Week,
Term
qiˊ ㄑㄧˊ
tcb
tcb

(T)(S)

[pinyin]:
qiˊ ji¯ qi¯
[zhuyin]:
ㄑㄧˊ ㄐㄧ¯ ㄑㄧ¯

Week, Term, Phase, Period, Period Of Time, Stage, Hope, (Ji1), One Year

12 strokes, Radical: 月, 74
cangjie (T) input code:
t
廿
c
b
cangjie (S) input code:
t
廿
c
b

Words containing 期, TOC

Period
qiˊ bieˊ
ㄑㄧˊ ㄅㄧㄝˊ

期別

qiˊ bieˊ
ㄑㄧˊ ㄅㄧㄝˊ
Period (of time), Meanwhile
qiˊ jian¯
ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ

期間

qiˊ jian¯
ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ
While studying at graduate school
zaiˋ nianˋ yanˊ jiuˋ yuanˋ qiˊ jian¯
ㄗㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ

期間

qiˊ jian¯
ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ
During the time of the conference in shanghai
zaiˋ shangˋ haiˇ kai¯ huiˋ qiˊ jian¯
ㄗㄞˋ ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄎㄞ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ

期間

qiˊ jian¯
ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ
During the spring trade fair
zaiˋ chun¯ jiˋ jiao¯ yiˋ huiˋ qiˊ jian¯
ㄗㄞˋ ㄔㄨㄣ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ

期間

qiˊ jian¯
ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ
Hope
qiˊ panˋ
ㄑㄧˊ ㄆㄢˋ

期盼

qiˊ panˋ
ㄑㄧˊ ㄆㄢˋ
Deadline
qiˊ xianˋ
ㄑㄧˊ ㄒㄧㄢˋ

期限

qiˊ xianˋ
ㄑㄧˊ ㄒㄧㄢˋ
Payment deadline
jiaoˇ feiˋ qiˊ xianˋ
ㄐㄧㄠˇ ㄈㄟˋ ㄑㄧˊ ㄒㄧㄢˋ

期限

qiˊ xianˋ
ㄑㄧˊ ㄒㄧㄢˋ
If exceeding the above shown payment deadline
yuˊ shangˋ lieˋ jiaoˇ feiˋ qiˊ xianˋ
ㄩˊ ㄕㄤˋ ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄟˋ ㄑㄧˊ ㄒㄧㄢˋ

期限

qiˊ xianˋ
ㄑㄧˊ ㄒㄧㄢˋ
Expect, Hope, Look forward to, Waiting for
qiˊ daiˋ
ㄑㄧˊ ㄉㄞˋ

期待

qiˊ daiˋ
ㄑㄧˊ ㄉㄞˋ
Really looking forward to it
zhen¯ rangˋ renˊ qiˊ daiˋ ya˙
ㄓㄣ ㄖㄤˋ ㄖㄣˊ ㄑㄧˊ ㄉㄞˋ ㄧㄚ˙

期待

qiˊ daiˋ
ㄑㄧˊ ㄉㄞˋ
Been waiting, Been wondering
yiˋ zhiˊ qiˊ daiˋ
ㄧˋ ㄓˊ ㄑㄧˊ ㄉㄞˋ

期待

qiˊ daiˋ
ㄑㄧˊ ㄉㄞˋ
Deliverables, Futures
qiˊ huoˋ
ㄑㄧˊ ㄏㄨㄛˋ

期貨

qiˊ huoˋ
ㄑㄧˊ ㄏㄨㄛˋ
Expect, Hope
qiˊ wangˋ
ㄑㄧˊ ㄨㄤˋ

期望

qiˊ wangˋ
ㄑㄧˊ ㄨㄤˋ
Day
qiˊ tian¯
ㄑㄧˊ ㄊㄧㄢ

期天

qiˊ tian¯
ㄑㄧˊ ㄊㄧㄢ
Day: sunday
xing¯ qiˊ tian¯
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄊㄧㄢ

期天

qiˊ tian¯
ㄑㄧˊ ㄊㄧㄢ
Interim, Midterm
qiˊ zhong¯
ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ

期中

qiˊ zhong¯
ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ
Terminal, Ending, Final
qiˊ moˋ
ㄑㄧˊ ㄇㄛˋ

期末

qiˊ moˋ
ㄑㄧˊ ㄇㄛˋ
End of semester
xueˊ qiˊ moˋ jieˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧˊ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ

期末

qiˊ moˋ
ㄑㄧˊ ㄇㄛˋ
Appointed time has arrived
jieˋ qiˊ
ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˊ

屆期

jieˋ qiˊ
ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˊ
Date
riˋ qiˊ
ㄖˋ ㄑㄧˊ

日期

riˋ qiˊ
ㄖˋ ㄑㄧˊ
Date and time
riˋ qiˊ jiˊ shiˊ jian¯
ㄖˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

日期

riˋ qiˊ
ㄖˋ ㄑㄧˊ
Setting time and date
sheˋ dingˋ riˋ qiˊ jiˊ shiˊ jian¯
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄖˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

日期

riˋ qiˊ
ㄖˋ ㄑㄧˊ
Week
xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Last week
shangˋ ge˙ xing¯ qiˊ
ㄕㄤˋ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Two weeks
liangˇ ge˙ xing¯ qiˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Two weeks ago
liangˇ ge˙ xing¯ qiˊ qianˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄑㄧㄢˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
A few weeks
jiˇ ge˙ xing¯ qiˊ
ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Several weeks worth of
jiˇ ge˙ xing¯ qiˊ de˙
ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄉㄜ˙

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Spent many weeks training or practicing
haoˇ jiˇ ge˙ xing¯ qiˊ lianˋ xiˊ
ㄏㄠˇ ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄌㄧㄢˋ ㄒㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
May take a few weeks
keˇ nengˊ yaoˋ hua¯ shangˋ jiˇ ge˙ xing¯ qiˊ
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄧㄠˋ ㄏㄨㄚ ㄕㄤˋ ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Go for a week, Let a week pass by
guoˋ yiˋ xing¯ qiˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄧˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: monday
xing¯ qiˊ yi¯
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄧ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: wednesday
xing¯ qiˊ san¯
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙㄢ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: tuesday
xing¯ qiˊ erˋ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄦˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: friday
xing¯ qiˊ wuˇ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄨˇ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: saturday
xing¯ qiˊ liuˋ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄌㄧㄡˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: thursday
xing¯ qiˊ siˋ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Thursday morning
xing¯ qiˊ siˋ zaoˇ shangˋ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙˋ ㄗㄠˇ ㄕㄤˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Sunday
xing¯ qiˊ riˋ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄖˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Next week, Week after this week
xiaˋ xing¯ qi¯
ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ

星期

xing¯ qi¯
ㄒㄧㄥ ㄑㄧ
Two weeks
liangˇ xing¯ qiˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Last week
shangˋ xing¯ qi¯
ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ

星期

xing¯ qi¯
ㄒㄧㄥ ㄑㄧ
Last monday
shangˋ xing¯ qiˊ yiˋ
ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄧˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Last wednesday
shangˋ xing¯ qiˊ san¯
ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙㄢ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Last thursday
shangˋ xing¯ qiˊ siˋ
ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
From last thursday's paper
chu¯ ziˋ shangˋ xing¯ qiˊ siˋ de˙ baoˋ zhiˇ
ㄔㄨ ㄗˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄠˋ ㄓˇ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Period of time (i.e. teenage years)
shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ

時期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Archaic period (period in greek history from 800 bc to 480 bc)
guˇ feng¯ shiˊ qiˊ
ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄕˊ ㄑㄧˊ

時期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Greek archaic period
xi¯ laˋ guˇ feng¯ shiˊ qiˊ
ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄕˊ ㄑㄧˊ

