Anatomy: Shoulder,
To Bear
jian¯ ㄐㄧㄢ¯
hsb
hsb

(T)(S)

[pinyin]:
jian¯
[zhuyin]:
ㄐㄧㄢ¯

Anatomy: Shoulder, To Bear

8 strokes, Radical: 肉, 130
cangjie (T) input code:
h
s
b
cangjie (S) input code:
h
s
b

Words containing 肩, TOC

Anatomy-joint: shoulder joint
jian¯ guan¯ jieˊ
ㄐㄧㄢ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ

肩關

jian¯ guan¯
ㄐㄧㄢ ㄍㄨㄢ
Anatomy-muscle: subscapularis
jian¯ jiaˇ xiaˋ ji¯
ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧ

肩胛

jian¯ jiaˇ
ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄚˇ
Anatomy-muscle: levator scapulae
tiˊ jian¯ jiaˇ ji¯
ㄊㄧˊ ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧ

肩胛

jian¯ jiaˇ
ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄚˇ
Anatomy-bone-ref: scapular ridge, Anatomy-bone-ref: scapular spine, Ridge of shoulder blade
jian¯ jiaˇ jiˊ
ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧˊ

肩胛

jian¯ jiaˇ
ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄚˇ
Anatomy-bone: scapula, Shoulder blade
jian¯ jiaˇ guˇ
ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ

肩胛

jian¯ jiaˇ
ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄚˇ
Anatomy-joint: shoulder
jian¯ bangˇ
ㄐㄧㄢ ㄅㄤˇ

肩膀

jian¯ bangˇ
ㄐㄧㄢ ㄅㄤˇ
Shrugged shoulders
songˇ le˙ songˇ jian¯ bangˇ
ㄙㄨㄥˇ ㄌㄜ˙ ㄙㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ ㄅㄤˇ

肩膀

jian¯ bangˇ
ㄐㄧㄢ ㄅㄤˇ
Shook his shoulder, Shake or shaking his shoulder
yaoˊ ta¯ jian¯ bangˇ
ㄧㄠˊ ㄊㄚ ㄐㄧㄢ ㄅㄤˇ

肩膀

jian¯ bangˇ
ㄐㄧㄢ ㄅㄤˇ
My shoulder
woˇ jian¯ bangˇ
ㄨㄛˇ ㄐㄧㄢ ㄅㄤˇ

肩膀

jian¯ bangˇ
ㄐㄧㄢ ㄅㄤˇ
Pressing on my shoulder, Leaning on my shoulder
anˋ zhe˙ woˇ jian¯ bangˇ
ㄢˋ ㄓㄜ˙ ㄨㄛˇ ㄐㄧㄢ ㄅㄤˇ

肩膀

jian¯ bangˇ
ㄐㄧㄢ ㄅㄤˇ
About shoulder width (apart)
yue¯ yuˇ jian¯ tongˊ kuan¯
ㄩㄝ ㄩˇ ㄐㄧㄢ ㄊㄨㄥˊ ㄎㄨㄢ

肩同

jian¯ tongˊ
ㄐㄧㄢ ㄊㄨㄥˊ
Anatomy: acromion process
jian¯ feng¯
ㄐㄧㄢ ㄈㄥ

肩峰

jian¯ feng¯
ㄐㄧㄢ ㄈㄥ
Yoga: shoulder stand inversion, Yoga: salamba sarvangasana
jian¯ daoˇ liˋ shiˋ
ㄐㄧㄢ ㄉㄠˇ ㄌㄧˋ ㄕˋ

肩倒

jian¯ daoˇ
ㄐㄧㄢ ㄉㄠˇ
Entrusted, Shoulder, Bear, Undertake
jian¯ fuˋ zhe˙
ㄐㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄓㄜ˙

肩負

jian¯ fuˋ
ㄐㄧㄢ ㄈㄨˋ
Yoga: shoulder stand, Yoga: salamba sarvangasana
jian¯ liˋ shiˋ
ㄐㄧㄢ ㄌㄧˋ ㄕˋ

肩立

jian¯ liˋ
ㄐㄧㄢ ㄌㄧˋ
Anatomy-joint: acromio-clavicular joint
jian¯ suoˇ guan¯ jieˊ
ㄐㄧㄢ ㄙㄨㄛˇ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ

肩鎖

jian¯ suoˇ
ㄐㄧㄢ ㄙㄨㄛˇ
Brush past someone, Rub shoulders
ca¯ jian¯ erˊ guoˋ
ㄘㄚ ㄐㄧㄢ ㄦˊ ㄍㄨㄛˋ

肩而

jian¯ erˊ
ㄐㄧㄢ ㄦˊ
Shoulder to shoulder, Side by side
biˋ jian¯
ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ

比肩

biˋ jian¯
ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ
Going together, Going next to, Walking next to
biˋ jian¯ tongˊ xingˊ
ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˊ

比肩

biˋ jian¯
ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ
Shrug, Shrug shoulders, Shrugged
songˇ jian¯
ㄙㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ

聳肩

songˇ jian¯
ㄙㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ
Shrug, Shrug shoulders, Shrugged
songˇ songˇ jian¯
ㄙㄨㄥˇ ㄙㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ

聳肩

songˇ jian¯
ㄙㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ
Just shrugged
zhiˇ shiˋ songˇ songˇ jian¯
ㄓˇ ㄕˋ ㄙㄨㄥˇ ㄙㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ

聳肩

songˇ jian¯
ㄙㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ
He just shrugged
ta¯ zhiˇ shiˋ songˇ songˇ jian¯
ㄊㄚ ㄓˇ ㄕˋ ㄙㄨㄥˇ ㄙㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ

聳肩

songˇ jian¯
ㄙㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ
Shrug, Shrugged
songˇ ge˙ jian¯
ㄙㄨㄥˇ ㄍㄜ˙ ㄐㄧㄢ

個肩

ge˙ jian¯
ㄍㄜ˙ ㄐㄧㄢ
Shoulder to shoulder
bingˋ jian¯
ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄢ

並肩

bingˋ jian¯
ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄢ
Shoulders, Both shoulders
liangˇ jian¯
ㄌㄧㄤˇ ㄐㄧㄢ

兩肩

liangˇ jian¯
ㄌㄧㄤˇ ㄐㄧㄢ
Left shoulder
zuoˇ jian¯
ㄗㄨㄛˇ ㄐㄧㄢ

左肩

zuoˇ jian¯
ㄗㄨㄛˇ ㄐㄧㄢ
Anatomy-joint: shoulder joint
jian¯ guan¯ jieˊ
ㄐㄧㄢ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ

肩关

jian¯ guan¯
ㄐㄧㄢ ㄍㄨㄢ
Anatomy-muscle: subscapularis
jian¯ jiaˇ xiaˋ ji¯
ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧ

肩胛

jian¯ jiaˇ
ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄚˇ
Anatomy-muscle: levator scapulae
tiˊ jian¯ jiaˇ ji¯
ㄊㄧˊ ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧ

肩胛

jian¯ jiaˇ
ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄚˇ
Anatomy-bone-ref: scapular ridge, Anatomy-bone-ref: scapular spine, Ridge of shoulder blade
jian¯ jiaˇ jiˊ
ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧˊ

肩胛

jian¯ jiaˇ
ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄚˇ
Anatomy-bone: scapula, Shoulder blade
jian¯ jiaˇ guˇ
ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ

肩胛

jian¯ jiaˇ
ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄚˇ
Anatomy-joint: shoulder
jian¯ bangˇ
ㄐㄧㄢ ㄅㄤˇ

肩膀

jian¯ bangˇ
ㄐㄧㄢ ㄅㄤˇ
Shrugged shoulders
songˇ le˙ songˇ jian¯ bangˇ
ㄙㄨㄥˇ ㄌㄜ˙ ㄙㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ ㄅㄤˇ

肩膀

jian¯ bangˇ
ㄐㄧㄢ ㄅㄤˇ
Shook his shoulder, Shake or shaking his shoulder
yaoˊ ta¯ jian¯ bangˇ
ㄧㄠˊ ㄊㄚ ㄐㄧㄢ ㄅㄤˇ

