Natural,
Naturally
ranˊ ㄖㄢˊ
bkf
bkf

(T)(S)

[pinyin]:
ranˊ
[zhuyin]:
ㄖㄢˊ

Natural, Naturally, Correct, Of Course, Right, So, Thus, And So, Result (As A Result…)

12 strokes, Radical: 火, 86
cangjie (T) input code:
b
k
f
cangjie (S) input code:
b
k
f

Words containing 然, TOC

Then, Afterwards, Later
ranˊ houˋ
ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ

然後

ranˊ houˋ
ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ
Only then did we start, Then we finally started
ranˊ houˋ caiˊ kai¯ shiˇ
ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ ㄘㄞˊ ㄎㄞ ㄕˇ

然後

ranˊ houˋ
ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ
Then there would be a night, Then would come one night
ranˊ houˋ huiˋ youˇ yiˋ ge˙ wanˇ shangˋ
ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄨㄢˇ ㄕㄤˋ

然後

ranˊ houˋ
ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ
Alone and with no one to rely on
jieˊ ranˊ wuˊ yi¯
ㄐㄧㄝˊ ㄖㄢˊ ㄨˊ ㄧ

然無

ranˊ wuˊ
ㄖㄢˊ ㄨˊ
However, But, Yet
ranˊ erˊ
ㄖㄢˊ ㄦˊ

然而

ranˊ erˊ
ㄖㄢˊ ㄦˊ
Unaware, Oblivious, Unknowing
hunˊ ranˊ buˋ jueˊ
ㄏㄨㄣˊ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ

然不

ranˊ buˋ
ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ
Unable to understand
ranˊ buˋ jieˇ
ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ

然不

ranˊ buˋ
ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ
Of course, No doubt
guˋ ranˊ
ㄍㄨˋ ㄖㄢˊ

固然

guˋ ranˊ
ㄍㄨˋ ㄖㄢˊ
Incredibly, To one's surprise
ju¯ ranˊ
ㄐㄩ ㄖㄢˊ

居然

ju¯ ranˊ
ㄐㄩ ㄖㄢˊ
And what's more
erˊ qieˇ ju¯ ranˊ
ㄦˊ ㄑㄧㄝˇ ㄐㄩ ㄖㄢˊ

居然

ju¯ ranˊ
ㄐㄩ ㄖㄢˊ
Although, Even though
sui¯ ranˊ
ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ

雖然

sui¯ ranˊ
ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ
Even though he now worked from home
sui¯ ranˊ ta¯ xianˋ zaiˋ zaiˋ jia¯ gong¯ zuoˋ
ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ ㄊㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ

雖然

sui¯ ranˊ
ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ
Even though over 300 years have passed, Even though its been over 300 years
sui¯ ranˊ jing¯ guoˋ san¯ baiˇ duo¯ nianˊ
ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄙㄢ ㄅㄞˇ ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ

雖然

sui¯ ranˊ
ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ
That had been a little embarrassing, That was a little embarrassing
naˋ shiˋ qingˊ sui¯ ranˊ youˇ dianˇ gan¯ gaˋ
ㄋㄚˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄍㄢ ㄍㄚˋ

雖然

sui¯ ranˊ
ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ
As expected, Expectantly
guoˇ ranˊ
ㄍㄨㄛˇ ㄖㄢˊ

果然

guoˇ ranˊ
ㄍㄨㄛˇ ㄖㄢˊ
Obvious, Evident, Apparent, Clearly visible
xianˇ ranˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄖㄢˊ

顯然

xianˇ ranˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄖㄢˊ
Obviously made a mistake
xianˇ ranˊ chu¯ le˙ cuoˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄖㄢˊ ㄔㄨ ㄌㄜ˙ ㄘㄨㄛˋ

顯然

xianˇ ranˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄖㄢˊ
Head up, Proud
angˊ ranˊ
ㄤˊ ㄖㄢˊ

