Correct,
Appropriate
zhengˋ ㄓㄥˋ
mylm
mylm

(T)(S)

[pinyin]:
zhengˋ zheng¯
[zhuyin]:
ㄓㄥˋ ㄓㄥ¯

Correct, Appropriate, Justified, Pure, Straight, Straightforward, Honest, Virtuous, Upright, Person In Charge, Principal, Main, Exactly, Just Right, Punctual, Unbiased, Just, First Month Of The Year

5 strokes, Radical: 止, 77
cangjie (T) input code:
m
y
l
m
cangjie (S) input code:
m
y
l
m

Words containing 正, TOC

Truly is, Truly are, Truly was
zhengˋ shiˋ
ㄓㄥˋ ㄕˋ

正是

zhengˋ shiˋ
ㄓㄥˋ ㄕˋ
Staring straight at, Directing gaze at
zhengˋ ding¯ zhe˙
ㄓㄥˋ ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙

正盯

zhengˋ ding¯
ㄓㄥˋ ㄉㄧㄥ
Classic
zheng¯ dianˇ
ㄓㄥ ㄉㄧㄢˇ

正點

zheng¯ dianˇ
ㄓㄥ ㄉㄧㄢˇ
First month of the lunar year
zheng¯ yueˋ
ㄓㄥ ㄩㄝˋ

正月

zheng¯ yueˋ
ㄓㄥ ㄩㄝˋ
As, Just as
zhengˋ ruˊ
ㄓㄥˋ ㄖㄨˊ

正如

zhengˋ ruˊ
ㄓㄥˋ ㄖㄨˊ
As you said
zhengˋ ruˊ niˇ suoˇ shuo¯
ㄓㄥˋ ㄖㄨˊ ㄋㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄕㄨㄛ

正如

zhengˋ ruˊ
ㄓㄥˋ ㄖㄨˊ
As its name suggests
zhengˋ ruˊ ta¯ de˙ mingˊ ziˋ suoˇ shiˋ
ㄓㄥˋ ㄖㄨˊ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄇㄧㄥˊ ㄗˋ ㄙㄨㄛˇ ㄕˋ

正如

zhengˋ ruˊ
ㄓㄥˋ ㄖㄨˊ
Coincidentally, Just then, At that moment, Precisely, Exactly, Perfectly, Spot on, On the nose, Perfect, Exactly right
zhengˋ haoˇ
ㄓㄥˋ ㄏㄠˇ

正好

zhengˋ haoˇ
ㄓㄥˋ ㄏㄠˇ
It seems as if i am of the opposite opinion
woˇ de˙ xiangˇ faˇ zhengˋ haoˇ xiang¯ fanˇ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ ㄓㄥˋ ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤ ㄈㄢˇ

正好

zhengˋ haoˇ
ㄓㄥˋ ㄏㄠˇ
Orthodox, Approved, Authorized
zhengˋ tongˇ
ㄓㄥˋ ㄊㄨㄥˇ

正統

zhengˋ tongˇ
ㄓㄥˋ ㄊㄨㄥˇ
Serious, Proper, Respectable
zhengˋ jing¯
ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ

正經

zhengˋ jing¯
ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ
Directly behind
zhengˋ houˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ

正後

zhengˋ houˋ
ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ
Pleasantly sleeping
shuiˋ de˙ zhengˋ tianˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄥˋ ㄊㄧㄢˊ

正甜

zhengˋ tianˊ
ㄓㄥˋ ㄊㄧㄢˊ
Busy
zhengˋ mangˊ zhe˙
ㄓㄥˋ ㄇㄤˊ ㄓㄜ˙

正忙

zhengˋ mangˊ
ㄓㄥˋ ㄇㄤˊ
They are facing, They are welcoming
ta¯ men˙ zhengˋ yingˊ zhe˙
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄓㄥˋ ㄧㄥˊ ㄓㄜ˙

正迎

zhengˋ yingˊ
ㄓㄥˋ ㄧㄥˊ
In the midst of fleeing from the law
zhengˋ taoˊ wangˊ zhong¯
ㄓㄥˋ ㄊㄠˊ ㄨㄤˊ ㄓㄨㄥ

