Number: Ten Thousand,
Number-Digit: 10 000
wanˋ ㄨㄢˋ
twlb
ms

(T)(S)

[pinyin]:
wanˋ
[zhuyin]:
ㄨㄢˋ

Number: Ten Thousand, Number-Digit: 10 000, Very, Many, All

13 strokes, Radical: 禸, 114
cangjie (T) input code:
t
廿
w
l
b
cangjie (S) input code:
m
s

Words containing 萬, TOC

Teacher and guardian of the masses, Guardian and teacher of the people
shi¯ baoˇ wanˋ minˊ
ㄕ ㄅㄠˇ ㄨㄢˋ ㄇㄧㄣˊ

萬民

wanˋ minˊ
ㄨㄢˋ ㄇㄧㄣˊ
10 000 miles
wanˋ liˇ
ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ

萬里

wanˋ liˇ
ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ
10 000 mile journey, Ten thousand mile journey
wanˋ liˇ zheng¯
ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ ㄓㄥ

萬里

wanˋ liˇ
ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ
10 000 mile bridge, Ten thousand mile bridge
wanˋ liˇ qiaoˊ
ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ ㄑㄧㄠˊ

萬里

wanˋ liˇ
ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ
Million miles
baiˇ wanˋ liˇ
ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ

萬里

wanˋ liˇ
ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ
Idiom: large returns from a small investment
yiˋ benˇ wanˋ liˋ
ㄧˋ ㄅㄣˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ

萬利

wanˋ liˋ
ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ
All things under the sun, All of gods creation
wanˋ wuˋ
ㄨㄢˋ ㄨˋ

萬物

wanˋ wuˋ
ㄨㄢˋ ㄨˋ
Safe bet, Certain to succeed, A certainty
wanˋ wuˊ yiˋ shi¯
ㄨㄢˋ ㄨˊ ㄧˋ ㄕ

萬無

wanˋ wuˊ
ㄨㄢˋ ㄨˊ
Will go wrong, Not a sure thing
nanˊ baoˇ wanˋ wuˊ yiˋ shi¯
ㄋㄢˊ ㄅㄠˇ ㄨㄢˋ ㄨˊ ㄧˋ ㄕ

萬無

wanˋ wuˊ
ㄨㄢˋ ㄨˊ
Tens of thousands, Numerous, Lots
shuˇ yiˇ wanˋ jiˋ
ㄕㄨˇ ㄧˇ ㄨㄢˋ ㄐㄧˋ

萬計

wanˋ jiˋ
ㄨㄢˋ ㄐㄧˋ
Tens of thousands, Numerous, Lots
shuˇ yiˇ wanˋ jiˋ de˙
ㄕㄨˇ ㄧˇ ㄨㄢˋ ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙

萬計

wanˋ jiˋ
ㄨㄢˋ ㄐㄧˋ
Charming person
wanˋ renˊ miˊ
ㄨㄢˋ ㄖㄣˊ ㄇㄧˊ

萬人

wanˋ renˊ
ㄨㄢˋ ㄖㄣˊ
Extremely, Very
wanˋ fen¯
ㄨㄢˋ ㄈㄣ

萬分

wanˋ fen¯
ㄨㄢˋ ㄈㄣ
A great many, Extremely, Absolutely, 100 million
wanˋ wanˋ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ

萬萬

wanˋ wanˋ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ
By no means, Under no circumstances, In no even, Absolutely forbidden
wanˋ wanˋ buˋ keˇ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ

萬萬

wanˋ wanˋ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ
Completely not acceptable
wanˋ wanˋ buˋ nengˊ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ

萬萬

wanˋ wanˋ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ
A great many, Extremely, Absolutely, 100 million
wanˋ wanˋ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ

萬萬

wanˋ wanˋ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ
By no means, Under no circumstances, In no even, Absolutely forbidden
wanˋ wanˋ buˋ keˇ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ

萬萬

wanˋ wanˋ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ
Completely not acceptable
wanˋ wanˋ buˋ nengˊ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ

萬萬

wanˋ wanˋ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ
One thousand hardships and ten thousand difficulties, Suffer many hardships
qian¯ xin¯ wanˋ kuˇ
ㄑㄧㄢ ㄒㄧㄣ ㄨㄢˋ ㄎㄨˇ

萬苦

wanˋ kuˇ
ㄨㄢˋ ㄎㄨˇ
One ten thousandth, A tiny fraction, If by chance, Just in case, An unanticipated event, An accidental occurrence
wanˋ yiˋ
ㄨㄢˋ ㄧˋ

萬一

wanˋ yiˋ
ㄨㄢˋ ㄧˋ
As a precaution, Just in case
weiˋ le˙ yiˇ fangˊ wanˋ yiˋ
ㄨㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄧˇ ㄈㄤˊ ㄨㄢˋ ㄧˋ

