Strike,
Hit
jiˊ ㄐㄧˊ
jeq
qu

(T)(S)

[pinyin]:
jiˊ ji¯
[zhuyin]:
ㄐㄧˊ ㄐㄧ¯

Strike, Hit, Break, Beat

17 strokes, Radical: 手, 64
cangjie (T) input code:
j
e
q
cangjie (S) input code:
q
u

Words containing 擊, TOC

Guerrilla warfare
youˊ jiˊ zhanˋ
ㄧㄡˊ ㄐㄧˊ ㄓㄢˋ

擊戰

jiˊ zhanˋ
ㄐㄧˊ ㄓㄢˋ
Squad of guerilla soldiers
youˊ jiˊ duiˋ
ㄧㄡˊ ㄐㄧˊ ㄉㄨㄟˋ

擊隊

jiˊ duiˋ
ㄐㄧˊ ㄉㄨㄟˋ
Waves crashing against a promontory
haiˇ langˋ chong¯ jiˊ jiaˇ jiaoˇ
ㄏㄞˇ ㄌㄤˋ ㄔㄨㄥ ㄐㄧˊ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄠˇ

擊岬

jiˊ jiaˇ
ㄐㄧˊ ㄐㄧㄚˇ
Knocked out
jiˊ hun¯
ㄐㄧˊ ㄏㄨㄣ

擊昏

jiˊ hun¯
ㄐㄧˊ ㄏㄨㄣ
Fight back, Hold off, Drive back, Repel, Repulse
jiˊ tuiˋ
ㄐㄧˊ ㄊㄨㄟˋ

擊退

jiˊ tuiˋ
ㄐㄧˊ ㄊㄨㄟˋ
Clap(ped) hands
jiˊ zhangˇ
ㄐㄧˊ ㄓㄤˇ

擊掌

jiˊ zhangˇ
ㄐㄧˊ ㄓㄤˇ
Strike, Hit, Smash, Impact, Defeat
jiˊ poˋ
ㄐㄧˊ ㄆㄛˋ

擊破

jiˊ poˋ
ㄐㄧˊ ㄆㄛˋ
Defeat one-by-one
geˋ ge˙ jiˊ poˋ
ㄍㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄐㄧˊ ㄆㄛˋ

擊破

jiˊ poˋ
ㄐㄧˊ ㄆㄛˋ
Impact point, Hit here
jiˊ poˋ dianˇ
ㄐㄧˊ ㄆㄛˋ ㄉㄧㄢˇ

擊破

jiˊ poˋ
ㄐㄧˊ ㄆㄛˋ
Make noise in the east while striking in the west, Feint
sheng¯ dong¯ jiˊ xi¯
ㄕㄥ ㄉㄨㄥ ㄐㄧˊ ㄒㄧ

擊西

jiˊ xi¯
ㄐㄧˊ ㄒㄧ
Hit, Struck
jiˊ zhongˋ le˙
ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄜ˙

擊中

jiˊ zhongˋ
ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥˋ
Sound of typing, Sound of a keyboard being used
jianˋ panˊ qiao¯ jiˊ sheng¯
ㄐㄧㄢˋ ㄆㄢˊ ㄑㄧㄠ ㄐㄧˊ ㄕㄥ

擊聲

jiˊ sheng¯
ㄐㄧˊ ㄕㄥ
Sniper rifle
ju¯ jiˊ qiang¯
ㄐㄩ ㄐㄧˊ ㄑㄧㄤ

擊槍

jiˊ qiang¯
ㄐㄧˊ ㄑㄧㄤ
Witness
muˋ jiˊ
ㄇㄨˋ ㄐㄧˊ

目擊

muˋ jiˊ
ㄇㄨˋ ㄐㄧˊ
Fight back, Hit back, Strike back, Return blows
fanˇ jiˊ
ㄈㄢˇ ㄐㄧˊ

反擊

fanˇ jiˊ
ㄈㄢˇ ㄐㄧˊ
Impact
chong¯ jiˊ
ㄔㄨㄥ ㄐㄧˊ

衝擊

chong¯ jiˊ
ㄔㄨㄥ ㄐㄧˊ
Reduce impact of global warming (in order to reduce), Global warming impact reduction
jiangˋ di¯ diˋ qiuˊ nuanˇ huaˋ chong¯ jiˊ
ㄐㄧㄤˋ ㄉㄧ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ ㄔㄨㄥ ㄐㄧˊ

