Is Not,
Nothing
meiˊ ㄇㄟˊ
ene
ehne

(T)(S)

[pinyin]:
meiˊ moˋ
[zhuyin]:
ㄇㄟˊ ㄇㄛˋ

Have Not, Is Not, Nothing, Without, None, (Mo4), Drown, Sink

7 strokes, Radical: 水, 85
cangjie (T) input code:
e
n
e
cangjie (S) input code:
e
h
n
e

Words containing 沒, TOC

Quickly running out of road
kuaiˋ meiˊ luˋ le˙
ㄎㄨㄞˋ ㄇㄟˊ ㄌㄨˋ ㄌㄜ˙

沒路

meiˊ luˋ
ㄇㄟˊ ㄌㄨˋ
Nothing else to do
meiˊ bieˊ de˙ keˇ zuoˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄧㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄎㄜˇ ㄗㄨㄛˋ

沒別

meiˊ bieˊ
ㄇㄟˊ ㄅㄧㄝˊ
No other sound
meiˊ bieˊ de˙ sheng¯ yin¯
ㄇㄟˊ ㄅㄧㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄥ ㄧㄣ

沒別

meiˊ bieˊ
ㄇㄟˊ ㄅㄧㄝˊ
Except for providing a description there was nothing else to do
chuˊ le˙ shuo¯ mingˊ waiˋ meiˊ bieˊ de˙ keˇ zuoˋ
ㄔㄨˊ ㄌㄜ˙ ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ ㄨㄞˋ ㄇㄟˊ ㄅㄧㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄎㄜˇ ㄗㄨㄛˋ

沒別

meiˊ bieˊ
ㄇㄟˊ ㄅㄧㄝˊ
Nothing to write home about, Not that big
meiˊ shaˊ daˋ buˋ liaoˇ
ㄇㄟˊ ㄕㄚˊ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ

沒啥

meiˊ shaˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄚˊ
There's no time
meiˊ shiˊ jian¯ le˙
ㄇㄟˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄌㄜ˙

沒時

meiˊ shiˊ
ㄇㄟˊ ㄕˊ
No problem
meiˊ wenˋ tiˊ
ㄇㄟˊ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

沒問

meiˊ wenˋ
ㄇㄟˊ ㄨㄣˋ
Isn't shut, Aren't shut, Not closed
meiˊ guan¯ shangˋ
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄕㄤˋ

沒關

meiˊ guan¯
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄢ
Not related to, No problem, It isn't a problem, Don't worry about it
meiˊ guan¯ xiˋ
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ

沒關

meiˊ guan¯
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄢ
No problem, It doesn't matter
meiˊ guan¯ xiˋ
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ

沒關

meiˊ guan¯
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄢ
It's been a while! long time no see!
henˇ jiuˇ meiˊ jianˋ mianˋ le˙
ㄏㄣˇ ㄐㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄜ˙

沒見

meiˊ jianˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ
Didn't see, Didn't meet
meiˊ jianˋ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄠˋ

沒見

meiˊ jianˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ
Didn't see (someone or something)
meiˊ jianˋ zhaoˊ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄠˊ

沒見

meiˊ jianˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ
Never seen
meiˊ jianˋ guoˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˋ

沒見

meiˊ jianˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ
Never again saw
zaiˋ yeˇ meiˊ jianˋ guoˋ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˋ

沒見

meiˊ jianˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ
Didn't buy
meiˊ maiˇ
ㄇㄟˊ ㄇㄞˇ

沒買

meiˊ maiˇ
ㄇㄟˊ ㄇㄞˇ
Didn't buy
meiˊ maiˇ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄇㄞˇ ㄉㄠˋ

沒買

meiˊ maiˇ
ㄇㄟˊ ㄇㄞˇ
Didn't buy
meiˊ maiˇ zhaoˊ
ㄇㄟˊ ㄇㄞˇ ㄓㄠˊ

沒買

meiˊ maiˇ
ㄇㄟˊ ㄇㄞˇ
Didn't order
meiˊ dianˇ
ㄇㄟˊ ㄉㄧㄢˇ

沒點

meiˊ dianˇ
ㄇㄟˊ ㄉㄧㄢˇ
Didn't order anything
meiˊ dianˇ dong¯ xi¯
ㄇㄟˊ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

沒點

meiˊ dianˇ
ㄇㄟˊ ㄉㄧㄢˇ
All of a sudden, Abruptly, Apropos of nothing before or after, Inexplicably, Illogically
meiˊ touˊ meiˊ naoˇ
ㄇㄟˊ ㄊㄡˊ ㄇㄟˊ ㄋㄠˇ

沒腦

meiˊ naoˇ
ㄇㄟˊ ㄋㄠˇ
With clothes still on, Without taking clothes off
yi¯ fuˊ meiˊ tuo¯
ㄧ ㄈㄨˊ ㄇㄟˊ ㄊㄨㄛ

沒脫

meiˊ tuo¯
ㄇㄟˊ ㄊㄨㄛ
Had no face
meiˊ lianˇ
ㄇㄟˊ ㄌㄧㄢˇ

沒臉

meiˊ lianˇ
ㄇㄟˊ ㄌㄧㄢˇ
Useless
meiˊ yongˋ
ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ

沒用

meiˊ yongˋ
ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ
It's no use!
meiˊ yongˋ de˙
ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙

沒用

meiˊ yongˋ
ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ
Didn't come out, Hasn't come out
meiˊ chu¯ laiˊ
ㄇㄟˊ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

沒出

meiˊ chu¯
ㄇㄟˊ ㄔㄨ
Confiscate
moˋ shou¯
ㄇㄛˋ ㄕㄡ

沒收

moˋ shou¯
ㄇㄛˋ ㄕㄡ
Didn't get, Didn't receive
meiˊ shou¯ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄡ ㄉㄠˋ

沒收

meiˊ shou¯
ㄇㄟˊ ㄕㄡ
Phone hadn't rung
dianˋ huaˋ meiˊ xiangˇ
ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ

沒響

meiˊ xiangˇ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ
I've not changed, I'm the same
woˇ meiˊ bianˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄅㄧㄢˋ

沒變

meiˊ bianˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄧㄢˋ
Mouthed silently
meiˊ fa¯ chu¯ sheng¯ yin¯ shuo¯
ㄇㄟˊ ㄈㄚ ㄔㄨ ㄕㄥ ㄧㄣ ㄕㄨㄛ

沒發

meiˊ fa¯
ㄇㄟˊ ㄈㄚ
Perhaps you haven't noticed or realized
niˇ men˙ huoˋ xuˇ meiˊ fa¯ xianˋ
ㄋㄧˇ ㄇㄣ˙ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ

沒發

meiˊ fa¯
ㄇㄟˊ ㄈㄚ
That's it!
meiˊ le˙
ㄇㄟˊ ㄌㄜ˙

沒了

meiˊ le˙
ㄇㄟˊ ㄌㄜ˙
Endless, Endlessly
meiˊ wanˊ meiˊ le˙
ㄇㄟˊ ㄨㄢˊ ㄇㄟˊ ㄌㄜ˙

沒了

meiˊ le˙
ㄇㄟˊ ㄌㄜ˙
Submerged, Swamped, Drowned
yan¯ meiˊ le˙
ㄧㄢ ㄇㄟˊ ㄌㄜ˙

沒了

meiˊ le˙
ㄇㄟˊ ㄌㄜ˙
Didn't need to, Didn't have to
meiˊ naˋ ge˙ biˋ yaoˋ
ㄇㄟˊ ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙ ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ

沒那

meiˊ naˋ
ㄇㄟˊ ㄋㄚˋ
Isn't that simple, Is not that simple, Wasn't that easy
meiˊ naˋ me˙ jianˇ dan¯
ㄇㄟˊ ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ

沒那

meiˊ naˋ
ㄇㄟˊ ㄋㄚˋ
Completely uninterested, Couldn't care less
wanˊ quanˊ meiˊ xingˋ quˋ
ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˊ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ

沒興

meiˊ xingˋ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄥˋ
Not yet studied, Not yet learned
meiˊ xueˊ guoˋ
ㄇㄟˊ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄛˋ

沒學

meiˊ xueˊ
ㄇㄟˊ ㄒㄩㄝˊ
Have not grown bigger
meiˊ zhangˇ daˋ
ㄇㄟˊ ㄓㄤˇ ㄉㄚˋ

沒長

meiˊ zhangˇ
ㄇㄟˊ ㄓㄤˇ
Had no hair
meiˊ faˇ
ㄇㄟˊ ㄈㄚˇ

沒髮

meiˊ faˇ
ㄇㄟˊ ㄈㄚˇ
Unaffected
meiˊ shouˋ yingˇ xiangˇ
ㄇㄟˊ ㄕㄡˋ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ

沒受

meiˊ shouˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄡˋ
Mood isn't affected
xin¯ qingˊ meiˊ shouˋ daoˋ yingˇ xiangˇ
ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ ㄇㄟˊ ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ

沒受

meiˊ shouˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄡˋ
Uninjured
meiˊ shouˋ shang¯
ㄇㄟˊ ㄕㄡˋ ㄕㄤ

沒受

meiˊ shouˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄡˋ
Didn't get, Don't have
meiˊ deˊ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ

沒得

meiˊ deˊ
ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ
Best, Nothing better, No comparison
meiˊ deˊ biˇ
ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄅㄧˇ

沒得

meiˊ deˊ
ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ
If i don't have or get your permission
danˋ ruˊ guoˇ meiˊ deˊ daoˋ niˇ de˙ xuˇ keˇ
ㄉㄢˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ

沒得

meiˊ deˊ
ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ
Didn't buy
meiˊ jieˋ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄠˋ

沒借

meiˊ jieˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ
Didn't lend
meiˊ jieˋ zhaoˊ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ ㄓㄠˊ

沒借

meiˊ jieˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ
It's nothing
meiˊ shenˊ me˙
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

沒什

meiˊ shenˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ
No difference, Not different at all, Usual
meiˊ shenˊ me˙ liangˇ yangˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄌㄧㄤˇ ㄧㄤˋ

沒什

meiˊ shenˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ
Very few talents, Not very talented
meiˊ shenˊ me˙ tian¯ fen¯
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄊㄧㄢ ㄈㄣ

沒什

meiˊ shenˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ
Was of no use anyway
meiˊ sheˊ me˙ yongˋ jiuˋ shiˋ le˙
ㄇㄟˊ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄌㄜ˙

沒什

meiˊ sheˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄜˊ
Isn't rich, Wasn't rich
meiˊ shenˊ me˙ qianˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄑㄧㄢˊ

沒什

meiˊ shenˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ
He has no other hobbies
ta¯ meiˊ shenˊ me˙ bieˊ de˙ aiˋ haoˇ
ㄊㄚ ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄅㄧㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄞˋ ㄏㄠˇ

沒什

meiˊ shenˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ
Nothing to it, It's easy
naˋ meiˊ shenˊ me˙
ㄋㄚˋ ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

沒什

meiˊ shenˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ
Maybe it's nothing, It's probably nothing, It's probably not what we are looking for
yeˇ xuˇ meiˊ shenˊ me˙ xiang¯ gan¯
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄒㄧㄤ ㄍㄢ

