Side,
To One Side
pangˊ ㄆㄤˊ
ybyhs
ybyhs

(T)(S)

[pinyin]:
pangˊ
[zhuyin]:
ㄆㄤˊ

Side, To One Side, Close By, By, Nearby, Near, At The Side Of, Beside

10 strokes, Radical: 方, 70
cangjie (T) input code:
y
b
y
h
s
cangjie (S) input code:
y
b
y
h
s

Words containing 旁, TOC

Next to another
pangˊ shiˋ lingˋ yiˊ ge˙
ㄆㄤˊ ㄕˋ ㄌㄧㄥˋ ㄧˊ ㄍㄜ˙

旁是

pangˊ shiˋ
ㄆㄤˊ ㄕˋ
Next to the storage tank is another
chuˇ cunˊ caoˊ pangˊ shiˋ lingˋ yiˊ ge˙
ㄔㄨˇ ㄘㄨㄣˊ ㄘㄠˊ ㄆㄤˊ ㄕˋ ㄌㄧㄥˋ ㄧˊ ㄍㄜ˙

旁是

pangˊ shiˋ
ㄆㄤˊ ㄕˋ
Single minded, Undistracted
xin¯ wuˊ pangˊ wuˋ
ㄒㄧㄣ ㄨˊ ㄆㄤˊ ㄨˋ

旁騖

pangˊ wuˋ
ㄆㄤˊ ㄨˋ
Side, Side of, Next to, Beside
pangˊ bian¯
ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ

旁邊

pangˊ bian¯
ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ
The person beside me
pangˊ bian¯ de˙ renˊ
ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ

旁邊

pangˊ bian¯
ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ
Sit beside me
zuoˋ daoˋ woˇ pangˊ bian¯
ㄗㄨㄛˋ ㄉㄠˋ ㄨㄛˇ ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ

旁邊

pangˊ bian¯
ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ
Even if there was no one there to see
jiˊ shiˇ meiˊ renˊ zaiˋ pangˊ bian¯ guan¯ kanˋ
ㄐㄧˊ ㄕˇ ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄗㄞˋ ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ ㄍㄨㄢ ㄎㄢˋ

旁邊

pangˊ bian¯
ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ
Bystander, Bystanders, Onlookers, Others
pangˊ renˊ
ㄆㄤˊ ㄖㄣˊ

旁人

pangˊ renˊ
ㄆㄤˊ ㄖㄣˊ
Watch from the sidelines
pangˊ guan¯
ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ

旁觀

pangˊ guan¯
ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ
Look at with a critical eye, Look at coldly
lengˇ yanˇ pangˊ guan¯
ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ

旁觀

pangˊ guan¯
ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ
Watch without offering to help
xiuˋ shouˇ pangˊ guan¯
ㄒㄧㄡˋ ㄕㄡˇ ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ

旁觀

pangˊ guan¯
ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ
Difficult to watch, Uncomfortable to watch
zaiˋ yiˋ pangˊ guan¯ kanˋ henˇ nanˊ shouˋ
ㄗㄞˋ ㄧˋ ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄎㄢˋ ㄏㄣˇ ㄋㄢˊ ㄕㄡˋ

旁觀

pangˊ guan¯
ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ
Audit a class, Observe a class
pangˊ ting¯
ㄆㄤˊ ㄊㄧㄥ

旁聽

pangˊ ting¯
ㄆㄤˊ ㄊㄧㄥ
Roadside, Side of the road
luˋ pangˊ
ㄌㄨˋ ㄆㄤˊ

路旁

luˋ pangˊ
ㄌㄨˋ ㄆㄤˊ
At the side of the road, By the roadside
zaiˋ maˇ luˋ pangˊ
ㄗㄞˋ ㄇㄚˇ ㄌㄨˋ ㄆㄤˊ

