Count,
Calculate
suanˋ ㄙㄨㄢˋ
hbut
hbut

(T)(S)

[pinyin]:
suanˋ
[zhuyin]:
ㄙㄨㄢˋ

Count, Calculate, Compute, Figure Out

14 strokes, Radical: 竹, 118
cangjie (T) input code:
h
b
u
t
廿
cangjie (S) input code:
h
b
u
t
廿

Words containing 算, TOC

Considered, Regarded
suanˋ shiˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ

算是

suanˋ shiˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ
Could be thought of as
jiˇ hu¯ suanˋ shiˋ
ㄐㄧˇ ㄏㄨ ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ

算是

suanˋ shiˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ
Even (if, If it is)
jiuˋ suanˋ shiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ

算是

suanˋ shiˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ
Even dead people
renˊ jiuˋ suanˋ shiˋ siˇ
ㄖㄣˊ ㄐㄧㄡˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ ㄙˇ

算是

suanˋ shiˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ
Forget about it, That's enough, That's it
suanˋ le˙
ㄙㄨㄢˋ ㄌㄜ˙

算了

suanˋ le˙
ㄙㄨㄢˋ ㄌㄜ˙
Did some calculations, Did the math
suanˋ le˙ yiˊ xiaˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄌㄜ˙ ㄧˊ ㄒㄧㄚˋ

算了

suanˋ le˙
ㄙㄨㄢˋ ㄌㄜ˙
Would rather die
ningˊ keˇ siˇ le˙ suanˋ le˙
ㄋㄧㄥˊ ㄎㄜˇ ㄙˇ ㄌㄜ˙ ㄙㄨㄢˋ ㄌㄜ˙

算了

suanˋ le˙
ㄙㄨㄢˋ ㄌㄜ˙
Arithmetic
suanˋ shuˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ

算術

suanˋ shuˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ
Be considered
suanˋ deˊ shangˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄉㄜˊ ㄕㄤˋ

算得

suanˋ deˊ
ㄙㄨㄢˋ ㄉㄜˊ
Calculate
suanˋ suanˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄙㄨㄢˋ

算算

suanˋ suanˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄙㄨㄢˋ
Calculate
suanˋ suanˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄙㄨㄢˋ

算算

suanˋ suanˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄙㄨㄢˋ
Method of calculation, Arithmetic
suanˋ faˇ
ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ

算法

suanˋ faˇ
ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ
Formula, Formulae
suanˋ shiˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ

算式

suanˋ shiˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ
Formula for calculating
jiˋ suanˋ shiˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ

算式

suanˋ shiˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ
Electricity fee calculation formula
liuˊ dongˋ dianˋ feiˋ jiˋ suanˋ shiˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄈㄟˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ

算式

suanˋ shiˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ
Tell one's fortune
suanˋ mingˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄇㄧㄥˋ

算命

suanˋ mingˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄇㄧㄥˋ
Fortune teller
suanˋ mingˋ xian¯
ㄙㄨㄢˋ ㄇㄧㄥˋ ㄒㄧㄢ

算命

suanˋ mingˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄇㄧㄥˋ
A lot, Not insubstantial
buˊ suanˋ shaoˇ
ㄅㄨˊ ㄙㄨㄢˋ ㄕㄠˇ

算少

suanˋ shaoˇ
ㄙㄨㄢˋ ㄕㄠˇ
Was actually quite a lot
qiˊ shiˊ yeˇ buˊ suanˋ shaoˇ
ㄑㄧˊ ㄕˊ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄙㄨㄢˋ ㄕㄠˇ

算少

suanˋ shaoˇ
ㄙㄨㄢˋ ㄕㄠˇ
Calculate bill, Settle the bill
suanˋ zhangˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄓㄤˋ

算帳

suanˋ zhangˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄓㄤˋ
Calculate
suanˋ qiˇ laiˊ
ㄙㄨㄢˋ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ

算起

suanˋ qiˇ
ㄙㄨㄢˋ ㄑㄧˇ
Counted exactly, Exactly
jing¯ queˋ suanˋ laiˊ
ㄐㄧㄥ ㄑㄩㄝˋ ㄙㄨㄢˋ ㄌㄞˊ

算來

suanˋ laiˊ
ㄙㄨㄢˋ ㄌㄞˊ
Not too far
haiˊ buˊ suanˋ taiˋ yuanˇ
ㄏㄞˊ ㄅㄨˊ ㄙㄨㄢˋ ㄊㄞˋ ㄩㄢˇ

算太

suanˋ taiˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄊㄞˋ
Quite
suanˋ tingˇ
ㄙㄨㄢˋ ㄊㄧㄥˇ

算挺

suanˋ tingˇ
ㄙㄨㄢˋ ㄊㄧㄥˇ
Calculate, Count, Take stock of
dianˇ suanˋ
ㄉㄧㄢˇ ㄙㄨㄢˋ

點算

dianˇ suanˋ
ㄉㄧㄢˇ ㄙㄨㄢˋ
Startling strategic insights
shenˊ ji¯ miaoˋ suanˋ
ㄕㄣˊ ㄐㄧ ㄇㄧㄠˋ ㄙㄨㄢˋ

妙算

miaoˋ suanˋ
ㄇㄧㄠˋ ㄙㄨㄢˋ
Finally, At long last
zongˇ suanˋ
ㄗㄨㄥˇ ㄙㄨㄢˋ

總算

zongˇ suanˋ
ㄗㄨㄥˇ ㄙㄨㄢˋ
Finally found
zongˇ suanˋ zhaoˇ daoˋ
ㄗㄨㄥˇ ㄙㄨㄢˋ ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ

總算

zongˇ suanˋ
ㄗㄨㄥˇ ㄙㄨㄢˋ
Finally remembered
zongˇ suanˋ jiˋ deˊ
ㄗㄨㄥˇ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ

總算

zongˇ suanˋ
ㄗㄨㄥˇ ㄙㄨㄢˋ
You finally got here, You are finally here
niˇ zongˇ suanˋ laiˊ le˙
ㄋㄧˇ ㄗㄨㄥˇ ㄙㄨㄢˋ ㄌㄞˊ ㄌㄜ˙

總算

zongˇ suanˋ
ㄗㄨㄥˇ ㄙㄨㄢˋ
Settle accounts
jieˊ suanˋ
ㄐㄧㄝˊ ㄙㄨㄢˋ

結算

jieˊ suanˋ
ㄐㄧㄝˊ ㄙㄨㄢˋ
Budget
yuˋ suanˋ
ㄩˋ ㄙㄨㄢˋ

預算

yuˋ suanˋ
ㄩˋ ㄙㄨㄢˋ
Budget cut, Budget cuts
yuˋ suanˋ xiao¯ jianˇ
ㄩˋ ㄙㄨㄢˋ ㄒㄧㄠ ㄐㄧㄢˇ

預算

yuˋ suanˋ
ㄩˋ ㄙㄨㄢˋ
Perhaps it is as you say, Perhaps you can
niˇ shuo¯ le˙ suanˋ
ㄋㄧˇ ㄕㄨㄛ ㄌㄜ˙ ㄙㄨㄢˋ

了算

le˙ suanˋ
ㄌㄜ˙ ㄙㄨㄢˋ
If
jiuˋ suanˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄙㄨㄢˋ

就算

jiuˋ suanˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄙㄨㄢˋ
Do math in one's head, Calculate mentally
an¯ suanˋ
ㄢ ㄙㄨㄢˋ

諳算

an¯ suanˋ
ㄢ ㄙㄨㄢˋ
Measure, Calculate, Weigh, Consider, Compute, Calculations, Measurements
jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ

計算

jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Calculate that
zaiˋ jiˋ suanˋ qiˊ
ㄗㄞˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄑㄧˊ

計算

jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Fees are calculated as follows
feiˋ yongˋ lingˋ jiˋ suanˋ ruˊ xiaˋ
ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ ㄌㄧㄥˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄖㄨˊ ㄒㄧㄚˋ

計算

jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Skip the math, Skip all the calculations
tiaoˋ guoˋ jiˋ suanˋ buˋ fenˋ
ㄊㄧㄠˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ

計算

jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Mental calculation
xin¯ suanˋ
ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄢˋ

心算

xin¯ suanˋ
ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄢˋ
Mathematical exercises, Practice math questions
yanˇ suanˋ
ㄧㄢˇ ㄙㄨㄢˋ