正逃

zhengˋ taoˊ
ㄓㄥˋ ㄊㄠˊ
The correct path, The right way
zhengˋ daoˋ
ㄓㄥˋ ㄉㄠˋ

正道

zhengˋ daoˋ
ㄓㄥˋ ㄉㄠˋ
Official, Formal
zhengˋ shiˋ
ㄓㄥˋ ㄕˋ

正式

zhengˋ shiˋ
ㄓㄥˋ ㄕˋ
Officially become man and wife
zhengˋ shiˋ chengˊ weiˋ fu¯ qi¯
ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄔㄥˊ ㄨㄟˋ ㄈㄨ ㄑㄧ

正式

zhengˋ shiˋ
ㄓㄥˋ ㄕˋ
Die naturally of old age
shouˋ zhong¯ zhengˋ qinˇ
ㄕㄡˋ ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄑㄧㄣˇ

正寢

zhengˋ qinˇ
ㄓㄥˋ ㄑㄧㄣˇ
Exactly what i'm hoping for
zhengˋ heˊ woˇ yiˋ
ㄓㄥˋ ㄏㄜˊ ㄨㄛˇ ㄧˋ

正合

zhengˋ heˊ
ㄓㄥˋ ㄏㄜˊ
Heading directly for
zhengˋ qianˊ wangˇ
ㄓㄥˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ

正前

zhengˋ qianˊ
ㄓㄥˋ ㄑㄧㄢˊ
Justice
zhengˋ yiˋ
ㄓㄥˋ ㄧˋ

正義

zhengˋ yiˋ
ㄓㄥˋ ㄧˋ
Just when, Legitimate
zhengˋ dang¯
ㄓㄥˋ ㄉㄤ

正當

zhengˋ dang¯
ㄓㄥˋ ㄉㄤ
Normal
zhengˋ changˊ
ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ

正常

zhengˋ changˊ
ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ
A little more normal
biˇ jiaoˋ hui¯ fuˋ zhengˋ changˊ yiˋ xie¯
ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄧˋ ㄒㄧㄝ

正常

zhengˋ changˊ
ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ
Sane
shenˊ zhiˋ zhengˋ changˊ
ㄕㄣˊ ㄓˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ

正常

zhengˋ changˊ
ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ
Classic (text)
zheng¯ dianˇ
ㄓㄥ ㄉㄧㄢˇ

正典

zheng¯ dianˇ
ㄓㄥ ㄉㄧㄢˇ
Classic
zheng¯ dianˇ de˙
ㄓㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄜ˙

正典

zheng¯ dianˇ
ㄓㄥ ㄉㄧㄢˇ
Run into, Smash into, Meet face to face
zhengˋ zhaoˊ
ㄓㄥˋ ㄓㄠˊ

正著

zhengˋ zhaoˊ
ㄓㄥˋ ㄓㄠˊ
Front, Direct, Positive
zhengˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ

正面

zhengˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ
Head to head, Confront (each other)
zhengˋ mianˋ jiao¯ feng¯
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄈㄥ

正面

zhengˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ
Squarely opposite, Directly opposite, Directly facing
zhengˋ mianˋ duiˋ zhe˙
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙

正面

zhengˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ
Face down
zhengˋ mianˋ chaoˊ xiaˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄠˊ ㄒㄧㄚˋ

正面

zhengˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ
True face
zhen¯ zhengˋ mianˋ maoˋ
ㄓㄣ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄇㄠˋ

正面

zhengˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ
He turned his face directly opposite
ta¯ baˇ lianˇ zhuanˇ guoˋ quˋ zhengˋ mianˋ duiˋ zhe˙
ㄊㄚ ㄅㄚˇ ㄌㄧㄢˇ ㄓㄨㄢˇ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙

正面

zhengˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ
Correct, The correct
zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ

正確

zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ
Correct exposure
zhengˋ queˋ puˋ guang¯
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

正確

zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ
Correct way, Right way
zhengˋ queˋ de˙ fang¯ shiˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄤ ㄕˋ

正確

zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ
The correct answer
zhengˋ queˋ daˊ anˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄚˊ ㄢˋ

正確

zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ
The correct answer should be
zhengˋ queˋ daˊ anˋ ying¯ gai¯ shiˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄚˊ ㄢˋ ㄧㄥ ㄍㄞ ㄕˋ