沒什

meiˊ shenˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ
Without looking
kanˋ dou¯ meiˊ kanˋ
ㄎㄢˋ ㄉㄡ ㄇㄟˊ ㄎㄢˋ

沒看

meiˊ kanˋ
ㄇㄟˊ ㄎㄢˋ
Did not see
meiˊ kanˋ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ

沒看

meiˊ kanˋ
ㄇㄟˊ ㄎㄢˋ
Can't see clearly, Can't see it
meiˊ kanˋ qing¯
ㄇㄟˊ ㄎㄢˋ ㄑㄧㄥ

沒看

meiˊ kanˋ
ㄇㄟˊ ㄎㄢˋ
Didn't see
meiˊ kanˋ jianˋ
ㄇㄟˊ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ

沒看

meiˊ kanˋ
ㄇㄟˊ ㄎㄢˋ
How is it that nobody can see it
daˋ jia¯ zenˇ me˙ meiˊ kanˋ jianˋ
ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄇㄟˊ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ

沒看

meiˊ kanˋ
ㄇㄟˊ ㄎㄢˋ
Doesn't have much more
meiˊ shengˋ duo¯ shaoˇ
ㄇㄟˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ

沒剩

meiˊ shengˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄥˋ
Didn't tell me what it was, Didn't tell me what it was about
meiˊ gaoˋ suˋ woˇ shiˋ shenˊ me˙ shiˋ
ㄇㄟˊ ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ ㄨㄛˇ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

沒告

meiˊ gaoˋ
ㄇㄟˊ ㄍㄠˋ
He didn't ask anymore questions, He didn't ask anything further
ta¯ meiˊ duo¯ wenˋ
ㄊㄚ ㄇㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄨㄣˋ

沒多

meiˊ duo¯
ㄇㄟˊ ㄉㄨㄛ
Before long, Not long, Not long after
meiˊ duo¯ jiuˇ
ㄇㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄡˇ

沒多

meiˊ duo¯
ㄇㄟˊ ㄉㄨㄛ
Not long after
meiˊ duo¯ jiuˇ houˋ
ㄇㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄡˇ ㄏㄡˋ

沒多

meiˊ duo¯
ㄇㄟˊ ㄉㄨㄛ
If not signed, then you won't get paid
meiˊ qian¯ meiˊ qianˊ
ㄇㄟˊ ㄑㄧㄢ ㄇㄟˊ ㄑㄧㄢˊ

沒簽

meiˊ qian¯
ㄇㄟˊ ㄑㄧㄢ
Arrive too late to save (him, Her, Them)
ganˇ daoˋ jiuˋ meiˊ jiuˋ le˙
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄡˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄡˋ ㄌㄜ˙

沒救

meiˊ jiuˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄡˋ
Hasn't left
meiˊ liˊ kai¯
ㄇㄟˊ ㄌㄧˊ ㄎㄞ

沒離

meiˊ liˊ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˊ
His eyes didn't leave the shivering old man, He kept his eyes on the shivering old man
ta¯ de˙ muˋ guang¯ shiˇ zhong¯ meiˊ liˊ kai¯ fa¯ douˇ de˙ laoˇ renˊ
ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄕˇ ㄓㄨㄥ ㄇㄟˊ ㄌㄧˊ ㄎㄞ ㄈㄚ ㄉㄡˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ

沒離

meiˊ liˊ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˊ
Not involved, Did not involve
meiˊ qian¯ sheˋ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄑㄧㄢ ㄕㄜˋ ㄉㄠˋ

沒牽

meiˊ qian¯
ㄇㄟˊ ㄑㄧㄢ
Didn't win
meiˊ yingˊ deˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄥˊ ㄉㄜˊ

沒贏

meiˊ yingˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄥˊ
Didn't' win any money
meiˊ yingˊ deˊ yiˋ fen¯ qianˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄥˊ ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄈㄣ ㄑㄧㄢˊ

沒贏

meiˊ yingˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄥˊ
Not interested, Uninteresting, Without meaning
meiˊ yiˋ
ㄇㄟˊ ㄧˋ

沒意

meiˊ yiˋ
ㄇㄟˊ ㄧˋ
The surprise, The unexpectedness, Surprise, Unexpected, Unexpectedly
meiˊ yiˋ liaoˋ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ ㄉㄠˋ

沒意

meiˊ yiˋ
ㄇㄟˊ ㄧˋ
Meaningless, Uninteresting
meiˊ yiˋ si¯
ㄇㄟˊ ㄧˋ ㄙ

沒意

meiˊ yiˋ
ㄇㄟˊ ㄧˋ
No way to, Can't
meiˊ banˋ faˇ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ

沒辦

meiˊ banˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ
Can't get out of bed
meiˊ banˋ faˇ xiaˋ chuangˊ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄚˋ ㄔㄨㄤˊ

沒辦

meiˊ banˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ
Couldn't take it for ever, Wouldn't last for ever
meiˊ banˋ faˇ cheng¯ daoˋ yongˇ yuanˇ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄔㄥ ㄉㄠˋ ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ

沒辦

meiˊ banˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ
Can't be cleaned, No way to clean, No way to clean up
meiˊ banˋ faˇ qing¯ liˇ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄑㄧㄥ ㄌㄧˇ

沒辦

meiˊ banˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ
Can't wait for too long, Can't put it off for too long
meiˊ banˋ faˇ dengˇ taiˋ jiuˇ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄉㄥˇ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄡˇ

沒辦

meiˊ banˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ
I can't
woˇ meiˊ banˋ faˇ
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ

沒辦

meiˊ banˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ
We can't go back to the way it was
woˇ men˙ meiˊ banˋ faˇ xiangˋ yiˇ qianˊ naˋ yangˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄤˋ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄧㄤˋ

沒辦

meiˊ banˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ
Unless my memory is at fault, Unless i've forgotten something, If i remember correctly
yaoˋ shiˋ woˇ meiˊ jiˋ cuoˋ de˙ huaˋ
ㄧㄠˋ ㄕˋ ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄐㄧˋ ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ

沒記

meiˊ jiˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧˋ
Didn't, Didn't try
meiˊ shiˋ
ㄇㄟˊ ㄕˋ

沒試

meiˊ shiˋ
ㄇㄟˊ ㄕˋ
Haven't spoken
meiˊ shuo¯ guoˋ huaˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛ ㄍㄨㄛˋ ㄏㄨㄚˋ

沒說

meiˊ shuo¯
ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛ
And so she didn't say anything
yuˊ shiˋ ta¯ meiˊ shuo¯ shenˊ me˙
ㄩˊ ㄕˋ ㄊㄚ ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

沒說

meiˊ shuo¯
ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛ
Thought but didn't say
xin¯ zhong¯ anˋ xiangˇ danˋ meiˊ shuo¯ chu¯ kouˇ
ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ ㄢˋ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄢˋ ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛ ㄔㄨ ㄎㄡˇ

沒說

meiˊ shuo¯
ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛ
Not in the mood
meiˊ xin¯ qingˊ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ

沒心

meiˊ xin¯
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄣ
Unnecessary, Don't need, Didn't need
meiˊ biˋ yaoˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ

沒必

meiˊ biˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄧˋ
No need to economize, Not necessary to be frugal, Isn't necessary to be frugal, Economizing is not necessary
meiˊ biˋ yaoˋ shengˇ qianˊ
ㄇㄟˊ ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄕㄥˇ ㄑㄧㄢˊ

沒必

meiˊ biˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄧˋ
Not notice
meiˊ zhuˋ yiˋ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄉㄠˋ

沒注

meiˊ zhuˋ
ㄇㄟˊ ㄓㄨˋ
Seemed not to notice, Seemed to ignore
siˋ hu¯ meiˊ zhuˋ yiˋ daoˋ
ㄙˋ ㄏㄨ ㄇㄟˊ ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄉㄠˋ

沒注

meiˊ zhuˋ
ㄇㄟˊ ㄓㄨˋ
Run out of alcohol
meiˊ jiuˇ he¯ le˙
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄡˇ ㄏㄜ ㄌㄜ˙

沒酒

meiˊ jiuˇ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄡˇ
There's no way of understanding, There's no (way of) understanding
meiˊ faˇ liˇ jieˇ
ㄇㄟˊ ㄈㄚˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ

沒法

meiˊ faˇ
ㄇㄟˊ ㄈㄚˇ
No way to
meiˊ faˊ zi˙
ㄇㄟˊ ㄈㄚˊ ㄗ˙

沒法

meiˊ faˊ
ㄇㄟˊ ㄈㄚˊ
No way can help
meiˊ faˊ zi˙ bang¯
ㄇㄟˊ ㄈㄚˊ ㄗ˙ ㄅㄤ

沒法

meiˊ faˊ
ㄇㄟˊ ㄈㄚˊ
Missed the target, Didn't hit the target, Missed
meiˊ sheˋ zhong¯
ㄇㄟˊ ㄕㄜˋ ㄓㄨㄥ

沒射

meiˊ sheˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄜˋ
There are no more secrets, There are no more mysteries
meiˊ miˋ miˋ le˙
ㄇㄟˊ ㄇㄧˋ ㄇㄧˋ ㄌㄜ˙

沒祕

meiˊ miˋ
ㄇㄟˊ ㄇㄧˋ
Rude
meiˊ liˇ maoˋ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ

沒禮

meiˊ liˇ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ
Very rude, Extremely rude
taiˋ meiˊ liˇ maoˋ
ㄊㄞˋ ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ

沒禮

meiˊ liˇ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ
After a short time, Not long after
meiˊ guoˋ duo¯ jiuˇ
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄡˇ

沒過

meiˊ guoˋ
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄛˋ
Within minutes, Within a short time
meiˊ guoˋ jiˇ fen¯ zhong¯
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧˇ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ

沒過

meiˊ guoˋ
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄛˋ
Didn't pass (the tests)
meiˊ tong¯ guoˋ
ㄇㄟˊ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ

沒通

meiˊ tong¯
ㄇㄟˊ ㄊㄨㄥ
Are not so big, Are not as big, Are not that big
caiˊ meiˊ zheˋ me˙ daˋ
ㄘㄞˊ ㄇㄟˊ ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙ ㄉㄚˋ

沒這

meiˊ zheˋ
ㄇㄟˊ ㄓㄜˋ
It didn't pan out, It didn't work out that way
shiˋ qingˊ meiˊ zheˋ me˙ fa¯ sheng¯
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄇㄟˊ ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙ ㄈㄚ ㄕㄥ

沒這

meiˊ zheˋ
ㄇㄟˊ ㄓㄜˋ
No such thing in his world, Did not belong in his world
zaiˋ ta¯ de˙ shiˋ jieˋ liˇ gen¯ benˇ meiˊ zheˋ huiˊ shiˋ
ㄗㄞˋ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄌㄧˇ ㄍㄣ ㄅㄣˇ ㄇㄟˊ ㄓㄜˋ ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ

沒這

meiˊ zheˋ
ㄇㄟˊ ㄓㄜˋ
Endless, Endlessly
meiˊ wanˊ meiˊ le˙
ㄇㄟˊ ㄨㄢˊ ㄇㄟˊ ㄌㄜ˙

沒完

meiˊ wanˊ
ㄇㄟˊ ㄨㄢˊ
Not wearing
meiˊ chuan¯
ㄇㄟˊ ㄔㄨㄢ

沒穿

meiˊ chuan¯
ㄇㄟˊ ㄔㄨㄢ
Not wearing a bra
meiˊ chuan¯ xiong¯ zhaoˋ
ㄇㄟˊ ㄔㄨㄢ ㄒㄩㄥ ㄓㄠˋ

沒穿

meiˊ chuan¯
ㄇㄟˊ ㄔㄨㄢ
Naked, Nude, Bare
meiˊ chuan¯ yi¯ fuˊ
ㄇㄟˊ ㄔㄨㄢ ㄧ ㄈㄨˊ

沒穿

meiˊ chuan¯
ㄇㄟˊ ㄔㄨㄢ
No one, Nobody
meiˊ renˊ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ

沒人

meiˊ renˊ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ
Vacant
meiˊ renˊ zhuˋ de˙
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙

沒人

meiˊ renˊ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ
Nobody likes
meiˊ renˊ xiˇ huan¯
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ

沒人

meiˊ renˊ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ
Nobody cares, Nobody minds
meiˊ renˊ zaiˋ yiˋ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄗㄞˋ ㄧˋ

沒人

meiˊ renˊ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ
Never works
meiˊ renˊ banˋ de˙ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄅㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄠˋ

沒人

meiˊ renˊ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ
Even if there was no one there to see
jiˊ shiˇ meiˊ renˊ zaiˋ pangˊ bian¯ guan¯ kanˋ
ㄐㄧˊ ㄕˇ ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄗㄞˋ ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ ㄍㄨㄢ ㄎㄢˋ

沒人

meiˊ renˊ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ
No one was in the bathroom, The bathroom was empty
yuˋ shiˋ liˇ meiˊ renˊ
ㄩˋ ㄕˋ ㄌㄧˇ ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ

沒人

meiˊ renˊ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ
No one is using
meiˊ renˊ yongˋ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄩㄥˋ

沒人

meiˊ renˊ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ
No one is using
meiˊ renˊ yongˋ de˙
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙

沒人

meiˊ renˊ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ
Never again would anyone
zaiˋ yeˇ meiˊ renˊ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ

沒人

meiˊ renˊ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ
Run desperately, Run hellbent, Hurriedly flee
meiˊ mingˋ siˋ de˙ taoˊ
ㄇㄟˊ ㄇㄧㄥˋ ㄙˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄠˊ

沒命

meiˊ mingˋ
ㄇㄟˊ ㄇㄧㄥˋ
Didn't grab a beer before going upstairs
meiˊ naˊ piˊ jiuˇ jiuˋ shangˋ louˊ le˙
ㄇㄟˊ ㄋㄚˊ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄡˋ ㄕㄤˋ ㄌㄡˊ ㄌㄜ˙

沒拿

meiˊ naˊ
ㄇㄟˊ ㄋㄚˊ
Memorized incorrectly
meiˊ nianˋ duiˋ
ㄇㄟˊ ㄋㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ

沒念

meiˊ nianˋ
ㄇㄟˊ ㄋㄧㄢˋ
Uncarpeted, Carpetless
meiˊ pu¯ diˋ tanˇ
ㄇㄟˊ ㄆㄨ ㄉㄧˋ ㄊㄢˇ

沒鋪

meiˊ pu¯
ㄇㄟˊ ㄆㄨ
If not signed, then you won't get paid
meiˊ qian¯ meiˊ qianˊ
ㄇㄟˊ ㄑㄧㄢ ㄇㄟˊ ㄑㄧㄢˊ

沒錢

meiˊ qianˊ
ㄇㄟˊ ㄑㄧㄢˊ
Right, That's right
meiˊ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ

沒錯

meiˊ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ
Didn't miss anything
meiˊ cuoˋ guoˋ sheˊ me˙
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ ㄍㄨㄛˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

沒錯

meiˊ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ
Not wrong, That's for sure
yiˋ dianˇ meiˊ cuoˋ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ

沒錯

meiˊ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ
At least that's what it looks like to me
zhiˋ shaoˇ zaiˋ woˇ kanˋ laiˊ shiˋ naˋ yangˋ meiˊ cuoˋ
ㄓˋ ㄕㄠˇ ㄗㄞˋ ㄨㄛˇ ㄎㄢˋ ㄌㄞˊ ㄕˋ ㄋㄚˋ ㄧㄤˋ ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ

沒錯

meiˊ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ
Exactly!, Precisely!
yiˋ dianˇ yeˇ meiˊ cuoˋ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ

沒錯

meiˊ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ
Doesn't matter
meiˊ cha¯
ㄇㄟˊ ㄔㄚ

沒差

meiˊ cha¯
ㄇㄟˊ ㄔㄚ
All of a sudden, Abruptly, Apropos of nothing before or after, Inexplicably, Illogically
meiˊ touˊ meiˊ naoˇ
ㄇㄟˊ ㄊㄡˊ ㄇㄟˊ ㄋㄠˇ

沒頭

meiˊ touˊ
ㄇㄟˊ ㄊㄡˊ
Not touched, Never experienced
meiˊ pengˋ
ㄇㄟˊ ㄆㄥˋ

沒碰

meiˊ pengˋ
ㄇㄟˊ ㄆㄥˋ
Not touching anything
meiˊ pengˋ renˋ keˇ dong¯ xi¯
ㄇㄟˊ ㄆㄥˋ ㄖㄣˋ ㄎㄜˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

沒碰

meiˊ pengˋ
ㄇㄟˊ ㄆㄥˋ
Didn't come down
meiˊ xiaˋ laiˊ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ

沒下

meiˊ xiaˋ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄚˋ
Didn't go down
meiˊ xiaˋ quˋ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩˋ

沒下

meiˊ xiaˋ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄚˋ
Didn't hear clearly
meiˊ ting¯ qing¯ chuˇ
ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ

沒聽

meiˊ ting¯
ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥ
Had not heard, Had never heard
meiˊ ting¯ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥ ㄉㄠˋ

沒聽

meiˊ ting¯
ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥ
Never heard, Never heard of
congˊ laiˊ meiˊ ting¯ guoˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ

沒聽

meiˊ ting¯
ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥ
I never heard of him
woˇ congˊ laiˊ meiˊ ting¯ guoˋ ta¯
ㄨㄛˇ ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄚ

沒聽

meiˊ ting¯
ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥ
I never heard of her
woˇ congˊ laiˊ meiˊ ting¯ guoˋ ta¯
ㄨㄛˇ ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄚ

沒聽

meiˊ ting¯
ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥ
No reason to risk
meiˊ liˇ youˊ maoˋ zhe˙
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ ㄧㄡˊ ㄇㄠˋ ㄓㄜ˙

沒理

meiˊ liˇ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ
No reason to risk carrying too much weight
meiˊ liˇ youˊ maoˋ zhe˙ chao¯ zhongˋ de˙ feng¯ xianˇ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ ㄧㄡˊ ㄇㄠˋ ㄓㄜ˙ ㄔㄠ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ

沒理

meiˊ liˇ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ
Ignore, Not pay attention to
meiˊ liˇ huiˋ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨㄟˋ

沒理

meiˊ liˇ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ
Didn't come up
meiˊ shangˋ laiˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄤˋ ㄌㄞˊ

沒上

meiˊ shangˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄤˋ
Didn't go up
meiˊ shangˋ quˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄤˋ ㄑㄩˋ

沒上

meiˊ shangˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄤˋ
I didn't teach you anything
woˇ meiˊ jiaoˋ niˇ shenˊ me˙
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄠˋ ㄋㄧˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

沒教

meiˊ jiaoˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄠˋ
Didn't go to work, Missed work
meiˊ quˋ shangˋ ban¯
ㄇㄟˊ ㄑㄩˋ ㄕㄤˋ ㄅㄢ

沒去

meiˊ quˋ
ㄇㄟˊ ㄑㄩˋ
Cheeky, Naughty
zheˋ meiˊ gui¯ juˇ
ㄓㄜˋ ㄇㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄐㄩˇ

沒規

meiˊ gui¯
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄟ
He hadn't gotten up, He was still in bed
ta¯ meiˊ qiˇ laiˊ
ㄊㄚ ㄇㄟˊ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ

沒起

meiˊ qiˇ
ㄇㄟˊ ㄑㄧˇ
Does not think, Did not think (that), Can't believe, Don't believe, Can't imagine, Didn't imagine, Would never have imagined
meiˊ xiangˇ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

沒想

meiˊ xiangˇ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ
Didn't think that just
meiˊ xiangˇ gang¯
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄍㄤ

沒想

meiˊ xiangˇ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ
I never thought, I never imagined
woˇ meiˊ xiangˇ daoˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

沒想

meiˊ xiangˇ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ
Truly did not expect
zhen¯ meiˊ xiangˇ daoˋ
ㄓㄣ ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

沒想

meiˊ xiangˇ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ
Hadn't thought about him in ages
haoˇ jiuˇ meiˊ xiangˇ daoˋ ta¯ le˙
ㄏㄠˇ ㄐㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ ㄊㄚ ㄌㄜ˙

沒想

meiˊ xiangˇ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ
But i never thought
buˊ guoˋ woˇ meiˊ xiangˇ daoˋ
ㄅㄨˊ ㄍㄨㄛˋ ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

沒想

meiˊ xiangˇ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ
Not had the chance, No chance, No opportunity, Not had the opportunity
meiˊ ji¯ huiˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

沒機

meiˊ ji¯
ㄇㄟˊ ㄐㄧ
No, Does not have
meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Indefinite, Undefined, General, Unspecific, Non-specified
meiˊ youˇ yiˊ dingˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄧˊ ㄉㄧㄥˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Not even halfway through
meiˊ youˇ zhong¯ tuˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Nothing, There's nothing, Nothing much
meiˊ youˇ shenˊ me˙
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
There are no bad points, There are no disadvantages
meiˊ youˇ shenˊ me˙ huaiˋ chuˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄞˋ ㄔㄨˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
There is nothing to be sorry for, It's okay, Don't worry about it
meiˊ youˇ shenˊ me˙ duiˋ buˋ qiˇ de˙
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄉㄜ˙