昂然

angˊ ranˊ
ㄤˊ ㄖㄢˊ
Since, Now that
jiˋ ranˊ
ㄐㄧˋ ㄖㄢˊ

既然

jiˋ ranˊ
ㄐㄧˋ ㄖㄢˊ
An erect bearing, Upright bearing
jingˋ jingˋ ranˊ
ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ

脛然

jingˋ ranˊ
ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ
Looming, Impending
yinˇ ranˊ
ㄧㄣˇ ㄖㄢˊ

隱然

yinˇ ranˊ
ㄧㄣˇ ㄖㄢˊ
Suddenly, Abruptly
douˇ ranˊ
ㄉㄡˇ ㄖㄢˊ

陡然

douˇ ranˊ
ㄉㄡˇ ㄖㄢˊ
Understand at a glance
yiˊ muˋ liaoˇ ranˊ
ㄧˊ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄖㄢˊ

了然

liaoˇ ranˊ
ㄌㄧㄠˇ ㄖㄢˊ
Accidental, Random
ouˇ ranˊ
ㄡˇ ㄖㄢˊ

偶然

ouˇ ranˊ
ㄡˇ ㄖㄢˊ
Accidentally saw, Came across by chance, Came across
ouˇ ranˊ kanˋ jianˋ
ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ

偶然

ouˇ ranˊ
ㄡˇ ㄖㄢˊ
Came across a picture of him, Came across his photograph
ouˇ ranˊ kanˋ jianˋ ta¯ de˙ xiang¯ pianˋ
ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤ ㄆㄧㄢˋ

偶然

ouˇ ranˊ
ㄡˇ ㄖㄢˊ
Still
rengˊ ranˊ
ㄖㄥˊ ㄖㄢˊ

仍然

rengˊ ranˊ
ㄖㄥˊ ㄖㄢˊ
Still wouldn't speak, Still refused to talk
rengˊ ranˊ buˋ kenˇ shuo¯ huaˋ
ㄖㄥˊ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄎㄣˇ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ

仍然

rengˊ ranˊ
ㄖㄥˊ ㄖㄢˊ
You still have a little, You still have some
niˇ rengˊ ranˊ youˇ yiˋ xie¯
ㄋㄧˇ ㄖㄥˊ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄒㄧㄝ

仍然

rengˊ ranˊ
ㄖㄥˊ ㄖㄢˊ
Dutifully
renˋ ranˊ
ㄖㄣˋ ㄖㄢˊ

任然

renˋ ranˊ
ㄖㄣˋ ㄖㄢˊ
Still, As before, As usual
yi¯ ranˊ
ㄧ ㄖㄢˊ

依然

yi¯ ranˊ
ㄧ ㄖㄢˊ
Suddenly
hu¯ ranˊ
ㄏㄨ ㄖㄢˊ

忽然

hu¯ ranˊ
ㄏㄨ ㄖㄢˊ
Suddenly had a crazy idea
hu¯ ranˊ youˇ ge˙ feng¯ kuangˊ de˙ xiangˇ faˇ
ㄏㄨ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄍㄜ˙ ㄈㄥ ㄎㄨㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ

忽然

hu¯ ranˊ
ㄏㄨ ㄖㄢˊ
From outside there was a sudden loud noise
waiˋ hu¯ ranˊ chuanˊ laiˊ yiˊ zhenˋ juˋ xiangˇ
ㄨㄞˋ ㄏㄨ ㄖㄢˊ ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄐㄩˋ ㄒㄧㄤˇ

忽然

hu¯ ranˊ
ㄏㄨ ㄖㄢˊ
Casually, Randomly
shuaiˋ ranˊ
ㄕㄨㄞˋ ㄖㄢˊ

率然

shuaiˋ ranˊ
ㄕㄨㄞˋ ㄖㄢˊ
Similarly
yiˋ ranˊ
ㄧˋ ㄖㄢˊ

亦然

yiˋ ranˊ
ㄧˋ ㄖㄢˊ
Surprisingly, Unbelievably, Actually (unbelievably)
jingˋ ranˊ
ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ

竟然

jingˋ ranˊ
ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ
Actually needing someone else's help
jingˋ ranˊ youˇ xu¯ yaoˋ bieˊ renˊ bang¯ mangˊ
ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄅㄧㄝˊ ㄖㄣˊ ㄅㄤ ㄇㄤˊ

竟然

jingˋ ranˊ
ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ
Natural trend, Certainty
biˋ ranˊ
ㄅㄧˋ ㄖㄢˊ

必然

biˋ ranˊ
ㄅㄧˋ ㄖㄢˊ
Natural, Naturally
ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Natural process
ziˋ ranˊ guoˋ chengˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Part of a natural process
ziˋ ranˊ guoˋ chengˊ de˙ yiˋ huanˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄏㄨㄢˊ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Cool minds prevail
xin¯ jingˋ ziˋ ranˊ liangˊ
ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄥˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄤˊ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Habit is second nature
xiˊ guanˋ chengˊ ziˋ ranˊ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Let things take their course
tingˋ qiˊ ziˋ ranˊ
ㄊㄧㄥˋ ㄑㄧˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Act naturally (according to nature), Naturally (act)
shunˋ qiˊ ziˋ ranˊ
ㄕㄨㄣˋ ㄑㄧˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Everything will work out, Everything will take care of itself in its own time
chuanˊ daoˋ qiaoˊ touˊ ziˋ ranˊ zhiˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˋ ㄑㄧㄠˊ ㄊㄡˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄓˊ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Natural sections or paragraphs
ziˋ ranˊ duanˋ
ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄉㄨㄢˋ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Supernatural
chao¯ ziˋ ranˊ
ㄔㄠ ㄗˋ ㄖㄢˊ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Supernatural novel
chao¯ ziˋ ranˊ xiaoˇ shuo¯
ㄔㄠ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Nature
daˋ ziˋ ranˊ
ㄉㄚˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Nature's
daˋ ziˋ ranˊ de˙
ㄉㄚˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄉㄜ˙

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Suddenly, Abruptly
tuˊ ranˊ
ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ

突然

tuˊ ranˊ
ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ
Suddenly arising difficulties
tuˊ ranˊ sheng¯ bianˋ
ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ ㄕㄥ ㄅㄧㄢˋ

突然

tuˊ ranˊ
ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ
Suddenly became stronger
tuˊ ranˊ bianˋ qiangˊ
ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ ㄅㄧㄢˋ ㄑㄧㄤˊ

突然

tuˊ ranˊ
ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ
Courage suddenly disappeared
danˇ ziˇ tuˊ ranˊ bianˋ xiaoˇ le˙
ㄉㄢˇ ㄗˇ ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄠˇ ㄌㄜ˙

突然

tuˊ ranˊ
ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ
The sky suddenly darkened with rain clouds
tian¯ kong¯ tuˊ ranˊ wu¯ yunˊ miˋ buˋ
ㄊㄧㄢ ㄎㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ ㄨ ㄩㄣˊ ㄇㄧˋ ㄅㄨˋ

突然

tuˊ ranˊ
ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ
Suddenly, Abruptly
tuˊ ranˊ jian¯
ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ ㄐㄧㄢ

突然

tuˊ ranˊ
ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ
Completely, Totally, Entirely
quanˊ ranˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ

全然

quanˊ ranˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ
Not completely correct, Not quite correct
buˋ quanˊ ranˊ zhengˋ queˋ
ㄅㄨˋ ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ

全然

quanˊ ranˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ
Wasn't completely wrong
meiˊ youˇ quanˊ ranˊ cai¯ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ ㄘㄞ ㄘㄨㄛˋ

全然

quanˊ ranˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ
Completely puzzled, Completely unable to understand
quanˊ ranˊ buˋ jieˇ
ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ

全然

quanˊ ranˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ
Off course, Naturally, Obviously, It's always
dang¯ ranˊ
ㄉㄤ ㄖㄢˊ

當然

dang¯ ranˊ
ㄉㄤ ㄖㄢˊ
Naturally, Obviously, Obvious
liˇ suoˇ dang¯ ranˊ
ㄌㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄤ ㄖㄢˊ

當然

dang¯ ranˊ
ㄉㄤ ㄖㄢˊ
As obvious, As natural
yiˋ yangˋ liˇ suoˇ dang¯ ranˊ
ㄧˋ ㄧㄤˋ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄤ ㄖㄢˊ

當然

dang¯ ranˊ
ㄉㄤ ㄖㄢˊ
Of course there wouldn't be anything inside
liˇ mianˋ dang¯ ranˊ buˊ huiˋ youˇ renˋ heˊ dong¯ xi¯
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄤ ㄖㄢˊ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

當然

dang¯ ranˊ
ㄉㄤ ㄖㄢˊ
Vague, Blank, Unsure, Uncertain, Stupefied
mangˊ ranˊ
ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ

茫然

mangˊ ranˊ
ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ
At a complete loss
mangˊ ranˊ buˋ zhi¯
ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄓ

茫然

mangˊ ranˊ
ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ
Staring blankly
liangˇ yanˇ mangˊ ranˊ wangˋ zhe˙
ㄌㄧㄤˇ ㄧㄢˇ ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙

茫然

mangˊ ranˊ
ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ
Feeling unsure about the future
duiˋ weiˋ laiˊ ganˇ daoˋ mangˊ ranˊ
ㄉㄨㄟˋ ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ

茫然

mangˊ ranˊ
ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ
Natural, Not artificial
tian¯ ranˊ
ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ

天然

tian¯ ranˊ
ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ
Still, Immobile
wuˋ ranˊ
ㄨˋ ㄖㄢˊ

兀然

wuˋ ranˊ
ㄨˋ ㄖㄢˊ
Otherwise
buˋ ranˊ
ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ

不然

buˋ ranˊ
ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ
Otherwise
buˋ ranˊ de˙ huaˋ
ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ

不然

buˋ ranˊ
ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ
He wasn't, He on the other hand wasn't
ta¯ zeˊ buˋ ranˊ
ㄊㄚ ㄗㄜˊ ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ

不然

buˋ ranˊ
ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ
Otherwise
yaoˋ buˋ ranˊ
ㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ

不然

buˋ ranˊ
ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ
Because otherwise
yin¯ weiˋ yaoˋ buˋ ranˊ
ㄧㄣ ㄨㄟˋ ㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ

不然

buˋ ranˊ
ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ
Happy to hear the sound of footsteps, Lonely
zuˊ yin¯ qiongˊ ranˊ
ㄗㄨˊ ㄧㄣ ㄑㄩㄥˊ ㄖㄢˊ

跫然

qiongˊ ranˊ
ㄑㄩㄥˊ ㄖㄢˊ
Rapid, Sudden
huoˋ ranˊ
ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ

霍然

huoˋ ranˊ
ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ
Abundant
angˋ ranˊ
ㄤˋ ㄖㄢˊ

盎然

angˋ ranˊ
ㄤˋ ㄖㄢˊ
Abundant
angˋ ranˊ de˙
ㄤˋ ㄖㄢˊ ㄉㄜ˙

盎然

angˋ ranˊ
ㄤˋ ㄖㄢˊ
Distinctly, Markedly, Sharply
jieˊ ranˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄖㄢˊ

截然

jieˊ ranˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄖㄢˊ
Distinctly different, Completely different
jieˊ ranˊ buˋ tongˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ

截然

jieˊ ranˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄖㄢˊ
Self possessed, Calm, Fully at ease
tanˇ ranˊ
ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ

坦然

tanˇ ranˊ
ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ
Suddenly, Abruptly
mengˇ ranˊ
ㄇㄥˇ ㄖㄢˊ

