Flow,
Circulate
liuˊ ㄌㄧㄡˊ
eyiu
eyiu

(T)(S)

[pinyin]:
liuˊ
[zhuyin]:
ㄌㄧㄡˊ

Flow, Circulate, Move

9 strokes, Radical: 水, 85
cangjie (T) input code:
e
y
i
u
cangjie (S) input code:
e
y
i
u

Words containing 流, TOC

Astronomy: shooting star, Astronomy: meteor
liuˊ xing¯
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ

流星

liuˊ xing¯
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ
Flow rate
liuˊ liangˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄤˋ

流量

liuˊ liangˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄤˋ
Fairing
zhengˇ liuˊ zhaoˋ
ㄓㄥˇ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄠˋ

流罩

liuˊ zhaoˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄓㄠˋ
Outward flowing
liuˊ chu¯ de˙
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨ ㄉㄜ˙

流出

liuˊ chu¯
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨ
Flowing water
liuˊ shuiˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ

流水

liuˊ shuiˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ
Serial number
liuˊ shuiˇ haoˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄠˋ

流水

liuˊ shuiˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ
Popular, Prevalent, In fashion, Viral, Spread of a disease, Rampant spread of disease
liuˊ xingˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ

流行

liuˊ xingˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ
Couldn't stop
liuˊ xingˊ nanˊ dangˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄋㄢˊ ㄉㄤˇ

流行

liuˊ xingˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ
Most popular
zuiˋ liuˊ xingˊ de˙
ㄗㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄜ˙

流行

liuˊ xingˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ
Cause an epidemic to spread, Cause an epidemic
zaoˋ chengˊ liuˊ xingˊ manˊ yanˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄇㄢˊ ㄧㄢˊ

流行

liuˊ xingˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ
Transmit, Sent, Uploaded
liuˊ chuanˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ

流傳

liuˊ chuanˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ
Passed down through the ages
liuˊ chuanˊ qian¯ guˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ

流傳

liuˊ chuanˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ
Passed down from generation to generation
yiˊ daiˋ daiˋ liuˊ chuanˊ xiaˋ laiˊ
ㄧˊ ㄉㄞˋ ㄉㄞˋ ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ

流傳

liuˊ chuanˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ
Flow
liuˊ dongˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ

流動

liuˊ dongˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ
Electricity fee
liuˊ dongˋ dianˋ feiˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄈㄟˋ

流動

liuˊ dongˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ
Electricity fee calculation formula
liuˊ dongˋ dianˋ feiˋ jiˋ suanˋ shiˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄈㄟˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ

流動

liuˊ dongˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ
Aero dynamic
qiˋ liuˊ dongˋ liˋ
ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ

流動

liuˊ dongˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ
Financing
zi¯ jin¯ liuˊ dongˋ
ㄗ ㄐㄧㄣ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ

流動

liuˊ dongˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ
Flowing
liuˊ dongˋ de˙
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

流動

liuˊ dongˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ
Flow smoothly, Fluently, Fluent, Smooth
liuˊ liˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˋ

流利

liuˊ liˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˋ
Process, Process flow
liuˊ chengˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ

流程

liuˊ chengˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ
Out flow, Run off
liuˊ shi¯
ㄌㄧㄡˊ ㄕ

流失

liuˊ shi¯
ㄌㄧㄡˊ ㄕ
Flotsam
piao¯ liuˊ wuˋ
ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ ㄨˋ

流物

liuˊ wuˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄨˋ
Begin an endeavour happily but have it end in failure
suoˇ weiˇ liuˊ liˊ
ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˇ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ

流離

liuˊ liˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ
Hoodlum, Punk, , villain
liuˊ mangˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ

流氓

liuˊ mangˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ
Act rudely, Behave like a punk
shuaˇ liuˊ mangˊ
ㄕㄨㄚˇ ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ

流氓

liuˊ mangˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ
Abortion, Miscarriage
liuˊ chanˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄢˇ

流產

liuˊ chanˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄢˇ
Abortion
renˊ gong¯ liuˊ chanˇ
ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄔㄢˇ

流產

liuˊ chanˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄢˇ
Wander, Wandering, Vagrant, Drifter
liuˊ langˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ

流浪

liuˊ langˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ
Quick sand
liuˊ sha¯
ㄌㄧㄡˊ ㄕㄚ

流沙

liuˊ sha¯
ㄌㄧㄡˊ ㄕㄚ
Perspire, Sweat
liuˊ hanˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄏㄢˋ

流汗

liuˊ hanˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄏㄢˋ
Looking very sweaty
hanˋ shuiˇ zhiˊ liuˊ de˙ yangˋ ziˇ
ㄏㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄓˊ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄗˇ

流的

liuˊ de˙
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄜ˙
Excellent, First class, First rate
yiˋ liuˊ de˙
ㄧˋ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄜ˙

流的

liuˊ de˙
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄜ˙
Runny nose
liuˊ biˊ tiˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄅㄧˊ ㄊㄧˋ

流鼻

liuˊ biˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄅㄧˊ
Bleed
liuˊ xieˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˇ

流血

liuˊ xieˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˇ
Flow towards
liuˊ xiangˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄤˋ

流向

liuˊ xiangˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄤˋ
Flow off into the distance
liuˊ xiangˋ yuanˇ fang¯
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄢˇ ㄈㄤ

流向

liuˊ xiangˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄤˋ
Like flowing water
shuiˇ ban¯ liuˊ guoˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄅㄢ ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄛˋ

流過

liuˊ guoˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄛˋ
Circulate, Ventilate
liuˊ tong¯
ㄌㄧㄡˊ ㄊㄨㄥ

流通

liuˊ tong¯
ㄌㄧㄡˊ ㄊㄨㄥ
Obscene
xiaˋ liuˊ miˊ xinˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ ㄇㄧˊ ㄒㄧㄣˋ

流迷

liuˊ miˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄇㄧˊ
Got lost in the moment, Get lost in the moment
liuˊ lianˊ wangˋ fanˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄈㄢˇ

流連

liuˊ lianˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ
Passage (of time)
liuˊ shiˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄕˋ

流逝

liuˊ shiˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄕˋ
Flu, Influenza
liuˊ ganˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄍㄢˇ

流感

liuˊ ganˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄍㄢˇ
Flow into
liuˊ ruˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄖㄨˋ

流入

liuˊ ruˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄖㄨˋ
Without getting sweaty, Without breaking a sweat
buˊ huiˋ liuˊ yiˋ di¯ hanˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄧˋ ㄉㄧ ㄏㄢˋ

流一

liuˊ yiˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄧˋ
Axial-flow pump
zhouˊ liuˊ bengˋ
ㄓㄡˊ ㄌㄧㄡˊ ㄅㄥˋ

流泵

liuˊ bengˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄅㄥˋ
Continuous, Constant flow
chuan¯ liuˊ buˋ xiˊ
ㄔㄨㄢ ㄌㄧㄡˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧˊ

流不

liuˊ buˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄅㄨˋ
Flow of traffic
che¯ chaoˊ chuan¯ liuˊ buˋ xiˊ
ㄔㄜ ㄔㄠˊ ㄔㄨㄢ ㄌㄧㄡˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧˊ

流不

liuˊ buˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄅㄨˋ
Kitchen units, Kitchen cabinet, Kitchen counter top
liuˊ liˇ taiˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˇ ㄊㄞˊ

流理

liuˊ liˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˇ
Filled with
liuˊ luˋ zhe˙
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄨˋ ㄓㄜ˙

流露

liuˊ luˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄨˋ
Filled with pain
liuˊ luˋ zhe˙ tongˋ kuˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄨˋ ㄓㄜ˙ ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨˇ

流露

liuˊ luˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄨˋ
Direct current
zhiˊ liuˊ dianˋ
ㄓˊ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ

流電

liuˊ dianˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ
Korean boom, Korean wave
hanˊ liuˊ reˋ chaoˊ
ㄏㄢˊ ㄌㄧㄡˊ ㄖㄜˋ ㄔㄠˊ

流熱

liuˊ reˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄖㄜˋ
Drainage basement, Catchment, River basin, Valley
liuˊ yuˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ

流域

liuˊ yuˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ
Undercurrent
anˋ liuˊ
ㄢˋ ㄌㄧㄡˊ