時期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Every year around this time, At this time of year
yiˋ nianˊ de˙ zheˋ ge˙ shiˊ qiˊ
ㄧˋ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄕˊ ㄑㄧˊ

時期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Heyday
quanˊ shengˋ shiˊ qiˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ ㄕˊ ㄑㄧˊ

時期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Industrial revolution
gong¯ yeˋ geˊ mingˋ shiˊ qiˊ
ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄕˊ ㄑㄧˊ

時期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Classical age
guˇ dianˇ shiˊ qiˊ
ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄕˊ ㄑㄧˊ

時期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Early part of an era
zaoˇ qiˊ
ㄗㄠˇ ㄑㄧˊ

早期

zaoˇ qiˊ
ㄗㄠˇ ㄑㄧˊ
Had read one of his earlier books
duˊ guoˋ yiˋ benˇ ta¯ zaoˇ qiˊ xieˇ de˙ shu¯
ㄉㄨˊ ㄍㄨㄛˋ ㄧˋ ㄅㄣˇ ㄊㄚ ㄗㄠˇ ㄑㄧˊ ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙ ㄕㄨ

早期

zaoˇ qiˊ
ㄗㄠˇ ㄑㄧˊ
Summer, Summer time, Summer vacation
shuˇ qiˊ
ㄕㄨˇ ㄑㄧˊ

暑期

shuˇ qiˊ
ㄕㄨˇ ㄑㄧˊ
Summer school, Summer school session
shuˇ qi¯ ban¯
ㄕㄨˇ ㄑㄧ ㄅㄢ

暑期

shuˇ qi¯
ㄕㄨˇ ㄑㄧ
Same period last year
quˋ nianˊ tongˊ qiˊ
ㄑㄩˋ ㄋㄧㄢˊ ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧˊ

同期

tongˊ qiˊ
ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧˊ
Expect
yuˋ qiˊ
ㄩˋ ㄑㄧˊ

預期

yuˋ qiˊ
ㄩˋ ㄑㄧˊ
Been expecting
yiˋ zhiˊ yuˋ qiˊ
ㄧˋ ㄓˊ ㄩˋ ㄑㄧˊ

預期

yuˋ qiˊ
ㄩˋ ㄑㄧˊ
Semester, School term
xueˊ qi¯
ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧ

學期

xueˊ qi¯
ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧ
Long term
changˊ qiˊ
ㄔㄤˊ ㄑㄧˊ

長期

changˊ qiˊ
ㄔㄤˊ ㄑㄧˊ
Holiday, Vacation
jiaˋ qiˊ
ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧˊ

假期

jiaˋ qiˊ
ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧˊ
Term (in office), Tenure, Tour of duty, Posting
renˋ qiˊ
ㄖㄣˋ ㄑㄧˊ

任期

renˋ qiˊ
ㄖㄣˋ ㄑㄧˊ
Period of hibernation
qianˊ fuˊ qiˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄈㄨˊ ㄑㄧˊ

伏期

fuˊ qiˊ
ㄈㄨˊ ㄑㄧˊ
Short term
duanˇ qiˊ
ㄉㄨㄢˇ ㄑㄧˊ

短期

duanˇ qiˊ
ㄉㄨㄢˇ ㄑㄧˊ
Schedule, Deadline
weiˊ qiˊ
ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ

為期

weiˊ qiˊ
ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ
Due on demand
huoˊ qiˊ
ㄏㄨㄛˊ ㄑㄧˊ

