Vehicle,
Mechanism
ji¯ ㄐㄧ¯
dvii
dhn

(T)(S)

[pinyin]:
ji¯
[zhuyin]:
ㄐㄧ¯

Vehicle, Mechanism, Machine, Device, Aircraft, Plane, Luck, Opportunity, Chance, Fate, Shrewd, Secret

16 strokes, Radical: 木, 75
cangjie (T) input code:
d
v
i
i
cangjie (S) input code:
d
h
n

Words containing 機, TOC

Equipment, Machinery
ji¯ qiˋ
ㄐㄧ ㄑㄧˋ

機器

ji¯ qiˋ
ㄐㄧ ㄑㄧˋ
Machine oriented language, Machine language
ji¯ qiˋ daoˇ xiangˋ yuˇ yanˊ
ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄉㄠˇ ㄒㄧㄤˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ

機器

ji¯ qiˋ
ㄐㄧ ㄑㄧˋ
Robot, Android
ji¯ qiˋ renˊ
ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄖㄣˊ

機器

ji¯ qiˋ
ㄐㄧ ㄑㄧˋ
Song name: mr roboto
ji¯ qiˋ renˊ xian¯ sheng¯
ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄢ ㄕㄥ

機器

ji¯ qiˋ
ㄐㄧ ㄑㄧˋ
Robot vacuum cleaner
ji¯ qiˋ renˊ xi¯ chenˊ qiˋ
ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧ ㄔㄣˊ ㄑㄧˋ

機器

ji¯ qiˋ
ㄐㄧ ㄑㄧˋ
Advanced robot(ics)
jinˋ xingˊ ji¯ qiˋ renˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄖㄣˊ

機器

ji¯ qiˋ
ㄐㄧ ㄑㄧˋ
Fighting robot, Battle droid, Battle robot
zhanˋ douˇ ji¯ qiˋ renˊ
ㄓㄢˋ ㄉㄡˇ ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄖㄣˊ

機器

ji¯ qiˋ
ㄐㄧ ㄑㄧˋ
Departure gate, Boarding gate
deng¯ ji¯ menˊ
ㄉㄥ ㄐㄧ ㄇㄣˊ

機門

ji¯ menˊ
ㄐㄧ ㄇㄣˊ
Organization, Institution
ji¯ guan¯
ㄐㄧ ㄍㄨㄢ

機關

ji¯ guan¯
ㄐㄧ ㄍㄨㄢ
Machine gun
ji¯ guan¯ qiang¯
ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ

機關

ji¯ guan¯
ㄐㄧ ㄍㄨㄢ
Tiny devices, Small machines
xiaoˇ ji¯ guan¯
ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧ ㄍㄨㄢ

機關

ji¯ guan¯
ㄐㄧ ㄍㄨㄢ
Machinery, Tool, Implement, Widget
ji¯ juˋ
ㄐㄧ ㄐㄩˋ

機具

ji¯ juˋ
ㄐㄧ ㄐㄩˋ
Organism
ji¯ tiˇ
ㄐㄧ ㄊㄧˇ

機體

ji¯ tiˇ
ㄐㄧ ㄊㄧˇ
Startling strategic insights
shenˊ ji¯ miaoˋ suanˋ
ㄕㄣˊ ㄐㄧ ㄇㄧㄠˋ ㄙㄨㄢˋ

機妙

ji¯ miaoˋ
ㄐㄧ ㄇㄧㄠˋ
Function
ji¯ nengˊ
ㄐㄧ ㄋㄥˊ

機能

ji¯ nengˊ
ㄐㄧ ㄋㄥˊ
Price function
jiaˋ geˊ ji¯ nengˊ
ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄐㄧ ㄋㄥˊ

機能

ji¯ nengˊ
ㄐㄧ ㄋㄥˊ
Opportunity
ji¯ yuanˊ
ㄐㄧ ㄩㄢˊ

機緣

ji¯ yuanˊ
ㄐㄧ ㄩㄢˊ
Wings, Airplane wings
ji¯ yiˋ
ㄐㄧ ㄧˋ

機翼

ji¯ yiˋ
ㄐㄧ ㄧˋ
Fleet of airplanes
ji¯ qunˊ
ㄐㄧ ㄑㄩㄣˊ

機群

ji¯ qunˊ
ㄐㄧ ㄑㄩㄣˊ
Aircraft revetment, Protective parking area for aircraft
ji¯ baoˇ
ㄐㄧ ㄅㄠˇ

機堡

ji¯ baoˇ
ㄐㄧ ㄅㄠˇ
Component parts, Machine components
ji¯ jianˋ
ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ

機件

ji¯ jianˋ
ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ
Mobile
ji¯ dongˋ
ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ

機動

ji¯ dongˋ
ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ
Mobile, Flexible
ji¯ dongˋ xingˋ
ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ

機動

ji¯ dongˋ
ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ
Initiative
ji¯ xian¯
ㄐㄧ ㄒㄧㄢ

機先

ji¯ xian¯
ㄐㄧ ㄒㄧㄢ
First few years
touˊ ji¯ nianˊ
ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄋㄧㄢˊ

機年

ji¯ nianˊ
ㄐㄧ ㄋㄧㄢˊ
Sharp, Quick witted, Shrewd, Clever, Resourceful
ji¯ minˇ
ㄐㄧ ㄇㄧㄣˇ

機敏

ji¯ minˇ
ㄐㄧ ㄇㄧㄣˇ
Probability
ji¯ luuˋ
ㄐㄧ ㄌㄩˋ

機率

ji¯ luuˋ
ㄐㄧ ㄌㄩˋ
Make decisions while under pressure
dang¯ ji¯ liˋ duanˋ
ㄉㄤ ㄐㄧ ㄌㄧˋ ㄉㄨㄢˋ

機立

ji¯ liˋ
ㄐㄧ ㄌㄧˋ
Shrewd of mind, Cunning
ji¯ xin¯
ㄐㄧ ㄒㄧㄣ

機心

ji¯ xin¯
ㄐㄧ ㄒㄧㄣ
Engine oil
ji¯ youˊ
ㄐㄧ ㄧㄡˊ

機油

ji¯ youˊ
ㄐㄧ ㄧㄡˊ
Synthetic oil
heˊ chengˊ ji¯ youˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄐㄧ ㄧㄡˊ

機油

ji¯ youˊ
ㄐㄧ ㄧㄡˊ
Synthetic-blend oil
banˋ heˊ chengˊ ji¯ youˊ
ㄅㄢˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄐㄧ ㄧㄡˊ

機油

ji¯ youˊ
ㄐㄧ ㄧㄡˊ
Oil pump
ji¯ youˊ bengˋ
ㄐㄧ ㄧㄡˊ ㄅㄥˋ

機油

ji¯ youˊ
ㄐㄧ ㄧㄡˊ
Profession: pilot
ji¯ shi¯
ㄐㄧ ㄕ

機師

ji¯ shi¯
ㄐㄧ ㄕ
Fuselage
ji¯ shen¯
ㄐㄧ ㄕㄣ

機身

ji¯ shen¯
ㄐㄧ ㄕㄣ
Luck, Fate
ji¯ yunˋ
ㄐㄧ ㄩㄣˋ

機運

ji¯ yunˋ
ㄐㄧ ㄩㄣˋ
Base of a device
ji¯ zuoˋ
ㄐㄧ ㄗㄨㄛˋ

機座

ji¯ zuoˋ
ㄐㄧ ㄗㄨㄛˋ
Secret, Confidential, Classified, Privileged information
ji¯ miˋ
ㄐㄧ ㄇㄧˋ

機密

ji¯ miˋ
ㄐㄧ ㄇㄧˋ
Chance, Opportunity
ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

機會

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Camera beeper will sound, Camera will emit a beep (or beeping) sound
xiang¯ ji¯ huiˋ fa¯ chu¯ tiˊ shiˋ yin¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄈㄚ ㄔㄨ ㄊㄧˊ ㄕˋ ㄧㄣ

機會

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Willing to do anything for the chance to, Willing to do anything in exchange for the chance to
yuanˋ yiˋ yongˋ yiˊ qieˋ jiao¯ huanˋ yiˊ ge˙ ji¯ huiˋ
ㄩㄢˋ ㄧˋ ㄩㄥˋ ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

機會

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
I'd do anything for the chance to, I'd give anything for the chance to
woˇ yuanˋ yiˋ yongˋ yiˊ qieˋ jiao¯ huanˋ yiˊ ge˙ ji¯ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄩㄢˋ ㄧˋ ㄩㄥˋ ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

機會

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Seize the moment, Grab the chance
zhua¯ zhuˋ ji¯ huiˋ
ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

機會

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
At the same time the camera beeper will sound
tongˊ shiˊ xiang¯ ji¯ huiˋ fa¯ chu¯ tiˊ shiˋ yin¯
ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄈㄚ ㄔㄨ ㄊㄧˊ ㄕˋ ㄧㄣ

機會

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Not had the chance, No chance, No opportunity, Not had the opportunity
meiˊ ji¯ huiˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

機會

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Have the opportunity, Have the chance
youˇ ji¯ huiˋ
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

機會

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Has the chance, Has an opportunity to
youˇ ji¯ huiˋ chu¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ

機會

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Have a chance to work, Have a chance to be useful
youˇ ji¯ huiˋ chu¯ dianˇ liˋ le˙
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˋ ㄌㄜ˙

機會

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Given the chance or opportunity
yaoˋ shiˋ youˇ ji¯ huiˋ
ㄧㄠˋ ㄕˋ ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

機會

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Sharp, Witty, Eloquent
ji¯ feng¯
ㄐㄧ ㄈㄥ

機鋒

ji¯ feng¯
ㄐㄧ ㄈㄥ
Mechanical digger
ji¯ chanˇ
ㄐㄧ ㄔㄢˇ

機鏟

ji¯ chanˇ
ㄐㄧ ㄔㄢˇ
Alert, Quick witted, Sharp
ji¯ jingˇ
ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ

機警

ji¯ jingˇ
ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ
Nose of the plane, Nose of the helicopter
ji¯ touˊ
ㄐㄧ ㄊㄡˊ

機頭

ji¯ touˊ
ㄐㄧ ㄊㄡˊ
Tact, Tactful, Shrewd, Clever, Cleverness
ji¯ qiaoˇ
ㄐㄧ ㄑㄧㄠˇ

機巧

ji¯ qiaoˇ
ㄐㄧ ㄑㄧㄠˇ
Mechanism
ji¯ liˇ
ㄐㄧ ㄌㄧˇ

機理

ji¯ liˇ
ㄐㄧ ㄌㄧˇ
Clever, Smart, Sharp, Intelligent
ji¯ lingˊ
ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ

機靈

ji¯ lingˊ
ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ
Ticket, Air voucher, Flight ticket
ji¯ piaoˋ
ㄐㄧ ㄆㄧㄠˋ

機票

ji¯ piaoˋ
ㄐㄧ ㄆㄧㄠˋ
One way ticket
dan¯ chengˊ ji¯ piaoˋ
ㄉㄢ ㄔㄥˊ ㄐㄧ ㄆㄧㄠˋ

機票

ji¯ piaoˋ
ㄐㄧ ㄆㄧㄠˋ
Air fare
ji¯ piaoˋ qianˊ
ㄐㄧ ㄆㄧㄠˋ ㄑㄧㄢˊ

機票

ji¯ piaoˋ
ㄐㄧ ㄆㄧㄠˋ
Airplane ticket
fei¯ ji¯ piaoˋ
ㄈㄟ ㄐㄧ ㄆㄧㄠˋ

機票

ji¯ piaoˋ
ㄐㄧ ㄆㄧㄠˋ
Airport
ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ

機場

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Airport security
ji¯ changˇ an¯ jianˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ ㄢ ㄐㄧㄢˇ

機場

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Airport security procedure, Airport security check
ji¯ changˇ an¯ jianˇ chengˊ xuˋ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ ㄢ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ

機場

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
International airport
guoˊ jiˋ ji¯ changˇ
ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄐㄧ ㄔㄤˇ

機場

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Portland airport
daoˋ bo¯ teˋ lanˊ ji¯ changˇ
ㄉㄠˋ ㄅㄛ ㄊㄜˋ ㄌㄢˊ ㄐㄧ ㄔㄤˇ

機場

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Took the shuttle bus to portland airport
da¯ jie¯ boˊ che¯ daoˋ bo¯ teˋ lanˊ ji¯ changˇ
ㄉㄚ ㄐㄧㄝ ㄅㄛˊ ㄔㄜ ㄉㄠˋ ㄅㄛ ㄊㄜˋ ㄌㄢˊ ㄐㄧ ㄔㄤˇ

機場

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Go straight to the airport, Head directly for the airport
zhiˊ jie¯ daoˋ ji¯ changˇ
ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄔㄤˇ

機場

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Airport
fei¯ ji¯ changˇ
ㄈㄟ ㄐㄧ ㄔㄤˇ

機場

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Plow with a tractor
ji¯ geng¯
ㄐㄧ ㄍㄥ

機耕

ji¯ geng¯
ㄐㄧ ㄍㄥ
Motorcycle
ji¯ che¯
ㄐㄧ ㄔㄜ

機車

ji¯ che¯
ㄐㄧ ㄔㄜ
Motorcycle shop
ji¯ che¯ hangˊ
ㄐㄧ ㄔㄜ ㄏㄤˊ

機車

ji¯ che¯
ㄐㄧ ㄔㄜ
Shuttle of a loom
ji¯ zhuˋ
ㄐㄧ ㄓㄨˋ

機杼

ji¯ zhuˋ
ㄐㄧ ㄓㄨˋ
Machine, Mechanism, Mechanical device, Mechanical
ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ

機械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Mechanical advantage
ji¯ xieˋ liˋ yiˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˋ ㄧˋ

機械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Mechanized infantry
ji¯ xieˋ huaˋ buˋ duiˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ

機械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Mechanical principles
ji¯ xieˋ yuanˊ liˇ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ

機械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Mechanical knowledge, Mechanical expertise
ji¯ xieˋ zhuan¯ changˊ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ

機械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Profession: mechanical engineer
ji¯ xieˋ gong¯ chengˊ shi¯
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ

機械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Machine: excavator, Excavators
ji¯ xieˋ wa¯ jueˊ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄨㄚ ㄐㄩㄝˊ

機械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
My mechanical knowledge might save my life
woˇ de˙ ji¯ xieˋ zhuan¯ changˊ huoˋ xuˇ keˇ yiˇ jiuˋ woˇ yiˊ mingˋ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄨㄛˇ ㄧˊ ㄇㄧㄥˋ

機械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Profession: mechanic, Technician
ji¯ xieˋ shi¯
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄕ

機械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Mechanical, Mechanical in nature
ji¯ xieˋ xingˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ

機械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Robotic arm
ji¯ xieˋ biˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄅㄧˋ

機械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Mechanical theory
ji¯ xieˋ lunˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄌㄨㄣˋ

機械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Hoisting machinery, Lifting machinery, Cranes
qiˇ zhongˋ ji¯ xieˋ
ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ

機械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Machine gun
ji¯ qiang¯
ㄐㄧ ㄑㄧㄤ

機槍

ji¯ qiang¯
ㄐㄧ ㄑㄧㄤ
Organization, Institution
ji¯ gouˋ
ㄐㄧ ㄍㄡˋ

機構

ji¯ gouˋ
ㄐㄧ ㄍㄡˋ
Bureaucracy
guan¯ liaoˊ ji¯ gouˋ
ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄠˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ

機構

ji¯ gouˋ
ㄐㄧ ㄍㄡˋ
Self-perpetuating bureaucracy
ziˋ woˇ cunˊ xuˋ de˙ guan¯ liaoˊ ji¯ gouˋ
ㄗˋ ㄨㄛˇ ㄘㄨㄣˊ ㄒㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄠˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ

機構

ji¯ gouˋ
ㄐㄧ ㄍㄡˋ
Charity
ciˊ shanˋ ji¯ gouˋ
ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ

機構

ji¯ gouˋ
ㄐㄧ ㄍㄡˋ
Financial institution
jin¯ rongˊ ji¯ gouˋ
ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ

機構

ji¯ gouˋ
ㄐㄧ ㄍㄡˋ
Linkage
lianˊ gan¯ ji¯ gouˋ
ㄌㄧㄢˊ ㄍㄢ ㄐㄧ ㄍㄡˋ

機構

ji¯ gouˋ
ㄐㄧ ㄍㄡˋ
Mechanism, Catch, Trigger
ji¯ kuoˋ
ㄐㄧ ㄎㄨㄛˋ

機括

ji¯ kuoˋ
ㄐㄧ ㄎㄨㄛˋ
Road paving machine
pu¯ luˋ ji¯
ㄆㄨ ㄌㄨˋ ㄐㄧ

路機

luˋ ji¯
ㄌㄨˋ ㄐㄧ
Fighter, Opportunity to have a fight, Opportunity to win a battle
zhanˋ ji¯
ㄓㄢˋ ㄐㄧ

戰機

zhanˋ ji¯
ㄓㄢˋ ㄐㄧ
Vcr, Video player
luˋ yingˇ ji¯
ㄌㄨˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧ

影機

yingˇ ji¯
ㄧㄥˇ ㄐㄧ
Video camera
sheˋ yingˇ ji¯
ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧ

影機

yingˇ ji¯
ㄧㄥˇ ㄐㄧ
Opportune moment, Opportunity, Opportune time to act
shiˊ ji¯
ㄕˊ ㄐㄧ

時機

shiˊ ji¯
ㄕˊ ㄐㄧ
Short term spare device, Short term replacement device or piece of equipment
zhanˋ shiˊ beiˋ yongˋ ji¯
ㄓㄢˋ ㄕˊ ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄐㄧ

用機

yongˋ ji¯
ㄩㄥˋ ㄐㄧ
A short term spare device, Short term replacement device or piece of equipment
yiˋ taiˊ zhanˋ shiˊ beiˋ yongˋ ji¯
ㄧˋ ㄊㄞˊ ㄓㄢˋ ㄕˊ ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄐㄧ

用機

yongˋ ji¯
ㄩㄥˋ ㄐㄧ
Exhaust fan, Extraction fan
chou¯ feng¯ ji¯
ㄔㄡ ㄈㄥ ㄐㄧ

風機

feng¯ ji¯
ㄈㄥ ㄐㄧ
Random, Randomly, Probabilistically
suiˊ ji¯
ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ

隨機

suiˊ ji¯
ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ
Adapting, Changing, Varying, Random
suiˊ ji¯ de˙
ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄉㄜ˙

隨機

suiˊ ji¯
ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ
Random code
suiˊ ji¯ maˇ
ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄇㄚˇ

隨機

suiˊ ji¯
ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ
Meat grinder, Meat mincing machine
jiaoˇ rouˋ ji¯
ㄐㄧㄠˇ ㄖㄡˋ ㄐㄧ

肉機

rouˋ ji¯
ㄖㄡˋ ㄐㄧ
Sewing machine
fengˊ renˋ ji¯
ㄈㄥˊ ㄖㄣˋ ㄐㄧ

紉機

renˋ ji¯
ㄖㄣˋ ㄐㄧ
On the left was a sewing machine
zaiˋ zuoˇ banˋ bian¯ baiˇ le˙ fengˊ renˋ ji¯
ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˇ ㄅㄢˋ ㄅㄧㄢ ㄅㄞˇ ㄌㄜ˙ ㄈㄥˊ ㄖㄣˋ ㄐㄧ

紉機

renˋ ji¯
ㄖㄣˋ ㄐㄧ
Sizing machine
jiang¯ sha¯ ji¯
ㄐㄧㄤ ㄕㄚ ㄐㄧ

紗機

sha¯ ji¯
ㄕㄚ ㄐㄧ
Water pump
chou¯ shuiˇ ji¯
ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧ

水機

shuiˇ ji¯
ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧ
Quickly, All aboard!
ganˇ kuaiˋ deng¯ ji¯
ㄍㄢˇ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄥ ㄐㄧ

登機

deng¯ ji¯
ㄉㄥ ㄐㄧ
Driver, Operator
si¯ ji¯
ㄙ ㄐㄧ

司機

si¯ ji¯
ㄙ ㄐㄧ
Become a driver
chengˊ weiˋ si¯ ji¯
ㄔㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙ ㄐㄧ

司機

si¯ ji¯
ㄙ ㄐㄧ
Look for an opportunity
xunˊ ji¯
ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧ

尋機

xunˊ ji¯
ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧ
Airplane
fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ

飛機

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
After landing
xiaˋ fei¯ ji¯ houˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄈㄟ ㄐㄧ ㄏㄡˋ

飛機

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
When her flight lands
ta¯ fei¯ ji¯ luoˋ diˋ shiˊ
ㄊㄚ ㄈㄟ ㄐㄧ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄧˋ ㄕˊ

飛機

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
Thrown out of an airplane, Dropped from an airplane
congˊ fei¯ ji¯ shangˋ diu¯ xiaˋ quˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄈㄟ ㄐㄧ ㄕㄤˋ ㄉㄧㄡ ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩˋ

飛機

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
Afraid of flying
paˋ zuoˋ fei¯ ji¯
ㄆㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄈㄟ ㄐㄧ

飛機

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
Light plane
qing¯ xingˊ fei¯ ji¯
ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄥˊ ㄈㄟ ㄐㄧ

飛機

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
Ship based aircraft
jianˋ zaiˋ fei¯ ji¯
ㄐㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄈㄟ ㄐㄧ

飛機

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
This airplane
zheiˋ jiaˋ fei¯ ji¯
ㄓㄟˋ ㄐㄧㄚˋ ㄈㄟ ㄐㄧ

飛機

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
Already on the plane, Already in the air, On the plane now, In the air now
yiˇ jing¯ zaiˋ fei¯ ji¯ shangˋ le˙
ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄗㄞˋ ㄈㄟ ㄐㄧ ㄕㄤˋ ㄌㄜ˙

飛機

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
In-flight meal, Meal service
fei¯ ji¯ can¯
ㄈㄟ ㄐㄧ ㄘㄢ

飛機

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
Didn't provide an inflight meal
meiˊ youˇ tiˊ gong¯ fei¯ ji¯ can¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄈㄟ ㄐㄧ ㄘㄢ

飛機

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
Board (an) airplane
shangˋ fei¯ ji¯
ㄕㄤˋ ㄈㄟ ㄐㄧ

飛機

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
Loaded onto the plane, Loaded onboard the plane
taiˊ shangˋ fei¯ ji¯
ㄊㄞˊ ㄕㄤˋ ㄈㄟ ㄐㄧ

飛機

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
Boarded the plane
deng¯ shangˋ fei¯ ji¯
ㄉㄥ ㄕㄤˋ ㄈㄟ ㄐㄧ

飛機

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
Travel by airplane, Fly
da¯ fei¯ ji¯
ㄉㄚ ㄈㄟ ㄐㄧ

飛機

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
Mold pressing machine
muˊ ya¯ ji¯
ㄇㄨˊ ㄧㄚ ㄐㄧ

壓機

ya¯ ji¯
ㄧㄚ ㄐㄧ
Offset press, Offset printing machine
jiao¯ yinˋ ji¯
ㄐㄧㄠ ㄧㄣˋ ㄐㄧ

印機

yinˋ ji¯
ㄧㄣˋ ㄐㄧ
Camera
zhaoˋ xiangˋ ji¯
ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ

像機

xiangˋ ji¯
ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ
Crane
qiˇ zhongˋ ji¯
ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ

重機

zhongˋ ji¯
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ
Bridge crane
qiaoˊ jiaˋ xingˊ qiˇ zhongˋ ji¯
ㄑㄧㄠˊ ㄐㄧㄚˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ

重機

zhongˋ ji¯
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ
Crane used for lifting heavy loads
yongˋ yuˊ qiˇ diaoˋ zhongˋ wuˋ de˙ qiˇ zhongˋ ji¯
ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄑㄧˇ ㄉㄧㄠˋ ㄓㄨㄥˋ ㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ

重機

zhongˋ ji¯
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ
Motive, Intention, Driving force, Reason
dongˋ ji¯
ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ

動機

dongˋ ji¯
ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ
Mobile phone, Cell phone
shouˇ ji¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ

手機

shouˇ ji¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ
Mobile direct dial
shouˇ ji¯ zhiˊ bo¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ ㄓˊ ㄅㄛ

手機

shouˇ ji¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ
Call from cellphone
shouˇ ji¯ daˇ
ㄕㄡˇ ㄐㄧ ㄉㄚˇ

手機

shouˇ ji¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ
Play on the phone
wanˊ shouˇ ji¯
ㄨㄢˊ ㄕㄡˇ ㄐㄧ

手機

shouˇ ji¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ
Helicopter(s)
zhiˊ sheng¯ ji¯
ㄓˊ ㄕㄥ ㄐㄧ

升機

sheng¯ ji¯
ㄕㄥ ㄐㄧ
Takes a helicopter, Rides a helicopter
zuoˋ zhiˊ sheng¯ ji¯
ㄗㄨㄛˋ ㄓˊ ㄕㄥ ㄐㄧ

升機

sheng¯ ji¯
ㄕㄥ ㄐㄧ
Riding a helicopter
da¯ zhiˊ sheng¯ ji¯
ㄉㄚ ㄓˊ ㄕㄥ ㄐㄧ

升機

sheng¯ ji¯
ㄕㄥ ㄐㄧ
Rescue helicopter
jiuˋ shangˋ zhiˊ sheng¯ ji¯
ㄐㄧㄡˋ ㄕㄤˋ ㄓˊ ㄕㄥ ㄐㄧ

升機

sheng¯ ji¯
ㄕㄥ ㄐㄧ
Walked up to the helicopter, Approached the helicopter
zouˇ jinˋ zhiˊ sheng¯ ji¯
ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄓˊ ㄕㄥ ㄐㄧ

升機

sheng¯ ji¯
ㄕㄥ ㄐㄧ
Air conditioner
lengˇ qiˋ ji¯
ㄌㄥˇ ㄑㄧˋ ㄐㄧ

氣機

qiˋ ji¯
ㄑㄧˋ ㄐㄧ
Oxygenator, Oxygen producing machine
zhiˋ yangˇ ji¯
ㄓˋ ㄧㄤˇ ㄐㄧ

氧機

yangˇ ji¯
ㄧㄤˇ ㄐㄧ
Charter flight
bao¯ ji¯
ㄅㄠ ㄐㄧ

包機

bao¯ ji¯
ㄅㄠ ㄐㄧ
Take charter flight
da¯ bao¯ ji¯
ㄉㄚ ㄅㄠ ㄐㄧ

包機

bao¯ ji¯
ㄅㄠ ㄐㄧ
Crisis
weiˊ ji¯
ㄨㄟˊ ㄐㄧ

危機

weiˊ ji¯
ㄨㄟˊ ㄐㄧ
During a crisis
zaiˋ weiˊ ji¯ shiˊ
ㄗㄞˋ ㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄕˊ

危機

weiˊ ji¯
ㄨㄟˊ ㄐㄧ
Food crisis, Food shortage, Provisions shortage
liangˊ shiˊ wei¯ ji¯
ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ ㄨㄟ ㄐㄧ

