Bath,
Wash
yuˋ ㄩˋ
ecor
ecor

(T)(S)

10 strokes, Radical: 水, 85
cangjie (T) input code:
e
c
o
r
cangjie (S) input code:
e
c
o
r

Words containing 浴, TOC

Bath tub, Sink
yuˋ gang¯
ㄩˋ ㄍㄤ

浴缸

yuˋ gang¯
ㄩˋ ㄍㄤ
The window over the tub
yuˋ gang¯ shangˋ fang¯ de˙ chuang¯ huˋ
ㄩˋ ㄍㄤ ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄉㄜ˙ ㄔㄨㄤ ㄏㄨˋ

浴缸

yuˋ gang¯
ㄩˋ ㄍㄤ
In a bathtub, In the bathtub
zaiˋ yuˋ gang¯ liˇ
ㄗㄞˋ ㄩˋ ㄍㄤ ㄌㄧˇ

浴缸

yuˋ gang¯
ㄩˋ ㄍㄤ
Climbed out of the tub
congˊ yuˋ gang¯ paˊ chu¯ laiˊ
ㄘㄨㄥˊ ㄩˋ ㄍㄤ ㄆㄚˊ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

浴缸

yuˋ gang¯
ㄩˋ ㄍㄤ
Edge of a tub, Edge of the tub
yuˋ gang¯ pangˊ
ㄩˋ ㄍㄤ ㄆㄤˊ

浴缸

yuˋ gang¯
ㄩˋ ㄍㄤ
Shower curtain
yuˋ lianˊ
ㄩˋ ㄌㄧㄢˊ

浴簾

yuˋ lianˊ
ㄩˋ ㄌㄧㄢˊ
Clothing: bathrobe, Clothing: robe
yuˋ paoˊ
ㄩˋ ㄆㄠˊ

浴袍

yuˋ paoˊ
ㄩˋ ㄆㄠˊ
Fluffy bath robe, Soft and comfortable bath robe
song¯ ruanˇ shu¯ shiˋ de˙ yuˋ paoˊ
ㄙㄨㄥ ㄖㄨㄢˇ ㄕㄨ ㄕˋ ㄉㄜ˙ ㄩˋ ㄆㄠˊ

浴袍

yuˋ paoˊ
ㄩˋ ㄆㄠˊ
Bathroom
yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ

浴室

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
Bathroom door
yuˋ shiˋ de˙ menˊ
ㄩˋ ㄕˋ ㄉㄜ˙ ㄇㄣˊ

浴室

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
No one was in the bathroom, The bathroom was empty
yuˋ shiˋ liˇ meiˊ renˊ
ㄩˋ ㄕˋ ㄌㄧˇ ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ

浴室

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
Knocked on the bathroom door
qiao¯ guoˋ yuˋ shiˋ de˙ menˊ
ㄑㄧㄠ ㄍㄨㄛˋ ㄩˋ ㄕˋ ㄉㄜ˙ ㄇㄣˊ

浴室

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
Don't enter the bathroom, Don't go into the bathroom
bieˊ jinˋ yuˋ shiˋ
ㄅㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˋ ㄩˋ ㄕˋ

浴室

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
Dropped outside the bathroom
reng¯ zaiˋ yuˋ shiˋ waiˋ
ㄖㄥ ㄗㄞˋ ㄩˋ ㄕˋ ㄨㄞˋ

浴室

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
Locked themselves in the bathroom
baˇ ziˋ jiˇ suoˇ zaiˋ yuˋ shiˋ
ㄅㄚˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄗㄞˋ ㄩˋ ㄕˋ

浴室

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
Bathroom door
yuˋ shiˋ menˊ
ㄩˋ ㄕˋ ㄇㄣˊ

浴室

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
Open the bathroom door, Opened the bathroom door
daˇ kai¯ yuˋ shiˋ menˊ
ㄉㄚˇ ㄎㄞ ㄩˋ ㄕˋ ㄇㄣˊ

浴室

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
Closed door of the bathroom
guan¯ zhe˙ de˙ yuˋ shiˋ menˊ
ㄍㄨㄢ ㄓㄜ˙ ㄉㄜ˙ ㄩˋ ㄕˋ ㄇㄣˊ

浴室

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
Bath towel
yuˋ jin¯
ㄩˋ ㄐㄧㄣ

浴巾

yuˋ jin¯
ㄩˋ ㄐㄧㄣ
Bath house
yuˋ changˇ
ㄩˋ ㄔㄤˇ

浴場

yuˋ changˇ
ㄩˋ ㄔㄤˇ
Cold bath or shower
lengˇ shuiˇ yuˋ
ㄌㄥˇ ㄕㄨㄟˇ ㄩˋ

水浴

shuiˇ yuˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄩˋ
Bathe and anoint with fragrance prior to worship
xinˋ yuˋ
ㄒㄧㄣˋ ㄩˋ