肩膀

jian¯ bangˇ
ㄐㄧㄢ ㄅㄤˇ
My shoulder
woˇ jian¯ bangˇ
ㄨㄛˇ ㄐㄧㄢ ㄅㄤˇ

肩膀

jian¯ bangˇ
ㄐㄧㄢ ㄅㄤˇ
Pressing on my shoulder, Leaning on my shoulder
anˋ zhe˙ woˇ jian¯ bangˇ
ㄢˋ ㄓㄜ˙ ㄨㄛˇ ㄐㄧㄢ ㄅㄤˇ

肩膀

jian¯ bangˇ
ㄐㄧㄢ ㄅㄤˇ
About shoulder width (apart)
yue¯ yuˇ jian¯ tongˊ kuan¯
ㄩㄝ ㄩˇ ㄐㄧㄢ ㄊㄨㄥˊ ㄎㄨㄢ

肩同

jian¯ tongˊ
ㄐㄧㄢ ㄊㄨㄥˊ
Anatomy: acromion process
jian¯ feng¯
ㄐㄧㄢ ㄈㄥ

肩峰

jian¯ feng¯
ㄐㄧㄢ ㄈㄥ
Yoga: shoulder stand inversion, Yoga: salamba sarvangasana
jian¯ daoˇ liˋ shiˋ
ㄐㄧㄢ ㄉㄠˇ ㄌㄧˋ ㄕˋ

肩倒

jian¯ daoˇ
ㄐㄧㄢ ㄉㄠˇ
Entrusted, Shoulder, Bear, Undertake
jian¯ fuˋ zhe˙
ㄐㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄓㄜ˙

肩负

jian¯ fuˋ
ㄐㄧㄢ ㄈㄨˋ
Yoga: shoulder stand, Yoga: salamba sarvangasana
jian¯ liˋ shiˋ
ㄐㄧㄢ ㄌㄧˋ ㄕˋ

肩立

jian¯ liˋ
ㄐㄧㄢ ㄌㄧˋ
Anatomy-joint: acromio-clavicular joint
jian¯ suoˇ guan¯ jieˊ
ㄐㄧㄢ ㄙㄨㄛˇ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ

肩锁

jian¯ suoˇ
ㄐㄧㄢ ㄙㄨㄛˇ
Brush past someone, Rub shoulders
ca¯ jian¯ erˊ guoˋ
ㄘㄚ ㄐㄧㄢ ㄦˊ ㄍㄨㄛˋ

肩而

jian¯ erˊ
ㄐㄧㄢ ㄦˊ
Shoulder to shoulder, Side by side
biˋ jian¯
ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ

比肩

biˋ jian¯
ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ
Going together, Going next to, Walking next to
biˋ jian¯ tongˊ xingˊ
ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˊ

比肩

biˋ jian¯
ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ
Shrug, Shrug shoulders, Shrugged
songˇ jian¯
ㄙㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ

耸肩

songˇ jian¯
ㄙㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ
Shrug, Shrug shoulders, Shrugged
songˇ songˇ jian¯
ㄙㄨㄥˇ ㄙㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ

耸肩

songˇ jian¯
ㄙㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ
Just shrugged
zhiˇ shiˋ songˇ songˇ jian¯
ㄓˇ ㄕˋ ㄙㄨㄥˇ ㄙㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ

耸肩

songˇ jian¯
ㄙㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ
He just shrugged
ta¯ zhiˇ shiˋ songˇ songˇ jian¯
ㄊㄚ ㄓˇ ㄕˋ ㄙㄨㄥˇ ㄙㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ

耸肩

songˇ jian¯
ㄙㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ
Shrug, Shrugged
songˇ ge˙ jian¯
ㄙㄨㄥˇ ㄍㄜ˙ ㄐㄧㄢ

个肩

ge˙ jian¯
ㄍㄜ˙ ㄐㄧㄢ
Shoulder to shoulder
bingˋ jian¯
ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄢ

并肩

bingˋ jian¯
ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄢ
Shoulders, Both shoulders
liangˇ jian¯
ㄌㄧㄤˇ ㄐㄧㄢ

两肩

liangˇ jian¯
ㄌㄧㄤˇ ㄐㄧㄢ
Left shoulder
zuoˇ jian¯
ㄗㄨㄛˇ ㄐㄧㄢ

左肩

zuoˇ jian¯
ㄗㄨㄛˇ ㄐㄧㄢ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
肩.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)