危機

wei¯ ji¯
ㄨㄟ ㄐㄧ
In order to solve food crisis, To solve food shortage problem
weiˋ jieˇ jueˊ liangˊ shiˊ weiˊ ji¯
ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝˇ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ ㄨㄟˊ ㄐㄧ

危機

weiˊ ji¯
ㄨㄟˊ ㄐㄧ
Label making machine
biao¯ qian¯ ji¯
ㄅㄧㄠ ㄑㄧㄢ ㄐㄧ

籤機

qian¯ ji¯
ㄑㄧㄢ ㄐㄧ
Main device, Main piece of equipment, Primary piece of equipment (as opposed to a stand by or temporary piece of equipment)
zhuˇ ji¯
ㄓㄨˇ ㄐㄧ

主機

zhuˇ ji¯
ㄓㄨˇ ㄐㄧ
At peace, Carefree, Honest, Simple
wangˋ ji¯
ㄨㄤˋ ㄐㄧ

忘機

wangˋ ji¯
ㄨㄤˋ ㄐㄧ
Business opportunity, Business opportunities
shang¯ ji¯
ㄕㄤ ㄐㄧ

商機

shang¯ ji¯
ㄕㄤ ㄐㄧ
Scheme, Plot, Device, Design
xin¯ ji¯
ㄒㄧㄣ ㄐㄧ

心機

xin¯ ji¯
ㄒㄧㄣ ㄐㄧ
Good chance, High likelihood
liangˊ ji¯
ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧ

良機

liangˊ ji¯
ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧ
Jet airplane
pen¯ sheˋ ji¯
ㄆㄣ ㄕㄜˋ ㄐㄧ

射機

sheˋ ji¯
ㄕㄜˋ ㄐㄧ
Television, Television set
dianˋ shiˋ ji¯
ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧ

視機

shiˋ ji¯
ㄕˋ ㄐㄧ
Airliner, Passenger plane
keˋ ji¯
ㄎㄜˋ ㄐㄧ

客機

keˋ ji¯
ㄎㄜˋ ㄐㄧ
Extension
fen¯ ji¯
ㄈㄣ ㄐㄧ

分機

fen¯ ji¯
ㄈㄣ ㄐㄧ
Extension number
fen¯ ji¯ haoˋ maˇ
ㄈㄣ ㄐㄧ ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ

分機

fen¯ ji¯
ㄈㄣ ㄐㄧ
Polishing machine
moˊ guang¯ ji¯
ㄇㄛˊ ㄍㄨㄤ ㄐㄧ

光機

guang¯ ji¯
ㄍㄨㄤ ㄐㄧ
Floor buffing machine, Buffer
diˋ banˇ moˊ guang¯ ji¯
ㄉㄧˋ ㄅㄢˇ ㄇㄛˊ ㄍㄨㄤ ㄐㄧ

光機

guang¯ ji¯
ㄍㄨㄤ ㄐㄧ
Crimping machine
juanˇ qu¯ ji¯
ㄐㄩㄢˇ ㄑㄩ ㄐㄧ

曲機

qu¯ ji¯
ㄑㄩ ㄐㄧ
Earphone, Headphone, Headset
erˇ ji¯
ㄦˇ ㄐㄧ

耳機

erˇ ji¯
ㄦˇ ㄐㄧ
Generator
fa¯ dianˋ ji¯
ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ

電機

dianˋ ji¯
ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ
Alternator
jiao¯ liuˊ fa¯ dianˋ ji¯
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ

電機

dianˋ ji¯
ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ
Fighter planes, Jet fighters, Military planes, Military jets
zhanˋ douˇ ji¯
ㄓㄢˋ ㄉㄡˇ ㄐㄧ

鬥機

douˇ ji¯
ㄉㄡˇ ㄐㄧ
Take advantage of an opportunity, Took advantage of the opportunity
chenˋ ji¯
ㄔㄣˋ ㄐㄧ

趁機

chenˋ ji¯
ㄔㄣˋ ㄐㄧ
Atm, Cash machine
tiˊ kuanˇ ji¯
ㄊㄧˊ ㄎㄨㄢˇ ㄐㄧ

款機

kuanˇ ji¯
ㄎㄨㄢˇ ㄐㄧ
Atm, Cash machine
ziˋ dongˋ tiˊ kuanˇ ji¯
ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧˊ ㄎㄨㄢˇ ㄐㄧ

款機

kuanˇ ji¯
ㄎㄨㄢˇ ㄐㄧ
Printing machine, Printer
yinˋ biaoˇ ji¯
ㄧㄣˋ ㄅㄧㄠˇ ㄐㄧ

表機

biaoˇ ji¯
ㄅㄧㄠˇ ㄐㄧ
Turning point, Critical moment, Critical event
qiˋ ji¯
ㄑㄧˋ ㄐㄧ

契機

qiˋ ji¯
ㄑㄧˋ ㄐㄧ
Power tiller
geng¯ yunˊ ji¯
ㄍㄥ ㄩㄣˊ ㄐㄧ

耘機

yunˊ ji¯
ㄩㄣˊ ㄐㄧ
Transport plane, Cargo plane, Cargo aircraft
yunˋ shu¯ ji¯
ㄩㄣˋ ㄕㄨ ㄐㄧ

輸機

shu¯ ji¯
ㄕㄨ ㄐㄧ
Make a connecting flight
zhuanˇ ji¯
ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧ

轉機

zhuanˇ ji¯
ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧ
Track layer, Track laying machine, Railway laying machine
pu¯ guiˇ ji¯
ㄆㄨ ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧ

軌機

guiˇ ji¯
ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧ
Camera
xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ

相機

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Camera distance changes, Distance to camera changes
xiang¯ ji¯ de˙ juˋ liˊ bianˋ gengˋ
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄉㄜ˙ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ ㄅㄧㄢˋ ㄍㄥˋ

相機

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Camera shake
xiang¯ ji¯ zhenˋ dongˋ
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ

相機

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Revert camera to default settings
huiˊ fuˋ xiang¯ ji¯ yuˋ sheˋ sheˋ dingˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄩˋ ㄕㄜˋ ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ

相機

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Prevent camera shake, Prevent camera from shaking
biˋ mianˇ xiang¯ ji¯ zhenˋ dongˋ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ

相機

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Customizing the camera
ziˋ dingˋ xiang¯ ji¯
ㄗˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ

相機

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Preventing camera shake
fangˊ zhiˇ xiang¯ ji¯ zhenˋ dongˋ
ㄈㄤˊ ㄓˇ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ

相機

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Check camera settings
jianˇ chaˊ xiang¯ ji¯ sheˋ dingˋ
ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ

相機

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Hold camera steady
wenˇ guˋ woˋ chiˊ xiang¯ ji¯
ㄨㄣˇ ㄍㄨˋ ㄨㄛˋ ㄔˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ

相機

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Camera
zhaoˋ xiang¯ ji¯
ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ

相機

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Can you use a camera
zhaoˋ xiang¯ ji¯ niˇ huiˋ yongˋ ma˙
ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄋㄧˇ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄥˋ ㄇㄚ˙

相機

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Camera's flash
zhaoˋ xiang¯ ji¯ de˙ shanˇ guang¯ deng¯
ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄉㄜ˙ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ

相機

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
I can use this type of camera
zheˋ zhongˋ zhaoˋ xiang¯ ji¯ woˇ huiˋ yongˋ
ㄓㄜˋ ㄓㄨㄥˋ ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄥˋ

相機

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Seldom takes a camera along
henˇ shaoˇ naˊ zhe˙ zhaoˋ xiang¯ ji¯
ㄏㄣˇ ㄕㄠˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙ ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ

相機

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Key element, Vital component
shu¯ ji¯
ㄕㄨ ㄐㄧ

樞機

shu¯ ji¯
ㄕㄨ ㄐㄧ
Organic
youˇ ji¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ

有機

youˇ ji¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ
Take advantage of
youˇ ji¯ keˇ chengˊ
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄎㄜˇ ㄔㄥˊ

有機

youˇ ji¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ
Food-fruit: organic berries
youˇ ji¯ meiˊ guoˇ
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄇㄟˊ ㄍㄨㄛˇ

有機

youˇ ji¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ
Organic matter
youˇ ji¯ wuˋ
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄨˋ

有機

youˇ ji¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ
Intent to kill, Murderous intent
sha¯ ji¯
ㄕㄚ ㄐㄧ

殺機

sha¯ ji¯
ㄕㄚ ㄐㄧ
Hoisting machinery
juanˇ yangˊ ji¯
ㄐㄩㄢˇ ㄧㄤˊ ㄐㄧ

揚機

yangˊ ji¯
ㄧㄤˊ ㄐㄧ
Speculate
touˊ ji¯
ㄊㄡˊ ㄐㄧ

投機

touˊ ji¯
ㄊㄡˊ ㄐㄧ
Opportunist, Speculator, Speculation, Take advantage of any opportunity
touˊ ji¯ quˇ qiaoˇ
ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄑㄩˇ ㄑㄧㄠˇ

投機

touˊ ji¯
ㄊㄡˊ ㄐㄧ
Monitoring device, Monitoring unit, Surveillance device
jian¯ kongˋ ji¯
ㄐㄧㄢ ㄎㄨㄥˋ ㄐㄧ