活期

huoˊ qiˊ
ㄏㄨㄛˊ ㄑㄧˊ
First stage
chu¯ qiˊ
ㄔㄨ ㄑㄧˊ

初期

chu¯ qiˊ
ㄔㄨ ㄑㄧˊ
Period of time, Cycle
zhou¯ qiˊ
ㄓㄡ ㄑㄧˊ

週期

zhou¯ qiˊ
ㄓㄡ ㄑㄧˊ
Billing period
jiˋ feiˋ zhou¯ qiˊ
ㄐㄧˋ ㄈㄟˋ ㄓㄡ ㄑㄧˊ

週期

zhou¯ qiˊ
ㄓㄡ ㄑㄧˊ
Period of rotation
ziˋ zhuanˇ zhou¯ qiˊ
ㄗˋ ㄓㄨㄢˇ ㄓㄡ ㄑㄧˊ

週期

zhou¯ qiˊ
ㄓㄡ ㄑㄧˊ
Regular, Regularly
dingˋ qiˊ
ㄉㄧㄥˋ ㄑㄧˊ

定期

dingˋ qiˊ
ㄉㄧㄥˋ ㄑㄧˊ
Previous period
qianˊ qiˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧˊ

前期

qianˊ qiˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧˊ
Expire
daoˋ qiˊ
ㄉㄠˋ ㄑㄧˊ

到期

daoˋ qiˊ
ㄉㄠˋ ㄑㄧˊ
Next period
xiaˋ qiˊ
ㄒㄧㄚˋ ㄑㄧˊ

下期

xiaˋ qiˊ
ㄒㄧㄚˋ ㄑㄧˊ
Last, Previous period
shangˋ qiˊ
ㄕㄤˋ ㄑㄧˊ

上期

shangˋ qiˊ
ㄕㄤˋ ㄑㄧˊ
Mid (e.g. year)
zhong¯ qiˊ
ㄓㄨㄥ ㄑㄧˊ

中期

zhong¯ qiˊ
ㄓㄨㄥ ㄑㄧˊ
Current period, Current
benˇ qiˊ
ㄅㄣˇ ㄑㄧˊ

本期

benˇ qiˊ
ㄅㄣˇ ㄑㄧˊ
Final stage, Last stage
moˋ qiˊ
ㄇㄛˋ ㄑㄧˊ

末期

moˋ qiˊ
ㄇㄛˋ ㄑㄧˊ
Hand over period
jiao¯ jie¯ qiˊ
ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄝ ㄑㄧˊ

接期

jie¯ qiˊ
ㄐㄧㄝ ㄑㄧˊ
Period
qiˊ bieˊ
ㄑㄧˊ ㄅㄧㄝˊ

期别

qiˊ bieˊ
ㄑㄧˊ ㄅㄧㄝˊ
Period (of time), Meanwhile
qiˊ jian¯
ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ

期间

qiˊ jian¯
ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ
While studying at graduate school
zaiˋ nianˋ yanˊ jiuˋ yuanˋ qiˊ jian¯
ㄗㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ

期间

qiˊ jian¯
ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ
During the time of the conference in shanghai
zaiˋ shangˋ haiˇ kai¯ huiˋ qiˊ jian¯
ㄗㄞˋ ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄎㄞ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ

期间

qiˊ jian¯
ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ
During the spring trade fair
zaiˋ chun¯ jiˋ jiao¯ yiˋ huiˋ qiˊ jian¯
ㄗㄞˋ ㄔㄨㄣ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ

期间

qiˊ jian¯
ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ
Hope
qiˊ panˋ
ㄑㄧˊ ㄆㄢˋ

期盼

qiˊ panˋ
ㄑㄧˊ ㄆㄢˋ
Deadline
qiˊ xianˋ
ㄑㄧˊ ㄒㄧㄢˋ

期限

qiˊ xianˋ
ㄑㄧˊ ㄒㄧㄢˋ
Payment deadline
jiaoˇ feiˋ qiˊ xianˋ
ㄐㄧㄠˇ ㄈㄟˋ ㄑㄧˊ ㄒㄧㄢˋ

期限

qiˊ xianˋ
ㄑㄧˊ ㄒㄧㄢˋ
If exceeding the above shown payment deadline
yuˊ shangˋ lieˋ jiaoˇ feiˋ qiˊ xianˋ
ㄩˊ ㄕㄤˋ ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄟˋ ㄑㄧˊ ㄒㄧㄢˋ

