Can,
Able
huiˋ ㄏㄨㄟˋ
omwa
ommi

(T)(S)

[pinyin]:
huiˋ huiˇ kuaiˋ
[zhuyin]:
ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˇ ㄎㄨㄞˋ

Can, Able, Shall, Will, Meet, Gather, Assemble

13 strokes, Radical: 曰, 73
cangjie (T) input code:
o
m
w
a
cangjie (S) input code:
o
m
m
i

Words containing 會, TOC

She will come back
ta¯ huiˋ huiˊ laiˊ de˙
ㄊㄚ ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙

會回

huiˋ huiˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˊ
Are you coming with me?, Will you accompany me?
niˇ huiˋ gen¯ woˇ yiˋ qiˇ quˋ ma˙
ㄋㄧˇ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄣ ㄨㄛˇ ㄧˋ ㄑㄧˇ ㄑㄩˋ ㄇㄚ˙

會跟

huiˋ gen¯
ㄏㄨㄟˋ ㄍㄣ
Are you coming with us?, Will you accompany us?
niˇ huiˋ gen¯ woˇ men˙ yiˋ qiˇ quˋ ma˙
ㄋㄧˇ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄣ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄧˋ ㄑㄧˇ ㄑㄩˋ ㄇㄚ˙

會跟

huiˋ gen¯
ㄏㄨㄟˋ ㄍㄣ
Wake up feeling thirsty
xingˇ laiˊ shiˊ huiˋ kouˇ keˇ
ㄒㄧㄥˇ ㄌㄞˊ ㄕˊ ㄏㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄎㄜˇ

會口

huiˋ kouˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄎㄡˇ
Member(s)
huiˋ yuanˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄩㄢˊ

會員

huiˋ yuanˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄩㄢˊ
Can use all kinds of methods to travel, Can travel in varies ways
huiˋ yongˋ geˋ zhongˇ fang¯ faˇ quˋ luuˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄩㄥˋ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄑㄩˋ ㄌㄩˇ

會用

huiˋ yongˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄩㄥˋ
Can you use a camera
zhaoˋ xiang¯ ji¯ niˇ huiˋ yongˋ ma˙
ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄋㄧˇ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄥˋ ㄇㄚ˙

會用

huiˋ yongˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄩㄥˋ
Shall appear
huiˋ chu¯ xianˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

會出

huiˋ chu¯
ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ
Your student shall appear
niˇ de˙ xueˊ sheng¯ huiˋ chu¯ xianˋ
ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

會出

huiˋ chu¯
ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ
When the student is ready the teacher or master shall appear
xueˊ sheng¯ ruoˋ zhunˇ beiˋ haoˇ laoˇ shi¯ ziˋ huiˋ chu¯ xianˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ ㄖㄨㄛˋ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄏㄠˇ ㄌㄠˇ ㄕ ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

會出

huiˋ chu¯
ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ
Every once in a while received a parcel, Occasionally received parcels
ouˇ erˇ huiˋ shou¯ daoˋ bao¯ guoˇ
ㄡˇ ㄦˇ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄡ ㄉㄠˋ ㄅㄠ ㄍㄨㄛˇ

會收

huiˋ shou¯
ㄏㄨㄟˋ ㄕㄡ
Now, At this moment, At present
zheˋ huiˇ er˙
ㄓㄜˋ ㄏㄨㄟˇ ㄦ˙

會兒

huiˇ er˙
ㄏㄨㄟˇ ㄦ˙
But now realized, But at this moment realized
zheˋ huiˇ er˙ caiˊ fa¯ jueˊ
ㄓㄜˋ ㄏㄨㄟˇ ㄦ˙ ㄘㄞˊ ㄈㄚ ㄐㄩㄝˊ

會兒

huiˇ er˙
ㄏㄨㄟˇ ㄦ˙
Taiwan local farmers association milk
taiˊ wan¯ shengˇ nongˊ huiˋ niuˊ naiˇ
ㄊㄞˊ ㄨㄢ ㄕㄥˇ ㄋㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄋㄧㄡˊ ㄋㄞˇ

會牛

huiˋ niuˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄋㄧㄡˊ
How would you feel, What would you do
niˇ huiˋ zenˇ me˙ yangˋ
ㄋㄧˇ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ

會怎

huiˋ zenˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄗㄣˇ
Who could forget!
sheiˊ huiˋ wangˋ jiˋ a¯
ㄕㄟˊ ㄏㄨㄟˋ ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ ㄚ

會忘

huiˋ wangˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄨㄤˋ
Get the hint, Understand, Associative compounds, one of six classifications for chinese characters
huiˋ yiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ

會意

huiˋ yiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ
Converse, Have a conversation, Conversation
huiˋ huaˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ

會話

huiˋ huaˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ
Consult, Medical consultation
huiˋ zhenˇ shang¯ liangˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄓㄣˇ ㄕㄤ ㄌㄧㄤˋ

會診

huiˋ zhenˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄓㄣˇ
Can speak chinese
huiˋ shuo¯ zhong¯ wenˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄛ ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ

會說

huiˋ shuo¯
ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄛ
Will tell stories, Can tell stories
huiˋ shuo¯ guˋ shiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄛ ㄍㄨˋ ㄕˋ

會說

huiˋ shuo¯
ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄛ
Don't know what they'll say
buˋ zhi¯ daoˋ ta¯ men˙ huiˋ shuo¯ sheˊ me˙ ne˙
ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄛ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄋㄜ˙

會說

huiˋ shuo¯
ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄛ
Conference, Meeting
huiˋ yiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ

會議

huiˋ yiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ
Various meetings, Conferences
geˋ zhongˋ huiˋ yiˋ
ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ

會議

huiˋ yiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ
Talks, Discussions
huiˋ tanˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄊㄢˊ

會談

huiˋ tanˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄊㄢˊ
Accounting
huiˋ jiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ

會計

huiˋ jiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ
Forensic accounting
jianˋ shiˋ huiˋ jiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ

會計

huiˋ jiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ
Accountant
huiˋ jiˋ shi¯
ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ ㄕ

會計

huiˋ jiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ
He would compulsively, He had a compulsion to
ta¯ huiˋ qingˊ buˊ ziˋ jin¯ de˙
ㄊㄚ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄨˊ ㄗˋ ㄐㄧㄣ ㄉㄜ˙

會情

huiˋ qingˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧㄥˊ
Can swim
huiˋ youˊ yongˇ le˙
ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ ㄌㄜ˙

會游

huiˋ youˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˊ
Will be satisfied, Would be satisfied, Satisfied
huiˋ manˇ yiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄇㄢˇ ㄧˋ

會滿

huiˋ manˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄇㄢˇ
Focus (your or one's) attention on what (you or one) is doing
juˋ jing¯ huiˋ shenˊ
ㄐㄩˋ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄣˊ

會神

huiˋ shenˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄕㄣˊ
Would be, Could be
huiˋ beiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄅㄟˋ

會被

huiˋ beiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄅㄟˋ
Won't be discovered
buˊ huiˋ beiˋ fa¯ xianˋ de˙
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄟˋ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

會被

huiˋ beiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄅㄟˋ
We won't be discovered, No one will find out what we've done
woˇ men˙ buˊ huiˋ beiˋ fa¯ xianˋ de˙
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄟˋ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

會被

huiˋ beiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄅㄟˋ
Can result in, Can cause
huiˋ zaoˋ chengˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ

會造

huiˋ zaoˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄗㄠˋ
And maybe that made it different, Maybe that made a difference
huoˋ xuˇ zheˋ huiˋ zaoˋ chengˊ buˋ tongˊ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄓㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ

會造

huiˋ zaoˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄗㄠˋ
How could it be that light
zenˇ me˙ huiˋ zheˋ me˙ qing¯
ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙ ㄑㄧㄥ

會這

huiˋ zheˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄓㄜˋ
Meet
huiˋ heˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄏㄜˊ

會合

huiˋ heˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄏㄜˊ
Meet
huiˋ huiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ

會會

huiˋ huiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ
Meet
huiˋ huiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ

會會

huiˋ huiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ
Wouldn't it be, It would be
huiˋ lingˋ renˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ

會令

huiˋ lingˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄥˋ
Center
huiˋ guanˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄢˇ

會館

huiˋ guanˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄢˇ
Would worry
huiˋ fanˊ naoˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ

會煩

huiˋ fanˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄈㄢˊ
Will (bring into) focus the nearest object
huiˋ duiˋ jiao¯ zuiˋ jinˋ de˙ zhuˇ tiˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

會對

huiˋ duiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ
And generally will (bring into) focus the nearest object
erˊ tong¯ changˊ huiˋ duiˋ jiao¯ zuiˋ jinˋ de˙ zhuˇ tiˇ
ㄦˊ ㄊㄨㄥ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

會對

huiˋ duiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ
During the spring trade fair
zaiˋ chun¯ jiˋ jiao¯ yiˋ huiˋ qiˊ jian¯
ㄗㄞˋ ㄔㄨㄣ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ

會期

huiˋ qiˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧˊ
You'd be surprised
niˇ huiˋ jing¯ yaˋ
ㄋㄧˇ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄚˋ

會驚

huiˋ jing¯
ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ
Will make easier, Will make it easier
huiˋ gengˋ yiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄍㄥˋ ㄧˋ

會更

huiˋ gengˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄍㄥˋ
Will make it easier to focus, Will make focusing easier
huiˋ gengˋ yiˋ yuˊ duiˋ jiao¯
ㄏㄨㄟˋ ㄍㄥˋ ㄧˋ ㄩˊ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

會更

huiˋ gengˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄍㄥˋ
Meets face to face
huiˋ mianˋ le˙
ㄏㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄜ˙

會面

huiˋ mianˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ
He would die, He would be dead
ta¯ huiˋ siˇ quˋ
ㄊㄚ ㄏㄨㄟˋ ㄙˇ ㄑㄩˋ

會死

huiˋ siˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄙˇ
Would hear, Could hear
huiˋ ting¯ chu¯
ㄏㄨㄟˋ ㄊㄧㄥ ㄔㄨ

會聽

huiˋ ting¯
ㄏㄨㄟˋ ㄊㄧㄥ
Will ask
huiˋ yaoˋ qiuˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄧㄠˋ ㄑㄧㄡˊ

會要

huiˋ yaoˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄧㄠˋ
Will go to
huiˋ quˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩˋ

會去

huiˋ quˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩˋ
Will go to the park to exercise, Goes to the park to exercise
huiˋ quˋ gong¯ yuanˊ yunˋ dongˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ

會去

huiˋ quˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩˋ
I would go there
woˇ huiˋ quˋ naˋ liˇ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩˋ ㄋㄚˋ ㄌㄧˇ

會去

huiˋ quˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩˋ
Would almost certainly have to wonder
jiˇ hu¯ shiˋ biˋ huiˋ quˋ xiangˇ
ㄐㄧˇ ㄏㄨ ㄕˋ ㄅㄧˋ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˇ

會去

huiˋ quˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩˋ
I won't go and talk with him
woˇ buˋ huiˋ quˋ hanˋ ta¯ tanˊ
ㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩˋ ㄏㄢˋ ㄊㄚ ㄊㄢˊ

會去

huiˋ quˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩˋ
Will help us, Can help us
huiˋ bang¯ woˇ men˙
ㄏㄨㄟˋ ㄅㄤ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙

會幫

huiˋ bang¯
ㄏㄨㄟˋ ㄅㄤ
Would help, Will help
huiˋ bang¯ zhuˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄅㄤ ㄓㄨˋ

會幫

huiˋ bang¯
ㄏㄨㄟˋ ㄅㄤ
Will help
huiˋ bang¯ zhuˋ daoˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄅㄤ ㄓㄨˋ ㄉㄠˋ

會幫

huiˋ bang¯
ㄏㄨㄟˋ ㄅㄤ
Walking, Moving
huiˋ zouˇ dongˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄗㄡˇ ㄉㄨㄥˋ

會走

huiˋ zouˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄗㄡˇ
Conference hall
huiˋ changˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ

會場

huiˋ changˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ
Meeting location, Meeting site
ting¯ zhengˋ huiˋ changˇ
ㄊㄧㄥ ㄓㄥˋ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ

會場

huiˋ changˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ
Membership fee
huiˋ feiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄈㄟˋ

會費

huiˋ feiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄈㄟˋ
Then it will be your turn to be the teacher
huiˋ lunˊ daoˋ niˇ dang¯ laoˇ shi¯
ㄏㄨㄟˋ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄠˋ ㄋㄧˇ ㄉㄤ ㄌㄠˇ ㄕ

會輪

huiˋ lunˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄌㄨㄣˊ
The day would come, Then would come a day
naˋ yiˋ tian¯ zhong¯ jiuˋ huiˋ laiˊ
ㄋㄚˋ ㄧˋ ㄊㄧㄢ ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄞˊ

會來

huiˋ laiˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄌㄞˊ
Would wonder whether or not
huiˋ xiangˇ zhi¯ daoˋ shiˋ fouˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˇ ㄓ ㄉㄠˋ ㄕˋ ㄈㄡˇ

會想

huiˋ xiangˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˇ
Would it be of any use?, Would it do any good?, Would it help?
huiˋ youˇ yongˋ ma˙
ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ ㄇㄚ˙

會有

huiˋ youˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ
Then there would be a night, Then would come one night
ranˊ houˋ huiˋ youˇ yiˋ ge˙ wanˇ shangˋ
ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄨㄢˇ ㄕㄤˋ

會有

huiˋ youˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ
All together, A total of
qianˊ houˋ zongˇ gongˋ huiˋ youˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ

會有

huiˋ youˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ
So where?, So where then?
naˋ huiˋ zaiˋ naˇ liˇ ne˙
ㄋㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄞˋ ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ ㄋㄜ˙

會在

huiˋ zaiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄗㄞˋ
How did you get here?
niˇ zuoˋ me˙ huiˋ zaiˋ zheˋ liˇ
ㄋㄧˇ ㄗㄨㄛˋ ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ

會在

huiˋ zaiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄗㄞˋ
They would be worried or concerned
ta¯ men˙ huiˋ dan¯ xin¯
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄢ ㄒㄧㄣ

會擔

huiˋ dan¯
ㄏㄨㄟˋ ㄉㄢ
Would worry, Would be worried, Would be anxious
huiˋ dan¯ you¯
ㄏㄨㄟˋ ㄉㄢ ㄧㄡ

會擔

huiˋ dan¯
ㄏㄨㄟˋ ㄉㄢ
Good at taking pictures, Skilled at photography
henˇ huiˋ pai¯ zhaoˋ
ㄏㄣˇ ㄏㄨㄟˋ ㄆㄞ ㄓㄠˋ

會拍

huiˋ pai¯
ㄏㄨㄟˋ ㄆㄞ
Would probably stay like this
daˋ gaiˋ huiˋ chiˊ xuˋ ruˊ ciˇ
ㄉㄚˋ ㄍㄞˋ ㄏㄨㄟˋ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄖㄨˊ ㄘˇ

會持

huiˋ chiˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄔˊ
Good at guessing
henˇ huiˋ cai¯
ㄏㄣˇ ㄏㄨㄟˋ ㄘㄞ

會猜

huiˋ cai¯
ㄏㄨㄟˋ ㄘㄞ
Parliament, Diet, Congress
guoˊ huiˋ
ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ

國會

guoˊ huiˋ
ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ
Just being able to
zhiˇ huiˋ
ㄓˇ ㄏㄨㄟˋ

只會

zhiˇ huiˋ
ㄓˇ ㄏㄨㄟˋ
Just being able to swim won't be enough
zhiˇ huiˋ youˊ yongˇ haiˊ buˊ gouˋ
ㄓˇ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ ㄏㄞˊ ㄅㄨˊ ㄍㄡˋ

只會

zhiˇ huiˋ
ㄓˇ ㄏㄨㄟˋ
Committee
wei¯ yuanˊ huiˋ
ㄨㄟ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ

員會

yuanˊ huiˋ
ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ
Evening get together
wanˇ huiˋ
ㄨㄢˇ ㄏㄨㄟˋ

晚會

wanˇ huiˋ
ㄨㄢˇ ㄏㄨㄟˋ
Have a meeting, Conference, Meeting
kai¯ huiˋ
ㄎㄞ ㄏㄨㄟˋ

開會

kai¯ huiˋ
ㄎㄞ ㄏㄨㄟˋ
During the time of the conference in shanghai
zaiˋ shangˋ haiˇ kai¯ huiˋ qiˊ jian¯
ㄗㄞˋ ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄎㄞ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ

開會

kai¯ huiˋ
ㄎㄞ ㄏㄨㄟˋ
Then will, Then will become
zeˊ huiˋ
ㄗㄜˊ ㄏㄨㄟˋ

則會

zeˊ huiˋ
ㄗㄜˊ ㄏㄨㄟˋ
Understand, Comprehend
tiˇ huiˋ
ㄊㄧˇ ㄏㄨㄟˋ

體會

tiˇ huiˋ
ㄊㄧˇ ㄏㄨㄟˋ
Will
jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ

將會

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Will light, Will light up
jiang¯ huiˋ liangˋ qiˇ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄤˋ ㄑㄧˇ

將會

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Will start, Will begin operating, Will begin operation
jiang¯ huiˋ qiˇ dongˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ

將會

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Built in flash will automatically pop up
neiˋ zhiˋ shanˇ guang¯ deng¯ jiang¯ huiˋ ziˋ dongˋ tanˊ qiˇ
ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄢˊ ㄑㄧˇ

將會

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
If necessary the built in flash will automatically pop up
biˋ yaoˋ shiˊ neiˋ zhiˋ shanˇ guang¯ deng¯ jiang¯ huiˋ ziˋ dongˋ tanˊ qiˇ
ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄕˊ ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄢˊ ㄑㄧˇ

將會

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Camera lens will adjust the focus
jingˋ touˊ jiang¯ huiˋ tiaoˊ zhengˇ duiˋ jiao¯
ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

將會

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Will think, Would think
jiang¯ huiˋ xiangˇ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˇ

將會

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Would be
jiang¯ huiˋ shiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ

將會

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
I know she will, I know she can
woˇ zhi¯ daoˋ ta¯ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄓ ㄉㄠˋ ㄊㄚ ㄏㄨㄟˋ

她會

ta¯ huiˋ
ㄊㄚ ㄏㄨㄟˋ
May
nengˊ huiˋ
ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ

能會

nengˊ huiˋ
ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ
Could get even stronger, Could grow, Could become more powerful
nengˊ huiˋ gengˋ jia¯ qiangˊ daˋ
ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄤˊ ㄉㄚˋ

能會

nengˊ huiˋ
ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ
Might, Would maybe, Would probably, Could probably
keˇ nengˊ huiˋ
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ

能會

nengˊ huiˋ
ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ
Might allow, Might give permission
keˇ nengˊ huiˋ yunˇ xuˇ
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ

能會

nengˊ huiˋ
ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ
Might allow him to drive
keˇ nengˊ huiˋ yunˇ xuˇ ta¯ kai¯
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ ㄊㄚ ㄎㄞ

能會

nengˊ huiˋ
ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ
Might, May
youˇ keˇ nengˊ huiˋ
ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ

能會

nengˊ huiˋ
ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ
May come for her, May come looking for her
youˇ keˇ nengˊ huiˋ laiˊ zhaoˇ ta¯
ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄓㄠˇ ㄊㄚ

能會

nengˊ huiˋ
ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ
Concert
yueˋ huiˋ
ㄩㄝˋ ㄏㄨㄟˋ

樂會

yueˋ huiˋ
ㄩㄝˋ ㄏㄨㄟˋ
Concert
yin¯ yueˋ huiˋ
ㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄏㄨㄟˋ

樂會

yueˋ huiˋ
ㄩㄝˋ ㄏㄨㄟˋ
Go to music concert
ting¯ yin¯ leˋ huiˋ
ㄊㄧㄥ ㄧㄣ ㄌㄜˋ ㄏㄨㄟˋ

樂會

leˋ huiˋ
ㄌㄜˋ ㄏㄨㄟˋ
Folk concert
minˊ suˊ yin¯ leˋ huiˋ
ㄇㄧㄣˊ ㄙㄨˊ ㄧㄣ ㄌㄜˋ ㄏㄨㄟˋ

樂會

leˋ huiˋ
ㄌㄜˋ ㄏㄨㄟˋ
Held a concert
juˇ banˋ le˙ yin¯ yueˋ huiˋ
ㄐㄩˇ ㄅㄢˋ ㄌㄜ˙ ㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄏㄨㄟˋ

樂會

yueˋ huiˋ
ㄩㄝˋ ㄏㄨㄟˋ
Outdoor folk concert
huˋ waiˋ de˙ minˊ suˊ yin¯ leˋ huiˋ
ㄏㄨˋ ㄨㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄇㄧㄣˊ ㄙㄨˊ ㄧㄣ ㄌㄜˋ ㄏㄨㄟˋ