控機

kongˋ ji¯
ㄎㄨㄥˋ ㄐㄧ
Equipment, Machinery
ji¯ qiˋ
ㄐㄧ ㄑㄧˋ

机器

ji¯ qiˋ
ㄐㄧ ㄑㄧˋ
Machine oriented language, Machine language
ji¯ qiˋ daoˇ xiangˋ yuˇ yanˊ
ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄉㄠˇ ㄒㄧㄤˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ

机器

ji¯ qiˋ
ㄐㄧ ㄑㄧˋ
Robot, Android
ji¯ qiˋ renˊ
ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄖㄣˊ

机器

ji¯ qiˋ
ㄐㄧ ㄑㄧˋ
Song name: mr roboto
ji¯ qiˋ renˊ xian¯ sheng¯
ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄢ ㄕㄥ

机器

ji¯ qiˋ
ㄐㄧ ㄑㄧˋ
Robot vacuum cleaner
ji¯ qiˋ renˊ xi¯ chenˊ qiˋ
ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧ ㄔㄣˊ ㄑㄧˋ

机器

ji¯ qiˋ
ㄐㄧ ㄑㄧˋ
Advanced robot(ics)
jinˋ xingˊ ji¯ qiˋ renˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄖㄣˊ

机器

ji¯ qiˋ
ㄐㄧ ㄑㄧˋ
Fighting robot, Battle droid, Battle robot
zhanˋ douˇ ji¯ qiˋ renˊ
ㄓㄢˋ ㄉㄡˇ ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄖㄣˊ

机器

ji¯ qiˋ
ㄐㄧ ㄑㄧˋ
Departure gate, Boarding gate
deng¯ ji¯ menˊ
ㄉㄥ ㄐㄧ ㄇㄣˊ

机门

ji¯ menˊ
ㄐㄧ ㄇㄣˊ
Organization, Institution
ji¯ guan¯
ㄐㄧ ㄍㄨㄢ

机关

ji¯ guan¯
ㄐㄧ ㄍㄨㄢ
Machine gun
ji¯ guan¯ qiang¯
ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ

机关

ji¯ guan¯
ㄐㄧ ㄍㄨㄢ
Tiny devices, Small machines
xiaoˇ ji¯ guan¯
ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧ ㄍㄨㄢ

机关

ji¯ guan¯
ㄐㄧ ㄍㄨㄢ
Machinery, Tool, Implement, Widget
ji¯ juˋ
ㄐㄧ ㄐㄩˋ

机具

ji¯ juˋ
ㄐㄧ ㄐㄩˋ
Organism
ji¯ tiˇ
ㄐㄧ ㄊㄧˇ

机体

ji¯ tiˇ
ㄐㄧ ㄊㄧˇ
Startling strategic insights
shenˊ ji¯ miaoˋ suanˋ
ㄕㄣˊ ㄐㄧ ㄇㄧㄠˋ ㄙㄨㄢˋ

机妙

ji¯ miaoˋ
ㄐㄧ ㄇㄧㄠˋ
Function
ji¯ nengˊ
ㄐㄧ ㄋㄥˊ

机能

ji¯ nengˊ
ㄐㄧ ㄋㄥˊ
Price function
jiaˋ geˊ ji¯ nengˊ
ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄐㄧ ㄋㄥˊ

机能

ji¯ nengˊ
ㄐㄧ ㄋㄥˊ
Opportunity
ji¯ yuanˊ
ㄐㄧ ㄩㄢˊ

机缘

ji¯ yuanˊ
ㄐㄧ ㄩㄢˊ
Wings, Airplane wings
ji¯ yiˋ
ㄐㄧ ㄧˋ

机翼

ji¯ yiˋ
ㄐㄧ ㄧˋ
Fleet of airplanes
ji¯ qunˊ
ㄐㄧ ㄑㄩㄣˊ

机群

ji¯ qunˊ
ㄐㄧ ㄑㄩㄣˊ
Aircraft revetment, Protective parking area for aircraft
ji¯ baoˇ
ㄐㄧ ㄅㄠˇ

机堡

ji¯ baoˇ
ㄐㄧ ㄅㄠˇ
Component parts, Machine components
ji¯ jianˋ
ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ

机件

ji¯ jianˋ
ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ
Mobile
ji¯ dongˋ
ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ

机动

ji¯ dongˋ
ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ
Mobile, Flexible
ji¯ dongˋ xingˋ
ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ

机动

ji¯ dongˋ
ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ
Initiative
ji¯ xian¯
ㄐㄧ ㄒㄧㄢ

机先

ji¯ xian¯
ㄐㄧ ㄒㄧㄢ
First few years
touˊ ji¯ nianˊ
ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄋㄧㄢˊ

机年

ji¯ nianˊ
ㄐㄧ ㄋㄧㄢˊ
Sharp, Quick witted, Shrewd, Clever, Resourceful
ji¯ minˇ
ㄐㄧ ㄇㄧㄣˇ

机敏

ji¯ minˇ
ㄐㄧ ㄇㄧㄣˇ
Probability
ji¯ luuˋ
ㄐㄧ ㄌㄩˋ

机率

ji¯ luuˋ
ㄐㄧ ㄌㄩˋ
Make decisions while under pressure
dang¯ ji¯ liˋ duanˋ
ㄉㄤ ㄐㄧ ㄌㄧˋ ㄉㄨㄢˋ

机立

ji¯ liˋ
ㄐㄧ ㄌㄧˋ
Shrewd of mind, Cunning
ji¯ xin¯
ㄐㄧ ㄒㄧㄣ

机心

ji¯ xin¯
ㄐㄧ ㄒㄧㄣ
Engine oil
ji¯ youˊ
ㄐㄧ ㄧㄡˊ

机油

ji¯ youˊ
ㄐㄧ ㄧㄡˊ
Synthetic oil
heˊ chengˊ ji¯ youˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄐㄧ ㄧㄡˊ

机油

ji¯ youˊ
ㄐㄧ ㄧㄡˊ
Synthetic-blend oil
banˋ heˊ chengˊ ji¯ youˊ
ㄅㄢˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄐㄧ ㄧㄡˊ

机油

ji¯ youˊ
ㄐㄧ ㄧㄡˊ
Oil pump
ji¯ youˊ bengˋ
ㄐㄧ ㄧㄡˊ ㄅㄥˋ

机油

ji¯ youˊ
ㄐㄧ ㄧㄡˊ
Profession: pilot
ji¯ shi¯
ㄐㄧ ㄕ

机师

ji¯ shi¯
ㄐㄧ ㄕ
Fuselage
ji¯ shen¯
ㄐㄧ ㄕㄣ

机身

ji¯ shen¯
ㄐㄧ ㄕㄣ
Luck, Fate
ji¯ yunˋ
ㄐㄧ ㄩㄣˋ

机运

ji¯ yunˋ
ㄐㄧ ㄩㄣˋ
Base of a device
ji¯ zuoˋ
ㄐㄧ ㄗㄨㄛˋ

机座

ji¯ zuoˋ
ㄐㄧ ㄗㄨㄛˋ
Secret, Confidential, Classified, Privileged information
ji¯ miˋ
ㄐㄧ ㄇㄧˋ

机密

ji¯ miˋ
ㄐㄧ ㄇㄧˋ
Chance, Opportunity
ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

机会

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Camera beeper will sound, Camera will emit a beep (or beeping) sound
xiang¯ ji¯ huiˋ fa¯ chu¯ tiˊ shiˋ yin¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄈㄚ ㄔㄨ ㄊㄧˊ ㄕˋ ㄧㄣ

机会

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Willing to do anything for the chance to, Willing to do anything in exchange for the chance to
yuanˋ yiˋ yongˋ yiˊ qieˋ jiao¯ huanˋ yiˊ ge˙ ji¯ huiˋ
ㄩㄢˋ ㄧˋ ㄩㄥˋ ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

机会

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
I'd do anything for the chance to, I'd give anything for the chance to
woˇ yuanˋ yiˋ yongˋ yiˊ qieˋ jiao¯ huanˋ yiˊ ge˙ ji¯ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄩㄢˋ ㄧˋ ㄩㄥˋ ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

机会

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Seize the moment, Grab the chance
zhua¯ zhuˋ ji¯ huiˋ
ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

机会

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
At the same time the camera beeper will sound
tongˊ shiˊ xiang¯ ji¯ huiˋ fa¯ chu¯ tiˊ shiˋ yin¯
ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄈㄚ ㄔㄨ ㄊㄧˊ ㄕˋ ㄧㄣ

机会

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Not had the chance, No chance, No opportunity, Not had the opportunity
meiˊ ji¯ huiˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

机会

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Have the opportunity, Have the chance
youˇ ji¯ huiˋ
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

机会

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Has the chance, Has an opportunity to
youˇ ji¯ huiˋ chu¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ

机会

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Have a chance to work, Have a chance to be useful
youˇ ji¯ huiˋ chu¯ dianˇ liˋ le˙
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˋ ㄌㄜ˙

机会

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Given the chance or opportunity
yaoˋ shiˋ youˇ ji¯ huiˋ
ㄧㄠˋ ㄕˋ ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

