Eye,
Look
muˋ ㄇㄨˋ
bu
bu

(T)(S)

[pinyin]:
muˋ
[zhuyin]:
ㄇㄨˋ

Radical: 109, Eye, Look, Regard, Goal, See, Name, Title, List, Division, Section, Division, Catalogue

5 strokes, Radical: 目, 109
cangjie (T) input code:
b
u
cangjie (S) input code:
b
u

Words containing 目, TOC

Keen ear and sharp eyes, Clever
erˇ cong¯ muˋ mingˊ
ㄦˇ ㄘㄨㄥ ㄇㄨˋ ㄇㄧㄥˊ

目明

muˋ mingˊ
ㄇㄨˋ ㄇㄧㄥˊ
Stare
muˋ dengˋ
ㄇㄨˋ ㄉㄥˋ

目瞪

muˋ dengˋ
ㄇㄨˋ ㄉㄥˋ
Stunned, Dumbfounded, Staring with mouth agape
muˋ dengˋ kouˇ dai¯
ㄇㄨˋ ㄉㄥˋ ㄎㄡˇ ㄉㄞ

目瞪

muˋ dengˋ
ㄇㄨˋ ㄉㄥˋ
Stunned
muˋ dengˋ kouˇ dai¯ de˙
ㄇㄨˋ ㄉㄥˋ ㄎㄡˇ ㄉㄞ ㄉㄜ˙

目瞪

muˋ dengˋ
ㄇㄨˋ ㄉㄥˋ
Dazzled
muˋ xuanˋ
ㄇㄨˋ ㄒㄩㄢˋ

目眩

muˋ xuanˋ
ㄇㄨˋ ㄒㄩㄢˋ
Observe, Witness
muˋ duˇ
ㄇㄨˋ ㄉㄨˇ

目睹

muˋ duˇ
ㄇㄨˋ ㄉㄨˇ
Watches, Witnesses
zaiˋ muˋ duˇ
ㄗㄞˋ ㄇㄨˋ ㄉㄨˇ

目睹

muˋ duˇ
ㄇㄨˋ ㄉㄨˇ
Understand at a glance
yiˊ muˋ liaoˇ ranˊ
ㄧˊ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄖㄢˊ

目了

muˋ liaoˇ
ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˇ
Impressionable
erˇ ruˊ muˋ ranˇ
ㄦˇ ㄖㄨˊ ㄇㄨˋ ㄖㄢˇ

目染

muˋ ranˇ
ㄇㄨˋ ㄖㄢˇ
Aim, Purpose, Goal
muˋ diˋ
ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ

目的

muˋ diˋ
ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ
Aimless, Aimlessness
manˋ wuˊ muˋ de˙
ㄇㄢˋ ㄨˊ ㄇㄨˋ ㄉㄜ˙

目的

muˋ de˙
ㄇㄨˋ ㄉㄜ˙
Destination
muˋ diˋ diˋ
ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ

目的

muˋ diˋ
ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ
Then arrived at the destination, Then reached the destination, Then reached our destination
jiuˋ laiˊ daoˋ le˙ muˋ de˙ diˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄌㄞˊ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙ ㄇㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄧˋ

目的

muˋ de˙
ㄇㄨˋ ㄉㄜ˙
Watch, Send off
muˋ songˋ
ㄇㄨˋ ㄙㄨㄥˋ

目送

muˋ songˋ
ㄇㄨˋ ㄙㄨㄥˋ
Contents, Table of contents, List, Catalogue
muˋ luˋ
ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ

目錄

muˋ luˋ
ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ
Catalogue, Mail order catalogue
youˊ gouˋ muˋ luˋ
ㄧㄡˊ ㄍㄡˋ ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ

目錄

muˋ luˋ
ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ
Something ordered from a mail order catalogue
congˊ youˊ gouˋ muˋ luˋ dingˋ gouˋ de˙ dong¯ xi¯
ㄘㄨㄥˊ ㄧㄡˊ ㄍㄡˋ ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄍㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

目錄

muˋ luˋ
ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ
Goggles, Protective goggles
huˋ muˋ jingˋ
ㄏㄨˋ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄥˋ

目鏡

muˋ jingˋ
ㄇㄨˋ ㄐㄧㄥˋ
Current, Present, At present, Currently, At this time, Now
muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
Current age
muˋ qianˊ nianˊ lingˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄧㄥˊ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
Until now, So far, Up until now
muˋ qianˊ weiˋ zhiˇ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ ㄓˇ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
Current situation
muˋ qianˊ zhuangˋ kuangˋ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
So far, Until now
daoˋ muˋ qianˊ weiˋ zhiˇ
ㄉㄠˋ ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ ㄓˇ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
At least for now, At least for the time being
qiˇ maˇ muˋ qianˊ ruˊ ciˇ
ㄑㄧˇ ㄇㄚˇ ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄖㄨˊ ㄘˇ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
Current, Currently
muˋ qianˊ suoˇ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
Current location, Current position
muˋ qianˊ suoˇ zaiˋ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄗㄞˋ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
Vision, Sight, Eyes, Look at
muˋ guang¯
ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ

目光

muˋ guang¯
ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ
His eyes didn't leave the shivering old man, He kept his eyes on the shivering old man
ta¯ de˙ muˋ guang¯ shiˇ zhong¯ meiˊ liˊ kai¯ fa¯ douˇ de˙ laoˇ renˊ
ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄕˇ ㄓㄨㄥ ㄇㄟˊ ㄌㄧˊ ㄎㄞ ㄈㄚ ㄉㄡˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ

目光

muˋ guang¯
ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ
Intently, Fixedly, Without moving eyes
muˋ buˋ zhuanˇ jing¯
ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄥ

目不

muˋ buˋ
ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ
Watch intently, Stare fixedly at
muˋ buˋ zhuanˇ jing¯ de˙ kanˋ zhe˙
ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄥ ㄉㄜ˙ ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙

目不

muˋ buˋ
ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ
Idiom: arrogant, Supercilious
muˋ zhong¯ wuˊ renˊ
ㄇㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄨˊ ㄖㄣˊ

目中

muˋ zhong¯
ㄇㄨˋ ㄓㄨㄥ
In one's heart, In one's mind, In one's thoughts, In one's memory
xin¯ muˋ zhong¯
ㄒㄧㄣ ㄇㄨˋ ㄓㄨㄥ

目中

muˋ zhong¯
ㄇㄨˋ ㄓㄨㄥ
Read ten lines in a single glance, Fast reader
yiˊ muˋ shiˊ hangˊ
ㄧˊ ㄇㄨˋ ㄕˊ ㄏㄤˊ

目十

muˋ shiˊ
ㄇㄨˋ ㄕˊ
Witness
muˋ jiˊ
ㄇㄨˋ ㄐㄧˊ

目擊

muˋ jiˊ
ㄇㄨˋ ㄐㄧˊ
Target, Objective, Aim, Goal, Targeted
muˋ biao¯
ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ

目標

muˋ biao¯
ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ
Game me something do to, Gave me something to work towards, Gave me a goal
rangˋ woˇ youˇ ge˙ muˋ biao¯
ㄖㄤˋ ㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄍㄜ˙ ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ

目標

muˋ biao¯
ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ
Long term goal
changˊ yuanˇ muˋ biao¯
ㄔㄤˊ ㄩㄢˇ ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ

目標

muˋ biao¯
ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ
Try to catch a bird with eyes closed, An act of self-deception
yanˇ muˋ buˇ queˋ
ㄧㄢˇ ㄇㄨˋ ㄅㄨˇ ㄑㄩㄝˋ

目捕

muˋ buˇ
ㄇㄨˋ ㄅㄨˇ
Gaze at
zhuˇ muˋ
ㄓㄨˇ ㄇㄨˋ

屬目

zhuˇ muˋ
ㄓㄨˇ ㄇㄨˋ
Subject or title, Test question or problem
tiˊ muˋ
ㄊㄧˊ ㄇㄨˋ

題目

tiˊ muˋ
ㄊㄧˊ ㄇㄨˋ
Watch with great interest, Stare at, Focus of attention
zhuˇ muˋ
ㄓㄨˇ ㄇㄨˋ