樂會

leˋ huiˋ
ㄌㄜˋ ㄏㄨㄟˋ
Go on a date
yue¯ huiˋ
ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ

約會

yue¯ huiˋ
ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ
Let's go on a date together
woˇ men˙ yue¯ huiˋ ba¯
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄚ

約會

yue¯ huiˋ
ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ
I'd like to go on a date with you
woˇ xiangˇ hanˋ niˇ yue¯ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄏㄢˋ ㄋㄧˇ ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ

約會

yue¯ huiˋ
ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ
Do you want to come out for a date
niˇ xiangˇ chu¯ laiˊ yue¯ huiˋ ma˙
ㄋㄧˇ ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ ㄌㄞˊ ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ ㄇㄚ˙

約會

yue¯ huiˋ
ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ
Institute, Successfully learn
xueˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ

學會

xueˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ
Had learned
xueˊ huiˋ le˙
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄜ˙

學會

xueˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ
Learned to control it, Learned how to control it
xueˊ huiˋ le˙ ruˊ heˊ kongˋ zhiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

學會

xueˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ
Just learned to control it
zhiˇ shiˋ xueˊ huiˋ le˙ ruˊ heˊ kongˋ zhiˋ
ㄓˇ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

學會

xueˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ
Will be, Later, Wait
daiˋ huiˋ
ㄉㄞˋ ㄏㄨㄟˋ

待會

daiˋ huiˋ
ㄉㄞˋ ㄏㄨㄟˋ
Assembly, Gathering
jiˊ huiˋ
ㄐㄧˊ ㄏㄨㄟˋ

集會

jiˊ huiˋ
ㄐㄧˊ ㄏㄨㄟˋ
School assembly
xueˊ xiaoˋ jiˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧˊ ㄏㄨㄟˋ

集會

jiˊ huiˋ
ㄐㄧˊ ㄏㄨㄟˋ
Athletic meet, Sports meet
yunˋ dongˋ huiˋ
ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˋ

動會

dongˋ huiˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˋ
I can, I will, I would
woˇ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ

我會

woˇ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ
I'll consider it carefully, I'll give it my full consideration
woˇ huiˋ zi¯ xiˋ kaoˇ luuˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄗ ㄒㄧˋ ㄎㄠˇ ㄌㄩˋ

我會

woˇ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ
I'll make sure, I'll ensure
woˇ huiˋ baoˇ zhengˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ

我會

woˇ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ
I'll make sure that you aren't disturbed again, I'll make sure that you aren't subjected to any further interruptions
woˇ huiˋ baoˇ zhengˋ niˇ buˊ zaiˋ shouˋ daoˋ gan¯ raoˇ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄋㄧˇ ㄅㄨˊ ㄗㄞˋ ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ㄍㄢ ㄖㄠˇ

我會

woˇ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ
I'm telling you
woˇ huiˋ gaoˋ suˋ niˇ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ ㄋㄧˇ

我會

woˇ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ
I can teach you how to swim
woˇ huiˋ jiaoˋ niˇ youˊ yongˇ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄠˋ ㄋㄧˇ ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ

我會

woˇ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ
Now and then it seems that
shiˊ buˋ shiˊ woˇ huiˋ jueˊ deˊ
ㄕˊ ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ

我會

woˇ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ
You knew i would come (to)
niˇ zaoˇ jiuˋ zhi¯ daoˋ woˇ huiˋ laiˊ
ㄋㄧˇ ㄗㄠˇ ㄐㄧㄡˋ ㄓ ㄉㄠˋ ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄞˊ

我會

woˇ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ
I can use this type of camera
zheˋ zhongˋ zhaoˋ xiang¯ ji¯ woˇ huiˋ yongˋ
ㄓㄜˋ ㄓㄨㄥˋ ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄥˋ

我會

woˇ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ
I will
woˇ huiˋ de˙
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄜ˙

我會

woˇ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ
Visit, Call on
baiˋ huiˋ
ㄅㄞˋ ㄏㄨㄟˋ

拜會

baiˋ huiˋ
ㄅㄞˋ ㄏㄨㄟˋ
Committee
wei¯ huiˋ
ㄨㄟ ㄏㄨㄟˋ

委會

wei¯ huiˋ
ㄨㄟ ㄏㄨㄟˋ
Party, Dance party
wuˇ huiˋ
ㄨˇ ㄏㄨㄟˋ

舞會

wuˇ huiˋ
ㄨˇ ㄏㄨㄟˋ
Birthday party
sheng¯ riˋ wuˇ huiˋ
ㄕㄥ ㄖˋ ㄨˇ ㄏㄨㄟˋ

舞會

wuˇ huiˋ
ㄨˇ ㄏㄨㄟˋ
Graduation party, Prom
biˋ yeˋ wuˇ huiˋ
ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ ㄨˇ ㄏㄨㄟˋ

舞會

wuˇ huiˋ
ㄨˇ ㄏㄨㄟˋ
Thought it would
renˋ weiˋ huiˋ
ㄖㄣˋ ㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ

為會

weiˋ huiˋ
ㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ
Would be, Will be
jiuˋ huiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ

就會

jiuˋ huiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ
Will have disappeared, Will be gone
jiuˋ huiˋ buˊ jianˋ le˙
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄨˊ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄜ˙

就會

jiuˋ huiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ
Already know how to swim
zaoˇ jiuˋ huiˋ youˊ yongˇ le˙
ㄗㄠˇ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ ㄌㄜ˙

就會

jiuˋ huiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ
I already know how to swim
woˇ zaoˇ jiuˋ huiˋ youˊ yongˇ le˙
ㄨㄛˇ ㄗㄠˇ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ ㄌㄜ˙

就會

jiuˋ huiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ
After a while will get used to it, Will get used to it after a while
jiuˇ le˙ jiuˋ huiˋ xiˊ guanˋ le˙
ㄐㄧㄡˇ ㄌㄜ˙ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄌㄜ˙

就會

jiuˋ huiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ
All it needs is a little practice, All it needs is a little study
yiˋ xueˊ jiuˋ huiˋ
ㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ

就會

jiuˋ huiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ
If you find the a good study method then you can learn well
zhaoˇ daoˋ haoˇ de˙ xueˊ xiˊ fang¯ faˇ jiuˋ huiˋ xueˊ haoˇ
ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ ㄏㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄠˇ

就會

jiuˋ huiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ
You could have, You then could have
niˇ jiuˋ huiˋ
ㄋㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ

就會

jiuˋ huiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ
You will then know, You will then understand
niˇ jiuˋ huiˋ zhi¯ daoˋ
ㄋㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓ ㄉㄠˋ

就會

jiuˋ huiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ
Misunderstand
wuˋ huiˋ
ㄨˋ ㄏㄨㄟˋ

誤會

wuˋ huiˋ
ㄨˋ ㄏㄨㄟˋ
Hearing, Meeting
ting¯ zhengˋ huiˋ
ㄊㄧㄥ ㄓㄥˋ ㄏㄨㄟˋ

證會

zhengˋ huiˋ
ㄓㄥˋ ㄏㄨㄟˋ
Meeting to decide or deliberate, Decided by a council or meeting, Deliberated
shenˇ yiˋ huiˋ
ㄕㄣˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ

議會

yiˋ huiˋ
ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ
Society
sheˋ huiˋ
ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ

社會

sheˋ huiˋ
ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ
Social and political conditions
sheˋ huiˋ hanˋ zhengˋ zhiˋ tiaoˊ jianˋ
ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄏㄢˋ ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ

社會

sheˋ huiˋ
ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ
Subject: social studies
sheˋ huiˋ xueˊ ke¯
ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ

社會

sheˋ huiˋ
ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ
Agricultural society, Society built on agriculture
nongˊ yeˋ sheˋ huiˋ
ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ

社會

sheˋ huiˋ
ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ
And so transforms into a society that is based on agriculture
erˊ zhuanˇ xingˊ weiˋ nongˊ yeˋ sheˋ huiˋ
ㄦˊ ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˋ ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ

社會

sheˋ huiˋ
ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ
How did, How is it, How
zenˇ me˙ huiˋ
ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄟˋ

麼會

me˙ huiˋ
ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄟˋ
Then how is it that
naˋ zenˇ me˙ huiˋ
ㄋㄚˋ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄟˋ

麼會

me˙ huiˋ
ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄟˋ
Banquet
yanˋ huiˋ
ㄧㄢˋ ㄏㄨㄟˋ

宴會

yanˋ huiˋ
ㄧㄢˋ ㄏㄨㄟˋ
Will, Would
yiˊ dingˋ huiˋ
ㄧˊ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄟˋ

定會

dingˋ huiˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄟˋ
I will
woˇ yiˋ dingˋ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄧˋ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄟˋ

定會

dingˋ huiˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄟˋ
Union, League, Society, Federation
gong¯ huiˋ
ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ

公會

gong¯ huiˋ
ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ
Methodist
weiˋ liˇ gong¯ huiˋ
ㄨㄟˋ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ

公會

gong¯ huiˋ
ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ
Methodist church
weiˋ liˇ gong¯ huiˋ jiaoˋ tangˊ
ㄨㄟˋ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ

公會

gong¯ huiˋ
ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ
Provincial farmers association
shengˇ nongˊ huiˋ
ㄕㄥˇ ㄋㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˋ

農會

nongˊ huiˋ
ㄋㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˋ
Social gathering, Party, Get-together
lianˊ huan¯ huiˋ
ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄢ ㄏㄨㄟˋ

歡會

huan¯ huiˋ
ㄏㄨㄢ ㄏㄨㄟˋ
Tea party
chaˊ huiˋ
ㄔㄚˊ ㄏㄨㄟˋ

茶會

chaˊ huiˋ
ㄔㄚˊ ㄏㄨㄟˋ
A while
yiˋ huiˋ
ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ

一會

yiˋ huiˋ
ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ
Chatted (for a while)
liaoˊ le˙ yiˊ huiˋ
ㄌㄧㄠˊ ㄌㄜ˙ ㄧˊ ㄏㄨㄟˋ

一會

yiˊ huiˋ
ㄧˊ ㄏㄨㄟˋ
A while, For a while
yiˋ huiˋ erˊ
ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ ㄦˊ

一會

yiˋ huiˋ
ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ
Felt an instant of fright
paˋ le˙ yiˋ huiˋ erˊ
ㄆㄚˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ ㄦˊ

一會

yiˋ huiˋ
ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ
Taking a moment to think, Taking some time to think, Thinking for a moment
xiangˇ le˙ yiˊ huiˋ erˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜ˙ ㄧˊ ㄏㄨㄟˋ ㄦˊ