猛然

mengˇ ranˊ
ㄇㄥˇ ㄖㄢˊ
Then, Afterwards, Later
ranˊ houˋ
ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ

然后

ranˊ houˋ
ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ
Only then did we start, Then we finally started
ranˊ houˋ caiˊ kai¯ shiˇ
ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ ㄘㄞˊ ㄎㄞ ㄕˇ

然后

ranˊ houˋ
ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ
Then there would be a night, Then would come one night
ranˊ houˋ huiˋ youˇ yiˋ ge˙ wanˇ shangˋ
ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄨㄢˇ ㄕㄤˋ

然后

ranˊ houˋ
ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ
Alone and with no one to rely on
jieˊ ranˊ wuˊ yi¯
ㄐㄧㄝˊ ㄖㄢˊ ㄨˊ ㄧ

然无

ranˊ wuˊ
ㄖㄢˊ ㄨˊ
However, But, Yet
ranˊ erˊ
ㄖㄢˊ ㄦˊ

然而

ranˊ erˊ
ㄖㄢˊ ㄦˊ
Unaware, Oblivious, Unknowing
hunˊ ranˊ buˋ jueˊ
ㄏㄨㄣˊ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ

然不

ranˊ buˋ
ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ
Unable to understand
ranˊ buˋ jieˇ
ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ

然不

ranˊ buˋ
ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ
Of course, No doubt
guˋ ranˊ
ㄍㄨˋ ㄖㄢˊ

固然

guˋ ranˊ
ㄍㄨˋ ㄖㄢˊ
Incredibly, To one's surprise
ju¯ ranˊ
ㄐㄩ ㄖㄢˊ

居然

ju¯ ranˊ
ㄐㄩ ㄖㄢˊ
And what's more
erˊ qieˇ ju¯ ranˊ
ㄦˊ ㄑㄧㄝˇ ㄐㄩ ㄖㄢˊ

居然

ju¯ ranˊ
ㄐㄩ ㄖㄢˊ
Although, Even though
sui¯ ranˊ
ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ

虽然

sui¯ ranˊ
ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ
Even though he now worked from home
sui¯ ranˊ ta¯ xianˋ zaiˋ zaiˋ jia¯ gong¯ zuoˋ
ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ ㄊㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ

虽然

sui¯ ranˊ
ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ
Even though over 300 years have passed, Even though its been over 300 years
sui¯ ranˊ jing¯ guoˋ san¯ baiˇ duo¯ nianˊ
ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄙㄢ ㄅㄞˇ ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ

虽然

sui¯ ranˊ
ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ
That had been a little embarrassing, That was a little embarrassing
naˋ shiˋ qingˊ sui¯ ranˊ youˇ dianˇ gan¯ gaˋ
ㄋㄚˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄍㄢ ㄍㄚˋ

虽然

sui¯ ranˊ
ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ
As expected, Expectantly
guoˇ ranˊ
ㄍㄨㄛˇ ㄖㄢˊ

果然

guoˇ ranˊ
ㄍㄨㄛˇ ㄖㄢˊ
Obvious, Evident, Apparent, Clearly visible
xianˇ ranˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄖㄢˊ

显然

xianˇ ranˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄖㄢˊ
Obviously made a mistake
xianˇ ranˊ chu¯ le˙ cuoˋ
ㄒㄧㄢˇ ㄖㄢˊ ㄔㄨ ㄌㄜ˙ ㄘㄨㄛˋ

显然

xianˇ ranˊ
ㄒㄧㄢˇ ㄖㄢˊ
Head up, Proud
angˊ ranˊ
ㄤˊ ㄖㄢˊ

昂然

angˊ ranˊ
ㄤˊ ㄖㄢˊ
Since, Now that
jiˋ ranˊ
ㄐㄧˋ ㄖㄢˊ

既然

jiˋ ranˊ
ㄐㄧˋ ㄖㄢˊ
An erect bearing, Upright bearing
jingˋ jingˋ ranˊ
ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ

胫然

jingˋ ranˊ
ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ
Looming, Impending
yinˇ ranˊ
ㄧㄣˇ ㄖㄢˊ

隐然

yinˇ ranˊ
ㄧㄣˇ ㄖㄢˊ
Suddenly, Abruptly
douˇ ranˊ
ㄉㄡˇ ㄖㄢˊ

陡然

douˇ ranˊ
ㄉㄡˇ ㄖㄢˊ
Understand at a glance
yiˊ muˋ liaoˇ ranˊ
ㄧˊ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄖㄢˊ

了然

liaoˇ ranˊ
ㄌㄧㄠˇ ㄖㄢˊ
Accidental, Random
ouˇ ranˊ
ㄡˇ ㄖㄢˊ

偶然

ouˇ ranˊ
ㄡˇ ㄖㄢˊ
Accidentally saw, Came across by chance, Came across
ouˇ ranˊ kanˋ jianˋ
ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ

偶然

ouˇ ranˊ
ㄡˇ ㄖㄢˊ
Came across a picture of him, Came across his photograph
ouˇ ranˊ kanˋ jianˋ ta¯ de˙ xiang¯ pianˋ
ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤ ㄆㄧㄢˋ

偶然

ouˇ ranˊ
ㄡˇ ㄖㄢˊ
Still
rengˊ ranˊ
ㄖㄥˊ ㄖㄢˊ

仍然

rengˊ ranˊ
ㄖㄥˊ ㄖㄢˊ
Still wouldn't speak, Still refused to talk
rengˊ ranˊ buˋ kenˇ shuo¯ huaˋ
ㄖㄥˊ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄎㄣˇ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ

仍然

rengˊ ranˊ
ㄖㄥˊ ㄖㄢˊ
You still have a little, You still have some
niˇ rengˊ ranˊ youˇ yiˋ xie¯
ㄋㄧˇ ㄖㄥˊ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄒㄧㄝ

仍然

rengˊ ranˊ
ㄖㄥˊ ㄖㄢˊ
Dutifully
renˋ ranˊ
ㄖㄣˋ ㄖㄢˊ

任然

renˋ ranˊ
ㄖㄣˋ ㄖㄢˊ
Still, As before, As usual
yi¯ ranˊ
ㄧ ㄖㄢˊ

依然

yi¯ ranˊ
ㄧ ㄖㄢˊ
Suddenly
hu¯ ranˊ
ㄏㄨ ㄖㄢˊ

忽然

hu¯ ranˊ
ㄏㄨ ㄖㄢˊ
Suddenly had a crazy idea
hu¯ ranˊ youˇ ge˙ feng¯ kuangˊ de˙ xiangˇ faˇ
ㄏㄨ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄍㄜ˙ ㄈㄥ ㄎㄨㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ

忽然

hu¯ ranˊ
ㄏㄨ ㄖㄢˊ
From outside there was a sudden loud noise
waiˋ hu¯ ranˊ chuanˊ laiˊ yiˊ zhenˋ juˋ xiangˇ
ㄨㄞˋ ㄏㄨ ㄖㄢˊ ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄐㄩˋ ㄒㄧㄤˇ

忽然

hu¯ ranˊ
ㄏㄨ ㄖㄢˊ
Casually, Randomly
shuaiˋ ranˊ
ㄕㄨㄞˋ ㄖㄢˊ

率然

shuaiˋ ranˊ
ㄕㄨㄞˋ ㄖㄢˊ
Similarly
yiˋ ranˊ
ㄧˋ ㄖㄢˊ

亦然

yiˋ ranˊ
ㄧˋ ㄖㄢˊ
Surprisingly, Unbelievably, Actually (unbelievably)
jingˋ ranˊ
ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ

竟然

jingˋ ranˊ
ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ
Actually needing someone else's help
jingˋ ranˊ youˇ xu¯ yaoˋ bieˊ renˊ bang¯ mangˊ
ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄅㄧㄝˊ ㄖㄣˊ ㄅㄤ ㄇㄤˊ

竟然

jingˋ ranˊ
ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ
Natural trend, Certainty
biˋ ranˊ
ㄅㄧˋ ㄖㄢˊ

必然

biˋ ranˊ
ㄅㄧˋ ㄖㄢˊ
Natural, Naturally
ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Natural process
ziˋ ranˊ guoˋ chengˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Part of a natural process
ziˋ ranˊ guoˋ chengˊ de˙ yiˋ huanˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄏㄨㄢˊ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Cool minds prevail
xin¯ jingˋ ziˋ ranˊ liangˊ
ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄥˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄤˊ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Habit is second nature
xiˊ guanˋ chengˊ ziˋ ranˊ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Let things take their course
tingˋ qiˊ ziˋ ranˊ
ㄊㄧㄥˋ ㄑㄧˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Act naturally (according to nature), Naturally (act)
shunˋ qiˊ ziˋ ranˊ
ㄕㄨㄣˋ ㄑㄧˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Everything will work out, Everything will take care of itself in its own time
chuanˊ daoˋ qiaoˊ touˊ ziˋ ranˊ zhiˊ
ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˋ ㄑㄧㄠˊ ㄊㄡˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄓˊ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Natural sections or paragraphs
ziˋ ranˊ duanˋ
ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄉㄨㄢˋ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Supernatural
chao¯ ziˋ ranˊ
ㄔㄠ ㄗˋ ㄖㄢˊ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Supernatural novel
chao¯ ziˋ ranˊ xiaoˇ shuo¯
ㄔㄠ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Nature
daˋ ziˋ ranˊ
ㄉㄚˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Nature's
daˋ ziˋ ranˊ de˙
ㄉㄚˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄉㄜ˙

自然

ziˋ ranˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ
Suddenly, Abruptly
tuˊ ranˊ
ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ

突然

tuˊ ranˊ
ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ
Suddenly arising difficulties
tuˊ ranˊ sheng¯ bianˋ
ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ ㄕㄥ ㄅㄧㄢˋ

突然

tuˊ ranˊ
ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ
Suddenly became stronger
tuˊ ranˊ bianˋ qiangˊ
ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ ㄅㄧㄢˋ ㄑㄧㄤˊ

突然

tuˊ ranˊ
ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ
Courage suddenly disappeared
danˇ ziˇ tuˊ ranˊ bianˋ xiaoˇ le˙
ㄉㄢˇ ㄗˇ ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄠˇ ㄌㄜ˙

突然

tuˊ ranˊ
ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ
The sky suddenly darkened with rain clouds
tian¯ kong¯ tuˊ ranˊ wu¯ yunˊ miˋ buˋ
ㄊㄧㄢ ㄎㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ ㄨ ㄩㄣˊ ㄇㄧˋ ㄅㄨˋ

突然

tuˊ ranˊ
ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ
Suddenly, Abruptly
tuˊ ranˊ jian¯
ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ ㄐㄧㄢ

突然

tuˊ ranˊ
ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ
Completely, Totally, Entirely
quanˊ ranˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ

全然

quanˊ ranˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ
Not completely correct, Not quite correct
buˋ quanˊ ranˊ zhengˋ queˋ
ㄅㄨˋ ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ

全然

quanˊ ranˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ
Wasn't completely wrong
meiˊ youˇ quanˊ ranˊ cai¯ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ ㄘㄞ ㄘㄨㄛˋ

全然

quanˊ ranˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ
Completely puzzled, Completely unable to understand
quanˊ ranˊ buˋ jieˇ
ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ

全然

quanˊ ranˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ
Off course, Naturally, Obviously, It's always
dang¯ ranˊ
ㄉㄤ ㄖㄢˊ