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
There was no sound
meiˊ youˇ renˋ heˊ sheng¯ xiangˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕㄥ ㄒㄧㄤˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
No excuse, Does not have an excuse
meiˊ youˇ jieˋ kouˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄝˋ ㄎㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Does not recall, No recollection
meiˊ youˇ beiˋ anˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄅㄟˋ ㄢˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Wasn't completely wrong
meiˊ youˇ quanˊ ranˊ cai¯ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ ㄘㄞ ㄘㄨㄛˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
No different, No different from
meiˊ youˇ liangˇ yangˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄌㄧㄤˇ ㄧㄤˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
No other choice is possible, Situation where no other choice is possible
meiˊ youˇ qiˊ ta¯ xuanˇ zeˊ de˙ keˇ nengˊ xingˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄧˊ ㄊㄚ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ ㄉㄜ˙ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄥˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Had no name, Had no name for, Was not christened
meiˊ youˇ quˇ mingˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄩˇ ㄇㄧㄥˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Did not respond
meiˊ youˇ huiˊ ying¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄧㄥ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Wake up without a hangover
meiˊ youˇ suˋ zuiˋ diˋ xingˇ laiˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄙㄨˋ ㄗㄨㄟˋ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄥˇ ㄌㄞˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Did not continue
meiˊ youˇ chiˊ jiˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄔˊ ㄐㄧˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Did not last very long
meiˊ youˇ chiˊ jiˋ henˇ jiuˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄔˊ ㄐㄧˋ ㄏㄣˇ ㄐㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Didn't provide an inflight meal
meiˊ youˇ tiˊ gong¯ fei¯ ji¯ can¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄈㄟ ㄐㄧ ㄘㄢ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Not as hopeless as yesterday
meiˊ youˇ zuoˊ tian¯ naˋ me˙ jueˊ wangˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄗㄨㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄐㄩㄝˊ ㄨㄤˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
There were no right answers
meiˊ youˇ zhengˋ queˋ daˊ anˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄚˊ ㄢˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Can't live without water
meiˊ youˇ shuiˇ huoˊ buˊ xiaˋ quˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˊ ㄅㄨˊ ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Does not have any gas, Has run out of gas
meiˊ youˇ qiˋ youˊ le˙
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄧˋ ㄧㄡˊ ㄌㄜ˙

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Had not vanished, Was still there
meiˊ youˇ xiao¯ shi¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠ ㄕ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Didn't weaken, Didn't subside, Unabated
meiˊ youˇ jianˇ ruoˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄢˇ ㄖㄨㄛˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Didn't see
meiˊ youˇ kanˋ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Didn't see him
meiˊ youˇ kanˋ jianˋ ta¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄚ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Didn't see her
meiˊ youˇ kanˋ jianˋ ta¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄚ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Has not been signed, Unsigned
meiˊ youˇ qian¯ mingˊ de˙
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄜ˙

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Faceless voice
meiˊ youˇ lianˇ de˙ sheng¯ yin¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄌㄧㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄕㄥ ㄧㄣ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
It didn't take too long, Don't take too long
meiˊ youˇ hua¯ henˇ changˊ de˙ shiˊ jian¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄏㄨㄚ ㄏㄣˇ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Had not cried, Had not wept
meiˊ youˇ luoˋ leiˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄟˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Never seen
meiˊ youˇ jianˋ guoˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Said nothing, Didn't say a think, Didn't speak
meiˊ youˇ shuo¯ huaˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
There are no dead ends
meiˊ youˇ zouˇ buˋ tong¯ de˙ siˇ xiangˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄗㄡˇ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄜ˙ ㄙˇ ㄒㄧㄤˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Wasn't following, Wasn't coming
meiˊ youˇ gen¯ laiˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄍㄣ ㄌㄞˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Can't open, Can't get open
meiˊ youˇ banˋ faˇ daˇ kai¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄉㄚˇ ㄎㄞ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Can't carry out, Can't perform, Can't do
meiˊ youˇ jinˋ xingˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Not enough money for me to go to school
meiˊ youˇ qianˊ rangˋ woˇ quˋ shangˋ xueˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄢˊ ㄖㄤˋ ㄨㄛˇ ㄑㄩˋ ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Does not have a problem, No problem, That's fine
meiˊ youˇ guan¯ xiˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
It doesn't make sense
zheˋ meiˊ youˇ daoˋ liˇ
ㄓㄜˋ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ ㄌㄧˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
It doesn't make sense!
zheˋ meiˊ youˇ daoˋ liˇ a˙
ㄓㄜˋ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ ㄌㄧˇ ㄚ˙

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Nobody has responded
dou¯ meiˊ youˇ huiˊ ying¯
ㄉㄡ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄧㄥ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
At the time there were no vehicles at the intersection
dang¯ shiˊ luˋ kouˇ meiˊ youˇ shenˊ me˙ che¯ liangˋ
ㄉㄤ ㄕˊ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄔㄜ ㄌㄧㄤˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Still wasn't coming, Still wasn't following
haiˊ shiˋ meiˊ youˇ gen¯ laiˊ
ㄏㄞˊ ㄕˋ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄍㄣ ㄌㄞˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Doesn't seem
siˋ hu¯ meiˊ youˇ
ㄙˋ ㄏㄨ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Doesn't seem that desparate
siˋ hu¯ meiˊ youˇ naˋ me˙ jueˊ wangˋ
ㄙˋ ㄏㄨ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄐㄩㄝˊ ㄨㄤˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
None of them
ta¯ men˙ meiˊ youˇ banˋ ge˙
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄅㄢˋ ㄍㄜ˙

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
We don't ask you to do a lot of chores
woˇ men˙ meiˊ youˇ yaoˋ qiuˊ niˇ zuoˋ henˇ duo¯ jia¯ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄧㄠˋ ㄑㄧㄡˊ ㄋㄧˇ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄚ ㄕˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Maybe not, Perhaps not
yeˇ xuˇ meiˊ youˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Perhaps it made no difference, Maybe it didn't matter, Maybe it was allright
yeˇ xuˇ meiˊ youˇ chai¯ bieˊ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄔㄞ ㄅㄧㄝˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
I don't have anything else to do
woˇ sheˊ me˙ meiˊ youˇ
ㄨㄛˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
How is it that this person has no head
zheˋ ge˙ renˊ zenˇ me˙ meiˊ youˇ touˊ
ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄊㄡˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Have no choice at all
wanˊ quanˊ meiˊ youˇ xuanˇ zeˊ
ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
There isn't much that i can't get
tong¯ changˊ meiˊ youˇ shenˊ me˙ shiˋ woˇ nongˋ buˊ daoˋ de˙
ㄊㄨㄥ ㄔㄤˊ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ ㄨㄛˇ ㄋㄨㄥˋ ㄅㄨˊ ㄉㄠˋ ㄉㄜ˙

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
And so it wasn't a problem
yin¯ ciˇ meiˊ youˇ wenˋ tiˊ
ㄧㄣ ㄘˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Physically unharmed
rouˋ tiˇ shangˋ meiˊ youˇ shouˋ daoˋ shang¯ haiˋ
ㄖㄡˋ ㄊㄧˇ ㄕㄤˋ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ㄕㄤ ㄏㄞˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
This dish isn't on the menu
caiˋ dan¯ shangˋ meiˊ youˇ zheˋ daoˋ caiˋ
ㄘㄞˋ ㄉㄢ ㄕㄤˋ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄓㄜˋ ㄉㄠˋ ㄘㄞˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Not one person among them had a beergut or beer belly
qiˊ zhong¯ meiˊ youˇ yiˋ ge˙ renˊ youˇ piˊ jiuˇ duˋ
ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄧㄡˇ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ ㄉㄨˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Didn't catch a thing, Didn't catch anything
sheˊ me˙ dou¯ meiˊ youˇ zhuo¯ daoˋ
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄓㄨㄛ ㄉㄠˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
There's no one here, There isn't even one person here
yiˋ ge˙ renˊ dou¯ meiˊ youˇ
ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄉㄡ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Not even a little
yiˋ dianˇ yongˋ yeˇ meiˊ youˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄥˋ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Completely worthless
yiˋ dianˇ jiaˋ zhiˊ yeˇ meiˊ youˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
No way at all, Completely impossible
yiˋ dianˇ banˋ faˇ yeˇ meiˊ youˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
There would be nothing inside, There is nothing inside, It would be empty, It is empty
liˇ touˊ yiˋ dingˋ shenˊ me˙ yeˇ meiˊ youˇ
ㄌㄧˇ ㄊㄡˊ ㄧˋ ㄉㄧㄥˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Doesn't have
meiˊ youˇ le˙
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄌㄜ˙

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
No one else
meiˊ youˇ renˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Did not come
meiˊ youˇ laiˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄌㄞˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Didn't have any cigarettes
meiˊ youˇ yan¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄧㄢ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
No wind
meiˊ youˇ feng¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄈㄥ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Lost everything, Doesn't have anything
sheˊ me˙ dou¯ meiˊ youˇ le˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄌㄜ˙

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
He didn't have
ta¯ meiˊ youˇ
ㄊㄚ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
He did not stop to eat
ta¯ meiˊ youˇ tingˊ xiaˋ laiˊ chi¯ fanˋ
ㄊㄚ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄊㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ ㄔ ㄈㄢˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
He didn't answer
ta¯ meiˊ youˇ huiˊ daˊ
ㄊㄚ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄉㄚˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
I don't have
woˇ meiˊ youˇ
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
I don't have any family
woˇ meiˊ youˇ renˋ heˊ jia¯ renˊ
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
There's no way i could have known in advance
woˇ meiˊ youˇ banˋ faˇ shiˋ xian¯ zhi¯ daoˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄕˋ ㄒㄧㄢ ㄓ ㄉㄠˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
I don't have a phone
woˇ meiˊ youˇ dianˋ huaˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Then there won't be
jiuˋ meiˊ youˇ
ㄐㄧㄡˋ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Do not have, Is empty
liˇ meiˊ youˇ
ㄌㄧˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Not yet, Hadn't yet, Still hadn't
haiˊ meiˊ youˇ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Do you or don't you have
youˇ meiˊ youˇ
ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Is there anything
youˇ meiˊ youˇ sheˊ me˙
ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Still works or not, Gotten rusty or not
youˇ meiˊ youˇ sheng¯ xiuˋ
ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄥ ㄒㄧㄡˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Don't you?, Do you not?
niˇ youˇ meiˊ youˇ
ㄋㄧˇ ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Did you ever find it strange that, Didn't you ever find it incredible that
niˇ youˇ meiˊ youˇ ganˇ jueˊ buˋ keˇ si¯ yiˋ
ㄋㄧˇ ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄙ ㄧˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Did they possibly know, Is it possible they (know, Knew)
ta¯ men˙ youˇ meiˊ youˇ keˇ nengˊ zhi¯ daoˋ
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄓ ㄉㄠˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Not carrying a gun
meiˊ daiˋ qiang¯
ㄇㄟˊ ㄉㄞˋ ㄑㄧㄤ

沒帶

meiˊ daiˋ
ㄇㄟˊ ㄉㄞˋ
Never mentioned it, Never brought it up, Never talked about it
congˊ laiˊ meiˊ tiˊ qiˇ guoˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ ㄇㄟˊ ㄊㄧˊ ㄑㄧˇ ㄍㄨㄛˋ

沒提

meiˊ tiˊ
ㄇㄟˊ ㄊㄧˊ
Disengaged, Hopeless
meiˊ gaoˇ touˊ de˙
ㄇㄟˊ ㄍㄠˇ ㄊㄡˊ ㄉㄜ˙

沒搞

meiˊ gaoˇ
ㄇㄟˊ ㄍㄠˇ
Don't get it, Don't get what is going on
meiˊ gaoˇ dongˇ
ㄇㄟˊ ㄍㄠˇ ㄉㄨㄥˇ

