Not Yet,
Did Not
weiˋ ㄨㄟˋ
jd
jd

(T)(S)

[pinyin]:
weiˋ
[zhuyin]:
ㄨㄟˋ

Not Yet, Did Not, Earthly-Branch: 8, From 1Pm To 3Pm, Chinese-Zodiac: 8, Goat

5 strokes, Radical: 木, 75
cangjie (T) input code:
j
d
cangjie (S) input code:
j
d

Words containing 未, TOC

Don't see, Don't meet
weiˋ jianˋ daoˋ
ㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄠˋ

未見

weiˋ jianˋ
ㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ
Unmarried, Single
weiˋ hun¯
ㄨㄟˋ ㄏㄨㄣ

未婚

weiˋ hun¯
ㄨㄟˋ ㄏㄨㄣ
Incapable, Unable, Fail to
weiˋ nengˊ
ㄨㄟˋ ㄋㄥˊ

未能

weiˋ nengˊ
ㄨㄟˋ ㄋㄥˊ
Without
weiˋ jing¯
ㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ

未經

weiˋ jing¯
ㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ
Unfinished, Not over
weiˋ liaoˇ
ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ

未了

weiˋ liaoˇ
ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ
The relationship wasn't over yet, The relationship hadn't yet ended
guan¯ xiˋ weiˋ liaoˇ
ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ

未了

weiˋ liaoˇ
ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ
Unidentified, Unknown
weiˋ zhi¯
ㄨㄟˋ ㄓ

未知

weiˋ zhi¯
ㄨㄟˋ ㄓ
Unknown
weiˋ zhi¯ de˙
ㄨㄟˋ ㄓ ㄉㄜ˙

未知

weiˋ zhi¯
ㄨㄟˋ ㄓ
Unavoidable, Unavoidably
weiˋ mianˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ

未免

weiˋ mianˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ
Too
weiˋ mianˇ taiˋ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ ㄊㄞˋ

未免

weiˋ mianˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ
Too perfect
weiˋ mianˇ taiˋ wanˊ meiˇ le˙
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ ㄊㄞˋ ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ ㄌㄜ˙

未免

weiˋ mianˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ
Too perfect
yeˇ weiˋ mianˇ taiˋ wanˊ meiˇ le˙
ㄧㄝˇ ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ ㄊㄞˋ ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ ㄌㄜ˙

未免

weiˋ mianˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ
Wouldn't give up, Continued to struggle
weiˋ jiuˋ ciˇ fangˋ qiˋ
ㄨㄟˋ ㄐㄧㄡˋ ㄘˇ ㄈㄤˋ ㄑㄧˋ

未就

weiˋ jiuˋ
ㄨㄟˋ ㄐㄧㄡˋ
Not necessarily
weiˋ biˋ
ㄨㄟˋ ㄅㄧˋ

未必

weiˋ biˋ
ㄨㄟˋ ㄅㄧˋ
Less than, Under, Below
weiˋ manˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄢˇ

未滿

weiˋ manˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄢˇ
Unfinished, Incomplete
weiˋ wanˊ
ㄨㄟˋ ㄨㄢˊ

未完

weiˋ wanˊ
ㄨㄟˋ ㄨㄢˊ
Can't quite get it, Can't quite figure it out
shangˋ weiˋ wanˊ quanˊ zhua¯ daoˋ touˊ xuˋ
ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨㄚ ㄉㄠˋ ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ

未完

weiˋ wanˊ
ㄨㄟˋ ㄨㄢˊ
Future
weiˋ laiˊ
ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ

未來

weiˋ laiˊ
ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ
Feeling unsure about the future
duiˋ weiˋ laiˊ ganˇ daoˋ mangˊ ranˊ
ㄉㄨㄟˋ ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ

未來

weiˋ laiˊ
ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ
In the near future, In the not-too-distant future
zaiˋ buˋ jiuˇ de˙ weiˋ laiˊ
ㄗㄞˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˇ ㄉㄜ˙ ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ

未來

weiˋ laiˊ
ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ
Future
weiˋ laiˊ de˙
ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙

未來

weiˋ laiˊ
ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ
Have never had, Never can be
weiˋ youˇ
ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ

未有

weiˋ youˇ
ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ
Not-inserted, Not yet inserted
weiˋ cha¯ ruˋ
ㄨㄟˋ ㄔㄚ ㄖㄨˋ

未插

weiˋ cha¯
ㄨㄟˋ ㄔㄚ
Memory card not inserted reminder
weiˋ cha¯ ruˋ jiˋ yiˋ kaˇ tiˊ shiˋ
ㄨㄟˋ ㄔㄚ ㄖㄨˋ ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄎㄚˇ ㄊㄧˊ ㄕˋ

未插

weiˋ cha¯
ㄨㄟˋ ㄔㄚ
Never, Had never
congˊ weiˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄨㄟˋ

從未

congˊ weiˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄨㄟˋ
Had never told
congˊ weiˋ gaoˋ suˋ guoˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ ㄍㄨㄛˋ

從未

congˊ weiˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄨㄟˋ
Never really, Never seriously
congˊ weiˋ renˋ zhen¯
ㄘㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄖㄣˋ ㄓㄣ

從未

congˊ weiˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄨㄟˋ
Not yet, Still no
rengˊ weiˋ
ㄖㄥˊ ㄨㄟˋ

仍未

rengˊ weiˋ
ㄖㄥˊ ㄨㄟˋ
Said nothing, Didn't speak
rengˊ weiˋ kai¯ kouˇ
ㄖㄥˊ ㄨㄟˋ ㄎㄞ ㄎㄡˇ

仍未

rengˊ weiˋ
ㄖㄥˊ ㄨㄟˋ
Not yet
shangˋ weiˋ
ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ

尚未

shangˋ weiˋ
ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ
Undigested
shangˋ weiˋ xiao¯ huaˋ
ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ

尚未

shangˋ weiˋ
ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ
Able to fight off 10 000 men, Able to fight off ten thousand men
liˋ diˊ wanˋ weiˋ
ㄌㄧˋ ㄉㄧˊ ㄨㄢˋ ㄨㄟˋ

萬未

wanˋ weiˋ
ㄨㄢˋ ㄨㄟˋ
Don't see, Don't meet
weiˋ jianˋ daoˋ
ㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄠˋ

未见

weiˋ jianˋ
ㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ
Unmarried, Single
weiˋ hun¯
ㄨㄟˋ ㄏㄨㄣ

未婚

weiˋ hun¯
ㄨㄟˋ ㄏㄨㄣ
Incapable, Unable, Fail to
weiˋ nengˊ
ㄨㄟˋ ㄋㄥˊ

未能

weiˋ nengˊ
ㄨㄟˋ ㄋㄥˊ
Without
weiˋ jing¯
ㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ

未经

weiˋ jing¯
ㄨㄟˋ ㄐㄧㄥ
Unfinished, Not over
weiˋ liaoˇ
ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ

未了

weiˋ liaoˇ
ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ
The relationship wasn't over yet, The relationship hadn't yet ended
guan¯ xiˋ weiˋ liaoˇ
ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ

未了

weiˋ liaoˇ
ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ
Unidentified, Unknown
weiˋ zhi¯
ㄨㄟˋ ㄓ

未知

weiˋ zhi¯
ㄨㄟˋ ㄓ
Unknown
weiˋ zhi¯ de˙
ㄨㄟˋ ㄓ ㄉㄜ˙

未知

weiˋ zhi¯
ㄨㄟˋ ㄓ
Unavoidable, Unavoidably
weiˋ mianˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ

未免

weiˋ mianˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ
Too
weiˋ mianˇ taiˋ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ ㄊㄞˋ

未免

weiˋ mianˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ
Too perfect
weiˋ mianˇ taiˋ wanˊ meiˇ le˙
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ ㄊㄞˋ ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ ㄌㄜ˙

未免

weiˋ mianˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ
Too perfect
yeˇ weiˋ mianˇ taiˋ wanˊ meiˇ le˙
ㄧㄝˇ ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ ㄊㄞˋ ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ ㄌㄜ˙

