Section,
Segment
duanˋ ㄉㄨㄢˋ
hjhne
hjhne

(T)(S)

[pinyin]:
duanˋ
[zhuyin]:
ㄉㄨㄢˋ

Section, Segment, Paragraph, Mw: For Section

9 strokes, Radical: 殳, 79
cangjie (T) input code:
h
j
h
n
e
cangjie (S) input code:
h
j
h
n
e

Words containing 段, TOC

Nine gears, Nine speed gearbox, Nine speed, Nine speeds
jiuˇ duanˋ bianˋ suˋ
ㄐㄧㄡˇ ㄉㄨㄢˋ ㄅㄧㄢˋ ㄙㄨˋ

段變

duanˋ bianˋ
ㄉㄨㄢˋ ㄅㄧㄢˋ
Combined section meanings method
heˊ bingˋ duanˋ yiˋ faˇ
ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄧˋ ㄈㄚˇ

段意

duanˋ yiˋ
ㄉㄨㄢˋ ㄧˋ
Paragraph, End of a paragraph, Phase
duanˋ luoˋ
ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄛˋ

段落

duanˋ luoˋ
ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄛˋ
Section of road, Section of railway
luˋ duanˋ
ㄌㄨˋ ㄉㄨㄢˋ

路段

luˋ duanˋ
ㄌㄨˋ ㄉㄨㄢˋ
Stages, Phases
jie¯ duanˋ
ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ

階段

jie¯ duanˋ
ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ
For now, At this stage
zaiˋ jie¯ duanˋ
ㄗㄞˋ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ

階段

jie¯ duanˋ
ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ
Landing section
xiaˋ jiangˋ duanˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄤˋ ㄉㄨㄢˋ

降段

jiangˋ duanˋ
ㄐㄧㄤˋ ㄉㄨㄢˋ
That section (of)
naˋ duanˋ
ㄋㄚˋ ㄉㄨㄢˋ

那段

naˋ duanˋ
ㄋㄚˋ ㄉㄨㄢˋ
Means, Method
shouˇ duanˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ

手段

shouˇ duanˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ
Natural sections or paragraphs
ziˋ ranˊ duanˋ
ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄉㄨㄢˋ

然段

ranˊ duanˋ
ㄖㄢˊ ㄉㄨㄢˋ
This, This section (of)
zheˋ duanˋ
ㄓㄜˋ ㄉㄨㄢˋ

這段

zheˋ duanˋ
ㄓㄜˋ ㄉㄨㄢˋ
A fragment
yiˋ xiaoˇ duanˋ
ㄧˋ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄨㄢˋ

小段

xiaoˇ duanˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄉㄨㄢˋ
Front half
qianˊ banˋ duanˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄉㄨㄢˋ

半段

banˋ duanˋ
ㄅㄢˋ ㄉㄨㄢˋ
A section, First section, One section
yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ

一段

yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ
A while, A time
yiˊ duanˋ shiˊ jian¯
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

一段

yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ
Over time, Over a period of time
yiˊ duanˋ shiˊ jian¯ houˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄏㄡˋ

一段

yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ
In a relationship
yiˊ duanˋ guan¯ xiˋ zhi¯ xiaˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄓ ㄒㄧㄚˋ

一段

yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ
A long way, A good section of road
haoˇ yiˊ duanˋ luˋ
ㄏㄠˇ ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨˋ

一段

yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ
A set distance apart, At regular intervals
meiˇ geˊ yiˊ duanˋ juˋ liˊ
ㄇㄟˇ ㄍㄜˊ ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ

一段

yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ
Lived for a while
zhuˋ le˙ yiˋ duanˋ shiˊ jian¯
ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

一段

yiˋ duanˋ
ㄧˋ ㄉㄨㄢˋ
Lasted for a while
chiˊ xuˋ le˙ yiˊ duanˋ shiˊ jian¯
ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄌㄜ˙ ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