演算

yanˇ suanˋ
ㄧㄢˇ ㄙㄨㄢˋ
Answered mathematical problems
yanˇ suanˋ chu¯ laiˊ
ㄧㄢˇ ㄙㄨㄢˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

演算

yanˇ suanˋ
ㄧㄢˇ ㄙㄨㄢˋ
Plan
panˊ suanˋ
ㄆㄢˊ ㄙㄨㄢˋ

盤算

panˊ suanˋ
ㄆㄢˊ ㄙㄨㄢˋ
Cheap (good value), Advantageous, Calculate, Weigh
huaˊ suanˋ
ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨㄢˋ

划算

huaˊ suanˋ
ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨㄢˋ
Cost effective, Worthwhile, Profitable
heˊ suanˋ
ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢˋ

合算

heˊ suanˋ
ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢˋ
Count using one's fingers
qu¯ zhiˇ yiˋ suanˋ
ㄑㄩ ㄓˇ ㄧˋ ㄙㄨㄢˋ

一算

yiˋ suanˋ
ㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Count on fingers, Calculate
qia¯ zhiˇ yiˋ suanˋ
ㄑㄧㄚ ㄓˇ ㄧˋ ㄙㄨㄢˋ

一算

yiˋ suanˋ
ㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Count
suanˋ yiˊ suanˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄧˊ ㄙㄨㄢˋ

一算

yiˊ suanˋ
ㄧˊ ㄙㄨㄢˋ
Verify, Examine and calculate, Check
heˊ suanˋ
ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢˋ

核算

heˊ suanˋ
ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢˋ
Intend, Make a plan, Plan, A plan
daˇ suanˋ
ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ

打算

daˇ suanˋ
ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ
If intending to
jiaˇ ruˊ daˇ suanˋ
ㄐㄧㄚˇ ㄖㄨˊ ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ

打算

daˇ suanˋ
ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ
That was the plan, That was the basic idea
benˇ laiˊ jiuˋ youˇ zheˋ daˇ suanˋ
ㄅㄣˇ ㄌㄞˊ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄡˇ ㄓㄜˋ ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ

打算

daˇ suanˋ
ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ
Had no intention of
keˇ buˋ daˇ suanˋ
ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ

打算

daˇ suanˋ
ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ
Originally intended, Had planned
benˇ laiˊ daˇ suanˋ
ㄅㄣˇ ㄌㄞˊ ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ

打算

daˇ suanˋ
ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ
Considered, Regarded
suanˋ shiˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ

算是

suanˋ shiˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ
Could be thought of as
jiˇ hu¯ suanˋ shiˋ
ㄐㄧˇ ㄏㄨ ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ

算是

suanˋ shiˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ
Even (if, If it is)
jiuˋ suanˋ shiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ

算是

suanˋ shiˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ
Even dead people
renˊ jiuˋ suanˋ shiˋ siˇ
ㄖㄣˊ ㄐㄧㄡˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ ㄙˇ

算是

suanˋ shiˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ
Forget about it, That's enough, That's it
suanˋ le˙
ㄙㄨㄢˋ ㄌㄜ˙

算了

suanˋ le˙
ㄙㄨㄢˋ ㄌㄜ˙
Did some calculations, Did the math
suanˋ le˙ yiˊ xiaˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄌㄜ˙ ㄧˊ ㄒㄧㄚˋ

算了

suanˋ le˙
ㄙㄨㄢˋ ㄌㄜ˙
Would rather die
ningˊ keˇ siˇ le˙ suanˋ le˙
ㄋㄧㄥˊ ㄎㄜˇ ㄙˇ ㄌㄜ˙ ㄙㄨㄢˋ ㄌㄜ˙

算了

suanˋ le˙
ㄙㄨㄢˋ ㄌㄜ˙
Arithmetic
suanˋ shuˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ

算术

suanˋ shuˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ
Be considered
suanˋ deˊ shangˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄉㄜˊ ㄕㄤˋ

算得

suanˋ deˊ
ㄙㄨㄢˋ ㄉㄜˊ
Calculate
suanˋ suanˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄙㄨㄢˋ

算算

suanˋ suanˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄙㄨㄢˋ
Calculate
suanˋ suanˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄙㄨㄢˋ

算算

suanˋ suanˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄙㄨㄢˋ
Method of calculation, Arithmetic
suanˋ faˇ
ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ

算法

suanˋ faˇ
ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ
Formula, Formulae
suanˋ shiˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ

算式

suanˋ shiˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ
Formula for calculating
jiˋ suanˋ shiˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ

算式

suanˋ shiˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ
Electricity fee calculation formula
liuˊ dongˋ dianˋ feiˋ jiˋ suanˋ shiˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄈㄟˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ

算式

suanˋ shiˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ
Tell one's fortune
suanˋ mingˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄇㄧㄥˋ

算命

suanˋ mingˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄇㄧㄥˋ
Fortune teller
suanˋ mingˋ xian¯
ㄙㄨㄢˋ ㄇㄧㄥˋ ㄒㄧㄢ

算命

suanˋ mingˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄇㄧㄥˋ
A lot, Not insubstantial
buˊ suanˋ shaoˇ
ㄅㄨˊ ㄙㄨㄢˋ ㄕㄠˇ

算少

suanˋ shaoˇ
ㄙㄨㄢˋ ㄕㄠˇ
Was actually quite a lot
qiˊ shiˊ yeˇ buˊ suanˋ shaoˇ
ㄑㄧˊ ㄕˊ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄙㄨㄢˋ ㄕㄠˇ

算少

suanˋ shaoˇ
ㄙㄨㄢˋ ㄕㄠˇ
Calculate bill, Settle the bill
suanˋ zhangˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄓㄤˋ

算帐

suanˋ zhangˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄓㄤˋ
Calculate
suanˋ qiˇ laiˊ
ㄙㄨㄢˋ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ

算起

suanˋ qiˇ
ㄙㄨㄢˋ ㄑㄧˇ
Counted exactly, Exactly
jing¯ queˋ suanˋ laiˊ
ㄐㄧㄥ ㄑㄩㄝˋ ㄙㄨㄢˋ ㄌㄞˊ

算来

suanˋ laiˊ
ㄙㄨㄢˋ ㄌㄞˊ
Not too far
haiˊ buˊ suanˋ taiˋ yuanˇ
ㄏㄞˊ ㄅㄨˊ ㄙㄨㄢˋ ㄊㄞˋ ㄩㄢˇ

算太

suanˋ taiˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄊㄞˋ
Quite
suanˋ tingˇ
ㄙㄨㄢˋ ㄊㄧㄥˇ

算挺

suanˋ tingˇ
ㄙㄨㄢˋ ㄊㄧㄥˇ
Calculate, Count, Take stock of
dianˇ suanˋ
ㄉㄧㄢˇ ㄙㄨㄢˋ

点算

dianˇ suanˋ
ㄉㄧㄢˇ ㄙㄨㄢˋ
Startling strategic insights
shenˊ ji¯ miaoˋ suanˋ
ㄕㄣˊ ㄐㄧ ㄇㄧㄠˋ ㄙㄨㄢˋ

妙算

miaoˋ suanˋ
ㄇㄧㄠˋ ㄙㄨㄢˋ
Finally, At long last
zongˇ suanˋ
ㄗㄨㄥˇ ㄙㄨㄢˋ

总算

zongˇ suanˋ
ㄗㄨㄥˇ ㄙㄨㄢˋ
Finally found
zongˇ suanˋ zhaoˇ daoˋ
ㄗㄨㄥˇ ㄙㄨㄢˋ ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ

总算

zongˇ suanˋ
ㄗㄨㄥˇ ㄙㄨㄢˋ
Finally remembered
zongˇ suanˋ jiˋ deˊ
ㄗㄨㄥˇ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ

总算

zongˇ suanˋ
ㄗㄨㄥˇ ㄙㄨㄢˋ
You finally got here, You are finally here
niˇ zongˇ suanˋ laiˊ le˙
ㄋㄧˇ ㄗㄨㄥˇ ㄙㄨㄢˋ ㄌㄞˊ ㄌㄜ˙

总算

zongˇ suanˋ
ㄗㄨㄥˇ ㄙㄨㄢˋ
Settle accounts
jieˊ suanˋ
ㄐㄧㄝˊ ㄙㄨㄢˋ

结算

jieˊ suanˋ
ㄐㄧㄝˊ ㄙㄨㄢˋ
Budget
yuˋ suanˋ
ㄩˋ ㄙㄨㄢˋ

预算

yuˋ suanˋ
ㄩˋ ㄙㄨㄢˋ
Budget cut, Budget cuts
yuˋ suanˋ xiao¯ jianˇ
ㄩˋ ㄙㄨㄢˋ ㄒㄧㄠ ㄐㄧㄢˇ

预算

yuˋ suanˋ
ㄩˋ ㄙㄨㄢˋ
Perhaps it is as you say, Perhaps you can
niˇ shuo¯ le˙ suanˋ
ㄋㄧˇ ㄕㄨㄛ ㄌㄜ˙ ㄙㄨㄢˋ