未免

weiˋ mianˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ
Wouldn't give up, Continued to struggle
weiˋ jiuˋ ciˇ fangˋ qiˋ
ㄨㄟˋ ㄐㄧㄡˋ ㄘˇ ㄈㄤˋ ㄑㄧˋ

未就

weiˋ jiuˋ
ㄨㄟˋ ㄐㄧㄡˋ
Not necessarily
weiˋ biˋ
ㄨㄟˋ ㄅㄧˋ

未必

weiˋ biˋ
ㄨㄟˋ ㄅㄧˋ
Less than, Under, Below
weiˋ manˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄢˇ

未满

weiˋ manˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄢˇ
Unfinished, Incomplete
weiˋ wanˊ
ㄨㄟˋ ㄨㄢˊ

未完

weiˋ wanˊ
ㄨㄟˋ ㄨㄢˊ
Can't quite get it, Can't quite figure it out
shangˋ weiˋ wanˊ quanˊ zhua¯ daoˋ touˊ xuˋ
ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨㄚ ㄉㄠˋ ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ

未完

weiˋ wanˊ
ㄨㄟˋ ㄨㄢˊ
Future
weiˋ laiˊ
ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ

未来

weiˋ laiˊ
ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ
Feeling unsure about the future
duiˋ weiˋ laiˊ ganˇ daoˋ mangˊ ranˊ
ㄉㄨㄟˋ ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ

未来

weiˋ laiˊ
ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ
In the near future, In the not-too-distant future
zaiˋ buˋ jiuˇ de˙ weiˋ laiˊ
ㄗㄞˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˇ ㄉㄜ˙ ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ

未来

weiˋ laiˊ
ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ
Future
weiˋ laiˊ de˙
ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙

未来

weiˋ laiˊ
ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ
Have never had, Never can be
weiˋ youˇ
ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ

未有

weiˋ youˇ
ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ
Not-inserted, Not yet inserted
weiˋ cha¯ ruˋ
ㄨㄟˋ ㄔㄚ ㄖㄨˋ

未插

weiˋ cha¯
ㄨㄟˋ ㄔㄚ
Memory card not inserted reminder
weiˋ cha¯ ruˋ jiˋ yiˋ kaˇ tiˊ shiˋ
ㄨㄟˋ ㄔㄚ ㄖㄨˋ ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄎㄚˇ ㄊㄧˊ ㄕˋ

未插

weiˋ cha¯
ㄨㄟˋ ㄔㄚ
Never, Had never
congˊ weiˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄨㄟˋ

从未

congˊ weiˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄨㄟˋ
Had never told
congˊ weiˋ gaoˋ suˋ guoˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ ㄍㄨㄛˋ

从未

congˊ weiˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄨㄟˋ
Never really, Never seriously
congˊ weiˋ renˋ zhen¯
ㄘㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄖㄣˋ ㄓㄣ

从未

congˊ weiˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄨㄟˋ
Not yet, Still no
rengˊ weiˋ
ㄖㄥˊ ㄨㄟˋ

仍未

rengˊ weiˋ
ㄖㄥˊ ㄨㄟˋ
Said nothing, Didn't speak
rengˊ weiˋ kai¯ kouˇ
ㄖㄥˊ ㄨㄟˋ ㄎㄞ ㄎㄡˇ

仍未

rengˊ weiˋ
ㄖㄥˊ ㄨㄟˋ
Not yet
shangˋ weiˋ
ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ

尚未

shangˋ weiˋ
ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ
Undigested
shangˋ weiˋ xiao¯ huaˋ
ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ

尚未

shangˋ weiˋ
ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ
Able to fight off 10 000 men, Able to fight off ten thousand men
liˋ diˊ wanˋ weiˋ
ㄌㄧˋ ㄉㄧˊ ㄨㄢˋ ㄨㄟˋ

万未

wanˋ weiˋ
ㄨㄢˋ ㄨㄟˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
未.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)