矚目

zhuˇ muˋ
ㄓㄨˇ ㄇㄨˋ
Small beady eyes, Lacking foresight
shuˇ muˋ
ㄕㄨˇ ㄇㄨˋ

鼠目

shuˇ muˋ
ㄕㄨˇ ㄇㄨˋ
Lacking foresight
shuˇ muˋ cunˋ guang¯
ㄕㄨˇ ㄇㄨˋ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ

鼠目

shuˇ muˋ
ㄕㄨˇ ㄇㄨˋ
Look as far as one can see, Stretch one's sight
siˋ muˋ
ㄙˋ ㄇㄨˋ

肆目

siˋ muˋ
ㄙˋ ㄇㄨˋ
Subjects, Courses, Academic subjects
ke¯ muˋ
ㄎㄜ ㄇㄨˋ

科目

ke¯ muˋ
ㄎㄜ ㄇㄨˋ
Program
jieˊ muˋ
ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ

節目

jieˊ muˋ
ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ
End of the program
jieˊ muˋ jieˊ shuˋ
ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ

節目

jieˊ muˋ
ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ
Tv program, Tv show
dianˋ shiˋ jieˊ muˋ
ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ

節目

jieˊ muˋ
ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ
Variety show
zong¯ yiˋ jieˊ muˋ
ㄗㄨㄥ ㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ

節目

jieˊ muˋ
ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ
Game-show
youˊ xiˋ jieˊ muˋ
ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ

節目

jieˊ muˋ
ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ
Blind, Lacking insight, Lacking understanding, Reckless
mangˊ muˋ
ㄇㄤˊ ㄇㄨˋ

盲目

mangˊ muˋ
ㄇㄤˊ ㄇㄨˋ
Pleasant to look at
yueˋ muˋ
ㄩㄝˋ ㄇㄨˋ

悅目

yueˋ muˋ
ㄩㄝˋ ㄇㄨˋ
Beautiful and calming, Pleasant to look at
shangˇ xin¯ yueˋ muˋ
ㄕㄤˇ ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄇㄨˋ

悅目

yueˋ muˋ
ㄩㄝˋ ㄇㄨˋ
Watched attentively
zhuˋ muˋ
ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ

注目

zhuˋ muˋ
ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ
And while the whole planet watched
zaiˋ quanˊ qiuˊ zhuˋ muˋ xiaˋ
ㄗㄞˋ ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ ㄒㄧㄚˋ

注目

zhuˋ muˋ
ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ
A vast array of beautiful objects, Like gems filling ones field of view
linˊ langˊ manˇ muˋ
ㄌㄧㄣˊ ㄌㄤˊ ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ

滿目

manˇ muˋ
ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ
Look over, Take a look, Read over, Glance at
guoˋ muˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄇㄨˋ

過目

guoˋ muˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄇㄨˋ
Look over, Look through
guoˋ muˋ yiˊ bianˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄇㄨˋ ㄧˊ ㄅㄧㄢˋ

過目

guoˋ muˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄇㄨˋ
Cursory look over
cu¯ lueˋ diˋ guoˋ muˋ yiˊ bianˋ
ㄘㄨ ㄌㄩㄝˋ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄨˋ ㄧˊ ㄅㄧㄢˋ

過目

guoˋ muˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄇㄨˋ
Stare at, Study
yuˋ muˋ
ㄩˋ ㄇㄨˋ

寓目

yuˋ muˋ
ㄩˋ ㄇㄨˋ
Beautiful eyes
meiˇ muˋ
ㄇㄟˇ ㄇㄨˋ

美目

meiˇ muˋ
ㄇㄟˇ ㄇㄨˋ
Face, Appearance
mianˋ muˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄇㄨˋ

面目

mianˋ muˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄇㄨˋ
Project, Item, Items, Article, Apparatus, Event
xiangˋ muˋ
ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ

項目

xiangˋ muˋ
ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ
Number, Sum
shuˋ muˋ
ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ

數目

shuˋ muˋ
ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ
It wasn't a huge amount
shuˋ muˋ sui¯ buˊ daˋ
ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ ㄙㄨㄟ ㄅㄨˊ ㄉㄚˋ

數目

shuˋ muˋ
ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ
Keen ear and sharp eyes, Clever
erˇ cong¯ muˋ mingˊ
ㄦˇ ㄘㄨㄥ ㄇㄨˋ ㄇㄧㄥˊ

目明

muˋ mingˊ
ㄇㄨˋ ㄇㄧㄥˊ
Stare
muˋ dengˋ
ㄇㄨˋ ㄉㄥˋ

目瞪

muˋ dengˋ
ㄇㄨˋ ㄉㄥˋ
Stunned, Dumbfounded, Staring with mouth agape
muˋ dengˋ kouˇ dai¯
ㄇㄨˋ ㄉㄥˋ ㄎㄡˇ ㄉㄞ

目瞪

muˋ dengˋ
ㄇㄨˋ ㄉㄥˋ
Stunned
muˋ dengˋ kouˇ dai¯ de˙
ㄇㄨˋ ㄉㄥˋ ㄎㄡˇ ㄉㄞ ㄉㄜ˙

目瞪

muˋ dengˋ
ㄇㄨˋ ㄉㄥˋ
Dazzled
muˋ xuanˋ
ㄇㄨˋ ㄒㄩㄢˋ

目眩

muˋ xuanˋ
ㄇㄨˋ ㄒㄩㄢˋ
Observe, Witness
muˋ duˇ
ㄇㄨˋ ㄉㄨˇ

目睹

muˋ duˇ
ㄇㄨˋ ㄉㄨˇ
Watches, Witnesses
zaiˋ muˋ duˇ
ㄗㄞˋ ㄇㄨˋ ㄉㄨˇ

目睹

muˋ duˇ
ㄇㄨˋ ㄉㄨˇ
Understand at a glance
yiˊ muˋ liaoˇ ranˊ
ㄧˊ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄖㄢˊ

目了

muˋ liaoˇ
ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˇ
Impressionable
erˇ ruˊ muˋ ranˇ
ㄦˇ ㄖㄨˊ ㄇㄨˋ ㄖㄢˇ

目染

muˋ ranˇ
ㄇㄨˋ ㄖㄢˇ
Aim, Purpose, Goal
muˋ diˋ
ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ

目的

muˋ diˋ
ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ
Aimless, Aimlessness
manˋ wuˊ muˋ de˙
ㄇㄢˋ ㄨˊ ㄇㄨˋ ㄉㄜ˙

目的

muˋ de˙
ㄇㄨˋ ㄉㄜ˙
Destination
muˋ diˋ diˋ
ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ

目的

muˋ diˋ
ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ
Then arrived at the destination, Then reached the destination, Then reached our destination
jiuˋ laiˊ daoˋ le˙ muˋ de˙ diˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄌㄞˊ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙ ㄇㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄧˋ

目的

muˋ de˙
ㄇㄨˋ ㄉㄜ˙
Watch, Send off
muˋ songˋ
ㄇㄨˋ ㄙㄨㄥˋ

目送

muˋ songˋ
ㄇㄨˋ ㄙㄨㄥˋ
Contents, Table of contents, List, Catalogue
muˋ luˋ
ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ

目录

muˋ luˋ
ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ
Catalogue, Mail order catalogue
youˊ gouˋ muˋ luˋ
ㄧㄡˊ ㄍㄡˋ ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ

目录

muˋ luˋ
ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ
Something ordered from a mail order catalogue
congˊ youˊ gouˋ muˋ luˋ dingˋ gouˋ de˙ dong¯ xi¯
ㄘㄨㄥˊ ㄧㄡˊ ㄍㄡˋ ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄍㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

目录

muˋ luˋ
ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ
Goggles, Protective goggles
huˋ muˋ jingˋ
ㄏㄨˋ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄥˋ

目镜

muˋ jingˋ
ㄇㄨˋ ㄐㄧㄥˋ
Current, Present, At present, Currently, At this time, Now
muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
Current age
muˋ qianˊ nianˊ lingˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄧㄥˊ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
Until now, So far, Up until now
muˋ qianˊ weiˋ zhiˇ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ ㄓˇ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
Current situation
muˋ qianˊ zhuangˋ kuangˋ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
So far, Until now
daoˋ muˋ qianˊ weiˋ zhiˇ
ㄉㄠˋ ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ ㄓˇ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
At least for now, At least for the time being
qiˇ maˇ muˋ qianˊ ruˊ ciˇ
ㄑㄧˇ ㄇㄚˇ ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄖㄨˊ ㄘˇ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
Current, Currently
muˋ qianˊ suoˇ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
Current location, Current position
muˋ qianˊ suoˇ zaiˋ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄗㄞˋ

目前

muˋ qianˊ
ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ
Vision, Sight, Eyes, Look at
muˋ guang¯
ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ

目光

muˋ guang¯
ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ
His eyes didn't leave the shivering old man, He kept his eyes on the shivering old man
ta¯ de˙ muˋ guang¯ shiˇ zhong¯ meiˊ liˊ kai¯ fa¯ douˇ de˙ laoˇ renˊ
ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄕˇ ㄓㄨㄥ ㄇㄟˊ ㄌㄧˊ ㄎㄞ ㄈㄚ ㄉㄡˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ

目光

muˋ guang¯
ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ
Intently, Fixedly, Without moving eyes
muˋ buˋ zhuanˇ jing¯
ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄥ

目不

muˋ buˋ
ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ
Watch intently, Stare fixedly at
muˋ buˋ zhuanˇ jing¯ de˙ kanˋ zhe˙
ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄥ ㄉㄜ˙ ㄎㄢˋ ㄓㄜ˙

目不

muˋ buˋ
ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ
Idiom: arrogant, Supercilious
muˋ zhong¯ wuˊ renˊ
ㄇㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄨˊ ㄖㄣˊ

目中

muˋ zhong¯
ㄇㄨˋ ㄓㄨㄥ
In one's heart, In one's mind, In one's thoughts, In one's memory
xin¯ muˋ zhong¯
ㄒㄧㄣ ㄇㄨˋ ㄓㄨㄥ

目中

muˋ zhong¯
ㄇㄨˋ ㄓㄨㄥ
Read ten lines in a single glance, Fast reader
yiˊ muˋ shiˊ hangˊ
ㄧˊ ㄇㄨˋ ㄕˊ ㄏㄤˊ

目十

muˋ shiˊ
ㄇㄨˋ ㄕˊ
Witness
muˋ jiˊ
ㄇㄨˋ ㄐㄧˊ

目击

muˋ jiˊ
ㄇㄨˋ ㄐㄧˊ
Target, Objective, Aim, Goal, Targeted
muˋ biao¯
ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ

目标

muˋ biao¯
ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ
Game me something do to, Gave me something to work towards, Gave me a goal
rangˋ woˇ youˇ ge˙ muˋ biao¯
ㄖㄤˋ ㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄍㄜ˙ ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ

目标

muˋ biao¯
ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ
Long term goal
changˊ yuanˇ muˋ biao¯
ㄔㄤˊ ㄩㄢˇ ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ

目标

muˋ biao¯
ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ
Try to catch a bird with eyes closed, An act of self-deception
yanˇ muˋ buˇ queˋ
ㄧㄢˇ ㄇㄨˋ ㄅㄨˇ ㄑㄩㄝˋ

目捕

muˋ buˇ
ㄇㄨˋ ㄅㄨˇ
Gaze at
zhuˇ muˋ
ㄓㄨˇ ㄇㄨˋ

属目

zhuˇ muˋ
ㄓㄨˇ ㄇㄨˋ
Subject or title, Test question or problem
tiˊ muˋ
ㄊㄧˊ ㄇㄨˋ

题目

tiˊ muˋ
ㄊㄧˊ ㄇㄨˋ
Watch with great interest, Stare at, Focus of attention
zhuˇ muˋ
ㄓㄨˇ ㄇㄨˋ

