Star,
Astral Body
xing¯ ㄒㄧㄥ¯
ahqm
ahqm

(T)(S)

[pinyin]:
xing¯
[zhuyin]:
ㄒㄧㄥ¯

Star, Astral Body, Sun

9 strokes, Radical: 日, 72
cangjie (T) input code:
a
h
q
m
cangjie (S) input code:
a
h
q
m

Words containing 星, TOC

Astronomy: stars
xing¯ xing˙
ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙

星星

xing¯ xing˙
ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙
Astronomy: stars
xing¯ xing˙
ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙

星星

xing¯ xing˙
ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙
Twinkling stars, Sparkling stars
liangˋ jing¯ jing¯ de˙ xing¯ xing¯
ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄥ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ

星星

xing¯ xing¯
ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ
Twinkling stars, Shining stars
yiˋ shanˇ yiˋ shanˇ de˙ xing¯ xing¯
ㄧˋ ㄕㄢˇ ㄧˋ ㄕㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ

星星

xing¯ xing¯
ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ
Twinkling stars, Sparkling stars
liangˋ jing¯ jing¯ de˙ xing¯ xing¯
ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄥ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ

星星

xing¯ xing¯
ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ
Twinkling stars, Shining stars
yiˋ shanˇ yiˋ shanˇ de˙ xing¯ xing¯
ㄧˋ ㄕㄢˇ ㄧˋ ㄕㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ

星星

xing¯ xing¯
ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ
Astronomy: star system, Astronomy: planetary system, Astronomy: galaxy
xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
Spiral galaxy
wo¯ zhuangˋ xing¯ xiˋ
ㄨㄛ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
Can use it to travel to a distant star system
nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
Mankind can use it to travel to a distant star system
renˊ leiˋ nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
In the hope that mankind can use it to travel to a distant star system
xi¯ wangˋ renˊ leiˋ nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
Astronomy: stellar system, Astronomy: star system
hengˊ xing¯ xiˋ
ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
Astronomy: star system
hengˊ xing¯ xiˋ tongˇ
ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
A star system with a black hole at its center
yiˇ hei¯ dongˋ weiˋ zhong¯ xin¯ de˙ hengˊ xing¯ xiˋ tongˇ
ㄧˇ ㄏㄟ ㄉㄨㄥˋ ㄨㄟˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙ ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
Constellation
xing¯ zuoˋ
ㄒㄧㄥ ㄗㄨㄛˋ

星座

xing¯ zuoˋ
ㄒㄧㄥ ㄗㄨㄛˋ
Stars in the sky, Star filled sky
xing¯ kong¯
ㄒㄧㄥ ㄎㄨㄥ

星空

xing¯ kong¯
ㄒㄧㄥ ㄎㄨㄥ
Star lit skies and cool breezes
xing¯ kong¯ liangˊ feng¯
ㄒㄧㄥ ㄎㄨㄥ ㄌㄧㄤˊ ㄈㄥ

星空

xing¯ kong¯
ㄒㄧㄥ ㄎㄨㄥ
Starlight
xing¯ guang¯
ㄒㄧㄥ ㄍㄨㄤ

星光

xing¯ guang¯
ㄒㄧㄥ ㄍㄨㄤ
Stars, Stars in the sky
xing¯ guang¯ dianˇ dianˇ
ㄒㄧㄥ ㄍㄨㄤ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˇ

星光

xing¯ guang¯
ㄒㄧㄥ ㄍㄨㄤ
Week
xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Last week
shangˋ ge˙ xing¯ qiˊ
ㄕㄤˋ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Two weeks
liangˇ ge˙ xing¯ qiˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Two weeks ago
liangˇ ge˙ xing¯ qiˊ qianˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄑㄧㄢˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
A few weeks
jiˇ ge˙ xing¯ qiˊ
ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Several weeks worth of
jiˇ ge˙ xing¯ qiˊ de˙
ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄉㄜ˙

