ㄓˇ ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨㄚ

指甲

zhiˇ jiaˇ
ㄓˇ ㄐㄧㄚˇ
Finger nail, Finger nails
shouˇ zhiˇ jiaˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄐㄧㄚˇ

指甲

zhiˇ jiaˇ
ㄓˇ ㄐㄧㄚˇ
Anatomy-joint: knuckles, Finger joints
zhiˇ guan¯ jieˊ
ㄓˇ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ

指关

zhiˇ guan¯
ㄓˇ ㄍㄨㄢ
Give pointers, Teach, Advise, Instruct, Point out, Pointed out
zhiˇ dianˇ
ㄓˇ ㄉㄧㄢˇ

指点

zhiˇ dianˇ
ㄓˇ ㄉㄧㄢˇ
Anatomy-bone: phalanges
zhiˇ guˇ
ㄓˇ ㄍㄨˇ

指骨

zhiˇ guˇ
ㄓˇ ㄍㄨˇ
Indicate, Point
zhiˇ chu¯
ㄓˇ ㄔㄨ

指出

zhiˇ chu¯
ㄓˇ ㄔㄨ
Pointed out, Indicated
zhiˇ chu¯ laiˊ
ㄓˇ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

指出

zhiˇ chu¯
ㄓˇ ㄔㄨ
Finger print, Finger prints
zhiˇ wenˊ
ㄓˇ ㄨㄣˊ

指纹

zhiˇ wenˊ
ㄓˇ ㄨㄣˊ
Guidance
zhiˇ yinˇ
ㄓˇ ㄧㄣˇ

指引

zhiˇ yinˇ
ㄓˇ ㄧㄣˇ
Instigate, Incite, Entice, Cause, Make
zhiˇ shiˇ
ㄓˇ ㄕˇ

指使

zhiˇ shiˇ
ㄓˇ ㄕˇ
Indicates, Points to
zhiˇ cheng¯
ㄓˇ ㄔㄥ

指称

zhiˇ cheng¯
ㄓˇ ㄔㄥ
Knuckle, Knuckles
zhiˇ jieˊ
ㄓˇ ㄐㄧㄝˊ

指节

zhiˇ jieˊ
ㄓˇ ㄐㄧㄝˊ
Brass knuckles
zhiˇ jieˊ huanˊ
ㄓˇ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄨㄢˊ

指节

zhiˇ jieˊ
ㄓˇ ㄐㄧㄝˊ
Had brass knuckles
fangˋ ge˙ zhiˇ jieˊ huanˊ
ㄈㄤˋ ㄍㄜ˙ ㄓˇ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄨㄢˊ

指节

zhiˇ jieˊ
ㄓˇ ㄐㄧㄝˊ
Hope
zhiˇ wangˋ
ㄓˇ ㄨㄤˋ

指望

zhiˇ wangˋ
ㄓˇ ㄨㄤˋ
Hopeless, Without hope
haoˊ wuˊ zhiˇ wangˋ
ㄏㄠˊ ㄨˊ ㄓˇ ㄨㄤˋ

指望

zhiˇ wangˋ
ㄓˇ ㄨㄤˋ
Not completely hopeless
bingˋ fei¯ haoˊ wuˊ zhiˇ wangˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄈㄟ ㄏㄠˊ ㄨˊ ㄓˇ ㄨㄤˋ

指望

zhiˇ wangˋ
ㄓˇ ㄨㄤˋ
Indicates
zhiˇ de˙
ㄓˇ ㄉㄜ˙

指的

zhiˇ de˙
ㄓˇ ㄉㄜ˙
Point at, Pointed at
zhiˇ xiangˋ
ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ

指向

zhiˇ xiangˋ
ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ
Instructions, Directions, Instruct, Give guidance, Direct
zhiˇ daoˇ
ㄓˇ ㄉㄠˇ

指导

zhiˇ daoˇ
ㄓˇ ㄉㄠˇ
Fingermark
zhiˇ henˊ
ㄓˇ ㄏㄣˊ

指痕

zhiˇ henˊ
ㄓˇ ㄏㄣˊ
Bloody fingermark
xieˇ zhiˇ henˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄓˇ ㄏㄣˊ

指痕

zhiˇ henˊ
ㄓˇ ㄏㄣˊ
Appoint, Assign, Appointed, Assigned
zhiˇ dingˋ
ㄓˇ ㄉㄧㄥˋ

指定

zhiˇ dingˋ
ㄓˇ ㄉㄧㄥˋ
Directive, Order, Orders, Instruction, Instructions
zhiˇ lingˋ
ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ

指令

zhiˇ lingˋ
ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ
Order form
zhiˇ lingˋ geˊ shiˋ
ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ ㄍㄜˊ ㄕˋ

指令

zhiˇ lingˋ
ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ
Muttered an order, Muttered a command
gu¯ nongˊ chu¯ zhiˇ lingˋ
ㄍㄨ ㄋㄨㄥˊ ㄔㄨ ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ

指令

zhiˇ lingˋ
ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ
Finger tip, Finger tips
zhiˇ jian¯
ㄓˇ ㄐㄧㄢ

指尖

zhiˇ jian¯
ㄓˇ ㄐㄧㄢ
Use your finger tips to touch
yongˋ niˇ de˙ zhiˇ jian¯ tie¯
ㄩㄥˋ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄓˇ ㄐㄧㄢ ㄊㄧㄝ

指尖

zhiˇ jian¯
ㄓˇ ㄐㄧㄢ
Pointed at, Pointing at
zhiˇ zhe˙
ㄓˇ ㄓㄜ˙

指着

zhiˇ zhe˙
ㄓˇ ㄓㄜ˙
Count using one's fingers
qu¯ zhiˇ yiˋ suanˋ
ㄑㄩ ㄓˇ ㄧˋ ㄙㄨㄢˋ

指一

zhiˇ yiˋ
ㄓˇ ㄧˋ
Count on fingers, Calculate
qia¯ zhiˇ yiˋ suanˋ
ㄑㄧㄚ ㄓˇ ㄧˋ ㄙㄨㄢˋ

指一

zhiˇ yiˋ
ㄓˇ ㄧˋ
Fingers
zhiˊ touˊ
ㄓˊ ㄊㄡˊ

指头

zhiˊ touˊ
ㄓˊ ㄊㄡˊ
Finger, Fingers
shouˇ zhiˇ touˊ
ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄊㄡˊ

指头

zhiˇ touˊ
ㄓˇ ㄊㄡˊ
Direct, Directions, Give directions to
zhiˇ shiˋ
ㄓˇ ㄕˋ

指示

zhiˇ shiˋ
ㄓˇ ㄕˋ
Directs him
zhiˇ shiˋ ta¯
ㄓˇ ㄕˋ ㄊㄚ

指示

zhiˇ shiˋ
ㄓˇ ㄕˋ
Indicator light
zhiˇ shiˋ deng¯
ㄓˇ ㄕˋ ㄉㄥ

指示

zhiˇ shiˋ
ㄓˇ ㄕˋ
Signs
zhiˇ shiˋ paiˊ
ㄓˇ ㄕˋ ㄆㄞˊ

指示

zhiˇ shiˋ
ㄓˇ ㄕˋ
Signs all over the place, Signs everywhere
daoˋ chuˋ dou¯ youˇ zhiˇ shiˋ paiˊ
ㄉㄠˋ ㄔㄨˋ ㄉㄡ ㄧㄡˇ ㄓˇ ㄕˋ ㄆㄞˊ

指示

zhiˇ shiˋ
ㄓˇ ㄕˋ
Focus confirmation light, Focus confirmation indicator light
duiˋ jiao¯ queˋ renˋ zhiˇ shiˋ deng¯
ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄑㄩㄝˋ ㄖㄣˋ ㄓˇ ㄕˋ ㄉㄥ

指示

zhiˇ shiˋ
ㄓˇ ㄕˋ
Follow directions, Act according to instructions
yi¯ zhiˇ shiˋ
ㄧ ㄓˇ ㄕˋ

指示

zhiˇ shiˋ
ㄓˇ ㄕˋ
Fix a mistake, Correct
zhiˇ zhengˋ
ㄓˇ ㄓㄥˋ

指正

zhiˇ zhengˋ
ㄓˇ ㄓㄥˋ
Indication, Indications, Reading, Readings
zhiˇ shuˋ
ㄓˇ ㄕㄨˋ

指数

zhiˇ shuˋ
ㄓˇ ㄕㄨˋ
Seismic data, Seismic readings
zhenˋ yuanˊ zhiˇ shuˋ
ㄓㄣˋ ㄩㄢˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ

指数

zhiˇ shuˋ
ㄓˇ ㄕㄨˋ
Exponential
zhiˇ shuˋ xingˊ
ㄓˇ ㄕㄨˋ ㄒㄧㄥˊ

指数

zhiˇ shuˋ
ㄓˇ ㄕㄨˋ
Index, Indicate, Reference
zhiˇ shuˋ weiˋ
ㄓˇ ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ

指数

zhiˇ shuˋ
ㄓˇ ㄕㄨˋ
Guide book
zhiˇ nanˊ
ㄓˇ ㄋㄢˊ

指南

zhiˇ nanˊ
ㄓˇ ㄋㄢˊ
Quick start guide
kuaiˋ suˋ ruˋ menˊ zhiˇ nanˊ
ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ ㄓˇ ㄋㄢˊ

指南

zhiˇ nanˊ
ㄓˇ ㄋㄢˊ
Purchase guide
gouˋ wuˋ zhiˇ nanˊ
ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄓˇ ㄋㄢˊ

指南

zhiˇ nanˊ
ㄓˇ ㄋㄢˊ
Trouble shooting guide
yiˊ nanˊ paiˊ jieˇ zhiˇ nanˊ
ㄧˊ ㄋㄢˊ ㄆㄞˊ ㄐㄧㄝˇ ㄓˇ ㄋㄢˊ

指南

zhiˇ nanˊ
ㄓˇ ㄋㄢˊ
Quick reference guide
kuaiˋ suˋ can¯ kaoˇ zhiˇ nanˊ
ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄓˇ ㄋㄢˊ

指南

zhiˇ nanˊ
ㄓˇ ㄋㄢˊ
Disparage, Charge, Accuse, Censure, Condemnation, Denouncement
zhiˇ zeˊ
ㄓˇ ㄗㄜˊ

指责

zhiˇ zeˊ
ㄓˇ ㄗㄜˊ
Indicator, Index
zhiˇ biao¯
ㄓˇ ㄅㄧㄠ

指标

zhiˇ biao¯
ㄓˇ ㄅㄧㄠ
Command, Command, Direct
zhiˇ hui¯
ㄓˇ ㄏㄨㄟ

指挥

zhiˇ hui¯
ㄓˇ ㄏㄨㄟ
Competent leadership, Retain composure even while in-charge of a big operation
zhiˇ hui¯ ruoˋ dingˋ
ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄖㄨㄛˋ ㄉㄧㄥˋ

指挥

zhiˇ hui¯
ㄓˇ ㄏㄨㄟ
Commanding, In charge
zhiˇ hui¯ xingˊ dongˋ de˙
ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

指挥

zhiˇ hui¯
ㄓˇ ㄏㄨㄟ
In total command
fuˋ zeˊ zhiˇ hui¯ yiˊ qieˋ
ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ

指挥

zhiˇ hui¯
ㄓˇ ㄏㄨㄟ
Command tower, Control tower
zhiˇ hui¯ taˇ
ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄊㄚˇ

指挥

zhiˇ hui¯
ㄓˇ ㄏㄨㄟ
Commanding officer
zhiˇ hui¯ guan¯
ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄍㄨㄢ

指挥

zhiˇ hui¯
ㄓˇ ㄏㄨㄟ
Mission commander
renˋ wuˋ zhiˇ hui¯ guan¯
ㄖㄣˋ ㄨˋ ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄍㄨㄢ

指挥

zhiˇ hui¯
ㄓˇ ㄏㄨㄟ
Best commanding officer, Best leader
zuiˋ jia¯ zhiˇ hui¯ guan¯
ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄚ ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄍㄨㄢ

指挥

zhiˇ hui¯
ㄓˇ ㄏㄨㄟ
Accuse, Accusation
zhiˇ kongˋ
ㄓˇ ㄎㄨㄥˋ

指控

zhiˇ kongˋ
ㄓˇ ㄎㄨㄥˋ
Wrist and fingers
wanˋ zhiˇ
ㄨㄢˋ ㄓˇ

腕指

wanˋ zhiˇ
ㄨㄢˋ ㄓˇ
Manicure
xiu¯ zhiˇ
ㄒㄧㄡ ㄓˇ

修指

xiu¯ zhiˇ
ㄒㄧㄡ ㄓˇ
Finger, Fingers
shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
Used fingers to mimic a gun
shouˇ zhiˇ biˇ chengˊ shouˇ qiang¯
ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄅㄧˇ ㄔㄥˊ ㄕㄡˇ ㄑㄧㄤ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
You (polite) can use fingers
ninˊ keˇ yongˋ shouˇ zhiˇ
ㄋㄧㄣˊ ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ ㄕㄡˇ ㄓˇ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
You can use your fingers to push it back down
ninˊ keˇ yongˋ shouˇ zhiˇ anˋ xiaˋ yiˇ jiang¯ qiˊ shou¯ huiˊ
ㄋㄧㄣˊ ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄢˋ ㄒㄧㄚˋ ㄧˇ ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ ㄕㄡ ㄏㄨㄟˊ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
Magic fingers
moˊ faˇ shouˇ zhiˇ
ㄇㄛˊ ㄈㄚˇ ㄕㄡˇ ㄓˇ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
A finger
yiˋ gen¯ shouˇ zhiˇ
ㄧˋ ㄍㄣ ㄕㄡˇ ㄓˇ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
Anatomy-joint: finger joints
shouˇ zhiˇ guan¯ jieˊ
ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
Ring finger (nameless finger)
wuˊ mingˊ zhiˇ
ㄨˊ ㄇㄧㄥˊ ㄓˇ

名指

mingˊ zhiˇ
ㄇㄧㄥˊ ㄓˇ
Use fingers
yunˋ zhiˇ
ㄩㄣˋ ㄓˇ

运指

yunˋ zhiˇ
ㄩㄣˋ ㄓˇ
Finger ring, Ring
jieˋ zhiˇ
ㄐㄧㄝˋ ㄓˇ

戒指

jieˋ zhiˇ
ㄐㄧㄝˋ ㄓˇ
Index finger
shiˊ zhiˇ
ㄕˊ ㄓˇ

食指

shiˊ zhiˇ
ㄕˊ ㄓˇ
Right index finger
youˋ shouˇ shiˊ zhiˇ
ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ ㄕˊ ㄓˇ

食指

shiˊ zhiˇ
ㄕˊ ㄓˇ
Little finger
xiaoˇ zhiˇ
ㄒㄧㄠˇ ㄓˇ

小指

xiaoˇ zhiˇ
ㄒㄧㄠˇ ㄓˇ
Fingers, Five fingers
wuˇ zhiˇ
ㄨˇ ㄓˇ

五指

wuˇ zhiˇ
ㄨˇ ㄓˇ
Middle finger
zhong¯ zhiˇ
ㄓㄨㄥ ㄓˇ

中指

zhong¯ zhiˇ
ㄓㄨㄥ ㄓˇ
Obsequious, Cater to the wishes of ones superiors
xi¯ zhiˇ
ㄒㄧ ㄓˇ

希指

xi¯ zhiˇ
ㄒㄧ ㄓˇ
Thumb
muˇ zhiˇ
ㄇㄨˇ ㄓˇ

拇指

muˇ zhiˇ
ㄇㄨˇ ㄓˇ
Cocked a thumb at
qiaoˊ qiˇ muˇ zhiˇ biˇ xiangˋ
ㄑㄧㄠˊ ㄑㄧˇ ㄇㄨˇ ㄓˇ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄤˋ

拇指

muˇ zhiˇ
ㄇㄨˇ ㄓˇ
Cocked a thumb at him
qiaoˊ qiˇ muˇ zhiˇ biˇ xiangˋ ta¯
ㄑㄧㄠˊ ㄑㄧˇ ㄇㄨˇ ㄓˇ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄚ

拇指

muˇ zhiˇ
ㄇㄨˇ ㄓˇ
Thumb
daˋ muˇ zhiˇ
ㄉㄚˋ ㄇㄨˇ ㄓˇ

拇指

muˇ zhiˇ
ㄇㄨˇ ㄓˇ
Thumb's up
shuˋ qiˇ daˋ muˇ zhiˇ
ㄕㄨˋ ㄑㄧˇ ㄉㄚˋ ㄇㄨˇ ㄓˇ

拇指

muˇ zhiˇ
ㄇㄨˇ ㄓˇ
He still sucked his thumb
ta¯ rengˊ zaiˋ xi¯ daˋ muˇ zhiˇ
ㄊㄚ ㄖㄥˊ ㄗㄞˋ ㄒㄧ ㄉㄚˋ ㄇㄨˇ ㄓˇ

拇指

muˇ zhiˇ
ㄇㄨˇ ㄓˇ
Gave us a thumb's up
duiˋ woˇ men˙ shuˋ qiˇ daˋ muˇ zhiˇ
ㄉㄨㄟˋ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄕㄨˋ ㄑㄧˇ ㄉㄚˋ ㄇㄨˇ ㄓˇ

拇指

muˇ zhiˇ
ㄇㄨˇ ㄓˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
指.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)