Network,
Web
wangˇ ㄨㄤˇ
vfbtv
bkk

(T)(S)

14 strokes, Radical: 糸, 120
cangjie (T) input code:
v
f
b
t
廿
v
cangjie (S) input code:
b
k
k

Words containing 網, TOC

Internet, Network
wangˇ luˋ
ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ

網路

wangˇ luˋ
ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ
On the internet
zaiˋ wangˇ luˋ shangˋ
ㄗㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ ㄕㄤˋ

網路

wangˇ luˋ
ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ
Hack, Hack in via the internet, Hack into
ruˋ qin¯ wangˇ luˋ
ㄖㄨˋ ㄑㄧㄣ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ

網路

wangˇ luˋ
ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ
Internet café
wangˇ ka¯
ㄨㄤˇ ㄎㄚ

網咖

wangˇ ka¯
ㄨㄤˇ ㄎㄚ
Anatomy: retina
yanˇ wangˇ moˊ
ㄧㄢˇ ㄨㄤˇ ㄇㄛˊ

網膜

wangˇ moˊ
ㄨㄤˇ ㄇㄛˊ
Retina
shiˋ wangˇ moˊ
ㄕˋ ㄨㄤˇ ㄇㄛˊ

網膜

wangˇ moˊ
ㄨㄤˇ ㄇㄛˊ
Internet
wangˇ luoˋ
ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ

網絡

wangˇ luoˋ
ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ
Via the internet
daoˋ wangˇ luoˋ shangˋ
ㄉㄠˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄕㄤˋ

網絡

wangˇ luoˋ
ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ
Website
wangˇ zhanˋ
ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ

網站

wangˇ zhanˋ
ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ
Tennis
wangˇ qiuˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ

網球

wangˇ qiuˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ
Net ball
ca¯ wangˇ qiuˊ
ㄘㄚ ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ

網球

wangˇ qiuˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ
Internet address
wangˇ zhiˇ
ㄨㄤˇ ㄓˇ

網址

wangˇ zhiˇ
ㄨㄤˇ ㄓˇ
Grid
wangˇ zhaˋ
ㄨㄤˇ ㄓㄚˋ

網柵

wangˇ zhaˋ
ㄨㄤˇ ㄓㄚˋ
Fixed network
guˋ wangˇ
ㄍㄨˋ ㄨㄤˇ

固網

guˋ wangˇ
ㄍㄨˋ ㄨㄤˇ
Barbed wire, Chain link
tieˇ si¯ wangˇ
ㄊㄧㄝˇ ㄙ ㄨㄤˇ

絲網

si¯ wangˇ
ㄙ ㄨㄤˇ
Filter
luuˋ wangˇ
ㄌㄩˋ ㄨㄤˇ

濾網

luuˋ wangˇ
ㄌㄩˋ ㄨㄤˇ
Electrical power grid
dianˋ wangˇ
ㄉㄧㄢˋ ㄨㄤˇ

電網

dianˋ wangˇ
ㄉㄧㄢˋ ㄨㄤˇ
Log on, Use the internet
shangˋ wangˇ
ㄕㄤˋ ㄨㄤˇ

上網

shangˋ wangˇ
ㄕㄤˋ ㄨㄤˇ
I was just online
woˇ gang¯ gang¯ zaiˋ shangˋ wangˇ
ㄨㄛˇ ㄍㄤ ㄍㄤ ㄗㄞˋ ㄕㄤˋ ㄨㄤˇ

上網

shangˋ wangˇ
ㄕㄤˋ ㄨㄤˇ
Entire network
suoˇ youˇ wangˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄨㄤˇ

有網

youˇ wangˇ
ㄧㄡˇ ㄨㄤˇ
Internet, Network
wangˇ luˋ
ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ

网路

wangˇ luˋ
ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ
On the internet
zaiˋ wangˇ luˋ shangˋ
ㄗㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ ㄕㄤˋ

网路

wangˇ luˋ
ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ
Hack, Hack in via the internet, Hack into
ruˋ qin¯ wangˇ luˋ
ㄖㄨˋ ㄑㄧㄣ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ

网路

wangˇ luˋ
ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ
Internet café
wangˇ ka¯
ㄨㄤˇ ㄎㄚ

网咖

wangˇ ka¯
ㄨㄤˇ ㄎㄚ
Anatomy: retina
yanˇ wangˇ moˊ
ㄧㄢˇ ㄨㄤˇ ㄇㄛˊ

网膜

wangˇ moˊ
ㄨㄤˇ ㄇㄛˊ
Retina
shiˋ wangˇ moˊ
ㄕˋ ㄨㄤˇ ㄇㄛˊ

网膜

wangˇ moˊ
ㄨㄤˇ ㄇㄛˊ
Internet
wangˇ luoˋ
ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ

网络

wangˇ luoˋ
ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ
Via the internet
daoˋ wangˇ luoˋ shangˋ
ㄉㄠˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄕㄤˋ

网络

wangˇ luoˋ
ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ
Website
wangˇ zhanˋ
ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ

网站

wangˇ zhanˋ
ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ
Tennis
wangˇ qiuˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ

网球

wangˇ qiuˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ
Net ball
ca¯ wangˇ qiuˊ
ㄘㄚ ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ

网球

wangˇ qiuˊ
ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ
Internet address
wangˇ zhiˇ
ㄨㄤˇ ㄓˇ

网址

wangˇ zhiˇ
ㄨㄤˇ ㄓˇ
Grid
wangˇ zhaˋ
ㄨㄤˇ ㄓㄚˋ

网栅

wangˇ zhaˋ
ㄨㄤˇ ㄓㄚˋ
Fixed network
guˋ wangˇ
ㄍㄨˋ ㄨㄤˇ

固网

guˋ wangˇ
ㄍㄨˋ ㄨㄤˇ
Barbed wire, Chain link
tieˇ si¯ wangˇ
ㄊㄧㄝˇ ㄙ ㄨㄤˇ

丝网

si¯ wangˇ
ㄙ ㄨㄤˇ
Filter
luuˋ wangˇ
ㄌㄩˋ ㄨㄤˇ

滤网

luuˋ wangˇ
ㄌㄩˋ ㄨㄤˇ
Electrical power grid
dianˋ wangˇ
ㄉㄧㄢˋ ㄨㄤˇ

电网

dianˋ wangˇ
ㄉㄧㄢˋ ㄨㄤˇ
Log on, Use the internet
shangˋ wangˇ
ㄕㄤˋ ㄨㄤˇ

上网

shangˋ wangˇ
ㄕㄤˋ ㄨㄤˇ
I was just online
woˇ gang¯ gang¯ zaiˋ shangˋ wangˇ
ㄨㄛˇ ㄍㄤ ㄍㄤ ㄗㄞˋ ㄕㄤˋ ㄨㄤˇ

上网

shangˋ wangˇ
ㄕㄤˋ ㄨㄤˇ
Entire network
suoˇ youˇ wangˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄨㄤˇ

有网

youˇ wangˇ
ㄧㄡˇ ㄨㄤˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
網.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)