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Spent many weeks training or practicing
haoˇ jiˇ ge˙ xing¯ qiˊ lianˋ xiˊ
ㄏㄠˇ ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄌㄧㄢˋ ㄒㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
May take a few weeks
keˇ nengˊ yaoˋ hua¯ shangˋ jiˇ ge˙ xing¯ qiˊ
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄧㄠˋ ㄏㄨㄚ ㄕㄤˋ ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Go for a week, Let a week pass by
guoˋ yiˋ xing¯ qiˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄧˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: monday
xing¯ qiˊ yi¯
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄧ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: wednesday
xing¯ qiˊ san¯
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙㄢ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: tuesday
xing¯ qiˊ erˋ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄦˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: friday
xing¯ qiˊ wuˇ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄨˇ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: saturday
xing¯ qiˊ liuˋ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄌㄧㄡˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: thursday
xing¯ qiˊ siˋ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Thursday morning
xing¯ qiˊ siˋ zaoˇ shangˋ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙˋ ㄗㄠˇ ㄕㄤˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: sunday
xing¯ qiˊ tian¯
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄊㄧㄢ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Sunday
xing¯ qiˊ riˋ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄖˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Next week, Week after this week
xiaˋ xing¯ qi¯
ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ

星期

xing¯ qi¯
ㄒㄧㄥ ㄑㄧ
Two weeks
liangˇ xing¯ qiˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Last week
shangˋ xing¯ qi¯
ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ

星期

xing¯ qi¯
ㄒㄧㄥ ㄑㄧ
Last monday
shangˋ xing¯ qiˊ yiˋ
ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄧˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Last wednesday
shangˋ xing¯ qiˊ san¯
ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙㄢ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Last thursday
shangˋ xing¯ qiˊ siˋ
ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
From last thursday's paper
chu¯ ziˋ shangˋ xing¯ qiˊ siˋ de˙ baoˋ zhiˇ
ㄔㄨ ㄗˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄠˋ ㄓˇ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Astronomy: planet
xing¯ qiuˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ

星球

xing¯ qiuˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ
Three planets
san¯ ke¯ xing¯ qiuˊ
ㄙㄢ ㄎㄜ ㄒㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ

星球

xing¯ qiuˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ
Star, Movie star, Venus
mingˊ xing¯
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ

明星

mingˊ xing¯
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ
Astronomy-planet: mercury
shuiˇ xing¯
ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥ

水星

shuiˇ xing¯
ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥ
Giant, Giant star
juˋ xing¯
ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥ

巨星

juˋ xing¯
ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥ
International superstar
guoˊ jiˋ juˋ xing¯
ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥ

巨星

juˋ xing¯
ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥ
An international superstar
yiˋ duˇ guoˊ jiˋ juˋ xing¯
ㄧˋ ㄉㄨˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥ

巨星

juˋ xing¯
ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥ
Astronomy: planets
xingˊ xing¯
ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ

行星

xingˊ xing¯
ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ
Planets that are believed to be habitable
beiˋ renˋ weiˊ youˇ ju¯ zhuˋ keˇ nengˊ xingˋ de˙ xingˊ xing¯
ㄅㄟˋ ㄖㄣˋ ㄨㄟˊ ㄧㄡˇ ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ

行星

xingˊ xing¯
ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ
Astronomy: satellite
weiˋ xing¯
ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ

衛星

weiˋ xing¯
ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ
Satellite dishes
weiˋ xing¯ tian¯ xianˋ
ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄢˋ

衛星

weiˋ xing¯
ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ
Gps, Global positioning system, Satellite navigation system
weiˋ xing¯ daoˇ hangˊ
ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄉㄠˇ ㄏㄤˊ

衛星

weiˋ xing¯
ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ
Satellite dish
weiˋ xing¯ xunˋ haoˋ jie¯ shouˋ qiˋ
ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄏㄠˋ ㄐㄧㄝ ㄕㄡˋ ㄑㄧˋ

衛星

weiˋ xing¯
ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ
Alien, Extra-terrestrial
waiˋ xing¯
ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ

外星

waiˋ xing¯
ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ
Extra terrestrial life form, Alien life form
waiˋ xing¯ sheng¯ mingˋ tiˇ
ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄊㄧˇ

外星

waiˋ xing¯
ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ
Aliens
waiˋ xing¯ renˊ
ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ ㄖㄣˊ

外星

waiˋ xing¯
ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ
Fixed star, Fixed stars
hengˊ xing¯
ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ

恆星

hengˊ xing¯
ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ
Animal-aquatic: starfish, Astronomy-planet: neptune
haiˇ xing¯
ㄏㄞˇ ㄒㄧㄥ

海星

haiˇ xing¯
ㄏㄞˇ ㄒㄧㄥ
Astronomy: shooting star, Astronomy: meteor
liuˊ xing¯
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ

流星

liuˊ xing¯
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ
Astronomy-planet: venus
jin¯ xing¯
ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄥ

金星

jin¯ xing¯
ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄥ
Astronomy-planet: mars
huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Mars mission, Mission to mars
huoˇ xing¯ renˋ wuˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄖㄣˋ ㄨˋ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Mars rover
huoˇ xing¯ tanˋ ceˋ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄔㄜ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Mars ascent vehicle (mav)
huoˇ xing¯ jie¯ boˊ xiaoˇ tingˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄝ ㄅㄛˊ ㄒㄧㄠˇ ㄊㄧㄥˇ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Mars descent vehicle (mdv)
huoˇ xing¯ deng¯ luˋ xiaoˇ tingˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄉㄥ ㄌㄨˋ ㄒㄧㄠˇ ㄊㄧㄥˇ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Mars surface operations
huoˇ xing¯ biaoˇ mianˋ renˋ wuˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄖㄣˋ ㄨˋ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
In martian gravity
huoˇ xing¯ zhongˋ liˋ xiaˋ de˙
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜ˙

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Manned mission to mars
zaiˇ renˊ deng¯ luˋ huoˇ xing¯ renˋ wuˋ
ㄗㄞˇ ㄖㄣˊ ㄉㄥ ㄌㄨˋ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄖㄣˋ ㄨˋ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Deliver to mars surface
songˋ daoˋ huoˇ xing¯ shangˋ laiˊ
ㄙㄨㄥˋ ㄉㄠˋ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄕㄤˋ ㄌㄞˊ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Martian day, Martian days, Sol
huoˇ xing¯ riˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄖˋ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Martian
huoˇ xing¯ de˙
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄉㄜ˙

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
On sol 18, On the 18th day on mars
zaiˋ diˋ shiˊ ba¯ huoˇ xing¯ riˋ
ㄗㄞˋ ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄅㄚ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄖˋ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
On mars
zaiˋ huoˇ xing¯
ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Popular singer, Music star
ge¯ xing¯
ㄍㄜ ㄒㄧㄥ

歌星

ge¯ xing¯
ㄍㄜ ㄒㄧㄥ
Astronomy-planet: pluto
mingˊ wangˊ xing¯
ㄇㄧㄥˊ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ

王星

wangˊ xing¯
ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ
Astronomy-planet: uranus
tian¯ wangˊ xing¯
ㄊㄧㄢ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ

王星

wangˊ xing¯
ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ
Sporadic
lingˊ xing¯
ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ

零星

lingˊ xing¯
ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ
Astronomy-planet: saturn
tuˇ xing¯
ㄊㄨˇ ㄒㄧㄥ

土星

tuˇ xing¯
ㄊㄨˇ ㄒㄧㄥ
God of longevity, Host of a birthday party, Person having a birthday
shouˋ xing¯
ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥ

壽星

shouˋ xing¯
ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥ
Astronomy: comet
huiˋ xing¯
ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ

彗星

huiˋ xing¯
ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ
Astronomy-planet: jupiter
muˋ xing¯
ㄇㄨˋ ㄒㄧㄥ