衝擊

chong¯ jiˊ
ㄔㄨㄥ ㄐㄧˊ
Hit heavily, Strike, Impact
zhongˋ ji¯
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ

重擊

zhongˋ ji¯
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ
Hit against, Thrown against
zhongˋ jiˊ daoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧˊ ㄉㄠˋ

重擊

zhongˋ jiˊ
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧˊ
To attack, An attack
xiˊ ji¯
ㄒㄧˊ ㄐㄧ

襲擊

xiˊ ji¯
ㄒㄧˊ ㄐㄧ
Tsunami
haiˇ xiaoˋ xiˊ ji¯
ㄏㄞˇ ㄒㄧㄠˋ ㄒㄧˊ ㄐㄧ

襲擊

xiˊ ji¯
ㄒㄧˊ ㄐㄧ
Crashing waves
haiˇ langˋ chong¯ jiˊ
ㄏㄞˇ ㄌㄤˋ ㄔㄨㄥ ㄐㄧˊ

沖擊

chong¯ jiˊ
ㄔㄨㄥ ㄐㄧˊ
Shoot, Shot
sheˋ jiˊ
ㄕㄜˋ ㄐㄧˊ

射擊

sheˋ jiˊ
ㄕㄜˋ ㄐㄧˊ
Shooting position or location
sheˋ jiˊ dianˇ
ㄕㄜˋ ㄐㄧˊ ㄉㄧㄢˇ

射擊

sheˋ jiˊ
ㄕㄜˋ ㄐㄧˊ
Surprise attack, Sudden assault, Raid
tuˊ jiˊ
ㄊㄨˊ ㄐㄧˊ

突擊

tuˊ jiˊ
ㄊㄨˊ ㄐㄧˊ
Commando unit, Shock troops
tuˊ ji¯ duiˋ
ㄊㄨˊ ㄐㄧ ㄉㄨㄟˋ

突擊

tuˊ ji¯
ㄊㄨˊ ㄐㄧ
Members of a commando unit
tuˊ jiˊ duiˋ yuanˊ
ㄊㄨˊ ㄐㄧˊ ㄉㄨㄟˋ ㄩㄢˊ

突擊

tuˊ jiˊ
ㄊㄨˊ ㄐㄧˊ
Navy seal team
haiˇ baoˋ tuˊ jiˊ duiˋ
ㄏㄞˇ ㄅㄠˋ ㄊㄨˊ ㄐㄧˊ ㄉㄨㄟˋ

突擊

tuˊ jiˊ
ㄊㄨˊ ㄐㄧˊ
Boxing
quanˊ jiˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧˊ

拳擊

quanˊ jiˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧˊ
Talk with him about boxing
gen¯ ta¯ liaoˊ quanˊ jiˊ
ㄍㄣ ㄊㄚ ㄌㄧㄠˊ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧˊ

拳擊

quanˊ jiˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧˊ
Attack, Attacking
gong¯ ji¯
ㄍㄨㄥ ㄐㄧ

攻擊

gong¯ ji¯
ㄍㄨㄥ ㄐㄧ
Been attacked, Was attacked
zao¯ shouˋ gong¯ jiˊ
ㄗㄠ ㄕㄡˋ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˊ

攻擊

gong¯ jiˊ
ㄍㄨㄥ ㄐㄧˊ
Attacked
zao¯ renˊ gong¯ jiˊ
ㄗㄠ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˊ

攻擊

gong¯ jiˊ
ㄍㄨㄥ ㄐㄧˊ
Punishing attack, Punishment
poˋ huaiˋ liˋ gong¯ jiˊ
ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˊ

攻擊

gong¯ jiˊ
ㄍㄨㄥ ㄐㄧˊ
Attacker, Attackers, Culprit
gong¯ jiˊ zheˇ
ㄍㄨㄥ ㄐㄧˊ ㄓㄜˇ

攻擊

gong¯ jiˊ
ㄍㄨㄥ ㄐㄧˊ
Lightning strike, Lightning strikes
leiˊ jiˊ
ㄌㄟˊ ㄐㄧˊ

雷擊

leiˊ jiˊ
ㄌㄟˊ ㄐㄧˊ
Lightning strikes
leiˊ jiˊ xianˋ xiangˋ
ㄌㄟˊ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ

雷擊

leiˊ jiˊ
ㄌㄟˊ ㄐㄧˊ
Electrical shock, Attack using electricity
dianˋ ji¯
ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ

電擊

dianˋ ji¯
ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ
Little shocks
xiaoˇ dianˋ jiˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˊ

電擊

dianˋ jiˊ
ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˊ
Strike forcefully, Rise up and fight
fenˋ jiˊ
ㄈㄣˋ ㄐㄧˊ

奮擊

fenˋ jiˊ
ㄈㄣˋ ㄐㄧˊ
Impact
zhuangˋ jiˊ
ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧˊ

撞擊

zhuangˋ jiˊ
ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧˊ
Loud crash
zhuangˋ jiˊ sheng¯ xiangˇ po¯ daˋ
ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧˊ ㄕㄥ ㄒㄧㄤˇ ㄆㄛ ㄉㄚˋ

撞擊

zhuangˋ jiˊ
ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧˊ
Take the impact
chengˊ shouˋ zhuangˋ jiˊ
ㄔㄥˊ ㄕㄡˋ ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧˊ

撞擊

zhuangˋ jiˊ
ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧˊ
Impact force
zhuangˋ jiˊ liˋ
ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ

撞擊

zhuangˋ jiˊ
ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧˊ
Strike a blow against, Fight, Combat
daˇ ji¯
ㄉㄚˇ ㄐㄧ

打擊

daˇ ji¯
ㄉㄚˇ ㄐㄧ
Hard hit, Seriously affected, Deeply impacted by
daˇ jiˊ guoˋ daˋ
ㄉㄚˇ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄚˋ

打擊

daˇ jiˊ
ㄉㄚˇ ㄐㄧˊ
Waylay, Surprise attack
yanˇ jiˊ
ㄧㄢˇ ㄐㄧˊ

掩擊

yanˇ jiˊ
ㄧㄢˇ ㄐㄧˊ
Guerrilla warfare
youˊ jiˊ zhanˋ
ㄧㄡˊ ㄐㄧˊ ㄓㄢˋ

击战

jiˊ zhanˋ
ㄐㄧˊ ㄓㄢˋ
Squad of guerilla soldiers
youˊ jiˊ duiˋ
ㄧㄡˊ ㄐㄧˊ ㄉㄨㄟˋ

击队

jiˊ duiˋ
ㄐㄧˊ ㄉㄨㄟˋ
Waves crashing against a promontory
haiˇ langˋ chong¯ jiˊ jiaˇ jiaoˇ
ㄏㄞˇ ㄌㄤˋ ㄔㄨㄥ ㄐㄧˊ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄠˇ

击岬

jiˊ jiaˇ
ㄐㄧˊ ㄐㄧㄚˇ
Knocked out
jiˊ hun¯
ㄐㄧˊ ㄏㄨㄣ

击昏

jiˊ hun¯
ㄐㄧˊ ㄏㄨㄣ
Fight back, Hold off, Drive back, Repel, Repulse
jiˊ tuiˋ
ㄐㄧˊ ㄊㄨㄟˋ

击退

jiˊ tuiˋ
ㄐㄧˊ ㄊㄨㄟˋ
Clap(ped) hands
jiˊ zhangˇ
ㄐㄧˊ ㄓㄤˇ

击掌

jiˊ zhangˇ
ㄐㄧˊ ㄓㄤˇ
Strike, Hit, Smash, Impact, Defeat
jiˊ poˋ
ㄐㄧˊ ㄆㄛˋ

击破

jiˊ poˋ
ㄐㄧˊ ㄆㄛˋ
Defeat one-by-one
geˋ ge˙ jiˊ poˋ
ㄍㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄐㄧˊ ㄆㄛˋ

击破

jiˊ poˋ
ㄐㄧˊ ㄆㄛˋ
Impact point, Hit here
jiˊ poˋ dianˇ
ㄐㄧˊ ㄆㄛˋ ㄉㄧㄢˇ

击破

jiˊ poˋ
ㄐㄧˊ ㄆㄛˋ
Make noise in the east while striking in the west, Feint
sheng¯ dong¯ jiˊ xi¯
ㄕㄥ ㄉㄨㄥ ㄐㄧˊ ㄒㄧ

击西

jiˊ xi¯
ㄐㄧˊ ㄒㄧ
Hit, Struck
jiˊ zhongˋ le˙
ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄜ˙

击中

jiˊ zhongˋ
ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥˋ
Sound of typing, Sound of a keyboard being used
jianˋ panˊ qiao¯ jiˊ sheng¯
ㄐㄧㄢˋ ㄆㄢˊ ㄑㄧㄠ ㄐㄧˊ ㄕㄥ

击声

jiˊ sheng¯
ㄐㄧˊ ㄕㄥ
Sniper rifle
ju¯ jiˊ qiang¯
ㄐㄩ ㄐㄧˊ ㄑㄧㄤ

击枪

jiˊ qiang¯
ㄐㄧˊ ㄑㄧㄤ
Witness
muˋ jiˊ
ㄇㄨˋ ㄐㄧˊ

目击

muˋ jiˊ
ㄇㄨˋ ㄐㄧˊ
Fight back, Hit back, Strike back, Return blows
fanˇ jiˊ
ㄈㄢˇ ㄐㄧˊ

反击

fanˇ jiˊ
ㄈㄢˇ ㄐㄧˊ
Impact
chong¯ jiˊ
ㄔㄨㄥ ㄐㄧˊ

冲击

chong¯ jiˊ
ㄔㄨㄥ ㄐㄧˊ
Reduce impact of global warming (in order to reduce), Global warming impact reduction
jiangˋ di¯ diˋ qiuˊ nuanˇ huaˋ chong¯ jiˊ
ㄐㄧㄤˋ ㄉㄧ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ ㄔㄨㄥ ㄐㄧˊ

冲击

chong¯ jiˊ
ㄔㄨㄥ ㄐㄧˊ
Hit heavily, Strike, Impact
zhongˋ ji¯
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ

重击

zhongˋ ji¯
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ
Hit against, Thrown against
zhongˋ jiˊ daoˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧˊ ㄉㄠˋ

重击

zhongˋ jiˊ
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧˊ
To attack, An attack
xiˊ ji¯
ㄒㄧˊ ㄐㄧ

袭击

xiˊ ji¯
ㄒㄧˊ ㄐㄧ
Tsunami
haiˇ xiaoˋ xiˊ ji¯
ㄏㄞˇ ㄒㄧㄠˋ ㄒㄧˊ ㄐㄧ

袭击

xiˊ ji¯
ㄒㄧˊ ㄐㄧ
Crashing waves
haiˇ langˋ chong¯ jiˊ
ㄏㄞˇ ㄌㄤˋ ㄔㄨㄥ ㄐㄧˊ

冲击

chong¯ jiˊ
ㄔㄨㄥ ㄐㄧˊ
Shoot, Shot
sheˋ jiˊ
ㄕㄜˋ ㄐㄧˊ

射击

sheˋ jiˊ
ㄕㄜˋ ㄐㄧˊ
Shooting position or location
sheˋ jiˊ dianˇ
ㄕㄜˋ ㄐㄧˊ ㄉㄧㄢˇ

射击

sheˋ jiˊ
ㄕㄜˋ ㄐㄧˊ
Surprise attack, Sudden assault, Raid
tuˊ jiˊ
ㄊㄨˊ ㄐㄧˊ

突击

tuˊ jiˊ
ㄊㄨˊ ㄐㄧˊ
Commando unit, Shock troops
tuˊ ji¯ duiˋ
ㄊㄨˊ ㄐㄧ ㄉㄨㄟˋ

突击

tuˊ ji¯
ㄊㄨˊ ㄐㄧ
Members of a commando unit
tuˊ jiˊ duiˋ yuanˊ
ㄊㄨˊ ㄐㄧˊ ㄉㄨㄟˋ ㄩㄢˊ

突击

tuˊ jiˊ
ㄊㄨˊ ㄐㄧˊ
Navy seal team
haiˇ baoˋ tuˊ jiˊ duiˋ
ㄏㄞˇ ㄅㄠˋ ㄊㄨˊ ㄐㄧˊ ㄉㄨㄟˋ

突击

tuˊ jiˊ
ㄊㄨˊ ㄐㄧˊ
Boxing
quanˊ jiˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧˊ

拳击

quanˊ jiˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧˊ
Talk with him about boxing
gen¯ ta¯ liaoˊ quanˊ jiˊ
ㄍㄣ ㄊㄚ ㄌㄧㄠˊ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧˊ

拳击

quanˊ jiˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧˊ
Attack, Attacking
gong¯ ji¯
ㄍㄨㄥ ㄐㄧ

攻击

gong¯ ji¯
ㄍㄨㄥ ㄐㄧ
Been attacked, Was attacked
zao¯ shouˋ gong¯ jiˊ
ㄗㄠ ㄕㄡˋ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˊ

攻击

gong¯ jiˊ
ㄍㄨㄥ ㄐㄧˊ
Attacked
zao¯ renˊ gong¯ jiˊ
ㄗㄠ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˊ

攻击

gong¯ jiˊ
ㄍㄨㄥ ㄐㄧˊ
Punishing attack, Punishment
poˋ huaiˋ liˋ gong¯ jiˊ
ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˊ

攻击

gong¯ jiˊ
ㄍㄨㄥ ㄐㄧˊ
Attacker, Attackers, Culprit
gong¯ jiˊ zheˇ
ㄍㄨㄥ ㄐㄧˊ ㄓㄜˇ

攻击

gong¯ jiˊ
ㄍㄨㄥ ㄐㄧˊ
Lightning strike, Lightning strikes
leiˊ jiˊ
ㄌㄟˊ ㄐㄧˊ

雷击

leiˊ jiˊ
ㄌㄟˊ ㄐㄧˊ
Lightning strikes
leiˊ jiˊ xianˋ xiangˋ
ㄌㄟˊ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ

雷击

leiˊ jiˊ
ㄌㄟˊ ㄐㄧˊ
Electrical shock, Attack using electricity
dianˋ ji¯
ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ

电击

dianˋ ji¯
ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ
Little shocks
xiaoˇ dianˋ jiˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˊ

电击

dianˋ jiˊ
ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˊ
Strike forcefully, Rise up and fight
fenˋ jiˊ
ㄈㄣˋ ㄐㄧˊ

奋击

fenˋ jiˊ
ㄈㄣˋ ㄐㄧˊ
Impact
zhuangˋ jiˊ
ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧˊ

撞击

zhuangˋ jiˊ
ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧˊ
Loud crash
zhuangˋ jiˊ sheng¯ xiangˇ po¯ daˋ
ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧˊ ㄕㄥ ㄒㄧㄤˇ ㄆㄛ ㄉㄚˋ

撞击

zhuangˋ jiˊ
ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧˊ
Take the impact
chengˊ shouˋ zhuangˋ jiˊ
ㄔㄥˊ ㄕㄡˋ ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧˊ

撞击

zhuangˋ jiˊ
ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧˊ
Impact force
zhuangˋ jiˊ liˋ
ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ

撞击

zhuangˋ jiˊ
ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧˊ
Strike a blow against, Fight, Combat
daˇ ji¯
ㄉㄚˇ ㄐㄧ

打击

daˇ ji¯
ㄉㄚˇ ㄐㄧ
Hard hit, Seriously affected, Deeply impacted by
daˇ jiˊ guoˋ daˋ
ㄉㄚˇ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄚˋ

打击

daˇ jiˊ
ㄉㄚˇ ㄐㄧˊ
Waylay, Surprise attack
yanˇ jiˊ
ㄧㄢˇ ㄐㄧˊ

掩击

yanˇ jiˊ
ㄧㄢˇ ㄐㄧˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
擊.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)