Matter,
Substance
wuˋ ㄨˋ
hqphh
hqphh

(T)(S)

[pinyin]:
wuˋ
[zhuyin]:
ㄨˋ

Matter, Substance, Creature, Nature, The Physical World, Other People, Object, Thing

8 strokes, Radical: 牛, 93
cangjie (T) input code:
h
q
p
h
h
cangjie (S) input code:
h
q
p
h
h

Words containing 物, TOC

Thing, Things, Object, Objects
wuˋ pinˇ
ㄨˋ ㄆㄧㄣˇ

物品

wuˋ pinˇ
ㄨˋ ㄆㄧㄣˇ
Precious things, Valuable artifacts
henˇ zhen¯ guiˋ de˙ wuˋ pinˇ
ㄏㄣˇ ㄓㄣ ㄍㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄨˋ ㄆㄧㄣˇ

物品

wuˋ pinˇ
ㄨˋ ㄆㄧㄣˇ
Private things
si¯ renˊ wuˋ pinˇ
ㄙ ㄖㄣˊ ㄨˋ ㄆㄧㄣˇ

物品

wuˋ pinˇ
ㄨˋ ㄆㄧㄣˇ
Objects, Material, Substance
wuˋ tiˇ
ㄨˋ ㄊㄧˇ

物體

wuˋ tiˇ
ㄨˋ ㄊㄧˇ
Anything
renˋ heˊ wuˋ tiˇ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ ㄊㄧˇ

物體

wuˋ tiˇ
ㄨˋ ㄊㄧˇ
Critters, Tiny critters, Little critters
xiaoˇ sheng¯ wuˋ tiˇ
ㄒㄧㄠˇ ㄕㄥ ㄨˋ ㄊㄧˇ

物體

wuˋ tiˇ
ㄨˋ ㄊㄧˇ
Everything
suoˇ youˇ wuˋ tiˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄨˋ ㄊㄧˇ

物體

wuˋ tiˇ
ㄨˋ ㄊㄧˇ
Device for picking things up, Pick-up device
quˇ wuˋ zhuang¯ zhiˋ
ㄑㄩˇ ㄨˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ

物裝

wuˋ zhuang¯
ㄨˋ ㄓㄨㄤ
Substance
wuˋ zhiˋ
ㄨˋ ㄓˋ

物質

wuˋ zhiˋ
ㄨˋ ㄓˋ
Matter compiler
wuˋ zhiˋ zuˇ heˊ luˊ
ㄨˋ ㄓˋ ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ ㄌㄨˊ

物質

wuˋ zhiˋ
ㄨˋ ㄓˋ
Residue
canˊ liuˊ wuˋ zhiˋ
ㄘㄢˊ ㄌㄧㄡˊ ㄨˋ ㄓˋ

物質

wuˋ zhiˋ
ㄨˋ ㄓˋ
Commodity prices
wuˋ jiaˋ
ㄨˋ ㄐㄧㄚˋ

物價

wuˋ jiaˋ
ㄨˋ ㄐㄧㄚˋ
Species
wuˋ zhongˇ
ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ

物種

wuˋ zhongˇ
ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ
Species
wuˋ zhongˇ de˙
ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ ㄉㄜ˙

物種

wuˋ zhongˇ
ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ
Seek, Look for, Scout for
wuˋ seˋ
ㄨˋ ㄙㄜˋ

物色

wuˋ seˋ
ㄨˋ ㄙㄜˋ
Natural resources
wuˋ chanˇ
ㄨˋ ㄔㄢˇ

物產

wuˋ chanˇ
ㄨˋ ㄔㄢˇ
Animal communication, Animal language, Creature communications
wuˋ yuˇ yanˊ
ㄨˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ

物語

wuˋ yuˇ
ㄨˋ ㄩˇ
Supplies, Resources
wuˋ zi¯
ㄨˋ ㄗ

物資

wuˋ zi¯
ㄨˋ ㄗ
Mineral based oil, Petroleum-based oil
kuangˋ wuˋ youˊ
ㄎㄨㄤˋ ㄨˋ ㄧㄡˊ

物油

wuˋ youˊ
ㄨˋ ㄧㄡˊ
Physics
wuˋ liˇ
ㄨˋ ㄌㄧˇ

物理

wuˋ liˇ
ㄨˋ ㄌㄧˇ
Subject: physics
wuˋ liˇ xueˊ
ㄨˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ

物理

wuˋ liˇ
ㄨˋ ㄌㄧˇ
Profession: physicist
wuˋ liˇ xueˊ jia¯
ㄨˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

物理

wuˋ liˇ
ㄨˋ ㄌㄧˇ
The circle of life, There is always one thing that limits or restricts another
yiˊ wuˋ keˋ yiˊ wuˋ
ㄧˊ ㄨˋ ㄎㄜˋ ㄧˊ ㄨˋ

物剋

wuˋ keˋ
ㄨˋ ㄎㄜˋ
Locker
wuˋ guiˋ
ㄨˋ ㄍㄨㄟˋ

物櫃

wuˋ guiˋ
ㄨˋ ㄍㄨㄟˋ
Vomit, Act of vomiting
ouˇ tuˇ wuˋ
ㄡˇ ㄊㄨˇ ㄨˋ

吐物

tuˇ wuˋ
ㄊㄨˇ ㄨˋ
Foreign object (choking), Rare treasure, Peculiar item, The dead
yiˋ wuˋ
ㄧˋ ㄨˋ

異物

yiˋ wuˋ
ㄧˋ ㄨˋ
Foreign object choking, Choking on something stuck in the throat
yiˋ wuˋ gengˇ seˋ
ㄧˋ ㄨˋ ㄍㄥˇ ㄙㄜˋ

異物

yiˋ wuˋ
ㄧˋ ㄨˋ
Scenery, Landscape
jingˇ wuˋ
ㄐㄧㄥˇ ㄨˋ

景物

jingˇ wuˋ
ㄐㄧㄥˇ ㄨˋ
Purchase, Shop, Buy, Buy a gift
gouˋ wuˋ
ㄍㄡˋ ㄨˋ

購物

gouˋ wuˋ
ㄍㄡˋ ㄨˋ
Mall, Shopping center
gouˋ wuˋ zhong¯ xin¯
ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ

購物

gouˋ wuˋ
ㄍㄡˋ ㄨˋ
Mall
gouˋ wuˋ shang¯ changˇ
ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄕㄤ ㄔㄤˇ

購物

gouˋ wuˋ
ㄍㄡˋ ㄨˋ
Purchase guide
gouˋ wuˋ zhiˇ nanˊ
ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄓˇ ㄋㄢˊ

購物

gouˋ wuˋ
ㄍㄡˋ ㄨˋ
Property, Possessions, Belongings
caiˊ wuˋ
ㄘㄞˊ ㄨˋ

財物

caiˊ wuˋ
ㄘㄞˊ ㄨˋ
Rare artifact, A curiosity
hanˇ wuˋ
ㄏㄢˇ ㄨˋ

罕物

hanˇ wuˋ
ㄏㄢˇ ㄨˋ
Cherished object, Love all creatures
aiˋ wuˋ
ㄞˋ ㄨˋ

愛物

aiˋ wuˋ
ㄞˋ ㄨˋ
Crops
zuoˋ wuˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨˋ

作物

zuoˋ wuˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨˋ
Crops
nongˊ zuoˋ wuˋ
ㄋㄨㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄨˋ

作物

zuoˋ wuˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨˋ
Heavy object
zhongˋ wuˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄨˋ

重物

zhongˋ wuˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄨˋ
Crane used for lifting heavy loads
yongˋ yuˊ qiˇ diaoˋ zhongˋ wuˋ de˙ qiˇ zhongˋ ji¯
ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄑㄧˇ ㄉㄧㄠˋ ㄓㄨㄥˋ ㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ

重物

zhongˋ wuˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄨˋ
Creature(s), Animal(s)
dongˋ wuˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ

動物

dongˋ wuˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ
Coelenterates (hydras, jellyfishes, sea anemones, and corals)
qiang¯ changˊ dongˋ wuˋ
ㄑㄧㄤ ㄔㄤˊ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ

動物

dongˋ wuˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ
Four limbs
siˋ zhi¯ dongˋ wuˋ
ㄙˋ ㄓ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ

動物

dongˋ wuˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ
Cold-blooded creatures
lengˇ xieˇ dongˋ wuˋ
ㄌㄥˇ ㄒㄧㄝˇ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ

動物

dongˋ wuˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ
Protected species
baoˇ yuˋ leiˋ dongˋ wuˋ
ㄅㄠˇ ㄩˋ ㄌㄟˋ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ

動物

dongˋ wuˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ
Animals
dongˋ wuˋ men˙
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ ㄇㄣ˙

動物

dongˋ wuˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ
Zoo
dongˋ wuˋ yuanˊ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ ㄩㄢˊ

動物

dongˋ wuˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ
Subject: zoology, Study of animals, Studying animals
dongˋ wuˋ xueˊ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ

動物

dongˋ wuˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ
Creature, Life form, Animal, Organism
sheng¯ wuˋ
ㄕㄥ ㄨˋ

生物

sheng¯ wuˋ
ㄕㄥ ㄨˋ
Fossil, Animal fossil, Fossilized animal remains
sheng¯ wuˋ huaˋ shiˊ
ㄕㄥ ㄨˋ ㄏㄨㄚˋ ㄕˊ

生物

sheng¯ wuˋ
ㄕㄥ ㄨˋ
Sustaining life, Life support
sheng¯ wuˋ sheng¯ cunˊ
ㄕㄥ ㄨˋ ㄕㄥ ㄘㄨㄣˊ

生物

sheng¯ wuˋ
ㄕㄥ ㄨˋ
A specific creature
mouˇ zhi¯ sheng¯ wuˋ
ㄇㄡˇ ㄓ ㄕㄥ ㄨˋ

生物

sheng¯ wuˋ
ㄕㄥ ㄨˋ
Cocooned creature
yongˇ zhong¯ de˙ sheng¯ wuˋ
ㄩㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄉㄜ˙ ㄕㄥ ㄨˋ

生物

sheng¯ wuˋ
ㄕㄥ ㄨˋ
Cocooned creature
yongˇ neiˋ de˙ sheng¯ wuˋ
ㄩㄥˇ ㄋㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄥ ㄨˋ

生物

sheng¯ wuˋ
ㄕㄥ ㄨˋ
Can only be provided by animals
zhiˇ nengˊ jieˋ youˊ sheng¯ wuˋ tiˊ gong¯
ㄓˇ ㄋㄥˊ ㄐㄧㄝˋ ㄧㄡˊ ㄕㄥ ㄨˋ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ

生物

sheng¯ wuˋ
ㄕㄥ ㄨˋ
Disregard, To see as nothing, To look at as unimportant
shiˋ ruoˋ wuˊ wuˋ
ㄕˋ ㄖㄨㄛˋ ㄨˊ ㄨˋ

無物

wuˊ wuˋ
ㄨˊ ㄨˋ
Building, Structure
jianˋ zhuˊ wuˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˊ ㄨˋ

築物

zhuˊ wuˋ
ㄓㄨˊ ㄨˋ
This building, This structure
zheˋ dongˋ jianˋ zhuˊ wuˋ
ㄓㄜˋ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˊ ㄨˋ

築物

zhuˊ wuˋ
ㄓㄨˊ ㄨˋ
Cultural artifact
wenˊ wuˋ
ㄨㄣˊ ㄨˋ

文物

wenˊ wuˋ
ㄨㄣˊ ㄨˋ
Outcome, Product, Products
chanˇ wuˋ
ㄔㄢˇ ㄨˋ

產物

chanˇ wuˋ
ㄔㄢˇ ㄨˋ
Monster, Monsters
guaiˋ wuˋ
ㄍㄨㄞˋ ㄨˋ

怪物

guaiˋ wuˋ
ㄍㄨㄞˋ ㄨˋ
Condensate
lengˇ ningˊ wuˋ
ㄌㄥˇ ㄋㄧㄥˊ ㄨˋ

凝物

ningˊ wuˋ
ㄋㄧㄥˊ ㄨˋ
Creatures
huoˊ wuˋ
ㄏㄨㄛˊ ㄨˋ

活物

huoˊ wuˋ
ㄏㄨㄛˊ ㄨˋ
Flotsam
piao¯ liuˊ wuˋ
ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ ㄨˋ

流物

liuˊ wuˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄨˋ
Organic waste matter, Excrement
paiˊ xieˋ wuˋ
ㄆㄞˊ ㄒㄧㄝˋ ㄨˋ

泄物

xieˋ wuˋ
ㄒㄧㄝˋ ㄨˋ
Gift(s), Present(s)
liˇ wuˋ
ㄌㄧˇ ㄨˋ

禮物

liˇ wuˋ
ㄌㄧˇ ㄨˋ
As a birthday present
zuoˋ weiˋ sheng¯ riˋ liˇ wuˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄖˋ ㄌㄧˇ ㄨˋ

禮物

liˇ wuˋ
ㄌㄧˇ ㄨˋ
A gift, A present
yiˋ ge˙ liˇ wuˋ
ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄌㄧˇ ㄨˋ

禮物

liˇ wuˋ
ㄌㄧˇ ㄨˋ
I brought you a present
woˇ daiˋ le˙ ge˙ liˇ wuˋ geiˇ niˇ
ㄨㄛˇ ㄉㄞˋ ㄌㄜ˙ ㄍㄜ˙ ㄌㄧˇ ㄨˋ ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ

禮物

liˇ wuˋ
ㄌㄧˇ ㄨˋ
Gift that keeps on giving
chiˊ xuˋ buˊ duanˋ geiˇ yuˇ de˙ liˇ wuˋ
ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄅㄨˊ ㄉㄨㄢˋ ㄍㄟˇ ㄩˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄧˇ ㄨˋ

禮物

liˇ wuˋ
ㄌㄧˇ ㄨˋ
Waste material, Rubbish, Scrap
feiˋ wuˋ
ㄈㄟˋ ㄨˋ

廢物

feiˋ wuˋ
ㄈㄟˋ ㄨˋ
It was mostly garbage
jueˊ daˋ duo¯ shuˋ shiˋ feiˋ wuˋ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ ㄕˋ ㄈㄟˋ ㄨˋ

廢物

feiˋ wuˋ
ㄈㄟˋ ㄨˋ
Pet, House pet
chongˇ wuˋ
ㄔㄨㄥˇ ㄨˋ

寵物

chongˇ wuˋ
ㄔㄨㄥˇ ㄨˋ
Person
renˊ wuˋ
ㄖㄣˊ ㄨˋ

人物

renˊ wuˋ
ㄖㄣˊ ㄨˋ
Person who is a picture subject, Subject of a portrait
renˊ wuˋ zhuˇ tiˇ
ㄖㄣˊ ㄨˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

人物

renˊ wuˋ
ㄖㄣˊ ㄨˋ
Person's actions
renˊ wuˋ de˙ dongˋ zuoˋ
ㄖㄣˊ ㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ

人物

renˊ wuˋ
ㄖㄣˊ ㄨˋ
Person, Individual
yiˊ haoˋ renˊ wuˋ
ㄧˊ ㄏㄠˋ ㄖㄣˊ ㄨˋ

人物

renˊ wuˋ
ㄖㄣˊ ㄨˋ
If during exposure person moves
ruˊ puˋ guang¯ shiˊ renˊ wuˋ yiˊ dongˋ
ㄖㄨˊ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄕˊ ㄖㄣˊ ㄨˋ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ

人物

renˊ wuˋ
ㄖㄣˊ ㄨˋ
Blurs the background so that the subject stands out
jiang¯ xu¯ huaˋ beiˋ jingˇ yiˇ tuˊ chu¯ renˊ wuˋ zhuˇ tiˇ
ㄐㄧㄤ ㄒㄩ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ ㄧˇ ㄊㄨˊ ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄨˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

人物

renˊ wuˋ
ㄖㄣˊ ㄨˋ
Through a person's actions, make use of a person's actions
touˋ guoˋ renˊ wuˋ de˙ dongˋ zuoˋ
ㄊㄡˋ ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ ㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ

人物

renˊ wuˋ
ㄖㄣˊ ㄨˋ
Cartoon character, Cartoon person
kaˇ tong¯ renˊ wuˋ
ㄎㄚˇ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄨˋ

人物

renˊ wuˋ
ㄖㄣˊ ㄨˋ
Snuff, Substance for sniffing
xi¯ ruˋ wuˋ
ㄒㄧ ㄖㄨˋ ㄨˋ

入物

ruˋ wuˋ
ㄖㄨˋ ㄨˋ
Complex chemical compound
luoˋ heˊ wuˋ
ㄌㄨㄛˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ

合物

heˊ wuˋ
ㄏㄜˊ ㄨˋ
Compound, Chemical compound
huaˋ heˊ wuˋ
ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ

合物

heˊ wuˋ
ㄏㄜˊ ㄨˋ
Polymer
juˋ heˊ wuˋ
ㄐㄩˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ

合物

heˊ wuˋ
ㄏㄜˊ ㄨˋ
Food: food
shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Food source
shiˊ wuˋ laiˊ yuanˊ
ㄕˊ ㄨˋ ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Feed for the young
luanˇ de˙ shiˊ wuˋ
ㄌㄨㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Delicious food
haoˇ chi¯ de˙ shiˊ wuˋ
ㄏㄠˇ ㄔ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Food that i like to eat, Things that i like to eat
woˇ xiˇ huan¯ chi¯ de˙ shiˊ wuˋ
ㄨㄛˇ ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ ㄔ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Food rations, Ration food
fen¯ peiˋ shiˊ wuˋ
ㄈㄣ ㄆㄟˋ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Begin rationing food
kai¯ shiˇ fen¯ peiˋ shiˊ wuˋ
ㄎㄞ ㄕˇ ㄈㄣ ㄆㄟˋ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Food stamp or stamps
shiˊ wuˋ quanˋ
ㄕˊ ㄨˋ ㄑㄩㄢˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Look for food
zhaoˇ shiˊ wuˋ
ㄓㄠˇ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Go to look for food
quˋ zhaoˇ shiˊ wuˋ
ㄑㄩˋ ㄓㄠˇ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
All things under the sun, All of gods creation
wanˋ wuˋ
ㄨㄢˋ ㄨˋ

萬物

wanˋ wuˋ
ㄨㄢˋ ㄨˋ
Medicine, Pills
yaoˋ wuˋ
ㄧㄠˋ ㄨˋ

藥物

yaoˋ wuˋ
ㄧㄠˋ ㄨˋ
Wonder drug
shenˊ qiˊ de˙ yaoˋ wuˋ
ㄕㄣˊ ㄑㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄠˋ ㄨˋ

藥物

yaoˋ wuˋ
ㄧㄠˋ ㄨˋ
Some sort of wonder drug
mouˇ zhongˇ shenˊ qiˊ de˙ yaoˋ wuˋ
ㄇㄡˇ ㄓㄨㄥˇ ㄕㄣˊ ㄑㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄠˋ ㄨˋ

藥物

yaoˋ wuˋ
ㄧㄠˋ ㄨˋ
The circle of life, There is always one thing that limits or restricts another
yiˊ wuˋ keˋ yiˊ wuˋ
ㄧˊ ㄨˋ ㄎㄜˋ ㄧˊ ㄨˋ

一物

yiˊ wuˋ
ㄧˊ ㄨˋ
Explosive device, Ordnance
baoˋ lieˋ wuˋ
ㄅㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄨˋ

裂物

lieˋ wuˋ
ㄌㄧㄝˋ ㄨˋ
Obstacle, Obstruction
zhangˋ aiˋ wuˋ
ㄓㄤˋ ㄞˋ ㄨˋ

礙物

aiˋ wuˋ
ㄞˋ ㄨˋ
Publication, Periodical
kan¯ wuˋ
ㄎㄢ ㄨˋ

刊物

kan¯ wuˋ
ㄎㄢ ㄨˋ
This thing, This matter
ciˇ wuˋ
ㄘˇ ㄨˋ

此物

ciˇ wuˋ
ㄘˇ ㄨˋ
Antique, Antiquities, Antiques, Curios, Relics
guˇ wuˋ
ㄍㄨˇ ㄨˋ

古物

guˇ wuˋ
ㄍㄨˇ ㄨˋ
Useless, Superfluous, Unnecessary
zhuiˋ wuˋ
ㄓㄨㄟˋ ㄨˋ

贅物

zhuiˋ wuˋ
ㄓㄨㄟˋ ㄨˋ
Plant
zhiˊ wuˋ
ㄓˊ ㄨˋ

植物

zhiˊ wuˋ
ㄓˊ ㄨˋ
Water plant, Aquatic plants
shuiˇ sheng¯ zhiˊ wuˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄕㄥ ㄓˊ ㄨˋ

植物

zhiˊ wuˋ
ㄓˊ ㄨˋ
Subject: botany
zhiˊ wuˋ xueˊ
ㄓˊ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ

植物

zhiˊ wuˋ
ㄓˊ ㄨˋ
Profession: botanist
zhiˊ wuˋ xueˊ jia¯
ㄓˊ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

植物

zhiˊ wuˋ
ㄓˊ ㄨˋ
While studying botany, In the study of botany
zaiˋ nianˋ zhiˊ wuˋ xueˊ
ㄗㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄓˊ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ

植物

zhiˊ wuˋ
ㄓˊ ㄨˋ
Thing, Things
shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ

事物

shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ
Interesting things
xin¯ qiˊ de˙ shiˋ wuˋ
ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄨˋ

事物

shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ
Interesting things
youˇ quˋ de˙ shiˋ wuˋ
ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄨˋ

事物

shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ
Thing, Things, Object, Objects
wuˋ pinˇ
ㄨˋ ㄆㄧㄣˇ

物品

wuˋ pinˇ
ㄨˋ ㄆㄧㄣˇ
Precious things, Valuable artifacts
henˇ zhen¯ guiˋ de˙ wuˋ pinˇ
ㄏㄣˇ ㄓㄣ ㄍㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄨˋ ㄆㄧㄣˇ

物品

wuˋ pinˇ
ㄨˋ ㄆㄧㄣˇ
Private things
si¯ renˊ wuˋ pinˇ
ㄙ ㄖㄣˊ ㄨˋ ㄆㄧㄣˇ

物品

wuˋ pinˇ
ㄨˋ ㄆㄧㄣˇ
Objects, Material, Substance
wuˋ tiˇ
ㄨˋ ㄊㄧˇ

物体

wuˋ tiˇ
ㄨˋ ㄊㄧˇ
Anything
renˋ heˊ wuˋ tiˇ
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ ㄊㄧˇ

物体

wuˋ tiˇ
ㄨˋ ㄊㄧˇ
Critters, Tiny critters, Little critters
xiaoˇ sheng¯ wuˋ tiˇ
ㄒㄧㄠˇ ㄕㄥ ㄨˋ ㄊㄧˇ

物体

wuˋ tiˇ
ㄨˋ ㄊㄧˇ
Everything
suoˇ youˇ wuˋ tiˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄨˋ ㄊㄧˇ

物体

wuˋ tiˇ
ㄨˋ ㄊㄧˇ
Device for picking things up, Pick-up device
quˇ wuˋ zhuang¯ zhiˋ
ㄑㄩˇ ㄨˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ

物装

wuˋ zhuang¯
ㄨˋ ㄓㄨㄤ
Substance
wuˋ zhiˋ
ㄨˋ ㄓˋ

物质

wuˋ zhiˋ
ㄨˋ ㄓˋ
Matter compiler
wuˋ zhiˋ zuˇ heˊ luˊ
ㄨˋ ㄓˋ ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ ㄌㄨˊ

物质

wuˋ zhiˋ
ㄨˋ ㄓˋ
Residue
canˊ liuˊ wuˋ zhiˋ
ㄘㄢˊ ㄌㄧㄡˊ ㄨˋ ㄓˋ

物质

wuˋ zhiˋ
ㄨˋ ㄓˋ
Commodity prices
wuˋ jiaˋ
ㄨˋ ㄐㄧㄚˋ

物价

wuˋ jiaˋ
ㄨˋ ㄐㄧㄚˋ
Species
wuˋ zhongˇ
ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ

物种

wuˋ zhongˇ
ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ
Species
wuˋ zhongˇ de˙
ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ ㄉㄜ˙

物种

wuˋ zhongˇ
ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ
Seek, Look for, Scout for
wuˋ seˋ
ㄨˋ ㄙㄜˋ

物色

wuˋ seˋ
ㄨˋ ㄙㄜˋ
Natural resources
wuˋ chanˇ
ㄨˋ ㄔㄢˇ

物产

wuˋ chanˇ
ㄨˋ ㄔㄢˇ
Animal communication, Animal language, Creature communications
wuˋ yuˇ yanˊ
ㄨˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ

物语

wuˋ yuˇ
ㄨˋ ㄩˇ
Supplies, Resources
wuˋ zi¯
ㄨˋ ㄗ

物资

wuˋ zi¯
ㄨˋ ㄗ
Mineral based oil, Petroleum-based oil
kuangˋ wuˋ youˊ
ㄎㄨㄤˋ ㄨˋ ㄧㄡˊ

物油

wuˋ youˊ
ㄨˋ ㄧㄡˊ
Physics
wuˋ liˇ
ㄨˋ ㄌㄧˇ

物理

wuˋ liˇ
ㄨˋ ㄌㄧˇ
Subject: physics
wuˋ liˇ xueˊ
ㄨˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ

物理

wuˋ liˇ
ㄨˋ ㄌㄧˇ
Profession: physicist
wuˋ liˇ xueˊ jia¯
ㄨˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

物理

wuˋ liˇ
ㄨˋ ㄌㄧˇ
The circle of life, There is always one thing that limits or restricts another
yiˊ wuˋ keˋ yiˊ wuˋ
ㄧˊ ㄨˋ ㄎㄜˋ ㄧˊ ㄨˋ

物克

wuˋ keˋ
ㄨˋ ㄎㄜˋ
Locker
wuˋ guiˋ
ㄨˋ ㄍㄨㄟˋ

物柜

wuˋ guiˋ
ㄨˋ ㄍㄨㄟˋ
Vomit, Act of vomiting
ouˇ tuˇ wuˋ
ㄡˇ ㄊㄨˇ ㄨˋ

吐物

tuˇ wuˋ
ㄊㄨˇ ㄨˋ
Foreign object (choking), Rare treasure, Peculiar item, The dead
yiˋ wuˋ
ㄧˋ ㄨˋ

异物

yiˋ wuˋ
ㄧˋ ㄨˋ
Foreign object choking, Choking on something stuck in the throat
yiˋ wuˋ gengˇ seˋ
ㄧˋ ㄨˋ ㄍㄥˇ ㄙㄜˋ

异物

yiˋ wuˋ
ㄧˋ ㄨˋ
Scenery, Landscape
jingˇ wuˋ
ㄐㄧㄥˇ ㄨˋ

景物

jingˇ wuˋ
ㄐㄧㄥˇ ㄨˋ
Purchase, Shop, Buy, Buy a gift
gouˋ wuˋ
ㄍㄡˋ ㄨˋ

购物

gouˋ wuˋ
ㄍㄡˋ ㄨˋ
Mall, Shopping center
gouˋ wuˋ zhong¯ xin¯
ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ

购物

gouˋ wuˋ
ㄍㄡˋ ㄨˋ
Mall
gouˋ wuˋ shang¯ changˇ
ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄕㄤ ㄔㄤˇ

购物

gouˋ wuˋ
ㄍㄡˋ ㄨˋ
Purchase guide
gouˋ wuˋ zhiˇ nanˊ
ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄓˇ ㄋㄢˊ

购物

gouˋ wuˋ
ㄍㄡˋ ㄨˋ
Property, Possessions, Belongings
caiˊ wuˋ
ㄘㄞˊ ㄨˋ

财物

caiˊ wuˋ
ㄘㄞˊ ㄨˋ
Rare artifact, A curiosity
hanˇ wuˋ
ㄏㄢˇ ㄨˋ

罕物

hanˇ wuˋ
ㄏㄢˇ ㄨˋ
Cherished object, Love all creatures
aiˋ wuˋ
ㄞˋ ㄨˋ

爱物

aiˋ wuˋ
ㄞˋ ㄨˋ
Crops
zuoˋ wuˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨˋ

作物

zuoˋ wuˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨˋ
Crops
nongˊ zuoˋ wuˋ
ㄋㄨㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄨˋ

作物

zuoˋ wuˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨˋ
Heavy object
zhongˋ wuˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄨˋ

重物

zhongˋ wuˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄨˋ
Crane used for lifting heavy loads
yongˋ yuˊ qiˇ diaoˋ zhongˋ wuˋ de˙ qiˇ zhongˋ ji¯
ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄑㄧˇ ㄉㄧㄠˋ ㄓㄨㄥˋ ㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ

重物

zhongˋ wuˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄨˋ
Creature(s), Animal(s)
dongˋ wuˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ

动物

dongˋ wuˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ
Coelenterates (hydras, jellyfishes, sea anemones, and corals)
qiang¯ changˊ dongˋ wuˋ
ㄑㄧㄤ ㄔㄤˊ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ

动物

dongˋ wuˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ
Four limbs
siˋ zhi¯ dongˋ wuˋ
ㄙˋ ㄓ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ

动物

dongˋ wuˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ
Cold-blooded creatures
lengˇ xieˇ dongˋ wuˋ
ㄌㄥˇ ㄒㄧㄝˇ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ

动物

dongˋ wuˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ
Protected species
baoˇ yuˋ leiˋ dongˋ wuˋ
ㄅㄠˇ ㄩˋ ㄌㄟˋ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ

动物

dongˋ wuˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ
Animals
dongˋ wuˋ men˙
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ ㄇㄣ˙

动物

dongˋ wuˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ
Zoo
dongˋ wuˋ yuanˊ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ ㄩㄢˊ

动物

dongˋ wuˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ
Subject: zoology, Study of animals, Studying animals
dongˋ wuˋ xueˊ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ

动物

dongˋ wuˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ
Creature, Life form, Animal, Organism
sheng¯ wuˋ
ㄕㄥ ㄨˋ

生物

sheng¯ wuˋ
ㄕㄥ ㄨˋ
Fossil, Animal fossil, Fossilized animal remains
sheng¯ wuˋ huaˋ shiˊ
ㄕㄥ ㄨˋ ㄏㄨㄚˋ ㄕˊ

生物

sheng¯ wuˋ
ㄕㄥ ㄨˋ
Sustaining life, Life support
sheng¯ wuˋ sheng¯ cunˊ
ㄕㄥ ㄨˋ ㄕㄥ ㄘㄨㄣˊ

生物

sheng¯ wuˋ
ㄕㄥ ㄨˋ
A specific creature
mouˇ zhi¯ sheng¯ wuˋ
ㄇㄡˇ ㄓ ㄕㄥ ㄨˋ

生物

sheng¯ wuˋ
ㄕㄥ ㄨˋ
Cocooned creature
yongˇ zhong¯ de˙ sheng¯ wuˋ
ㄩㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄉㄜ˙ ㄕㄥ ㄨˋ

生物

sheng¯ wuˋ
ㄕㄥ ㄨˋ
Cocooned creature
yongˇ neiˋ de˙ sheng¯ wuˋ
ㄩㄥˇ ㄋㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄥ ㄨˋ

生物

sheng¯ wuˋ
ㄕㄥ ㄨˋ
Can only be provided by animals
zhiˇ nengˊ jieˋ youˊ sheng¯ wuˋ tiˊ gong¯
ㄓˇ ㄋㄥˊ ㄐㄧㄝˋ ㄧㄡˊ ㄕㄥ ㄨˋ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ

生物

sheng¯ wuˋ
ㄕㄥ ㄨˋ
Disregard, To see as nothing, To look at as unimportant
shiˋ ruoˋ wuˊ wuˋ
ㄕˋ ㄖㄨㄛˋ ㄨˊ ㄨˋ

无物

wuˊ wuˋ
ㄨˊ ㄨˋ
Building, Structure
jianˋ zhuˊ wuˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˊ ㄨˋ