沒搞

meiˊ gaoˇ
ㄇㄟˊ ㄍㄠˇ
Didn't find
meiˊ zhaoˇ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ

沒找

meiˊ zhaoˇ
ㄇㄟˊ ㄓㄠˇ
Didn't find
meiˊ zhaoˇ zhaoˊ
ㄇㄟˊ ㄓㄠˇ ㄓㄠˊ

沒找

meiˊ zhaoˇ
ㄇㄟˊ ㄓㄠˇ
Didn't make it, Didn't survive, Didn't last till help arrived
meiˊ cheng¯ xiaˋ laiˊ
ㄇㄟˊ ㄔㄥ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ

沒撐

meiˊ cheng¯
ㄇㄟˊ ㄔㄥ
Allright, Ok
meiˊ shiˋ
ㄇㄟˊ ㄕˋ

沒事

meiˊ shiˋ
ㄇㄟˊ ㄕˋ
Allright, Ok
meiˊ shiˋ ba˙
ㄇㄟˊ ㄕˋ ㄅㄚ˙

沒事

meiˊ shiˋ
ㄇㄟˊ ㄕˋ
Correct in assuming, Correct in guessing that
meiˊ cai¯ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄞ ㄘㄨㄛˋ

沒猜

meiˊ cai¯
ㄇㄟˊ ㄘㄞ
Is the restaurant open
fanˋ dianˋ kai¯ menˊ meiˊ
ㄈㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄎㄞ ㄇㄣˊ ㄇㄟˊ

門沒

menˊ meiˊ
ㄇㄣˊ ㄇㄟˊ
Appear (and then disappear, Bobbing on ocean surface)
chu¯ moˋ
ㄔㄨ ㄇㄛˋ

出沒

chu¯ moˋ
ㄔㄨ ㄇㄛˋ
Pop up unexpectedly, Appear and disappear unpredictably
chu¯ meiˊ wuˊ changˊ
ㄔㄨ ㄇㄟˊ ㄨˊ ㄔㄤˊ

出沒

chu¯ meiˊ
ㄔㄨ ㄇㄟˊ
Never
congˊ meiˊ
ㄘㄨㄥˊ ㄇㄟˊ

從沒

congˊ meiˊ
ㄘㄨㄥˊ ㄇㄟˊ
Never heard of
congˊ meiˊ ting¯ shuo¯ guoˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥ ㄕㄨㄛ ㄍㄨㄛˋ

從沒

congˊ meiˊ
ㄘㄨㄥˊ ㄇㄟˊ
Never used to be able to, Never used to
yiˇ qianˊ congˊ meiˊ deˊ guoˋ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄘㄨㄥˊ ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ

從沒

congˊ meiˊ
ㄘㄨㄥˊ ㄇㄟˊ
Probably never heard of
daˋ gaiˋ congˊ meiˊ ting¯ shuo¯ guoˋ
ㄉㄚˋ ㄍㄞˋ ㄘㄨㄥˊ ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥ ㄕㄨㄛ ㄍㄨㄛˋ

從沒

congˊ meiˊ
ㄘㄨㄥˊ ㄇㄟˊ
You've probably never heard of
niˇ daˋ gaiˋ congˊ meiˊ ting¯ shuo¯ guoˋ
ㄋㄧˇ ㄉㄚˋ ㄍㄞˋ ㄘㄨㄥˊ ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥ ㄕㄨㄛ ㄍㄨㄛˋ

從沒

congˊ meiˊ
ㄘㄨㄥˊ ㄇㄟˊ
Sink, Drown
chenˊ moˋ
ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ

沉沒

chenˊ moˋ
ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ
Submerged
yan¯ moˋ
ㄧㄢ ㄇㄛˋ

淹沒

yan¯ moˋ
ㄧㄢ ㄇㄛˋ
Covered by sea water, Submerged
beiˋ haiˇ shuiˇ yan¯ moˋ
ㄅㄟˋ ㄏㄞˇ ㄕㄨㄟˇ ㄧㄢ ㄇㄛˋ

淹沒

yan¯ moˋ
ㄧㄢ ㄇㄛˋ
Not yet
haiˊ meiˊ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ

還沒

haiˊ meiˊ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ
Having not yet vomited
haiˊ meiˊ ouˇ tuˇ zhi¯ qianˊ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ ㄡˇ ㄊㄨˇ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

還沒

haiˊ meiˊ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ
Not even scared enough to shit
haiˊ meiˊ paˋ daoˋ yiˊ shiˇ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ ㄆㄚˋ ㄉㄠˋ ㄧˊ ㄕˇ

還沒

haiˊ meiˊ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ
Not yet restored
haiˊ meiˊ hui¯ fuˋ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ

還沒

haiˊ meiˊ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ
Not yet planted
haiˊ meiˊ zhongˋ chu¯ laiˊ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ ㄓㄨㄥˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

還沒

haiˊ meiˊ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ
Was still nearby
haiˊ meiˊ zouˇ yuanˇ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ ㄗㄡˇ ㄩㄢˇ

還沒

haiˊ meiˊ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ
It continued to rain, The rain still had not stopped
yuˇ haiˊ meiˊ tingˊ
ㄩˇ ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥˊ

還沒

haiˊ meiˊ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ
Hadn't even
shenˋ zhiˋ haiˊ meiˊ
ㄕㄣˋ ㄓˋ ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ

還沒

haiˊ meiˊ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ
Nothing has been planted yet
sheˊ me˙ dou¯ haiˊ meiˊ zhongˋ chu¯ laiˊ
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ ㄓㄨㄥˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

還沒

haiˊ meiˊ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ
Wasn't dead, Didn't die, Not yet dead
haiˊ meiˊ siˇ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ ㄙˇ

還沒

haiˊ meiˊ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ
Why aren't i dead yet? why am i still alive?
weiˋ sheˊ me˙ woˇ haiˊ meiˊ siˇ
ㄨㄟˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄨㄛˇ ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ ㄙˇ

還沒

haiˊ meiˊ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ
Indispensable, Indispensable contribution that can't go unrecognized
gong¯ buˋ keˇ moˋ
ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄇㄛˋ

可沒

keˇ moˋ
ㄎㄜˇ ㄇㄛˋ
Team's hard work has been indispensable
tuanˊ duiˋ de˙ nuˇ liˋ gong¯ buˋ keˇ meiˊ
ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄇㄟˊ

可沒

keˇ meiˊ
ㄎㄜˇ ㄇㄟˊ
Never
congˊ laiˊ meiˊ
ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ ㄇㄟˊ

來沒

laiˊ meiˊ
ㄌㄞˊ ㄇㄟˊ
Never again
zaiˋ yeˇ meiˊ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ

也沒

yeˇ meiˊ
ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ
Quickly running out of road
kuaiˋ meiˊ luˋ le˙
ㄎㄨㄞˋ ㄇㄟˊ ㄌㄨˋ ㄌㄜ˙

没路

meiˊ luˋ
ㄇㄟˊ ㄌㄨˋ
Nothing else to do
meiˊ bieˊ de˙ keˇ zuoˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄧㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄎㄜˇ ㄗㄨㄛˋ

没别

meiˊ bieˊ
ㄇㄟˊ ㄅㄧㄝˊ
No other sound
meiˊ bieˊ de˙ sheng¯ yin¯
ㄇㄟˊ ㄅㄧㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄥ ㄧㄣ

没别

meiˊ bieˊ
ㄇㄟˊ ㄅㄧㄝˊ
Except for providing a description there was nothing else to do
chuˊ le˙ shuo¯ mingˊ waiˋ meiˊ bieˊ de˙ keˇ zuoˋ
ㄔㄨˊ ㄌㄜ˙ ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ ㄨㄞˋ ㄇㄟˊ ㄅㄧㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄎㄜˇ ㄗㄨㄛˋ

没别

meiˊ bieˊ
ㄇㄟˊ ㄅㄧㄝˊ
Nothing to write home about, Not that big
meiˊ shaˊ daˋ buˋ liaoˇ
ㄇㄟˊ ㄕㄚˊ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ

没啥

meiˊ shaˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄚˊ
There's no time
meiˊ shiˊ jian¯ le˙
ㄇㄟˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄌㄜ˙

没时

meiˊ shiˊ
ㄇㄟˊ ㄕˊ
No problem
meiˊ wenˋ tiˊ
ㄇㄟˊ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

没问

meiˊ wenˋ
ㄇㄟˊ ㄨㄣˋ
Isn't shut, Aren't shut, Not closed
meiˊ guan¯ shangˋ
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄕㄤˋ

没关

meiˊ guan¯
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄢ
Not related to, No problem, It isn't a problem, Don't worry about it
meiˊ guan¯ xiˋ
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ

没关

meiˊ guan¯
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄢ
No problem, It doesn't matter
meiˊ guan¯ xiˋ
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ

没关

meiˊ guan¯
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄢ
It's been a while! long time no see!
henˇ jiuˇ meiˊ jianˋ mianˋ le˙
ㄏㄣˇ ㄐㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄜ˙

没见

meiˊ jianˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ
Didn't see, Didn't meet
meiˊ jianˋ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄠˋ

没见

meiˊ jianˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ
Didn't see (someone or something)
meiˊ jianˋ zhaoˊ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄠˊ

没见

meiˊ jianˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ
Never seen
meiˊ jianˋ guoˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˋ

没见

meiˊ jianˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ
Never again saw
zaiˋ yeˇ meiˊ jianˋ guoˋ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˋ

没见

meiˊ jianˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ
Didn't buy
meiˊ maiˇ
ㄇㄟˊ ㄇㄞˇ

没买

meiˊ maiˇ
ㄇㄟˊ ㄇㄞˇ
Didn't buy
meiˊ maiˇ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄇㄞˇ ㄉㄠˋ

没买

meiˊ maiˇ
ㄇㄟˊ ㄇㄞˇ
Didn't buy
meiˊ maiˇ zhaoˊ
ㄇㄟˊ ㄇㄞˇ ㄓㄠˊ

没买

meiˊ maiˇ
ㄇㄟˊ ㄇㄞˇ
Didn't order
meiˊ dianˇ
ㄇㄟˊ ㄉㄧㄢˇ

没点

meiˊ dianˇ
ㄇㄟˊ ㄉㄧㄢˇ
Didn't order anything
meiˊ dianˇ dong¯ xi¯
ㄇㄟˊ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

没点

meiˊ dianˇ
ㄇㄟˊ ㄉㄧㄢˇ
All of a sudden, Abruptly, Apropos of nothing before or after, Inexplicably, Illogically
meiˊ touˊ meiˊ naoˇ
ㄇㄟˊ ㄊㄡˊ ㄇㄟˊ ㄋㄠˇ

没脑

meiˊ naoˇ
ㄇㄟˊ ㄋㄠˇ
With clothes still on, Without taking clothes off
yi¯ fuˊ meiˊ tuo¯
ㄧ ㄈㄨˊ ㄇㄟˊ ㄊㄨㄛ