正確

zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ
The correct answer should be how much?
zhengˋ queˋ daˊ anˋ ying¯ gai¯ shiˋ duo¯ shaoˇ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄚˊ ㄢˋ ㄧㄥ ㄍㄞ ㄕˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ

正確

zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ
Not completely correct, Not quite correct
buˋ quanˊ ranˊ zhengˋ queˋ
ㄅㄨˋ ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ

正確

zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ
Determine the correct exposure
jueˊ dingˋ zhengˋ queˋ puˋ guang¯
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

正確

zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ
To determine the correct exposure
yiˇ jueˊ dingˋ zhengˋ queˋ puˋ guang¯
ㄧˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

正確

zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ
Measure subject brightness to determine correct exposure
ceˋ liangˋ zhuˇ tiˇ liangˋ duˋ yiˇ jueˊ dingˋ zhengˋ queˋ puˋ guang¯
ㄘㄜˋ ㄌㄧㄤˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄧˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

正確

zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ
There were no right answers
meiˊ youˇ zhengˋ queˋ daˊ anˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄚˊ ㄢˋ

正確

zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ
What is on the ground below?, What is below us?
zhengˋ xiaˋ fang¯ diˋ mianˋ shangˋ shiˋ shenˊ me˙
ㄓㄥˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤ ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄕㄤˋ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

正下

zhengˋ xiaˋ
ㄓㄥˋ ㄒㄧㄚˋ
So happened, Coincidentally, Just happened to be
zhengˋ qiaoˇ
ㄓㄥˋ ㄑㄧㄠˇ

正巧

zhengˋ qiaoˇ
ㄓㄥˋ ㄑㄧㄠˇ
Was about to, Just want to
zhengˋ yaoˋ
ㄓㄥˋ ㄧㄠˋ

正要

zhengˋ yaoˋ
ㄓㄥˋ ㄧㄠˋ
I am about to do homework., I just want to do homework.
woˇ zhengˋ yaoˋ xieˇ gong¯ keˋ
ㄨㄛˇ ㄓㄥˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ

正要

zhengˋ yaoˋ
ㄓㄥˋ ㄧㄠˋ
Just going to, Am going to
zhengˋ yaoˋ quˋ
ㄓㄥˋ ㄧㄠˋ ㄑㄩˋ

正要

zhengˋ yaoˋ
ㄓㄥˋ ㄧㄠˋ
Directly above or over
zhengˋ shangˋ fang¯
ㄓㄥˋ ㄕㄤˋ ㄈㄤ

正上

zhengˋ shangˋ
ㄓㄥˋ ㄕㄤˋ
Located above the double sink
zaiˋ shuang¯ shuiˇ caoˊ zhengˋ shangˋ fang¯
ㄗㄞˋ ㄕㄨㄤ ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ ㄓㄥˋ ㄕㄤˋ ㄈㄤ

正上

zhengˋ shangˋ
ㄓㄥˋ ㄕㄤˋ
Regular
zhengˋ gui¯
ㄓㄥˋ ㄍㄨㄟ

正規

zhengˋ gui¯
ㄓㄥˋ ㄍㄨㄟ
Truly wanted (to)
zhengˋ xiangˇ
ㄓㄥˋ ㄒㄧㄤˇ

正想

zhengˋ xiangˇ
ㄓㄥˋ ㄒㄧㄤˇ
Currently, Is currently, Am currently, Are currently, At that moment, Directly, Exactly at that location, In the midst of
zheng¯ zaiˋ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ

正在

zheng¯ zaiˋ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ
Learning to walk
zheng¯ zaiˋ xueˊ zouˇ luˋ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ ㄒㄩㄝˊ ㄗㄡˇ ㄌㄨˋ

正在

zheng¯ zaiˋ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ
Thinking about now
zhengˋ zaiˋ si¯ kaoˇ
ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ ㄙ ㄎㄠˇ

正在

zhengˋ zaiˋ
ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ
While resting under a tree
zheng¯ zaiˋ shuˋ xiaˋ xiu¯ xiˊ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ ㄕㄨˋ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄡ ㄒㄧˊ

正在

zheng¯ zaiˋ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ
Was rotting, Was decaying
zhengˋ zaiˋ fuˇ lanˋ
ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ ㄈㄨˇ ㄌㄢˋ

正在

zhengˋ zaiˋ
ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ
Is studying, Is reading
zheng¯ zaiˋ duˊ shu¯
ㄓㄥ ㄗㄞˋ ㄉㄨˊ ㄕㄨ

正在

zheng¯ zaiˋ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ
Underway
zheng¯ zaiˋ jinˋ xingˊ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ

正在

zheng¯ zaiˋ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ
I am doing homework
woˇ zheng¯ zaiˋ xieˇ gong¯ keˋ
ㄨㄛˇ ㄓㄥ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ

正在

zheng¯ zaiˋ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ
Really cares about, Truly cares about
zhen¯ zhengˋ zaiˋ yiˋ
ㄓㄣ ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ ㄧˋ

正在

zhengˋ zaiˋ
ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ
Is probably busy, Is apt to be busy, Was probably busy, Was apt to be busy
keˇ nengˊ zhengˋ zaiˋ mangˊ
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ ㄇㄤˊ

正在

zhengˋ zaiˋ
ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ
They were speaking
ta¯ men˙ zhengˋ zaiˋ jiao¯ tanˊ
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄢˊ

正在

zhengˋ zaiˋ
ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ
Doing
zhengˋ zaiˋ zuoˋ
ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˋ

正在

zhengˋ zaiˋ
ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ
Became upright again, Returned to being upright
huiˊ zhengˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄓㄥˋ

回正

huiˊ zhengˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄓㄥˋ
Discipline, Rectify, Check, Correct
jiu¯ zhengˋ
ㄐㄧㄡ ㄓㄥˋ

糾正

jiu¯ zhengˋ
ㄐㄧㄡ ㄓㄥˋ
Rectify, Amend, Make right, Make correct
gaiˇ zhengˋ
ㄍㄞˇ ㄓㄥˋ

改正

gaiˇ zhengˋ
ㄍㄞˇ ㄓㄥˋ
In any case, Anyway, Shift loyalty (to the side of good)
fanˇ zhengˋ
ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ

反正

fanˇ zhengˋ
ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ
But in any case, But anyway
buˊ guoˋ fanˇ zhengˋ
ㄅㄨˊ ㄍㄨㄛˋ ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ

反正

fanˇ zhengˋ
ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ
Correct (act of correcting)
xiu¯ zhengˋ
ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ

修正

xiu¯ zhengˋ
ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ
White balance correction
baiˊ pingˊ hengˊ xiu¯ zhengˋ
ㄅㄞˊ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ

修正

xiu¯ zhengˋ
ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ
Irreproachable, Beyond reproach, Impeccable, Faultless
fang¯ zhengˋ
ㄈㄤ ㄓㄥˋ

方正

fang¯ zhengˋ
ㄈㄤ ㄓㄥˋ
Upright
duan¯ zhengˋ
ㄉㄨㄢ ㄓㄥˋ

端正

duan¯ zhengˋ
ㄉㄨㄢ ㄓㄥˋ
Correct
geng¯ zhengˋ
ㄍㄥ ㄓㄥˋ

更正

geng¯ zhengˋ
ㄍㄥ ㄓㄥˋ
Malocclusion, Irregular bite, Cross bite, Overbite
yaoˇ heˊ buˊ zhengˋ
ㄧㄠˇ ㄏㄜˊ ㄅㄨˊ ㄓㄥˋ

不正

buˊ zhengˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄥˋ
Actual, Genuine, Real
zhen¯ zhengˋ
ㄓㄣ ㄓㄥˋ

真正

zhen¯ zhengˋ
ㄓㄣ ㄓㄥˋ
True, Genuine
zhen¯ zheng¯ de˙
ㄓㄣ ㄓㄥ ㄉㄜ˙

真正

zhen¯ zheng¯
ㄓㄣ ㄓㄥ
Correct (act of correcting)
jiaoˋ zhengˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ

校正

jiaoˋ zhengˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ
Peripheral lighting, Peripheral illumination
zhou¯ bian¯ liangˋ duˋ jiaoˋ zhengˋ
ㄓㄡ ㄅㄧㄢ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ

校正

jiaoˋ zhengˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ
Lens peripheral illumination correction
jingˋ touˊ zhou¯ bian¯ liangˋ duˋ jiaoˋ zhengˋ
ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ ㄓㄡ ㄅㄧㄢ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ

校正

jiaoˋ zhengˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ
Now
xianˋ zaiˋ zhengˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄓㄥˋ

在正

zaiˋ zhengˋ
ㄗㄞˋ ㄓㄥˋ
Fix a mistake, Correct
zhiˇ zhengˋ
ㄓˇ ㄓㄥˋ

指正

zhiˇ zhengˋ
ㄓˇ ㄓㄥˋ
Truly is, Truly are, Truly was
zhengˋ shiˋ
ㄓㄥˋ ㄕˋ

正是

zhengˋ shiˋ
ㄓㄥˋ ㄕˋ
Staring straight at, Directing gaze at
zhengˋ ding¯ zhe˙
ㄓㄥˋ ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙

正盯

zhengˋ ding¯
ㄓㄥˋ ㄉㄧㄥ
Classic
zheng¯ dianˇ
ㄓㄥ ㄉㄧㄢˇ

正点

zheng¯ dianˇ
ㄓㄥ ㄉㄧㄢˇ
First month of the lunar year
zheng¯ yueˋ
ㄓㄥ ㄩㄝˋ

正月

zheng¯ yueˋ
ㄓㄥ ㄩㄝˋ
As, Just as
zhengˋ ruˊ
ㄓㄥˋ ㄖㄨˊ

正如

zhengˋ ruˊ
ㄓㄥˋ ㄖㄨˊ
As you said
zhengˋ ruˊ niˇ suoˇ shuo¯
ㄓㄥˋ ㄖㄨˊ ㄋㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄕㄨㄛ

正如

zhengˋ ruˊ
ㄓㄥˋ ㄖㄨˊ
As its name suggests
zhengˋ ruˊ ta¯ de˙ mingˊ ziˋ suoˇ shiˋ
ㄓㄥˋ ㄖㄨˊ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄇㄧㄥˊ ㄗˋ ㄙㄨㄛˇ ㄕˋ

正如

zhengˋ ruˊ
ㄓㄥˋ ㄖㄨˊ
Coincidentally, Just then, At that moment, Precisely, Exactly, Perfectly, Spot on, On the nose, Perfect, Exactly right
zhengˋ haoˇ
ㄓㄥˋ ㄏㄠˇ

正好

zhengˋ haoˇ
ㄓㄥˋ ㄏㄠˇ
It seems as if i am of the opposite opinion
woˇ de˙ xiangˇ faˇ zhengˋ haoˇ xiang¯ fanˇ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ ㄓㄥˋ ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤ ㄈㄢˇ

正好

zhengˋ haoˇ
ㄓㄥˋ ㄏㄠˇ
Orthodox, Approved, Authorized
zhengˋ tongˇ
ㄓㄥˋ ㄊㄨㄥˇ

正统

zhengˋ tongˇ
ㄓㄥˋ ㄊㄨㄥˇ
Serious, Proper, Respectable
zhengˋ jing¯
ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ

正经

zhengˋ jing¯
ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ
Directly behind
zhengˋ houˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ

正后

zhengˋ houˋ
ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ
Pleasantly sleeping
shuiˋ de˙ zhengˋ tianˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄥˋ ㄊㄧㄢˊ

正甜

zhengˋ tianˊ
ㄓㄥˋ ㄊㄧㄢˊ
Busy
zhengˋ mangˊ zhe˙
ㄓㄥˋ ㄇㄤˊ ㄓㄜ˙

正忙

zhengˋ mangˊ
ㄓㄥˋ ㄇㄤˊ
They are facing, They are welcoming
ta¯ men˙ zhengˋ yingˊ zhe˙
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄓㄥˋ ㄧㄥˊ ㄓㄜ˙

正迎

zhengˋ yingˊ
ㄓㄥˋ ㄧㄥˊ
In the midst of fleeing from the law
zhengˋ taoˊ wangˊ zhong¯
ㄓㄥˋ ㄊㄠˊ ㄨㄤˊ ㄓㄨㄥ

正逃

zhengˋ taoˊ
ㄓㄥˋ ㄊㄠˊ
The correct path, The right way
zhengˋ daoˋ
ㄓㄥˋ ㄉㄠˋ

正道

zhengˋ daoˋ
ㄓㄥˋ ㄉㄠˋ
Official, Formal
zhengˋ shiˋ
ㄓㄥˋ ㄕˋ

正式

zhengˋ shiˋ
ㄓㄥˋ ㄕˋ
Officially become man and wife
zhengˋ shiˋ chengˊ weiˋ fu¯ qi¯
ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄔㄥˊ ㄨㄟˋ ㄈㄨ ㄑㄧ

