Disturb,
Agitate
raoˇ ㄖㄠˇ
qmbe
qiku

(T)(S)

[pinyin]:
raoˇ
[zhuyin]:
ㄖㄠˇ

Disturb, Agitate, Harass, Annoy

18 strokes, Radical: 手, 64
cangjie (T) input code:
q
m
b
e
cangjie (S) input code:
q
i
k
u

Words containing 擾, TOC

Perplex, Puzzle, Confuse, Nag
kunˋ raoˇ
ㄎㄨㄣˋ ㄖㄠˇ

困擾

kunˋ raoˇ
ㄎㄨㄣˋ ㄖㄠˇ
Puzzled me
kunˋ raoˇ qingˊ woˇ
ㄎㄨㄣˋ ㄖㄠˇ ㄑㄧㄥˊ ㄨㄛˇ

困擾

kunˋ raoˇ
ㄎㄨㄣˋ ㄖㄠˇ
Has always puzzle me, Constantly perplexes me
yiˋ zhiˊ zaiˋ kunˋ raoˇ qingˊ woˇ
ㄧˋ ㄓˊ ㄗㄞˋ ㄎㄨㄣˋ ㄖㄠˇ ㄑㄧㄥˊ ㄨㄛˇ

困擾

kunˋ raoˇ
ㄎㄨㄣˋ ㄖㄠˇ
Harass
sao¯ raoˇ
ㄙㄠ ㄖㄠˇ

騷擾

sao¯ raoˇ
ㄙㄠ ㄖㄠˇ
Sexual harassemnt
xingˋ sao¯ raoˇ
ㄒㄧㄥˋ ㄙㄠ ㄖㄠˇ

騷擾

sao¯ raoˇ
ㄙㄠ ㄖㄠˇ
Molester
xingˋ sao¯ raoˇ fanˋ
ㄒㄧㄥˋ ㄙㄠ ㄖㄠˇ ㄈㄢˋ

騷擾

sao¯ raoˇ
ㄙㄠ ㄖㄠˇ
Disturb, Interfere, Interrupt, Block, Jam
gan¯ raoˇ
ㄍㄢ ㄖㄠˇ

干擾

gan¯ raoˇ
ㄍㄢ ㄖㄠˇ
I'll make sure that you aren't disturbed again, I'll make sure that you aren't subjected to any further interruptions
woˇ huiˋ baoˇ zhengˋ niˇ buˊ zaiˋ shouˋ daoˋ gan¯ raoˇ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄋㄧˇ ㄅㄨˊ ㄗㄞˋ ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ㄍㄢ ㄖㄠˇ

干擾

gan¯ raoˇ
ㄍㄢ ㄖㄠˇ
Interference
gan¯ raoˇ
ㄍㄢ ㄖㄠˇ

乾擾

gan¯ raoˇ
ㄍㄢ ㄖㄠˇ
Disturb, Agitate
daˇ raoˇ
ㄉㄚˇ ㄖㄠˇ

打擾

daˇ raoˇ
ㄉㄚˇ ㄖㄠˇ
Was happy for the interruption
henˇ gao¯ xingˋ youˇ renˊ daˇ raoˇ
ㄏㄣˇ ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄉㄚˇ ㄖㄠˇ

打擾

daˇ raoˇ
ㄉㄚˇ ㄖㄠˇ
Do not disturb
wuˋ daˇ raoˇ
ㄨˋ ㄉㄚˇ ㄖㄠˇ

打擾

daˇ raoˇ
ㄉㄚˇ ㄖㄠˇ
Perplex, Puzzle, Confuse, Nag
kunˋ raoˇ
ㄎㄨㄣˋ ㄖㄠˇ

困扰

kunˋ raoˇ
ㄎㄨㄣˋ ㄖㄠˇ
Puzzled me
kunˋ raoˇ qingˊ woˇ
ㄎㄨㄣˋ ㄖㄠˇ ㄑㄧㄥˊ ㄨㄛˇ

困扰

kunˋ raoˇ
ㄎㄨㄣˋ ㄖㄠˇ
Has always puzzle me, Constantly perplexes me
yiˋ zhiˊ zaiˋ kunˋ raoˇ qingˊ woˇ
ㄧˋ ㄓˊ ㄗㄞˋ ㄎㄨㄣˋ ㄖㄠˇ ㄑㄧㄥˊ ㄨㄛˇ

困扰

kunˋ raoˇ
ㄎㄨㄣˋ ㄖㄠˇ
Harass
sao¯ raoˇ
ㄙㄠ ㄖㄠˇ

骚扰

sao¯ raoˇ
ㄙㄠ ㄖㄠˇ
Sexual harassemnt
xingˋ sao¯ raoˇ
ㄒㄧㄥˋ ㄙㄠ ㄖㄠˇ

骚扰

sao¯ raoˇ
ㄙㄠ ㄖㄠˇ
Molester
xingˋ sao¯ raoˇ fanˋ
ㄒㄧㄥˋ ㄙㄠ ㄖㄠˇ ㄈㄢˋ

骚扰

sao¯ raoˇ
ㄙㄠ ㄖㄠˇ
Disturb, Interfere, Interrupt, Block, Jam
gan¯ raoˇ
ㄍㄢ ㄖㄠˇ

干扰

gan¯ raoˇ
ㄍㄢ ㄖㄠˇ
I'll make sure that you aren't disturbed again, I'll make sure that you aren't subjected to any further interruptions
woˇ huiˋ baoˇ zhengˋ niˇ buˊ zaiˋ shouˋ daoˋ gan¯ raoˇ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄋㄧˇ ㄅㄨˊ ㄗㄞˋ ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ㄍㄢ ㄖㄠˇ

干扰

gan¯ raoˇ
ㄍㄢ ㄖㄠˇ
Interference
gan¯ raoˇ
ㄍㄢ ㄖㄠˇ

干扰

gan¯ raoˇ
ㄍㄢ ㄖㄠˇ
Disturb, Agitate
daˇ raoˇ
ㄉㄚˇ ㄖㄠˇ

打扰

daˇ raoˇ
ㄉㄚˇ ㄖㄠˇ
Was happy for the interruption
henˇ gao¯ xingˋ youˇ renˊ daˇ raoˇ
ㄏㄣˇ ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄉㄚˇ ㄖㄠˇ

打扰

daˇ raoˇ
ㄉㄚˇ ㄖㄠˇ
Do not disturb
wuˋ daˇ raoˇ
ㄨˋ ㄉㄚˇ ㄖㄠˇ

打扰

daˇ raoˇ
ㄉㄚˇ ㄖㄠˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
擾.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)