筑物

zhuˊ wuˋ
ㄓㄨˊ ㄨˋ
This building, This structure
zheˋ dongˋ jianˋ zhuˊ wuˋ
ㄓㄜˋ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˊ ㄨˋ

筑物

zhuˊ wuˋ
ㄓㄨˊ ㄨˋ
Cultural artifact
wenˊ wuˋ
ㄨㄣˊ ㄨˋ

文物

wenˊ wuˋ
ㄨㄣˊ ㄨˋ
Outcome, Product, Products
chanˇ wuˋ
ㄔㄢˇ ㄨˋ

产物

chanˇ wuˋ
ㄔㄢˇ ㄨˋ
Monster, Monsters
guaiˋ wuˋ
ㄍㄨㄞˋ ㄨˋ

怪物

guaiˋ wuˋ
ㄍㄨㄞˋ ㄨˋ
Condensate
lengˇ ningˊ wuˋ
ㄌㄥˇ ㄋㄧㄥˊ ㄨˋ

凝物

ningˊ wuˋ
ㄋㄧㄥˊ ㄨˋ
Creatures
huoˊ wuˋ
ㄏㄨㄛˊ ㄨˋ

活物

huoˊ wuˋ
ㄏㄨㄛˊ ㄨˋ
Flotsam
piao¯ liuˊ wuˋ
ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ ㄨˋ

流物

liuˊ wuˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄨˋ
Organic waste matter, Excrement
paiˊ xieˋ wuˋ
ㄆㄞˊ ㄒㄧㄝˋ ㄨˋ

泄物

xieˋ wuˋ
ㄒㄧㄝˋ ㄨˋ
Gift(s), Present(s)
liˇ wuˋ
ㄌㄧˇ ㄨˋ

礼物

liˇ wuˋ
ㄌㄧˇ ㄨˋ
As a birthday present
zuoˋ weiˋ sheng¯ riˋ liˇ wuˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄖˋ ㄌㄧˇ ㄨˋ

礼物

liˇ wuˋ
ㄌㄧˇ ㄨˋ
A gift, A present
yiˋ ge˙ liˇ wuˋ
ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄌㄧˇ ㄨˋ

礼物

liˇ wuˋ
ㄌㄧˇ ㄨˋ
I brought you a present
woˇ daiˋ le˙ ge˙ liˇ wuˋ geiˇ niˇ
ㄨㄛˇ ㄉㄞˋ ㄌㄜ˙ ㄍㄜ˙ ㄌㄧˇ ㄨˋ ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ

礼物

liˇ wuˋ
ㄌㄧˇ ㄨˋ
Gift that keeps on giving
chiˊ xuˋ buˊ duanˋ geiˇ yuˇ de˙ liˇ wuˋ
ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄅㄨˊ ㄉㄨㄢˋ ㄍㄟˇ ㄩˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄧˇ ㄨˋ

礼物

liˇ wuˋ
ㄌㄧˇ ㄨˋ
Waste material, Rubbish, Scrap
feiˋ wuˋ
ㄈㄟˋ ㄨˋ

废物

feiˋ wuˋ
ㄈㄟˋ ㄨˋ
It was mostly garbage
jueˊ daˋ duo¯ shuˋ shiˋ feiˋ wuˋ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ ㄕˋ ㄈㄟˋ ㄨˋ

废物

feiˋ wuˋ
ㄈㄟˋ ㄨˋ
Pet, House pet
chongˇ wuˋ
ㄔㄨㄥˇ ㄨˋ

宠物

chongˇ wuˋ
ㄔㄨㄥˇ ㄨˋ
Person
renˊ wuˋ
ㄖㄣˊ ㄨˋ

人物

renˊ wuˋ
ㄖㄣˊ ㄨˋ
Person who is a picture subject, Subject of a portrait
renˊ wuˋ zhuˇ tiˇ
ㄖㄣˊ ㄨˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

人物

renˊ wuˋ
ㄖㄣˊ ㄨˋ
Person's actions
renˊ wuˋ de˙ dongˋ zuoˋ
ㄖㄣˊ ㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ

人物

renˊ wuˋ
ㄖㄣˊ ㄨˋ
Person, Individual
yiˊ haoˋ renˊ wuˋ
ㄧˊ ㄏㄠˋ ㄖㄣˊ ㄨˋ

人物

renˊ wuˋ
ㄖㄣˊ ㄨˋ
If during exposure person moves
ruˊ puˋ guang¯ shiˊ renˊ wuˋ yiˊ dongˋ
ㄖㄨˊ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄕˊ ㄖㄣˊ ㄨˋ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ

人物

renˊ wuˋ
ㄖㄣˊ ㄨˋ
Blurs the background so that the subject stands out
jiang¯ xu¯ huaˋ beiˋ jingˇ yiˇ tuˊ chu¯ renˊ wuˋ zhuˇ tiˇ
ㄐㄧㄤ ㄒㄩ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ ㄧˇ ㄊㄨˊ ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄨˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

人物

renˊ wuˋ
ㄖㄣˊ ㄨˋ
Through a person's actions, make use of a person's actions
touˋ guoˋ renˊ wuˋ de˙ dongˋ zuoˋ
ㄊㄡˋ ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ ㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ

人物

renˊ wuˋ
ㄖㄣˊ ㄨˋ
Cartoon character, Cartoon person
kaˇ tong¯ renˊ wuˋ
ㄎㄚˇ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄨˋ

人物

renˊ wuˋ
ㄖㄣˊ ㄨˋ
Snuff, Substance for sniffing
xi¯ ruˋ wuˋ
ㄒㄧ ㄖㄨˋ ㄨˋ

入物

ruˋ wuˋ
ㄖㄨˋ ㄨˋ
Complex chemical compound
luoˋ heˊ wuˋ
ㄌㄨㄛˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ

合物

heˊ wuˋ
ㄏㄜˊ ㄨˋ
Compound, Chemical compound
huaˋ heˊ wuˋ
ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ

合物

heˊ wuˋ
ㄏㄜˊ ㄨˋ
Polymer
juˋ heˊ wuˋ
ㄐㄩˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ

合物

heˊ wuˋ
ㄏㄜˊ ㄨˋ
Food: food
shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Food source
shiˊ wuˋ laiˊ yuanˊ
ㄕˊ ㄨˋ ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Feed for the young
luanˇ de˙ shiˊ wuˋ
ㄌㄨㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Delicious food
haoˇ chi¯ de˙ shiˊ wuˋ
ㄏㄠˇ ㄔ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Food that i like to eat, Things that i like to eat
woˇ xiˇ huan¯ chi¯ de˙ shiˊ wuˋ
ㄨㄛˇ ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ ㄔ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Food rations, Ration food
fen¯ peiˋ shiˊ wuˋ
ㄈㄣ ㄆㄟˋ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Begin rationing food
kai¯ shiˇ fen¯ peiˋ shiˊ wuˋ
ㄎㄞ ㄕˇ ㄈㄣ ㄆㄟˋ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Food stamp or stamps
shiˊ wuˋ quanˋ
ㄕˊ ㄨˋ ㄑㄩㄢˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Look for food
zhaoˇ shiˊ wuˋ
ㄓㄠˇ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
Go to look for food
quˋ zhaoˇ shiˊ wuˋ
ㄑㄩˋ ㄓㄠˇ ㄕˊ ㄨˋ

食物

shiˊ wuˋ
ㄕˊ ㄨˋ
All things under the sun, All of gods creation
wanˋ wuˋ
ㄨㄢˋ ㄨˋ

万物

wanˋ wuˋ
ㄨㄢˋ ㄨˋ
Medicine, Pills
yaoˋ wuˋ
ㄧㄠˋ ㄨˋ

药物

yaoˋ wuˋ
ㄧㄠˋ ㄨˋ
Wonder drug
shenˊ qiˊ de˙ yaoˋ wuˋ
ㄕㄣˊ ㄑㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄠˋ ㄨˋ

药物

yaoˋ wuˋ
ㄧㄠˋ ㄨˋ
Some sort of wonder drug
mouˇ zhongˇ shenˊ qiˊ de˙ yaoˋ wuˋ
ㄇㄡˇ ㄓㄨㄥˇ ㄕㄣˊ ㄑㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄠˋ ㄨˋ

药物

yaoˋ wuˋ
ㄧㄠˋ ㄨˋ
The circle of life, There is always one thing that limits or restricts another
yiˊ wuˋ keˋ yiˊ wuˋ
ㄧˊ ㄨˋ ㄎㄜˋ ㄧˊ ㄨˋ

一物

yiˊ wuˋ
ㄧˊ ㄨˋ
Explosive device, Ordnance
baoˋ lieˋ wuˋ
ㄅㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄨˋ

裂物

lieˋ wuˋ
ㄌㄧㄝˋ ㄨˋ
Obstacle, Obstruction
zhangˋ aiˋ wuˋ
ㄓㄤˋ ㄞˋ ㄨˋ

碍物

aiˋ wuˋ
ㄞˋ ㄨˋ
Publication, Periodical
kan¯ wuˋ
ㄎㄢ ㄨˋ

刊物

kan¯ wuˋ
ㄎㄢ ㄨˋ
This thing, This matter
ciˇ wuˋ
ㄘˇ ㄨˋ

此物

ciˇ wuˋ
ㄘˇ ㄨˋ
Antique, Antiquities, Antiques, Curios, Relics
guˇ wuˋ
ㄍㄨˇ ㄨˋ

古物

guˇ wuˋ
ㄍㄨˇ ㄨˋ
Useless, Superfluous, Unnecessary
zhuiˋ wuˋ
ㄓㄨㄟˋ ㄨˋ

赘物

zhuiˋ wuˋ
ㄓㄨㄟˋ ㄨˋ
Plant
zhiˊ wuˋ
ㄓˊ ㄨˋ

植物

zhiˊ wuˋ
ㄓˊ ㄨˋ
Water plant, Aquatic plants
shuiˇ sheng¯ zhiˊ wuˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄕㄥ ㄓˊ ㄨˋ

植物

zhiˊ wuˋ
ㄓˊ ㄨˋ
Subject: botany
zhiˊ wuˋ xueˊ
ㄓˊ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ

植物

zhiˊ wuˋ
ㄓˊ ㄨˋ
Profession: botanist
zhiˊ wuˋ xueˊ jia¯
ㄓˊ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

植物

zhiˊ wuˋ
ㄓˊ ㄨˋ
While studying botany, In the study of botany
zaiˋ nianˋ zhiˊ wuˋ xueˊ
ㄗㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄓˊ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ

植物

zhiˊ wuˋ
ㄓˊ ㄨˋ
Thing, Things
shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ

事物

shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ
Interesting things
xin¯ qiˊ de˙ shiˋ wuˋ
ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄨˋ

事物

shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ
Interesting things
youˇ quˋ de˙ shiˋ wuˋ
ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄨˋ

事物

shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
物.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)