一會

yiˊ huiˋ
ㄧˊ ㄏㄨㄟˋ
Looked for a while, Looked at it for a while
kanˋ le˙ yiˊ huiˋ erˊ
ㄎㄢˋ ㄌㄜ˙ ㄧˊ ㄏㄨㄟˋ ㄦˊ

一會

yiˊ huiˋ
ㄧˊ ㄏㄨㄟˋ
Stood for a moment, Stood for a while
zhanˋ le˙ yiˋ huiˋ erˊ
ㄓㄢˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ ㄦˊ

一會

yiˋ huiˋ
ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ
Listened for a moment, Listened
ting¯ le˙ yiˋ huiˋ erˊ
ㄊㄧㄥ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ ㄦˊ

一會

yiˋ huiˋ
ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ
Stay a minute, Stay a while longer
zaiˋ duo¯ liuˊ yiˊ huiˋ er˙
ㄗㄞˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄧㄡˊ ㄧˊ ㄏㄨㄟˋ ㄦ˙

一會

yiˊ huiˋ
ㄧˊ ㄏㄨㄟˋ
Went quiet for awhile
chenˊ moˋ le˙ yiˋ huiˋ erˊ
ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ ㄦˊ

一會

yiˋ huiˋ
ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ
Cannot, Aren't
buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Won't stay like this for long, Won't be like this for much longer
buˊ huiˋ zaiˋ chiˊ xuˋ taiˋ jiuˇ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄞˋ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄡˇ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Not very happy
buˊ huiˋ taiˋ yuˊ kuaiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄞˋ ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Easy to predict, Not too difficult to predict
buˊ huiˋ taiˋ nanˊ yuˋ ceˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄞˋ ㄋㄢˊ ㄩˋ ㄘㄜˋ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Wouldn't want to know about
buˊ huiˋ xiangˇ zhi¯ daoˋ de˙ shiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˇ ㄓ ㄉㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Everything would be allright, Nothing would go wrong
buˊ huiˋ youˇ shiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄕˋ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Won't have any problems, Won't have a problem (with regards to)
buˊ huiˋ youˇ sheˊ me˙ wenˋ tiˊ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Wouldn't work, Be of no use
buˊ huiˋ youˇ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Without getting sweaty, Without breaking a sweat
buˊ huiˋ liuˊ yiˋ di¯ hanˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄧˋ ㄉㄧ ㄏㄢˋ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Didn't know
buˊ huiˋ zhi¯ daoˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄓ ㄉㄠˋ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Wouldn't be happy, Won't be happy
buˊ huiˋ gao¯ xingˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
It would not be a problem
jiuˋ buˊ huiˋ chu¯ sheˊ me˙ wenˋ tiˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
I wouldn't feel anything., I can't feel anything., I don't feel anything
woˇ buˊ huiˋ youˇ ganˇ jueˊ
ㄨㄛˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
I won't
woˇ buˊ huiˋ de˙
ㄨㄛˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄜ˙

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Might beg to differ, Probably wouldn't agree
keˇ nengˊ buˊ huiˋ tongˊ yiˋ
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Some people never learn
youˇ xie¯ renˊ jiuˋ shiˋ xueˊ buˊ huiˋ jiaoˋ xunˋ
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄣˋ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Of course there wouldn't be anything inside
liˇ mianˋ dang¯ ranˊ buˊ huiˋ youˇ renˋ heˊ dong¯ xi¯
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄤ ㄖㄢˊ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Maybe not, Perhaps not
huoˋ xuˇ buˊ huiˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
And maybe not, And perhaps not
yeˇ huoˋ xuˇ buˊ huiˋ
ㄧㄝˇ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
It would be hard not to
nanˊ daoˋ buˊ huiˋ
ㄋㄢˊ ㄉㄠˋ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Would never leave
yongˇ yuanˇ buˊ huiˋ liˊ kai¯ le˙
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧˊ ㄎㄞ ㄌㄜ˙

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
And why not?
zenˇ me˙ buˊ huiˋ ne˙
ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄋㄜ˙

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Probably sooner rather than later
daˋ gaiˋ buˊ huiˋ taiˋ wanˇ
ㄉㄚˋ ㄍㄞˋ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄞˋ ㄨㄢˇ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
I can't see her ever again
woˇ zaiˋ yeˇ buˊ huiˋ jianˋ ta¯ le˙
ㄨㄛˇ ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄚ ㄌㄜ˙

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Never would
yongˇ yuanˇ yeˇ buˊ huiˋ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Surmised he never would
cai¯ xiangˇ ta¯ yongˇ yuanˇ yeˇ buˊ huiˋ
ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄚ ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Won't break, Won't be damaged
buˊ huiˋ poˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄆㄛˋ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
It wouldn't, It wouldn't be
shiˋ buˊ huiˋ
ㄕˋ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Never
jueˊ buˊ huiˋ
ㄐㄩㄝˊ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Certainly won't
jueˊ buˊ huiˋ
ㄐㄩㄝˊ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

不會

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Party, Get together, Meeting, Meetings
juˋ huiˋ
ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ

聚會

juˋ huiˋ
ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ
In a meeting
zaiˋ juˋ huiˋ zhong¯
ㄗㄞˋ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨㄥ

聚會

juˋ huiˋ
ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ
Didn't often attend that meeting
buˋ changˊ can¯ jia¯ naˋ ge˙ juˋ huiˋ
ㄅㄨˋ ㄔㄤˊ ㄘㄢ ㄐㄧㄚ ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ

聚會

juˋ huiˋ
ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ
Next meeting
xiaˋ yiˋ changˇ juˋ huiˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ

聚會

juˋ huiˋ
ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ
The eighth meeting
diˋ ba¯ changˇ juˋ huiˋ
ㄉㄧˋ ㄅㄚ ㄔㄤˇ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ

聚會

juˋ huiˋ
ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ
My next meeting
woˇ de˙ xiaˋ yiˋ changˇ juˋ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄚˋ ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ

聚會

juˋ huiˋ
ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ
Take a look at the eighth meeting
niˇ kanˋ yiˊ xiaˋ diˋ ba¯ changˇ juˋ huiˋ
ㄋㄧˇ ㄎㄢˋ ㄧˊ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄧˋ ㄅㄚ ㄔㄤˇ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ

聚會

juˋ huiˋ
ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ
Trade union, Union
gong¯ huiˋ
ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ

工會

gong¯ huiˋ
ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ
Understand, Comprehend, Heed, care, Take notice of, Not ignore
liˇ huiˋ
ㄌㄧˇ ㄏㄨㄟˋ

理會

liˇ huiˋ
ㄌㄧˇ ㄏㄨㄟˋ
Ignore, Not pay attention to
meiˊ liˇ huiˋ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨㄟˋ

理會

liˇ huiˋ
ㄌㄧˇ ㄏㄨㄟˋ
Association
xieˊ huiˋ
ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ

協會

xieˊ huiˋ
ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ
Tourism and travel association
ruˋ jingˋ luuˇ youˊ xieˊ huiˋ
ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ

協會

xieˊ huiˋ
ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ
Metropolis
du¯ huiˋ
ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ

都會

du¯ huiˋ
ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ
Will cast, , will set off, will discharge
dou¯ huiˋ shi¯ fangˋ
ㄉㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄕ ㄈㄤˋ

都會

dou¯ huiˋ
ㄉㄡ ㄏㄨㄟˋ
Taught, Successfully taught
jiaoˋ huiˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄟˋ

教會

jiaoˋ huiˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄟˋ
Experience had taught him
jing¯ yanˋ jiaoˋ huiˋ ta¯
ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄚ

教會

jiaoˋ huiˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄟˋ
It is a pleasure to meet you!, Happy to meet you!
xingˋ huiˋ
ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄟˋ

幸會

xingˋ huiˋ
ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄟˋ
Nice to meet (you)
xingˋ huiˋ le˙
ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄜ˙

幸會

xingˋ huiˋ
ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄟˋ
Reading society, Reading group, Book circle
duˊ shu¯ huiˋ
ㄉㄨˊ ㄕㄨ ㄏㄨㄟˋ

書會

shu¯ huiˋ
ㄕㄨ ㄏㄨㄟˋ
Chance, Opportunity
ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

機會

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Camera beeper will sound, Camera will emit a beep (or beeping) sound
xiang¯ ji¯ huiˋ fa¯ chu¯ tiˊ shiˋ yin¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄈㄚ ㄔㄨ ㄊㄧˊ ㄕˋ ㄧㄣ

機會

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Willing to do anything for the chance to, Willing to do anything in exchange for the chance to
yuanˋ yiˋ yongˋ yiˊ qieˋ jiao¯ huanˋ yiˊ ge˙ ji¯ huiˋ
ㄩㄢˋ ㄧˋ ㄩㄥˋ ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

機會

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
I'd do anything for the chance to, I'd give anything for the chance to
woˇ yuanˋ yiˋ yongˋ yiˊ qieˋ jiao¯ huanˋ yiˊ ge˙ ji¯ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄩㄢˋ ㄧˋ ㄩㄥˋ ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

機會

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Seize the moment, Grab the chance
zhua¯ zhuˋ ji¯ huiˋ
ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

機會

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
At the same time the camera beeper will sound
tongˊ shiˊ xiang¯ ji¯ huiˋ fa¯ chu¯ tiˊ shiˋ yin¯
ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄈㄚ ㄔㄨ ㄊㄧˊ ㄕˋ ㄧㄣ

機會

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Not had the chance, No chance, No opportunity, Not had the opportunity
meiˊ ji¯ huiˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

機會

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Have the opportunity, Have the chance
youˇ ji¯ huiˋ
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

機會

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Has the chance, Has an opportunity to
youˇ ji¯ huiˋ chu¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ

機會

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Have a chance to work, Have a chance to be useful
youˇ ji¯ huiˋ chu¯ dianˇ liˋ le˙
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˋ ㄌㄜ˙

機會

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Given the chance or opportunity
yaoˋ shiˋ youˇ ji¯ huiˋ
ㄧㄠˋ ㄕˋ ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

機會

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Conference
daˋ huiˋ
ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ

大會

daˋ huiˋ
ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ
Will
caiˊ huiˋ
ㄘㄞˊ ㄏㄨㄟˋ

才會

caiˊ huiˋ
ㄘㄞˊ ㄏㄨㄟˋ
Only then will you be happy
niˇ caiˊ huiˋ kuaiˋ leˋ
ㄋㄧˇ ㄘㄞˊ ㄏㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ

才會

caiˊ huiˋ
ㄘㄞˊ ㄏㄨㄟˋ
Won't leave until tomorrow
yaoˋ daoˋ mingˊ tian¯ caiˊ huiˋ liˊ kai¯
ㄧㄠˋ ㄉㄠˋ ㄇㄧㄥˊ ㄊㄧㄢ ㄘㄞˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧˊ ㄎㄞ

才會

caiˊ huiˋ
ㄘㄞˊ ㄏㄨㄟˋ
She will come back
ta¯ huiˋ huiˊ laiˊ de˙
ㄊㄚ ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙

会回

huiˋ huiˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˊ
Are you coming with me?, Will you accompany me?
niˇ huiˋ gen¯ woˇ yiˋ qiˇ quˋ ma˙
ㄋㄧˇ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄣ ㄨㄛˇ ㄧˋ ㄑㄧˇ ㄑㄩˋ ㄇㄚ˙

会跟

huiˋ gen¯
ㄏㄨㄟˋ ㄍㄣ
Are you coming with us?, Will you accompany us?
niˇ huiˋ gen¯ woˇ men˙ yiˋ qiˇ quˋ ma˙
ㄋㄧˇ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄣ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄧˋ ㄑㄧˇ ㄑㄩˋ ㄇㄚ˙

会跟

huiˋ gen¯
ㄏㄨㄟˋ ㄍㄣ
Wake up feeling thirsty
xingˇ laiˊ shiˊ huiˋ kouˇ keˇ
ㄒㄧㄥˇ ㄌㄞˊ ㄕˊ ㄏㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄎㄜˇ

会口

huiˋ kouˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄎㄡˇ
Member(s)
huiˋ yuanˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄩㄢˊ

会员

huiˋ yuanˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄩㄢˊ
Can use all kinds of methods to travel, Can travel in varies ways
huiˋ yongˋ geˋ zhongˇ fang¯ faˇ quˋ luuˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄩㄥˋ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄑㄩˋ ㄌㄩˇ

会用

huiˋ yongˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄩㄥˋ
Can you use a camera
zhaoˋ xiang¯ ji¯ niˇ huiˋ yongˋ ma˙
ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄋㄧˇ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄥˋ ㄇㄚ˙

会用

huiˋ yongˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄩㄥˋ
Shall appear
huiˋ chu¯ xianˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

会出

huiˋ chu¯
ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ
Your student shall appear
niˇ de˙ xueˊ sheng¯ huiˋ chu¯ xianˋ
ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

会出

huiˋ chu¯
ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ
When the student is ready the teacher or master shall appear
xueˊ sheng¯ ruoˋ zhunˇ beiˋ haoˇ laoˇ shi¯ ziˋ huiˋ chu¯ xianˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ ㄖㄨㄛˋ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄏㄠˇ ㄌㄠˇ ㄕ ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

会出

huiˋ chu¯
ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ
Every once in a while received a parcel, Occasionally received parcels
ouˇ erˇ huiˋ shou¯ daoˋ bao¯ guoˇ
ㄡˇ ㄦˇ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄡ ㄉㄠˋ ㄅㄠ ㄍㄨㄛˇ

会收

huiˋ shou¯
ㄏㄨㄟˋ ㄕㄡ
Now, At this moment, At present
zheˋ huiˇ er˙
ㄓㄜˋ ㄏㄨㄟˇ ㄦ˙

会儿

huiˇ er˙
ㄏㄨㄟˇ ㄦ˙
But now realized, But at this moment realized
zheˋ huiˇ er˙ caiˊ fa¯ jueˊ
ㄓㄜˋ ㄏㄨㄟˇ ㄦ˙ ㄘㄞˊ ㄈㄚ ㄐㄩㄝˊ

会儿

huiˇ er˙
ㄏㄨㄟˇ ㄦ˙
Taiwan local farmers association milk
taiˊ wan¯ shengˇ nongˊ huiˋ niuˊ naiˇ
ㄊㄞˊ ㄨㄢ ㄕㄥˇ ㄋㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄋㄧㄡˊ ㄋㄞˇ

会牛

huiˋ niuˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄋㄧㄡˊ
How would you feel, What would you do
niˇ huiˋ zenˇ me˙ yangˋ
ㄋㄧˇ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ

会怎

huiˋ zenˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄗㄣˇ
Who could forget!
sheiˊ huiˋ wangˋ jiˋ a¯
ㄕㄟˊ ㄏㄨㄟˋ ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ ㄚ

会忘

huiˋ wangˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄨㄤˋ
Get the hint, Understand, Associative compounds, one of six classifications for chinese characters
huiˋ yiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ

会意

huiˋ yiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ
Converse, Have a conversation, Conversation
huiˋ huaˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ

会话

huiˋ huaˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ
Consult, Medical consultation
huiˋ zhenˇ shang¯ liangˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄓㄣˇ ㄕㄤ ㄌㄧㄤˋ

会诊

huiˋ zhenˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄓㄣˇ
Can speak chinese
huiˋ shuo¯ zhong¯ wenˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄛ ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ

会说

huiˋ shuo¯
ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄛ
Will tell stories, Can tell stories
huiˋ shuo¯ guˋ shiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄛ ㄍㄨˋ ㄕˋ

会说

huiˋ shuo¯
ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄛ
Don't know what they'll say
buˋ zhi¯ daoˋ ta¯ men˙ huiˋ shuo¯ sheˊ me˙ ne˙
ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄛ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄋㄜ˙

会说

huiˋ shuo¯
ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄛ
Conference, Meeting
huiˋ yiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ

会议

huiˋ yiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ
Various meetings, Conferences
geˋ zhongˋ huiˋ yiˋ
ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ

会议

huiˋ yiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ
Talks, Discussions
huiˋ tanˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄊㄢˊ

会谈

huiˋ tanˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄊㄢˊ
Accounting
huiˋ jiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ

会计

huiˋ jiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ
Forensic accounting
jianˋ shiˋ huiˋ jiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ

会计

huiˋ jiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ
Accountant
huiˋ jiˋ shi¯
ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ ㄕ

会计

huiˋ jiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ
He would compulsively, He had a compulsion to
ta¯ huiˋ qingˊ buˊ ziˋ jin¯ de˙
ㄊㄚ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄨˊ ㄗˋ ㄐㄧㄣ ㄉㄜ˙

会情

huiˋ qingˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧㄥˊ
Can swim
huiˋ youˊ yongˇ le˙
ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ ㄌㄜ˙

会游

huiˋ youˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˊ
Will be satisfied, Would be satisfied, Satisfied
huiˋ manˇ yiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄇㄢˇ ㄧˋ

会满

huiˋ manˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄇㄢˇ
Focus (your or one's) attention on what (you or one) is doing
juˋ jing¯ huiˋ shenˊ
ㄐㄩˋ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄣˊ

会神

huiˋ shenˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄕㄣˊ
Would be, Could be
huiˋ beiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄅㄟˋ

会被

huiˋ beiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄅㄟˋ
Won't be discovered
buˊ huiˋ beiˋ fa¯ xianˋ de˙
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄟˋ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

会被

huiˋ beiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄅㄟˋ
We won't be discovered, No one will find out what we've done
woˇ men˙ buˊ huiˋ beiˋ fa¯ xianˋ de˙
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄟˋ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

会被

huiˋ beiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄅㄟˋ
Can result in, Can cause
huiˋ zaoˋ chengˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ

会造

huiˋ zaoˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄗㄠˋ
And maybe that made it different, Maybe that made a difference
huoˋ xuˇ zheˋ huiˋ zaoˋ chengˊ buˋ tongˊ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄓㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ

会造

huiˋ zaoˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄗㄠˋ
How could it be that light
zenˇ me˙ huiˋ zheˋ me˙ qing¯
ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙ ㄑㄧㄥ

会这

huiˋ zheˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄓㄜˋ
Meet
huiˋ heˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄏㄜˊ

会合

huiˋ heˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄏㄜˊ
Meet
huiˋ huiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ

会会

huiˋ huiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ
Meet
huiˋ huiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ

会会

huiˋ huiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ
Wouldn't it be, It would be
huiˋ lingˋ renˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ

会令

huiˋ lingˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄥˋ
Center
huiˋ guanˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄢˇ

会馆

huiˋ guanˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄢˇ
Would worry
huiˋ fanˊ naoˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ

会烦

huiˋ fanˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄈㄢˊ
Will (bring into) focus the nearest object
huiˋ duiˋ jiao¯ zuiˋ jinˋ de˙ zhuˇ tiˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

会对

huiˋ duiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ
And generally will (bring into) focus the nearest object
erˊ tong¯ changˊ huiˋ duiˋ jiao¯ zuiˋ jinˋ de˙ zhuˇ tiˇ
ㄦˊ ㄊㄨㄥ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

会对

huiˋ duiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ
During the spring trade fair
zaiˋ chun¯ jiˋ jiao¯ yiˋ huiˋ qiˊ jian¯
ㄗㄞˋ ㄔㄨㄣ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ

会期

huiˋ qiˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧˊ
You'd be surprised
niˇ huiˋ jing¯ yaˋ
ㄋㄧˇ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄚˋ

会惊

huiˋ jing¯
ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ
Will make easier, Will make it easier
huiˋ gengˋ yiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄍㄥˋ ㄧˋ

会更

huiˋ gengˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄍㄥˋ
Will make it easier to focus, Will make focusing easier
huiˋ gengˋ yiˋ yuˊ duiˋ jiao¯
ㄏㄨㄟˋ ㄍㄥˋ ㄧˋ ㄩˊ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

会更

huiˋ gengˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄍㄥˋ
Meets face to face
huiˋ mianˋ le˙
ㄏㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄜ˙

会面

huiˋ mianˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ
He would die, He would be dead
ta¯ huiˋ siˇ quˋ
ㄊㄚ ㄏㄨㄟˋ ㄙˇ ㄑㄩˋ

会死

huiˋ siˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄙˇ
Would hear, Could hear
huiˋ ting¯ chu¯
ㄏㄨㄟˋ ㄊㄧㄥ ㄔㄨ

会听

huiˋ ting¯
ㄏㄨㄟˋ ㄊㄧㄥ
Will ask
huiˋ yaoˋ qiuˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄧㄠˋ ㄑㄧㄡˊ

会要

huiˋ yaoˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄧㄠˋ
Will go to
huiˋ quˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩˋ

会去

huiˋ quˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩˋ
Will go to the park to exercise, Goes to the park to exercise
huiˋ quˋ gong¯ yuanˊ yunˋ dongˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ

会去

huiˋ quˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩˋ
I would go there
woˇ huiˋ quˋ naˋ liˇ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩˋ ㄋㄚˋ ㄌㄧˇ

会去

huiˋ quˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩˋ
Would almost certainly have to wonder
jiˇ hu¯ shiˋ biˋ huiˋ quˋ xiangˇ
ㄐㄧˇ ㄏㄨ ㄕˋ ㄅㄧˋ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˇ

会去

huiˋ quˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩˋ
I won't go and talk with him
woˇ buˋ huiˋ quˋ hanˋ ta¯ tanˊ
ㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩˋ ㄏㄢˋ ㄊㄚ ㄊㄢˊ

会去

huiˋ quˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩˋ
Will help us, Can help us
huiˋ bang¯ woˇ men˙
ㄏㄨㄟˋ ㄅㄤ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙

会帮

huiˋ bang¯
ㄏㄨㄟˋ ㄅㄤ
Would help, Will help
huiˋ bang¯ zhuˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄅㄤ ㄓㄨˋ

会帮

huiˋ bang¯
ㄏㄨㄟˋ ㄅㄤ
Will help
huiˋ bang¯ zhuˋ daoˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄅㄤ ㄓㄨˋ ㄉㄠˋ

会帮

huiˋ bang¯
ㄏㄨㄟˋ ㄅㄤ
Walking, Moving
huiˋ zouˇ dongˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄗㄡˇ ㄉㄨㄥˋ

会走

huiˋ zouˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄗㄡˇ
Conference hall
huiˋ changˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ

会场

huiˋ changˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ
Meeting location, Meeting site
ting¯ zhengˋ huiˋ changˇ
ㄊㄧㄥ ㄓㄥˋ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ

会场

huiˋ changˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ
Membership fee
huiˋ feiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄈㄟˋ

会费

huiˋ feiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄈㄟˋ
Then it will be your turn to be the teacher
huiˋ lunˊ daoˋ niˇ dang¯ laoˇ shi¯
ㄏㄨㄟˋ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄠˋ ㄋㄧˇ ㄉㄤ ㄌㄠˇ ㄕ

会轮

huiˋ lunˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄌㄨㄣˊ
The day would come, Then would come a day
naˋ yiˋ tian¯ zhong¯ jiuˋ huiˋ laiˊ
ㄋㄚˋ ㄧˋ ㄊㄧㄢ ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄞˊ

会来

huiˋ laiˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄌㄞˊ
Would wonder whether or not
huiˋ xiangˇ zhi¯ daoˋ shiˋ fouˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˇ ㄓ ㄉㄠˋ ㄕˋ ㄈㄡˇ

会想

huiˋ xiangˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˇ
Would it be of any use?, Would it do any good?, Would it help?
huiˋ youˇ yongˋ ma˙
ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ ㄇㄚ˙

会有

huiˋ youˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ
Then there would be a night, Then would come one night
ranˊ houˋ huiˋ youˇ yiˋ ge˙ wanˇ shangˋ
ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄨㄢˇ ㄕㄤˋ

会有

huiˋ youˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ
All together, A total of
qianˊ houˋ zongˇ gongˋ huiˋ youˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ

会有

huiˋ youˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ
So where?, So where then?
naˋ huiˋ zaiˋ naˇ liˇ ne˙
ㄋㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄞˋ ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ ㄋㄜ˙

会在

huiˋ zaiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄗㄞˋ
How did you get here?
niˇ zuoˋ me˙ huiˋ zaiˋ zheˋ liˇ
ㄋㄧˇ ㄗㄨㄛˋ ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ

会在

huiˋ zaiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄗㄞˋ
They would be worried or concerned
ta¯ men˙ huiˋ dan¯ xin¯
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄢ ㄒㄧㄣ

会担

huiˋ dan¯
ㄏㄨㄟˋ ㄉㄢ
Would worry, Would be worried, Would be anxious
huiˋ dan¯ you¯
ㄏㄨㄟˋ ㄉㄢ ㄧㄡ

会担

huiˋ dan¯
ㄏㄨㄟˋ ㄉㄢ
Good at taking pictures, Skilled at photography
henˇ huiˋ pai¯ zhaoˋ
ㄏㄣˇ ㄏㄨㄟˋ ㄆㄞ ㄓㄠˋ

会拍

huiˋ pai¯
ㄏㄨㄟˋ ㄆㄞ
Would probably stay like this
daˋ gaiˋ huiˋ chiˊ xuˋ ruˊ ciˇ
ㄉㄚˋ ㄍㄞˋ ㄏㄨㄟˋ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄖㄨˊ ㄘˇ

会持

huiˋ chiˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄔˊ
Good at guessing
henˇ huiˋ cai¯
ㄏㄣˇ ㄏㄨㄟˋ ㄘㄞ

会猜

huiˋ cai¯
ㄏㄨㄟˋ ㄘㄞ
Parliament, Diet, Congress
guoˊ huiˋ
ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ

国会

guoˊ huiˋ
ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ
Just being able to
zhiˇ huiˋ
ㄓˇ ㄏㄨㄟˋ

只会

zhiˇ huiˋ
ㄓˇ ㄏㄨㄟˋ
Just being able to swim won't be enough
zhiˇ huiˋ youˊ yongˇ haiˊ buˊ gouˋ
ㄓˇ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ ㄏㄞˊ ㄅㄨˊ ㄍㄡˋ

只会

zhiˇ huiˋ
ㄓˇ ㄏㄨㄟˋ
Committee
wei¯ yuanˊ huiˋ
ㄨㄟ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ

员会

yuanˊ huiˋ
ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ
Evening get together
wanˇ huiˋ
ㄨㄢˇ ㄏㄨㄟˋ

晚会

wanˇ huiˋ
ㄨㄢˇ ㄏㄨㄟˋ
Have a meeting, Conference, Meeting
kai¯ huiˋ
ㄎㄞ ㄏㄨㄟˋ

开会

kai¯ huiˋ
ㄎㄞ ㄏㄨㄟˋ
During the time of the conference in shanghai
zaiˋ shangˋ haiˇ kai¯ huiˋ qiˊ jian¯
ㄗㄞˋ ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄎㄞ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ

开会

kai¯ huiˋ
ㄎㄞ ㄏㄨㄟˋ
Then will, Then will become
zeˊ huiˋ
ㄗㄜˊ ㄏㄨㄟˋ

则会

zeˊ huiˋ
ㄗㄜˊ ㄏㄨㄟˋ
Understand, Comprehend
tiˇ huiˋ
ㄊㄧˇ ㄏㄨㄟˋ

体会

tiˇ huiˋ
ㄊㄧˇ ㄏㄨㄟˋ
Will
jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ

将会

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Will light, Will light up
jiang¯ huiˋ liangˋ qiˇ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄤˋ ㄑㄧˇ

将会

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Will start, Will begin operating, Will begin operation
jiang¯ huiˋ qiˇ dongˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ

将会

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Built in flash will automatically pop up
neiˋ zhiˋ shanˇ guang¯ deng¯ jiang¯ huiˋ ziˋ dongˋ tanˊ qiˇ
ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄢˊ ㄑㄧˇ

将会

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
If necessary the built in flash will automatically pop up
biˋ yaoˋ shiˊ neiˋ zhiˋ shanˇ guang¯ deng¯ jiang¯ huiˋ ziˋ dongˋ tanˊ qiˇ
ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄕˊ ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄢˊ ㄑㄧˇ

将会

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Camera lens will adjust the focus
jingˋ touˊ jiang¯ huiˋ tiaoˊ zhengˇ duiˋ jiao¯
ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

将会

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Will think, Would think
jiang¯ huiˋ xiangˇ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˇ

将会

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
Would be
jiang¯ huiˋ shiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ

将会

jiang¯ huiˋ
ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ
I know she will, I know she can
woˇ zhi¯ daoˋ ta¯ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄓ ㄉㄠˋ ㄊㄚ ㄏㄨㄟˋ

她会

ta¯ huiˋ
ㄊㄚ ㄏㄨㄟˋ
May
nengˊ huiˋ
ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ

能会

nengˊ huiˋ
ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ
Could get even stronger, Could grow, Could become more powerful
nengˊ huiˋ gengˋ jia¯ qiangˊ daˋ
ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄤˊ ㄉㄚˋ

能会

nengˊ huiˋ
ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ
Might, Would maybe, Would probably, Could probably
keˇ nengˊ huiˋ
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ

能会

nengˊ huiˋ
ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ
Might allow, Might give permission
keˇ nengˊ huiˋ yunˇ xuˇ
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ

能会

nengˊ huiˋ
ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ
Might allow him to drive
keˇ nengˊ huiˋ yunˇ xuˇ ta¯ kai¯
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ ㄊㄚ ㄎㄞ

能会

nengˊ huiˋ
ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ
Might, May
youˇ keˇ nengˊ huiˋ
ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ

能会

nengˊ huiˋ
ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ
May come for her, May come looking for her
youˇ keˇ nengˊ huiˋ laiˊ zhaoˇ ta¯
ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄓㄠˇ ㄊㄚ

能会

nengˊ huiˋ
ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ
Concert
yueˋ huiˋ
ㄩㄝˋ ㄏㄨㄟˋ

乐会

yueˋ huiˋ
ㄩㄝˋ ㄏㄨㄟˋ
Concert
yin¯ yueˋ huiˋ
ㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄏㄨㄟˋ

乐会

yueˋ huiˋ
ㄩㄝˋ ㄏㄨㄟˋ
Go to music concert
ting¯ yin¯ leˋ huiˋ
ㄊㄧㄥ ㄧㄣ ㄌㄜˋ ㄏㄨㄟˋ

乐会

leˋ huiˋ
ㄌㄜˋ ㄏㄨㄟˋ
Folk concert
minˊ suˊ yin¯ leˋ huiˋ
ㄇㄧㄣˊ ㄙㄨˊ ㄧㄣ ㄌㄜˋ ㄏㄨㄟˋ

乐会

leˋ huiˋ
ㄌㄜˋ ㄏㄨㄟˋ
Held a concert
juˇ banˋ le˙ yin¯ yueˋ huiˋ
ㄐㄩˇ ㄅㄢˋ ㄌㄜ˙ ㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄏㄨㄟˋ

乐会

yueˋ huiˋ
ㄩㄝˋ ㄏㄨㄟˋ
Outdoor folk concert
huˋ waiˋ de˙ minˊ suˊ yin¯ leˋ huiˋ
ㄏㄨˋ ㄨㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄇㄧㄣˊ ㄙㄨˊ ㄧㄣ ㄌㄜˋ ㄏㄨㄟˋ