正式

zhengˋ shiˋ
ㄓㄥˋ ㄕˋ
Die naturally of old age
shouˋ zhong¯ zhengˋ qinˇ
ㄕㄡˋ ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄑㄧㄣˇ

正寝

zhengˋ qinˇ
ㄓㄥˋ ㄑㄧㄣˇ
Exactly what i'm hoping for
zhengˋ heˊ woˇ yiˋ
ㄓㄥˋ ㄏㄜˊ ㄨㄛˇ ㄧˋ

正合

zhengˋ heˊ
ㄓㄥˋ ㄏㄜˊ
Heading directly for
zhengˋ qianˊ wangˇ
ㄓㄥˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˇ

正前

zhengˋ qianˊ
ㄓㄥˋ ㄑㄧㄢˊ
Justice
zhengˋ yiˋ
ㄓㄥˋ ㄧˋ

正义

zhengˋ yiˋ
ㄓㄥˋ ㄧˋ
Just when, Legitimate
zhengˋ dang¯
ㄓㄥˋ ㄉㄤ

正当

zhengˋ dang¯
ㄓㄥˋ ㄉㄤ
Normal
zhengˋ changˊ
ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ

正常

zhengˋ changˊ
ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ
A little more normal
biˇ jiaoˋ hui¯ fuˋ zhengˋ changˊ yiˋ xie¯
ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄧˋ ㄒㄧㄝ

正常

zhengˋ changˊ
ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ
Sane
shenˊ zhiˋ zhengˋ changˊ
ㄕㄣˊ ㄓˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ

正常

zhengˋ changˊ
ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ
Classic (text)
zheng¯ dianˇ
ㄓㄥ ㄉㄧㄢˇ

正典

zheng¯ dianˇ
ㄓㄥ ㄉㄧㄢˇ
Classic
zheng¯ dianˇ de˙
ㄓㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄜ˙

正典

zheng¯ dianˇ
ㄓㄥ ㄉㄧㄢˇ
Run into, Smash into, Meet face to face
zhengˋ zhaoˊ
ㄓㄥˋ ㄓㄠˊ

正着

zhengˋ zhaoˊ
ㄓㄥˋ ㄓㄠˊ
Front, Direct, Positive
zhengˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ

正面

zhengˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ
Head to head, Confront (each other)
zhengˋ mianˋ jiao¯ feng¯
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄈㄥ

正面

zhengˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ
Squarely opposite, Directly opposite, Directly facing
zhengˋ mianˋ duiˋ zhe˙
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙

正面

zhengˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ
Face down
zhengˋ mianˋ chaoˊ xiaˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄠˊ ㄒㄧㄚˋ

正面

zhengˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ
True face
zhen¯ zhengˋ mianˋ maoˋ
ㄓㄣ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄇㄠˋ

正面

zhengˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ
He turned his face directly opposite
ta¯ baˇ lianˇ zhuanˇ guoˋ quˋ zhengˋ mianˋ duiˋ zhe˙
ㄊㄚ ㄅㄚˇ ㄌㄧㄢˇ ㄓㄨㄢˇ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙

正面

zhengˋ mianˋ
ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ
Correct, The correct
zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ

正确

zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ
Correct exposure
zhengˋ queˋ puˋ guang¯
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

正确

zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ
Correct way, Right way
zhengˋ queˋ de˙ fang¯ shiˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄤ ㄕˋ

正确

zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ
The correct answer
zhengˋ queˋ daˊ anˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄚˊ ㄢˋ

正确

zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ
The correct answer should be
zhengˋ queˋ daˊ anˋ ying¯ gai¯ shiˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄚˊ ㄢˋ ㄧㄥ ㄍㄞ ㄕˋ

正确

zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ
The correct answer should be how much?
zhengˋ queˋ daˊ anˋ ying¯ gai¯ shiˋ duo¯ shaoˇ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄚˊ ㄢˋ ㄧㄥ ㄍㄞ ㄕˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ

正确

zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ
Not completely correct, Not quite correct
buˋ quanˊ ranˊ zhengˋ queˋ
ㄅㄨˋ ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ

正确

zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ
Determine the correct exposure
jueˊ dingˋ zhengˋ queˋ puˋ guang¯
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

正确

zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ
To determine the correct exposure
yiˇ jueˊ dingˋ zhengˋ queˋ puˋ guang¯
ㄧˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

正确

zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ
Measure subject brightness to determine correct exposure
ceˋ liangˋ zhuˇ tiˇ liangˋ duˋ yiˇ jueˊ dingˋ zhengˋ queˋ puˋ guang¯
ㄘㄜˋ ㄌㄧㄤˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄧˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

正确

zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ
There were no right answers
meiˊ youˇ zhengˋ queˋ daˊ anˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄚˊ ㄢˋ

正确

zhengˋ queˋ
ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ
What is on the ground below?, What is below us?
zhengˋ xiaˋ fang¯ diˋ mianˋ shangˋ shiˋ shenˊ me˙
ㄓㄥˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤ ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄕㄤˋ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

正下

zhengˋ xiaˋ
ㄓㄥˋ ㄒㄧㄚˋ
So happened, Coincidentally, Just happened to be
zhengˋ qiaoˇ
ㄓㄥˋ ㄑㄧㄠˇ

正巧

zhengˋ qiaoˇ
ㄓㄥˋ ㄑㄧㄠˇ
Was about to, Just want to
zhengˋ yaoˋ
ㄓㄥˋ ㄧㄠˋ

正要

zhengˋ yaoˋ
ㄓㄥˋ ㄧㄠˋ
I am about to do homework., I just want to do homework.
woˇ zhengˋ yaoˋ xieˇ gong¯ keˋ
ㄨㄛˇ ㄓㄥˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ

正要

zhengˋ yaoˋ
ㄓㄥˋ ㄧㄠˋ
Just going to, Am going to
zhengˋ yaoˋ quˋ
ㄓㄥˋ ㄧㄠˋ ㄑㄩˋ

正要

zhengˋ yaoˋ
ㄓㄥˋ ㄧㄠˋ
Directly above or over
zhengˋ shangˋ fang¯
ㄓㄥˋ ㄕㄤˋ ㄈㄤ

正上

zhengˋ shangˋ
ㄓㄥˋ ㄕㄤˋ
Located above the double sink
zaiˋ shuang¯ shuiˇ caoˊ zhengˋ shangˋ fang¯
ㄗㄞˋ ㄕㄨㄤ ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ ㄓㄥˋ ㄕㄤˋ ㄈㄤ

正上

zhengˋ shangˋ
ㄓㄥˋ ㄕㄤˋ
Regular
zhengˋ gui¯
ㄓㄥˋ ㄍㄨㄟ

正规

zhengˋ gui¯
ㄓㄥˋ ㄍㄨㄟ
Truly wanted (to)
zhengˋ xiangˇ
ㄓㄥˋ ㄒㄧㄤˇ

正想

zhengˋ xiangˇ
ㄓㄥˋ ㄒㄧㄤˇ
Currently, Is currently, Am currently, Are currently, At that moment, Directly, Exactly at that location, In the midst of
zheng¯ zaiˋ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ

正在

zheng¯ zaiˋ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ
Learning to walk
zheng¯ zaiˋ xueˊ zouˇ luˋ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ ㄒㄩㄝˊ ㄗㄡˇ ㄌㄨˋ

正在

zheng¯ zaiˋ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ
Thinking about now
zhengˋ zaiˋ si¯ kaoˇ
ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ ㄙ ㄎㄠˇ

正在

zhengˋ zaiˋ
ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ
While resting under a tree
zheng¯ zaiˋ shuˋ xiaˋ xiu¯ xiˊ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ ㄕㄨˋ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄡ ㄒㄧˊ

正在

zheng¯ zaiˋ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ
Was rotting, Was decaying
zhengˋ zaiˋ fuˇ lanˋ
ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ ㄈㄨˇ ㄌㄢˋ

正在

zhengˋ zaiˋ
ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ
Is studying, Is reading
zheng¯ zaiˋ duˊ shu¯
ㄓㄥ ㄗㄞˋ ㄉㄨˊ ㄕㄨ

正在

zheng¯ zaiˋ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ
Underway
zheng¯ zaiˋ jinˋ xingˊ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ

正在

zheng¯ zaiˋ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ
I am doing homework
woˇ zheng¯ zaiˋ xieˇ gong¯ keˋ
ㄨㄛˇ ㄓㄥ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ

正在

zheng¯ zaiˋ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ
Really cares about, Truly cares about
zhen¯ zhengˋ zaiˋ yiˋ
ㄓㄣ ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ ㄧˋ

正在

zhengˋ zaiˋ
ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ
Is probably busy, Is apt to be busy, Was probably busy, Was apt to be busy
keˇ nengˊ zhengˋ zaiˋ mangˊ
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ ㄇㄤˊ

正在

zhengˋ zaiˋ
ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ
They were speaking
ta¯ men˙ zhengˋ zaiˋ jiao¯ tanˊ
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄢˊ

正在

zhengˋ zaiˋ
ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ
Doing
zhengˋ zaiˋ zuoˋ
ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˋ

正在

zhengˋ zaiˋ
ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ
Became upright again, Returned to being upright
huiˊ zhengˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄓㄥˋ

回正

huiˊ zhengˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄓㄥˋ
Discipline, Rectify, Check, Correct
jiu¯ zhengˋ
ㄐㄧㄡ ㄓㄥˋ

纠正

jiu¯ zhengˋ
ㄐㄧㄡ ㄓㄥˋ
Rectify, Amend, Make right, Make correct
gaiˇ zhengˋ
ㄍㄞˇ ㄓㄥˋ

改正

gaiˇ zhengˋ
ㄍㄞˇ ㄓㄥˋ
In any case, Anyway, Shift loyalty (to the side of good)
fanˇ zhengˋ
ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ

反正

fanˇ zhengˋ
ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ
But in any case, But anyway
buˊ guoˋ fanˇ zhengˋ
ㄅㄨˊ ㄍㄨㄛˋ ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ

反正

fanˇ zhengˋ
ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ
Correct (act of correcting)
xiu¯ zhengˋ
ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ

修正

xiu¯ zhengˋ
ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ
White balance correction
baiˊ pingˊ hengˊ xiu¯ zhengˋ
ㄅㄞˊ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ

修正

xiu¯ zhengˋ
ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ
Irreproachable, Beyond reproach, Impeccable, Faultless
fang¯ zhengˋ
ㄈㄤ ㄓㄥˋ

方正

fang¯ zhengˋ
ㄈㄤ ㄓㄥˋ
Upright
duan¯ zhengˋ
ㄉㄨㄢ ㄓㄥˋ

端正

duan¯ zhengˋ
ㄉㄨㄢ ㄓㄥˋ
Correct
geng¯ zhengˋ
ㄍㄥ ㄓㄥˋ

更正

geng¯ zhengˋ
ㄍㄥ ㄓㄥˋ
Malocclusion, Irregular bite, Cross bite, Overbite
yaoˇ heˊ buˊ zhengˋ
ㄧㄠˇ ㄏㄜˊ ㄅㄨˊ ㄓㄥˋ

不正

buˊ zhengˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄥˋ
Actual, Genuine, Real
zhen¯ zhengˋ
ㄓㄣ ㄓㄥˋ

真正

zhen¯ zhengˋ
ㄓㄣ ㄓㄥˋ
True, Genuine
zhen¯ zheng¯ de˙
ㄓㄣ ㄓㄥ ㄉㄜ˙

真正

zhen¯ zheng¯
ㄓㄣ ㄓㄥ
Correct (act of correcting)
jiaoˋ zhengˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ

校正

jiaoˋ zhengˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ
Peripheral lighting, Peripheral illumination
zhou¯ bian¯ liangˋ duˋ jiaoˋ zhengˋ
ㄓㄡ ㄅㄧㄢ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ

校正

jiaoˋ zhengˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ
Lens peripheral illumination correction
jingˋ touˊ zhou¯ bian¯ liangˋ duˋ jiaoˋ zhengˋ
ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ ㄓㄡ ㄅㄧㄢ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ

校正

jiaoˋ zhengˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ
Now
xianˋ zaiˋ zhengˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄓㄥˋ

在正

zaiˋ zhengˋ
ㄗㄞˋ ㄓㄥˋ
Fix a mistake, Correct
zhiˇ zhengˋ
ㄓˇ ㄓㄥˋ

指正

zhiˇ zhengˋ
ㄓˇ ㄓㄥˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
正.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)