期限

qiˊ xianˋ
ㄑㄧˊ ㄒㄧㄢˋ
Expect, Hope, Look forward to, Waiting for
qiˊ daiˋ
ㄑㄧˊ ㄉㄞˋ

期待

qiˊ daiˋ
ㄑㄧˊ ㄉㄞˋ
Really looking forward to it
zhen¯ rangˋ renˊ qiˊ daiˋ ya˙
ㄓㄣ ㄖㄤˋ ㄖㄣˊ ㄑㄧˊ ㄉㄞˋ ㄧㄚ˙

期待

qiˊ daiˋ
ㄑㄧˊ ㄉㄞˋ
Been waiting, Been wondering
yiˋ zhiˊ qiˊ daiˋ
ㄧˋ ㄓˊ ㄑㄧˊ ㄉㄞˋ

期待

qiˊ daiˋ
ㄑㄧˊ ㄉㄞˋ
Deliverables, Futures
qiˊ huoˋ
ㄑㄧˊ ㄏㄨㄛˋ

期货

qiˊ huoˋ
ㄑㄧˊ ㄏㄨㄛˋ
Expect, Hope
qiˊ wangˋ
ㄑㄧˊ ㄨㄤˋ

期望

qiˊ wangˋ
ㄑㄧˊ ㄨㄤˋ
Day
qiˊ tian¯
ㄑㄧˊ ㄊㄧㄢ

期天

qiˊ tian¯
ㄑㄧˊ ㄊㄧㄢ
Day: sunday
xing¯ qiˊ tian¯
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄊㄧㄢ

期天

qiˊ tian¯
ㄑㄧˊ ㄊㄧㄢ
Interim, Midterm
qiˊ zhong¯
ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ

期中

qiˊ zhong¯
ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ
Terminal, Ending, Final
qiˊ moˋ
ㄑㄧˊ ㄇㄛˋ

期末

qiˊ moˋ
ㄑㄧˊ ㄇㄛˋ
End of semester
xueˊ qiˊ moˋ jieˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧˊ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ

期末

qiˊ moˋ
ㄑㄧˊ ㄇㄛˋ
Appointed time has arrived
jieˋ qiˊ
ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˊ

届期

jieˋ qiˊ
ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˊ
Date
riˋ qiˊ
ㄖˋ ㄑㄧˊ

日期

riˋ qiˊ
ㄖˋ ㄑㄧˊ
Date and time
riˋ qiˊ jiˊ shiˊ jian¯
ㄖˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

日期

riˋ qiˊ
ㄖˋ ㄑㄧˊ
Setting time and date
sheˋ dingˋ riˋ qiˊ jiˊ shiˊ jian¯
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄖˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

日期

riˋ qiˊ
ㄖˋ ㄑㄧˊ
Week
xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Last week
shangˋ ge˙ xing¯ qiˊ
ㄕㄤˋ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Two weeks
liangˇ ge˙ xing¯ qiˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Two weeks ago
liangˇ ge˙ xing¯ qiˊ qianˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄑㄧㄢˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
A few weeks
jiˇ ge˙ xing¯ qiˊ
ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Several weeks worth of
jiˇ ge˙ xing¯ qiˊ de˙
ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄉㄜ˙

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Spent many weeks training or practicing
haoˇ jiˇ ge˙ xing¯ qiˊ lianˋ xiˊ
ㄏㄠˇ ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄌㄧㄢˋ ㄒㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
May take a few weeks
keˇ nengˊ yaoˋ hua¯ shangˋ jiˇ ge˙ xing¯ qiˊ
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄧㄠˋ ㄏㄨㄚ ㄕㄤˋ ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Go for a week, Let a week pass by
guoˋ yiˋ xing¯ qiˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄧˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: monday
xing¯ qiˊ yi¯
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄧ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: wednesday
xing¯ qiˊ san¯
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙㄢ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: tuesday
xing¯ qiˊ erˋ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄦˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: friday
xing¯ qiˊ wuˇ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄨˇ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: saturday
xing¯ qiˊ liuˋ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄌㄧㄡˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Day: thursday
xing¯ qiˊ siˋ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Thursday morning
xing¯ qiˊ siˋ zaoˇ shangˋ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙˋ ㄗㄠˇ ㄕㄤˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Sunday
xing¯ qiˊ riˋ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄖˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Next week, Week after this week
xiaˋ xing¯ qi¯
ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ

星期

xing¯ qi¯
ㄒㄧㄥ ㄑㄧ
Two weeks
liangˇ xing¯ qiˊ
ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Last week
shangˋ xing¯ qi¯
ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ

星期

xing¯ qi¯
ㄒㄧㄥ ㄑㄧ
Last monday
shangˋ xing¯ qiˊ yiˋ
ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄧˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Last wednesday
shangˋ xing¯ qiˊ san¯
ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙㄢ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Last thursday
shangˋ xing¯ qiˊ siˋ
ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙˋ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
From last thursday's paper
chu¯ ziˋ shangˋ xing¯ qiˊ siˋ de˙ baoˋ zhiˇ
ㄔㄨ ㄗˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄙˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄠˋ ㄓˇ

星期

xing¯ qiˊ
ㄒㄧㄥ ㄑㄧˊ
Period of time (i.e. teenage years)
shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ

时期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Archaic period (period in greek history from 800 bc to 480 bc)
guˇ feng¯ shiˊ qiˊ
ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄕˊ ㄑㄧˊ

时期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Greek archaic period
xi¯ laˋ guˇ feng¯ shiˊ qiˊ
ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄕˊ ㄑㄧˊ

时期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Every year around this time, At this time of year
yiˋ nianˊ de˙ zheˋ ge˙ shiˊ qiˊ
ㄧˋ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄕˊ ㄑㄧˊ

时期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Heyday
quanˊ shengˋ shiˊ qiˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ ㄕˊ ㄑㄧˊ

时期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Industrial revolution
gong¯ yeˋ geˊ mingˋ shiˊ qiˊ
ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄕˊ ㄑㄧˊ

时期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Classical age
guˇ dianˇ shiˊ qiˊ
ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄕˊ ㄑㄧˊ

时期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Early part of an era
zaoˇ qiˊ
ㄗㄠˇ ㄑㄧˊ

早期

zaoˇ qiˊ
ㄗㄠˇ ㄑㄧˊ
Had read one of his earlier books
duˊ guoˋ yiˋ benˇ ta¯ zaoˇ qiˊ xieˇ de˙ shu¯
ㄉㄨˊ ㄍㄨㄛˋ ㄧˋ ㄅㄣˇ ㄊㄚ ㄗㄠˇ ㄑㄧˊ ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙ ㄕㄨ

早期

zaoˇ qiˊ
ㄗㄠˇ ㄑㄧˊ
Summer, Summer time, Summer vacation
shuˇ qiˊ
ㄕㄨˇ ㄑㄧˊ

暑期

shuˇ qiˊ
ㄕㄨˇ ㄑㄧˊ
Summer school, Summer school session
shuˇ qi¯ ban¯
ㄕㄨˇ ㄑㄧ ㄅㄢ

暑期

shuˇ qi¯
ㄕㄨˇ ㄑㄧ
Same period last year
quˋ nianˊ tongˊ qiˊ
ㄑㄩˋ ㄋㄧㄢˊ ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧˊ

同期

tongˊ qiˊ
ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧˊ
Expect
yuˋ qiˊ
ㄩˋ ㄑㄧˊ

预期

yuˋ qiˊ
ㄩˋ ㄑㄧˊ
Been expecting
yiˋ zhiˊ yuˋ qiˊ
ㄧˋ ㄓˊ ㄩˋ ㄑㄧˊ

预期

yuˋ qiˊ
ㄩˋ ㄑㄧˊ
Semester, School term
xueˊ qi¯
ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧ

学期

xueˊ qi¯
ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧ
Long term
changˊ qiˊ
ㄔㄤˊ ㄑㄧˊ

长期

changˊ qiˊ
ㄔㄤˊ ㄑㄧˊ
Holiday, Vacation
jiaˋ qiˊ
ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧˊ

假期

jiaˋ qiˊ
ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧˊ
Term (in office), Tenure, Tour of duty, Posting
renˋ qiˊ
ㄖㄣˋ ㄑㄧˊ

任期

renˋ qiˊ
ㄖㄣˋ ㄑㄧˊ
Period of hibernation
qianˊ fuˊ qiˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄈㄨˊ ㄑㄧˊ

伏期

fuˊ qiˊ
ㄈㄨˊ ㄑㄧˊ
Short term
duanˇ qiˊ
ㄉㄨㄢˇ ㄑㄧˊ

短期

duanˇ qiˊ
ㄉㄨㄢˇ ㄑㄧˊ
Schedule, Deadline
weiˊ qiˊ
ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ

为期

weiˊ qiˊ
ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ
Due on demand
huoˊ qiˊ
ㄏㄨㄛˊ ㄑㄧˊ

活期

huoˊ qiˊ
ㄏㄨㄛˊ ㄑㄧˊ
First stage
chu¯ qiˊ
ㄔㄨ ㄑㄧˊ

初期

chu¯ qiˊ
ㄔㄨ ㄑㄧˊ
Period of time, Cycle
zhou¯ qiˊ
ㄓㄡ ㄑㄧˊ

周期

zhou¯ qiˊ
ㄓㄡ ㄑㄧˊ
Billing period
jiˋ feiˋ zhou¯ qiˊ
ㄐㄧˋ ㄈㄟˋ ㄓㄡ ㄑㄧˊ

周期

zhou¯ qiˊ
ㄓㄡ ㄑㄧˊ
Period of rotation
ziˋ zhuanˇ zhou¯ qiˊ
ㄗˋ ㄓㄨㄢˇ ㄓㄡ ㄑㄧˊ

周期

zhou¯ qiˊ
ㄓㄡ ㄑㄧˊ
Regular, Regularly
dingˋ qiˊ
ㄉㄧㄥˋ ㄑㄧˊ

定期

dingˋ qiˊ
ㄉㄧㄥˋ ㄑㄧˊ
Previous period
qianˊ qiˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧˊ

前期

qianˊ qiˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧˊ
Expire
daoˋ qiˊ
ㄉㄠˋ ㄑㄧˊ

到期

daoˋ qiˊ
ㄉㄠˋ ㄑㄧˊ
Next period
xiaˋ qiˊ
ㄒㄧㄚˋ ㄑㄧˊ

下期

xiaˋ qiˊ
ㄒㄧㄚˋ ㄑㄧˊ
Last, Previous period
shangˋ qiˊ
ㄕㄤˋ ㄑㄧˊ

上期

shangˋ qiˊ
ㄕㄤˋ ㄑㄧˊ
Mid (e.g. year)
zhong¯ qiˊ
ㄓㄨㄥ ㄑㄧˊ

中期

zhong¯ qiˊ
ㄓㄨㄥ ㄑㄧˊ
Current period, Current
benˇ qiˊ
ㄅㄣˇ ㄑㄧˊ

本期

benˇ qiˊ
ㄅㄣˇ ㄑㄧˊ
Final stage, Last stage
moˋ qiˊ
ㄇㄛˋ ㄑㄧˊ

末期

moˋ qiˊ
ㄇㄛˋ ㄑㄧˊ
Hand over period
jiao¯ jie¯ qiˊ
ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄝ ㄑㄧˊ

接期

jie¯ qiˊ
ㄐㄧㄝ ㄑㄧˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
期.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)