Tan,
Dry In The Sun
puˋ ㄆㄨˋ
aate
aate

(T)(S)

[pinyin]:
puˋ
[zhuyin]:
ㄆㄨˋ

Tan, Dry In The Sun, Expose, Air (Air Out)

19 strokes, Radical: 日, 72
cangjie (T) input code:
a
a
t
廿
e
cangjie (S) input code:
a
a
t
廿
e

Words containing 曝, TOC

Exposed, Exposure
puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Exposure compensation
puˋ guang¯ buˇ changˊ
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄅㄨˇ ㄔㄤˊ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Bracketed exposure, Exposure bracketing
bao¯ weiˊ puˋ guang¯
ㄅㄠ ㄨㄟˊ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Automatic exposure bracketing
ziˋ dongˋ bao¯ weiˊ puˋ guang¯
ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄅㄠ ㄨㄟˊ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Manual exposure
shouˇ dongˋ puˋ guang¯
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Auto-exposure, Automatic exposure
ziˋ dongˋ puˋ guang¯
ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Auto-exposure lock
ziˋ dongˋ puˋ guang¯ suoˇ
ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄙㄨㄛˇ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Programmed auto-exposure
chengˊ shiˋ ziˋ dongˋ puˋ guang¯
ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Automatic depth of field with auto exposure
ziˋ dongˋ jingˇ shen¯ ziˋ dongˋ puˋ guang¯
ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄣ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Set exposure parameters, Set exposure
sheˋ dingˋ puˋ guang¯ can¯ shuˋ
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄘㄢ ㄕㄨˋ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Set exposure parameters to suit the scene, Set exposure to suit the scene
sheˋ dingˋ puˋ guang¯ can¯ shuˋ yiˇ peiˋ heˊ changˇ jingˇ
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄘㄢ ㄕㄨˋ ㄧˇ ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Setting exposure compensation
sheˋ dingˋ puˋ guang¯ buˇ changˊ
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄅㄨˇ ㄔㄤˊ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Flash exposure (fe)
shanˇ deng¯ puˋ guang¯
ㄕㄢˇ ㄉㄥ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Flash exposure lock
shanˇ deng¯ puˋ guang¯ suoˇ
ㄕㄢˇ ㄉㄥ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄙㄨㄛˇ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Correct exposure
zhengˋ queˋ puˋ guang¯
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Determine the correct exposure
jueˊ dingˋ zhengˋ queˋ puˋ guang¯
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
To determine the correct exposure
yiˇ jueˊ dingˋ zhengˋ queˋ puˋ guang¯
ㄧˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Measure subject brightness to determine correct exposure
ceˋ liangˋ zhuˇ tiˇ liangˋ duˋ yiˇ jueˊ dingˋ zhengˋ queˋ puˋ guang¯
ㄘㄜˋ ㄌㄧㄤˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄧˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
During exposure
puˋ guang¯ shiˊ
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄕˊ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
If during exposure person moves
ruˊ puˋ guang¯ shiˊ renˊ wuˋ yiˊ dongˋ
ㄖㄨˊ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄕˊ ㄖㄣˊ ㄨˋ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Exposed, Exposure
puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Exposure compensation
puˋ guang¯ buˇ changˊ
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄅㄨˇ ㄔㄤˊ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Bracketed exposure, Exposure bracketing
bao¯ weiˊ puˋ guang¯
ㄅㄠ ㄨㄟˊ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Automatic exposure bracketing
ziˋ dongˋ bao¯ weiˊ puˋ guang¯
ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄅㄠ ㄨㄟˊ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Manual exposure
shouˇ dongˋ puˋ guang¯
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Auto-exposure, Automatic exposure
ziˋ dongˋ puˋ guang¯
ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Auto-exposure lock
ziˋ dongˋ puˋ guang¯ suoˇ
ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄙㄨㄛˇ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Programmed auto-exposure
chengˊ shiˋ ziˋ dongˋ puˋ guang¯
ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Automatic depth of field with auto exposure
ziˋ dongˋ jingˇ shen¯ ziˋ dongˋ puˋ guang¯
ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄣ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Set exposure parameters, Set exposure
sheˋ dingˋ puˋ guang¯ can¯ shuˋ
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄘㄢ ㄕㄨˋ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Set exposure parameters to suit the scene, Set exposure to suit the scene
sheˋ dingˋ puˋ guang¯ can¯ shuˋ yiˇ peiˋ heˊ changˇ jingˇ
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄘㄢ ㄕㄨˋ ㄧˇ ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Setting exposure compensation
sheˋ dingˋ puˋ guang¯ buˇ changˊ
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄅㄨˇ ㄔㄤˊ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Flash exposure (fe)
shanˇ deng¯ puˋ guang¯
ㄕㄢˇ ㄉㄥ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Flash exposure lock
shanˇ deng¯ puˋ guang¯ suoˇ
ㄕㄢˇ ㄉㄥ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄙㄨㄛˇ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Correct exposure
zhengˋ queˋ puˋ guang¯
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Determine the correct exposure
jueˊ dingˋ zhengˋ queˋ puˋ guang¯
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
To determine the correct exposure
yiˇ jueˊ dingˋ zhengˋ queˋ puˋ guang¯
ㄧˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
Measure subject brightness to determine correct exposure
ceˋ liangˋ zhuˇ tiˇ liangˋ duˋ yiˇ jueˊ dingˋ zhengˋ queˋ puˋ guang¯
ㄘㄜˋ ㄌㄧㄤˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄧˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
During exposure
puˋ guang¯ shiˊ
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄕˊ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ
If during exposure person moves
ruˊ puˋ guang¯ shiˊ renˊ wuˋ yiˊ dongˋ
ㄖㄨˊ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄕˊ ㄖㄣˊ ㄨˋ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ

曝光

puˋ guang¯
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
曝.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)