釁浴

xinˋ yuˋ
ㄒㄧㄣˋ ㄩˋ
Shower
linˊ yuˋ
ㄌㄧㄣˊ ㄩˋ

淋浴

linˊ yuˋ
ㄌㄧㄣˊ ㄩˋ
Shower, Shower stall
linˊ yuˋ jian¯
ㄌㄧㄣˊ ㄩˋ ㄐㄧㄢ

淋浴

linˊ yuˋ
ㄌㄧㄣˊ ㄩˋ
Bath tub, Sink
yuˋ gang¯
ㄩˋ ㄍㄤ

浴缸

yuˋ gang¯
ㄩˋ ㄍㄤ
The window over the tub
yuˋ gang¯ shangˋ fang¯ de˙ chuang¯ huˋ
ㄩˋ ㄍㄤ ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄉㄜ˙ ㄔㄨㄤ ㄏㄨˋ

浴缸

yuˋ gang¯
ㄩˋ ㄍㄤ
In a bathtub, In the bathtub
zaiˋ yuˋ gang¯ liˇ
ㄗㄞˋ ㄩˋ ㄍㄤ ㄌㄧˇ

浴缸

yuˋ gang¯
ㄩˋ ㄍㄤ
Climbed out of the tub
congˊ yuˋ gang¯ paˊ chu¯ laiˊ
ㄘㄨㄥˊ ㄩˋ ㄍㄤ ㄆㄚˊ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

浴缸

yuˋ gang¯
ㄩˋ ㄍㄤ
Edge of a tub, Edge of the tub
yuˋ gang¯ pangˊ
ㄩˋ ㄍㄤ ㄆㄤˊ

浴缸

yuˋ gang¯
ㄩˋ ㄍㄤ
Shower curtain
yuˋ lianˊ
ㄩˋ ㄌㄧㄢˊ

浴帘

yuˋ lianˊ
ㄩˋ ㄌㄧㄢˊ
Clothing: bathrobe, Clothing: robe
yuˋ paoˊ
ㄩˋ ㄆㄠˊ

浴袍

yuˋ paoˊ
ㄩˋ ㄆㄠˊ
Fluffy bath robe, Soft and comfortable bath robe
song¯ ruanˇ shu¯ shiˋ de˙ yuˋ paoˊ
ㄙㄨㄥ ㄖㄨㄢˇ ㄕㄨ ㄕˋ ㄉㄜ˙ ㄩˋ ㄆㄠˊ

浴袍

yuˋ paoˊ
ㄩˋ ㄆㄠˊ
Bathroom
yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ

浴室

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
Bathroom door
yuˋ shiˋ de˙ menˊ
ㄩˋ ㄕˋ ㄉㄜ˙ ㄇㄣˊ

浴室

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
No one was in the bathroom, The bathroom was empty
yuˋ shiˋ liˇ meiˊ renˊ
ㄩˋ ㄕˋ ㄌㄧˇ ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ

浴室

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
Knocked on the bathroom door
qiao¯ guoˋ yuˋ shiˋ de˙ menˊ
ㄑㄧㄠ ㄍㄨㄛˋ ㄩˋ ㄕˋ ㄉㄜ˙ ㄇㄣˊ

浴室

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
Don't enter the bathroom, Don't go into the bathroom
bieˊ jinˋ yuˋ shiˋ
ㄅㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˋ ㄩˋ ㄕˋ

浴室

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
Dropped outside the bathroom
reng¯ zaiˋ yuˋ shiˋ waiˋ
ㄖㄥ ㄗㄞˋ ㄩˋ ㄕˋ ㄨㄞˋ

浴室

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
Locked themselves in the bathroom
baˇ ziˋ jiˇ suoˇ zaiˋ yuˋ shiˋ
ㄅㄚˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄗㄞˋ ㄩˋ ㄕˋ

浴室

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
Bathroom door
yuˋ shiˋ menˊ
ㄩˋ ㄕˋ ㄇㄣˊ

浴室

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
Open the bathroom door, Opened the bathroom door
daˇ kai¯ yuˋ shiˋ menˊ
ㄉㄚˇ ㄎㄞ ㄩˋ ㄕˋ ㄇㄣˊ

浴室

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
Closed door of the bathroom
guan¯ zhe˙ de˙ yuˋ shiˋ menˊ
ㄍㄨㄢ ㄓㄜ˙ ㄉㄜ˙ ㄩˋ ㄕˋ ㄇㄣˊ

浴室

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
Bath towel
yuˋ jin¯
ㄩˋ ㄐㄧㄣ

浴巾

yuˋ jin¯
ㄩˋ ㄐㄧㄣ
Bath house
yuˋ changˇ
ㄩˋ ㄔㄤˇ

浴场

yuˋ changˇ
ㄩˋ ㄔㄤˇ
Cold bath or shower
lengˇ shuiˇ yuˋ
ㄌㄥˇ ㄕㄨㄟˇ ㄩˋ

水浴

shuiˇ yuˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄩˋ
Bathe and anoint with fragrance prior to worship
xinˋ yuˋ
ㄒㄧㄣˋ ㄩˋ

衅浴

xinˋ yuˋ
ㄒㄧㄣˋ ㄩˋ
Shower
linˊ yuˋ
ㄌㄧㄣˊ ㄩˋ

淋浴

linˊ yuˋ
ㄌㄧㄣˊ ㄩˋ
Shower, Shower stall
linˊ yuˋ jian¯
ㄌㄧㄣˊ ㄩˋ ㄐㄧㄢ

淋浴

linˊ yuˋ
ㄌㄧㄣˊ ㄩˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
浴.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)