机会

ji¯ huiˋ
ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ
Sharp, Witty, Eloquent
ji¯ feng¯
ㄐㄧ ㄈㄥ

机锋

ji¯ feng¯
ㄐㄧ ㄈㄥ
Mechanical digger
ji¯ chanˇ
ㄐㄧ ㄔㄢˇ

机铲

ji¯ chanˇ
ㄐㄧ ㄔㄢˇ
Alert, Quick witted, Sharp
ji¯ jingˇ
ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ

机警

ji¯ jingˇ
ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ
Nose of the plane, Nose of the helicopter
ji¯ touˊ
ㄐㄧ ㄊㄡˊ

机头

ji¯ touˊ
ㄐㄧ ㄊㄡˊ
Tact, Tactful, Shrewd, Clever, Cleverness
ji¯ qiaoˇ
ㄐㄧ ㄑㄧㄠˇ

机巧

ji¯ qiaoˇ
ㄐㄧ ㄑㄧㄠˇ
Mechanism
ji¯ liˇ
ㄐㄧ ㄌㄧˇ

机理

ji¯ liˇ
ㄐㄧ ㄌㄧˇ
Clever, Smart, Sharp, Intelligent
ji¯ lingˊ
ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ

机灵

ji¯ lingˊ
ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ
Ticket, Air voucher, Flight ticket
ji¯ piaoˋ
ㄐㄧ ㄆㄧㄠˋ

机票

ji¯ piaoˋ
ㄐㄧ ㄆㄧㄠˋ
One way ticket
dan¯ chengˊ ji¯ piaoˋ
ㄉㄢ ㄔㄥˊ ㄐㄧ ㄆㄧㄠˋ

机票

ji¯ piaoˋ
ㄐㄧ ㄆㄧㄠˋ
Air fare
ji¯ piaoˋ qianˊ
ㄐㄧ ㄆㄧㄠˋ ㄑㄧㄢˊ

机票

ji¯ piaoˋ
ㄐㄧ ㄆㄧㄠˋ
Airplane ticket
fei¯ ji¯ piaoˋ
ㄈㄟ ㄐㄧ ㄆㄧㄠˋ

机票

ji¯ piaoˋ
ㄐㄧ ㄆㄧㄠˋ
Airport
ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ

机场

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Airport security
ji¯ changˇ an¯ jianˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ ㄢ ㄐㄧㄢˇ

机场

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Airport security procedure, Airport security check
ji¯ changˇ an¯ jianˇ chengˊ xuˋ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ ㄢ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ

机场

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
International airport
guoˊ jiˋ ji¯ changˇ
ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄐㄧ ㄔㄤˇ

机场

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Portland airport
daoˋ bo¯ teˋ lanˊ ji¯ changˇ
ㄉㄠˋ ㄅㄛ ㄊㄜˋ ㄌㄢˊ ㄐㄧ ㄔㄤˇ

机场

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Took the shuttle bus to portland airport
da¯ jie¯ boˊ che¯ daoˋ bo¯ teˋ lanˊ ji¯ changˇ
ㄉㄚ ㄐㄧㄝ ㄅㄛˊ ㄔㄜ ㄉㄠˋ ㄅㄛ ㄊㄜˋ ㄌㄢˊ ㄐㄧ ㄔㄤˇ

机场

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Go straight to the airport, Head directly for the airport
zhiˊ jie¯ daoˋ ji¯ changˇ
ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄔㄤˇ

机场

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Airport
fei¯ ji¯ changˇ
ㄈㄟ ㄐㄧ ㄔㄤˇ

机场

ji¯ changˇ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ
Plow with a tractor
ji¯ geng¯
ㄐㄧ ㄍㄥ

机耕

ji¯ geng¯
ㄐㄧ ㄍㄥ
Motorcycle
ji¯ che¯
ㄐㄧ ㄔㄜ

机车

ji¯ che¯
ㄐㄧ ㄔㄜ
Motorcycle shop
ji¯ che¯ hangˊ
ㄐㄧ ㄔㄜ ㄏㄤˊ

机车

ji¯ che¯
ㄐㄧ ㄔㄜ
Shuttle of a loom
ji¯ zhuˋ
ㄐㄧ ㄓㄨˋ

机杼

ji¯ zhuˋ
ㄐㄧ ㄓㄨˋ
Machine, Mechanism, Mechanical device, Mechanical
ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ

机械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Mechanical advantage
ji¯ xieˋ liˋ yiˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˋ ㄧˋ

机械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Mechanized infantry
ji¯ xieˋ huaˋ buˋ duiˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ

机械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Mechanical principles
ji¯ xieˋ yuanˊ liˇ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ

机械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Mechanical knowledge, Mechanical expertise
ji¯ xieˋ zhuan¯ changˊ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ

机械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Profession: mechanical engineer
ji¯ xieˋ gong¯ chengˊ shi¯
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ

机械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Machine: excavator, Excavators
ji¯ xieˋ wa¯ jueˊ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄨㄚ ㄐㄩㄝˊ

机械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
My mechanical knowledge might save my life
woˇ de˙ ji¯ xieˋ zhuan¯ changˊ huoˋ xuˇ keˇ yiˇ jiuˋ woˇ yiˊ mingˋ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄨㄛˇ ㄧˊ ㄇㄧㄥˋ

机械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Profession: mechanic, Technician
ji¯ xieˋ shi¯
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄕ

机械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Mechanical, Mechanical in nature
ji¯ xieˋ xingˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ

机械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Robotic arm
ji¯ xieˋ biˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄅㄧˋ

机械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Mechanical theory
ji¯ xieˋ lunˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄌㄨㄣˋ

机械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Hoisting machinery, Lifting machinery, Cranes
qiˇ zhongˋ ji¯ xieˋ
ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ

机械

ji¯ xieˋ
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ
Machine gun
ji¯ qiang¯
ㄐㄧ ㄑㄧㄤ

机枪

ji¯ qiang¯
ㄐㄧ ㄑㄧㄤ
Organization, Institution
ji¯ gouˋ
ㄐㄧ ㄍㄡˋ

机构

ji¯ gouˋ
ㄐㄧ ㄍㄡˋ
Bureaucracy
guan¯ liaoˊ ji¯ gouˋ
ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄠˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ

机构

ji¯ gouˋ
ㄐㄧ ㄍㄡˋ
Self-perpetuating bureaucracy
ziˋ woˇ cunˊ xuˋ de˙ guan¯ liaoˊ ji¯ gouˋ
ㄗˋ ㄨㄛˇ ㄘㄨㄣˊ ㄒㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄠˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ

机构

ji¯ gouˋ
ㄐㄧ ㄍㄡˋ
Charity
ciˊ shanˋ ji¯ gouˋ
ㄘˊ ㄕㄢˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ

机构

ji¯ gouˋ
ㄐㄧ ㄍㄡˋ
Financial institution
jin¯ rongˊ ji¯ gouˋ
ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ

机构

ji¯ gouˋ
ㄐㄧ ㄍㄡˋ
Linkage
lianˊ gan¯ ji¯ gouˋ
ㄌㄧㄢˊ ㄍㄢ ㄐㄧ ㄍㄡˋ

机构

ji¯ gouˋ
ㄐㄧ ㄍㄡˋ
Mechanism, Catch, Trigger
ji¯ kuoˋ
ㄐㄧ ㄎㄨㄛˋ

机括

ji¯ kuoˋ
ㄐㄧ ㄎㄨㄛˋ
Road paving machine
pu¯ luˋ ji¯
ㄆㄨ ㄌㄨˋ ㄐㄧ

路机

luˋ ji¯
ㄌㄨˋ ㄐㄧ
Fighter, Opportunity to have a fight, Opportunity to win a battle
zhanˋ ji¯
ㄓㄢˋ ㄐㄧ

战机

zhanˋ ji¯
ㄓㄢˋ ㄐㄧ
Vcr, Video player
luˋ yingˇ ji¯
ㄌㄨˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧ

影机

yingˇ ji¯
ㄧㄥˇ ㄐㄧ
Video camera
sheˋ yingˇ ji¯
ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧ

影机

yingˇ ji¯
ㄧㄥˇ ㄐㄧ
Opportune moment, Opportunity, Opportune time to act
shiˊ ji¯
ㄕˊ ㄐㄧ

时机

shiˊ ji¯
ㄕˊ ㄐㄧ
Short term spare device, Short term replacement device or piece of equipment
zhanˋ shiˊ beiˋ yongˋ ji¯
ㄓㄢˋ ㄕˊ ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄐㄧ

用机

yongˋ ji¯
ㄩㄥˋ ㄐㄧ
A short term spare device, Short term replacement device or piece of equipment
yiˋ taiˊ zhanˋ shiˊ beiˋ yongˋ ji¯
ㄧˋ ㄊㄞˊ ㄓㄢˋ ㄕˊ ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄐㄧ

用机

yongˋ ji¯
ㄩㄥˋ ㄐㄧ
Exhaust fan, Extraction fan
chou¯ feng¯ ji¯
ㄔㄡ ㄈㄥ ㄐㄧ

风机

feng¯ ji¯
ㄈㄥ ㄐㄧ
Random, Randomly, Probabilistically
suiˊ ji¯
ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ

随机

suiˊ ji¯
ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ
Adapting, Changing, Varying, Random
suiˊ ji¯ de˙
ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄉㄜ˙

随机

suiˊ ji¯
ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ
Random code
suiˊ ji¯ maˇ
ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄇㄚˇ

随机

suiˊ ji¯
ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ
Meat grinder, Meat mincing machine
jiaoˇ rouˋ ji¯
ㄐㄧㄠˇ ㄖㄡˋ ㄐㄧ

肉机

rouˋ ji¯
ㄖㄡˋ ㄐㄧ
Sewing machine
fengˊ renˋ ji¯
ㄈㄥˊ ㄖㄣˋ ㄐㄧ

纫机

renˋ ji¯
ㄖㄣˋ ㄐㄧ
On the left was a sewing machine
zaiˋ zuoˇ banˋ bian¯ baiˇ le˙ fengˊ renˋ ji¯
ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˇ ㄅㄢˋ ㄅㄧㄢ ㄅㄞˇ ㄌㄜ˙ ㄈㄥˊ ㄖㄣˋ ㄐㄧ

纫机

renˋ ji¯
ㄖㄣˋ ㄐㄧ
Sizing machine
jiang¯ sha¯ ji¯
ㄐㄧㄤ ㄕㄚ ㄐㄧ

纱机

sha¯ ji¯
ㄕㄚ ㄐㄧ
Water pump
chou¯ shuiˇ ji¯
ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧ

水机

shuiˇ ji¯
ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧ
Quickly, All aboard!
ganˇ kuaiˋ deng¯ ji¯
ㄍㄢˇ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄥ ㄐㄧ

登机

deng¯ ji¯
ㄉㄥ ㄐㄧ
Driver, Operator
si¯ ji¯
ㄙ ㄐㄧ

司机

si¯ ji¯
ㄙ ㄐㄧ
Become a driver
chengˊ weiˋ si¯ ji¯
ㄔㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙ ㄐㄧ

司机

si¯ ji¯
ㄙ ㄐㄧ
Look for an opportunity
xunˊ ji¯
ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧ

寻机

xunˊ ji¯
ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧ
Airplane
fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ

飞机

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
After landing
xiaˋ fei¯ ji¯ houˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄈㄟ ㄐㄧ ㄏㄡˋ

飞机

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
When her flight lands
ta¯ fei¯ ji¯ luoˋ diˋ shiˊ
ㄊㄚ ㄈㄟ ㄐㄧ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄧˋ ㄕˊ

飞机

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
Thrown out of an airplane, Dropped from an airplane
congˊ fei¯ ji¯ shangˋ diu¯ xiaˋ quˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄈㄟ ㄐㄧ ㄕㄤˋ ㄉㄧㄡ ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩˋ

飞机

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
Afraid of flying
paˋ zuoˋ fei¯ ji¯
ㄆㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄈㄟ ㄐㄧ

飞机

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
Light plane
qing¯ xingˊ fei¯ ji¯
ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄥˊ ㄈㄟ ㄐㄧ

飞机

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
Ship based aircraft
jianˋ zaiˋ fei¯ ji¯
ㄐㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄈㄟ ㄐㄧ

飞机

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
This airplane
zheiˋ jiaˋ fei¯ ji¯
ㄓㄟˋ ㄐㄧㄚˋ ㄈㄟ ㄐㄧ

飞机

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
Already on the plane, Already in the air, On the plane now, In the air now
yiˇ jing¯ zaiˋ fei¯ ji¯ shangˋ le˙
ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄗㄞˋ ㄈㄟ ㄐㄧ ㄕㄤˋ ㄌㄜ˙

飞机

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
In-flight meal, Meal service
fei¯ ji¯ can¯
ㄈㄟ ㄐㄧ ㄘㄢ

飞机

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
Didn't provide an inflight meal
meiˊ youˇ tiˊ gong¯ fei¯ ji¯ can¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄈㄟ ㄐㄧ ㄘㄢ

飞机

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
Board (an) airplane
shangˋ fei¯ ji¯
ㄕㄤˋ ㄈㄟ ㄐㄧ

飞机

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
Loaded onto the plane, Loaded onboard the plane
taiˊ shangˋ fei¯ ji¯
ㄊㄞˊ ㄕㄤˋ ㄈㄟ ㄐㄧ

飞机

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
Boarded the plane
deng¯ shangˋ fei¯ ji¯
ㄉㄥ ㄕㄤˋ ㄈㄟ ㄐㄧ

飞机

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
Travel by airplane, Fly
da¯ fei¯ ji¯
ㄉㄚ ㄈㄟ ㄐㄧ

飞机

fei¯ ji¯
ㄈㄟ ㄐㄧ
Mold pressing machine
muˊ ya¯ ji¯
ㄇㄨˊ ㄧㄚ ㄐㄧ

压机

ya¯ ji¯
ㄧㄚ ㄐㄧ
Offset press, Offset printing machine
jiao¯ yinˋ ji¯
ㄐㄧㄠ ㄧㄣˋ ㄐㄧ

印机

yinˋ ji¯
ㄧㄣˋ ㄐㄧ
Camera
zhaoˋ xiangˋ ji¯
ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ

像机

xiangˋ ji¯
ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ
Crane
qiˇ zhongˋ ji¯
ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ

重机

zhongˋ ji¯
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ
Bridge crane
qiaoˊ jiaˋ xingˊ qiˇ zhongˋ ji¯
ㄑㄧㄠˊ ㄐㄧㄚˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ

重机

zhongˋ ji¯
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ
Crane used for lifting heavy loads
yongˋ yuˊ qiˇ diaoˋ zhongˋ wuˋ de˙ qiˇ zhongˋ ji¯
ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄑㄧˇ ㄉㄧㄠˋ ㄓㄨㄥˋ ㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ

重机

zhongˋ ji¯
ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ
Motive, Intention, Driving force, Reason
dongˋ ji¯
ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ

动机

dongˋ ji¯
ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ
Mobile phone, Cell phone
shouˇ ji¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ

手机

shouˇ ji¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ
Mobile direct dial
shouˇ ji¯ zhiˊ bo¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ ㄓˊ ㄅㄛ

手机

shouˇ ji¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ
Call from cellphone
shouˇ ji¯ daˇ
ㄕㄡˇ ㄐㄧ ㄉㄚˇ

手机

shouˇ ji¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ
Play on the phone
wanˊ shouˇ ji¯
ㄨㄢˊ ㄕㄡˇ ㄐㄧ

手机

shouˇ ji¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ
Helicopter(s)
zhiˊ sheng¯ ji¯
ㄓˊ ㄕㄥ ㄐㄧ

升机

sheng¯ ji¯
ㄕㄥ ㄐㄧ
Takes a helicopter, Rides a helicopter
zuoˋ zhiˊ sheng¯ ji¯
ㄗㄨㄛˋ ㄓˊ ㄕㄥ ㄐㄧ

升机

sheng¯ ji¯
ㄕㄥ ㄐㄧ
Riding a helicopter
da¯ zhiˊ sheng¯ ji¯
ㄉㄚ ㄓˊ ㄕㄥ ㄐㄧ

升机

sheng¯ ji¯
ㄕㄥ ㄐㄧ
Rescue helicopter
jiuˋ shangˋ zhiˊ sheng¯ ji¯
ㄐㄧㄡˋ ㄕㄤˋ ㄓˊ ㄕㄥ ㄐㄧ

升机

sheng¯ ji¯
ㄕㄥ ㄐㄧ
Walked up to the helicopter, Approached the helicopter
zouˇ jinˋ zhiˊ sheng¯ ji¯
ㄗㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄓˊ ㄕㄥ ㄐㄧ

升机

sheng¯ ji¯
ㄕㄥ ㄐㄧ
Air conditioner
lengˇ qiˋ ji¯
ㄌㄥˇ ㄑㄧˋ ㄐㄧ

气机

qiˋ ji¯
ㄑㄧˋ ㄐㄧ
Oxygenator, Oxygen producing machine
zhiˋ yangˇ ji¯
ㄓˋ ㄧㄤˇ ㄐㄧ

氧机

yangˇ ji¯
ㄧㄤˇ ㄐㄧ
Charter flight
bao¯ ji¯
ㄅㄠ ㄐㄧ

包机

bao¯ ji¯
ㄅㄠ ㄐㄧ
Take charter flight
da¯ bao¯ ji¯
ㄉㄚ ㄅㄠ ㄐㄧ

包机

bao¯ ji¯
ㄅㄠ ㄐㄧ
Crisis
weiˊ ji¯
ㄨㄟˊ ㄐㄧ

危机

weiˊ ji¯
ㄨㄟˊ ㄐㄧ
During a crisis
zaiˋ weiˊ ji¯ shiˊ
ㄗㄞˋ ㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄕˊ

危机

weiˊ ji¯
ㄨㄟˊ ㄐㄧ
Food crisis, Food shortage, Provisions shortage
liangˊ shiˊ wei¯ ji¯
ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ ㄨㄟ ㄐㄧ

危机

wei¯ ji¯
ㄨㄟ ㄐㄧ
In order to solve food crisis, To solve food shortage problem
weiˋ jieˇ jueˊ liangˊ shiˊ weiˊ ji¯
ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝˇ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ ㄨㄟˊ ㄐㄧ