木星

muˋ xing¯
ㄇㄨˋ ㄒㄧㄥ
Occultation, When an object blocks another object from view
yanˇ xing¯
ㄧㄢˇ ㄒㄧㄥ

掩星

yanˇ xing¯
ㄧㄢˇ ㄒㄧㄥ
Astronomy: stars
xing¯ xing˙
ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙

星星

xing¯ xing˙
ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙
Astronomy: stars
xing¯ xing˙
ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙

星星

xing¯ xing˙
ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙
Twinkling stars, Sparkling stars
liangˋ jing¯ jing¯ de˙ xing¯ xing¯
ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄥ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ

星星

xing¯ xing¯
ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ
Twinkling stars, Shining stars
yiˋ shanˇ yiˋ shanˇ de˙ xing¯ xing¯
ㄧˋ ㄕㄢˇ ㄧˋ ㄕㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ

星星

xing¯ xing¯
ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ
Twinkling stars, Sparkling stars
liangˋ jing¯ jing¯ de˙ xing¯ xing¯
ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄥ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ

星星

xing¯ xing¯
ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ
Twinkling stars, Shining stars
yiˋ shanˇ yiˋ shanˇ de˙ xing¯ xing¯
ㄧˋ ㄕㄢˇ ㄧˋ ㄕㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ

星星

xing¯ xing¯
ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ
Astronomy: star system, Astronomy: planetary system, Astronomy: galaxy
xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
Spiral galaxy
wo¯ zhuangˋ xing¯ xiˋ
ㄨㄛ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
Can use it to travel to a distant star system
nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
Mankind can use it to travel to a distant star system
renˊ leiˋ nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
In the hope that mankind can use it to travel to a distant star system
xi¯ wangˋ renˊ leiˋ nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
Astronomy: stellar system, Astronomy: star system
hengˊ xing¯ xiˋ
ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
Astronomy: star system
hengˊ xing¯ xiˋ tongˇ
ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
A star system with a black hole at its center
yiˇ hei¯ dongˋ weiˋ zhong¯ xin¯ de˙ hengˊ xing¯ xiˋ tongˇ
ㄧˇ ㄏㄟ ㄉㄨㄥˋ ㄨㄟˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙ ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
Constellation
xing¯ zuoˋ
ㄒㄧㄥ ㄗㄨㄛˋ

星座

xing¯ zuoˋ
ㄒㄧㄥ ㄗㄨㄛˋ
Stars in the sky, Star filled sky
xing¯ kong¯
ㄒㄧㄥ ㄎㄨㄥ

星空

xing¯ kong¯
ㄒㄧㄥ ㄎㄨㄥ
Star lit skies and cool breezes
xing¯ kong¯ liangˊ feng¯
ㄒㄧㄥ ㄎㄨㄥ ㄌㄧㄤˊ ㄈㄥ

星空

xing¯ kong¯
ㄒㄧㄥ ㄎㄨㄥ
Starlight
xing¯ guang¯
ㄒㄧㄥ ㄍㄨㄤ

星光

xing¯ guang¯
ㄒㄧㄥ ㄍㄨㄤ
Stars, Stars in the sky
xing¯ guang¯ dianˇ dianˇ
ㄒㄧㄥ ㄍㄨㄤ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˇ

星光

xing¯ guang¯
ㄒㄧㄥ ㄍㄨㄤ
Week
xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Last week
shangˋ ge˙ xing¯ qiˊ
ㄕㄤˋ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Two weeks
liangˇ ge˙ xing¯ qiˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Two weeks ago
liangˇ ge˙ xing¯ qiˊ qianˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄑㄧㄢˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
A few weeks
jiˇ ge˙ xing¯ qiˊ
ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Several weeks worth of
jiˇ ge˙ xing¯ qiˊ de˙
ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄉㄜ˙

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Spent many weeks training or practicing
haoˇ jiˇ ge˙ xing¯ qiˊ lianˋ xiˊ
ㄏㄠˇ ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄌㄧㄢˋ ㄒㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
May take a few weeks
keˇ nengˊ yaoˋ hua¯ shangˋ jiˇ ge˙ xing¯ qiˊ
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄧㄠˋ ㄏㄨㄚ ㄕㄤˋ ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Go for a week, Let a week pass by
guoˋ yiˋ xing¯ qiˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄧˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: monday
xing¯ qiˊ yi¯
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄧ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: wednesday
xing¯ qiˊ san¯
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙㄢ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: tuesday
xing¯ qiˊ erˋ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄦˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: friday
xing¯ qiˊ wuˇ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄨˇ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: saturday
xing¯ qiˊ liuˋ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄌㄧㄡˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: thursday
xing¯ qiˊ siˋ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Thursday morning
xing¯ qiˊ siˋ zaoˇ shangˋ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙˋ ㄗㄠˇ ㄕㄤˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: sunday
xing¯ qiˊ tian¯
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄊㄧㄢ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Sunday
xing¯ qiˊ riˋ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄖˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Next week, Week after this week
xiaˋ xing¯ qi¯
ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ

星期

xing¯ qi¯
ㄒㄧㄥ ㄑㄧ
Two weeks
liangˇ xing¯ qiˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Last week
shangˋ xing¯ qi¯
ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ

星期

xing¯ qi¯
ㄒㄧㄥ ㄑㄧ
Last monday
shangˋ xing¯ qiˊ yiˋ
ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄧˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Last wednesday
shangˋ xing¯ qiˊ san¯
ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙㄢ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Last thursday
shangˋ xing¯ qiˊ siˋ
ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
From last thursday's paper
chu¯ ziˋ shangˋ xing¯ qiˊ siˋ de˙ baoˋ zhiˇ
ㄔㄨ ㄗˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄠˋ ㄓˇ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Astronomy: planet
xing¯ qiuˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ

星球

xing¯ qiuˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ
Three planets
san¯ ke¯ xing¯ qiuˊ
ㄙㄢ ㄎㄜ ㄒㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ

星球

xing¯ qiuˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ
Star, Movie star, Venus
mingˊ xing¯
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ

明星

mingˊ xing¯
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ
Astronomy-planet: mercury
shuiˇ xing¯
ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥ

水星

shuiˇ xing¯
ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥ
Giant, Giant star
juˋ xing¯
ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥ

巨星

juˋ xing¯
ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥ
International superstar
guoˊ jiˋ juˋ xing¯
ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥ

巨星

juˋ xing¯
ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥ
An international superstar
yiˋ duˇ guoˊ jiˋ juˋ xing¯
ㄧˋ ㄉㄨˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥ

巨星

juˋ xing¯
ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥ
Astronomy: planets
xingˊ xing¯
ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ

行星

xingˊ xing¯
ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ
Planets that are believed to be habitable
beiˋ renˋ weiˊ youˇ ju¯ zhuˋ keˇ nengˊ xingˋ de˙ xingˊ xing¯
ㄅㄟˋ ㄖㄣˋ ㄨㄟˊ ㄧㄡˇ ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ

行星

xingˊ xing¯
ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ
Astronomy: satellite
weiˋ xing¯
ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ

卫星

weiˋ xing¯
ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ
Satellite dishes
weiˋ xing¯ tian¯ xianˋ
ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄢˋ

卫星

weiˋ xing¯
ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ
Gps, Global positioning system, Satellite navigation system
weiˋ xing¯ daoˇ hangˊ
ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄉㄠˇ ㄏㄤˊ

卫星

weiˋ xing¯
ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ
Satellite dish
weiˋ xing¯ xunˋ haoˋ jie¯ shouˋ qiˋ
ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄏㄠˋ ㄐㄧㄝ ㄕㄡˋ ㄑㄧˋ

卫星

weiˋ xing¯
ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ
Alien, Extra-terrestrial
waiˋ xing¯
ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ

外星

waiˋ xing¯
ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ
Extra terrestrial life form, Alien life form
waiˋ xing¯ sheng¯ mingˋ tiˇ
ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄊㄧˇ

外星

waiˋ xing¯
ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ
Aliens
waiˋ xing¯ renˊ
ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ ㄖㄣˊ

外星

waiˋ xing¯
ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ
Fixed star, Fixed stars
hengˊ xing¯
ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ

恒星

hengˊ xing¯
ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ
Animal-aquatic: starfish, Astronomy-planet: neptune
haiˇ xing¯
ㄏㄞˇ ㄒㄧㄥ

海星

haiˇ xing¯
ㄏㄞˇ ㄒㄧㄥ
Astronomy: shooting star, Astronomy: meteor
liuˊ xing¯
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ

流星

liuˊ xing¯
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ
Astronomy-planet: venus
jin¯ xing¯
ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄥ

金星

jin¯ xing¯
ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄥ
Astronomy-planet: mars
huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Mars mission, Mission to mars
huoˇ xing¯ renˋ wuˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄖㄣˋ ㄨˋ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Mars rover
huoˇ xing¯ tanˋ ceˋ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄔㄜ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Mars ascent vehicle (mav)
huoˇ xing¯ jie¯ boˊ xiaoˇ tingˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄝ ㄅㄛˊ ㄒㄧㄠˇ ㄊㄧㄥˇ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Mars descent vehicle (mdv)
huoˇ xing¯ deng¯ luˋ xiaoˇ tingˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄉㄥ ㄌㄨˋ ㄒㄧㄠˇ ㄊㄧㄥˇ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Mars surface operations
huoˇ xing¯ biaoˇ mianˋ renˋ wuˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄖㄣˋ ㄨˋ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
In martian gravity
huoˇ xing¯ zhongˋ liˋ xiaˋ de˙
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜ˙

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Manned mission to mars
zaiˇ renˊ deng¯ luˋ huoˇ xing¯ renˋ wuˋ
ㄗㄞˇ ㄖㄣˊ ㄉㄥ ㄌㄨˋ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄖㄣˋ ㄨˋ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Deliver to mars surface
songˋ daoˋ huoˇ xing¯ shangˋ laiˊ
ㄙㄨㄥˋ ㄉㄠˋ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄕㄤˋ ㄌㄞˊ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Martian day, Martian days, Sol
huoˇ xing¯ riˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄖˋ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Martian
huoˇ xing¯ de˙
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄉㄜ˙

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
On sol 18, On the 18th day on mars
zaiˋ diˋ shiˊ ba¯ huoˇ xing¯ riˋ
ㄗㄞˋ ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄅㄚ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄖˋ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
On mars
zaiˋ huoˇ xing¯
ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Popular singer, Music star
ge¯ xing¯
ㄍㄜ ㄒㄧㄥ

歌星

ge¯ xing¯
ㄍㄜ ㄒㄧㄥ
Astronomy-planet: pluto
mingˊ wangˊ xing¯
ㄇㄧㄥˊ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ

王星

wangˊ xing¯
ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ
Astronomy-planet: uranus
tian¯ wangˊ xing¯
ㄊㄧㄢ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ

王星

wangˊ xing¯
ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ
Sporadic
lingˊ xing¯
ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ

零星

lingˊ xing¯
ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ
Astronomy-planet: saturn
tuˇ xing¯
ㄊㄨˇ ㄒㄧㄥ

土星

tuˇ xing¯
ㄊㄨˇ ㄒㄧㄥ
God of longevity, Host of a birthday party, Person having a birthday
shouˋ xing¯
ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥ

寿星

shouˋ xing¯
ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥ
Astronomy: comet
huiˋ xing¯
ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ

彗星

huiˋ xing¯
ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ
Astronomy-planet: jupiter
muˋ xing¯
ㄇㄨˋ ㄒㄧㄥ

木星

muˋ xing¯
ㄇㄨˋ ㄒㄧㄥ
Occultation, When an object blocks another object from view
yanˇ xing¯
ㄧㄢˇ ㄒㄧㄥ

掩星

yanˇ xing¯
ㄧㄢˇ ㄒㄧㄥ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
星.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)