路旁

luˋ pangˊ
ㄌㄨˋ ㄆㄤˊ
Next to the toilet
ceˋ suoˇ pangˊ
ㄘㄜˋ ㄙㄨㄛˇ ㄆㄤˊ

所旁

suoˇ pangˊ
ㄙㄨㄛˇ ㄆㄤˊ
Edge of a tub, Edge of the tub
yuˋ gang¯ pangˊ
ㄩˋ ㄍㄤ ㄆㄤˊ

缸旁

gang¯ pangˊ
ㄍㄤ ㄆㄤˊ
Sitting next to the phone
zuoˋ zaiˋ dianˋ huaˋ pangˊ
ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄆㄤˊ

話旁

huaˋ pangˊ
ㄏㄨㄚˋ ㄆㄤˊ
Next to, Beside, On the side
shen¯ pangˊ
ㄕㄣ ㄆㄤˊ

身旁

shen¯ pangˊ
ㄕㄣ ㄆㄤˊ
Beside the pilot, Next to the pilot
jiaˋ shiˇ yuanˊ shen¯ pangˊ
ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄩㄢˊ ㄕㄣ ㄆㄤˊ

身旁

shen¯ pangˊ
ㄕㄣ ㄆㄤˊ
Sat down on the bed beside him, Sat on the bed beside him
zaiˋ ta¯ shen¯ pangˊ de˙ chuangˊ shangˋ zuoˋ xiaˋ laiˊ
ㄗㄞˋ ㄊㄚ ㄕㄣ ㄆㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄔㄨㄤˊ ㄕㄤˋ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ

身旁

shen¯ pangˊ
ㄕㄣ ㄆㄤˊ
Beside me
zaiˋ woˇ shen¯ pangˊ
ㄗㄞˋ ㄨㄛˇ ㄕㄣ ㄆㄤˊ

身旁

shen¯ pangˊ
ㄕㄣ ㄆㄤˊ
Gather around me
weiˊ zaiˋ woˇ shen¯ pangˊ
ㄨㄟˊ ㄗㄞˋ ㄨㄛˇ ㄕㄣ ㄆㄤˊ

身旁

shen¯ pangˊ
ㄕㄣ ㄆㄤˊ
Stand beside me, stood beside me
peiˊ zaiˋ woˇ shen¯ pangˊ
ㄆㄟˊ ㄗㄞˋ ㄨㄛˇ ㄕㄣ ㄆㄤˊ

身旁

shen¯ pangˊ
ㄕㄣ ㄆㄤˊ
Like to gather around me
xiˇ huan¯ weiˊ zaiˋ woˇ shen¯ pangˊ
ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ ㄨㄟˊ ㄗㄞˋ ㄨㄛˇ ㄕㄣ ㄆㄤˊ

身旁

shen¯ pangˊ
ㄕㄣ ㄆㄤˊ
Woke up next to a woman
zaiˋ nuuˇ renˊ shen¯ pangˊ xingˇ laiˊ
ㄗㄞˋ ㄋㄩˇ ㄖㄣˊ ㄕㄣ ㄆㄤˊ ㄒㄧㄥˇ ㄌㄞˊ

身旁

shen¯ pangˊ
ㄕㄣ ㄆㄤˊ
On one side, To one side
yiˋ pangˊ
ㄧˋ ㄆㄤˊ

一旁

yiˋ pangˊ
ㄧˋ ㄆㄤˊ
Took her to one side, Took her aside
baˇ ta¯ daoˋ yiˋ pangˊ shuo¯
ㄅㄚˇ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄧˋ ㄆㄤˊ ㄕㄨㄛ

一旁

yiˋ pangˊ
ㄧˋ ㄆㄤˊ
Nearby, next to
zaiˋ yiˋ pangˊ
ㄗㄞˋ ㄧˋ ㄆㄤˊ

一旁

yiˋ pangˊ
ㄧˋ ㄆㄤˊ
Both sides
liangˇ pangˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄆㄤˊ

兩旁

liangˇ pangˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄆㄤˊ
Both sides, On both sides
liangˇ pangˊ de˙
ㄌㄧㄤˇ ㄆㄤˊ ㄉㄜ˙

兩旁

liangˇ pangˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄆㄤˊ
Next to another
pangˊ shiˋ lingˋ yiˊ ge˙
ㄆㄤˊ ㄕˋ ㄌㄧㄥˋ ㄧˊ ㄍㄜ˙

旁是

pangˊ shiˋ
ㄆㄤˊ ㄕˋ
Next to the storage tank is another
chuˇ cunˊ caoˊ pangˊ shiˋ lingˋ yiˊ ge˙
ㄔㄨˇ ㄘㄨㄣˊ ㄘㄠˊ ㄆㄤˊ ㄕˋ ㄌㄧㄥˋ ㄧˊ ㄍㄜ˙

旁是

pangˊ shiˋ
ㄆㄤˊ ㄕˋ
Single minded, Undistracted
xin¯ wuˊ pangˊ wuˋ
ㄒㄧㄣ ㄨˊ ㄆㄤˊ ㄨˋ

旁骛

pangˊ wuˋ
ㄆㄤˊ ㄨˋ
Side, Side of, Next to, Beside
pangˊ bian¯
ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ

旁边

pangˊ bian¯
ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ
The person beside me
pangˊ bian¯ de˙ renˊ
ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ

旁边

pangˊ bian¯
ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ
Sit beside me
zuoˋ daoˋ woˇ pangˊ bian¯
ㄗㄨㄛˋ ㄉㄠˋ ㄨㄛˇ ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ

旁边

pangˊ bian¯
ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ
Even if there was no one there to see
jiˊ shiˇ meiˊ renˊ zaiˋ pangˊ bian¯ guan¯ kanˋ
ㄐㄧˊ ㄕˇ ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄗㄞˋ ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ ㄍㄨㄢ ㄎㄢˋ

旁边

pangˊ bian¯
ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ
Bystander, Bystanders, Onlookers, Others
pangˊ renˊ
ㄆㄤˊ ㄖㄣˊ

旁人

pangˊ renˊ
ㄆㄤˊ ㄖㄣˊ
Watch from the sidelines
pangˊ guan¯
ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ

旁观

pangˊ guan¯
ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ
Look at with a critical eye, Look at coldly
lengˇ yanˇ pangˊ guan¯
ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ

旁观

pangˊ guan¯
ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ
Watch without offering to help
xiuˋ shouˇ pangˊ guan¯
ㄒㄧㄡˋ ㄕㄡˇ ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ

旁观

pangˊ guan¯
ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ
Difficult to watch, Uncomfortable to watch
zaiˋ yiˋ pangˊ guan¯ kanˋ henˇ nanˊ shouˋ
ㄗㄞˋ ㄧˋ ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄎㄢˋ ㄏㄣˇ ㄋㄢˊ ㄕㄡˋ

旁观

pangˊ guan¯
ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ
Audit a class, Observe a class
pangˊ ting¯
ㄆㄤˊ ㄊㄧㄥ

旁听

pangˊ ting¯
ㄆㄤˊ ㄊㄧㄥ
Roadside, Side of the road
luˋ pangˊ
ㄌㄨˋ ㄆㄤˊ

路旁

luˋ pangˊ
ㄌㄨˋ ㄆㄤˊ
At the side of the road, By the roadside
zaiˋ maˇ luˋ pangˊ
ㄗㄞˋ ㄇㄚˇ ㄌㄨˋ ㄆㄤˊ

路旁

luˋ pangˊ
ㄌㄨˋ ㄆㄤˊ
Next to the toilet
ceˋ suoˇ pangˊ
ㄘㄜˋ ㄙㄨㄛˇ ㄆㄤˊ

所旁

suoˇ pangˊ
ㄙㄨㄛˇ ㄆㄤˊ
Edge of a tub, Edge of the tub
yuˋ gang¯ pangˊ
ㄩˋ ㄍㄤ ㄆㄤˊ

缸旁

gang¯ pangˊ
ㄍㄤ ㄆㄤˊ
Sitting next to the phone
zuoˋ zaiˋ dianˋ huaˋ pangˊ
ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄆㄤˊ

话旁

huaˋ pangˊ
ㄏㄨㄚˋ ㄆㄤˊ
Next to, Beside, On the side
shen¯ pangˊ
ㄕㄣ ㄆㄤˊ

身旁

shen¯ pangˊ
ㄕㄣ ㄆㄤˊ
Beside the pilot, Next to the pilot
jiaˋ shiˇ yuanˊ shen¯ pangˊ
ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄩㄢˊ ㄕㄣ ㄆㄤˊ

身旁

shen¯ pangˊ
ㄕㄣ ㄆㄤˊ
Sat down on the bed beside him, Sat on the bed beside him
zaiˋ ta¯ shen¯ pangˊ de˙ chuangˊ shangˋ zuoˋ xiaˋ laiˊ
ㄗㄞˋ ㄊㄚ ㄕㄣ ㄆㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄔㄨㄤˊ ㄕㄤˋ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ

身旁

shen¯ pangˊ
ㄕㄣ ㄆㄤˊ
Beside me
zaiˋ woˇ shen¯ pangˊ
ㄗㄞˋ ㄨㄛˇ ㄕㄣ ㄆㄤˊ

身旁

shen¯ pangˊ
ㄕㄣ ㄆㄤˊ
Gather around me
weiˊ zaiˋ woˇ shen¯ pangˊ
ㄨㄟˊ ㄗㄞˋ ㄨㄛˇ ㄕㄣ ㄆㄤˊ

身旁

shen¯ pangˊ
ㄕㄣ ㄆㄤˊ
Stand beside me, stood beside me
peiˊ zaiˋ woˇ shen¯ pangˊ
ㄆㄟˊ ㄗㄞˋ ㄨㄛˇ ㄕㄣ ㄆㄤˊ

身旁

shen¯ pangˊ
ㄕㄣ ㄆㄤˊ
Like to gather around me
xiˇ huan¯ weiˊ zaiˋ woˇ shen¯ pangˊ
ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ ㄨㄟˊ ㄗㄞˋ ㄨㄛˇ ㄕㄣ ㄆㄤˊ

身旁

shen¯ pangˊ
ㄕㄣ ㄆㄤˊ
Woke up next to a woman
zaiˋ nuuˇ renˊ shen¯ pangˊ xingˇ laiˊ
ㄗㄞˋ ㄋㄩˇ ㄖㄣˊ ㄕㄣ ㄆㄤˊ ㄒㄧㄥˇ ㄌㄞˊ

身旁

shen¯ pangˊ
ㄕㄣ ㄆㄤˊ
On one side, To one side
yiˋ pangˊ
ㄧˋ ㄆㄤˊ

一旁

yiˋ pangˊ
ㄧˋ ㄆㄤˊ
Took her to one side, Took her aside
baˇ ta¯ daoˋ yiˋ pangˊ shuo¯
ㄅㄚˇ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄧˋ ㄆㄤˊ ㄕㄨㄛ

一旁

yiˋ pangˊ
ㄧˋ ㄆㄤˊ
Nearby, next to
zaiˋ yiˋ pangˊ
ㄗㄞˋ ㄧˋ ㄆㄤˊ

一旁

yiˋ pangˊ
ㄧˋ ㄆㄤˊ
Both sides
liangˇ pangˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄆㄤˊ

两旁

liangˇ pangˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄆㄤˊ
Both sides, On both sides
liangˇ pangˊ de˙
ㄌㄧㄤˇ ㄆㄤˊ ㄉㄜ˙

两旁

liangˇ pangˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄆㄤˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
旁.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)