了算

le˙ suanˋ
ㄌㄜ˙ ㄙㄨㄢˋ
If
jiuˋ suanˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄙㄨㄢˋ

就算

jiuˋ suanˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄙㄨㄢˋ
Do math in one's head, Calculate mentally
an¯ suanˋ
ㄢ ㄙㄨㄢˋ

谙算

an¯ suanˋ
ㄢ ㄙㄨㄢˋ
Measure, Calculate, Weigh, Consider, Compute, Calculations, Measurements
jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ

计算

jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Calculate that
zaiˋ jiˋ suanˋ qiˊ
ㄗㄞˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄑㄧˊ

计算

jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Fees are calculated as follows
feiˋ yongˋ lingˋ jiˋ suanˋ ruˊ xiaˋ
ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ ㄌㄧㄥˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄖㄨˊ ㄒㄧㄚˋ

计算

jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Skip the math, Skip all the calculations
tiaoˋ guoˋ jiˋ suanˋ buˋ fenˋ
ㄊㄧㄠˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ

计算

jiˋ suanˋ
ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Mental calculation
xin¯ suanˋ
ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄢˋ

心算

xin¯ suanˋ
ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄢˋ
Mathematical exercises, Practice math questions
yanˇ suanˋ
ㄧㄢˇ ㄙㄨㄢˋ

演算

yanˇ suanˋ
ㄧㄢˇ ㄙㄨㄢˋ
Answered mathematical problems
yanˇ suanˋ chu¯ laiˊ
ㄧㄢˇ ㄙㄨㄢˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

演算

yanˇ suanˋ
ㄧㄢˇ ㄙㄨㄢˋ
Plan
panˊ suanˋ
ㄆㄢˊ ㄙㄨㄢˋ

盘算

panˊ suanˋ
ㄆㄢˊ ㄙㄨㄢˋ
Cheap (good value), Advantageous, Calculate, Weigh
huaˊ suanˋ
ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨㄢˋ

划算

huaˊ suanˋ
ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨㄢˋ
Cost effective, Worthwhile, Profitable
heˊ suanˋ
ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢˋ

合算

heˊ suanˋ
ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢˋ
Count using one's fingers
qu¯ zhiˇ yiˋ suanˋ
ㄑㄩ ㄓˇ ㄧˋ ㄙㄨㄢˋ

一算

yiˋ suanˋ
ㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Count on fingers, Calculate
qia¯ zhiˇ yiˋ suanˋ
ㄑㄧㄚ ㄓˇ ㄧˋ ㄙㄨㄢˋ

一算

yiˋ suanˋ
ㄧˋ ㄙㄨㄢˋ
Count
suanˋ yiˊ suanˋ
ㄙㄨㄢˋ ㄧˊ ㄙㄨㄢˋ

一算

yiˊ suanˋ
ㄧˊ ㄙㄨㄢˋ
Verify, Examine and calculate, Check
heˊ suanˋ
ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢˋ

核算

heˊ suanˋ
ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢˋ
Intend, Make a plan, Plan, A plan
daˇ suanˋ
ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ

打算

daˇ suanˋ
ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ
If intending to
jiaˇ ruˊ daˇ suanˋ
ㄐㄧㄚˇ ㄖㄨˊ ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ

打算

daˇ suanˋ
ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ
That was the plan, That was the basic idea
benˇ laiˊ jiuˋ youˇ zheˋ daˇ suanˋ
ㄅㄣˇ ㄌㄞˊ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄡˇ ㄓㄜˋ ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ

打算

daˇ suanˋ
ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ
Had no intention of
keˇ buˋ daˇ suanˋ
ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ

打算

daˇ suanˋ
ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ
Originally intended, Had planned
benˇ laiˊ daˇ suanˋ
ㄅㄣˇ ㄌㄞˊ ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ

打算

daˇ suanˋ
ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
算.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)