Empty,
virtual...
xu¯ ㄒㄩ
yptm
yptm

(T)(S)

[pinyin]:
xu¯
[zhuyin]:
ㄒㄩ

Empty, virtual, false, hollow, void, unreal, pretend

12 strokes, Radical: 虍, 141
cangjie (T) input code:
y
p
t
廿
m
cangjie (S) input code:
y
p
t
廿
m

Words containing 虛/虚, TOC

虛張/虚张:
虛張聲勢/虚张声势

Bravado, Bluff
xu¯ zhang¯ sheng¯ shiˋ
ㄒㄩ : ㄓㄤ : ㄕㄥ : ㄕˋ

虛化/虚化:
虛化/虚化

Blur
xu¯ huaˋ
ㄒㄩ : ㄏㄨㄚˋ

虛化/虚化:
將虛化背景/将虚化背景

Blurs the background, Causes the background to be blurred
jiang¯ xu¯ huaˋ beiˋ jingˇ
ㄐㄧㄤ : ㄒㄩ : ㄏㄨㄚˋ : ㄅㄟˋ : ㄐㄧㄥˇ

虛化/虚化:
將虛化背景以突出人物主體/将虚化背景以突出人物主体

Blurs the background so that the subject stands out
jiang¯ xu¯ huaˋ beiˋ jingˇ yiˇ tuˊ chu¯ renˊ wuˋ zhuˇ tiˇ
ㄐㄧㄤ : ㄒㄩ : ㄏㄨㄚˋ : ㄅㄟˋ : ㄐㄧㄥˇ : ㄧˇ : ㄊㄨˊ : ㄔㄨ : ㄖㄣˊ : ㄨˋ : ㄓㄨˇ : ㄊㄧˇ

虛心/虚心:
虛心/虚心

Modest, Open-minded
xu¯ xin¯
ㄒㄩ : ㄒㄧㄣ

虛度/虚度:
虛度/虚度

Fritter away time, Let time slip by in vain
xu¯ duˋ
ㄒㄩ : ㄉㄨˋ

虛度/虚度:
讓光陰虛度/让光阴虚度

Waste time, Let time pass you by in vain
rangˋ guang¯ yin¯ xu¯ duˋ
ㄖㄤˋ : ㄍㄨㄤ : ㄧㄣ : ㄒㄩ : ㄉㄨˋ

虛造/虚造:
嚮壁虛造/向壁虚造

Lie, Complete lie with no basis in reality, Lie based on nothing
xiangˋ biˋ xu¯ zaoˋ
ㄒㄧㄤˋ : ㄅㄧˋ : ㄒㄩ : ㄗㄠˋ

虛擬/虚拟:
虛擬/虚拟

Assume, Suppose, Imagine, Imaginary, Fictitious, Virtual
xu¯ niˇ
ㄒㄩ : ㄋㄧˇ

虛擬/虚拟:
虛擬記憶體/虚拟记忆体

Virtual memory
xu¯ niˇ jiˋ yiˋ tiˇ
ㄒㄩ : ㄋㄧˇ : ㄐㄧˋ : ㄧˋ : ㄊㄧˇ
The Chinese character 虛/虚 can be pronounced xu¯ and has these meaning(s): Empty, virtual, false, hollow, void, unreal, pretend, chinsym.zeroparallax.com
Published: 2020 11 13
Updated: 2021 03 29

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)