乐会

leˋ huiˋ
ㄌㄜˋ ㄏㄨㄟˋ
Go on a date
yue¯ huiˋ
ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ

约会

yue¯ huiˋ
ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ
Let's go on a date together
woˇ men˙ yue¯ huiˋ ba¯
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄚ

约会

yue¯ huiˋ
ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ
I'd like to go on a date with you
woˇ xiangˇ hanˋ niˇ yue¯ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄏㄢˋ ㄋㄧˇ ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ

约会

yue¯ huiˋ
ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ
Do you want to come out for a date
niˇ xiangˇ chu¯ laiˊ yue¯ huiˋ ma˙
ㄋㄧˇ ㄒㄧㄤˇ ㄔㄨ ㄌㄞˊ ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ ㄇㄚ˙

约会

yue¯ huiˋ
ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ
Institute, Successfully learn
xueˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ

学会

xueˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ
Had learned
xueˊ huiˋ le˙
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄜ˙

学会

xueˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ
Learned to control it, Learned how to control it
xueˊ huiˋ le˙ ruˊ heˊ kongˋ zhiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

学会

xueˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ
Just learned to control it
zhiˇ shiˋ xueˊ huiˋ le˙ ruˊ heˊ kongˋ zhiˋ
ㄓˇ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

学会

xueˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ
Will be, Later, Wait
daiˋ huiˋ
ㄉㄞˋ ㄏㄨㄟˋ

待会

daiˋ huiˋ
ㄉㄞˋ ㄏㄨㄟˋ
Assembly, Gathering
jiˊ huiˋ
ㄐㄧˊ ㄏㄨㄟˋ

集会

jiˊ huiˋ
ㄐㄧˊ ㄏㄨㄟˋ
School assembly
xueˊ xiaoˋ jiˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧˊ ㄏㄨㄟˋ

集会

jiˊ huiˋ
ㄐㄧˊ ㄏㄨㄟˋ
Athletic meet, Sports meet
yunˋ dongˋ huiˋ
ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˋ

动会

dongˋ huiˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˋ
I can, I will, I would
woˇ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ

我会

woˇ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ
I'll consider it carefully, I'll give it my full consideration
woˇ huiˋ zi¯ xiˋ kaoˇ luuˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄗ ㄒㄧˋ ㄎㄠˇ ㄌㄩˋ

我会

woˇ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ
I'll make sure, I'll ensure
woˇ huiˋ baoˇ zhengˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ

我会

woˇ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ
I'll make sure that you aren't disturbed again, I'll make sure that you aren't subjected to any further interruptions
woˇ huiˋ baoˇ zhengˋ niˇ buˊ zaiˋ shouˋ daoˋ gan¯ raoˇ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄋㄧˇ ㄅㄨˊ ㄗㄞˋ ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ㄍㄢ ㄖㄠˇ

我会

woˇ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ
I'm telling you
woˇ huiˋ gaoˋ suˋ niˇ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ ㄋㄧˇ

我会

woˇ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ
I can teach you how to swim
woˇ huiˋ jiaoˋ niˇ youˊ yongˇ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄠˋ ㄋㄧˇ ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ

我会

woˇ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ
Now and then it seems that
shiˊ buˋ shiˊ woˇ huiˋ jueˊ deˊ
ㄕˊ ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ

我会

woˇ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ
You knew i would come (to)
niˇ zaoˇ jiuˋ zhi¯ daoˋ woˇ huiˋ laiˊ
ㄋㄧˇ ㄗㄠˇ ㄐㄧㄡˋ ㄓ ㄉㄠˋ ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄞˊ

我会

woˇ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ
I can use this type of camera
zheˋ zhongˋ zhaoˋ xiang¯ ji¯ woˇ huiˋ yongˋ
ㄓㄜˋ ㄓㄨㄥˋ ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄥˋ

我会

woˇ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ
I will
woˇ huiˋ de˙
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄜ˙

我会

woˇ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ
Visit, Call on
baiˋ huiˋ
ㄅㄞˋ ㄏㄨㄟˋ

拜会

baiˋ huiˋ
ㄅㄞˋ ㄏㄨㄟˋ
Committee
wei¯ huiˋ
ㄨㄟ ㄏㄨㄟˋ

委会

wei¯ huiˋ
ㄨㄟ ㄏㄨㄟˋ
Party, Dance party
wuˇ huiˋ
ㄨˇ ㄏㄨㄟˋ

舞会

wuˇ huiˋ
ㄨˇ ㄏㄨㄟˋ
Birthday party
sheng¯ riˋ wuˇ huiˋ
ㄕㄥ ㄖˋ ㄨˇ ㄏㄨㄟˋ

舞会

wuˇ huiˋ
ㄨˇ ㄏㄨㄟˋ
Graduation party, Prom
biˋ yeˋ wuˇ huiˋ
ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ ㄨˇ ㄏㄨㄟˋ

舞会

wuˇ huiˋ
ㄨˇ ㄏㄨㄟˋ
Thought it would
renˋ weiˋ huiˋ
ㄖㄣˋ ㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ

为会

weiˋ huiˋ
ㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ
Would be, Will be
jiuˋ huiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ

就会

jiuˋ huiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ
Will have disappeared, Will be gone
jiuˋ huiˋ buˊ jianˋ le˙
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄨˊ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄜ˙

就会

jiuˋ huiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ
Already know how to swim
zaoˇ jiuˋ huiˋ youˊ yongˇ le˙
ㄗㄠˇ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ ㄌㄜ˙

就会

jiuˋ huiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ
I already know how to swim
woˇ zaoˇ jiuˋ huiˋ youˊ yongˇ le˙
ㄨㄛˇ ㄗㄠˇ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ ㄌㄜ˙

就会

jiuˋ huiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ
After a while will get used to it, Will get used to it after a while
jiuˇ le˙ jiuˋ huiˋ xiˊ guanˋ le˙
ㄐㄧㄡˇ ㄌㄜ˙ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄌㄜ˙

就会

jiuˋ huiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ
All it needs is a little practice, All it needs is a little study
yiˋ xueˊ jiuˋ huiˋ
ㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ

就会

jiuˋ huiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ
If you find the a good study method then you can learn well
zhaoˇ daoˋ haoˇ de˙ xueˊ xiˊ fang¯ faˇ jiuˋ huiˋ xueˊ haoˇ
ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ ㄏㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄠˇ

就会

jiuˋ huiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ
You could have, You then could have
niˇ jiuˋ huiˋ
ㄋㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ

就会

jiuˋ huiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ
You will then know, You will then understand
niˇ jiuˋ huiˋ zhi¯ daoˋ
ㄋㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓ ㄉㄠˋ

就会

jiuˋ huiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ
Misunderstand
wuˋ huiˋ
ㄨˋ ㄏㄨㄟˋ

误会

wuˋ huiˋ
ㄨˋ ㄏㄨㄟˋ
Hearing, Meeting
ting¯ zhengˋ huiˋ
ㄊㄧㄥ ㄓㄥˋ ㄏㄨㄟˋ

证会

zhengˋ huiˋ
ㄓㄥˋ ㄏㄨㄟˋ
Meeting to decide or deliberate, Decided by a council or meeting, Deliberated
shenˇ yiˋ huiˋ
ㄕㄣˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ

议会

yiˋ huiˋ
ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ
Society
sheˋ huiˋ
ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ

社会

sheˋ huiˋ
ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ
Social and political conditions
sheˋ huiˋ hanˋ zhengˋ zhiˋ tiaoˊ jianˋ
ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄏㄢˋ ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ

社会

sheˋ huiˋ
ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ
Subject: social studies
sheˋ huiˋ xueˊ ke¯
ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ

社会

sheˋ huiˋ
ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ
Agricultural society, Society built on agriculture
nongˊ yeˋ sheˋ huiˋ
ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ

社会

sheˋ huiˋ
ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ
And so transforms into a society that is based on agriculture
erˊ zhuanˇ xingˊ weiˋ nongˊ yeˋ sheˋ huiˋ
ㄦˊ ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˋ ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ

社会

sheˋ huiˋ
ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ
How did, How is it, How
zenˇ me˙ huiˋ
ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄟˋ

么会

me˙ huiˋ
ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄟˋ
Then how is it that
naˋ zenˇ me˙ huiˋ
ㄋㄚˋ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄟˋ

么会

me˙ huiˋ
ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄟˋ
Banquet
yanˋ huiˋ
ㄧㄢˋ ㄏㄨㄟˋ

宴会

yanˋ huiˋ
ㄧㄢˋ ㄏㄨㄟˋ
Will, Would
yiˊ dingˋ huiˋ
ㄧˊ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄟˋ

定会

dingˋ huiˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄟˋ
I will
woˇ yiˋ dingˋ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄧˋ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄟˋ

定会

dingˋ huiˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄟˋ
Union, League, Society, Federation
gong¯ huiˋ
ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ

公会

gong¯ huiˋ
ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ
Methodist
weiˋ liˇ gong¯ huiˋ
ㄨㄟˋ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ

公会

gong¯ huiˋ
ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ
Methodist church
weiˋ liˇ gong¯ huiˋ jiaoˋ tangˊ
ㄨㄟˋ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ

公会

gong¯ huiˋ
ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ
Provincial farmers association
shengˇ nongˊ huiˋ
ㄕㄥˇ ㄋㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˋ

农会

nongˊ huiˋ
ㄋㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˋ
Social gathering, Party, Get-together
lianˊ huan¯ huiˋ
ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄢ ㄏㄨㄟˋ

欢会

huan¯ huiˋ
ㄏㄨㄢ ㄏㄨㄟˋ
Tea party
chaˊ huiˋ
ㄔㄚˊ ㄏㄨㄟˋ

茶会

chaˊ huiˋ
ㄔㄚˊ ㄏㄨㄟˋ
A while
yiˋ huiˋ
ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ

一会

yiˋ huiˋ
ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ
Chatted (for a while)
liaoˊ le˙ yiˊ huiˋ
ㄌㄧㄠˊ ㄌㄜ˙ ㄧˊ ㄏㄨㄟˋ

一会

yiˊ huiˋ
ㄧˊ ㄏㄨㄟˋ
A while, For a while
yiˋ huiˋ erˊ
ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ ㄦˊ

一会

yiˋ huiˋ
ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ
Felt an instant of fright
paˋ le˙ yiˋ huiˋ erˊ
ㄆㄚˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ ㄦˊ

一会

yiˋ huiˋ
ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ
Taking a moment to think, Taking some time to think, Thinking for a moment
xiangˇ le˙ yiˊ huiˋ erˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜ˙ ㄧˊ ㄏㄨㄟˋ ㄦˊ

一会

yiˊ huiˋ
ㄧˊ ㄏㄨㄟˋ
Looked for a while, Looked at it for a while
kanˋ le˙ yiˊ huiˋ erˊ
ㄎㄢˋ ㄌㄜ˙ ㄧˊ ㄏㄨㄟˋ ㄦˊ

一会

yiˊ huiˋ
ㄧˊ ㄏㄨㄟˋ
Stood for a moment, Stood for a while
zhanˋ le˙ yiˋ huiˋ erˊ
ㄓㄢˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ ㄦˊ

一会

yiˋ huiˋ
ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ
Listened for a moment, Listened
ting¯ le˙ yiˋ huiˋ erˊ
ㄊㄧㄥ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ ㄦˊ

一会

yiˋ huiˋ
ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ
Stay a minute, Stay a while longer
zaiˋ duo¯ liuˊ yiˊ huiˋ er˙
ㄗㄞˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄧㄡˊ ㄧˊ ㄏㄨㄟˋ ㄦ˙

一会

yiˊ huiˋ
ㄧˊ ㄏㄨㄟˋ
Went quiet for awhile
chenˊ moˋ le˙ yiˋ huiˋ erˊ
ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ ㄦˊ

一会

yiˋ huiˋ
ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ
Cannot, Aren't
buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Won't stay like this for long, Won't be like this for much longer
buˊ huiˋ zaiˋ chiˊ xuˋ taiˋ jiuˇ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄞˋ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄡˇ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Not very happy
buˊ huiˋ taiˋ yuˊ kuaiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄞˋ ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Easy to predict, Not too difficult to predict
buˊ huiˋ taiˋ nanˊ yuˋ ceˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄞˋ ㄋㄢˊ ㄩˋ ㄘㄜˋ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Wouldn't want to know about
buˊ huiˋ xiangˇ zhi¯ daoˋ de˙ shiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˇ ㄓ ㄉㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Everything would be allright, Nothing would go wrong
buˊ huiˋ youˇ shiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄕˋ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Won't have any problems, Won't have a problem (with regards to)
buˊ huiˋ youˇ sheˊ me˙ wenˋ tiˊ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Wouldn't work, Be of no use
buˊ huiˋ youˇ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Without getting sweaty, Without breaking a sweat
buˊ huiˋ liuˊ yiˋ di¯ hanˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄧˋ ㄉㄧ ㄏㄢˋ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Didn't know
buˊ huiˋ zhi¯ daoˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄓ ㄉㄠˋ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Wouldn't be happy, Won't be happy
buˊ huiˋ gao¯ xingˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
It would not be a problem
jiuˋ buˊ huiˋ chu¯ sheˊ me˙ wenˋ tiˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
I wouldn't feel anything., I can't feel anything., I don't feel anything
woˇ buˊ huiˋ youˇ ganˇ jueˊ
ㄨㄛˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
I won't
woˇ buˊ huiˋ de˙
ㄨㄛˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄜ˙

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Might beg to differ, Probably wouldn't agree
keˇ nengˊ buˊ huiˋ tongˊ yiˋ
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Some people never learn
youˇ xie¯ renˊ jiuˋ shiˋ xueˊ buˊ huiˋ jiaoˋ xunˋ
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄣˋ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Of course there wouldn't be anything inside
liˇ mianˋ dang¯ ranˊ buˊ huiˋ youˇ renˋ heˊ dong¯ xi¯
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄤ ㄖㄢˊ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Maybe not, Perhaps not
huoˋ xuˇ buˊ huiˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
And maybe not, And perhaps not
yeˇ huoˋ xuˇ buˊ huiˋ
ㄧㄝˇ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
It would be hard not to
nanˊ daoˋ buˊ huiˋ
ㄋㄢˊ ㄉㄠˋ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Would never leave
yongˇ yuanˇ buˊ huiˋ liˊ kai¯ le˙
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧˊ ㄎㄞ ㄌㄜ˙

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
And why not?
zenˇ me˙ buˊ huiˋ ne˙
ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄋㄜ˙

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Probably sooner rather than later
daˋ gaiˋ buˊ huiˋ taiˋ wanˇ
ㄉㄚˋ ㄍㄞˋ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄞˋ ㄨㄢˇ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
I can't see her ever again
woˇ zaiˋ yeˇ buˊ huiˋ jianˋ ta¯ le˙
ㄨㄛˇ ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄚ ㄌㄜ˙

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Never would
yongˇ yuanˇ yeˇ buˊ huiˋ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Surmised he never would
cai¯ xiangˇ ta¯ yongˇ yuanˇ yeˇ buˊ huiˋ
ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄚ ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Won't break, Won't be damaged
buˊ huiˋ poˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄆㄛˋ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
It wouldn't, It wouldn't be
shiˋ buˊ huiˋ
ㄕˋ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Never
jueˊ buˊ huiˋ
ㄐㄩㄝˊ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Certainly won't
jueˊ buˊ huiˋ
ㄐㄩㄝˊ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

不会

buˊ huiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ
Party, Get together, Meeting, Meetings
juˋ huiˋ
ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ

聚会

juˋ huiˋ
ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ
In a meeting
zaiˋ juˋ huiˋ zhong¯
ㄗㄞˋ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨㄥ

聚会

juˋ huiˋ
ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ
Didn't often attend that meeting
buˋ changˊ can¯ jia¯ naˋ ge˙ juˋ huiˋ
ㄅㄨˋ ㄔㄤˊ ㄘㄢ ㄐㄧㄚ ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ

聚会

juˋ huiˋ
ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ
Next meeting
xiaˋ yiˋ changˇ juˋ huiˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ

聚会

juˋ huiˋ
ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ
The eighth meeting
diˋ ba¯ changˇ juˋ huiˋ
ㄉㄧˋ ㄅㄚ ㄔㄤˇ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ

聚会

juˋ huiˋ
ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ
My next meeting
woˇ de˙ xiaˋ yiˋ changˇ juˋ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄚˋ ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ

聚会

juˋ huiˋ
ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ
Take a look at the eighth meeting
niˇ kanˋ yiˊ xiaˋ diˋ ba¯ changˇ juˋ huiˋ
ㄋㄧˇ ㄎㄢˋ ㄧˊ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄧˋ ㄅㄚ ㄔㄤˇ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ

聚会

juˋ huiˋ
ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ
Trade union, Union
gong¯ huiˋ
ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ

工会

gong¯ huiˋ
ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ
Understand, Comprehend, Heed, care, Take notice of, Not ignore
liˇ huiˋ
ㄌㄧˇ ㄏㄨㄟˋ

理会

liˇ huiˋ
ㄌㄧˇ ㄏㄨㄟˋ
Ignore, Not pay attention to
meiˊ liˇ huiˋ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨㄟˋ

理会

liˇ huiˋ
ㄌㄧˇ ㄏㄨㄟˋ
Association
xieˊ huiˋ
ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ

协会

xieˊ huiˋ
ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ
Tourism and travel association
ruˋ jingˋ luuˇ youˊ xieˊ huiˋ
ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ

协会

xieˊ huiˋ
ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ
Metropolis
du¯ huiˋ
ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ

都会

du¯ huiˋ
ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ
Will cast, , will set off, will discharge
dou¯ huiˋ shi¯ fangˋ
ㄉㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄕ ㄈㄤˋ

都会

dou¯ huiˋ
ㄉㄡ ㄏㄨㄟˋ
Taught, Successfully taught
jiaoˋ huiˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄟˋ

教会

jiaoˋ huiˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄟˋ
Experience had taught him
jing¯ yanˋ jiaoˋ huiˋ ta¯
ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄚ

教会

jiaoˋ huiˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄟˋ
It is a pleasure to meet you!, Happy to meet you!
xingˋ huiˋ
ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄟˋ

幸会

xingˋ huiˋ
ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄟˋ
Nice to meet (you)
xingˋ huiˋ le˙
ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄜ˙

幸会

xingˋ huiˋ
ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄟˋ
Reading society, Reading group, Book circle
duˊ shu¯ huiˋ
ㄉㄨˊ ㄕㄨ ㄏㄨㄟˋ

书会

shu¯ huiˋ
ㄕㄨ ㄏㄨㄟˋ
Chance, Opportunity
ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

机会

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Camera beeper will sound, Camera will emit a beep (or beeping) sound
xiang¯ ji¯ huiˋ fa¯ chu¯ tiˊ shiˋ yin¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄈㄚ ㄔㄨ ㄊㄧˊ ㄕˋ ㄧㄣ

机会

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Willing to do anything for the chance to, Willing to do anything in exchange for the chance to
yuanˋ yiˋ yongˋ yiˊ qieˋ jiao¯ huanˋ yiˊ ge˙ ji¯ huiˋ
ㄩㄢˋ ㄧˋ ㄩㄥˋ ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

机会

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
I'd do anything for the chance to, I'd give anything for the chance to
woˇ yuanˋ yiˋ yongˋ yiˊ qieˋ jiao¯ huanˋ yiˊ ge˙ ji¯ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄩㄢˋ ㄧˋ ㄩㄥˋ ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

机会

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Seize the moment, Grab the chance
zhua¯ zhuˋ ji¯ huiˋ
ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

机会

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
At the same time the camera beeper will sound
tongˊ shiˊ xiang¯ ji¯ huiˋ fa¯ chu¯ tiˊ shiˋ yin¯
ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄈㄚ ㄔㄨ ㄊㄧˊ ㄕˋ ㄧㄣ

机会

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Not had the chance, No chance, No opportunity, Not had the opportunity
meiˊ ji¯ huiˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

机会

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Have the opportunity, Have the chance
youˇ ji¯ huiˋ
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

机会

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Has the chance, Has an opportunity to
youˇ ji¯ huiˋ chu¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ

机会

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Have a chance to work, Have a chance to be useful
youˇ ji¯ huiˋ chu¯ dianˇ liˋ le˙
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˋ ㄌㄜ˙

机会

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Given the chance or opportunity
yaoˋ shiˋ youˇ ji¯ huiˋ
ㄧㄠˋ ㄕˋ ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

机会

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Conference
daˋ huiˋ
ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ

大会

daˋ huiˋ
ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ
Will
caiˊ huiˋ
ㄘㄞˊ ㄏㄨㄟˋ

才会

caiˊ huiˋ
ㄘㄞˊ ㄏㄨㄟˋ
Only then will you be happy
niˇ caiˊ huiˋ kuaiˋ leˋ
ㄋㄧˇ ㄘㄞˊ ㄏㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