危机

weiˊ ji¯
ㄨㄟˊ ㄐㄧ
Label making machine
biao¯ qian¯ ji¯
ㄅㄧㄠ ㄑㄧㄢ ㄐㄧ

签机

qian¯ ji¯
ㄑㄧㄢ ㄐㄧ
Main device, Main piece of equipment, Primary piece of equipment (as opposed to a stand by or temporary piece of equipment)
zhuˇ ji¯
ㄓㄨˇ ㄐㄧ

主机

zhuˇ ji¯
ㄓㄨˇ ㄐㄧ
At peace, Carefree, Honest, Simple
wangˋ ji¯
ㄨㄤˋ ㄐㄧ

忘机

wangˋ ji¯
ㄨㄤˋ ㄐㄧ
Business opportunity, Business opportunities
shang¯ ji¯
ㄕㄤ ㄐㄧ

商机

shang¯ ji¯
ㄕㄤ ㄐㄧ
Scheme, Plot, Device, Design
xin¯ ji¯
ㄒㄧㄣ ㄐㄧ

心机

xin¯ ji¯
ㄒㄧㄣ ㄐㄧ
Good chance, High likelihood
liangˊ ji¯
ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧ

良机

liangˊ ji¯
ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧ
Jet airplane
pen¯ sheˋ ji¯
ㄆㄣ ㄕㄜˋ ㄐㄧ

射机

sheˋ ji¯
ㄕㄜˋ ㄐㄧ
Television, Television set
dianˋ shiˋ ji¯
ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧ

视机

shiˋ ji¯
ㄕˋ ㄐㄧ
Airliner, Passenger plane
keˋ ji¯
ㄎㄜˋ ㄐㄧ

客机

keˋ ji¯
ㄎㄜˋ ㄐㄧ
Extension
fen¯ ji¯
ㄈㄣ ㄐㄧ

分机

fen¯ ji¯
ㄈㄣ ㄐㄧ
Extension number
fen¯ ji¯ haoˋ maˇ
ㄈㄣ ㄐㄧ ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ

分机

fen¯ ji¯
ㄈㄣ ㄐㄧ
Polishing machine
moˊ guang¯ ji¯
ㄇㄛˊ ㄍㄨㄤ ㄐㄧ

光机

guang¯ ji¯
ㄍㄨㄤ ㄐㄧ
Floor buffing machine, Buffer
diˋ banˇ moˊ guang¯ ji¯
ㄉㄧˋ ㄅㄢˇ ㄇㄛˊ ㄍㄨㄤ ㄐㄧ

光机

guang¯ ji¯
ㄍㄨㄤ ㄐㄧ
Crimping machine
juanˇ qu¯ ji¯
ㄐㄩㄢˇ ㄑㄩ ㄐㄧ

曲机

qu¯ ji¯
ㄑㄩ ㄐㄧ
Earphone, Headphone, Headset
erˇ ji¯
ㄦˇ ㄐㄧ

耳机

erˇ ji¯
ㄦˇ ㄐㄧ
Generator
fa¯ dianˋ ji¯
ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ

电机

dianˋ ji¯
ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ
Alternator
jiao¯ liuˊ fa¯ dianˋ ji¯
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ

电机

dianˋ ji¯
ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ
Fighter planes, Jet fighters, Military planes, Military jets
zhanˋ douˇ ji¯
ㄓㄢˋ ㄉㄡˇ ㄐㄧ

斗机

douˇ ji¯
ㄉㄡˇ ㄐㄧ
Take advantage of an opportunity, Took advantage of the opportunity
chenˋ ji¯
ㄔㄣˋ ㄐㄧ

趁机

chenˋ ji¯
ㄔㄣˋ ㄐㄧ
Atm, Cash machine
tiˊ kuanˇ ji¯
ㄊㄧˊ ㄎㄨㄢˇ ㄐㄧ

款机

kuanˇ ji¯
ㄎㄨㄢˇ ㄐㄧ
Atm, Cash machine
ziˋ dongˋ tiˊ kuanˇ ji¯
ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧˊ ㄎㄨㄢˇ ㄐㄧ

款机

kuanˇ ji¯
ㄎㄨㄢˇ ㄐㄧ
Printing machine, Printer
yinˋ biaoˇ ji¯
ㄧㄣˋ ㄅㄧㄠˇ ㄐㄧ

表机

biaoˇ ji¯
ㄅㄧㄠˇ ㄐㄧ
Turning point, Critical moment, Critical event
qiˋ ji¯
ㄑㄧˋ ㄐㄧ

契机

qiˋ ji¯
ㄑㄧˋ ㄐㄧ
Power tiller
geng¯ yunˊ ji¯
ㄍㄥ ㄩㄣˊ ㄐㄧ

耘机

yunˊ ji¯
ㄩㄣˊ ㄐㄧ
Transport plane, Cargo plane, Cargo aircraft
yunˋ shu¯ ji¯
ㄩㄣˋ ㄕㄨ ㄐㄧ

输机

shu¯ ji¯
ㄕㄨ ㄐㄧ
Make a connecting flight
zhuanˇ ji¯
ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧ

转机

zhuanˇ ji¯
ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧ
Track layer, Track laying machine, Railway laying machine
pu¯ guiˇ ji¯
ㄆㄨ ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧ

轨机

guiˇ ji¯
ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧ
Camera
xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ

相机

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Camera distance changes, Distance to camera changes
xiang¯ ji¯ de˙ juˋ liˊ bianˋ gengˋ
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄉㄜ˙ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ ㄅㄧㄢˋ ㄍㄥˋ

相机

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Camera shake
xiang¯ ji¯ zhenˋ dongˋ
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ

相机

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Revert camera to default settings
huiˊ fuˋ xiang¯ ji¯ yuˋ sheˋ sheˋ dingˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄩˋ ㄕㄜˋ ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ

相机

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Prevent camera shake, Prevent camera from shaking
biˋ mianˇ xiang¯ ji¯ zhenˋ dongˋ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ

相机

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Customizing the camera
ziˋ dingˋ xiang¯ ji¯
ㄗˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ

相机

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Preventing camera shake
fangˊ zhiˇ xiang¯ ji¯ zhenˋ dongˋ
ㄈㄤˊ ㄓˇ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ

相机

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Check camera settings
jianˇ chaˊ xiang¯ ji¯ sheˋ dingˋ
ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ

相机

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Hold camera steady
wenˇ guˋ woˋ chiˊ xiang¯ ji¯
ㄨㄣˇ ㄍㄨˋ ㄨㄛˋ ㄔˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ

相机

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Camera
zhaoˋ xiang¯ ji¯
ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ

相机

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Can you use a camera
zhaoˋ xiang¯ ji¯ niˇ huiˋ yongˋ ma˙
ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄋㄧˇ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄥˋ ㄇㄚ˙

相机

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Camera's flash
zhaoˋ xiang¯ ji¯ de˙ shanˇ guang¯ deng¯
ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄉㄜ˙ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ

相机

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
I can use this type of camera
zheˋ zhongˋ zhaoˋ xiang¯ ji¯ woˇ huiˋ yongˋ
ㄓㄜˋ ㄓㄨㄥˋ ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄥˋ

相机

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Seldom takes a camera along
henˇ shaoˇ naˊ zhe˙ zhaoˋ xiang¯ ji¯
ㄏㄣˇ ㄕㄠˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙ ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ

相机

xiang¯ ji¯
ㄒㄧㄤ ㄐㄧ
Key element, Vital component
shu¯ ji¯
ㄕㄨ ㄐㄧ

枢机

shu¯ ji¯
ㄕㄨ ㄐㄧ
Organic
youˇ ji¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ

有机

youˇ ji¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ
Take advantage of
youˇ ji¯ keˇ chengˊ
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄎㄜˇ ㄔㄥˊ

有机

youˇ ji¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ
Food-fruit: organic berries
youˇ ji¯ meiˊ guoˇ
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄇㄟˊ ㄍㄨㄛˇ

有机

youˇ ji¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ
Organic matter
youˇ ji¯ wuˋ
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄨˋ

有机

youˇ ji¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ
Intent to kill, Murderous intent
sha¯ ji¯
ㄕㄚ ㄐㄧ

杀机

sha¯ ji¯
ㄕㄚ ㄐㄧ
Hoisting machinery
juanˇ yangˊ ji¯
ㄐㄩㄢˇ ㄧㄤˊ ㄐㄧ

扬机

yangˊ ji¯
ㄧㄤˊ ㄐㄧ
Speculate
touˊ ji¯
ㄊㄡˊ ㄐㄧ

投机

touˊ ji¯
ㄊㄡˊ ㄐㄧ
Opportunist, Speculator, Speculation, Take advantage of any opportunity
touˊ ji¯ quˇ qiaoˇ
ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄑㄩˇ ㄑㄧㄠˇ

投机

touˊ ji¯
ㄊㄡˊ ㄐㄧ
Monitoring device, Monitoring unit, Surveillance device
jian¯ kongˋ ji¯
ㄐㄧㄢ ㄎㄨㄥˋ ㄐㄧ

控机

kongˋ ji¯
ㄎㄨㄥˋ ㄐㄧ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
機.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)