一段

yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ
Lived in the mid-south for awhile
zaiˋ zhong¯ nanˊ buˋ zhuˋ le˙ yiˋ duanˋ shiˊ jian¯
ㄗㄞˋ ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

一段

yiˋ duanˋ
ㄧˋ ㄉㄨㄢˋ
That particular
dang¯ nianˊ naˋ yiˋ duanˋ
ㄉㄤ ㄋㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄧˋ ㄉㄨㄢˋ

一段

yiˋ duanˋ
ㄧˋ ㄉㄨㄢˋ
A long time
henˇ changˊ yiˊ duanˋ shiˊ jian¯
ㄏㄣˇ ㄔㄤˊ ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

一段

yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ
Quite (a) long
manˊ changˊ yiˊ duanˋ
ㄇㄢˊ ㄔㄤˊ ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ

一段

yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ
Quite a distance, Quite a ways
manˊ changˊ yiˊ duanˋ juˋ liˊ
ㄇㄢˊ ㄔㄤˊ ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ

一段

yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ
Which section?
naˇ yiˊ duanˋ
ㄋㄚˇ ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ

一段

yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ
Section 1
diˋ yi¯ duanˋ
ㄉㄧˋ ㄧ ㄉㄨㄢˋ

一段

yi¯ duanˋ
ㄧ ㄉㄨㄢˋ
Western section, West
xi¯ duanˋ
ㄒㄧ ㄉㄨㄢˋ

西段

xi¯ duanˋ
ㄒㄧ ㄉㄨㄢˋ
West sunset boulevard
riˋ luoˋ daˋ daoˋ xi¯ duanˋ
ㄖˋ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄚˋ ㄉㄠˋ ㄒㄧ ㄉㄨㄢˋ

西段

xi¯ duanˋ
ㄒㄧ ㄉㄨㄢˋ
Fragment
pianˋ duanˋ
ㄆㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ

片段

pianˋ duanˋ
ㄆㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ
Remaining fragments, Left over or remaining fragments
canˊ liuˊ pianˋ duanˋ
ㄘㄢˊ ㄌㄧㄡˊ ㄆㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ

片段

pianˋ duanˋ
ㄆㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ
Nine gears, Nine speed gearbox, Nine speed, Nine speeds
jiuˇ duanˋ bianˋ suˋ
ㄐㄧㄡˇ ㄉㄨㄢˋ ㄅㄧㄢˋ ㄙㄨˋ

段变

duanˋ bianˋ
ㄉㄨㄢˋ ㄅㄧㄢˋ
Combined section meanings method
heˊ bingˋ duanˋ yiˋ faˇ
ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄧˋ ㄈㄚˇ

段意

duanˋ yiˋ
ㄉㄨㄢˋ ㄧˋ
Paragraph, End of a paragraph, Phase
duanˋ luoˋ
ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄛˋ

段落

duanˋ luoˋ
ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄛˋ
Section of road, Section of railway
luˋ duanˋ
ㄌㄨˋ ㄉㄨㄢˋ

路段

luˋ duanˋ
ㄌㄨˋ ㄉㄨㄢˋ
Stages, Phases
jie¯ duanˋ
ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ

阶段

jie¯ duanˋ
ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ
For now, At this stage
zaiˋ jie¯ duanˋ
ㄗㄞˋ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ

阶段

jie¯ duanˋ
ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ
Landing section
xiaˋ jiangˋ duanˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄤˋ ㄉㄨㄢˋ

降段

jiangˋ duanˋ
ㄐㄧㄤˋ ㄉㄨㄢˋ
That section (of)
naˋ duanˋ
ㄋㄚˋ ㄉㄨㄢˋ

那段

naˋ duanˋ
ㄋㄚˋ ㄉㄨㄢˋ
Means, Method
shouˇ duanˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ

手段

shouˇ duanˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ
Natural sections or paragraphs
ziˋ ranˊ duanˋ
ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄉㄨㄢˋ

然段

ranˊ duanˋ
ㄖㄢˊ ㄉㄨㄢˋ
This, This section (of)
zheˋ duanˋ
ㄓㄜˋ ㄉㄨㄢˋ

这段

zheˋ duanˋ
ㄓㄜˋ ㄉㄨㄢˋ
A fragment
yiˋ xiaoˇ duanˋ
ㄧˋ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄨㄢˋ

小段

xiaoˇ duanˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄉㄨㄢˋ
Front half
qianˊ banˋ duanˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄉㄨㄢˋ

半段

banˋ duanˋ
ㄅㄢˋ ㄉㄨㄢˋ
A section, First section, One section
yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ

一段

yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ
A while, A time
yiˊ duanˋ shiˊ jian¯
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

一段

yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ
Over time, Over a period of time
yiˊ duanˋ shiˊ jian¯ houˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄏㄡˋ

一段

yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ
In a relationship
yiˊ duanˋ guan¯ xiˋ zhi¯ xiaˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄓ ㄒㄧㄚˋ

一段

yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ
A long way, A good section of road
haoˇ yiˊ duanˋ luˋ
ㄏㄠˇ ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨˋ

一段

yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ
A set distance apart, At regular intervals
meiˇ geˊ yiˊ duanˋ juˋ liˊ
ㄇㄟˇ ㄍㄜˊ ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ

一段

yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ
Lived for a while
zhuˋ le˙ yiˋ duanˋ shiˊ jian¯
ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

一段

yiˋ duanˋ
ㄧˋ ㄉㄨㄢˋ
Lasted for a while
chiˊ xuˋ le˙ yiˊ duanˋ shiˊ jian¯
ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄌㄜ˙ ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

一段

yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ
Lived in the mid-south for awhile
zaiˋ zhong¯ nanˊ buˋ zhuˋ le˙ yiˋ duanˋ shiˊ jian¯
ㄗㄞˋ ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

一段

yiˋ duanˋ
ㄧˋ ㄉㄨㄢˋ
That particular
dang¯ nianˊ naˋ yiˋ duanˋ
ㄉㄤ ㄋㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄧˋ ㄉㄨㄢˋ

一段

yiˋ duanˋ
ㄧˋ ㄉㄨㄢˋ
A long time
henˇ changˊ yiˊ duanˋ shiˊ jian¯
ㄏㄣˇ ㄔㄤˊ ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

一段

yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ
Quite (a) long
manˊ changˊ yiˊ duanˋ
ㄇㄢˊ ㄔㄤˊ ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ

一段

yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ
Quite a distance, Quite a ways
manˊ changˊ yiˊ duanˋ juˋ liˊ
ㄇㄢˊ ㄔㄤˊ ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ

一段

yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ
Which section?
naˇ yiˊ duanˋ
ㄋㄚˇ ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ

一段

yiˊ duanˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ
Section 1
diˋ yi¯ duanˋ
ㄉㄧˋ ㄧ ㄉㄨㄢˋ

一段

yi¯ duanˋ
ㄧ ㄉㄨㄢˋ
Western section, West
xi¯ duanˋ
ㄒㄧ ㄉㄨㄢˋ

西段

xi¯ duanˋ
ㄒㄧ ㄉㄨㄢˋ
West sunset boulevard
riˋ luoˋ daˋ daoˋ xi¯ duanˋ
ㄖˋ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄚˋ ㄉㄠˋ ㄒㄧ ㄉㄨㄢˋ

西段

xi¯ duanˋ
ㄒㄧ ㄉㄨㄢˋ
Fragment
pianˋ duanˋ
ㄆㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ

片段

pianˋ duanˋ
ㄆㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ
Remaining fragments, Left over or remaining fragments
canˊ liuˊ pianˋ duanˋ
ㄘㄢˊ ㄌㄧㄡˊ ㄆㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ

片段

pianˋ duanˋ
ㄆㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
段.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)