没脱

meiˊ tuo¯
ㄇㄟˊ ㄊㄨㄛ
Had no face
meiˊ lianˇ
ㄇㄟˊ ㄌㄧㄢˇ

没脸

meiˊ lianˇ
ㄇㄟˊ ㄌㄧㄢˇ
Useless
meiˊ yongˋ
ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ

没用

meiˊ yongˋ
ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ
It's no use!
meiˊ yongˋ de˙
ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙

没用

meiˊ yongˋ
ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ
Didn't come out, Hasn't come out
meiˊ chu¯ laiˊ
ㄇㄟˊ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

没出

meiˊ chu¯
ㄇㄟˊ ㄔㄨ
Confiscate
moˋ shou¯
ㄇㄛˋ ㄕㄡ

没收

moˋ shou¯
ㄇㄛˋ ㄕㄡ
Didn't get, Didn't receive
meiˊ shou¯ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄡ ㄉㄠˋ

没收

meiˊ shou¯
ㄇㄟˊ ㄕㄡ
Phone hadn't rung
dianˋ huaˋ meiˊ xiangˇ
ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ

没响

meiˊ xiangˇ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ
I've not changed, I'm the same
woˇ meiˊ bianˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄅㄧㄢˋ

没变

meiˊ bianˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄧㄢˋ
Mouthed silently
meiˊ fa¯ chu¯ sheng¯ yin¯ shuo¯
ㄇㄟˊ ㄈㄚ ㄔㄨ ㄕㄥ ㄧㄣ ㄕㄨㄛ

没发

meiˊ fa¯
ㄇㄟˊ ㄈㄚ
Perhaps you haven't noticed or realized
niˇ men˙ huoˋ xuˇ meiˊ fa¯ xianˋ
ㄋㄧˇ ㄇㄣ˙ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ

没发

meiˊ fa¯
ㄇㄟˊ ㄈㄚ
That's it!
meiˊ le˙
ㄇㄟˊ ㄌㄜ˙

没了

meiˊ le˙
ㄇㄟˊ ㄌㄜ˙
Endless, Endlessly
meiˊ wanˊ meiˊ le˙
ㄇㄟˊ ㄨㄢˊ ㄇㄟˊ ㄌㄜ˙

没了

meiˊ le˙
ㄇㄟˊ ㄌㄜ˙
Submerged, Swamped, Drowned
yan¯ meiˊ le˙
ㄧㄢ ㄇㄟˊ ㄌㄜ˙

没了

meiˊ le˙
ㄇㄟˊ ㄌㄜ˙
Didn't need to, Didn't have to
meiˊ naˋ ge˙ biˋ yaoˋ
ㄇㄟˊ ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙ ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ

没那

meiˊ naˋ
ㄇㄟˊ ㄋㄚˋ
Isn't that simple, Is not that simple, Wasn't that easy
meiˊ naˋ me˙ jianˇ dan¯
ㄇㄟˊ ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ

没那

meiˊ naˋ
ㄇㄟˊ ㄋㄚˋ
Completely uninterested, Couldn't care less
wanˊ quanˊ meiˊ xingˋ quˋ
ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˊ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ

没兴

meiˊ xingˋ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄥˋ
Not yet studied, Not yet learned
meiˊ xueˊ guoˋ
ㄇㄟˊ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄛˋ

没学

meiˊ xueˊ
ㄇㄟˊ ㄒㄩㄝˊ
Have not grown bigger
meiˊ zhangˇ daˋ
ㄇㄟˊ ㄓㄤˇ ㄉㄚˋ

没长

meiˊ zhangˇ
ㄇㄟˊ ㄓㄤˇ
Had no hair
meiˊ faˇ
ㄇㄟˊ ㄈㄚˇ

没发

meiˊ faˇ
ㄇㄟˊ ㄈㄚˇ
Unaffected
meiˊ shouˋ yingˇ xiangˇ
ㄇㄟˊ ㄕㄡˋ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ

没受

meiˊ shouˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄡˋ
Mood isn't affected
xin¯ qingˊ meiˊ shouˋ daoˋ yingˇ xiangˇ
ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ ㄇㄟˊ ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ

没受

meiˊ shouˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄡˋ
Uninjured
meiˊ shouˋ shang¯
ㄇㄟˊ ㄕㄡˋ ㄕㄤ

没受

meiˊ shouˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄡˋ
Didn't get, Don't have
meiˊ deˊ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ

没得

meiˊ deˊ
ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ
Best, Nothing better, No comparison
meiˊ deˊ biˇ
ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄅㄧˇ

没得

meiˊ deˊ
ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ
If i don't have or get your permission
danˋ ruˊ guoˇ meiˊ deˊ daoˋ niˇ de˙ xuˇ keˇ
ㄉㄢˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ

没得

meiˊ deˊ
ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ
Didn't buy
meiˊ jieˋ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄠˋ

没借

meiˊ jieˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ
Didn't lend
meiˊ jieˋ zhaoˊ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ ㄓㄠˊ

没借

meiˊ jieˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ
It's nothing
meiˊ shenˊ me˙
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

没什

meiˊ shenˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ
No difference, Not different at all, Usual
meiˊ shenˊ me˙ liangˇ yangˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄌㄧㄤˇ ㄧㄤˋ

没什

meiˊ shenˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ
Very few talents, Not very talented
meiˊ shenˊ me˙ tian¯ fen¯
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄊㄧㄢ ㄈㄣ

没什

meiˊ shenˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ
Was of no use anyway
meiˊ sheˊ me˙ yongˋ jiuˋ shiˋ le˙
ㄇㄟˊ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄌㄜ˙

没什

meiˊ sheˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄜˊ
Isn't rich, Wasn't rich
meiˊ shenˊ me˙ qianˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄑㄧㄢˊ

没什

meiˊ shenˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ
He has no other hobbies
ta¯ meiˊ shenˊ me˙ bieˊ de˙ aiˋ haoˇ
ㄊㄚ ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄅㄧㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄞˋ ㄏㄠˇ

没什

meiˊ shenˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ
Nothing to it, It's easy
naˋ meiˊ shenˊ me˙
ㄋㄚˋ ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

没什

meiˊ shenˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ
Maybe it's nothing, It's probably nothing, It's probably not what we are looking for
yeˇ xuˇ meiˊ shenˊ me˙ xiang¯ gan¯
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄒㄧㄤ ㄍㄢ

没什

meiˊ shenˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ
Without looking
kanˋ dou¯ meiˊ kanˋ
ㄎㄢˋ ㄉㄡ ㄇㄟˊ ㄎㄢˋ

没看

meiˊ kanˋ
ㄇㄟˊ ㄎㄢˋ
Did not see
meiˊ kanˋ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ

没看

meiˊ kanˋ
ㄇㄟˊ ㄎㄢˋ
Can't see clearly, Can't see it
meiˊ kanˋ qing¯
ㄇㄟˊ ㄎㄢˋ ㄑㄧㄥ

没看

meiˊ kanˋ
ㄇㄟˊ ㄎㄢˋ
Didn't see
meiˊ kanˋ jianˋ
ㄇㄟˊ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ

没看

meiˊ kanˋ
ㄇㄟˊ ㄎㄢˋ
How is it that nobody can see it
daˋ jia¯ zenˇ me˙ meiˊ kanˋ jianˋ
ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄇㄟˊ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ

没看

meiˊ kanˋ
ㄇㄟˊ ㄎㄢˋ
Doesn't have much more
meiˊ shengˋ duo¯ shaoˇ
ㄇㄟˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ

没剩

meiˊ shengˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄥˋ
Didn't tell me what it was, Didn't tell me what it was about
meiˊ gaoˋ suˋ woˇ shiˋ shenˊ me˙ shiˋ
ㄇㄟˊ ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ ㄨㄛˇ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

没告

meiˊ gaoˋ
ㄇㄟˊ ㄍㄠˋ
He didn't ask anymore questions, He didn't ask anything further
ta¯ meiˊ duo¯ wenˋ
ㄊㄚ ㄇㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄨㄣˋ

没多

meiˊ duo¯
ㄇㄟˊ ㄉㄨㄛ
Before long, Not long, Not long after
meiˊ duo¯ jiuˇ
ㄇㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄡˇ

没多

meiˊ duo¯
ㄇㄟˊ ㄉㄨㄛ
Not long after
meiˊ duo¯ jiuˇ houˋ
ㄇㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄡˇ ㄏㄡˋ

没多

meiˊ duo¯
ㄇㄟˊ ㄉㄨㄛ
If not signed, then you won't get paid
meiˊ qian¯ meiˊ qianˊ
ㄇㄟˊ ㄑㄧㄢ ㄇㄟˊ ㄑㄧㄢˊ

没签

meiˊ qian¯
ㄇㄟˊ ㄑㄧㄢ
Arrive too late to save (him, Her, Them)
ganˇ daoˋ jiuˋ meiˊ jiuˋ le˙
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄡˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄡˋ ㄌㄜ˙

没救

meiˊ jiuˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄡˋ
Hasn't left
meiˊ liˊ kai¯
ㄇㄟˊ ㄌㄧˊ ㄎㄞ

没离

meiˊ liˊ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˊ
His eyes didn't leave the shivering old man, He kept his eyes on the shivering old man
ta¯ de˙ muˋ guang¯ shiˇ zhong¯ meiˊ liˊ kai¯ fa¯ douˇ de˙ laoˇ renˊ
ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄕˇ ㄓㄨㄥ ㄇㄟˊ ㄌㄧˊ ㄎㄞ ㄈㄚ ㄉㄡˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ

没离

meiˊ liˊ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˊ
Not involved, Did not involve
meiˊ qian¯ sheˋ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄑㄧㄢ ㄕㄜˋ ㄉㄠˋ

没牵

meiˊ qian¯
ㄇㄟˊ ㄑㄧㄢ
Didn't win
meiˊ yingˊ deˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄥˊ ㄉㄜˊ

没赢

meiˊ yingˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄥˊ
Didn't' win any money
meiˊ yingˊ deˊ yiˋ fen¯ qianˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄥˊ ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄈㄣ ㄑㄧㄢˊ

没赢

meiˊ yingˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄥˊ
Not interested, Uninteresting, Without meaning
meiˊ yiˋ
ㄇㄟˊ ㄧˋ

没意

meiˊ yiˋ
ㄇㄟˊ ㄧˋ
The surprise, The unexpectedness, Surprise, Unexpected, Unexpectedly
meiˊ yiˋ liaoˋ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ ㄉㄠˋ

没意

meiˊ yiˋ
ㄇㄟˊ ㄧˋ
Meaningless, Uninteresting
meiˊ yiˋ si¯
ㄇㄟˊ ㄧˋ ㄙ

没意

meiˊ yiˋ
ㄇㄟˊ ㄧˋ
No way to, Can't
meiˊ banˋ faˇ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ

没办

meiˊ banˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ
Can't get out of bed
meiˊ banˋ faˇ xiaˋ chuangˊ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄚˋ ㄔㄨㄤˊ

没办

meiˊ banˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ
Couldn't take it for ever, Wouldn't last for ever
meiˊ banˋ faˇ cheng¯ daoˋ yongˇ yuanˇ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄔㄥ ㄉㄠˋ ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ

没办

meiˊ banˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ
Can't be cleaned, No way to clean, No way to clean up
meiˊ banˋ faˇ qing¯ liˇ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄑㄧㄥ ㄌㄧˇ

没办

meiˊ banˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ
Can't wait for too long, Can't put it off for too long
meiˊ banˋ faˇ dengˇ taiˋ jiuˇ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄉㄥˇ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄡˇ

没办

meiˊ banˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ
I can't
woˇ meiˊ banˋ faˇ
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ

没办

meiˊ banˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ
We can't go back to the way it was
woˇ men˙ meiˊ banˋ faˇ xiangˋ yiˇ qianˊ naˋ yangˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄤˋ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄧㄤˋ

没办

meiˊ banˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ
Unless my memory is at fault, Unless i've forgotten something, If i remember correctly
yaoˋ shiˋ woˇ meiˊ jiˋ cuoˋ de˙ huaˋ
ㄧㄠˋ ㄕˋ ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄐㄧˋ ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ

没记

meiˊ jiˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧˋ
Didn't, Didn't try
meiˊ shiˋ
ㄇㄟˊ ㄕˋ

没试

meiˊ shiˋ
ㄇㄟˊ ㄕˋ
Haven't spoken
meiˊ shuo¯ guoˋ huaˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛ ㄍㄨㄛˋ ㄏㄨㄚˋ

没说

meiˊ shuo¯
ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛ
And so she didn't say anything
yuˊ shiˋ ta¯ meiˊ shuo¯ shenˊ me˙
ㄩˊ ㄕˋ ㄊㄚ ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

没说

meiˊ shuo¯
ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛ
Thought but didn't say
xin¯ zhong¯ anˋ xiangˇ danˋ meiˊ shuo¯ chu¯ kouˇ
ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ ㄢˋ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄢˋ ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛ ㄔㄨ ㄎㄡˇ

没说

meiˊ shuo¯
ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛ
Not in the mood
meiˊ xin¯ qingˊ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ

没心

meiˊ xin¯
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄣ
Unnecessary, Don't need, Didn't need
meiˊ biˋ yaoˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ

没必

meiˊ biˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄧˋ
No need to economize, Not necessary to be frugal, Isn't necessary to be frugal, Economizing is not necessary
meiˊ biˋ yaoˋ shengˇ qianˊ
ㄇㄟˊ ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄕㄥˇ ㄑㄧㄢˊ

没必

meiˊ biˋ
ㄇㄟˊ ㄅㄧˋ
Not notice
meiˊ zhuˋ yiˋ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄉㄠˋ

没注

meiˊ zhuˋ
ㄇㄟˊ ㄓㄨˋ
Seemed not to notice, Seemed to ignore
siˋ hu¯ meiˊ zhuˋ yiˋ daoˋ
ㄙˋ ㄏㄨ ㄇㄟˊ ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄉㄠˋ

没注

meiˊ zhuˋ
ㄇㄟˊ ㄓㄨˋ
Run out of alcohol
meiˊ jiuˇ he¯ le˙
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄡˇ ㄏㄜ ㄌㄜ˙

没酒

meiˊ jiuˇ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄡˇ
There's no way of understanding, There's no (way of) understanding
meiˊ faˇ liˇ jieˇ
ㄇㄟˊ ㄈㄚˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ

没法

meiˊ faˇ
ㄇㄟˊ ㄈㄚˇ
No way to
meiˊ faˊ zi˙
ㄇㄟˊ ㄈㄚˊ ㄗ˙

没法

meiˊ faˊ
ㄇㄟˊ ㄈㄚˊ
No way can help
meiˊ faˊ zi˙ bang¯
ㄇㄟˊ ㄈㄚˊ ㄗ˙ ㄅㄤ

没法

meiˊ faˊ
ㄇㄟˊ ㄈㄚˊ
Missed the target, Didn't hit the target, Missed
meiˊ sheˋ zhong¯
ㄇㄟˊ ㄕㄜˋ ㄓㄨㄥ

没射

meiˊ sheˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄜˋ
There are no more secrets, There are no more mysteries
meiˊ miˋ miˋ le˙
ㄇㄟˊ ㄇㄧˋ ㄇㄧˋ ㄌㄜ˙

没秘

meiˊ miˋ
ㄇㄟˊ ㄇㄧˋ
Rude
meiˊ liˇ maoˋ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ

没礼

meiˊ liˇ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ
Very rude, Extremely rude
taiˋ meiˊ liˇ maoˋ
ㄊㄞˋ ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ

没礼

meiˊ liˇ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ
After a short time, Not long after
meiˊ guoˋ duo¯ jiuˇ
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄡˇ

没过

meiˊ guoˋ
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄛˋ
Within minutes, Within a short time
meiˊ guoˋ jiˇ fen¯ zhong¯
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧˇ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ

没过

meiˊ guoˋ
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄛˋ
Didn't pass (the tests)
meiˊ tong¯ guoˋ
ㄇㄟˊ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ

没通

meiˊ tong¯
ㄇㄟˊ ㄊㄨㄥ
Are not so big, Are not as big, Are not that big
caiˊ meiˊ zheˋ me˙ daˋ
ㄘㄞˊ ㄇㄟˊ ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙ ㄉㄚˋ

没这

meiˊ zheˋ
ㄇㄟˊ ㄓㄜˋ
It didn't pan out, It didn't work out that way
shiˋ qingˊ meiˊ zheˋ me˙ fa¯ sheng¯
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄇㄟˊ ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙ ㄈㄚ ㄕㄥ

没这

meiˊ zheˋ
ㄇㄟˊ ㄓㄜˋ
No such thing in his world, Did not belong in his world
zaiˋ ta¯ de˙ shiˋ jieˋ liˇ gen¯ benˇ meiˊ zheˋ huiˊ shiˋ
ㄗㄞˋ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄌㄧˇ ㄍㄣ ㄅㄣˇ ㄇㄟˊ ㄓㄜˋ ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ

没这

meiˊ zheˋ
ㄇㄟˊ ㄓㄜˋ
Endless, Endlessly
meiˊ wanˊ meiˊ le˙
ㄇㄟˊ ㄨㄢˊ ㄇㄟˊ ㄌㄜ˙

没完

meiˊ wanˊ
ㄇㄟˊ ㄨㄢˊ
Not wearing
meiˊ chuan¯
ㄇㄟˊ ㄔㄨㄢ

没穿

meiˊ chuan¯
ㄇㄟˊ ㄔㄨㄢ
Not wearing a bra
meiˊ chuan¯ xiong¯ zhaoˋ
ㄇㄟˊ ㄔㄨㄢ ㄒㄩㄥ ㄓㄠˋ

没穿

meiˊ chuan¯
ㄇㄟˊ ㄔㄨㄢ
Naked, Nude, Bare
meiˊ chuan¯ yi¯ fuˊ
ㄇㄟˊ ㄔㄨㄢ ㄧ ㄈㄨˊ

没穿

meiˊ chuan¯
ㄇㄟˊ ㄔㄨㄢ
No one, Nobody
meiˊ renˊ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ

没人

meiˊ renˊ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ
Vacant
meiˊ renˊ zhuˋ de˙
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙

没人

meiˊ renˊ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ
Nobody likes
meiˊ renˊ xiˇ huan¯
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ

没人

meiˊ renˊ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ
Nobody cares, Nobody minds
meiˊ renˊ zaiˋ yiˋ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄗㄞˋ ㄧˋ

没人

meiˊ renˊ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ
Never works
meiˊ renˊ banˋ de˙ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄅㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄠˋ

没人

meiˊ renˊ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ
Even if there was no one there to see
jiˊ shiˇ meiˊ renˊ zaiˋ pangˊ bian¯ guan¯ kanˋ
ㄐㄧˊ ㄕˇ ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄗㄞˋ ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ ㄍㄨㄢ ㄎㄢˋ

没人

meiˊ renˊ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ
No one was in the bathroom, The bathroom was empty
yuˋ shiˋ liˇ meiˊ renˊ
ㄩˋ ㄕˋ ㄌㄧˇ ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ

没人

meiˊ renˊ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ
No one is using
meiˊ renˊ yongˋ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄩㄥˋ

没人

meiˊ renˊ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ
No one is using
meiˊ renˊ yongˋ de˙
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙

没人

meiˊ renˊ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ
Never again would anyone
zaiˋ yeˇ meiˊ renˊ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ

没人

meiˊ renˊ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ
Run desperately, Run hellbent, Hurriedly flee
meiˊ mingˋ siˋ de˙ taoˊ
ㄇㄟˊ ㄇㄧㄥˋ ㄙˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄠˊ

没命

meiˊ mingˋ
ㄇㄟˊ ㄇㄧㄥˋ
Didn't grab a beer before going upstairs
meiˊ naˊ piˊ jiuˇ jiuˋ shangˋ louˊ le˙
ㄇㄟˊ ㄋㄚˊ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄡˋ ㄕㄤˋ ㄌㄡˊ ㄌㄜ˙

没拿

meiˊ naˊ
ㄇㄟˊ ㄋㄚˊ
Memorized incorrectly
meiˊ nianˋ duiˋ
ㄇㄟˊ ㄋㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ

没念

meiˊ nianˋ
ㄇㄟˊ ㄋㄧㄢˋ
Uncarpeted, Carpetless
meiˊ pu¯ diˋ tanˇ
ㄇㄟˊ ㄆㄨ ㄉㄧˋ ㄊㄢˇ

没铺

meiˊ pu¯
ㄇㄟˊ ㄆㄨ
If not signed, then you won't get paid
meiˊ qian¯ meiˊ qianˊ
ㄇㄟˊ ㄑㄧㄢ ㄇㄟˊ ㄑㄧㄢˊ

没钱

meiˊ qianˊ
ㄇㄟˊ ㄑㄧㄢˊ
Right, That's right
meiˊ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ

没错

meiˊ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ
Didn't miss anything
meiˊ cuoˋ guoˋ sheˊ me˙
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ ㄍㄨㄛˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

没错

meiˊ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ
Not wrong, That's for sure
yiˋ dianˇ meiˊ cuoˋ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ

没错

meiˊ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ
At least that's what it looks like to me
zhiˋ shaoˇ zaiˋ woˇ kanˋ laiˊ shiˋ naˋ yangˋ meiˊ cuoˋ
ㄓˋ ㄕㄠˇ ㄗㄞˋ ㄨㄛˇ ㄎㄢˋ ㄌㄞˊ ㄕˋ ㄋㄚˋ ㄧㄤˋ ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ

没错

meiˊ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ
Exactly!, Precisely!
yiˋ dianˇ yeˇ meiˊ cuoˋ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ

没错

meiˊ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ
Doesn't matter
meiˊ cha¯
ㄇㄟˊ ㄔㄚ

没差

meiˊ cha¯
ㄇㄟˊ ㄔㄚ
All of a sudden, Abruptly, Apropos of nothing before or after, Inexplicably, Illogically
meiˊ touˊ meiˊ naoˇ
ㄇㄟˊ ㄊㄡˊ ㄇㄟˊ ㄋㄠˇ

