Help,
Aid
yuanˊ ㄩㄢˊ
qbme
qbme

(T)(S)

[pinyin]:
yuanˊ
[zhuyin]:
ㄩㄢˊ

Help, Aid, Assist, Rescue, Lead, Pull Along, Take Hold Of, Invoke, Cite

12 strokes, Radical: 手, 64
cangjie (T) input code:
q
b
m
e
cangjie (S) input code:
q
b
m
e

Words containing 援, TOC

Aid, Help
yuanˊ zhuˋ
ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ

援助

yuanˊ zhuˋ
ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ
National center for missing and exploited children
jia¯ shi¯ zong¯ jiˊ beiˋ bo¯ xiao¯ erˊ tongˊ yuanˊ zhuˋ zhong¯ xin¯
ㄐㄧㄚ ㄕ ㄗㄨㄥ ㄐㄧˊ ㄅㄟˋ ㄅㄛ ㄒㄧㄠ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ

援助

yuanˊ zhuˋ
ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ
Helping hand, Extend a helping hand, Helper
yuanˊ shouˇ
ㄩㄢˊ ㄕㄡˇ

援手

yuanˊ shouˇ
ㄩㄢˊ ㄕㄡˇ
Ask for help
qiuˊ yuanˊ
ㄑㄧㄡˊ ㄩㄢˊ

求援

qiuˊ yuanˊ
ㄑㄧㄡˊ ㄩㄢˊ
Rescue, Save
jiuˋ yuanˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ

救援

jiuˋ yuanˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ
Survive until help arrives, Get rescued
zheng¯ quˇ daoˋ jiuˋ yuanˊ
ㄓㄥ ㄑㄩˇ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ

救援

jiuˋ yuanˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ
Support (as in customer support)
zhi¯ yuanˊ
ㄓ ㄩㄢˊ

支援

zhi¯ yuanˊ
ㄓ ㄩㄢˊ
Back up
zhi¯ yuanˊ de˙
ㄓ ㄩㄢˊ ㄉㄜ˙

支援

zhi¯ yuanˊ
ㄓ ㄩㄢˊ
Moral support, Give moral support
sheng¯ yuanˊ
ㄕㄥ ㄩㄢˊ

聲援

sheng¯ yuanˊ
ㄕㄥ ㄩㄢˊ
Aid, Help
yuanˊ zhuˋ
ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ

援助

yuanˊ zhuˋ
ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ
National center for missing and exploited children
jia¯ shi¯ zong¯ jiˊ beiˋ bo¯ xiao¯ erˊ tongˊ yuanˊ zhuˋ zhong¯ xin¯
ㄐㄧㄚ ㄕ ㄗㄨㄥ ㄐㄧˊ ㄅㄟˋ ㄅㄛ ㄒㄧㄠ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ

援助

yuanˊ zhuˋ
ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ
Helping hand, Extend a helping hand, Helper
yuanˊ shouˇ
ㄩㄢˊ ㄕㄡˇ

援手

yuanˊ shouˇ
ㄩㄢˊ ㄕㄡˇ
Ask for help
qiuˊ yuanˊ
ㄑㄧㄡˊ ㄩㄢˊ

求援

qiuˊ yuanˊ
ㄑㄧㄡˊ ㄩㄢˊ
Rescue, Save
jiuˋ yuanˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ

救援

jiuˋ yuanˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ
Survive until help arrives, Get rescued
zheng¯ quˇ daoˋ jiuˋ yuanˊ
ㄓㄥ ㄑㄩˇ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ

救援

jiuˋ yuanˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ
Support (as in customer support)
zhi¯ yuanˊ
ㄓ ㄩㄢˊ

支援

zhi¯ yuanˊ
ㄓ ㄩㄢˊ
Back up
zhi¯ yuanˊ de˙
ㄓ ㄩㄢˊ ㄉㄜ˙

支援

zhi¯ yuanˊ
ㄓ ㄩㄢˊ
Moral support, Give moral support
sheng¯ yuanˊ
ㄕㄥ ㄩㄢˊ

声援

sheng¯ yuanˊ
ㄕㄥ ㄩㄢˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
援.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)