暗流

anˋ liuˊ
ㄢˋ ㄌㄧㄡˊ
Flowing water, Water current
shuiˇ liuˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄡˊ

水流

shuiˇ liuˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄡˊ
Air flow
qiˋ liuˊ
ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ

氣流

qiˋ liuˊ
ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ
Thermal, Thermals, Rising currents of warm air
shangˋ sheng¯ nuanˇ qiˋ liuˊ
ㄕㄤˋ ㄕㄥ ㄋㄨㄢˇ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ

氣流

qiˋ liuˊ
ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ
Downdraft
xiaˋ fang¯ de˙ qiˋ liuˊ
ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ

氣流

qiˋ liuˊ
ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ
Rotor wash
luoˊ xuanˊ jiangˇ xiaˋ fang¯ de˙ qiˋ liuˊ
ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄐㄧㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ

氣流

qiˋ liuˊ
ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ
Released, Flow out
waiˋ liuˊ
ㄨㄞˋ ㄌㄧㄡˊ

外流

waiˋ liuˊ
ㄨㄞˋ ㄌㄧㄡˊ
Communicate with, Exchange
jiao¯ liuˊ
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ

交流

jiao¯ liuˊ
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ
Alternator
jiao¯ liuˊ fa¯ dianˋ ji¯
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ

交流

jiao¯ liuˊ
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ
Communication, Communicating with
jiao¯ liuˊ qiˇ laiˊ
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ

交流

jiao¯ liuˊ
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ
Communication is a problem, Communication is difficult
jiao¯ liuˊ qiˇ laiˊ henˇ maˊ fanˊ
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ ㄏㄣˇ ㄇㄚˊ ㄈㄢˊ

交流

jiao¯ liuˊ
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ
Interchange
jiao¯ liuˊ daoˋ
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄠˋ

交流

jiao¯ liuˊ
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ
Below the interchange
zaiˋ jiao¯ liuˊ daoˋ xiaˋ fang¯
ㄗㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄠˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤ

交流

jiao¯ liuˊ
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ
Ocean current(s)
yangˊ liuˊ
ㄧㄤˊ ㄌㄧㄡˊ

洋流

yangˊ liuˊ
ㄧㄤˊ ㄌㄧㄡˊ
Undercurrent, Underflow
qianˊ liuˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄡˊ

潛流

qianˊ liuˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄡˊ
River
heˊ liuˊ
ㄏㄜˊ ㄌㄧㄡˊ

河流

heˊ liuˊ
ㄏㄜˊ ㄌㄧㄡˊ
Trend
chaoˊ liuˊ
ㄔㄠˊ ㄌㄧㄡˊ

潮流

chaoˊ liuˊ
ㄔㄠˊ ㄌㄧㄡˊ
Bleeding
xieˇ liuˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄌㄧㄡˊ

血流

xieˇ liuˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄌㄧㄡˊ
Electric(al) current
dianˋ liuˊ
ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ

電流

dianˋ liuˊ
ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ
Electrocute with high current
fangˋ chu¯ daˋ xingˊ dianˋ liuˊ
ㄈㄤˋ ㄔㄨ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ

電流

dianˋ liuˊ
ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ
Use electrical current
yongˋ dianˋ liuˊ
ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ

電流

dianˋ liuˊ
ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ
To excel by virtue of strong efforts.
liˋ zheng¯ shangˋ liuˊ
ㄌㄧˋ ㄓㄥ ㄕㄤˋ ㄌㄧㄡˊ

上流

shangˋ liuˊ
ㄕㄤˋ ㄌㄧㄡˊ
Go with the flow
shunˋ liuˊ
ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧㄡˊ

順流

shunˋ liuˊ
ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧㄡˊ
Laminar flow
pianˋ liuˊ
ㄆㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ

片流

pianˋ liuˊ
ㄆㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ
Take turns, Alternate
lunˊ liuˊ
ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧㄡˊ

輪流

lunˊ liuˊ
ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧㄡˊ
Wheels turning and turning
zhuanˇ lunˊ liuˊ de˙ zhuanˇ dongˋ
ㄓㄨㄢˇ ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨㄢˇ ㄉㄨㄥˋ

輪流

lunˊ liuˊ
ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧㄡˊ
All in vain, Wasted effort
jinˋ fuˋ dong¯ liuˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄈㄨˋ ㄉㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ

東流

dong¯ liuˊ
ㄉㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ
Astronomy: shooting star, Astronomy: meteor
liuˊ xing¯
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ

流星

liuˊ xing¯
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ
Flow rate
liuˊ liangˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄤˋ

流量

liuˊ liangˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄤˋ
Fairing
zhengˇ liuˊ zhaoˋ
ㄓㄥˇ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄠˋ

流罩

liuˊ zhaoˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄓㄠˋ
Outward flowing
liuˊ chu¯ de˙
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨ ㄉㄜ˙

流出

liuˊ chu¯
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨ
Flowing water
liuˊ shuiˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ

流水

liuˊ shuiˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ
Serial number
liuˊ shuiˇ haoˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄠˋ

流水

liuˊ shuiˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ
Popular, Prevalent, In fashion, Viral, Spread of a disease, Rampant spread of disease
liuˊ xingˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ

流行

liuˊ xingˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ
Couldn't stop
liuˊ xingˊ nanˊ dangˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄋㄢˊ ㄉㄤˇ

流行

liuˊ xingˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ
Most popular
zuiˋ liuˊ xingˊ de˙
ㄗㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄜ˙

流行

liuˊ xingˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ
Cause an epidemic to spread, Cause an epidemic
zaoˋ chengˊ liuˊ xingˊ manˊ yanˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄇㄢˊ ㄧㄢˊ

流行

liuˊ xingˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ
Transmit, Sent, Uploaded
liuˊ chuanˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ

流传

liuˊ chuanˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ
Passed down through the ages
liuˊ chuanˊ qian¯ guˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ

流传

liuˊ chuanˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ
Passed down from generation to generation
yiˊ daiˋ daiˋ liuˊ chuanˊ xiaˋ laiˊ
ㄧˊ ㄉㄞˋ ㄉㄞˋ ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ

流传

liuˊ chuanˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨㄢˊ
Flow
liuˊ dongˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ

流动

liuˊ dongˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ
Electricity fee
liuˊ dongˋ dianˋ feiˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄈㄟˋ

流动

liuˊ dongˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ
Electricity fee calculation formula
liuˊ dongˋ dianˋ feiˋ jiˋ suanˋ shiˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄈㄟˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ

流动

liuˊ dongˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ
Aero dynamic
qiˋ liuˊ dongˋ liˋ
ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ

流动

liuˊ dongˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ
Financing
zi¯ jin¯ liuˊ dongˋ
ㄗ ㄐㄧㄣ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ

流动

liuˊ dongˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ
Flowing
liuˊ dongˋ de˙
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

流动

liuˊ dongˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ
Flow smoothly, Fluently, Fluent, Smooth
liuˊ liˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˋ

流利

liuˊ liˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˋ
Process, Process flow
liuˊ chengˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ

流程

liuˊ chengˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ
Out flow, Run off
liuˊ shi¯
ㄌㄧㄡˊ ㄕ

流失

liuˊ shi¯
ㄌㄧㄡˊ ㄕ
Flotsam
piao¯ liuˊ wuˋ
ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ ㄨˋ

流物

liuˊ wuˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄨˋ
Begin an endeavour happily but have it end in failure
suoˇ weiˇ liuˊ liˊ
ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˇ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ

流离

liuˊ liˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ
Hoodlum, Punk, , villain
liuˊ mangˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ

流氓

liuˊ mangˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ
Act rudely, Behave like a punk
shuaˇ liuˊ mangˊ
ㄕㄨㄚˇ ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ

流氓

liuˊ mangˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ
Abortion, Miscarriage
liuˊ chanˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄢˇ

流产

liuˊ chanˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄢˇ
Abortion
renˊ gong¯ liuˊ chanˇ
ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄔㄢˇ

流产

liuˊ chanˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄢˇ
Wander, Wandering, Vagrant, Drifter
liuˊ langˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ

流浪

liuˊ langˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ
Quick sand
liuˊ sha¯
ㄌㄧㄡˊ ㄕㄚ

流沙

liuˊ sha¯
ㄌㄧㄡˊ ㄕㄚ
Perspire, Sweat
liuˊ hanˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄏㄢˋ

流汗

liuˊ hanˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄏㄢˋ
Looking very sweaty
hanˋ shuiˇ zhiˊ liuˊ de˙ yangˋ ziˇ
ㄏㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄓˊ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄗˇ

流的

liuˊ de˙
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄜ˙
Excellent, First class, First rate
yiˋ liuˊ de˙
ㄧˋ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄜ˙

流的

liuˊ de˙
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄜ˙
Runny nose
liuˊ biˊ tiˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄅㄧˊ ㄊㄧˋ

流鼻

liuˊ biˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄅㄧˊ
Bleed
liuˊ xieˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˇ

流血

liuˊ xieˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˇ
Flow towards
liuˊ xiangˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄤˋ

流向

liuˊ xiangˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄤˋ
Flow off into the distance
liuˊ xiangˋ yuanˇ fang¯
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄢˇ ㄈㄤ

流向

liuˊ xiangˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄤˋ
Like flowing water
shuiˇ ban¯ liuˊ guoˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄅㄢ ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄛˋ

流过

liuˊ guoˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄛˋ
Circulate, Ventilate
liuˊ tong¯
ㄌㄧㄡˊ ㄊㄨㄥ

流通

liuˊ tong¯
ㄌㄧㄡˊ ㄊㄨㄥ
Obscene
xiaˋ liuˊ miˊ xinˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ ㄇㄧˊ ㄒㄧㄣˋ

流迷

liuˊ miˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄇㄧˊ
Got lost in the moment, Get lost in the moment
liuˊ lianˊ wangˋ fanˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄈㄢˇ

流连

liuˊ lianˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ
Passage (of time)
liuˊ shiˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄕˋ

流逝

liuˊ shiˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄕˋ
Flu, Influenza
liuˊ ganˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄍㄢˇ

流感

liuˊ ganˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄍㄢˇ
Flow into
liuˊ ruˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄖㄨˋ

流入

liuˊ ruˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄖㄨˋ
Without getting sweaty, Without breaking a sweat
buˊ huiˋ liuˊ yiˋ di¯ hanˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄧˋ ㄉㄧ ㄏㄢˋ

流一

liuˊ yiˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄧˋ
Axial-flow pump
zhouˊ liuˊ bengˋ
ㄓㄡˊ ㄌㄧㄡˊ ㄅㄥˋ

流泵

liuˊ bengˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄅㄥˋ
Continuous, Constant flow
chuan¯ liuˊ buˋ xiˊ
ㄔㄨㄢ ㄌㄧㄡˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧˊ

流不

liuˊ buˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄅㄨˋ
Flow of traffic
che¯ chaoˊ chuan¯ liuˊ buˋ xiˊ
ㄔㄜ ㄔㄠˊ ㄔㄨㄢ ㄌㄧㄡˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧˊ

流不

liuˊ buˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄅㄨˋ
Kitchen units, Kitchen cabinet, Kitchen counter top
liuˊ liˇ taiˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˇ ㄊㄞˊ

流理

liuˊ liˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˇ
Filled with
liuˊ luˋ zhe˙
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄨˋ ㄓㄜ˙

流露

liuˊ luˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄨˋ
Filled with pain
liuˊ luˋ zhe˙ tongˋ kuˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄨˋ ㄓㄜ˙ ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨˇ

流露

liuˊ luˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄌㄨˋ
Direct current
zhiˊ liuˊ dianˋ
ㄓˊ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ

流电

liuˊ dianˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ
Korean boom, Korean wave
hanˊ liuˊ reˋ chaoˊ
ㄏㄢˊ ㄌㄧㄡˊ ㄖㄜˋ ㄔㄠˊ

流热

liuˊ reˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄖㄜˋ
Drainage basement, Catchment, River basin, Valley
liuˊ yuˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ

流域

liuˊ yuˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ
Undercurrent
anˋ liuˊ
ㄢˋ ㄌㄧㄡˊ

暗流

anˋ liuˊ
ㄢˋ ㄌㄧㄡˊ
Flowing water, Water current
shuiˇ liuˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄡˊ

水流

shuiˇ liuˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄡˊ
Air flow
qiˋ liuˊ
ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ

气流

qiˋ liuˊ
ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ
Thermal, Thermals, Rising currents of warm air
shangˋ sheng¯ nuanˇ qiˋ liuˊ
ㄕㄤˋ ㄕㄥ ㄋㄨㄢˇ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ

气流

qiˋ liuˊ
ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ
Downdraft
xiaˋ fang¯ de˙ qiˋ liuˊ
ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ

气流

qiˋ liuˊ
ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ
Rotor wash
luoˊ xuanˊ jiangˇ xiaˋ fang¯ de˙ qiˋ liuˊ
ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄐㄧㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ

气流

qiˋ liuˊ
ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ
Released, Flow out
waiˋ liuˊ
ㄨㄞˋ ㄌㄧㄡˊ

外流

waiˋ liuˊ
ㄨㄞˋ ㄌㄧㄡˊ
Communicate with, Exchange
jiao¯ liuˊ
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ

交流

jiao¯ liuˊ
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ
Alternator
jiao¯ liuˊ fa¯ dianˋ ji¯
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ

交流

jiao¯ liuˊ
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ
Communication, Communicating with
jiao¯ liuˊ qiˇ laiˊ
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ

交流

jiao¯ liuˊ
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ
Communication is a problem, Communication is difficult
jiao¯ liuˊ qiˇ laiˊ henˇ maˊ fanˊ
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ ㄏㄣˇ ㄇㄚˊ ㄈㄢˊ

交流

jiao¯ liuˊ
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ
Interchange
jiao¯ liuˊ daoˋ
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄠˋ

交流

jiao¯ liuˊ
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ
Below the interchange
zaiˋ jiao¯ liuˊ daoˋ xiaˋ fang¯
ㄗㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄠˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤ

交流

jiao¯ liuˊ
ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ
Ocean current(s)
yangˊ liuˊ
ㄧㄤˊ ㄌㄧㄡˊ

洋流

yangˊ liuˊ
ㄧㄤˊ ㄌㄧㄡˊ
Undercurrent, Underflow
qianˊ liuˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄡˊ

潜流

qianˊ liuˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄡˊ
River
heˊ liuˊ
ㄏㄜˊ ㄌㄧㄡˊ

河流

heˊ liuˊ
ㄏㄜˊ ㄌㄧㄡˊ
Trend
chaoˊ liuˊ
ㄔㄠˊ ㄌㄧㄡˊ

潮流

chaoˊ liuˊ
ㄔㄠˊ ㄌㄧㄡˊ
Bleeding
xieˇ liuˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄌㄧㄡˊ

血流

xieˇ liuˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄌㄧㄡˊ
Electric(al) current
dianˋ liuˊ
ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ

电流

dianˋ liuˊ
ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ
Electrocute with high current
fangˋ chu¯ daˋ xingˊ dianˋ liuˊ
ㄈㄤˋ ㄔㄨ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ

电流

dianˋ liuˊ
ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ
Use electrical current
yongˋ dianˋ liuˊ
ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ

电流

dianˋ liuˊ
ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ
To excel by virtue of strong efforts.
liˋ zheng¯ shangˋ liuˊ
ㄌㄧˋ ㄓㄥ ㄕㄤˋ ㄌㄧㄡˊ

上流

shangˋ liuˊ
ㄕㄤˋ ㄌㄧㄡˊ
Go with the flow
shunˋ liuˊ
ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧㄡˊ

顺流

shunˋ liuˊ
ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧㄡˊ
Laminar flow
pianˋ liuˊ
ㄆㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ

片流

pianˋ liuˊ
ㄆㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ
Take turns, Alternate
lunˊ liuˊ
ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧㄡˊ

轮流

lunˊ liuˊ
ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧㄡˊ
Wheels turning and turning
zhuanˇ lunˊ liuˊ de˙ zhuanˇ dongˋ
ㄓㄨㄢˇ ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨㄢˇ ㄉㄨㄥˋ

轮流

lunˊ liuˊ
ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧㄡˊ
All in vain, Wasted effort
jinˋ fuˋ dong¯ liuˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄈㄨˋ ㄉㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ

东流

dong¯ liuˊ
ㄉㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
流.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)