瞩目

zhuˇ muˋ
ㄓㄨˇ ㄇㄨˋ
Small beady eyes, Lacking foresight
shuˇ muˋ
ㄕㄨˇ ㄇㄨˋ

鼠目

shuˇ muˋ
ㄕㄨˇ ㄇㄨˋ
Lacking foresight
shuˇ muˋ cunˋ guang¯
ㄕㄨˇ ㄇㄨˋ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ

鼠目

shuˇ muˋ
ㄕㄨˇ ㄇㄨˋ
Look as far as one can see, Stretch one's sight
siˋ muˋ
ㄙˋ ㄇㄨˋ

肆目

siˋ muˋ
ㄙˋ ㄇㄨˋ
Subjects, Courses, Academic subjects
ke¯ muˋ
ㄎㄜ ㄇㄨˋ

科目

ke¯ muˋ
ㄎㄜ ㄇㄨˋ
Program
jieˊ muˋ
ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ

节目

jieˊ muˋ
ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ
End of the program
jieˊ muˋ jieˊ shuˋ
ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ

节目

jieˊ muˋ
ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ
Tv program, Tv show
dianˋ shiˋ jieˊ muˋ
ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ

节目

jieˊ muˋ
ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ
Variety show
zong¯ yiˋ jieˊ muˋ
ㄗㄨㄥ ㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ

节目

jieˊ muˋ
ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ
Game-show
youˊ xiˋ jieˊ muˋ
ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ

节目

jieˊ muˋ
ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ
Blind, Lacking insight, Lacking understanding, Reckless
mangˊ muˋ
ㄇㄤˊ ㄇㄨˋ

盲目

mangˊ muˋ
ㄇㄤˊ ㄇㄨˋ
Pleasant to look at
yueˋ muˋ
ㄩㄝˋ ㄇㄨˋ

悦目

yueˋ muˋ
ㄩㄝˋ ㄇㄨˋ
Beautiful and calming, Pleasant to look at
shangˇ xin¯ yueˋ muˋ
ㄕㄤˇ ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄇㄨˋ

悦目

yueˋ muˋ
ㄩㄝˋ ㄇㄨˋ
Watched attentively
zhuˋ muˋ
ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ

注目

zhuˋ muˋ
ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ
And while the whole planet watched
zaiˋ quanˊ qiuˊ zhuˋ muˋ xiaˋ
ㄗㄞˋ ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ ㄒㄧㄚˋ

注目

zhuˋ muˋ
ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ
A vast array of beautiful objects, Like gems filling ones field of view
linˊ langˊ manˇ muˋ
ㄌㄧㄣˊ ㄌㄤˊ ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ

满目

manˇ muˋ
ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ
Look over, Take a look, Read over, Glance at
guoˋ muˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄇㄨˋ

过目

guoˋ muˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄇㄨˋ
Look over, Look through
guoˋ muˋ yiˊ bianˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄇㄨˋ ㄧˊ ㄅㄧㄢˋ

过目

guoˋ muˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄇㄨˋ
Cursory look over
cu¯ lueˋ diˋ guoˋ muˋ yiˊ bianˋ
ㄘㄨ ㄌㄩㄝˋ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄨˋ ㄧˊ ㄅㄧㄢˋ

过目

guoˋ muˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄇㄨˋ
Stare at, Study
yuˋ muˋ
ㄩˋ ㄇㄨˋ

寓目

yuˋ muˋ
ㄩˋ ㄇㄨˋ
Beautiful eyes
meiˇ muˋ
ㄇㄟˇ ㄇㄨˋ

美目

meiˇ muˋ
ㄇㄟˇ ㄇㄨˋ
Face, Appearance
mianˋ muˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄇㄨˋ

面目

mianˋ muˋ
ㄇㄧㄢˋ ㄇㄨˋ
Project, Item, Items, Article, Apparatus, Event
xiangˋ muˋ
ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ

项目

xiangˋ muˋ
ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ
Number, Sum
shuˋ muˋ
ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ

数目

shuˋ muˋ
ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ
It wasn't a huge amount
shuˋ muˋ sui¯ buˊ daˋ
ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ ㄙㄨㄟ ㄅㄨˊ ㄉㄚˋ

数目

shuˋ muˋ
ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
目.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)