没头

meiˊ touˊ
ㄇㄟˊ ㄊㄡˊ
Not touched, Never experienced
meiˊ pengˋ
ㄇㄟˊ ㄆㄥˋ

没碰

meiˊ pengˋ
ㄇㄟˊ ㄆㄥˋ
Not touching anything
meiˊ pengˋ renˋ keˇ dong¯ xi¯
ㄇㄟˊ ㄆㄥˋ ㄖㄣˋ ㄎㄜˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

没碰

meiˊ pengˋ
ㄇㄟˊ ㄆㄥˋ
Didn't come down
meiˊ xiaˋ laiˊ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ

没下

meiˊ xiaˋ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄚˋ
Didn't go down
meiˊ xiaˋ quˋ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩˋ

没下

meiˊ xiaˋ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄚˋ
Didn't hear clearly
meiˊ ting¯ qing¯ chuˇ
ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ

没听

meiˊ ting¯
ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥ
Had not heard, Had never heard
meiˊ ting¯ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥ ㄉㄠˋ

没听

meiˊ ting¯
ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥ
Never heard, Never heard of
congˊ laiˊ meiˊ ting¯ guoˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ

没听

meiˊ ting¯
ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥ
I never heard of him
woˇ congˊ laiˊ meiˊ ting¯ guoˋ ta¯
ㄨㄛˇ ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄚ

没听

meiˊ ting¯
ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥ
I never heard of her
woˇ congˊ laiˊ meiˊ ting¯ guoˋ ta¯
ㄨㄛˇ ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄚ

没听

meiˊ ting¯
ㄇㄟˊ ㄊㄧㄥ
No reason to risk
meiˊ liˇ youˊ maoˋ zhe˙
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ ㄧㄡˊ ㄇㄠˋ ㄓㄜ˙

没理

meiˊ liˇ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ
No reason to risk carrying too much weight
meiˊ liˇ youˊ maoˋ zhe˙ chao¯ zhongˋ de˙ feng¯ xianˇ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ ㄧㄡˊ ㄇㄠˋ ㄓㄜ˙ ㄔㄠ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ

没理

meiˊ liˇ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ
Ignore, Not pay attention to
meiˊ liˇ huiˋ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨㄟˋ

没理

meiˊ liˇ
ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ
Didn't come up
meiˊ shangˋ laiˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄤˋ ㄌㄞˊ

没上

meiˊ shangˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄤˋ
Didn't go up
meiˊ shangˋ quˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄤˋ ㄑㄩˋ

没上

meiˊ shangˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄤˋ
I didn't teach you anything
woˇ meiˊ jiaoˋ niˇ shenˊ me˙
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄠˋ ㄋㄧˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

没教

meiˊ jiaoˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧㄠˋ
Didn't go to work, Missed work
meiˊ quˋ shangˋ ban¯
ㄇㄟˊ ㄑㄩˋ ㄕㄤˋ ㄅㄢ

没去

meiˊ quˋ
ㄇㄟˊ ㄑㄩˋ
Cheeky, Naughty
zheˋ meiˊ gui¯ juˇ
ㄓㄜˋ ㄇㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄐㄩˇ

没规

meiˊ gui¯
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄟ
He hadn't gotten up, He was still in bed
ta¯ meiˊ qiˇ laiˊ
ㄊㄚ ㄇㄟˊ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ

没起

meiˊ qiˇ
ㄇㄟˊ ㄑㄧˇ
Does not think, Did not think (that), Can't believe, Don't believe, Can't imagine, Didn't imagine, Would never have imagined
meiˊ xiangˇ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

没想

meiˊ xiangˇ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ
Didn't think that just
meiˊ xiangˇ gang¯
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄍㄤ

没想

meiˊ xiangˇ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ
I never thought, I never imagined
woˇ meiˊ xiangˇ daoˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

没想

meiˊ xiangˇ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ
Truly did not expect
zhen¯ meiˊ xiangˇ daoˋ
ㄓㄣ ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

没想

meiˊ xiangˇ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ
Hadn't thought about him in ages
haoˇ jiuˇ meiˊ xiangˇ daoˋ ta¯ le˙
ㄏㄠˇ ㄐㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ ㄊㄚ ㄌㄜ˙

没想

meiˊ xiangˇ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ
But i never thought
buˊ guoˋ woˇ meiˊ xiangˇ daoˋ
ㄅㄨˊ ㄍㄨㄛˋ ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

没想

meiˊ xiangˇ
ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ
Not had the chance, No chance, No opportunity, Not had the opportunity
meiˊ ji¯ huiˋ
ㄇㄟˊ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

没机

meiˊ ji¯
ㄇㄟˊ ㄐㄧ
No, Does not have
meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Indefinite, Undefined, General, Unspecific, Non-specified
meiˊ youˇ yiˊ dingˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄧˊ ㄉㄧㄥˋ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Not even halfway through
meiˊ youˇ zhong¯ tuˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Nothing, There's nothing, Nothing much
meiˊ youˇ shenˊ me˙
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
There are no bad points, There are no disadvantages
meiˊ youˇ shenˊ me˙ huaiˋ chuˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄞˋ ㄔㄨˋ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
There is nothing to be sorry for, It's okay, Don't worry about it
meiˊ youˇ shenˊ me˙ duiˋ buˋ qiˇ de˙
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄉㄜ˙

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
There was no sound
meiˊ youˇ renˋ heˊ sheng¯ xiangˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕㄥ ㄒㄧㄤˇ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
No excuse, Does not have an excuse
meiˊ youˇ jieˋ kouˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄝˋ ㄎㄡˇ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Does not recall, No recollection
meiˊ youˇ beiˋ anˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄅㄟˋ ㄢˋ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Wasn't completely wrong
meiˊ youˇ quanˊ ranˊ cai¯ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ ㄘㄞ ㄘㄨㄛˋ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
No different, No different from
meiˊ youˇ liangˇ yangˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄌㄧㄤˇ ㄧㄤˋ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
No other choice is possible, Situation where no other choice is possible
meiˊ youˇ qiˊ ta¯ xuanˇ zeˊ de˙ keˇ nengˊ xingˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄧˊ ㄊㄚ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ ㄉㄜ˙ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄥˋ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Had no name, Had no name for, Was not christened
meiˊ youˇ quˇ mingˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄩˇ ㄇㄧㄥˊ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Did not respond
meiˊ youˇ huiˊ ying¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄧㄥ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Wake up without a hangover
meiˊ youˇ suˋ zuiˋ diˋ xingˇ laiˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄙㄨˋ ㄗㄨㄟˋ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄥˇ ㄌㄞˊ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Did not continue
meiˊ youˇ chiˊ jiˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄔˊ ㄐㄧˋ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Did not last very long
meiˊ youˇ chiˊ jiˋ henˇ jiuˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄔˊ ㄐㄧˋ ㄏㄣˇ ㄐㄧㄡˇ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Didn't provide an inflight meal
meiˊ youˇ tiˊ gong¯ fei¯ ji¯ can¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄈㄟ ㄐㄧ ㄘㄢ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Not as hopeless as yesterday
meiˊ youˇ zuoˊ tian¯ naˋ me˙ jueˊ wangˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄗㄨㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄐㄩㄝˊ ㄨㄤˋ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
There were no right answers
meiˊ youˇ zhengˋ queˋ daˊ anˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄚˊ ㄢˋ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Can't live without water
meiˊ youˇ shuiˇ huoˊ buˊ xiaˋ quˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˊ ㄅㄨˊ ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩˋ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Does not have any gas, Has run out of gas
meiˊ youˇ qiˋ youˊ le˙
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄧˋ ㄧㄡˊ ㄌㄜ˙

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Had not vanished, Was still there
meiˊ youˇ xiao¯ shi¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠ ㄕ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Didn't weaken, Didn't subside, Unabated
meiˊ youˇ jianˇ ruoˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄢˇ ㄖㄨㄛˋ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Didn't see
meiˊ youˇ kanˋ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Didn't see him
meiˊ youˇ kanˋ jianˋ ta¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄚ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Didn't see her
meiˊ youˇ kanˋ jianˋ ta¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄚ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Has not been signed, Unsigned
meiˊ youˇ qian¯ mingˊ de˙
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄜ˙

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Faceless voice
meiˊ youˇ lianˇ de˙ sheng¯ yin¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄌㄧㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄕㄥ ㄧㄣ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
It didn't take too long, Don't take too long
meiˊ youˇ hua¯ henˇ changˊ de˙ shiˊ jian¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄏㄨㄚ ㄏㄣˇ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Had not cried, Had not wept
meiˊ youˇ luoˋ leiˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄟˋ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Never seen
meiˊ youˇ jianˋ guoˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˋ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Said nothing, Didn't say a think, Didn't speak
meiˊ youˇ shuo¯ huaˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
There are no dead ends
meiˊ youˇ zouˇ buˋ tong¯ de˙ siˇ xiangˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄗㄡˇ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄜ˙ ㄙˇ ㄒㄧㄤˋ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Wasn't following, Wasn't coming
meiˊ youˇ gen¯ laiˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄍㄣ ㄌㄞˊ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Can't open, Can't get open
meiˊ youˇ banˋ faˇ daˇ kai¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄉㄚˇ ㄎㄞ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Can't carry out, Can't perform, Can't do
meiˊ youˇ jinˋ xingˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Not enough money for me to go to school
meiˊ youˇ qianˊ rangˋ woˇ quˋ shangˋ xueˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄢˊ ㄖㄤˋ ㄨㄛˇ ㄑㄩˋ ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Does not have a problem, No problem, That's fine
meiˊ youˇ guan¯ xiˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
It doesn't make sense
zheˋ meiˊ youˇ daoˋ liˇ
ㄓㄜˋ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ ㄌㄧˇ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
It doesn't make sense!
zheˋ meiˊ youˇ daoˋ liˇ a˙
ㄓㄜˋ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ ㄌㄧˇ ㄚ˙

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Nobody has responded
dou¯ meiˊ youˇ huiˊ ying¯
ㄉㄡ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄧㄥ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
At the time there were no vehicles at the intersection
dang¯ shiˊ luˋ kouˇ meiˊ youˇ shenˊ me˙ che¯ liangˋ
ㄉㄤ ㄕˊ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄔㄜ ㄌㄧㄤˋ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Still wasn't coming, Still wasn't following
haiˊ shiˋ meiˊ youˇ gen¯ laiˊ
ㄏㄞˊ ㄕˋ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄍㄣ ㄌㄞˊ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Doesn't seem
siˋ hu¯ meiˊ youˇ
ㄙˋ ㄏㄨ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Doesn't seem that desparate
siˋ hu¯ meiˊ youˇ naˋ me˙ jueˊ wangˋ
ㄙˋ ㄏㄨ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄐㄩㄝˊ ㄨㄤˋ

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
None of them
ta¯ men˙ meiˊ youˇ banˋ ge˙
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄅㄢˋ ㄍㄜ˙

没有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
We don't ask you to do a lot of chores
woˇ men˙ meiˊ youˇ yaoˋ qiuˊ niˇ zuoˋ henˇ duo¯ jia¯ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄧㄠˋ ㄑㄧㄡˊ ㄋㄧˇ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄚ ㄕˋ