Section,
Chapter
zhang¯ ㄓㄤ¯
ytaj
ytaj

(T)(S)

[pinyin]:
zhang¯
[zhuyin]:
ㄓㄤ¯

Section, Chapter, Write, Compose, Manifest, Stamp, Seal, Organize, Regulate, Regulation

11 strokes, Radical: 音, 180
cangjie (T) input code:
y
t
廿
a
j
cangjie (S) input code:
y
t
廿
a
j

Words containing 章, TOC

Serial novel
zhang¯ huiˊ xiaoˇ shuo¯
ㄓㄤ ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ

章回

zhang¯ huiˊ
ㄓㄤ ㄏㄨㄟˊ
Solution, Set of regulations
zhang¯ chengˊ
ㄓㄤ ㄔㄥˊ

章程

zhang¯ chengˊ
ㄓㄤ ㄔㄥˊ
Animal-aquatic: octopus
zhang¯ yuˊ
ㄓㄤ ㄩˊ

章魚

zhang¯ yuˊ
ㄓㄤ ㄩˊ
Chapters, Sections, Parts (of a book)
zhang¯ jieˊ
ㄓㄤ ㄐㄧㄝˊ

章節

zhang¯ jieˊ
ㄓㄤ ㄐㄧㄝˊ
Organized
zhang¯ faˇ
ㄓㄤ ㄈㄚˇ

章法

zhang¯ faˇ
ㄓㄤ ㄈㄚˇ
Type of cursive calligraphy
zhang¯ caoˇ
ㄓㄤ ㄘㄠˇ

章草

zhang¯ caoˇ
ㄓㄤ ㄘㄠˇ
Euphemism for brothel
zhang¯ taiˊ
ㄓㄤ ㄊㄞˊ

章臺

zhang¯ taiˊ
ㄓㄤ ㄊㄞˊ
Seal, Chop
tuˊ zhang¯
ㄊㄨˊ ㄓㄤ

圖章

tuˊ zhang¯
ㄊㄨˊ ㄓㄤ
Seal/stamp
yinˋ zhang¯
ㄧㄣˋ ㄓㄤ

印章

yinˋ zhang¯
ㄧㄣˋ ㄓㄤ
Badge, Sign
hui¯ zhang¯
ㄏㄨㄟ ㄓㄤ

徽章

hui¯ zhang¯
ㄏㄨㄟ ㄓㄤ
Service medal, Decoration
xun¯ zhang¯
ㄒㄩㄣ ㄓㄤ

勳章

xun¯ zhang¯
ㄒㄩㄣ ㄓㄤ
Knight's cross
jueˊ weiˋ xun¯ zhang¯
ㄐㄩㄝˊ ㄨㄟˋ ㄒㄩㄣ ㄓㄤ

勳章

xun¯ zhang¯
ㄒㄩㄣ ㄓㄤ
Article, Essay
wenˊ zhang¯
ㄨㄣˊ ㄓㄤ

文章

wenˊ zhang¯
ㄨㄣˊ ㄓㄤ
This article
zheˋ pian¯ wenˊ zhang¯
ㄓㄜˋ ㄆㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄓㄤ

文章

wenˊ zhang¯
ㄨㄣˊ ㄓㄤ
The following article
xiaˋ mianˋ zheiˋ pian¯ wenˊ zhang¯
ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓㄟˋ ㄆㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄓㄤ

文章

wenˊ zhang¯
ㄨㄣˊ ㄓㄤ
Stamp (as confirmation)
gaiˋ shou¯ qiˋ zhang¯
ㄍㄞˋ ㄕㄡ ㄑㄧˋ ㄓㄤ

訖章

qiˋ zhang¯
ㄑㄧˋ ㄓㄤ
Be logical, Words as if from the pen of a master
chengˊ zhang¯
ㄔㄥˊ ㄓㄤ

成章

chengˊ zhang¯
ㄔㄥˊ ㄓㄤ
Speak beautifully
tuo¯ kouˇ chengˊ zhang¯
ㄊㄨㄛ ㄎㄡˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ

成章

chengˊ zhang¯
ㄔㄥˊ ㄓㄤ
Commemorative stamp, Medal, Commemorative badge
jiˋ nianˋ zhang¯
ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄓㄤ

念章

nianˋ zhang¯
ㄋㄧㄢˋ ㄓㄤ
With a commemorative stamp, Stamped with a commemorative stamp
gaiˋ shangˋ jiˋ nianˋ zhang¯
ㄍㄞˋ ㄕㄤˋ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄓㄤ

念章

nianˋ zhang¯
ㄋㄧㄢˋ ㄓㄤ
According to old texts, Follow old practices, Follow old precedents
shuaiˋ youˊ jiuˋ zhang¯
ㄕㄨㄞˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄡˋ ㄓㄤ

舊章

jiuˋ zhang¯
ㄐㄧㄡˋ ㄓㄤ
Seal, Stamp
gaiˋ zhang¯
ㄍㄞˋ ㄓㄤ

蓋章

gaiˋ zhang¯
ㄍㄞˋ ㄓㄤ
Chapter five
diˋ wuˇ zhang¯
ㄉㄧˋ ㄨˇ ㄓㄤ

五章

wuˇ zhang¯
ㄨˇ ㄓㄤ
Open to chapter five, Opened to chapter five
fan¯ kai¯ daoˋ diˋ wuˇ zhang¯
ㄈㄢ ㄎㄞ ㄉㄠˋ ㄉㄧˋ ㄨˇ ㄓㄤ

五章

wuˇ zhang¯
ㄨˇ ㄓㄤ
Regulations
gui¯ zhang¯
ㄍㄨㄟ ㄓㄤ

規章

gui¯ zhang¯
ㄍㄨㄟ ㄓㄤ
Newspaper, Return mail
baoˋ zhang¯
ㄅㄠˋ ㄓㄤ

報章

baoˋ zhang¯
ㄅㄠˋ ㄓㄤ
Serial novel
zhang¯ huiˊ xiaoˇ shuo¯
ㄓㄤ ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ

章回

zhang¯ huiˊ
ㄓㄤ ㄏㄨㄟˊ
Solution, Set of regulations
zhang¯ chengˊ
ㄓㄤ ㄔㄥˊ

章程

zhang¯ chengˊ
ㄓㄤ ㄔㄥˊ
Animal-aquatic: octopus
zhang¯ yuˊ
ㄓㄤ ㄩˊ

章鱼

zhang¯ yuˊ
ㄓㄤ ㄩˊ
Chapters, Sections, Parts (of a book)
zhang¯ jieˊ
ㄓㄤ ㄐㄧㄝˊ

章节

zhang¯ jieˊ
ㄓㄤ ㄐㄧㄝˊ
Organized
zhang¯ faˇ
ㄓㄤ ㄈㄚˇ

章法

zhang¯ faˇ
ㄓㄤ ㄈㄚˇ
Type of cursive calligraphy
zhang¯ caoˇ
ㄓㄤ ㄘㄠˇ

章草

zhang¯ caoˇ
ㄓㄤ ㄘㄠˇ
Euphemism for brothel
zhang¯ taiˊ
ㄓㄤ ㄊㄞˊ

章台

zhang¯ taiˊ
ㄓㄤ ㄊㄞˊ
Seal, Chop
tuˊ zhang¯
ㄊㄨˊ ㄓㄤ

图章

tuˊ zhang¯
ㄊㄨˊ ㄓㄤ
Seal/stamp
yinˋ zhang¯
ㄧㄣˋ ㄓㄤ

印章

yinˋ zhang¯
ㄧㄣˋ ㄓㄤ
Badge, Sign
hui¯ zhang¯
ㄏㄨㄟ ㄓㄤ

徽章

hui¯ zhang¯
ㄏㄨㄟ ㄓㄤ
Service medal, Decoration
xun¯ zhang¯
ㄒㄩㄣ ㄓㄤ

勋章

xun¯ zhang¯
ㄒㄩㄣ ㄓㄤ
Knight's cross
jueˊ weiˋ xun¯ zhang¯
ㄐㄩㄝˊ ㄨㄟˋ ㄒㄩㄣ ㄓㄤ

勋章

xun¯ zhang¯
ㄒㄩㄣ ㄓㄤ
Article, Essay
wenˊ zhang¯
ㄨㄣˊ ㄓㄤ

文章

wenˊ zhang¯
ㄨㄣˊ ㄓㄤ
This article
zheˋ pian¯ wenˊ zhang¯
ㄓㄜˋ ㄆㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄓㄤ

文章

wenˊ zhang¯
ㄨㄣˊ ㄓㄤ
The following article
xiaˋ mianˋ zheiˋ pian¯ wenˊ zhang¯
ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓㄟˋ ㄆㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄓㄤ

文章

wenˊ zhang¯
ㄨㄣˊ ㄓㄤ
Stamp (as confirmation)
gaiˋ shou¯ qiˋ zhang¯
ㄍㄞˋ ㄕㄡ ㄑㄧˋ ㄓㄤ

讫章

qiˋ zhang¯
ㄑㄧˋ ㄓㄤ
Be logical, Words as if from the pen of a master
chengˊ zhang¯
ㄔㄥˊ ㄓㄤ

成章

chengˊ zhang¯
ㄔㄥˊ ㄓㄤ
Speak beautifully
tuo¯ kouˇ chengˊ zhang¯
ㄊㄨㄛ ㄎㄡˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ

成章

chengˊ zhang¯
ㄔㄥˊ ㄓㄤ
Commemorative stamp, Medal, Commemorative badge
jiˋ nianˋ zhang¯
ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄓㄤ

念章

nianˋ zhang¯
ㄋㄧㄢˋ ㄓㄤ
With a commemorative stamp, Stamped with a commemorative stamp
gaiˋ shangˋ jiˋ nianˋ zhang¯
ㄍㄞˋ ㄕㄤˋ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄓㄤ

念章

nianˋ zhang¯
ㄋㄧㄢˋ ㄓㄤ
According to old texts, Follow old practices, Follow old precedents
shuaiˋ youˊ jiuˋ zhang¯
ㄕㄨㄞˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄡˋ ㄓㄤ

旧章

jiuˋ zhang¯
ㄐㄧㄡˋ ㄓㄤ
Seal, Stamp
gaiˋ zhang¯
ㄍㄞˋ ㄓㄤ

盖章

gaiˋ zhang¯
ㄍㄞˋ ㄓㄤ
Chapter five
diˋ wuˇ zhang¯
ㄉㄧˋ ㄨˇ ㄓㄤ

五章

wuˇ zhang¯
ㄨˇ ㄓㄤ
Open to chapter five, Opened to chapter five
fan¯ kai¯ daoˋ diˋ wuˇ zhang¯
ㄈㄢ ㄎㄞ ㄉㄠˋ ㄉㄧˋ ㄨˇ ㄓㄤ

五章

wuˇ zhang¯
ㄨˇ ㄓㄤ
Regulations
gui¯ zhang¯
ㄍㄨㄟ ㄓㄤ

规章

gui¯ zhang¯
ㄍㄨㄟ ㄓㄤ
Newspaper, Return mail
baoˋ zhang¯
ㄅㄠˋ ㄓㄤ

报章

baoˋ zhang¯
ㄅㄠˋ ㄓㄤ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
章.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)