萬一

wanˋ yiˋ
ㄨㄢˋ ㄧˋ
In case, If by chance
yiˇ bianˋ wanˋ yiˋ
ㄧˇ ㄅㄧㄢˋ ㄨㄢˋ ㄧˋ

萬一

wanˋ yiˋ
ㄨㄢˋ ㄧˋ
Hooray!
wanˋ suiˋ
ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ

萬歲

wanˋ suiˋ
ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ
Able to fight off 10 000 men, Able to fight off ten thousand men
liˋ diˊ wanˋ weiˋ
ㄌㄧˋ ㄉㄧˊ ㄨㄢˋ ㄨㄟˋ

萬未

wanˋ weiˋ
ㄨㄢˋ ㄨㄟˋ
May you get all that you wish for
wanˋ shiˋ ruˊ yiˋ
ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄖㄨˊ ㄧˋ

萬事

wanˋ shiˋ
ㄨㄢˋ ㄕˋ
Jack of all trades, Good for lots of different things, All-in-one
wanˋ shiˋ tong¯
ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄊㄨㄥ

萬事

wanˋ shiˋ
ㄨㄢˋ ㄕˋ
Huge amount, (gp to emphasize what follows)
qian¯ wanˋ
ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ

千萬

qian¯ wanˋ
ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ
Don't come out (emphatic)
qian¯ wanˋ buˊ yaoˋ chu¯ laiˊ
ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ ㄅㄨˊ ㄧㄠˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

千萬

qian¯ wanˋ
ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ
Don't mess with… nobody messes with
qian¯ wanˋ bieˊ reˇ
ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ ㄅㄧㄝˊ ㄖㄜˇ

千萬

qian¯ wanˋ
ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ
Do not believe…
qian¯ wanˋ bieˊ xiang¯ xinˋ
ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ ㄅㄧㄝˊ ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄣˋ

千萬

qian¯ wanˋ
ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ
Very wealthy
chuangˊ touˊ qian¯ wanˋ guanˋ
ㄔㄨㄤˊ ㄊㄡˊ ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ ㄍㄨㄢˋ

千萬

qian¯ wanˋ
ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ
Very wealthy
chuangˊ touˊ qian¯ wanˋ guanˋ
ㄔㄨㄤˊ ㄊㄡˊ ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ ㄍㄨㄢˋ

千萬

qian¯ wanˋ
ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ
1 000 000, One million
baiˇ wanˋ
ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ

百萬

baiˇ wanˋ
ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ
One hundred thousand, 100 000
shiˊ wanˋ
ㄕˊ ㄨㄢˋ

十萬

shiˊ wanˋ
ㄕˊ ㄨㄢˋ
Teacher and guardian of the masses, Guardian and teacher of the people
shi¯ baoˇ wanˋ minˊ
ㄕ ㄅㄠˇ ㄨㄢˋ ㄇㄧㄣˊ

万民

wanˋ minˊ
ㄨㄢˋ ㄇㄧㄣˊ
10 000 miles
wanˋ liˇ
ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ

万里

wanˋ liˇ
ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ
10 000 mile journey, Ten thousand mile journey
wanˋ liˇ zheng¯
ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ ㄓㄥ

万里

wanˋ liˇ
ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ
10 000 mile bridge, Ten thousand mile bridge
wanˋ liˇ qiaoˊ
ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ ㄑㄧㄠˊ

万里

wanˋ liˇ
ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ
Million miles
baiˇ wanˋ liˇ
ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ

万里

wanˋ liˇ
ㄨㄢˋ ㄌㄧˇ
Idiom: large returns from a small investment
yiˋ benˇ wanˋ liˋ
ㄧˋ ㄅㄣˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ

万利

wanˋ liˋ
ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ
All things under the sun, All of gods creation
wanˋ wuˋ
ㄨㄢˋ ㄨˋ

万物

wanˋ wuˋ
ㄨㄢˋ ㄨˋ
Safe bet, Certain to succeed, A certainty
wanˋ wuˊ yiˋ shi¯
ㄨㄢˋ ㄨˊ ㄧˋ ㄕ

万无

wanˋ wuˊ
ㄨㄢˋ ㄨˊ
Will go wrong, Not a sure thing
nanˊ baoˇ wanˋ wuˊ yiˋ shi¯
ㄋㄢˊ ㄅㄠˇ ㄨㄢˋ ㄨˊ ㄧˋ ㄕ

万无

wanˋ wuˊ
ㄨㄢˋ ㄨˊ
Tens of thousands, Numerous, Lots
shuˇ yiˇ wanˋ jiˋ
ㄕㄨˇ ㄧˇ ㄨㄢˋ ㄐㄧˋ

万计

wanˋ jiˋ
ㄨㄢˋ ㄐㄧˋ
Tens of thousands, Numerous, Lots
shuˇ yiˇ wanˋ jiˋ de˙
ㄕㄨˇ ㄧˇ ㄨㄢˋ ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙

万计

wanˋ jiˋ
ㄨㄢˋ ㄐㄧˋ
Charming person
wanˋ renˊ miˊ
ㄨㄢˋ ㄖㄣˊ ㄇㄧˊ

万人

wanˋ renˊ
ㄨㄢˋ ㄖㄣˊ
Extremely, Very
wanˋ fen¯
ㄨㄢˋ ㄈㄣ

万分

wanˋ fen¯
ㄨㄢˋ ㄈㄣ
A great many, Extremely, Absolutely, 100 million
wanˋ wanˋ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ

万万

wanˋ wanˋ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ
By no means, Under no circumstances, In no even, Absolutely forbidden
wanˋ wanˋ buˋ keˇ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ

万万

wanˋ wanˋ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ
Completely not acceptable
wanˋ wanˋ buˋ nengˊ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ

万万

wanˋ wanˋ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ
A great many, Extremely, Absolutely, 100 million
wanˋ wanˋ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ

万万

wanˋ wanˋ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ
By no means, Under no circumstances, In no even, Absolutely forbidden
wanˋ wanˋ buˋ keˇ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ

万万

wanˋ wanˋ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ
Completely not acceptable
wanˋ wanˋ buˋ nengˊ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ

万万

wanˋ wanˋ
ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ
One thousand hardships and ten thousand difficulties, Suffer many hardships
qian¯ xin¯ wanˋ kuˇ
ㄑㄧㄢ ㄒㄧㄣ ㄨㄢˋ ㄎㄨˇ

万苦

wanˋ kuˇ
ㄨㄢˋ ㄎㄨˇ
One ten thousandth, A tiny fraction, If by chance, Just in case, An unanticipated event, An accidental occurrence
wanˋ yiˋ
ㄨㄢˋ ㄧˋ

万一

wanˋ yiˋ
ㄨㄢˋ ㄧˋ
As a precaution, Just in case
weiˋ le˙ yiˇ fangˊ wanˋ yiˋ
ㄨㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄧˇ ㄈㄤˊ ㄨㄢˋ ㄧˋ

万一

wanˋ yiˋ
ㄨㄢˋ ㄧˋ
In case, If by chance
yiˇ bianˋ wanˋ yiˋ
ㄧˇ ㄅㄧㄢˋ ㄨㄢˋ ㄧˋ

万一

wanˋ yiˋ
ㄨㄢˋ ㄧˋ
Hooray!
wanˋ suiˋ
ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ

万岁

wanˋ suiˋ
ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ
Able to fight off 10 000 men, Able to fight off ten thousand men
liˋ diˊ wanˋ weiˋ
ㄌㄧˋ ㄉㄧˊ ㄨㄢˋ ㄨㄟˋ

万未

wanˋ weiˋ
ㄨㄢˋ ㄨㄟˋ
May you get all that you wish for
wanˋ shiˋ ruˊ yiˋ
ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄖㄨˊ ㄧˋ

万事

wanˋ shiˋ
ㄨㄢˋ ㄕˋ
Jack of all trades, Good for lots of different things, All-in-one
wanˋ shiˋ tong¯
ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄊㄨㄥ

万事

wanˋ shiˋ
ㄨㄢˋ ㄕˋ
Huge amount, (gp to emphasize what follows)
qian¯ wanˋ
ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ

千万

qian¯ wanˋ
ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ
Don't come out (emphatic)
qian¯ wanˋ buˊ yaoˋ chu¯ laiˊ
ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ ㄅㄨˊ ㄧㄠˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

千万

qian¯ wanˋ
ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ
Don't mess with… nobody messes with
qian¯ wanˋ bieˊ reˇ
ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ ㄅㄧㄝˊ ㄖㄜˇ

千万

qian¯ wanˋ
ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ
Do not believe…
qian¯ wanˋ bieˊ xiang¯ xinˋ
ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ ㄅㄧㄝˊ ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄣˋ

千万

qian¯ wanˋ
ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ
Very wealthy
chuangˊ touˊ qian¯ wanˋ guanˋ
ㄔㄨㄤˊ ㄊㄡˊ ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ ㄍㄨㄢˋ

千万

qian¯ wanˋ
ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ
Very wealthy
chuangˊ touˊ qian¯ wanˋ guanˋ
ㄔㄨㄤˊ ㄊㄡˊ ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ ㄍㄨㄢˋ

千万

qian¯ wanˋ
ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ
1 000 000, One million
baiˇ wanˋ
ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ

百万

baiˇ wanˋ
ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ
One hundred thousand, 100 000
shiˊ wanˋ
ㄕˊ ㄨㄢˋ

十万

shiˊ wanˋ
ㄕˊ ㄨㄢˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
萬.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)