当然

dang¯ ranˊ
ㄉㄤ ㄖㄢˊ
Naturally, Obviously, Obvious
liˇ suoˇ dang¯ ranˊ
ㄌㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄤ ㄖㄢˊ

当然

dang¯ ranˊ
ㄉㄤ ㄖㄢˊ
As obvious, As natural
yiˋ yangˋ liˇ suoˇ dang¯ ranˊ
ㄧˋ ㄧㄤˋ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄤ ㄖㄢˊ

当然

dang¯ ranˊ
ㄉㄤ ㄖㄢˊ
Of course there wouldn't be anything inside
liˇ mianˋ dang¯ ranˊ buˊ huiˋ youˇ renˋ heˊ dong¯ xi¯
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄤ ㄖㄢˊ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

当然

dang¯ ranˊ
ㄉㄤ ㄖㄢˊ
Vague, Blank, Unsure, Uncertain, Stupefied
mangˊ ranˊ
ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ

茫然

mangˊ ranˊ
ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ
At a complete loss
mangˊ ranˊ buˋ zhi¯
ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄓ

茫然

mangˊ ranˊ
ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ
Staring blankly
liangˇ yanˇ mangˊ ranˊ wangˋ zhe˙
ㄌㄧㄤˇ ㄧㄢˇ ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ ㄨㄤˋ ㄓㄜ˙

茫然

mangˊ ranˊ
ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ
Feeling unsure about the future
duiˋ weiˋ laiˊ ganˇ daoˋ mangˊ ranˊ
ㄉㄨㄟˋ ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ

茫然

mangˊ ranˊ
ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ
Natural, Not artificial
tian¯ ranˊ
ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ

天然

tian¯ ranˊ
ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ
Still, Immobile
wuˋ ranˊ
ㄨˋ ㄖㄢˊ

兀然

wuˋ ranˊ
ㄨˋ ㄖㄢˊ
Otherwise
buˋ ranˊ
ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ

不然

buˋ ranˊ
ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ
Otherwise
buˋ ranˊ de˙ huaˋ
ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ

不然

buˋ ranˊ
ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ
He wasn't, He on the other hand wasn't
ta¯ zeˊ buˋ ranˊ
ㄊㄚ ㄗㄜˊ ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ

不然

buˋ ranˊ
ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ
Otherwise
yaoˋ buˋ ranˊ
ㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ

不然

buˋ ranˊ
ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ
Because otherwise
yin¯ weiˋ yaoˋ buˋ ranˊ
ㄧㄣ ㄨㄟˋ ㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ

不然

buˋ ranˊ
ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ
Happy to hear the sound of footsteps, Lonely
zuˊ yin¯ qiongˊ ranˊ
ㄗㄨˊ ㄧㄣ ㄑㄩㄥˊ ㄖㄢˊ

跫然

qiongˊ ranˊ
ㄑㄩㄥˊ ㄖㄢˊ
Rapid, Sudden
huoˋ ranˊ
ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ

霍然

huoˋ ranˊ
ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ
Abundant
angˋ ranˊ
ㄤˋ ㄖㄢˊ

盎然

angˋ ranˊ
ㄤˋ ㄖㄢˊ
Abundant
angˋ ranˊ de˙
ㄤˋ ㄖㄢˊ ㄉㄜ˙

盎然

angˋ ranˊ
ㄤˋ ㄖㄢˊ
Distinctly, Markedly, Sharply
jieˊ ranˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄖㄢˊ

截然

jieˊ ranˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄖㄢˊ
Distinctly different, Completely different
jieˊ ranˊ buˋ tongˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ

截然

jieˊ ranˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄖㄢˊ
Self possessed, Calm, Fully at ease
tanˇ ranˊ
ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ

坦然

tanˇ ranˊ
ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ
Suddenly, Abruptly
mengˇ ranˊ
ㄇㄥˇ ㄖㄢˊ

猛然

mengˇ ranˊ
ㄇㄥˇ ㄖㄢˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
然.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)